Sony | DAV-F200 | Sony DAV-F200 Упатства за употреба

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
Битола
++389 34 211804
DVD Домашно
кино
Р
++389 46 261281
++389 2 3081700
Е
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
П
Р
И
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
Упатство за употреба
DAV-F200
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
Sony Corporation Печатено во Македонија
http://www.sony.net/
©2008 Sony Corporation
Исфрлување на стара
електрична и
електронска опрема
(Применливо во
Европската унија и
други земји со
посебни собирни
центри)
Овој симбол на апаратот Ви
укажува дека апаратот не
треба да го третирате како обичниот
домашен отпад. Наместо тоа тој треба да се однесе во
најблискиот собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, Вие помагате да се
спречат негативните последици за околината и
човечкото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој продукт. Рециклирањето
на составните материјали помага во зачувувањето на
природата. За подетални информации околу
рециклирањето, контактирајте ја локалната
канцеларија, сервисот за комунална хигиена или
продавницата каде што сте го купиле производот.
2
Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Авторизиран дистрибутер за EMC и
безбедна употреба на овој уред е prod Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За прашања околу сервис и
гаранција, обратете се на адресата дадена на
документите за гаранција.
Мерки на претпазливост
Сигурност
• Доколку некој предмет влезе низ отворите за
вентилација, веднаш исклучете го уредот од
струја и повикајте го овластениот сервисер.
• Сè додека кабелот за струја е вклучен во
струјниот приклучок, уредот е под напон.
• Доколку планирате подолго време да не го
користите уредот, исклучете го од струја. При
исклучувањето, не го влечете самиот кабел.
Повлечете ја приклучната вилушка (контактот).
Почитувани клиенти,
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
О
Уредот е класифициран
како ласерски производ
од прва класа. На
задниот долен дел од
уредот е нанесена оваа
ознака.
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
Р
Не го инсталирајте уредот во вграден простор, на
пример полица и сл.
За да не дојде до пожар, не ги покривајте отворите
за вентилација со весници, чаршафи, завеси и
слично.
Не ставајте запалени свеќи на уредот.Не ставајте
садови со вода (на пример вазни) врз уредот за да
не дојде до пожар.Батериите инсталирани во
призводот не смеат да се изложуваат на
изнтензивна топлина, како сонце, оган и сл.
Уреддот е наменет само за домашна употреба.
MK
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
М
Е
За превенција од пожар и струен
удар, не го изложувајте уредот на
дожд и влага.
Отпад на батерии
апликативно во
Европската Унија и
државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното пакување
укажува дека батериите не треба да се третираат
како обичен отпад. Со прафилно исфрлање на
батериите, ќе помогнете во спречувањето на
појава на потенцијално негативни последици на
животната средина и човечкото здравје кои во
спротивно може да се загрози поради
неправилното исфрлање на батериите.Со
рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во
заштитата на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на
податоците за кои е потребна перманентна
конекција со вградената батерија, оваа батерија
треба да се замени само од квалификуван
персонал. За да се уверите дека батериите ќе
бидат правилно третирани, предадете го овој
производ кога ќе биде скоро потрошен на
колективен центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за
тоа како да ги извадите батериите од
производот. Предадете ги потрошените батерии
на колективен центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за
рециклирањето на батериите, контактирајте ги
локалните комунални служби, локалниот центар
за рециклирање или продавницата од каде сте го
купиле апаратот.
(
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
П
Р
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Околу ова упатство за
употреба
MK
О
К
ГАРАНТЕН ЛИСТ
• Инструкциите во ова упатство опишуваат
како да се ракува со далечинскиот уред.
Можете да ги користите и копчињата на
самиот плеер ако имнаат слични имиња
како оние на далечинското.
• Контролното мени може да варира зависно
од регионот.
• “DVD” може да се користи како општ
термин за DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R, и DVD- RW/DVD-R.
• Фабричките подесувања се подвлечени.
И
М
Е
Р
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
xxxxxxxxxxxx
Купувач
Адреса-Телефон:
П
Р
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
Сериски Бр. 1234567890
3
Содржина
Околу упатството за употреба.............. 3
Дискови кои можат да се
репродуцираат.......................................... 5
Почеток
Чекор 1: Поставување на
системот. ................................11
Чекор 2: Поврзување..................15
Чекор 3: Изведување на Quick
Setup .......................................26
Чекор 4: Менување на изворот за
звук .........................................29
Диск
Pепродукција на диск.......................... 30
Режими за репродукција..................... 35
Пребарување/селектирање................... 38
MP3 фајлови/JPEG фајлови................ 41
DivX® Видео....................................... 45
Забрана за репродукција на диск...... 47
Прилагодување на звукот
Уживајте во сараунд звук преку
режимот за декодирање................. 50
Избор на звучен режим........................ 52
Multiplex Broadcast Звук.................. ...53
Радио
Меморирање на станици...................... 54
Слушање на радио................................ 55
Радио системски податоци (RDS)...... 57
Контрола на HDMI/
Надворешни аудио уреди
Контрола на HDMI функции за
“BRAVIA” Sync ............................ 58
Pепродукција на аудио фајлови/JPEG
фајлови на USB уред..................... 61
Префрлување песни на USB .............. 70
Употреба на DIGITAL MEDIA PORT
Aдаптер .......................................... 73
Листа на Контролно мени кај USB уред
Употреба на тајмер............................. 81
Промена на светлината на предниот
панел на плеерот ....................... 82
Преглед на информации за диск........83
Контролирање ТВ со добиеното
далечинско .................................86
Ресетирање.......................................... 88
Дополнителни информации
Предупредување................................. 90
Забелешки околу дисковите............... 91
Непријатности..................................... 92
Само-дијагноза................................. 100
Спецификации.................................. 101
Речник.. .............................................. 102
Листа на јазични кодови.................. 104
Индекс на делови и контроли.......... 105
Водич низ менито на дисплејот....... 110
Индекс................................................ 114
Тема
Име на тема, функција, тип на диск
[REPEAT] (стр. 66)
За континуирано повторување на USB уред (сите фолдери/фајлови) или само
повторување на еден фолдер или фајл.
[BROWSING] (стр. 65)
За приказ на листа на фолдери/JPEG фајлови.
[DATE] (стр. 69)
За приказ на датумот кога била направена сликата со дигитален фотоапарат.
[INTERVAL] (стр. 64)
За подесување на времетраење во кое ќе се прикажуваат слајдовите на ТВ екранот.
[EFFECT] (стр. 65)
За избор на ефекти кои ќе се користат додека трае слајд шоуто.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 62, 63)
За избор на тип на приказ на датум; aудио/ JPEG фајл, кога се емитуваат на USB уред.
[USB RECORDING] (стр. 70, 71) За снимање на траки на аудио CD или префрлување
на MP3 фајлови од DATA CD на USB уред.
[SHUFFLE]
Можете да репродуцирате по случаен избор.
[TRACK]
Можете да селектирате лента за репродуцирање.
[FOLDER]
Можете да селектирате фолдер за репродуцирање.
[FILE]
Можете да селектирате JPEG фајл за репродуцирање.
[TIME]
Можете да го проверите поминатото време и преостанатото време за репродукција.
Совет
, освен ако не селектирате [OFF],
• Индикаторот на менито свети во жолта боја при
([PROGRAM], [SHUFFLE] и [REPEAT] само). [ORIGINAL/PLAY LIST] индикаторот свети во жолта боја
кога ќе селектирате [PLAY LIST] (фабричко подесување).
Други операции
Употреба на екранот за дотерување.. 74
Дотерување на каснењето меѓу сликата
и звукот ......................................... 80
Менување на влезен степен на
звукот ............................................ 80
Уживајте во звукот на тивко.............. 81
4
113
[DISC MENU] (стр. 38)
За приказ на DVD мени.
[BROWSING] (стр. 43)
За приказ на листа на фолдери/JPEG фајлови.
[SETUP] (стр. 74)
Дискови кои можат да се репродуцираат
Tип
Лого на дискот
Карактеристики
Икона
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW во DVD
VIDEO формат или видео
режим
• DVD+R/DVD+RW во DVD
VIDEO формат
VR (Video
Recording) режим
• DVD-R/DVD-RW во VR (Video
Recording) режим (освен за
DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Верз. 1.1 и 2.0 дискови)
• Супер VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM во
CD формат или VCD формат
[QUICK] (стр. 26)
За да направите основно подесување. Со брзото подесување можете да го селектирате
бараниот јазик, пропорцијата на ТВ екранот, и да одлучите дали сакате почеток на
Автоматска калибрација, или не. [CUSTOM]
За дополнителни подесувања, покрај функциите во брзото подесување.
[FOLDER] (стр. 39)
За избор на фолдер кој сакате да се емитува.
[FILE] (стр. 39)
За селектирање на JPEG фајл или DivX видео фајл.
*
[DATE] (стр. 86)
*
[INTERVAL] (стр. 44)
*
[EFFECT] (стр. 45)
*
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 44)
За приказ на датумот кога е направена сликата на дигитален фотоапарат.
За подесување на времетраење во кое ќе се прикажуваат слајдовите на ТВ
екранот.
За избор на ефекти кои ќе се користат додека трае слајд шоуто.
Избор на приказ на датумот; MP3 / JPEG фајл, или и двете кога се репродуцира
DATA CD/DATA DVD.
* Ове теми не се прикажуваат кога се емитува DATA CD/DATA DVD со DivX видео фајлови.
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM во
DATA CD формат, содржи MP3
фајлови1), JPEG фајлови2), и
DivX видео фајлови3)4), кои се
во согласност со ISO 96605)
Ниво 1/Ниво 2, или Joliet.
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW во DATA
DVD формат, содржи MP3
фајлови1), JPEG фајлови2), и
DivX видео фајлови3)4), и се во
согланост со UDF (Униварзален
диск формат)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандарден формат според ISO/MPEG за компресирани аудио податоци. MP3
фајловите мораат да бидат во MPEG1 Audio Layer 3 формат.
2)
JPEG фајловите мораат да ги задоволуваат DCF стандардите за фомат. (DCF “Правило за дизајнирање на
системски фајлови на камера”: Стандардите за слики за дигитални фотоапарати се регулирани од Јапонска
Асоцијација за Електронска и Информативна Технологија (JEITA).)
112
5
DivX® е компресиран видео фајл, развиен од DivX, Inc.
DivX, DivX Certified, и сличните логоа се заштитени марки на DivX, Inc. и се користат само со лиценца.
5)
Логичен формат на фајлови и фолдери на CD-ROM, дефинирани со ISO (Интернационална Организација
за Стандардизација).
“DVD-RW,” “DVD+RW,” “DVD+R,”“DVD VIDEO,” и “CD” логоата се заштитени марки.
3)
4)
Дискови кои системот не може да ги репродуцира
Системот не може да ги репродуцира следниве дискови:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW различни од форматите впишани на стр. 5.
• CD-ROM снимани во PHOTO CD формат
• Делови од CD-Extra
• CD Графички дискови
• DVD Aудио
• DATA DVD кое не содржи MP3 фајлови, JPEG фајлови, или DivX видео фајлови.
• DVD-RAM
• Супер аудио CD
Исто така, системот не може да ги репродуцира и овие дискови:
• DVD VIDEO со различен регионален код (стр. 7)
• Дискови со невообичаен облик (пр., срце)
• Дискови со залепена хартија или стикер.
• Дискови на кои има залепено фолија од целофан.
Пример: Контролно мени 1 при репродукција на DVD VIDEO.
Број на тековен наслов
Број на тековно поглавје
Вкупен број на наслови
Вкупен број на поглавје
Теми во Контролно
мени
98 ( 99 )
13 ( 99 )
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Селектирана тема
DVD VIDEO
Статус на репродукција
(
Репродукција,
Pause,
Stop, и тн.)
Тип на диск кој се
рпеордуцира
Време на
репродукција
Тековно подесување
Опции
Функционално име на
селектирана тема во
Контролно мени
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Oперација на порака
За да го исклучите дисплејот
Копче
DISPLAY.
Листа на теми во Контролно мени (освен за USB уред)
Околу CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Тема
Некои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD- R, или CD-R/CD-RW дискови нема да можат да се
репродуцираат на овој плеер поради лошиот квалитет на снимката или лошата состојба на дискот, како и
поради карактеристиките на уредот со кој е снимен и авторската заштита.
Дискот нема да се репродуцира доколку не е соодветно финализиран. За повеќе информации, проучете го
упатството на уредот со кој го снимате дискот. Имајте во предвид дека некои функции не се достапни кај
DVD+RW/DVD+R дисковите, дури и ако тие се соодветно финализирани. Во овој случај, пуштете го дискот
вообичаено. Покрај тоа, некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани во Packet Write формат нема да
можат да се репродуцираат.
• Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права
Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD)
стандард. Во последно време, дискографските куќи започнаа да пуштаат во продажба мноштво дискови со
заштита на авторските права. Имајте во предвид дека некои од овие дискови не подлежат на општиот CD
стандард и не можат да се репордуцираат со овој плеер.
• Двојни дискови
Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD)
стандард. Двослојните и двостраните дискови содржат DVD материјал снимен на едната страна, а дигитален
аудио материјал снимен на другата страна.
Имајте во предвид дека аудио страната од двојните дискови може да не се репродуцира со овој плеер,
бидејќи ваквите дискови не се во согласност со CD стандардот.
“DualDisc” (двоен диск) и заштитена трговска ознака на RIAA (Асоцијација на снимачката индустрија на
Америка).
6
Име на тема, функција, тип на диск
[TITLE] (стр. 39)/[SCENE] (стр. 39)/[TRACK] (стр. 39)
За да селектирате наслов, сцена или поглавје за репродукција.
[CHAPTER] (стр. 39)/[INDEX] (стр. 39)
За селектирање на поглавје или индекс за репродукција.
[TRACK] (стр. 39)
За да селектирате трака.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр.39)
За избор на тип на наслови (DVD-RW/DVD-R), оригиналниот [ORIGINAL] или
обработениот [PLAY LIST].
[TIME] (стр. 40)
За проверка на тековно и вкупно време на репродукција.
Внесување на временски код за пребарување на слика или музика.
Системот прикажува DVD/Super Audio CD/CD текст или MP3 име на фајл.
[PROGRAM] (стр. 35)
За избор на трака за репродуцирање по сопствен редослед.
[SHUFFLE] (стр. 36)
Може да репродуцирате по случаен избор.
[REPEAT] (стр. 37)
За репродукција на цел диск (сите наслови, траки, фолдери, фајлови) континуирано,
или по еден наслов, трака, фолдер, фајл.
111
Забелешка за DualDiscs
Водич во контролното мени
Можете да го користите контролното мени за преглед на информациите.
DualDisc е диск со две страни кој Ви помага да снимите DVD материјал на едната страна со
дигитален аудкио материјл од другата страна. Сепак, пред да се прилагоди страната со аудио
материјал во стандардите за Compact Disc (CD), репродукцијата на овој производ не се
гарантира.
Мулти-сесиски дискови CD
• Овој систем може да репродуцира мулти-сесиски CD-а кога MP3 фајлот е содржан на
првата сесија. Сите наредни MP3 фајлови снимени на понатамошните сесии исто така
можат да се репродуцираат.
• Системот може да репродуцира мулти-сесиско CD кога JPEG. Сите наредни JPEG фајлови
снимени на понатамошните сесии исто така можат да се репродуцираат.
• Ако MP3 фајл и JPEG фајл во CD формат или CD формат се снимаат на првата сесија, само
првата сесија може да се репродуцира.
DISPLAY
Регионални кодови
Овој систем има регионален код кој е испечатен на задниот дел на уредот, и може да
репродуцира само DVD дискови кои имаат ист регионален код.
Притискајте
DISPLAY континуирано.
Со секое притискање на
DISPLAY, Контролното мени се менува:
1 Контролно мени 1
2 Контролно мени 2 (ако е достапно)
3 Исклучување на контролното мени
Забелешка
• Контролното мени се појавува при “DVD,” “USB,” функција.
Приказ на Контролно мени
Приказот на Контролното мени 1 и 2 ќе претстави различни теми зависно од типот на дискот.
За детали, поглднете на страните во загради.
DVD VIDEO со ознака
ALL
ќе се репродуцира на овој систем.
Плеерот нема да може да репродуцира DVD VIDEO дискови на кои е снимен друг регионален
код (дискови наменети само за репродукција). Овој систем е наменет за заштита на авторските
права.
Забелешки за операциите при репродукција на DVD или VIDEO CD
Некои функции за репродукција на DVD диск и VIDEO CD може да се наменски поставени од
производителот на софтвер. Бидејќи плеерот ги репродуцира овие дискови во согласност со
содржината дизајнирана од производителот на софтвер, некои функции може да не бидат
достапни. Проучете го упатството за употреба кое сте го добиле со DVD дискот или VIDEO
CD.
Авторски права
Во овој производ е вградена технологија за заштита на авторските права која се однесува на
правата за патентите и останатата интелектуална сопственост. Употребата на технолиогијата за
заштита на авторските права мора да биде овластена од Macrovision и е наменета само за
домашно прикажување и друго ограничено прикажување, освен ако не е поинаку одредено од
Macrovision.
Овој систем има вграден Dolby* Digital и Dolby Pro Logic (II) матрикс сараунд декодер и
DTS** Дигитален сараунд систем.
* Произвдени под лиценца на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и двоен -D симбол се заштитени марки на Dolby Laboratories.
** Произвдено под лиценца на U.S. Патент #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380: 5,978,762; 6,487,535 &
други US и пошироко во светот .
DTS и DTS Дигитален излез се регистрирани марки и DTS логото и симболот се заштитени
марки на DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Сите права се задржани.
110
7
Далечински управувач
Системот има вградено Висока Мултимедијална Интерфејс (HDMI ) технологија.
HDMI, HDMI логото и Висока Мултимедијална Интерфејст Технологијата се заштитени
и регистрирани марки на HDMI Licensing LLC.
TM
ОПИС НА КОПЧИЊАТА
Бројчани копч.
“BRAVIA” се заштитени марки на Sony Corporation.
*
ENTER копчето има иста
функција како и
копчето. Кога ракувате со
ТВ, ENTER копчето се
користи за избор на кана, а
копче
се користи за
избор на теми од менито
(стр. 87).
**
Ова копче се достапно за
“DVD,” или “DMPORT”
функција. Зависно од
DIGITAL MEDIA PORT
адаптерот, ова копче
можеби нема да работи.
8
109
Почеток
Почеток
Субвуфер
После вадењето на амбалажата
Поглед одпозади
Поглед одоздола
• Контролна единица (а)
• Капак за држачот (1)
• Навртки (4)
• Предни звучници (2)
• Семеринг (капак за
држач) (2)
• Далечински управувач (1)
• R6 (големина АА) батерии (2)
• Упатство за употреба
• Мапа за поврзување на
звучниците и ТВ (додаток).
• FM антена (1)
• Субвуфер (1)
• Видео кабел (1)
Отвор за вентилација
SYSTEM CONTROL приклучок (16)
SPEAKER (FRONT R/FRONT L)
приклучок (16)
• Врвка за каблите (1)
Употреба на далечинското
Ставање батерии во далечинскиот упраувувач
Ставете две батерии од типот R6 (големина AA) (следуваат) притоа внимавајте ознаките + и
– на батеријата да се поклопат со истите ознаки на депото за батерии на управувачот.
Забелешка
• Не го оставајте далечинскиот управувач на жешки и влажни места.
• Не комбинирајте стари и нови батерии.
• Внимавајте да не влезе некој предмет во внатрешноста на управувачот, особено кога ги менувате
батериите.
108
9
• Доколку планирате подолго време да не го користите управувачот, извадете ги батериите за да не дојде до
нивно протекување и корозија.
Дисплеј на преден панел
За функционирањето на далечинското
Можете да управувате со овој систем и ТВ со помош на добиеното далечинско.
Работа со систем
Притиснете ТВ така да светне ТВ четири пати.
Далечинското влегува во режим за работа со системот. Кога го употребувате системот,
насочете го далечинскот кон сензорот што е на апаратот.
Се пали кога е дотеран тајмерот (81)
Се пали кога звукот на системот е
пригушен (31, 87)
Сензор за далечинското
Работа со ТВ
Притиснете ТВ така да светне за 1 секунда.
Далечинското влегува во режим за работа со ТВ. Кога го употребувате ТВ, далечинското
насочете кон ТВ. За повеќе детали, видете “Контролирање на ТВ со далечински управувач“
(стр.86).
Го прикажува статусот на USB
Свети кога се прима радио станица.
(само радио) (54)
Се пали кога информациите за
времето на насловот или поглавје ќе
се појават на екранот на предниот
панел (DVD само)
Стерео/Моно ефект (само радио) (54
Свети кога е ставен NTSC диск.
Свети кога CD или DATA CD е ставено
(5)
Свети кога е ставен диск.
Моментален сараунд формат (освен
за JPEG формат)
Свети кога е вклучен ноќен режим.
(81)
Свети кога HDMI OUT приклучокот е
правилно поврзан со HDCP
(Highbandwidth digital Content
Protection) компатибилен уред со
HDMI или DVI (Digital Visual Interface)
влез. (19)
Тековен режим за повторување (37,
66)
Свети кога системот произведува
прогресивен сигнал (DVD/USB
функција само) (27)
Го прикажува статусот на системот
како поглавје, наслов, или број на
лента, информации за време, радио
фреквенција, статус за репродукција, декодирање режим и т.н.
Тековен сараунд ефект (освен за
JPEG фајл)
Статус за репродукција
Забелешка
• Не го изложувајте далечинскиот сензор на директна сончева светлина или светлечки апарати.
Така можете да предизвикате дефект.
10
107
Чекор 1: Позиционирање на системот
Панел за приклучување
За најдобар сараунд звук, сите звучници освен субвуферот треба да се постават на еднакво
растојание ос позицијата на слушање. (A).
Сепак, овој систем дозволува да го поставите централниот звучник до 1.6 метри (5 ft) поблиску
(B) и сараунд звучниците до 5.0 метри (16 ft) поблиску (C) кон предните звучници.
Предните звучници можат да се постават на 1.0 до 7.0 метри (3 до 23 ft) (A) од позицијата ан
слушање.
Поставете го системот како илустрацијата подолу.
Преден звучник (L (лев))
Преден звучник (R (десен))
Субвуфер
Контролна единица
Поглед од лева страна
Антена (FM75Ω COAXIAL) прикл. (22)
VIDEO OUT (COMPONENT) приклу. (19)
TV (AUDIO IN R/L) приклучок (19)
VIDEO OUT (VIDEO) приклучок (19)
SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
приклучок (20)
HDMI OUT приклучок (19)
СSAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL)
приклучок (20)
TV (DIGITAL IN OPTICAL) приклу. (19)
Забелешка
DIGITAL OUT (COAXIAL) (DVD
функција само) прикучок (20)
• Оставете простор за ставање/вадење на дискот (отприлика 15 см) од десната страна на главната единица кога
во близина ставате предмети како на пр. звучник.
DMPORT приклучок (20, 73)
Приближно 15 см
(USB) приклучок (61)
Капак за панелот (16, 23)
• Не ги поставувајте звучниците на нерамна подлога.
• На ги поставувајте звучниците на места кои се:
– Премногу жешки или премногу студени.
– Полни со прашина и нечистотија.
– Многу влажни.
– Подложни на вибрации.
– Изложени на директна сончева светлина.
• Посебно внимание обратете кога ги монтирате звучниците и нивните сталаци (не се испорачани) на под кој е
премачкан со восок, масло, средство за полирање и слично. На звучниците можат да се јават дамки и да се
уништи бојата.
