Sony | BDV-N7200W | Sony BDV-N7200W Blu-ray-hjemmekinoanlegg med Bluetooth® Referanseveiledning

4-485-833-13(1) (NO)
Blu-ray Disc™/DVD
hjemmekinosystem
Veiledning
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220
FORSIKTIG
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et lite område,
for eksempel en bokhylle eller
innebygd kabinett.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten
av åpen ild, for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller
elektrisk sjokk ved å unngå å utsette
apparatet for søl eller spruting og
ikke plassere væskefylte objekter
på apparatet, for eksempel vaser.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, for eksempel fra direkte
sollys eller åpen ild.
For å forhindre skader må dette
apparatet være festet til veggen/gulvet
i henhold til monteringsanvisningene.
Kun innendørs bruk.
Testing av dette utstyret har vist at det
oppfyller kravene i EMC-direktivet når
det brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
5,15 GHz–5,35 GHz-bånd er bare
forbeholdt innendørsbruk.
Strømkilder
• Enheten er ikke koblet fra strømmen så
lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
• Ettersom hovedkabelen brukes
til å koble enheten fra strømmen,
kan du koble enheten til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du
legger merke til noe unormalt
i enheten, må du koble enheten
fra stikkontakten med en gang.
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
Ettersom laserstrålen som brukes
i dette Blu-ray/DVD hjemmekinosystem
er skadelig for øynene, må du ikke
forsøke å demontere kabinettet.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert
personell.
Opphentingsenhet for dette apparatet
er klassifisert som et CLASS 3R LASERprodukt. Synlig og usynlig laserstråling
sendes ut når laserbeskyttelsesdekselet
åpnes. Unngå derfor direkte kontakt
med øynene.
Denne merkingen er plassert nederst
på hovedenheten.
Dette apparatet er klassifisert
i LASERKLASSE 1. Denne merkingen
er plassert nederst på hovedenheten.
For hovedenheten og
surroundforsterkeren
Navneplaten er plassert på bunnen.
2NO
Anbefalte kabler
Riktig isolerte og jordede kabler og
kontakter må brukes for tilkobling
av datamaskiner og/eller eksterne
enheter.
Avhending av brukte
batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller innpakningen viser at produktet
og batteriet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier
kan det hende at dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol.
De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges
til hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.
Når du sørger for å kvitte deg med
produktene og batteriene på riktig
måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som feilaktig
avfallshåndtering kan forårsake.
Resirkulering av materialer bidrar
til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet kun
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge
for at batteriet og det elektriske og
elektroniske utstyret håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om avhending
av dette produktet og batteriene.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som bruker
EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler som gjelder produktets
samsvar med EU-lovgivning, skal rettes
til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål som gjelder service og
garanti, henvises det til adressene
som er angitt i de separate serviceog garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer med dette at
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/BDV-NF7220/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR samsvarer med viktige
krav og andre relevante bestemmelser
i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til denne URL-en:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produktet er beregnet på bruk
i følgende land:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Dette Blu-ray-/DVDhjemmekinosystemet er beregnet
på lyd- og videoavspilling av disker
eller USB-enheter, direkteavspilling
av musikk fra en NFC-kompatibel
smarttelefon eller en BLUETOOTHenhet og en FM-tuner. Dette systemer
støtter også direkteavspilling fra
nettverk og skjermspeiling.
3NO
Bare for BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W
Synet til små barn (spesielt dem under
seks år) er fortsatt under utvikling.
Ta kontakt med legen din (for eksempel
en barnelege eller en øyenlege) før
du lar små barn se 3D-videobilder.
Voksne må passe på at små barn følger
anbefalingene som er angitt ovenfor.
Kopibeskyttelse
Dette symbolet skal varsle brukeren
om risikoen for elektrisk støt, så pass
på at apparatet ikke åpnes. Denne
merkingen er plassert på baksiden
av surroundforsterkeren.
Se 3D-videoer
Enkelte kan oppleve ubehag
(for eksempel føle tretthet, kvalme
eller at de blir slitne i øynene) når de
ser 3D-video. Sony anbefaler at alle
seere tar regelmessige pauser når de
ser 3D-video. Lengen og hyppigheten
på de nødvendige pausene