• Не користете никакви абразивни средства, прашоци за стругање или хемикалии (алкохол, бензин) за
чистење на звучниците.
• Не ги наведнувајте или закачувајте за звучниците, бидејќи звучникот може да падне.
• На ТВ екранот може да се случи извртување на сликата во зависност од местото на субвуферот. Во овој
случај, тргнете го субвуферот понастрана од ТВ.
• Не ги блокирајте вентилациските отвори на субвуферот (стр.108).
106
• Не ги ставајте рацете врз драјверот за звучникот кога го дигате субвуферот. Така драјверот за
звучниците може да се оштети. Кога дигате, стапалата држете ги на субвуферот.
Индекс на делови и контроли
За повеќе информации, погледнете на соодветните страни (во загради).
Контролна единица
Драјвер за звучникот
Поглед одозгора
Совет
• Препорачливо субвуферот да се стави на тврд под.
• Исто така субвуферот можете да го ставите од било која страна, свртено кон позицијата за слушање.
Ефикасно користење на звучниците
Поставете ги звучниците така да растојанието меѓу секој звучник и местото на слушање (
) да биде исто (од 0.0 до 7.0 метри).
Преден звучник (L)
ТВ
и
Поглед однапред
Поглед од десна страна
Субвуфер
Преден звучник (R)
Отвор за вентилација
(on/standby) копче (26, 88)
Забелешка
• Двата предни звучника ставете ги одвоено на исто растојание од местото на слушање (за да се формира
рамностран триаголник).
• Предните звучници треба да се стават најмалку 0.6 м одвоено.
• Двата предни звучники ставете ги пред ТВ. Бидете сигурни дека не се одразуваат пречки на звучниците.
• Двата предни звучника треба да се насочат рамно напред. Не ги ставајте звучниците на агол.
AUTO (Decoding mode) индикатор (50)
Сензор за далечинско (9)
VOL +/- копче (30)
(eject) копче (30)
WIDE STAGE индикатор (50)
Екран на преден панел (107)
Копче за репродукција/илуминација
(30, 83)
Отвор за диск (30)
Капак за статив (23)
FUNCTION копче (29)
Правилно
12
Неправилно
105
Јазична листа на кодови
Според ISO 639: 1988 (E/F) стандардите.
Код
Јазик
Код
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Јазик
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
Код
Јазик
Код
Јазик
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
• Препорачливо е предните звучници да ги ставите на раб од масата или полицата, за спречување
одбивање на звукот.
Страничен поглед
Препорачливо
Монтирање на звучниците на ѕид
Пред да ги монтирате звучниците на ѕид, припремете ги навртките (не следуваат) кои се
соодветните за отворот на задниот дел од звучникот.
4 mm
30 mm
1
5 mm
Заден дел на
звучникот
10 mm
Извадете ги навртките (пред-инсталација) на задниот дел од звучникот.
Навртка (пре-инсталирана)
2
3
Извадете ги каблите од звучникот.
4
Исправете ги звучниците.
Извадете го држачот за звучниците.
1703 Не е познат
Листа на средини за Забрана за емитување на дискови
Код
Средина
Код Средина
Код
Средина
Код Средина
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
104
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
13
5
Повторно приклучете ги каблите со звучниците.
Конекторот и цевката во боја на каблите за звучник се иста боја како и етикетата на
приклучоците кои треба да се поврзат. Бидете сигурни да одговараат со каблите за
звучници со соодветни терминали на звучниците: каблите за звучници со цевките во боја
со
и кабли за звучници без цевки во боја со . Немојте да ја потфатите изолацијата на
кабелот со терминалот.
Заден дел на звучникот
Цевка во боја
Приклучок
Цевка во боја
Преден звучник (L): Бел
Преден звучник (R): Црвен
6
Зацврстете ги навртките за ѕидот.
7
Закачете го звучникот со навртките.
Заштита на децата
Функција која ја ограничува репродукцијата
на DVD диск според возраста на
корисниците во секоја држава.
Ограничувањето може да варира од диск до
диск; кога е активирана, репродукцијата
комплетно се забранува, насилните сцени се
заменуваат со други сцени, и тн.
Прогресивен формат
(секвентно пребарување)
Спротивно од Мешаниот формат,
прогресивниот формат може да произведе
50-60 рамки во секунда со прикажување на
сите скенирани линии (525 линии за NTSC
системот). Целокупниот квалитет на сликата
е зголемена и појасно се прикажуваат
фотографија, текст и хоризонталната линија.
Овој формат е компатабилен со 525 или 625
прогресивен формат.
Заден дел на звучникот
Забелешка
• Употребувајте навртки кои се наменети за ѕиден материјал. Бидејќи пластичната плоча е посебно кршлива
Добро прицврстете ги навртките на ѕидот. Монтирајте ги звучниците на вертикална и рамна подлога.
• Обратете се во специјализирани продавници за да добите дополнителни информации за типот на
навртките, материјалот од киој се изработени, и тежината која можат да ја поднесат.
• Sony не сноси одговорност за ненадејно оштетување или несреќи кои можат да настанат поради
неправилно монтирање, недоволната јачина на навртките, и сл.
14
103
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
• Потрошувачка во митување 0.3 W.
• Над 85% од напојувањето на
засилувачот се постигнува со
целосно дигитализираниот
засилувач, S-master.
Речник
Чекор 2: Поврзување на системот
Dolby Digital
Погледнете го дијаграмот подолу и прочитајте ги дополнителните информации од 1 до 6 на
следните страни.
Звучниот формат за домашно кино е посовремен
од Dolby Surround Pro Logic. Во овој формат,
звучниците за опкружувачки звукемитуваат
стерео звук со проширен опсег на фреквенција а
каналот за ниски фреквенции посебно се дели и
емитува преку сабвуферот. Овој формат уште се
именува и како “5.1”, каде што каналот за
сабвуфер се смета како десетти дел од канал (0.1)
бидејќи неговата функција е ограничена да
емитува тон само кога има потреба од баз звук.
Сите шест канали од овој формат се снимаат
засебно за супериорна сепарација на каналите.
Понатаму, бидејќи сите сигнали се дигитално
обработени, доаѓа до многу помала загуба.
Забелешка
• Поврзувањето треба да биде правилно изведено за да се избегне појава на шум.
• Кога поврзувате друг апарат кој има контрола за јачината на звукот, намалете ја јачината на другите
компоненти на ниво на кое нема да има појава на дисторзија на звукот.
Субвуфер
DTS
Дигиталната технологија за аудио
компресија е развиена од DTS, Inc. Оваа
технологија ги задоволува 5.1-каналните
сараунд стандарди. Овој формат го
комбинира задниот стерео канал со
дискретниот субвуфер канал во овој формат.
Преден звучник (L)
DTS дава 5.1 дискретни канали со висок
аудио квалитет. Доброто делење на каналите
се реализира поради тоа што сите податоци
се снимаат и обработуваат дигитално.
HDMI (Мултимедиален интерфејс
со висока дефиниција)
HDMI е интерфејс кој поддржува видео и
аудио на една дигитална конекција, со цел
да можете да уживате во дигитална слика и
звук со висок квалитет. HDMI поддржува
HDCP (Дигитална содржина со затита),
технологија за заштита од поратерија која
има вградено опција за кодирање на
дигиталните виде сигнали.
Мешан формат
(Мешано пребришување)
Мешаниот формат е NTSC стандардна
метода за прикажување ТВ слики во 30
рамки по секунда. Секоја рамка е два пати
пребришана - наизменично меѓу рамномерен
број на пребришани линии и потоа се
додавани линии, 60 пати во секунда.
102
Долен дел на
субвуфер
AC кабел за
напојување
Преден звучник
(R)
Утикач
FM антена
VCR дигитален
сателитски
ресивер или
PlayStation
ДИГИТАЛЕН
МЕДИУМ aдаптер
:Тек на сигналот
15
Отстранување на капакот на таблата од контролната единица
Спецификации
Пред да ги поврзете каблите, отстранете го капакот од таблата од контролната единица
Засилувач
Излезна моќ
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms
COMPONENT:
Y: 0.7 Vp-p 75 ohms
PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p
75 ohms
HDMI OUT: Tип A (19
pin)
Видео
Излези
108 W + 108 W (на 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ
FL/FR *: 135 вати (по
канал на 3 ohms, 1 kHz,
10% THD)
Субвуфер*: 135 вати (на
3 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Притиснете ја ознаката
на
левата страна од капакот, а потоа
лизгајте го на десно.
* Зависно од режимот на декодирање и
1 Поврзување со контролната единица
Поврзете ги приклучоците на системот со контролната единица преку приклучоко SYSTEM
CONTROL на долниот дел од субвуферот.
Ставете го утикачот од SYSTEM CONTROL приклучокот, потоа обезбедете ги навртките на
утикачот.
Долен дел на субвуфер
Заден дел на контролната единица
изворот, можеби нема да има звук.
Влезови (Aналогни)
Осетливост:450/250 mV
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Влезови(Дигитални)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Излез (Дигитален)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Импенданса: 75 ohms
DVD Систем
Ласер
Утикач
Формат на сигнали
Семикондукторски
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Времетраење на
емисија : континуирана
PAL/NTSC
USB Секција
Навртки
SYSTEM CONTROL кабли
2 Поврзување на звучниците
Ставете ги приклучоците за звучниците од предниот лев звучник во приклучокот ПРЕДЕН L и
ставете го приклучокот за звучник од предниот десен звучник во приклучокот ПРЕДЕН R на
долниот дел од субвуферот.
Брзина на проток на податоци
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps - 192 kbps
AAC:
48 kbps - 320 kbps
Фреквенција на семплови
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
AAC:
44.1 kHz
(USB) прикл.:
Maксимално:
500 mA
Радио
Систем
FM радио
Фреквенција
Aнтена
Aнтена терминали
Фреквенција
16
PLL кварцен
Звучници
Предни (SS-TSF200)
Систем
Единица со звучници
Импенданса
Димензии (прибл.)
Тежина (прибл.)
Полна бас рефлексија,
Mагнетна заштита
Вуфер:65 mm конус тип
Звучник: 40mm конус тип
3 ohms
95 mm × 185 mm × 80
mm (в/ш/д)
95 mm × 215 mm × 105
mm (в/ш/д) со статив
0.85 kg
0.9 kg со статив
Субвуфер (SS-WSF200)
Потрошувачка
Овој модел
Други модели
Потрошувачка
Импенданса
Единица со звучници
Звучник
Импенданса
Димензии (прибл.)
Тежина (прибл.)
220 V AC, 50/60 Hz
220 V - 240 V AC, 50/60
Hz
Вклучен: 105 вати
Мирување: 0.3 вати (во
режим на заштеда)
Субвуфер Бас рефлекс
160 mm конус тип
3 ohms
205 mm × 460 mm × 475
mm (в/ш/д)
513 kg
Контролна единица (HCD-F200)
Излезен напон (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Излез тековен (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Димензии приближно
434 mm × 185 mm × 78
mm (в/ш/д)
434 mm x 214 mm x 124
mm (в/ш/д) со статив
Тежина (прибл.)
3.6 kg
3.7 kg со статив
87.5 MHz - 108.0 MHz
(50 kHz чекор)
FM антена
75 ohms, небалансирани
10.7 MHz
101
Функции за автоматска
дијагноза
(на екранот се прикажуваат букви и бројки)
Кога е активирана оваа функција, која не
дозволува да дојде до дефект на плеерот,
сервисни броеви со 5 знаци (на пр. C 13 50)
односно, комбинации од буква и четири
цифри се прикажуваат на екранот на предната
плоча на плеерот. Пронајдете го испишаниот
код во долунаведената табела.
Кога се прикажува број на верзија
на ТВ екранот
Преден звучник (L)
Кога ќе го вклучите ТВ, бројот на верзијата
[VER.X.XX] (X е број) може да се појави на
ТВ екранот. Иако ова не е дефект, и е само
Преден звучник (R)
Sony сервис, нема да биде можна нормална
репродукција. Исклучте и повторно вклучете
го системот за да можете да ракувате со него.
Бел (Преден звучник (L))
VER.X.XX
Црвен (Преден звучник (R))
C:13:50
Долен дел на субвуферот
Дотерување на звучниците во агол
Можете да селектирате агол за предниот звучник: 0о и 10 о. (Звучниците се дотерани во агол
од 10 о при транспорт.)
Првите три
букви од
сервисниот
број
Причина и можно
решение
C 13
Дискот е валкан.
Исчистете го дискот со
мека крпа (стр.91).
C 31
Дискот не е правилно ставен.
Ставете го дискот
правилно.
E XX
(xx е број)
100
Плеерот врши автоматска
дијагноза, за да не дојде до
дефект.
Контактирајте со
најблискиот продавач
на Sony или овластен
сервисер и издиктирајте го прикажаниот
код. Пр.: E 61 10
1
Извадете ги навртките (пред-инсталација) на задниот дел од звучникот.
Навртка (пред-инсталација)
2
3
Откачете го држачот за звучниците
Повторнот закачете го држачот спојувајќи го испакнатиот дел на држачот со
отворот за секој агол 0 о или 10 о.
0 о до 10 о
Агол:0 о (вертикално)
Агол:10 о
17
Симптом
4
5
Решение
Снимањето на USB уредот
резултира со грешка.
• Користите USB уред кој не е поддржан. Види “USB уреди” (додаток).
• USB уредот е исклучен или има прекин во напојувањето за време на
снимањето/префрлувањето. Избришете ги делумно снимените фајлови, и
обидете се повторно. Ако ова не го реши проблемот, USB можеби е
оштетен. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за
негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го
најблискиот Sony сервисер.
Aудио фајловите и
фолдерите на USB уредот не
можат да се избришат.
• USB уредот е исклучен или има прекин во напојувањето за време на
снимањето/префрлувањето. Избришете ги делумно снимените фајлови, и
обидете се повторно. Ако ова не го реши проблемот, USB можеби е
оштетен. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за
негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го
најблискиот Sony сервисер.
Провлечете го кабелот за звучници низ просекот на држачот за да го
заштитите кабелот од заплеткување или притискање.
Стегнете ги навртките за да го обезбедите кабелот од звучниците.
Забелешка
• Бидете внимателни да не го притиснете кабелот додека ги стегате навртките.
18
99
Симптом
Решение
USB уредот (aудио фајл/
JPEG фајл) не може да се
репродуцира.
• USB уредот со формат различен од FAT12, FAT16, или FAT32
не е поддржан.*
• Фајловите се кдирани или заштитени со лозинка, т.е не можат да се
репродуцираат.
• MP3 фајлот нема ознака“.MP3.”
• WMA фајлот нема ознака “.wma.”
• AAC фајлот нема ознака“.m4a.”
• Податоците не се зачувани во бараниот формат.
• MP3 фајловите во формат различен од MPEG 1 Audio Layer 3 не можат
да се репродуцираат.
• Ако користите поделено USB, само аудио фајловите на првиот дел
можат да се репродуцираат.
• Системот може да репродуцира само до 8 фолдери.
• За аудио/JPEG фајлови, проверете [MODE (MUSIC, IMAGE)] подесување
(страни 66, 67).
• Бројот на фолдери надминува 200.
• Бројот на фајлови надминува 150.
• За аудио/JPEG фајлови, фолдерот содржи повеќе од 150 фајлови.
• JPEG фајловите немаат ознака“.JPG” или “.JPEG.”
• JPEG фајлот е поголем од 3,072 (ширина) × 2,048 (должина) во
нормален режим, или повеќе од 2,000,000 пиксели во Прогресивен
JPEG режим кој главно се користи на Интернет веб страни.
• WMA фајл кој е WMA DRM, WMA Lossless, или WMA PRO формат не
може да се репродуцира.
• AAC фајл кој е AAC DRM или AAC Lossless формат не се емитува.
* Овој систем поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди
не ги поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба на
производителот на USB уредот.
Репродукцијата на
Aудио/JPEG фајловите не
почнува подолг период.
Не почнува
снимање/префрлување на
USB уред.
Снимањето/префрлувањето
се прекинува пред да се
комплетира.
98
• Откако системот ќе ги прочита сите фајлови на USB уредот, времето до
репродукција може да потрае повеќе од обично, ако:
– бројот на фолдери или фајлови е многу голем.
– организацијата на структурата на фолдерите е многу сложена.
– капацитетот на меморијата е многу голем.
– големината на фајлот е екстремно голема.
– структурата на меморијата е фрагментирана.
• Sony препорачува.
– Вкупно фолдери на USB уред: 200 или помалку.
– Вкупно фајлови во фолдер: 150 или помалку.
• Следниве проблеми се појавиле:
– Меморијата на USB уредот е полна.
– Бројот на MP3 фајловите и фолдерите на USB уредот го достигнал
крајниот лимит.
– USB уредот има заштита против префрлување на податоци.
• Брзината на префрлување на податоците на USB уредот е екстремно мала.
Поврзете USB уред кој системот може да го репродуцира.
Ако снимате, префрлувате или бришете неколку пати, структурата на
фајловите во USB уредот станува комплицирана. Следете ја постапката во
упатството за употреба на USB уредот за негово форматирање. Ако
проблемот сеуште постои, контактирајте го најблискиот Sony сервисер.
3 Поврзување со ТВ приемник
Пред да ги поврзете сите компоненти прво исклучете ги сите АС кабли за струја од штекерот.
За да слушате ТВ звук преку звучниците од системот, поврзете го ТВ и системот со аудио кабел
(не следува) ( ).
За видео излез на ТВ, проверете ги видео влезниот приклучок на ТВ и селектирајте метод за
(стандард) до
поврзување , или . Квалитетот на сликата се подобрува редоследно од
(HDMI).
Кога ТВ има дигитален оптички излезен приклучок, можете да го подобрите квалитетот на
звукот со поврзување со дигитален кабел ( ).
Компонентен видео кабел
(не следува)*
Зелен
Син
Црвен
Бел
Црвен
За AUDIO OUT приклучок на ТВ
Приклучна табла на контролната
единица
За COMPONENT VIDEO IN
приклучок на ТВ
Дигитален оптички кабел
(не следува)
Видео кабел
(не следува)
За VIDEO IN приклучок
на ТВ
HDMI** кабел
(не следува)
За HDMI IN приклучок
на ТВ
За дигитален оптички излезен
приклучок на ТВ
* Ако Вашиот ТВ прифаќа прогресивен формат на сигнал, употребете го ова поврзување и дотерајте го
излезниот сигнал на системот во прогресивен формат (стр.27).
** HDMI (Високо Мултимедиален Интерфејс)
Ако Вашиот ТВ има HDMI приклучок, употребете ја оваа конекција за селектирање на тип на излезен
сигнал (стр. 27).
19
Симптом
Забелешка
Звукот е дисторзиран.
Звукот прескокнува.
• Исклучете го системот, и повторно поврзете го USB уредот.
• Може да се појави шум за време на постапката на снимање и префрлување.
Избришете го фајлот, и обидете се повторно да снимате или префрлувате.
• Префрлете ги фајловите на РС, форматирајте го USB уредот во FAT12,
FAT16, или FAT32 формат, и пак префрлете ги фајловите на USB уредот.*
* Системот поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не ги
поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба.
• Кога приклучувате џек, ставете го утикачот во џекот додека може.
• Кога поврзувате дигитален оптички кабел, ставете го конекторот додека не кликне (
).
• За време на функцијата "DMPORT", видео сигналот не излага од HDMI OUT и VIDEO OUT (компонентен)
приклучок. Селектирајте метода за конекција
за добивање слика откако видео сигналот ќе се види преку
VIDEO OUT (VIDEO) приклучок.
• Системот може да ги прифати двата дигитални и аналогни сигнали. Дигиталниот сигнал има предност пред
аналогниот сигнал. (COAXIAL има предност пред OPTICAL.) Ако дигиталниот сигнал прекине, аналогниот
сигнал ќе започне по 2 секунди.
Совет
• Можете да поврзете друга компонента, како видео, дигитален сателитски ресивер, или PlayStation во ТВ
(AUDIO IN) приклучокот ( ) или ТВ (DIGITAL IN OPTICAL) приклучок ( ) наместо во ТВ.
Решение
• Брзината со која е сниман аудио фајлот била мала. Снимајте ги аудио
фајловите со поголема брзина на USB уредот.
USB уредот не може да се
приклучи во(USB)
приклучокот.
• USB уредот е приклучен наопаку. Поврзете го USB уредот во правилнат
насока.
USB уредот кој бил користен
на друг апарат не работи.
• Можеби е снимано на него во формат кој не е поддржан. Прво, внимавајте на
Заштитата на важни фајлови на USB уредот со преснимување на истите на
хард диск на компјутер. Второ, форматирајте го USB уредот со FAT12, FAT16
или FAT32 систем, и префрлете ги заштитените аудио фајлови назад на USB
уредот повторно.*
* Овој систем поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не ги
поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба на
производителот на USB уредот.
“READING” стои на панелот
долго време.
• Процесот на читање трае подолг периоф кога:
– Има многу фолдери и фајлови на USB уредот.
– Структурата на фајлот е многу сложена.
– Капацитетот на меморијата е полн.
– Вградената меморира е фрагментирана
• Sony препорачува:
– Вкупно фолдери на USB уред: 200 или помалку.
– Вкупно фајлови во фолдер: 150 или помалку.
Погрешен приказ.
• Повторно префрлете ги музичките податоци на USB, бидејќи податоците на
За менување на системот за боја (PAL или NTSC) (Само за Јужноисточна
Азија)
Во зависност од поврзаниот ТВ, можеби ќе треба да селектирате PAL или NTSC за системот
во боја.
Првичното дотерување на системот е NTSC.
1
2
Исклучете го системот со притискање на
.
Вклучете го системот со притискање на
додека притискате VOL- на
предниот панел.
Секогаш кога ќе ја изведете оваа операција, системот во боја се префрла меѓу
PAL и NTSC.
"NTSC" се пали на предниот екран кога системот во боја е дотеран во NTSC.
4 Поврзување на други компоненти
Уживајте во конектираната опрема преку 6-те звучици на системот.
• Преносен аудио извор: A
• ДИГИТАЛЕН МЕДИЈА приклучок: B
• AV ресивер, и т.н.: С (само кога е селектирана работа со DVD)
USB уредот може да се оштетени.
• Карактерите кои се прикажуваат се само од азбуката. Другите карактери
можеби нема да се прикажуваат правилно.
•
Аудио фајлот/JPEG фајлот е оштетен.
“DATA ERROR” се појавува
на панелот при репродукција • Подоатокот не е MPEG1 Audio Layer 3.
на USB уредот.
• JPEG фајл форматот не ги задоволува DCF стандардите.
• JPEG фајлот има ознака “.JPG” or “.JPEG,” но не е JPEG
формат.
Pепродукцијата не
започнува.
• Исклучете го сиистемот, и повторно приклучете го USB уредот.
• Приклучете USB уред кој системот може да го репродуцира. Види “USB
уреди” (додаток).
• Притиснете
Репродукцијата не започнува
од првата трака.
20
за почеток на репродукцијата.
• Откажете повторување на репродукцијата (стр. 66).
97
Симптом
Решение
[Data error] се прикажува на
ТВ екранот при емитувањето
на DATA CD или DATA
DVD.
• MP3, JPEG или DivX фајлот не е исправен
• Податоците не се снимени во MPEG1 Audio Layer 3 формат.
• JPEG сликата не е во согнасласност со DCF.
• JPEG сликата има наставка “.JPG” или “.JPEG,” но не е снимена во JPEG
формат.
• Фајлот кој го емитувате има наставка “.AVI” или “.DIVX” но не е снимен
во DivX формат, или е снимен во DivX формат кој не е во согласност со
DivX одобрените профили.*
• Исклучете го системот од струја и повторно вклучете го по неколку
Системот не работи
нормално.
Контролата на HDMI
функцијата не работи.
Дигитален коаксијален кабел
(не е испорачан)
Минути.
• Кога “HDMI” не свети на прдниот панел, проверете ја HDMI
конекцијата (стр. 19).
• Поставете [CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77).
• Уверете се дека поврзаните компоненти се компатибилни на
[CONTROL FOR HDMI] функцијата.
• Проверете дали кабелот за напојување на поврзаната компнента е
правилно приклучен.
• Проверете ги подесувањата на компонентите за Контрола на HDMI
функција. Проучете го упатството за употреба на компонентата.
• Ако ја смените HDMI конекцијата, исклучете и пак вклучете го
кабелот за напојување, или има прекин во напојувањето, поставете
[CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [OFF], и потоа
[CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77).
• За детали, види “Контрола на HDMI функција“BRAVIA” Sync”
(страна 62).
Нема емитување на звук од
• Поставете [AUDIO (HDMI)] во [CUSTOM SETUP] на [ON] (стр. 77).
системот и ТВ кога се користи • Уверете се дека поврзниот ТВ е компатибилен на оваа функција за
Аудио контрола на системот.
контрола на аудио ефекти.
• За детали, види “Контрола на HDMI функција“BRAVIA” Sync”
(стр. 58).
USB уред
96
Дигитален оптички кабел
(не е испорачан)
Симптом
Решение
“OVERLOAD” се појавува
на предниот панел.
• Има проблем во напојувањето кој влијае и на приклучокот на (USB)
Исклучете го системот и извадете го USB уредот од приклучокот
(USB). Уверете се дека нема приблем со USB уредот. Ако проблемот
уште постои, контактирајте го најблискиот овластен сервисер на Sony.
Дали употребувате поддржан
USB уред?
• Ако конектирате USB уред кој не е поддржан, следниве проблеми можат
да се појават. Види “USB уреди” (дополнително).
– USB уредот не се препознава.
– Името на фајлот/фолдерот не се прикажува на системот.
– Pепродукцијата не е можна.
– Звукот прескокнува.
– Има шум.
– Се емитува дисторзиран звук.
– Снимањето престанува пред да заврши.
Нема звук.
• USB уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот, и повторно
конектирајте го USB уредот.
и
За дигитален коаксијален излезен
приклучок од дигитален сателитски
ресивер.
За дигитален оптички излезен прик.
на дигитален сателитски ресивер
Табла за приклучување на контролната
единица
Дигитален коаксијален кабел
(не е испорачан
ДИГИТАЛЕН МЕДИА приклучок
За дигитален коаксијален
влезен приклучок на AV
ресиерот
Забелешка
• DIGITAL OUT приклучоко ги прикажува аудио сигналите само кога DVD функцијата е селектирана (со
притискање непрекинато на FUNCTION додека не се појави "DVD" на предниот екран).
• Поврзете DIGITAL MEDIA PORT адаптер така да ознаката
извлечете го со притискање на двете страни на конекторот (
да биде во линија. Кога ќе го исклучите,
).
Поврзување на ДИГИТАЛЕН МЕДИА приклучок
Поврзете го DIGITAL MEDIA PORT aдаптерот (не е испорачан) со DMPORT конекторот.
За детали, погледнете во DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 73).
21
Симптом
Ако Вашиот ТВ има повеќе аудио/видео влезови
Уживајте во звукот на системот преку поврзаниот ТВ приемник. Поврзете ги компонентите
на следниов начин.
VCR, дигитален сателитски
ресивер, конзола за видео
игри, и сл.
VCR, дигитален сателитски
ресивер, конзола за видео
игри, и сл.
Систем
:Тек на сигналот
Селектирајте компонента на ТВ. За детали, погледнете во упатствот на ТВ приемникот. Ако
телевизорот нема повеќе аудио/видео влезови, ќе Ви биде потребен прекинувач за да се емитува
звук од повеќе од две компоненти.
5 Поврзување на антената
FM антена
(испорачана)
Забелешка
Табла за приклучување на
контролната единица
Решение
JPEG фајл не се репродуцира. • DATA CD не е снимен во JPEG формат кој подлежи на ISO 9660 Level
1/Level 2 или Joliet.
• DATA DVD не е снимен во JPEG формат кој подлежи наUDF
(Универзален формат на дискови).
• Фајлот нема наставка “.JPEG” или “.JPG.”
• Сликата е поголема од 3,072 (ширина) × 2,048 (висина) во нормален
режим, или има над 2,000,000 точки во Progressive JPEG и е наменета за
интернет мрежни страници.
• Не одговара на ТВ екранот.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] се поставени на [MUSIC] (стр. 44).
• Ако не можете да ја измените опцијата [MODE (MP3, JPEG)] извадете го
дискот, исклучете го системот и повторно ставете го дискот.
• DATA CD/DATA DVD содржи DivX фајл.
MP3 фајловите и JPEG
фајловите се репродуцираат
симултано.
DivX видео фајл не се
емитува.
• [AUTO] е селектирано во [MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 440).
Системот автоматски
започнува со емитување.
• DVD опциите се поставени во функција за автоматска репродукција.
Емитувањето автоматски
застанува.
• Некои дискови содржат сигнал за автоматско паузирање. При емитувањето на
вакви дискови, уредот ја стопира репродукцијата на тоа место.
• Фајлот не е креиран во DivX формат.
• Фајлот нема наставка “.AVI” или “.DIVX.”
• DATA CD/DATA DVD не е креиран во DivX формат кој е во согласност
со ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet/UDF.
• DivX видео фајлот е со резолуција над 720 (ширина) х 576 (висина).
Насловите во фолдерот/фајлот • Системот може да прикажува само знаци од абецедата и арапски цифри.
не се прикажуваат правилно.
Останатите знаци се прикажани како [*].
• Program Play, Shuffle Play, или Repeat Play функција е активна.
Дискот не се репродуцира
Притиснете CLEAR за да ги поништите овие функции пред да го
од почеток.
емитувате дискот.
• Активна е ф-јата за продолжување на емитувањето. Кога дискот е запрен,
повторно започнете со репродукција (стр. 34).
притиснете
• Насловното мени, DVD или PBC менито автоматски се прикажуваат.
Не можат да се вржат некои
• Зависно од дискот, некои операции не се достапни. Проучете го упатството за
функции, како Запирање,
употреба на дискот.
пребарување, бавно емитување
и повторено емитување.
Совет
• Ако имате слаб FM прием, со помош на 75-ohm коаксиален кабел (не е испорачан) поврзете го уредот
со надворешна FM aнтена, како што е прикажано подолу.
Надворешна FM aнтена
Табла за поврзување на контролната единица
Пораките кои се прикажуваат
на екранот не се испишани на
саканиот јазик
• Од екранот за дотерување, изберете го сака- ниот јазик за екранските
менија во опцијата [OSD] од [LANGUAGE SETUP] (стр.75).
Јазикот на звучната трака не
може да се менува.
• На дискот не се снимени повеќејазични звучни траки.
• DVD дискот го забранува менувањето на звучната трака.
Јазикот на титлот не се
менува
• На DVD дискот кој се емитува не се снимени повеќе титлови.
• Дискот го забранува менувањето на титлот.
Tитлот не може да се исклучи. • DVD забранува менувањето на титлот.
Аглите не се менуваат.
• На DVD дискот не се снимени повеќе агли (стр. 32).
• Дискот го забранува менувањето на аглите.
Дискот не може да се извади и • Контактирајте со овластениот сервисер на Sony .
“LOCKED” се прикажува на
екранот.
22
95
Симптом
Решение
Звукот го губи стерео ефектот • Поставете ја опцијата [AUDIO] на [STEREO] притискајќи го копчето
кога се емитува VIDEO CD,
AUDIO (страна 32).
CD, или MP3.
• Проверете дали системот е правилно поврзан.
Сараунд ефектот тешко се
• Дотерајте во "DEC. MODE" (страна 50).
слуша кога се емитува Dolby • Проверете дали звучниците се правилно поврзани и дотерани (стр. 16, 79).
Digital, DTS, или MPEG aудио.
• Во зависност од DVD, излезниот сигнал може не целосен 5.1 канал.
Можеби е монаурален или стерео сигнал и покрај тоа што звучната трака
е снимена воDolby Digital или MPEG формат.
Започнувањето на звукот
е прекинат
Ставање на капакот на држачот и капакот на таблата
По поврзувањето на каблите, врзете го вишокот кабли и ставете го капакот за таблата и
капакот за држачот. Исклучете го АС кабелот за напојување од сите компоненти кога го
ставате капакот на држачот.
1
• Звучниот режим немојте да го дотерувате во "AUTO" (стр.52).
Врзете ги каблите на задниот дел од контролната единица.
Намотајте ги поврзаните кабло долж држачот ( ), врзете и каблите со врвца за
кабли, во 2 позиции, на задниот дел од контролната единица ( ), потоа замотајте
ги врвците за каблите ( ).
Ракување
Симптом
Решение
Не се пребаруваат радио
станици.
• Проверете дали антените се добро поврзани. Сменете ја положбата на
антените.
• Јачината на сигналот е слаба и станиците не можат да се пронајдат
автоматски. Пронајдете ги рачно.
• Не се меморирани радио станици, или радио станиците се избиршани од
меморијата. Меморирајте ги повторно (страна 54).
• Притиснете DISPLAY за тековната фреквенција да се прикаже на екранот.
• Има некоја пречка помеѓу далечинскиот управуач и сензорот на системот.
• Оддалеченоста помешу системот и управуавачот е преголема.
• Далечинскиот управувач не е насочен кон сензорот на системот.
• Батериите на дал. управувач се слаби.
Далечинското не работи.
Дискот не се емитува.
MP3 фајл не се емитува.
94
•
•
•
•
•
Не сте го ставиле дискот.
Дискот е ставен наопаку. Ставете го со снимената страна надолу.
Дискот не е добро ставен на подлогата.
Не може да се емитува CD-ROM и сл.. (стр. 5).
Регионалниот код на DVD дискот не се совпаѓа со регионалниот код на
системот.
• Во уредот е кондензирана влага која може да го оштети ласерот. Извадете го
дискот и оставете го системот исклучен половина час.
• DATA CD не е снимен во MP3 формат во согнасност со ISO 9660 Level
1/Level 2, или Joliet.
• DATA DVD не е снимен во MP3 формат кој подлежи на UDF
(Универзален формат на дискови).
• MP3 звучните траки немаат наставка “.MP3.”
• Податоците не се во MP3 формат иако имаат наставка “.MP3.”
• Податоците не се MPEG1 Audio Layer 3 тип.
• Системот не може да емитува дискови во MP3PRO формат.
• [MODE (MP3, JPEG)] опцијата е поставена на [IMAGE (JPEG)] (стр. 44).
• Ако не можете да ја измените опцијата [MODE (MP3, JPEG)] извадете го
дискот, исклучете го системот и повторно ставете го дискот.
• DATA CD/DATA DVD содржи DivX фајл.
2
3
Зачувајте ги вишокот на врвки за кабли во местото меѓу страната према
ѕидот и рамката.
Ставете го капакот за таблата на задниот дел од контролната единица.
Врзување со врвка за
кабли (испорачано).
Забелешка
• Бидете сигурни дека целосно сте ја продолжиле FM антената.
• По врзувањето на каблите, FM антената држете колку што можете повеќе во хоризонтална положба.
Совет
• Ако не можете да ги наместите каблите во процепот, врзете ги каблите со врвца за кабли (испорачана),
потоа ставете го капакот за таблата.
23
4
Ставете го капакот за држачот на задниот дел од контролната диница
Зачувајте ги поврзаните кабли и вишокот од врвцата за кабли внатре ( ), потоа
обезбедете го држачот со 4 навртки ( ).
Симптом
Решение
Шум на сликата.
• Дискот е нечист или е изгребан.
OUTPUT (TO TV) е дисторзиран,
• Ако сигналот од EURO AV
сменете го типот на видео излезот од HDMI OUT со поставување на
[HDMI RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [720 × 480p]* (стр. 27).
* Зависно од државата, [720 × 576p] може да се појави.
Иако сте поставиле
пропорција [TV TYPE] во
[VIDEO SETUP], сликата не
го исполнува екранот.
• Пропорцијата на дискот е фиксирана.
Направилности во бојата се
појавуваат на ТВ екранот.
Субвуферот и предните звучници имаат заштита за магнетни бранови.
Сепак, понекогаш може да се појави неправилност ако се работи за некоја
компонента со моќно магнетно поле. Ако се појави, проверете го ова:
Забелешка
• Ако користите телевизор со катодна цевка или проектор, поставете ги
звучниците на најмалку 0.3 m од телевизорот.
• Ако неправилноста и натаму постои, исклучете го телевизорот и вклучете
го по 15-30 минути.
• Поставете ги звучниците подалеку од телевизорот.
• Внимавајте никаков магнет (играчка, магнетна подлога од статив,
медицинска опрема и сл.) да не се постави близу до звучниците.
• Бидете сигурни дека каблите не се замотани или притиснати кога го ставате капакот.
• Ако капакот за држачот не се затвара правилно, реорганизирајте ги каблите.
• Бидете внимателни да не притиснете било кој кабелот додека го заштрафувате.
Звук
5
Ставете двата печата (за капакот за држачот) за да ги сокрие навртките.
Симптом
Решение
Нема звук.
• Звучниците не се правилно поврзани.
• Притиснете MUTING на далечинското, ако “MUTING” стои на прениот
панел.
• Системот е во пауза, или во забавена репродукција. Притиснете
враќање во нормална репродукција.
Поврзување на AC кабел за напојување
за
• Брзо премотување напред/назад е активирано. Притиснете
нормална репродукција.
• Проверете ги подесувњата на звучниците (стр. 79).
• Super Audio CD аудио сигнали не се емитуваат од HDMI OUT прикл.
• Компонентата поврзана со HDMI OUT прикл. не ги задоволува аудио
форматите, затоа поставете [AUDIO (HDMI)] во [HDMI SETUP] на
[ON] (стр. 77).
Не се емитува звук од
HDMI OUT приклучокот.
• Поставете [AUDIO (HDMI)] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 77).
• HDMI OUT прикл. поврзан со DVI (Digital Visual Interface) уред
(DVI (Digital Visual Interface) не прифаќа аудио сигнали).
• HDMI OUT приклучокот не емитува Super Audio CD звук.
• Обидете се со ова: 1 Искл./Вкл. го системот. 2 Исклучете и вклучете ја
поврзанат компонента. 3 Исклучете и пак вклучете го HDMI кабелот
повторно.
Звукот не е избалансиран
меѓу лева и десна страна.
• Уверете се дека сите звучници и компоненти се правилно поврзани.
Се слуша остар шум и
бучава.
• Проверете дали звучниците и компонентите се правилно поврзани.
• Проверете дали во близина на каблите, звучниците или компонентите има
трансформатор или мотор. Поставете ги на оддалеченост од барем 3 метри
од телевизор и флуоросцентни светилки
• Оддалечете го телевизорот од аудио компонентите.
• Приклучоците се валкани. Исчистете ги со мека ткаенина малку натопена
со алкохол.
Пред да го поврзете АС кабелот за напјување од единицата и сараунд засилувачот во штекер,
приклучете ги предните звучници и субвуферот во единицата и сараунд звучниците во сараунд
засилувачот.
Субвуфер
Долен дел на субвуферот
За ѕиден излез
АС кабел за напојување
24
за
93
Проблеми и можни решенија
Околу демонстрацијата
Доколку наидете на некоја од наведените потешкотии при употребата на плеерот, обидете се да
ги решите со предложените можни решенија. Доколку проблемот остане нерешен ,
контактирајте со овластениот сервисер на Sony.
После поврзувањето на AC кабелот за напојување, на дисплејот се појавува демонстрација.
Имајте во предвид дека деловите кои треба да се користат за поправка треба да бидат
оригинални.
Вклучување и исклучување на режимот за демонстрација
Напојување
Симптом
Решение
Нема напојување.
• Проверете дали кабелот за струја и добро вклучен во струјниот приклучок.
• Проверете дали системскиот кабел е правилно поврзан.
Ако пораките “PROTECTOR”
и “PUSH POWER” се
прикажуваат на екранот.
Притиснете
на уредот и проверете ги следните работи:
• Дали + и – каблите од звучниците се
правилно поврзани?
• Дали користите прописни звучници?
• Дали нешто ги попречува отворите за вентилација на системот?
Откако ќе ги отстраните овие проблеми, вклучете го уредот. Доколку и покрај тоа
системот и натаму не се вклучува и ја прикажува истата порака, контактирајте
со овластениот сервисер на Sony.
Струјата не може да се
исклучи.
• Режимот за демонстрација ("DEMO") е дотеран во "ON". Дотерајте го "DEMO"
во "OFF" (стр.25).
1
2
3
4
на системот.
Системот се вклучува.
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
копче
или
додека “DEMO” не се појави на предниот панел, и потоа притиснете
Притиснете
за да изберете опција.
• “DEMO ON”: Вклучена.
5
6
• “DEMO OFF”: Исклучена.
Притиснете
.
Подесувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
Слика
Симптон
Решение
Нема слика.
•
•
•
•
92
Притиснете
Видео кабелот не е добро приклучен.
Видео кабелот е оштетен.
Системот не е поврзан на точниот ТV INPUT приклучок (стр. 19).
Видео излезот на ТВ не е подесен така да можете да гледате слики преку
системот.
• Проверете го поставениот излез на сигнали (стр.19).
• Избран е прогресивен излез на сигнали, но телевизорот нема поддршка за
сигнали во прогредивен формат. Во овој случај, вратете го мешаниот
формат на сигнали (фабричко дотерување) (стр. 27).
• Дури и ако Вашиот ТВ е компатабилен со прогресивен формат (525р/625р)
на сигнали, сликата може да биде извртена кога ќе дотерате прогресивен
формат. Во овој случај, вратете го мешаниот режим на сигнали (фабричко
дотерување) (стр.27).
• Повторно поврзете ги правилно каблите.
• Ако HDMI OUT се користи за видео сигнали, сменете го типот на
излезот на видео сигналот од HDMI OUT приклучокот. Ова може да го
реши проблемот (стр 27). Поврзете го ТВ и системот со видео приклучок
различен од HDMI OUT, и активирајте го влезот на ТВ кој е поврзан со
видео влезот за да гледате слика на екранот. Сменете го типот на видео
сигналот од HDMI OUT приклучокот и вратете го влезниот сигнал на
ТВ на HDMI. Ако не се појавува слика, повторете ги чекорите и
обидете се со друга опција.
• Сте дотерале [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] во менито [VIDEO
SETUP] во [ON] (стр.76) иако Ви е кажано дека Вашиот ТВ не прифаќа
прогресивен сигнал. Во овој случај, дотерајте во [OFF].
Совет
• Кога ќе го купите системот, или ако го ресетирате на фабричките подесувања (стр. 88), можете да ја
икслучите демонстрацијата со притискање на копчето
на далечинскиот управувач.
25
Чекор 3: Изведување на
Quick Setup
4
Притиснете
без да ставите диск.
На екранот се прикажува менито за
избор на јазик.
Следете ги чекорите подолу за да направите
основните подесувања на системот.
Напомени за дисковите
ЗА РАКУВАЊЕТО СО ДИСКОВИТЕ
• Не ја допирајте површи- ната на дисковите. Фаќајте
ги за отворот и рабовите, на прикажаниот начин.
Забелешка
• Кога го поврзувате системот со ТВ преку видео
кабел (не е испорачан) или HDMI кабел (не е
испорачан), треба да поставите тип на видео
излез кој ќе одговара на Вашиот ТВ. За детали,
“Поставување на тип на видео излез кој ќе
одговара на Вашиот ТВ ” (страна 27).
5
6
Со копчињата
изберете јазик.
Менито и подменијата се прикажуваат
на избраниот јазик.
Притиснете
Се прикажува менито за бирање формат
на екранот на ТВ кој го поврзувате.
• Не ги изложувајте дисковите на директна
сончева светлина и близу извори на
топлина. Не ги оставајте во автомобил
поставен на сонце.
• По употребата, вратете ги дисковите во
кутија.
За чистењето
• Чистете ги дисковите само со мека
ткаенинаПребришете ги од центарот кон
краевите, повлекувајќи прави линии.
7
1
2
Ако имате ТВ со широк екран или 4:3
стандарден ТВ со режим за широк
екран (стр.75).
.
Системот се вклучува.
[4:3]
Забелешка
• Уверете се дека е поставена функција
“DVD” (стр.29).
3
Изберете го соодветниот извор на
сигнали кај Вашиот телевизор
Пораката[Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] се прикажува на долниот дел на
екранот. Доколку не се прикаже, изберете Quick Setup и повторете ја постапката
за брзо дотерување (страна 27).
за да селектирате
[16:9]
Вклучете го телевизорот.
Притиснете
Притиснете
опција.
Ако имате стандарден ТВ со 4:3 (стр.75)
8
Притиснете
.
На ТВ екранот се појавува пораката
“QUICK SETUP is complete.“ и Quick
Setup е комплетен.
Сите поврзувања и операции за
дотерување се комплетни
За излез од Quick Setup
Притиснете
• Не користете никакви хемикалии (алкохол,
бензин, разредувач , комерцијално достапни
средства за чистење дискови или антистатички спрееви за винилни грамофонски
плочи.
Системот може да репродуцира само дискови
со стандарден облик. Не употребувајте
дискови кои немаат кружен облик (пр., срце,
или облик на ѕвезда). Можат да предизвикаат
дефект.
Доколку сте отпечатиле налепница на дискот,
почекајте да се исуши целосно пред да го
ставите дискот во плеерот.
DISPLAY во било кој чекор.
Совет
• Доколку сакате да измените некој параметар,
погледнете во “Користење на менито за
дотерување” (страна 74).
26
91
Околу јачината на тонот
Дополнителни информации
Препораки
Околу изворите на напојување
• Доколку планирате долго време да не го
користите плеерот, задолжително исклучете го
од струја. При исклучувањето од струја, не го
влечете самиот кабел. Повлечете го приклучокот.
За поставувањето
• Поставете го системот на локација каде ќе има
доволно простор за вентилација.
• Кока слушате подолго време на повисок тон,
куќиштето на системот се загрева. Ова не е
дефект. Сепак, треба да се избегнува да се допира
куќиштето. Не го поставувајте уредот на место
каде нема доволно вентилација. Може да додеј до
прегревање.
• Не ги блокирајте отворите за вентилација со
поставување на туѓи тела во нив. Системот има
моќен засилувач. Ако се затворат отворите за
вентилација, уредот може да се прегрее и да се
оштети.
• Не го поставувајте уредот на меќи површини,
како ќебиња, и сл., или во близина на завеси,
драперија и тн.
• Не го инсталирајте уредот во близина на
радијатори, климатизери, или на директна
сончева светлина, места со многу прашина,
механички вибрации и удари.
• Не го поставувајте уредот во коса положба.
Наменет е само за работа во хоризонтална
положба.
• Чувајте го системот подалеку од уреди со силни
магнетни полиња, како микробранови печки, или
звучници.
• Не поставувајте тешки предмети врз системот.
Ракување
• Доколку плеерот се пренесе од ладна во топла
просторија или обратно, или ако се чува во многу
влажна просторија, може да се создаде
кондензација на ласерската леќа. Во тој случај,
уредот нема да работи правилно. За да испари
кондензацијата, извадете го дискот и оставете го
плеерот вклучен и неактивен половина час.
• Извадете го дискот пред да го преместите
плеерот. Во спротивно, дискот може да се
оштети.
• Ако некој предмет падне врз системот, исклучете
го од напојување, и контактирајте квалификуван
сервисер за да го провери пред понатамошна
употреба.
90
Не ја засилувајте премногу јачината на тонот доколку
забележите дека не се емитува никаков звук. Можеби
се работи за неснимен дел од дискот, така што
звучниците нагло ќе почнат да емитуваат прејак звук,
кој може да го оштети слухот и самите звучници.
Околу чистењето на плеерот
Куќиштето, екранот и копчињата се чистат со мека крпа
и детергент. Не користете никакви абразиви, жица,
прашок за триење, или хемикалии, какви што се
алкохолот и бензинот.
За чистењето на
дисковите/леќите
За да се вратите на екранот за
брзо дотерување
1
2
Притискајте FUNCTION додека
“DVD” не се појави на предниот
панел на дисплејот.
Копче
DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на
екранот на телевизорот.
3
Со
одберете
и притиснете
.
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
Не ги користете комерцијално достапните средства за
чистење на дисковите. Тие можат да предизвикаат
дефект на плеерот.
За селектирање на тип на
видео излезен сигнал од t
HDMI OUT приклучокот
Кога ќе го поврзете уредот и ТВ преку
HDMI кабел, селектирајте тип на видео
излезни сигнали од HDMI OUT приклучокот.
За детали, обратете се со приложеното
упатство на ТВ/проекторот, и сл.
1
2
3
• Ако звучниците на системот предизвикаат
треперење на сликата на ТВ уредот, исклучете го ТВ
и вклучете го после 15 - 30 минути. Ако проблемот
сеуште постои, оддалечете ги звучниците од ТВ
приемникот.
Преместување на системот
Пред преместување на системот, уверете се дека
нема диск во него, и извадете го кабелот за
напојување од електричниот контакт.
Потоа DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
За бојата на ТВ апаратот
Внимание: Плеерот може бесконечно да
емитува една неподвижна слика или
екранско мени на телевизискиот екран.
Доколку задржувањето на сликата е
предолго, може да дојде до трајно
оштетување на телевизискиот екран. Плазма
и LCD телевизорите се особено подложни на
ваков тип на дефекти на екранот.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел на дисплејот.
Притиснете
и потоа на
за
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
4
Со
селектирајте [QUICK], потоа
.
Менито за брзо дотерување се
прикажува на екранот.
Тип на видео излез кој ќе
одговара на Вашиот ТВ
Зависно од конекторите на ТВ (стр. 19),
селектирајте тип на видео излез на системот.
Притиснете
копче
.
за [CUSTOM], и потоа
Дисплејот за подесување се појавува.
5
Притиснете
копче .
за [HDMI SETUP], потоа
Опциите за [HDMI SETUP] се појавуваат.
6
Притиснете
за [HDMI
RESOLUTION], и потоа на
7
Притиснете
за бараното
.
подесување и потоа
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Системот
произведува оптимални видео сигнали
за конектираниот ТВ.
• [1920 × 1080i]: Системот произведува
1920 × 1080i* видео сигнали.
• [1280 × 720p]: Системот произведува
1280 × 720p* видео сигнали.
• [720 × 480/576p]: Системот произведува
720 × 480p* или 720 х 576р видео
сигнали.
* i: интерлејс, p: прогресивни
Дали Вашиот ТВ прифаќа
прогресивен сигнал?
Прогресивен е метод за прикажување на ТВ
слики кои го намалуваат треперењето и
изострување на сликата. За да ја употребие
оваа метода, треба да поврзете ТВ кој
прифаќа прогресиве сигнал.
27
1
2
Притискајте FUNCTION додека
“DVD” не се појави на предниот
панел на дисплејот.
Потоа DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
Притиснете
и потоа на
за
Притиснете
копче
.
Притиснете
потоа копче
1
2
за [CUSTOM], и потоа
Дисплејот за подесување се појавува.
5
Можете да ги вратите [SETUP]
подесувањата (стр. 56) различни од
[PARENTAL CONTROL] на фабричките
вредности.
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Враќање на [SETUP]
подесувањата на фабричките
Системот произведува прогресивен сигнал.
Кога селектирате [NO], системот не
произведува прогресивен сигнал.
за [VIDEO SETUP],
.
Опциите за [VIDEO SETUP] се појавуваат.
6
Притиснете
за [PROGRESSIVE
.
(COMPONENT OUT)], и потоа на
7
Притиснете
за бараното
.
подесување и потоа
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на прендиот
панел.
8
Следи
.
Не притискајте
додека се ресетира
системот. Потребни се неколку секунди.
Забелешка
• [MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL] и
[EFFECT] подесувањата исто така се враќаат на
фабричките.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролнтот мени се појавува ан ТВ
екранот.
3
Со
одберете
.
и потоа на
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Со
одберете [CUSTOM], и
потоа
.
Екранот за подесување се појавува.
• [OFF]: Системот не произведува
прогресивен сигнал. Селектирајте го
ова кога:
- Вашиот ТВ не прифаќа прогресивен
сигнал, или
- Вашиот ТВ е поврзан со приклучок
различен од VIDEO OUT
(COMPONENT).
• [ON]: Системот произведува
прогресивни сигнали. Селектирајте го
следново:
- Вашиот ТВ прифаќа прогресивни сигнали, и
- ТВ е поврзан со VIDEO OUT (COMPONENT)
приклучок.
8
Притиснете
.
копче
за [START], потоа
Системот произведува прогресивен сигнал
за 5 секунди. Проверете дали се покажа
правилно на екранот.
9
28
Притиснете
потоа копче
за да селектирате [YES],
.
5
Со
одберете [SYSTEM SETUP],
и притиснете .
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавуваат.
6
7
Со
[RESET] и притиснете
Притиснете
.
и одберете [YES].
Можете да ја откажете постапката и да се
вратите на контролното мени со
слекектирање на [NO].
89
Притиснете
Можете да дотерате
Бројчано копче Селектирајте ТВ канал
-/-По притискање на
, можете
да селектирате текстуална страна
со внесување троцифрен
дигитален број.
ANALOG
DIGITAL
Сменете во аналоген режим.
Сменете во дигитален режим.
Приказ на информации.
Пристап на текст
Обоено копче
Враќање на фабричките
подесувања
Враќање на сите
параметри на системот на
нивните фабрички
вредности
Чекор 4: Менување на
изворот за звук
Уживајте во DVD, TV, или VCR звук со
менување на изворот за звук.
Забелешка
• Кога ги употребувате и двата приклучока TV
(AUDIO IN) и TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(дигитално поврзување) во исто време,
дигиталното поврзување има предност.
• Кога ги употребувате и двата приклучока
SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) и
SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL) (дигитално
поврзување) во исто време, DIGITAL IN COAXIAL
поврзувањето има предност.
Селектирајте опција од менито.
Приказ на Digital Eletronic
Programme Guide (EPG).
Сменете го влезниот извор меѓу
ТВ и друг влезен извор.
По притискање на , можете да
ја задржите тековната страна.
TOOLS
Приказ на работното мени за
моменталниот приказ.
MENU
Приказ на менито на ТВ.
RETURN
Враќања на претходниот канал
или слој на менито на ТВ.
MUTING
Привремено исклучување на ТВ
звукот.
1
2
Селектирајте дел од менито.
Совет
Функцијата на овие копчиња е иста како и на
далечинскиот управувач на SONY TV. За повеќе
детали, погледнете го упатството за работа.
3
Исклучете ја струјата
1
контролната единица околу 5 сек..
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека бараната функција не се
појави на предниот дисплеј.
“MEMORY CLR” и "PUSH POWER"
наизменично се појавуваат на предниот
екран околу 10 секунди.
Со секое притискање на FUNCTION,
функциите се менуваат по овој
редослед .
Притиснете
“DVD”
Притиснете и држете
на
.
“CLEARING” се појавува на предниот
екран и фабричките дотерувања се вратени.
По појавувањето на "CLEARED!" системот
се исклучува.
Забелешка
Во Чекор 3, ако не притиснете
или притиснете
било кое друго копче на контролната единица,
системот се вклучува. Дотерувањето не е
направено.
Кога ќе го вклучите системот по враќањето на
фабричките дотерувања, почекајте околу 20
секунди пред повторно да го клучите со
притискање на
.
“USB”
“TV”
“DMPORT”
…
Функција
Извор
“DVD”
Дискови кои се
емитуваат на уредот
“ FM”
FM радио (стр. 54)
“USB”
USB уред (стр. 61)
“TV”
“SAT/CABLE”
TV
“DMPORT”
88
“ FM”
”SAT/CABLE”
Компонента која е приклучена во SAT/CABLE
приклучок на контролната
единица
DIGITAL MEDIA PORT
aдаптер (стр. 73)
29
3
Диск
Притиснете
Pепродукција на диск
4
Зависно од DVD VIDEO или VIDEO CD,
некои операции се ограничени
Проучете го упатството за употреба
испорачано со Вашиот диск.
.
Системот се вклучува.
Освен ако системот не е поставен на
“DVD,” притиснете FUNCTION за да
изберете “DVD.”
"No Disc" се појавува на предниот панел и
системот е подготвен за да го ставите
дискот.
Ставете го дискот.
Притиснете го дискот во отворот се
додека не го повлече автоматски.
со етикетата напред
Note
Отвор за диск
Дискот автоматски се повлекува.
5
Притиснете
Системот започнува со емитување на
дискот (непрекината репродукција).
6
Притиснете VOLUME +/– за
дотерување на волуменот.
Нивото на јачината на звукот се
појавува на ТВ екранот и на дисплејот
на системот.
Забелешка
• Кога системот е исклучен, немојте да го ставате
дискот.
• Зависно од статусот на системот, нивото на
Јачината на звукот може да не се појави на ТВ.
За да го икслучите системот
Притиснете
додека е вклучен системот.
Системот е во режим на мирување.
Заштеда на електрична енергија
1
2
30
Вклучете го телевизорот.
Изберете го овој уред како извор на
сигнали кај Вашиот телевизор.
Притиснете
додека е вклучен системот.
За да се активира режимот за заштеда на
енергија, уверете се дека системот е во
следниов статус.
– “DEMO” е поставено на “OFF” (стр. 25).
– [CONTROL FOR HDMI] е поставено на
[OFF] (стр. 58).
Број на кодот од контролираниот ТВ
Ако е излистан повеќе од еден број, обидете се
да влезете со еден по еден се додека не го
најдете вистинскиот код за Вашиот ТВ.
ТВ
Производител
SONY
AIWA
AKAI
DAEWOO
FISHER
GE
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT
JVC
LOEWE
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBVISHI/MGA
NEC
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SABA
SAMPO
SAMSUNG
Број на код
501 (default)
501
503
503, 506, 515, 544
508, 545
503, 509, 510, 544
503, 515, 517, 544, 568
533
503, 514, 515, 517, 544,
557, 571
521, 522
516
515
503, 515, 517, 518,
544, 566
527
503, 527, 544, 566, 568
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
ZENITH
503, 517, 544, 566
521, 522
509, 553, 572
515, 518, 557, 570, 571
509, 525, 551
503, 510, 544
530, 537, 547, 549, 558
566
503, 515, 517, 544, 557,
566, 569, 574
508, 545, 567
517, 535, 565
530, 537, 574, 549, 558
530, 537, 574, 549
535, 541, 551
543, 567
CATV
Производител
SONY
HAMLIN/REGAL
Број на код
821
836, 837, 838, 839, 840
Производител
JERROLD/GI/
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PIONEER
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Број на код
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
828, 829
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
Управување со ТВ со
далечинското
ТВ можете да го контролирате преку следниве
копчиња. За да ги употребувате копчињата
(различно од THEATRE и TV
), дотерајте го
далечинското во ТВ режим притискајќи ТВ така да
светне за 1 секунда.
За излез од ТВ режимот, притиснете ТВ дака да
ТВ светне четири пати.
Забелешка
За време на ТВ режимот, ако притиснете некое
од следниве копчиња, ТВ ќе се запали. (Во
зависност од дотерувањата на производителот,
некои копчиња може да не работат и ТВ да не се
запали).
Кога ќе притиснете нешто друго додека далечинското е во ТВ режим, ТВ светка четири пати и
далечинското автоматски излага од ТВ режимот.
Во зависност од ТВ, може да не бидете во
можност да го контролирате Вашиот ТВ или да
употребувате некои од копчињата.
Притиснете
Можете да дотерате
ТV
Вклучување/исклучување на ТВ
THEATRE
Уживајте во оптимална слика
која е обезбедена за филм.
TV VOL +/-
Дотерајте ја јачината на звукот.
PROG +/-
Селектирајте ТВ канал.
По притискање на , можете да
селектирате следна (
) или
претходна (
) страна.
87
Проверка на информации за датум
на JPEG фајл
Ако кон податоците за сликата е приложен и
Exif* додаток, можете да проверите кога
сликата е направена со дигитален фотоапарат.
Притиснете
емитувањето.
DISPLAY два пати при
Контролното мени се прикажува.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Ракување со ТВ преку
испорачаниот управувач
Други операции
За
За
Притиснете
Стоп
Пауза
Можете да го контролирате ТВ со следниве
добиениот далечински управувач.
Забелешка
• Кога ќе ги замените батериите на далечин-
Репордукција после пауза
Кон нареден наслов,
поглавје или сцена1)
или
ското, шифрираниот број може самиот да
се впише. Правилно напишете го бројот.
Враќање на
претјодно
поглавје, сцена
или песна 1)
Подготвување на далечинскиот за управување со ТВ
двапати во секунда.
Ако притиснете
еднаш се враќате на
почеток на тековното
поглавје, трака,сцена.
Привремено
исклучување на
звукот
MUTING. За
откажување, притиснете
пак VOLUME + за да го
прилагодите звукот.
Date information
Стопирање на
репродукција и
вадење на диск
* “Exchangeable Image File Format” е формат на
слики кај дигиталните фотоапарати, воспоставен од
Jапонска Асоцијација за Електронска и Информатичка
технологија (JEITA).
Брзо лоцирање на
точка на дискот со
брзо премотување
напред/назад
(Scan)1)2)
Tip
• Датум: [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Mесец
YYYY: Година
• Информациите за датумот варираат
во зависност со подрачјето.
Притиснете и држете на ТВ
додека не
влезете во кодот на ТВ производителот (видете ја табелата) со помош на нумеричките
копчиња. Потоа отпуштете го ТВ
.
Ако успешно сте го впишале бројот копчињата
на ТВ полека двапати светнуваат. Ако
дотерувањето не е успешно, копчињата на ТВ
светнуваат брзо пет пати.
Гледање рамка по
рамка
(Забавена
репродукција)3)
Притиснете
Брзо нанапред на
репродукцијата (30
8)
секунди)
(Инстант репродукција
напред)
1)
Освен за JPEG фајлови
2)
Брзината зависи од типот на дискот.
3)
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD само.
4)
Освен за VIDEO CD-а.
5)
Не се пребарува неподвижна слика на DVD-VR.
6)
За DATA CD/DATA DVD, оваа функцијаработи само
за DivX видео фајлови.
7)
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R само. Копчето може
да се користи освен за DivX видео фајлови.
8)
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/ DVD+R
само. Копчето може да се користи освен за DivX
видео фајлови.
Note
Забелешка
или
додека се емитува дискот. Со секое притискање на копчињата за време на скенирање, се
меува брзината на репродукцијата. За враќање на
нормална брзина, притиснете
. Вистинската
брзина може да се разликува со некои дискови.
• Можеби нема да можете да ја користите
инстант репродукцијата кај некои сцени.
4)
/ или /
Додека системот е во пауза.
Со секое притискање на
копчињата во тек на
Забавена репродукција,
се менува нејзината
брзина. За враќање на
нормална репродукција,
притиснете
.
Pепродукција на една
за движење во наредрамка
ната рамка кога системот е
(Замрзнување на
во пауза. Притиснете
слика)3)5)6)
се враќате назад за една
рамка кога системот е во
пауза. (DVD VIDEO/ DVDVR/DVD-R/DVD-RW/DVD
+R/DVD+RW само). За
нормално емитување,
Емитување на
претходни сцени (10
секунди назад)7)
86
(Инстант репродукција
назад) за време на
репродукцијата.
31
Приказ на повеќеагли и
преводи
повеќе титлови на дискот. Можеби нема да
можете да ги исклучите.
• Можете да ги смените титловите на DivX
видео фајл како “.AVI” или “.DIVX” ознака и
да проверите дали фајлот содржи информации
на титловите.
Менување звук
ПРЕВОД
АГОЛ
За промена на агол
При емитување DVD VIDEO или DATA CD/
DATA DVD (DivX видео фајлови*) снимени
во повеќе звучни формати (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio, или DTS), можете да го
измените аудио форматот. Доколку на DVD
VIDEO дискот се снимени повеќе јазици,
можете да го изберете саканиот.
Кај VIDEO CD, CD, DATA CD или DATA
DVD, можете да изберете кој звук од десниот
или лев канал и звукот да го слушате преку
селектираниот звук преку двата лев и десен
звучник
Ако сцените се снимени под различен агол
(мулти-агли) на DVD VIDEO, можете да го
смените аголот на гледање.
Забелешка
• Зависно од DVD VIDEO, можеби нема да можете
да го смните аголот, и тогаш кога сцените се
снимени со повеќе агли на DVD VIDEO.
Забелешка
• Зависно од DVD VIDEO, можеби нема да можете
да го смените јазикот и тогаш кога има снимено
32
DATA CD (DivX видео
фајл)/DATA DVD (DivX видео фајл)
• **:**:**
Време на репродукција на тековен
фајл.
Забелешка
• Се прикажуваат само буквите од абецедата
и арапските цифри.
• Зависно од типот на диск што се емитува,
системот можеби ќе прикаже само ограничен
број знаци . Исто така, зависно од дискот, некои
знаци може да не се прикажат.
Проверка на DVD/Super Audio
CD/CD текст
Притискајте DISPLAY во тек на
репродукција за да се прикаже снимениот
текст на DVD/Super Audio CD/CD.
DVD/Super Audio CD/CD текстот се
појавува. Не можете да го смените
снимениот текст на дискот. Ако дискот не
содржи текст, “NO TEXT” се појавува.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Проверка на DATA CD/DATA DVD
(MP3 фајл/DivX видео фајл)
текст
Притискајте DISPLAY додека се емитува MP3
звучна трака од DATA CD/DATA DVD или
DivX видео фајл* од DATA CD/DATA DVD, за
да се прикаже името на албумот / траката /
фајлот и брзината на примерок (количеството
податоци по секунда кои се) праќаат до
телевизискиот екран.
Брзина *
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
За приказ на превод
Притиснете SUBTITLE во репродукција за
приказ на бараниот јазик на преводот.
DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3
фајл)
• T **:**
Време на репродукција на трака.
Проверка на информации за
репродукција на диск
Притиснете ANGLE за време на
репродукција за бирање на сакан агол.
Титловите можат да се прикажат само ако се
снимени на дискот. Ако на дискот се снимени
титлови на повеќе јазици, тие можат да се
менуваат додека емитувањето на дискот е во
тек, или да се вклучуваат и исклучуваат.
VIDEO CD (без PBC функции)/ Super
Audio CD/CD
• T **:**
Време на тековна трака.
• T-**:**
Преостанато време на трака.
• D **:**
Време на тековен диск.
• D-**:**
Преостанато време на тековен диск.
Име на фолдер **
Притискајте AUDIO во репродукција за да
го селектирате бараниот аудио сигнал.
DVD VIDEO
Зависно од DVD VIDEO дискот, изборот ја
јазици може да варира.
Четирите прикажани цифри го означуваат
јазичниот код. Погледнете во “Листа на јазични
кодови” (стр. 104) за да видите кој јазик на кој
код се однесува. Ако истиот јазик е прикажан
MP3 фајл**/DivX име на
видео фајл
* Се појавува кога:
– се емитува MP3 фајл на DATA CD/DATA DVD.
– емитување наDivX видео фајл кој содржи MP3
aудио сигнали на DATA CD/DATA DVD.
** Ако MP3 фајлот има ID3, системот ќе прикаже
име на фолдер/трака (фајл) од ID3
информацијата.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 информации кои имаат
приоритет над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако
се користат заедно на еден MP3 фајл.
85
Super VCD
1 време на репродукција на тековна трака.
2 Tекст на трака
3 Трака и број на индекс.
DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3
фајл)
1 Време на репордукција и број на трака.
Преглед на информациите
за времето на дисковите на
ТВ екранот
2 Tрака (фајл) име*
* Ако MP3 фајл има ID3 озналжка, системот ќе
емитува име на фолдер/трака (фајл) од ID3
информациите.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет кога
заедно се емитуваат ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 на
еден MP3 фајл.
Совет
• Кога системот емитува VIDEO CD со PBC
функции, се прикажува времето на репродукција.
• [2: MAIN], [2: SUB], и [2: MAIN+SUB] не се
прикажуваат ако на дискот е снимен само еден
аудио запис.
VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3
фајл)/DATA DVD (MP3 фајл)
1
Притиснете DISPLAY во
репродукција.
Следнава тема се појавува на ТВ
екранот.
Информација за време
2
Притискајте DISPLAY за промена на
информациите на времето.
Приказот и типот на времето кое сакате
да го проверите зависи од дискот кој го
емитувате.
DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Време на репродукција на тековен
фајл
• T-**:**:**
Преостанато време на тековен
наслов.
• C **:**:**
Време на репродукција на тековно
поглавје.
• C-**:**:**
Преостанато време на поглавје.
VIDEO CD (со PBC функции)
• **:**
Време на тековна сцена.
84
DVD-VR
Се прикажува типот на звучните траки
снимени на дискот. Основните параметри се
подвлечени
Пример:
• [1: MAIN] (главен звук)
• [1: SUB] (помошен звук)
• [1: MAIN+SUB] (главен и помошен звук)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
Формат на аудио
сигнал
Притискајте AUDIO за на екранот да се
прикаже форматот на аудио сигналите
(PCM, Dolby Digital, DTS, ит.н...).
DVD
Пример:
Dolby Digital 5.1 канал
Забелешка
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA
DVD (DivX видео фајл)
1 Време на репродукција на тековен
фајл
Note
2 Име на тековен фајл
3 Тековен албум и број на фајл.
Забелешка
• Системот го прикажува само првото ниво од
DVD/CD текстот, како име на фајл или наслов.
• Ако името на MP3 фајлот не може да се прикаже,
“*”ќе се појави на предниот панел.
• Името на дискот или траката можеби нема да се
појават зависно од дискот.
• Времето на MP3 фајловите и DivX видео
фајловите можеби нема да биде точно.
повеќе пати, значи дека на DVD VIDEO дискот
се снимени повеќе аудио формати.
• [STEREO]: стандарден стерео звук
• [1/L]: звук од левиот канал
(монаурален)
• [2/R]: звукот од десниот канал
(монаурален)
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA
DVD (DivX видео фајл)
LFE (Ниска
фреквенција)
Сараунд (L/R)
Преден (L/R) +
Центар
Пример:
Dolby Digital 3 канал
Преден (L/R)
Сараунд
(Moно)
Изборот на DATA CD или DATA DVD
аудио сигнали се разликува, зависно од DivX
видео фајлот содржан на дискот. Форматот
се прикажува.
Super VCD
• [1:STEREO]: стерео звук од звучниот
канал 1
• [1:1/L]: звук од левиот канал од звучната
трака 1 (монаурален)
• [1:2/R]: звук од десниот канал од звучната
трака 1 (монаурален)
• [2:STEREO]: стерео звук од звучната трака
2
• [2:1/L]: звук од левиот канал од звучната
трака 2 (монаурален)
• [2:2/R]: звук од десниот канал од звучната
трака 2 (монаурален)
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA
DVD (DivX видео фајл)
Пример:
MP3 aудио
Брзина на
проток
Забелешка
• При емитувањето Super VCD на кој не е снимена
втора звучна трака, нема да се емитува звук кога
ќе се изберат опциите [2:STEREO], [2:1/L], или
[2:2/R].
33
Емитување на VIDEO CD со PBC
функција (Ver.2.0)
Совет
• За емитување без употреба на PBC функции,
притиснете
или на нумерираните
копчиња кога системот е во стоп режим, а потоа
или . Системот почнува со
притиснете
репродукција. Не можат да се емитуваат
неподвижни слики како мени. За враќање во PBC
pепродукција, двапати притиснете , и
.
(PBC Репродукција)
Со PBC (Контрола на репродукција)
функциите можете да уживате во едноставни
интерактивни операци, функции за
пребарување, и др. слични операции.
Осветлување на копчињата
на предниот екран
(ILLUMINATION MODE)
Можете да дотерате тип на осветлување за
предниот екран.
Продолжување на
емитувањето од местото
каде е запрен дискот
PBC pепродукцијата овозможува и емитување
на VIDEO CD со следење на ТВ екранот.
Преглед на информации
за дискот
Приказ на време на
репродукција и преостанато
време на дискот
(Resume Play)
Нумерички
копчиња
Кога ќе го запрете емитувањето, системот го
меморира местото каде што сте притиснале
и пораката “RESUME” (продолжи) се
прикажува на екранот. Се додека не се
извади дискот, функцијата ќе биде активна,
дури и ако се притисне
.
1
1
2
3
Започнете репродукција на VIDEO
CD со PBC функции.
3
4
Селектирајте број на тема која
сакате да ја користите.
Притиснете
.
Следете ги инструкциите на менито
за интерактвни операции.
Проучете го упатството кое е приложено
со дискот, бидејќи операциите можат да
се разликуваат зависно од VIDEO CD.
1 При емитување, притиснете
за
да ја стопирате репродукцијата.
За враќање во менито
Притиснете
34
“RESUME” се појавува на предниот
панел на дисплејот.
RETURN.
Забелешка
• Зависно од VIDEO CD, [Press ENTER] во
Чекор 3 може да се појави како [Press SELECT]
во приложеното упатстсво со дискот. Во
случајов, притиснете
.
Притиснете
повеќепати додека
"INFO MODE" не се појави на предниот екран, и потоа на или .
Притискајте DISPLAY .
Притиснете
дотерување.
Со секое притискање на DISPLAY додека се
емитува дискот, екранот се менува:
да селектирате
• "ON": цело време е вклучено
осветлувањето.
• "OFF": осветлувањето се вклучува за 10
сек. откако ќе го притиснете копчето
(освен за копчето
) на предниот екран.
Се појавува менито за селекцијата.
2
Притиснете SYSTEM MENU.
2
Притиснете
.
Дискот продолжува да се емитува од
местото каде е запрен во чекорот 1.
4
Притиснете
.
Дотерувањето е направено.
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот е исклучено.
Некои прикажани теми можат да се изгубат
после неколку секунди.
DVD VIDEO/DVD-VR
1 Време на репродукција на тековен фајл.
2 Преостанато време на тековен наслов.
3 Време на репродукција на тековно поглавје.
4 преостанато време на тековно поглавје.
5 Име на диск.
6 Наслов и поглавје.
VIDEO CD (без PBC функции)/ Super
Audio CD/CD
1 Време на репродукција на тековна трака.
2 Преостанато време на тековна трака.
3 Време на репродукција на диск.
4 Преостанато време на диск.
5 Име на трака.
6 Tрака и индекс*
* VIDEO CD/Super Audio CD само.
83
Менување на прикажаниот
режим
Менување на светлината
на предниот екран и
осветлувањето
(INFORMATION MODE)
Можете да изберете едно од двете нивоа за
светлината и осветлувањето на екранот.
Можете да ги менувате прикажаните информации
на предниот екран.
Забелешка
• Зависно од местото каде дискот е запрен ,
емитувањето можеби нема да продолжи од
истото место.
Местото на кое е запрен дискот се брише во
следниве случаи:
– кога дискот ќе се извади.
– кога системот ќе се префрли во неактивен
режим на работа (DATA CD/ DATA DVD).
– кога ќе се се изменат параметрите со екранот
за дотерување.
– кога ќе ја измените контролата за родители.
– кога ќе се смени функцијата со притискање на
копчето FUNCTION.
– кога уредот ќе се исклучи од струја
• За DVD-R/DVD-RW во VR режим, CD, DATA
CD и DATA DVD, системот ја меморира
позицијата за тековниот диск.
• Функцијата за продолжување на емитувањето
нема ефект кај програмираното емитување и
емитувањето по случаен избор.
• Функцијата може да не функционира кај
некои дискови.
Репродукција и режими
Сопствена програма
(Program Play)
Можете да репродуцирате содржина на диск
по редослед кој сами ќе го креирате. Можете
да направите сопствена програма до 99
траки.
Совет
• За да го емитувате дискот од почеток, притиснете
два пати, па притиснете
Притиснете DIMMER.
Секогаш кога ќе притиснете DIMMER,
светината на предниот панел се менува.
• “DIMMER OFF”: Светол.
• “DIMMER ON”: темен.
1
2
3
Притиснете SYSTEM MENU.
Притиснете
повеќепати додека
"INFO MODE" не се појави на предниот екран, и потоа на или .
Притиснете
дотерување.
да селектирате
• "STANDARD": прикажува комплетни
информации како тип на диск, број на
лента, информации за повторен режим,
радио фреквенција и т.н., за селектираната
функција. За детали за прикажаните
информации, видете “Приказ на преден
екран“ (стр.107).
• "SIMPLE": го прикажува само името на
селектираната функција.
4
5
Притиснете
.
Дотерувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот е исклучено.
.
За репродукција на дискот од
местото на кое бил запрен
(Multi-disc Resume)
Уредот ја меморира позицијата на која е
запрен дискот за последните емитувани
дискови. Кога меморијата ќе се наполни,
меморираната позиција за првиот диск се
брише.
За да ја активирате оваа функција, поставете
ја опцијата [MULTI-DISC RESUME] од
менито [CUSTOM SETUP] на [ON]
(вклучено). За повеќе детали, видете во
“[MULTI-DISC RESUME] (само за DVD
VIDEO/VIDEO CD)” (стр. 55).
Забелешка
• Системот може да меморира најмалку 10
точки.
• Ако [MULTI-DISC RESUME] во [SYSTEM
SETUP] е на [OFF] (стр. 55), овое точки се бришат
со пртискање на фунцкијата FUNCTION +/–.
Совет
За да го емитувате дискот од почеток, притиснете
два пати, па притиснете
.
82
1
Притиснете
DISPLAY.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
[PROGRAM],
Со
одберете
.
и потоа на
Опциите за [PROGRAM] се појавуваат.
3
Со
копче
одберете [SET
.
], и потоа
Вкупно време на програмирани траки
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Снимени траки на дискот
35
4
Притиснете
Курсорот се движи кон колоната со
траки [T] (во случајов, [01]).
За промена или откажување на
програма
Not
1
2
Следете ги чекорите 1 до 3 во “Креирање
сопствена програма.”
Притиснете
за селектирање на
програмски број на траката која
сакате да ја смените или откажете.
Уживајте во звукот на
тивко
Можете да уживате во звучните ефекти или
дијалог, како што е на кино и театар, на
тивко. Корисно е за гледање филм навечер.
Употреба на тајмер
Можете да одредите уредот да се исклучи
по одредено време за, на пример, да
можете да заспиете слушајчи музика.
Времето може да се постави во интервали
од по 10 минути .
Ако сакате да избришете трака од
програмата, притиснете CLEAR.
5
Селектирајте трака која сакате да ја
програмирате.
3
За откажување на програма, селектирајте
[--] под [T], и притиснете
На пример, одберете трака [02].
Со
копче
одберете [02] под [T], и потоа
.
Селектирана трака
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Чекор 5 за ново програмирање.
.
За откажување на сите траки
во програмскиот редослед
1
2
3
Следете ги чекорите 1 до 3 во
“Креирање сопствена програма.”
Со
селектирајте [ALL CLEAR].
Притиснете
.
Забелешка
• Некои песни може да се емитуваат постојано
при емитувањето на MP3.
Вкупно време на програмирани траки
6
За програмирање на други траки,
повторете чекори 4 и 5.
Pепродукција по случаен избор
За исклучување на звучниот
ефект
(Shuffle Play)
Повторно притиснете NIGHT.
Tраките се прикажуваат според
програмираниот редослед.
7
Притиснете
за Program Play.
Програмската репродукција започнува.
Кога програмата ќе заврши, активирајте
ја повторно со копче
.
За враќање на нормална
репродукција
Притиснете CLEAR додека не е прикажан
дисплејот за програмско подесување на ТВ
екранот, или селектирајте [OFF] во Чекор 3.
За репродукција на истата програма, [ON] во
Чекор 3, и притиснете
Притиснете NIGHT.
"NIGHT ON" се појавува на предниот екран и
звучниот ефект е активиран.
Притиснете SLEEP.
Со секое притискање на SLEEP, минутите се
менуваат во интервали од 10 минути. Кога ќе
поставите тајмер, “SLEEP” трепка на
предниот панел.
Проверка на преостанатото време
Притиснете SLEEP повторно.
Системот може да ги “измеша“ содржините
на дискот. На тој начин тие ќе бидат
емитувани по случаен избор и редослед.
Забелешка
• Некои песни може да се емитуваат постојано
при емитувањето на MP3.
За да го смените
преостанатото време
Притискајте SLEEP додека не се прикаже
саканото време.
Исклучување на функцијата
Sleep
Притискајте SLEEP додека на екранот не се
прикаже пораката “SLEEP OFF”.
За исклучување на
контролното мени
Копче DISPLAY треба да се притиска
додека не исчезне контролното мени.
36
81
Дотерување на каснење меѓу слика и звук
Менување на влезен
степен на звукот
(A/V SYNC)
Може да се предизвика деформирање на звукот
кога слушате на компонента поврзана со TV
(AUDIO IN) приклучок на контролната еидница.
Деформирање на звукот не е дефект и зависи од
поврзаната компонента.
За заштита од деформирање, намалете го
влезниот степен на контролната единица.
Кога звукот не одговара со сликата на ТВ
екранот, можете да го дотерате каснењето меѓу
сликата и звукот.
За исклучување на контролното
мени
Копче DISPLAY треба да се притиска се
додека не се исклучи менито.
Оваа функција не можете да ја користите за
VIDEO CD или Super VCD со PBC репродукција.
Повторување на репродукција
(Repeat Play)
1
Притиснете
Можете да одредите да се повторуваат сите
наслови и записи на дискот, како и само еден
наслов, поглавје или запис.
DISPLAY
при репродукцијата.
2
Контролното мени се прикажува.
Со
изберете
[SHUFFLE],
и потоа на
.
Опциите за [SHUFFLE] се појавуваат.
3
1
2
3
Притиснете SYSTEM MENU.
Притиснете
повеќепати додека
"A/V SYNC" не се појави на предниот екран, потоа притиснете или .
Притиснете
дотерување.
да селектирате
• "LONG": дотерување на разликите меѓу
сликата и звукот за 130 мсек.
• "SHORT": дотерување на разликите меѓу
сликата и звуот за 70 мсек.
• "OFF": не е дотерано.
4
5
2
3
4
Притиснете
.
Дотерувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
5
Менито на системот е исклучено.
Забелешка
• Во зависност од влезниот бран, "A/V SYNC" може
да не биде ефективен.
80
1
6
Репродукција на DVD VIDEO
• TITLE (наслов)
• CHAPTER (поглавје)
Притиснете FUNCTION повеќепати
додека "TV" не се појави на
предниот екран.
Репродукција на VIDEO CD или CD
• TRACK (траки)
Додека е активирана програмата
Притиснете SYSTEM MENU.
• [OFF]: Off.
• [ON]: Репродукција по случаен избор
на содржините од програмата
Притиснете
повеќепати додека
"ATTENUATE" не се појави на предниот екран, и притиснете или .
DATA CD (освен за DivX видео
фајл)/ DATA DVD (освен за DivX
видео фајл)
Притиснете
да селектирате
дотерување.
• "ATT ON": Можете да го намалите
влезниот степен. Излезниот степен е
сменет.
• "ATT OFF": Нормален влезен степен.
Притиснете
.
Дотерувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот е исклучено.
Со копчињата
изберете ги
посакуваните содржини
1
• [OFF]: Off.
Се појавува контролното мени.
• [ON (MUSIC)]: За MP3 фајлови во
фолдер на тековниот диск. Кога нема
селектирано фолдер, првиот фолдер се
репродуцира по случаен избор.
4
Притиснете
Копче
DISPLAY во тек на
репродукција.
.
Репродукцијата започнува.
За да се вратите на нормална репродукција
Притиснете CLEAR, или изберете “OFF”
(исклучено) во постапката 3.
2
Со
изберете
и потоа на
.
[REPEAT],
Опциите за [REPEAT] се појавуваат.
3
Притиснете
за да
селетирате тема која сакате да
се повторува.
DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: без повторено емитување.
• [DISC]: сите наслови на дискот се
повторуваат.
37
• [TITLE]: тековниот наслов се
повторува.
• [CHAPTER]: тековното поглавје се
повторува.
Пребарување/Селектирање
во диск
VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: без повторно емитување.
• [DISC]: сите наслови на дискот се
повторуваат.
• [TRACK]: тековната трака се
повторува.
DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: без повторено емитување.
• [DISC]: сите албуми на дискот се
повторуваат.
• [FOLDER]: повторување на тековен
фолдер.
• [TRACK] (MP3 фајлови само):
повторување на тековната трака.
• [FILE] (DivX видео фајлови
само):повторување на тековен фајл.
За време на Shuffle Play или
Program Play
[BACKGROUND]
Можете да селектирате боја или слика која
ќе стои какоп позадина на ТВ екранот.
Мени на DVD
DVD дискот е поделен на долги секции на
слики и музика, наречени “наслови.” Кога
репродуцирате DVD диск кој содржи повеќе
наслови, можете да го изберете посакуваниот
наслов со притискање на копчето TOP
MENU. Кога репродуцирате DVD кој
овозможува други опции, како на пример, да
одредите јазик на звукот, изберете ја
посакуваната со копчето MENU.
Копче
[JACKET PICTURE]: Сликата се прикажува
но само доколку е снимена на дискот (CDEXTRA, и.т.н...). Но ако на дискот не е снимена
оваа слика, се прикажува сликата GRAPHICS
[GRAPHICS]: Се прикажува стандардна
слика меморирана на плеерот.
[BLUE]: За сина позаднина.
[BLACK]: За црна позадина.
[PARENTAL CONTROL]
Поставување на забрана за емитување на
дискови. За детали, види “Ограничување на
репродукција на диск” (стр. 47).
[DivX]
• [OFF]: без повторено емитување.
• [DISC]: Можете да ги повторите
Shuffle Play или Program Play.
4
[ON]: Ќе се појави слика на екранот ако не
дадете наредба на системот околу 15 минути.
[OFF]: Исклучено.
Нумерички
копчиња
Го прикажува регистарскиот број на плеерот.
Повеќе информации ќе најдете на:
http://www.divx.com на Интернет.
.
[MULTI-DISC RESUME] (DVD VIDEO/
VIDEO Note
CD само)
Можете да ја вклучите/исклучите
[MULTI-DISC RESUME] функцијата.
Tемата е селектирана.
Враќање на нормална
репродукција
Притиснете CLEAR, или селектирајте [OFF]
во Чекор 3.
Подесување на звучниците
[SPEAKER SETUP]
За да го добиете најдобриот можен звук
можете да го смените нивото на звучниците.
[LEVEL (FRONT)]
Можете да го дотерате нивото на звукот на
предните звучници и субвуферот.
Параметрите можете да ги дотерате од -6dB
до +6dB.
[L] 0.0dB: Дотерајте го нивото на предниот
звучник (L).
[R] 0.0dB: Дотерајте го нивото на предниот
звучник (R).
[SUBWOOFER]0.0dB: Дотерајте го нивото
на субвуферот.
[ON]: Се меморира позицијата во која ќе ги
сопрете дисковите, до 10 дискови.
[OFF]: Се меморира само позицијата во која е
сопрен дискот кој тековно се емитува.
За исклучување на
контролното мени
Копче DISPLAY додека не се исклучи
контролното мени.
Забелешка
• Не можете да користите VIDEO CD и Super VCD со
PBC контрола.
• При емитувањето на DATA CD/DATA DVD со MP3
звучни траки и JPEG слики, доколку нивното
времетраење не е исто, звукот нема да се поклопува
со сликите.
• Кога [“MODE (MUSIC, IMAGE)” е поставена на
[IMAGE] (страна 44), нема да можете да ја изберете
опцијата “TRACK.”
• Кога ќе притиснете CLEAR за враќање во нормален
режим, Program Play или Shuffle Play исто така се
откажани.
Совет
• Можете брзо да го прикажете статусот [REPEAT].
Притиснете REPEAT на далечинското
38
1
Притиснете DVD TOP MENU или DVD
MENU.
Менито на дискот се прикажува на
екранот. Содржините варираат зависно
од дискот.
2
3
[RESET]
Можете да ги вратите [SET UP] подесувањата
различни од [PARENTAL CONTROL]на
фабричките подесувања. За детали,
види“Враќање на [SETUP] подесувањата на
фабричките вредности” (стр. 89).
Со
или нумерираните копчиња, изберете ја содржината која
сакате да се емитува
Притиснете
.
79
[JPEG RESOLUTION]
Можете да селектирате резолуција на JPEG
фајловите кои се емитуваат од HDMI OUT
приклучокот.
[SD
]: Системот емитува стандардна
резолуција со црни рамки.
[HD
]: Системот емитува HD резолуција
со црние рамки.
[HD]: Системот емитува HD резолуција без
црние рамки.
[(1920 × 1080i) HD
]: Системот емитува
полна HD резолуција со црни рамки.
[(1920 × 1080i) HD]: Системот емитува полна
HD резолуција без црни рамки.
NoteRESOLUTION] е ефективна само ако
• [JPEG
поставите [TV TYPE] во [VIDEO SETUP] на
[16:9], и [HDMI RESOLUTION] во
[HDMI SETUP] на различно од [720 × 480p] или
[720 × 480/576p].
• Селектирајте [(1920 × 1080i) HD
] или [(1920 ×
1080i) HD] само ако [HDMI RESOLUTION] е
во [HDMI SETUP] на [1920 × 1080i].
• Ако одберете[(1920 × 1080i) HD ] или [(1920 ×
1080i) HD], наредната слика се појавува по
црниот екран.
• HDMI сигнал се исклучува моментално кога:
– Ставате или вадите DATA CD или
DATA DVD диск.
– кога конектирате или вадите USB уред.
[OFF]: Нема компресија на динамичниот
досег.
[STANDARD]: Системот репродуцира звук
со кој е снимена содржината.
[MAX]: Системот целосно го компресира
динамичниот досег.
Забелешка
• [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.
[TRACK SELECTION] (DVD VIDEO само)
И дава приоритет на звучната трака која
содржи најголем број канали при репродукција на DVD VIDEO диск на кој се
снимени повеќе аудио формати (PCM,
MPEG audio, DTS, или Dolby Digital).
[OFF]: Исклучено.
[AUTO]: Системот селектира звучни траки
автоматски според дадениот приоритет.
Note
Забелешка
• Кога ќе ја наместите опцијата на “AUTO,”
јазикот може да се промени. Опциите одредени со
функцијата “TRACK SELECTION” има приоритет
во однос на “AUDIO” параметрите во менито
“LANGUAGE SETUP” (страна 57).
• Доколку PCM, DTS, MPEG audio, и Dolby Digital
звучните записи имаат ист број канали, плеерот
ги емитува PCM, DTS, MPEG, и Dolby Digital
aудио звучните записи по овој редослед.
Приказ на DVD мени на
контролниот дисплеј
1
Копче
2
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се прикажува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
MENU], и потоа на
[DISC
3
.
4
Со
селектирајте [MENU] или [TOP
MENU].
Притиснете
[ORIGINAL/
.
Опциите за [ORIGINAL/PLAY LIST]
се појавуваат.
Опциите за [DISC MENU] се појавуваат.
3
Со
одберете
PLAY LIST], и потоа на
4
Со
одберете подесување.
• [PLAY LIST]: емитување наслови креирани
од оригиналниот, за натамошно уредување.
• [ORIGINAL]: емитување на оригинално
снимените наслови.
Притиснете
.
.
За да го исклучите контролното
мени
Притискајте
DISPLAY додека
Контролнто Meни не се исклучи.
Селектирање на [ORIGINAL]
или [PLAY LIST] на DVD-VR
Оваа функција е достапна само за DVDVR со програмирана листа.
Пребарување на
наслов/поглавје/трака/сцена и сл.
DVD дисковите можете да ги пребарувате по
наслови и поглавја, додека VIDEO
CD/CD/DATA CD/ DATA DVD дисковите
можете да ги пребарувате по записи, индекс,
или сцена. Бидејќи записите и насловите се
групирани под редни броеви , можете да ги
изберете директно со соодветните
нумерирани копчиња. Сцените можете да ги
пронаоѓате и со помош на временскиот код.
Други подесувања
Аудио подесувања
[SYSTEM SETUP]
Нумерички
копчиња
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC] (DVD VIDEO само)
Овозможува појасен звук при ниска јачина
на тонот, ако DVD дискот е компатибилен
за “AUDIO DRC.”
[SCREEN SAVER]
Можете да ја активирате функцијата за
намалување на појавата на замаглување.
копче).
Притиснете на било кое копче (пр.,
1
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
1
DISPLAY. (При репро- дукција
на DATA CD/DATA DVD со JPEG слики,
притиснете два пати).
Копче
Контролното мени се прикажува.
78
39
HDMI подесувања
2
Изберете го посакуваниот метод .
Пример:
[CHAPTER]
[** (**)] се селектира (** означува број).
Бројот во загради означува вкупен
број на наслови, поглавја, индекси,
сцени, фолдери или фајлови.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Пребарување на сцена со помош на
временскиот код
1
Притиснете
2
3
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
5
DVD VIDEO
Притиснете
или на нумерираните
копчиња за да го селектирате бараниот
број на насловот, поглавјето, траката,
индексот, сцената, и сл.
Ако направите грешка, притиснете CLEAR.
Притиснете
.
Системот започнува со репродукција од
селектираниот број.
Совет
• Кога контролното мени е исклучено, можете да
барате поглевје (DVD VIDEO/DVD-R/DVD- RW),
трака (VIDEO CD/Super Audio CD/CD), или
фајл (DATA CD/DATA DVD (DivX видео)) со
притискање на нумерирано копче и
.
Притиснете
.
[T **:**:**] cе менува во [T --:--:--].
DVD VIDEO
[** (**)] cе менува во [– – (**)].
[TIME].
[T **:**:**] (playing time of the current
title) се селектира.
Селектирана колона
3
Во Чекор 2, одберете
[HDMI SETUP]
4
Внесете го временскиот код со нумерираните копчиња.
На пример, за да ја пронајдете сцената на 2
часа, 10 минути и 20 секунди од почетокот,
едноставно внесете “2:10:20.”
Притиснете
.
Забелешка
• На овој начин не можете да пребарувате кај
DVD+RW дисковите.
[HDMI RESOLUTION]
Селектирајте тип на излезен сигнал на
HDMI OUT приклучокот. За детали, види
“Селектирање на тип на излезен сигнал од
HDMI OUT приклучок” (стр. 27).
[AUTO (1920 × 1080p)]: Системот пренесува
оптимални видео сигнали до поврзаниот ТВ
апарат.
[1920 × 1080i]: Системот произведува1920 ×
1080i* видео сигнали.
[1280 × 720p]: Системот прроизведува 1280
× 720p* видео сигнали.
[720 × 480/576p]**: Системот произведува
720 × 480p* или 720 x 576p*видео сигнали.
* i: интерлејс, p: прогресивни
[CONTROL FOR HDMI]
Можете да ја вклучите или исклучите
[CONTROL FOR HDMI] функцијата. Ова е
достапно кога ќе го поврзете системот и ТВ
приемникот преку HDMI кабел. Повеќе
информации во “Употреба на Контролата
за HDMI Функција за “BRAVIA” Sync”
(стр. 58).
[OFF]: Исклучена функција.
[ON]: Вклучена. Можете да ги
контролират компонентите поврзани со
HDMI кабел.
Забелешка
• Кога ќе поставите на [ON] без HDMI конекција со
ТВ, [Please verify the HDMI connection.]
се појавува и не можете да поставите на [ON].
40
[VOLUME LIMIT]
Ако го смените излензиот метод на ТВ
приемникот кон ТВ менито, или ако
притискате THEATRE, Аудио Контролата на
Системот (стр. 70) ќе се активира и силен
звук може да се произведе, зависно од
нивото на јачината на звукот на системот.
Ова може да ги спречите со намалување на
нивото на звукот на минимална вредност.
[LEVEL3]: Mаксималното ниво на звукот е15.
[LEVEL2]: Максималното ниво на звукот е 20
[LEVEL1]: Maксималното ниво на звукот е 30
[OFF]: Исклучено.
Забелешка
• Функцијата е достапна само кога [CONTROL
FOR HDMI] е поставена на[ON].
[YCBCNote
R/RGB (HDMI)]
Селектирајте тип на HDMI излезен сигнал
од HDMI OUT приклучокот.
[YC BC R]: Системот емитува YCBCR сигнали.
[RGB]: Системот емитува RGB сигнали.
Забелешка
• Ако сликата е нејасна или искривена, поставете
[YCBCR] на [RGB].
• Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со
компонента со DVI приклучок, [RGB] сигналите
автоматски ќе се емитуваат дури и кога ќе
селектирате [YCBCR].
[AUDIO (HDMI)]
Селектирајте статус на аудио излез од
HDMI OUT приклучокот.
[OFF]: Системот не емитиува звук од
HDMI OUT приклучокот.
[ON]: Системот емитува сигнали со
конвертитање на Dolby Digital, DTS, или 96
kHz/24 bit PCM сигнали на 48 kHz/16 bit PCM.
Note
• Кога ќе го поврзете ТВ со HDMI
кабел и [ON] е селектирано, [AUDIO DRC], [A/V
SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE,” и
звучниот режим кои не се нансени на звукот, се
емитуваат преку ТВ приемникот.
• Ако поставите функција различна од “DVD,”
системот не емитува звук преку HDMI OUT
приклучокот дури и кога ќе поставите [AUDIO
(HDMI)] на [ON].
77
Репродукција на MP3 и
JPEG фајлови
Забелешка
• Во зависност од DVD дискот, “4:3 LETTER BOX”
форматот може автоматски да се избере наместо
“4:3 PAN SCAN” или обратно.
[PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)]
Можете да го вклучите/исклучите
прогресивниот сигнал кој е произведен од
VIDEO OUT (COMPONENT) приклучокот.
За детали, видете “Дали Вашиот ТВ прифаќа
прогресивен сигнал?“ (стр.27).
[OFF]: Системот произведува испреплетен
сигнал.
[ON]: Системот произведува прогресивен
сигнал. Кога ќе селектирате [ON], следете ги
следниве чекори.
1
2
Селектирајте [ON], и потоа на
.
Притиснете
да селектирате
[START], и потоа на .
Системот произведува прогресивен
сигнал за 5 секунди. Проверете дали е
прикажано правилно на екранот.
3
Притиснете
да селектират
[YES], и потоа на .
Системот произведува прогресивен сигнал.
Ако селектирате [NO], системот нема да
произведува прогресивен сигнал.
Забелешка
• [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] е
ефектен само кога ја поврзувате
контролната единица и ТВ со
компонентен видео кабел (стр.19).
[4:3 OUTPUT]
Кога употребувате 16:9, можете да го
дотерате да гледате на 4:3. Ако сразмерот
можете да го менувате на Вашиот ТВ,
направете ги измените на ТВ, не на системот.
[FULL]: Селектирајте го ова кога можете да
го смените сразмерот на Вашиот ТВ.
[NORMAL]: Селектирајте го ова кога не
можете да го смените сразмерот на ТВ. На
16:9 се појавува црн појас на левата и
десната страна од сликата.
76
ТВ со 16:9 сразмер
Забелешка
• [4:3 OUTPUT] е ефективно само кога ќе дотерате
[TV TYPE] во [VIDEO SETUP] во [16:9].
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Југоисточна Азија само)
Можете да селектирате систем на боја кога
репродуцирате VIDEO CD.
[AUTO]: Системот произведува видео сигнал
во системот на дискот, било PAL или NTSC.
Ако Вашиот ТВ употребува DUAL систем,
селектирајте [AUTO].
[PAL]: Систмот го менува видео сигналот на
NTSC дискот и го претвара во PAL систем.
[NTSC]: Системот го менува видео сигналот
од PAL диск и го претвара во NTSC систем.
Забелешка
• Неможете да менувате систем на боја на самиот
диск.
• Можете да менувате систем на боја на овој систем
во согласност со поврзаниот ТВ (стр.20).
[PAUSE MODE] (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW само)
Можете да селектирате слика во режим на
пауза.
[AUTO]: Сликата, вклучувајќи и субјекти
во динамично движење се прикажуваат без
треперење на сликата. Селектирајте ја оваа
позиција.
[FRAME]: Сликата, вклучувајќи и субјекти
кои не се движат динамично, се прикажуваат
со повисока резолуција.
Избор на MP3 фајл или фолдер
Можете да емитувате DATA CD/DATA DVD
кои содржат MP3 звучни записи или JPEG
слики:
– MP3 звучни записи со наставка
“.MP3.”
– JPEG фајлови со слики со наставка
“.JPEG” или “.JPG.”
– JPEG фајлови со слики, со наставка во
согласност со DCF* форматот за слики.
• Плеерот ќе ги емитува фајловите со наставка
“.MP3,” “.JPG,” или “.JPEG,” дури и ако не се
снимени во MP3 или JPEG формат. Но, притоа
може да дојде до емитување прегласен звук и да
се оштетат звучниците.
• Плеерот не ги поддржува звучните фајлови во
mp3PRO формат.
• Некои JPEG слики не можат да се емитуваат.
• Не можете да репродуцирате MP3 звучни
записи/JPEG слики од DATA CD/DATA DVD
кои содржат и DivX видео фајлови.
• Во зависност од софтверот кој се користи за
креирање на DATA CD/DATA DVD дискот,
редоследот на емитување може да се раликува од
горе прикажаниот
• Прикажаниот редослед на репродукција
можеби нема да може да се примени доколку
во секој албум се снимени над 200 под-албуми
или 300 записи/фајлови.
• Плеерот може да препознае до 200 албуми
(плеерот ги брои само албумите, вклучувајќи ги и
оние кои не содржат MP3 звучни записи или
JPEG слики). Плеерот нема да ги емитува
албумите снимени по двестотиот албум.
1
2
Ставете DATA CD или DATA DVD.
Притиснете DVD MENU.
Снимените фолдери на DATA CD или
DATA DVD се појавуваат. Кога се
репродуцира трака од фолдерот, таа е
затемнета.
3
Притиснете
фолдер.
за да селектирате
За MP3 фајлови во фолдерот
Притиснете
за да започнет
репродукцијата.
За секектирање на MP3 фајл
Притиснете
.
Листата на фајлови која ја содржи
фолдерот се појавува.
41
Селектирање на JPEG фајл или
фолдер
Со
Ресетирање на сите [SETUP]
подесувања
За ресетирање на сите [SETUP] подесувања,
види „Враќање на [SETUP] опциите на
фабричките вредности” (стр. 89).
Избор на јазик за екранските
менија и звучните записи
селектирајте албум, и
.
.
притиснете
Започнува репродукцијата на
селектираниот фајл. Можете да ја
исклучите листата со притискање на
DVD MENU. Со повторно притискање на
DVD MENU, ќе се појави листата во
фолдерот.
[LANGUAGE SETUP]
Tip
• Доколку изберете “OTHERS
” во опциите
“MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO,” со
нумерираните копчиња внесете соодветниот
јазичен код од листата на страна 106.
Подесување на дисплејот
[VIDEO SETUP]
Дотерајте го излезниот сигнал согласно со
телевизорот на кој е поврзан плеерот.
Можете да поставите различни јазици на кои
ќе се прикажуваат екранските менија.
За да ја сопрете репродукцијата
Притиснете
.
За да се префрлите на претходниот или
наредната МР3 фајл
Притиснете
за репродукција на
наредниот МР3 фајл. Кога ќе притиснете
еднаш, можете да одите на почетокот од
моменталниот МР3 фајл. Запомнете дека
можете да го селектирате наредниот фолдер
ако конинуирано продолжите да притискате
после последниот фајл во тековниот
фолдер, но не можете да се вратите на
претходниот фолдер со притискање на
.
1
2
Ставете DATA CD или DATA DVD.
Притиснете DVD MENU.
Снимените фолдери на DATA CD или
DATA DVD се појавуваат. Кога се
репродуцира трака од фолдерот, таа е
затемнета.
За исклучување на екранот
Притиснете DVD MENU.
[16:9]: Изберете ја оваа опција доколку сте
поврзале телевизор со широк екран или опција за
широк приказ.
[AUDIO] (DVD VIDEO само)
За менување на јазикот на звучниот запис.
Доколку изберете “ORIGINAL,” приоритет има
јазикот снимен на дискот како оригинален.
3
Со
селектирајте фолдер.
За репродукција на JPEG фајл со
слики во фолдерот
Притиснете
за да започне
емитувањето на избраниот фолдер.
Да селектирате JPEG фајл со слики со
прикажување на помошни екрани.
Притиснете PICTURE NAVI.
Сликите и фајловите од албумот се
прикажуваат во 16 помошни екрани.
42
Менување на јазикот на менијата на екранот.
[MENU] (DVD VIDEO само)
За да се вратите на претходниот екран
RETURN.
[OSD] (On-Screen Display)
За избор на посакуваниот јазик за
менијата на дискот.
За да се вратите на претходниот фолдер,
селектирајте го од листата на фолдери.
Притиснете
[TV TYPE]
За избор на формат на екранот на
приклучениот телевизор.
[SUBTITLE] (DVD VIDEO само)
[4:3 LETTER BOX]: Изберете ја оваа опција
доколку сте повзале телевизор со стандарден
екран во формат 4:3. Широките слики се
прикажуваат со црни ленти на горниот и долниот
дел.
За менување на јазикот на титлот снимен на
DVD VIDEO дискот.
Доколку изберете “AUDIO FOLLOW,”
јазикот на титлот се менува според јазикот
кој сте го избрале за звучните траки.
Забелешка
• Доколку изберете јазик со опциите [MENU,]
[SUBTITLE,] или [AUDIO] кој не е снимен на
DVD VIDEO дискот, автоматски ќе се избере еден
од снимените јазици (во зависност од дискот,
јазикот може да не биде селектиран автоматски).
[4:3 PAN SCAN]: Изберете ја оваа опција
доколку сте поврзале телевизор со 4:3 екран.
Сликата автоматски се развлекува преку целиот
екран и се отстрануваат непотребните делови.
75
•
•
•
•
Други операции
Употреба на екранот за
дотерување
[HDMI SETUP] (стр.77)
[AUDIO SETUP] (стр.78)
[SYSTEM SETUP] (стр.78)
[SPEAKER SETUP] (стр.79)
Пример: [VIDEO SETUP]
Селектирано мени
Можете да направите неколку дотерувања на
менијата како слика и звук.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Со
изберете ја сликата која
сакате да ја видите и притиснете .
За враќање на нормален екран,
Прикажаните менија многу зависат од моделот за
земјата.
Забелешка
• Дотерувања за репродукција зачувани на дискот
имаат предност пред дотерувањето на екранот и
може да не работат сите опишани функции.
притиснете
RETURN.
Забелешка
• PICTURE NAVI не работи ако поставите
[MODE (MUSIC, IMAGE)] на [MUSIC].
Дотерани мени
6
Притиснете
да селектирате
мени, и потоа на
.
Опциите за селектираното мени се појаува.
Пример: [TV TYPE].
Совет
• За да се прикажат наредните слики,
изберете слика во најдолната линија на
екранот и притиснете . За да се вратите на
претходната страна, изберете слика во
најгорната линија на екранот и притиснете
.
За избирање на претходната
или следната JPEG слика
Опции
1
2
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “DVD” не се појаву ан
предниот панел.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
7
Притиснете
да селектирате
дотерување, и потоа на .
Дотерувањето е селектирано и со тоа
се комплетира.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
Со
одберете
и потоа на .
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
копче
.
Екранот за подесување се појавува.
5
Со
одберете мени за дотерување,
и потоа на .
• [LANGUAGE SETUP] (стр.75)
• [VIDEO SETUP] (стр.75)
74
Приказ на листата на MP3
фајлови/JPEG фајлови/DivX
видео фајлови
Селектирано дотерување
Забелешка
• Кога ќе го вклучите системот повторно и нема
диск во единицата, пораката за водење се појавува
на ТВ екранот. За изведување на Quick Setup
(стр.26), притиснете . За враќање во нормален
режим, притиснете CLEAR.
Притискајте
кога не е прикажано
контролното мени. Имајте во предвид дека
следниот албум од листата може да се избере
ако продолжите да притискате откако ќе се
избере последната слика од тековниот албум,
но не можете да се вратите на претходниот
албум притискајќи кога е избрана првата
слика. За да се вратите на претходниот албум,
изберете го од листата.
Ротирање на JPEG слика
Додека сликата е прикажана, притискајте ги
копчињата
. Со секое притискање на копчето
, сликата се ротира 90 степени спротивно од
сказалките на часовникот. За да се вратите на
нормалниот приказ, притиснете CLEAR.
Забелешка
• Не можете да ротирате JPEG фајл ако е
[JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [(1920
× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD] (стр.78).
1
Копче
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
[BROWSING], и потоа на
.
Опциите за [BROWSING] се појавуваат.
3
Со
селектирајте ја бараната
.
листа, и притиснете
• [FOLDER LIST]: Листата на фолдери се
појавува. Следете го Чекорот 3 од
“Селектирање на MP3 фајл или фолдер”
или “Селектирање JPEG фајл или фолдер”.
• [PICTURE LIST]: Сликите во JPEG фолдерот се појавуваат во 16 помошни екрани.
Следете го Чекор 3 од “Селектирање на
JPEG фајл или фолдер”.
Ако нема JPEG фајл во селектираниот
фолдер, се појавува [No image data]. Во
овој случај, селектирајте [FOLDER LIST]
за прикажување на листата со фолдери.
За запирање на репродукцијата
Притиснете
.
43
Емитување звучни траки и
слики во вид на слајд –
шоу со звук
Може да се репродуцира слајд – шоу со слики
и музика во позадина со ставање на MP3
фајлови и JPEG фајлови во ист фолдер на
DATA CD или DATA DVD.
8
9
Притиснете
да одберете фолдер.
притиснете
.
Системот започнува со емитување на
избраниот албум.
Притискајте DVD MENU за да се исклучи
приказот на листата.
Забелешка
• PICTURE NAVI не функционира кога е избран
[MUSIC] режим.
• Ако емитувате големи MP3 и JPEG фајлови во исто
време, звукот може да прескокнува. Препорачливо е
брзината на примерок за MP3 да се постави на 128
kbps или пониско додека фајлот се креира. Ако звукот
и натаму прескокнува, смалете ја големината на JPEG
фајлот.
Одредување времетраење
на слајдовите (JPEG само)
1
Копче
DISPLAY двапати.
Контролното мени за JPEG се прикажува
на ТВ екранот.
2
1
2
3
Притиснете
3
.
Со
одберете
IMAGE)], и потоа на
6
7
44
Со
[MODE (MUSIC,
.
одберете подесување.
• [AUTO]: се емитување на JPEG и MP3
звучните траки од истиот албум
истовремено, во вид на слајд шоу.
• [MUSIC]: Можете да репродуцирате
непрекинато само MP3 фајлови.
• [IMAGE]: Можете да репродуцирате
само JPEG сликите како слајд шоу.
Притиснете
.
Притиснете DVD MENU.
Се прикажува листата на албуми снимени
на DATA CD или DATA DVD.
Притиснете
подесување.
за избор на
• [NORMAL]: За нормално времетраење
на слајдовите.
• [FAST]: поставува траење пократко од
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Опциите за [MODE (MUSIC, IMAGE)] се
појавуваат.
5
[INTERVAL],
Опциите за [INTERVAL] се појавуваат.
Ставете DATA CD или DATA DVD.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
4
Со
одберете
и потоа на .
4
DIGITAL MEDIA
PORT Aдаптер
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
aдаптерот (не е испорачан) е наменет за
уживање во звукот од преносен аудио извор
или компјутер. Со поврзување на DIGITAL
MEDIA PORT aдаптер, звукот од преносната
компонента се емитува од звучниците на
системот. Достапните DIGITAL MEDIA
PORT aдаптери варираат во секој реј регион.
Детали за поврзување на DIGITAL MEDIA
PORT aдаптер, во “Поврзување на
DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 21).
Забелешка
• Не поврзувајте друг тип на адаптер освен
DIGITAL MEDIA PORT aдаптер.
• Не го вклучувајте/исклучувајте DIGITAL MEDIA
PORT aдаптерот од/кон уредот додека системот
е вклучен.
• Зависно од типот на DIGITAL MEDIA PORT
aдаптерот, можат да се емитуваат и слики. Во
овој случај, системот произведува EURO AV
OUTPUT сигнал, независно од типот на видео
сигналот.
2 Започнете репродукција на
конектираната компонента.
Звукот и сликата на конектираната
компонента се емитуваат на системот
или на ТВ апаратот.
За инструкции за ракување, погледнете
во упатството на DIGITAL MEDIA PORT
aдаптерот.
Совет
• Кога слушате MP3 фајлови или друг компресирани музички фајлови, можете да го дотерувате
звукот. Селектирајте “AUTO” за “DEC. MODE”
(стр. 50) и дотерајте го режимот за звук (стр.52)
за "MOVIE," "MUSIC," или "NEWS". За
откажување, одберете “2CH STEREO.”
• Зависно од типот на DIGITAL MEDIA PORT
адаптерот, можеби ќе можете да ракувате со
компонентата преку копчињата на далечинското
на системот или уредот. Следнава илустрација
покажува кои копчиња можат да се користат во
овој случај.
Pепродукција на конектираната
компонента на системот
[NORMAL].
• [SLOW1]: поставува траење подого од
[NORMAL].
• [SLOW2]: поставува траење подолго од
[SLOW1].
Притиснете
.
Забелешка
Note
• За некои JPEG треба повеќе време да се прикажат,
поради што времето на прикажување ќе ви изгледа
подолго од поставеното. Тоа е особено случај кај
прогресивните JPEG фајлови JPEG сликите кои
содржат 3,000,000 пиксели или повеќе.
• Времетраењето на интервалите зависи од
[JPEG RESOLUTION] подесувањето во
[HDMI SETUP] (стр. 78).
1
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “DMPORT” не се појави на
предниот панел.
73
6
Бришење на аудио фајлови од
USB уред
Одберете MP3 фајл/фолдер кој
сакате да го префрлите.
Слободно место за
снимање на USB
Селектирање ефекти за JPEG слики во
слајдовите
1
2
3
Избор на бараниот MP3 фајл/фолдер
Со
одберете MP3 фајл/фолдер, и потоа
копче .
MP3 фајлот/фолдерот се означува.
Избор на сите MP3 фајлови/фолдери
Со
одберете [ ALL], и потоа
копче .
Откажување на MP3 фајл /фолдер
Со
одберете MP3 фајл/фолдер, и потоа
копче . Ознаката на MP3 фајл/фолдерот
се губи.
1
2
7
Со
копче
одберете [
ALL], и потоа
одберете [START], и потоа
Системот започнува со преснимување, и се
појавува статус на операцијата.
За откажување на операцијата, копче .
За враќање на претходен екран
Копче
RETURN.
Забелешка
• Само МР3 фајлови можат да се префрлат од
DATA CD/DATA DVD.
одберете фолдер.
За бришење на аудио фајл
Копче .
Листата на фајлови во фолдеро се
појавува.
селектирајте го бараниот фолдер,
Со
и притиснете CLEAR.
.
.
Со
За бришење на сите аудио фајлови во фолдерот. Притиснете CLEAR.
Откажување сите MP3 фајл/фолдери
Со
копче
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “USB” не се појави на
предниот панел.
3
Со
одберете [YES], и притиснете
.
За откажување, [NO], и потоа на
.
Забелешка
• Не вадете го USB уредот при бришење.
• Ако фолдерот кој треба да се избрише содржи
фајлови со не-аудио формат или под-фолдери,
овие ќе се избришат од листата на ТВ екранот,
но не се бришат на USB уредот.
За враќање на претходен екран
Притиснете
RETURN.
DISPLAY двапати.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
Можете да бришете адио фајлови од USB.
MP3 фајлови/фолдери.
Копче
DivX® Видео
[EFFECT],
Со
изберете
и потоа на
.
Опциите за [EFFECT] се појавуваат.
Притискајте
за да ја изберете саканата
опција.
• [MODE1]: Сликата се придвижува од врвот
кон дното.
• [MODE2]: Сликата се развлекува од лево
кон десно.
• [MODE3]: Сликата се развлекува од
центарот кон рамките на екранот.
• [MODE4]: Наизменично се користат
повеќе ефекти.
• [MODE5]: Следната слика поминува преку
тековната.
• [OFF]: Се исклучуваат сите ефекти.
4 Притиснете
.
Забелешка
• [EFFECT] подесувањата не се ефективни ако
поставите [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP]
на [(1920× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD]
(стр. 78).
Околу DivX видео фајловите
DivX® е технологија за компресија на видео
фајлови, развиена од DivX Networks, Inc. Овој
плеер е официјален производ со DivX®
сертификат. Со него можете да емитувате
DATA CD и DATA DVD дискови со DivX
видео фајлови.
DATA CD и DATA DVD дискови кои
можат да се репордуцираат
Емитувањето на DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
дисковите на овој плеер зависи од одредени
услови:
– Кај DATA CD/DATA DVD дисковите кои
содржат DivX видео фајлови со кои се
надополнети MP3 звучните записи или JPEG
сликите, плеерот ќе ги емитува само DivX
видео фајловите.
Сепак, плеерот може да ги репродуцира само
DATA CD дисковите со логички формат ISO
9660 Level 1/ Level 2 или Joliet, и DATA DVD
дисковите со универзален формат на дискови
(UDF).Следете ги упатствата испорачани со
дисковите.
Околку редоследот на репродукција на DATA
CD или DATA DVD
Погледнете го поглавјето “Редоследно
емитување на албуми, записи и фајлови”.
Имајте во предвид дека некој редослед на
репродукција не може да се примени, во
зависност од софтверот користен за креирање
на DivX видео фајловите, или доколку има над
Nte
200 албуми или 600 DivX видео фајлови во
секој албум.
• Плеерот можеби нема да може да репродуцира
некои DATA CD/DATA DVD дискови,
креирани во Packet Write формат.
DivX видео фајлови кои можат
да се репродуцираат
Плеерот може да емитува фајлови снимени
во DivX формат, со наставка
72
“.AVI,” или “.DIVX.” Плеерот нема да може
да ги репродуцира фајловите кои се
45
кои се со “.AVI” или “.DIVX” наставка,
доколку не содржат DivX видео-податоци.
5
• За повеќе детали околу компатибилните MP3 звучни
траки и JPEG сликите снимени на DATA CD/DATA
DVD, видете го поглавјето “DATA CD/DATA DVD
дискови кои можат да се репродуцираат” (страна 5).
• Плеерот
нема да може да емитува DivX видео
No
фајл, доколку истиот е комбиниран од 2 или
повеќе DivX видео фајлови.
• Плеерот нема да може да емитува DivX видео
фајл над 2 GB и слика со резолуција над 720
(ширина) × 576 (висина).
• Во зависност од DivX видео фајлот, сликата
може да биде нејасна и да има пречки во
звукот.
• Системот нема да репродуцира некои DivX
видео фајлови кои се подолги од 3 часа.
• Зависно од DivX видео фајлот, сликата може да
биде искривена. Во овој случај се препорачува да
креирате фајл со помача брзина на проток на
податоци (bit rate). Ако звукот е непријатен, MP3
се препорачува како аудио формат. Сепак, овој
систем не е во согласнот со WMA (Windows
Media Audio) формат на DivX фајлови.
• Поради технологијата на компресија која се
користи кај DivX фајловите, потребно е
одредено време да се појави слика откако ќе
притиснете
Преснумување MP3 фајлови
од DATA CD/DATA DVD на USB
Слободно место за
снимање на USB
2
3
Со копчињата
изберете го
посакуваниот албум.
Притиснете
.
Репродукцијата започнува од избраниот
албум.
За да одберете DivX видео фајл, видете
“Селектирање DivX видео фајл” (стр.46).
Tраки кои сакате да ги снимате.
Селектирање на трака
Со
За движење во наредна или
претходна страна
Притиснете
/
.
За исклучување на дисплеј
Со
потоа
Притискајте DVD MENU.
За да ја сопрете репродукцијата
Притиснете
одберете трака, и притиснете
.
Траките се означуваат по редослед по
Ваш избор.
За селектирање на сите траки на
аудио CD
селектирајте [
1
2
ALL], и
.
За откажување на трака
Со
одберете трака, и притиснете .
Означената трака се откажува.
За откажување на сите траки
Со
селектирајте [ ALL], и
потоа .
.
.
Селектирање на фолдер
Одберете трака која сакате да ја
снимате.
Селектирање на DivX видео фајл
6
Со
копче
Копче
DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
одберете [START], и потоа
4
.
[USB
Со
одберете
RECORDING], и потоа на
.
Со
одберете [TRACK] или
[FOLDER],и потоа на
.
• [TRACK]: Фолдерите снимани на DATA
CD/DATA DVD се појавуваат. Можете да
го преснимате бараниот MP3 фајл.
• [FOLDER]: Фолдерите снимани на DATA
CD/DATA DVD се појавуваат. Можете да
ги преснимате сите MP3 фајлови во
фодлерот.Одете не чекор 6.
Системот почнува да снима и се прикажува
статусот на снимање.
За откажување на снимање, притиснете
Ставете DATA CD/DATA DVD.
.
Совет
• Системот автоматски прави нов фолдер
за префрлање фајлови.
“READING” се појавува на предниот
панел додека да се појават
фајловите/фолдерите на ТВ екранот.
1
46
Притиснете DVD MENU.
Се прикажува листата на албуми
снимени на дискот. Се прикажуваат
само албумите со DivX видео фајлови.
чекорот 2 од поглавјето “Избор
1. По
на албум” притиснете .
Се прикажува листа на фајлови и
албуми.
Забелешка
• Потребни се неколку минути за да се
прикажат траките/фолдерите, зависно од
нивниот број.
5
Со
одберете го баранот фолдер,
и следи
.
MP3 фајловите во селектираниот фолдер
се појавуваат.
71
Меморирање на песни
на USB уред
Префрлање песни од аудио
CD на USB уред
Можете да снимате песни од аудио CD на
USB уред во MP3 формат. Можете и да
преснимувате MP3 фајлови од DATA
CD/DATA DVD на USB уред.
За поврзување на USB уред, види
“Поврзување на USB уред” (стр. 61).
Забрана за репродукција
на дискови
[PARENTAL CONTROL]
2
Изберете го посакуваниот фајл со
притиснете .
Снимената музика е само за лична
употреба. Користењето на оваа музика
надвор од ограничувањата бара согласност
од авторите.
За да се префрлите на претходната или
наредната страница
Забелешки за пренос од USB
За да се вратите на претходниот екран
• Не го конектирајте системот и USB
уредот преку USB основа.
• Уверете се дека има доволно простор на
USB уредот за снимање и преснимување.
• Не вадете го USB уредот за време на
префрлање.
• Кога снимате трака од CD, траките се
снимаат како128 kbps MP3 фајлови.
• Кога преснимувате MP3 фајлови од DATA
CD/DATA DVD, MP3 фајловите се снимаат
со иста брзина како оригиналните MP3
фајлови.
Притиснете
• CD текст информации не се сниемаат на
креираните MP3 фајлови.
• Ако го стопирате снимањето на средина
MP3 фајлот чие снимање било прекинато
се брише.
• Снимањето престанува автоматски кога:
– USB уредот нема доволно простор за
снимање.
– Бројот на MP3 фајлови на USB уредот ќе
го достигне лимитот кој системот не
може да го препознае.
и
Започнува репродукција на фајлот.
Притиснете
/
.
RETURN.
Репродукцијата на некое DVD VIDEO дискови
може да се ограничи во согласност со
претходно одредени нивоа, кои се засноваат
врз возраста на корисниците. Сцените може да
се блокираат или да се заменат со други сцени.
За двата типа на заштита се користи иста
лозинка. Кога ќе поставите [PARENTAL
CONTROL] потребна е лозинка за влез во
снимената содржина на дискот.
За да ја сопрете репродукцијата
Притиснете
1
2
За да одите на наредниот или претходниот
DivX без да ги барате во листата
Ставете аудио CD.
Копче
DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
4
RECORDING], и потоа на
.
[USB
.
Со
одберете [TRACK], и
потоа
.
“READING” се појавува на
предниот панел додека да се појават
CD траките на ТВ екранот.
Забелешка
• Потребни се неколку минути за да се
прикажат траките, зависно од нивниот број.
Нумерички
копчиња
Притиснете
или
за време на
репродукцијата. Додека се емитува
последниот фајл од тековниот албум,
можете да се префрлите на почетниот фајл
од наредниот албум со притискање на
. Имајте во предвид дека не
копчето
можете да се вратите на претходниот албум
. За таа цел ,
со притискање на копчето
најнапред треба да го изберете претходниот
албум од листата на албуми.
Совет
• Доколку е определен максималниот број на
гледања, можете да ги емитувате DivX видео
фајловите додека не се исполни овој број. Се
пресметуваат наредните ситуации:
– кога плеерот е исклучен.
– кога ќе се отвори подлогата за дискови.
– кога ќе почне да се емитува друг фајл.
1
2
• Можете да меморирате до150 фајлови во
фолдер.
• можете да меморирате до 199 фолдери на
USB уред.
• Ако фолдер или фајл кој сакате да го
снимите веќе постори на USB уредот под
исто име, дополнителен број се додава
после Името без да се препишува на
оригиналниот фолдер или фајл.
• Некои USB уреди не можат да се емитуваат
зависно од типот на форматот на фајлот.
70
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
дисплеј.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
Со
одберете
.
и потоа на
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Со
селектирајте [CUSTOM], и
.
потоа
Дисплејот за подесување се појавува.
47
5
6
Со
селектирајте [SYSTEM SETUP], и
.
потоа на
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавуваат.
Со
селектирајте [PARENTAL
CONTROL
], и потоа на .
“Parental Control Код листа”
(стр. 104) со нумерираните копчиња.
10 Со
Темите за селекција [LEVEL] се
прикажуваат.
Доколку не сте внеле лозинка
Се прикажува екранот за внесување нова
лозинка.
одберете[LEVEL], и потоа
.
одберете ниво, и притиснете
на копчето .
Исклучување на [PARENTAL
CONTROL] функцијата
Доколку веќе сте меморирале лозинка
Се прикажува екранот за внесување
лозинка.
7
Внесете ја 4-цифрената лозинка
повторно и притиснете .
На дисплејот се појавува порака за
лимитирање на возраста.
Со
одберете [STANDARD], и потоа
.
Tемите за селекција на [STANDARD] се
прикажуваат.
9
СО
селектирајте географска
околина како и лимитација, и
притиснете .
Околината е селектирана.
Ако селектирате [OTHERS
], селектирајте и внесете стандарден код од табелата
48
Проверка на временски
информации за JPEG фајл
Можете да ги проверите информациите за
времето за време на репродукција кога Exif*
вредност е снимена на JPEG сликата.
Поставете[LEVEL] на [OFF] во Чекор 11.
За репродукција на диск со
[PARENTAL CONTROL]
1
2
Ставете го дискот и притиснете
.
Се прикажува екранот за внесување
лозинка.
Внесете ја 4-цифрената лозинка со
нумерираните копчиња и
притиснете .
Репродукцијата започнува.
Забелешка
• Дисковите кои немаат вградена функција за
заш-тита, нема да можат да се заштитат на овој
начин .
• Во зависност од дискот, можеби ќе се побара од
вас да го смените нивото на заштита за време на
репродукцијата. Во тој случај, внесете ја
лозинката и сменете го нивото.
8
Совет
• Датум информации [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Mесец
YYYY: Година
• Информациите за датата варираат во
зависност од подрачјето.
11 Со
[PARENTAL CONTROL]
подесувањето е комплетирано.
Колку е помала вредноста, толку
е построга забраната.
Внесете четири-цифрена лозинка и
притиснете копче .
Се прикажува екран за потврдување на
лозинката.
Забелешка
• Карактери/ознаки можеби нема да се прикажат
за одредени јазици.
• Зависно од типот на фајлот кој се емитува,
системот може да прикаже само ограничен број
на знаци. Зависно од фајлот, нема да се
прикажат сите карактери.
Копче
DISPLAY двапати во тек на
репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
Совет
• Доколку сте ја заборавиле лозинката, извадете го
дискот и повторете ги чекорите 1 до 3 од поглавјето “Ограничување на репродукцијата.” (стр.47).
Кога ќе се побара да внесете лозинка, впишете
“199703” со нумерираните копчиња и притиснете . Плеерот ќе побара од вас да внесете нова 4цифрена лозинка. Потоа вратете го дискот во
плеерот и притиснете
. Кога ќе се прикаже
екранот за внесување лозинка, внесете ја вашата
нова лозинка.
Датум информација
* “Exchangeable Image File Format” е формат за
Дигитална камера дефинирана од Јапонска
Асоцијација за Електронска и Информатичка
технологија (JEITA).
69
Преглед на информации за
аудио фајловите на
предниот панел
10 Внесете нова 4-цифрена лозинка со
Промена на лозинката
Преглед на информации за
аудио фајл на TВ екран
нумерираните копчиња, и
11 Внесете ја лозинката повторно за да ја
потврдите и притиснете
.
Нумерички
копчиња
Доколку згрешите при внесувањето
на лозинката
Притиснете
пред да притиснете
внесете го точниот број.
Притискајте DISPLAY.
Со секео притискање на DISPLAY, на
екранот се менуваат ставките:
1 Време на репродукција ан тековна трака
2 Tрака (фајл) име*
* Ако MP3 фајл има ID3, системот емитува име
на фолдер / трака (фајл) од ID3 информациите.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет
над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако заедно се
користат на еден MP3 фајл.
Можете да ги прегледате информациите за
аудио фајлот, како време, име на
фолдер/аудио фајл и брзина на проток на
податоци во секунда на тековно аудио на ТВ
екранот.
Информациите за аудио фајлот ќе се појават
на ТВ екранот.
Брзина на проток на податоци
T
0: 13
192k MP3
2
и
Притискајте FUNCTION додека
“DVD” не се појави на предниот
панел.
Копче
DISPLAY додека плеерот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува.
3
Со
одберете
и потоа
.
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
5
Со
одберете [CUSTOM], и
.
потоа
Дисплејот за подесување се појавува.
Со
одберете [SYSTEM SETUP],
и потоа на
.
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавува.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на фолдер*
6
ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет
над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако заедно се
користат на еден MP3 фајл.
Со
одберете [PARENTAL
], и потоа на .
CONTROL
Се појавува порака за внесување на
лозинка.
Име на фајл*
* Ако MP3 фајл има ID3, системот емитува име
на фолдер / трака (фајл) од ID3 информациите.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
68
1
Притиснете DISPLAY во репродукција.
Забелешка
• Ако не може да се прикаже името на аудио фајлот ,
“*” ќе се појави на предниот панел.
• Името на фајлот може да не се прикаже зависно
од текстот.
• Времето на репродукција на MP3 фајловите
може да не се прикажува правилно.
.
7
8
9
Внесете 4-цифрена лозинка со
нумерираните копчиња, и
.
Со
одберете [CHANGE
], и потоа на
PASSWORD
.
Внесете 4-цифрена лозинка со
нумерираните копчиња, и
49
• [FOLDER]: За повторување на
тековен фолдер.
• [TRACK] (само аудио фајлови): За
повторување на тековен фајл.
Прилагодување на звукот
Сараунд звук добиен преку ржимот за декодирање
Избирајќи едно од фабрички програмираните звучни полиња, можете да уживате во
опкружувачки звук. Тој ќе ги донесе возбудата и моќта на звукот од кино салите во Вашиот дом.
4
Следи
.
1
Копче
DISPLAY. (При емитување на
JPEG фајл, притиснете
DISPLAY
двапати.)
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Tемата е селектирана.
Со
одберете метод на пребаување.
• [TRACK]: aудио фајлови.
• [FILE]: JPEG фајлови.
• [FOLDER]: фолдери.
За нормална репродукција
Притиснете CLEAR, или [OFF] во Чекор 3.
За икслучување на контролното
мени
[** (**)] се селектира (** означува број).
Броевите во загради прикажуваат вкупен
број на аудио фајлови, JPEG фајлови или
фолдери.
Копче DISPLAY треба да се притиска се
додека не се исклучи контролното мени.
Забелешка
• Кога [MODE (MUSIC, IMAGE)] е на [IMAGE]
(стр. 63), не можете да селектирате[TRACK].
Пребарување на аудио /
JPEG фајл или фолдер
1
2
3
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
или
Притискајте
додека не се појави режимот за декодирање кој го барате на
предниот дисплеј на системот.
Дисплеј
Декодирање
Eфект
“AUTO”
2 CHANNEL
STEREO, WIDE
STAGE и
PORTABLE
AUDIO
автоматски
променливи
Автоматско селектирање на режимот за декодирање во
зависност од дискот или селектираната функција.
"2CH STEREO": Произведува 2 канален звук безобзир на
влезниот тип на аудио сигналот кога се репродуцира аудио
диск (CD, DATA-CD(MP3)), или кога функцијата е дотерана
во "FM". AUTO индикаторот на предниот панел се пали.
"WIDE STAGE": Произведува слика со сараунд звук со два
предни звучници и субвуфер кога се репродуцира диск со
слики (DVD, VCD), или кога функцијата е дотерана во "TV"
или "SAT/CABLE". AUTO и WIDE STAGE индикаторите на
предниот панел се палат.
"PORTABLE AUDIO": Произведува слика со јасен појак звук
од Вашиот портабл аудио уред кога функцијата е дотерана во
"USB" или "DMPORT". AUTO индикаторот на предниот
панел се пали.
“2CH STEREO”
50
додека “DEC. MODE” не се појави на предниот панел, и потоа
2 CHANNEL
STEREO
Селектиран ред
Можете да пребарувате во USB уредот аудио
фајл, JPEG фајл или фолдер. На аудио
фајловите и JPEG фолдерите има впишано
броеви, и можете да селектирате аудио фајл
или JPEG фолер со внесување на нивните
броеви.
Нумерички
копчиња
3
Копче
.
[** (**)] cе менува на [– – (**)].
4
Со
или нумерираните копчиња
одберете го бараниот број.
Ако направите грешка, притиснете CLEAR
за откажување на бројот.
5
Следи
копче.
Системот започнува со репродукција
на селектираниот број.
Се произведува 2 канален без разлика на типот на влезниот
сигнал. "2CH STEREO" фабрички е применет за "TV" и
"SAT/CABLE" функцијата.
67
Репродукција по случаен избор
(Shuffle Play)
Аудио фајловите на USB уредот можете да
ги репродуцирате по сучаен избор.
Забелешка
• Некои песни може да се репродуцираат
повеќепати кога репродуцирате аудио фајл.
За нормална репродукција
Притиснете CLEAR, или [OFF] во Чекор 3.
За икслучување на контролното
мени
Копче DISPLAY треба да се притиска се
додека не се исклучи контролното мени.
Повторување на репродукција
(Repeat Play)
Можете континуирано да ги емитуивате
аудио/JPEG фајловите на USB уредот.
Можете да употребувате комбинации на
Shuffle Play форми.
Копче
Притиснете .
Подесувањето е направено.
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Системското мени се исклучува.
За да се исклучи сараунд ефектот
Забелешка
• Кога ќе притиснете CLEAR за да се вратите
во нормален режим и Repeat Play исто така се
откажува.
1
4
Селектирајте “2CH STEREO” за “DEC. MODE” и дотерајте го режимот за звук (стр.52) за
"MOVIE" или "MUSIC".
Забелешка
• Можеби ќе биде потешко да слушнете сараунд ефект во зависност од типот на сигналот од изворот
(дигитален стерео сигнали, дигитален мулти сигнали и т.н.) освен за DVD мулти-канални сигнали.
• Неможете да селектирате режим за декодирање кога единицата ги чита фајловите од USB-то или префрла
песни.
• Зависно од влезниот бран, режимот за декодирање можеби нема да биде ефективен.
• Сараунд ефектот е откажан кога режимот за звук е дотеран во "SPORTS".
Совет
• Системот го запамтува последниот режим за декодирање селектиран од било која функција.
Кога ќе селектирате функција како "DVD" или "FM", режимот за декодирање кој е последен применет
автоматски се повторува кога повторно ќе го вклучите. На пр., ако слушате "DVD" со "AUTO" како режим за
декодирање, тогаш сменете во друга фунција и потоа пак се вратите на "DVD", "AUTO" повторно ќе се
примени.
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
и потоа на
.
[SHUFFLE],
Опциите за [SHUFFLE] се појавуваат.
3
Со
селектирајте тема која
сакате да се повторува.
• [OFF]: Исклучено.
• [ON (MUSIC)]: Можете да ги мешате
аудио фајловите од фолдерот на USB
уредот. Кога нема селектирано
фолдер, првиот фолдер се
репродуцира по случаен избор.
4
Следи
.
Tемата е селектирана.
66
1
Копче
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
и потоа на
.
[REPEAT],
Опциите за [REPEAT] се појавуваат.
3
Со
селектирајте тема која
сакате да се повторува.
• [OFF]: Исклучено.
• [MEMORY]: За повтрување на сите
фолдери во USB уредот.
51
• FAST: покусо времетраење од опцијата
NORMAL.
• SLOW 1: подолго времетраење од
опцијата NORMAL.
• SLOW 2: подолго времетраење од
опцијата SLOW 1.
Промена на лозинката
Селектирање на звучен
режим
Селектирајте режим во зависнот од тоа дали
слушате музика или гледате филм.
4
Следи
Приказ на аудио
фајлови/JPEG фајлови
.
Забелешка
Note
• На некои JPEG фајлови, особено прогресивните
слики или сликите со 3 000 000 пиксели или повеќе,
им треба подолго време за да се прикажат.
Избор на ефекти за JPEG
фајловите
1
1
• “AUTO”: Системот селектира “MOVIE”или
“MUSIC” автоматски за да произведе звучен
ефект зависно од дискот кој е во системот.
• “MOVIE”: Произведува звук за филмови.
• “MUSIC”: Произведува звук за музика.
• “SPORTS”: Системот додава ехо за
спортските програми.
• “NEWS”: Системот овозможува звук за
звучни програми, како што се вести.
Забелешка
• Во зависност од дискот или изворот, кога ќе селектирате “AUTO” започнувањето на звукот може да биде прекинат ако системот селектира автоматски оптимален режим. За избегнување прекинување на звукот, селектирајте нешто друго.
• Во зависност од влезниот бран, звучнииот режим
може да не е ефективен.
Совет
• Системот го запамтува последниот селектиран
звучен режим за било која функција.
2
2
Притискајте TONЕ повеќепати
додека на предниот панел не се
појави "BASS" или "TREBLE".
3
Притиснете
[EFFECT],
Опциите за [EFFECT] се појавуваат.
Со
селектирајте подесување.
по дел од горе надолу.
• MODE 2: Сликата се испишува од
лево кон десно.
• MODE 3: Сликата се развлекува од
средината кон рабовите на екранот.
• MODE 4: се користат различни
ефекти за различни слики.
• MODE 5: наредната слика се
испишува преку претходната.
• OFF: исклучување на оваа
функција.
за дотерување.
Притиснете
Со
одберете
и потоа на
.
• MODE 1: Сликата се испишува дел
Вредноста за дотерување се појавува на
екранот на предниот панел.
3
DISPLAY двапати.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
"BASS": дотерување на нивото на басот
(пораст од -6.0 - +6.0, 0.5).
"TREBLE": дотерување на нивото на
сопранот (пораст од-6.0 + 6.0, 0.5)
Притискајте SOUND MODE +/- додека трае
репродукцијата за да се појави бараниот
режим на предниот панел.
Копче
.
Забелешка
Во зависност од звучниот режим, ефектот на
звукот може помалку да биде забележлив.
4
Следи
.
Забелешка
• [EFFECT] подесувањето не е ефективно кога
[JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] е на [(1920
× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD] (стр. 78).
1
Копче
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
[BROWSING], и потоа
.
Опциите за[BROWSING] се појавуваат.
3
Со
селектирајте листа, и
притиснете .
• [FOLDER LIST]: Листата на фодлери
се појавува. Следете го Чекор 2 од
“Селектирање на Aудио фајл или фолдер”
или “Селектирање на JPEG фајл или
фолдер.”
• [PICTURE LIST]: Сликите од JPEG фајловите се појавуваат во 16 полиња. Следете
Чекор 2 од “Селектирање на JPEG фајл
или фолдер.”
Ако нема JPEG фајл во селектираниот
фолдер, се појавува [No image data]. Во
овој случај, селектирајте [FOLDER LIST]
за прикажување на листата на фолдери.
Забелешка
• Кога [MODE (MUSIC, IMAGE)] е дотерано
во [MUSIC] (стр.44) не можете да
селектирате [PICTURE LIST].
52
65
3
[MODE
Притиснете
па
(MUSIC, IMAGE)], и потоа на
.
Опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)] се појавуваат.
4
5
6
Со
одберете [IMAGE].
Следи
.
Притиснете DVD MENU.
Фолдерите снимени на USB уредот се
појавуваат. Кога се емитува некој
фолдер, неговиот наслов е затемнет.
Совет
• Поле за движење се прикажува на деснта
страна на ТВ екранот. За приказ на дополнителни JPEG фајлови, селектирајте ја последната JPEG слика, и притиснете x. За враќање на претходен JPEG фајл, селектирајтеја
првата JPEG фајл, и притиснетеX.
• Системот може да препознае до 150 JPEG
фајлови во еден фолдер.
Репродукција на
нареден/претходен JPEG фајл
Притискајте ги копчињата
и
за да ја изберете
посакуваната слика . Додека е прикажана последната
слика од тековни- от албум, можете да се префрлите на
почетната слика од наредниот албум со притискање на
копчето
. Имајте во предвид дека не можете да се
вратите на претходниот албум со притискање на
. За таа цел , најнапред треба да го
копчето
изберете претходниот албум од листата на албуми.
Уживајте во сложен
преносен звук
(DUAL MONO)
Уживајте во квалитетен звук кога системот
прима или емитува Dolby Digital сложен
преносен звук.
• За примање на Dolby Digital сигнали, треба да
поврзете ТВ или друга компонента со уредот
преку коаксиален дигитален кабел (стр. 19), и да
поставите дигитален излезен режим на ТВ или
другата компонента на Dolby Digital.
Ротирање на JPEG фајл
7
Со
селектирајте фолдер.
За емитување на JPEG фајлови од
фолдерот како слајд шоу.
Притиснете
за да почне
репродукцијата на селектираниот
фолдер.
JPEG сликите се прикажуваат како слајд
шоу. Можете да го смените интервалот
на слајдовите (стр. 64), и додавање на
ефекти (стр. 65).
За стопирање на репродукцијата
Притиснете
.
Притискајте AUDIO додека не се појави
бараниот сигнал на предниот панел.
Други операции
Сликите се прикажуваат во 16 одделни
полиња на екранот.
Брзина на менување на сликите во слајдшоу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
AUDIO
Забелешка
• Не можете да ротирате JPEG фајл ако
[JPEG RESOLUTION] во[HDMI SETUP] е на [(1920
× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD].
Селектирање на JPEGфајлови
со приказ во полиња
Press PICTURE NAVI.
Со
одберете JPEG фајл кој
. За
сакате да го гледате и потоа на
враќање на нормален екран,
RETURN.
притиснете
64
Додека сликата е прикажана, притискајте ги копчињата
. Со секое притискање на копчето , сликата се
ротира 90 степени спротивно од сказалките на часовникот.
За да се вратите на нормалниот приказ, притиснете
CLEAR.
Види “Други операции” (стр. 31).
1
Копче
DISPLAY двапати.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
и потоа на
.
• “MAIN”: Звукот на главниот јазик ќе се
репродуцира.
• “SUB”: Звукот на под-јазикот ќе се
репродуцира.
• “MAIN+SUB”: Mешан звук од главниот и
под-јазикот ќе се репродуцира.
[INTERVAL],
Опциите за [INTERVAL] се појавуваат.
3
Со
селектирајте подесување.
• NORMAL: Можете да дотерате
стандардно времетраење.
53
Радио
Меморирање на радио
станици
Можете да меморирате до 20 FM станици и
10 AM станици. Пред барањето станици,
намалете ја на минимум јачината на тонот.
4
Притискајте
додека “MEMORY”
не се појави на предниот панел.
5
Следи
6
копче или
Меморираниот број ќе се појави на предниот
панел.
Притиснете
за да изберете
број на кој сакате да ја меморирате
станицата.
7
FM
SONY RADIO
Име на станицата
Кога ќе притиснете еднаш
, можете да
одите на почетокот на аудио фајлот.
7
Со
селектирајте фолдер.
За емитување на аудио фајлови
од фолдер
Притиснете
за репродукција.
За селектирање ан аудио фајл
Совет
Тековна станица
FM 10 : 88.00 MHz
Притиснете
за пуштање на следниот аудио
фајл. Притиснете двапати
за пуштање на
претходниот аудио фајл.
.
• Можете да ракувате со радио функциите со
пиказ на истите на ТВ екранот.
Тековна фреквенција и број
За репродукција на нареден/
претходен аудио фајл
8
9
• Можете да селектирате број, со директно
притискање на нумерираните копчиња.
Копче
Копче .
Се прикажува листа на фајлови кои
ги содржи фолдерот.
Можете да селектирате нареден фолдер
после
соконтимуирано притискање на
последниот фолдер, но не можете да се вратите
на преходниот фолдер со притискање на
.
За избор на претходен фолдер, селектирајте од
листата на фолдери.
За враќање ан претходен екран
Притиснете
RETURN.
За исклучување
Притиснете DVD MENU.
.
Други операции
“COMPLETE” се појавува на предниот
панел, и станицата е меморирана.
Види “Други операции” (стр. 31).
Повторете чекори од 2 до 7 за
меморирање на други станици.
Избор на JPEG фајл или
фолдер
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
За менување на мемориран
број
Селектирајте сакан меморан број со
притискање на PRESET +/- (стр.55),
потоа извдете ја процедурата од Чекор
3.
1
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “FM” не се појави на предниот
панел.
2
Притиснете и задржете TUNING +/– за
да започне автоматско скенирање.
Скенирањето застанува кога системот ќе
најде станица. “TUNED” и “ST” (за стерео
програма) се појавуваат на предниот панел.
3
54
Притиснете SYSTEM MENU.
Со
одберете фајл, и потоа на .
Системот започнува со репродуукција на селектираниот фајл. Исклучете ја листата со фајлови со
притискање на DVD MENU. Ако повторно притиснете DVD MENU ќе се прикаже листата со фолдери.
Совет
• Системот може да препознае до 150 аудио
фајлови во еден фолдер.
• Кога слушате МР3 фајл или друга компресирана
музика преку портабл аудио извор, можете да го
појачате звукот. Селектирајте "AUTO" за
"DEC.MODE" (стр.50) и дотерајте го режимот за
звук (стр.52) во "MOVIE," "MUSIC," или
"NEWS". За откажување, селектирајте "2CH
STEREO."
За да ја стопирате репродукцијата
Притиснете
.
1
2
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “USB” не се појави на
екранот на предниот панел.
Копче DISPLAY додека системот
е во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
63
• Може да се емитуваат следниве фајлови.
Фајл
Ознака на фајлот
MP3 фајл
“.mp3”
WMA фајл
“.wma”
AAC фајл
“.m4a”
JPEG фајл
“.jpg” или “.jpeg”
Системот може да репродуцира секакви податоци кои ги носат горенаведените ознаки, дури и
кога не се во MP3/WMA/ AAC/ JPEG формат.
Pепродукцијата на овие по-датоци може да генерира силен звук кој може да ги оштети
звучниците на системот.
• Следниве USB уреди/ситуации може да
предизвикаат подолго време за почеток на
репродукцијата:
– USB уредот е сниман со комплицирана
структура.
– кога аудио фајловите или JPEG фајловите
од друг фолдер биле репродуцирани пред
извесно време.
– кога има многу фолдери и фајлови на USB
уредот.
• Некои USB уреди не можат да се репродуцираат зависно од форматот на фајловите.
• Системот може да репродуцира до 8
фолдери.
• Системот нема да репродуцира некои аудио
фајлови зависно од типот на фајлот.
• Не приклучувајте USB уред преку USB
основа.
• Кај некои USB уреди, откако ќе се даде
некоја операција, може да има каснење пред
да се изврши наредбата на системот.
• Овој систем не ги поддржува сите
функции поставени на USB уредот.
• Фајловите префрлени од компјутер можеби
нема да се репродуцираат по редоследот на
кој биле снимени.
• Репродукцијата на системот може да се
разликува од редоследот на конектираниот
USB уред.
62
• Секогаш исклучувајте го системот пред
вадење на USB уредот. Вадењето на USB
уредот додека е вклучен системот може да
ги оштети податоците на USB уредот.
• Не чувајте друг тип на фајлови или
непотребни фолдери на USB уредот освен
аудио фајлови и JPEG фајлови.
• Фолдери кои немаат аудио фајлови и JPEG
фајлови се прескокнуваат.
• Компатибилноста со сите MP3/WMA/AAC
софтвери за кодирање/пишување, уреди за
снимање, и медиуми за снимање не се
гарантирани. Некомпатибилноста на USB
уредот може да предизвика аудио шум или
нема воопшто да се емитува.
• Пред употреба на USB уред, бидете
сигурни дека истиот нема вируси.
Слушање на радио
Најнапред меморирајте ги саканите радио
станици (Видете стр.54)
Да слушате станици на кои им
ги знаете фреквенциите
1
2
3
Избор на аудио фајл
или фолдер
4
Притискајте FUNCTION +/– додека
“TUNER FM” или “TUNER AM” не се
појави на предниот панел.
Притиснете D.TUNING.
Притиснете на нумерираните
копчиња за број на фреквенција.
Следи
.
Совет
• За да го подобрите приемот, сменете ја
насоката на антената.
Ако на FM програмата има шум
Ако FM програмата е пропратена со шум,
сослектирајте моно прием. Нема да има
стерео ефект, но приемот ќе биде подобар.
1
1
2
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “FM”не се појави на
предниот панел.
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “FM MODE”
не се појави на предниот панел.
Се отвора последната слушана станица.
2
1
2
Контролното мени се појавува на
екранот.
3
[MODE
Со
одберете
(MUSIC, IMAGE)], и потоа на
.
Опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)] се појавуваат.
4
5
6
Со секое притискање системот се
префрлува на следната или претходната
станица.
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “USB” не се појави на
предниот панел.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Со
Следи
селектирајте [MUSIC].
.
Притиснете DVD MENU.
Фолдерите кои с снимени на USB
уредот се појавуваат. Кога се емитува
некој фолдер, неговиот наслов е
затемнет.
Притискајте PRESET +/– за да
селектирате меморирана станица.
Совет
• Можете да селектирате станица со директно
притискање на нумерираните копчиња.
3
За прилагодување на јачината нма
звукот, притиснете VOLUME +/–.
3
4
5
6
Потоа
или
.
Со
одберете “MONO.”
• “STEREO”: Стерео прием.
• “MONO”: Moно прием.
Следи
.
Подесувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
За да го исклучите радиото
Притиснете
.
За слушање на станици кои
не се меморирани
Побарајте ја автоматски или рачно, на начинот
опишан во чекорот 2. За рачно пребарување,
притискајте TUNING + и –.
За автоматско пребарување, држете притиснато TUNING + или –. Пребарувањето
запира кога ќе се пронајде станица. За да го
запрете претходно, притиснете пак TUNING
+ или – или .
.
55
Ако направите грешка
Именување на станиците
Притискајте / додека погрешно
внесениот знак не почне да трепка, па со
/ внесете го правилниот знак.
За да избришете знак, притискајте /
додека знакот трепка, па притиснете
CLEAR.
Можете да ги именувате меморираните
станици (на пр.“XYZ”). Името ќе се
прикажува на екранот кога ќе се избере таа
станица. За една меморирана станица може
да се внесе само едно име.
7
Note
Следи
.
“COMPLETE” се прикажува на екранот
и името е меморирано.
8
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
1
* Фајлови со авторскиправа (Digital Rights
Management) не можат да се репордуцираат.
Можете да ја проверите фреквенцијата
преку екранот на предниот панел.
Околу USB уредите
3
4
Притиснете SYSTEM MENU.
Забелешка
• Системот не може да емитуваWMA/AAC фајлови
на DATA CD/DATA DVD.
• Не употребувајте различен тип на USB од
оние кои се наведени во “USB уреди”.
Сепак, некои наведени USB уреди може да
не работат правилно поради промена на
спецификациите. Oперации на моделите
кои не се наведени не се гарантира.
• Некои од овие USB можеби нема да можете да ги набавите во одредени држави.
• Кога форматирате USB, бидете сигурни
дека правилно постапувате или форматирањето препуштете му го на софтверот. Во
спротивно, нема да можете правилно да
префрлате од USB на овој систем.
Последната слушана станица се избира.
Притискајте PRESET +/– за да ја
селектирате станицата на која
сакате да креирате индекс со име.
Можат да се репродуцираат (MP3/WMA/
AAC) /JPEG фајлови меморирани на USB
уред како дигитален музички плеер или USB
медиум за меморирање (не е испорачан) со
поврзување на USB уред со системот.
За листа на USB уреди кои можат да се поврзат со системот, види “USB Уреди”.
Аудио форматот во кој може да се емитува на
системот е само MP3/WMA/AAC фајлови*.
Приказ на името и фреквенцијата на станицата на
предниот панел на
системот
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “FM” не се појави на
предниот панел.
2
Репродукција на аудио
фајлови/JPEG фајлови
преку USB уред
Притискајте
додека “NAME IN”
не се појави на предниот панел.
Поврзување на USB уред
Преден панел
5
6
Следи
или
.
Креирајте име со / / / .
Со / селектирајте карактер, а со
Движете го курсорот на наредната
позиција.
Можете да внесувате букви, броеви, и
други симболи за име на радио станица.
56
Притиснете DISPLAY.
Со секое притискање на DISPLAY, се
менува приказот:
Име на станицата*
Фреквенција**
* Ова се прикажува ако сте внеле има за
поставена станица.
**Се враќа на оргиналниот екран откако
ќе поминат неколку секунди.
1
2
Притискајте FUNCTION повеќепати
додека “USB” не се појави на
предниот панел.
Поврзете USB уред во
приклучокот.
(USB)
Кога ќе конектирате USB уред,
“READING” се појавува на предниот
панел додека системот ги чита
податоците на USB уредот.
Забелешка
• Кога ќе конектиратеUSB уред, уверете се дека
Насоката на приклучокот е правилна.
• Не употребувајте сила за приклучување на USB
уредот, може да дојде до оштетување.
• Не приклучувајте други уреди освен
USB направата.
• Потребни се околу 10 секунди пред да се појави
“READING” на предниот панел, зависно од
типот на USB уредот.
Вадење на USB уред
1
2
3
Копче
за стопирање на репродукцијата.
Притиснете
за исклучување на системот.
Извадете го USB уредот.
Забелешки за USB уредот
USB уред
• Системот може да емитува до 200фолдери,
вклучувајќи албуми кои не содржат аудио
фајлови и JPEG фајлови. Ако има повеќе
од 200 фолдери во USB уредот, фолдерите
кои ќе ги препознае системот, се разликуваат според нивната конфигурација.
61
Синхронизирано исклучување
на системот со ТВ уредот
(System Power Off)
Кога ќе го исклучите ТВ со POWER копчето
, системот
на далечинското на
автоматскки ќе се исклучи.
Забелешка
• Пред употреба на оваа функција, поставете
ја оваа операција и кај ТВ уредот. За детали,
проучете го упатството испорачано со ТВ.
• Зависно од статусот на сиѕтемот (пр., додека
има различна функција од “DVD” или “TV” ,
или репродукција на CD), системот можеби
нема да се исклучи автоматски.
Уживајте во звукот од ТВ
преку звучниците на системот
(System Audio Control)
Уживајте во звукот на ТВ преку системот со
лесна операција.
За употреба на иоваа функција, поврзете го
системот и ТВ преку аудио кабел (не е
испорачан) и HDMI кабел (не е испорачан )
(стр. 19).
Зависно од ТВ, кога ќе поставите на
системот “TV” функција, се активира
гункцијата за Аудио Контрола. ТВ звукот се
емитува преку звучниците на системот, а
јачината на звукот на ТВ се минимизира
автоматски.
Можете да ја користите функцијата за Аудио
Контрола во следниве случаи:
• Додека гледате ТВ и системот е вклучен на
позиција “TV,” TВ звукот автоматски се
емитува од звучниците на системот.
• Можете да ја контролирате јачината на
звучниците на системот со далечинското
на ТВ.
• Ако го исклучите системот, или поставите
различна функција на системот од “TV,”
TВ звукот се емитува од ТВ звучниците.
Можете да ракувате со операциите на Аудио
Контролата на Системот од ТВ менито. За
детали, погледнете во приложеното
упатство со ТВ апаратот.
60
Забелешка
• Ако ТВ се вклучи пред да го вклучите системот,
TВ звукот нема да се емитува во тој момент.
• Додека ТВ е во PAP (слика и слика) режим,
Аудио Контролата на Системот нема да работи.
Кога ќе излезете од PAP режимот, излезниот
метод на ТВ се враќа на тој пред PAP режимот.
• Ако селектирате ТВ програма за време на DVD
pепродукција од системот, “TV” функцијата
автоматски се префрла на емитување на ТВ звук.
• Кога ќе активирате Репродукција со еден допир
додека гледате ТВ, ќе се активира Аудио
контролата на системот, а звукот од ТВ
привремено се исклучува.
• Додека префрлате песни на CD на USB уред,
Аудио Контролата на системот нема да работи.
Совет
• Можете дигитално да ги поврзете системот
и ТВ. За детали на страна 20.
Максимално ниво на звукот
на системот
(Volume Limit)
Можете да го смените излезниот метод на
ТВ кон системот преку менито на ТВ уредот,
или со притискање на THEATRE, и глчасен
звук може да се емитува, зависно од нивото
на јачината на звукот на системот. Можете
да го спречите ова со ли митирање на
максималното ниво на звукот. За детали,
види “[VOLUME LIMIT]” (стр. 77).
Користење на податочниот
радио систем (RDS)
Што е радио податочен
систем?
Податочен радио систем (RDS) е услуга која
овозможува радио станиците заедно со
обичниот радио сигнали да праќаат и
дополнителни информации. Овој уред нуди
погодни RDS функции, како што е приказот
на името на станицата. Услугата RDS е
достапна само за FM станици.*
Забелешка
• RDS нема да функционира правилно ако
станиците со RDS сигнал не се емитуваат
правилно, или приемот е слаб
* Сите FM станици не нудат RDS услуги. Покрај
тоа, RDS услугите може да се разликуваат.
Доколку не сте запознаени со RDS системот,
побарајте повеќе информации од Вашите локални
радио станици.
Примање на RDS пренос
Изберете станица од FM опсег.
Кога ќе изберете станица која нуди RDS
услуги, името на станицата се прикажува на
екранот од предната плоча.
* Ако RDS преносот не мое да се добие, името
на станицата можеби нема да се појави на
предниот панел.
57
Забелешка
Контрола на HDMI/Надворешни аудио
уреди
Контролирање на
HDMI функции за
“BRAVIA” Sync
Оваа функција е достапна само за ТВ уреди
со “BRAVIA” Sync функција.
Со поврзување на Sony компоненти кои се
компатибилни на HDMI функција со
поврзување со HDMI кабел (не е испорачан),
можни се следниве операции:
– Theatre режим (стр. 59)
– Репродукција со еден допир (стр. 59)
– Исклучување на системот(стр. 60)
– Аудио контрола на системот (стр.60)
– Лимитирање на звукот (стр. 60)
Контролата на HDMI е функција според
стандардите на CEC (Електронска контрола
на корисници) за HDMI (Мултимедиален
интерфејс со висока дефиниција).
HDMI функцијата нема да рабти во следниве
случаи:
– Кога ќе го поврзете системот со
компонента која не е компатибилна за
контрола на HDMI функции.
– Компонента која нема HDMI приклучок.
Постојат копчиња на далечинскиот уред на
системот за контрола на ТВ, како THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, TV [ . За детали, види
“Контрола на ТВ со испорачаното
далечинско” (стр. 83) и во упатството за
употреба на самиот ТВ апарат.
58
• Зависно од конектираната компонента, контролата
на HDMI функциите може да не работи. Проучете го
упатството испорачано со компонентата.
• Контролата на HDMI функциите може да не работи
ако поврзете компоненти различни од Sony, дури и
кога тие се HDMI компатибилни.
Вклучување/Исклучување HDMI]
функција
(Theatre Mode)
Ако Вашиот ТВ е компатибилен на овој
режим, уживајте во квалитетна филмска слика
и звук, која се емитува автоматски со
притискање на THEATRE.
Подготовка за контрола на
HDMI функции
Гледање DVD со
притискање на едно копче
(HDM Контрола – Лесно подесување)
Системот е компатибилен за контрола на s
HDMI – функциите. Ако ТВ е компатибилен
Note – функцијата за лесно подесување,
со HDMI
можете да поставите [CONTROL FOR HDMI]
функција на системот автоматски со
подесување на ТВ. За детали, проучете го
упатството испорачано со ТВ апаратот.
Ако ТВ не е компатибилен со HDMI –
функцијата за брзо подесување, поставете
Контрола на HDMI функции на ТВ и
системот рачно.
(One-Touch Play)
Со едноставно притискање на ONE-TOUCH
PLAY, ТВ се вклучува на DVD влезен
сигнал, и автоматски започнува
репродукцијата на дискот.
Репродукцијата со еден допир работи кога:
1
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел.
2
• Прикажаните теми можат да варираат
зависно од државата/регионот.
2
3
4
3
Уверете се дека системот и ТВ се
поврзани преку HDMI кабел.
Вклучете го ТВ и притиснете [
да го вклучите системот.
за
Со влезниот селектор на сигнали на
ТВ одберете HDMI селектор, се
додека истиот не се појави на ТВ
екранот.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се исклучува од ТВ
екранот.
Забелешка
1
Theatre режим
Со
одберете
и потоа на .
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
5
Поставете контрола на HDMI
функција на ТВ и системот.
6
За детали за подесувањата на системот,
погледнете ги наредените чекори. За
детали за подесувањата на ТВ,
погчеднете во упатството на ТВ апаратот
(зависно од ТВ, фабричките подесувања
за Контрола на HDMI функцијата може
да е исклучена).
7
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
.
копче
Екранот за подесување се појавува.
Со
одберете [HDMI SETUP], и потоа
.
копче
– ќе притиснете
додека е отворено
лежиштето на дискот, и
се појавува на
предниот панел.
– Затворете ја фиоката за дискот.
– Ќе притиснете DVD TOP MENU/DVD MENU
и
ќе се појави на предниот панел.
– ќе селектирате “DVD” функција со
притискање FUNCTION +/– и
ќе се
појави на предниот панел.
• One-Touch Play не работи кога ќе притиснете
.
Системот и ТВ работат на овој начин (пр.):
Овој систем
TВ
Се вклучува (Ако не е
вклучен.)
Се вклучува (Ако не е
вклучен.)
Активира “DVD”
функција.
Активира HDMI влез.
Опциите за [HDMI SETUP] се појавуваат.
Со
одберете [CONTROL FOR
HDMI], и потоа на .
Со
одберете подесување, и
потоа
.
• [OFF]: Исклучена.
• [ON]: Вклучена.
Забелешка
• Кога [Please verify the HDMI connection.] ќе се
појави, уверете се дека HDMI конекцијата е
правилна.
Мин. ниво на звук. (Аудио
Започнува репродукција контрола на систем)
на дискот со звук.
Забелешка
• Уверете се дека HDMI конекцијата е правилна, и
поставете [CONTROL FOR HDMI] на [ON].
• Зависно од дискот, почетокот на содржината
може да не се репродуцира.
• Зависно од дискот, почетокот на репродукцијата
може да потрае.
59
Download PDF

advertising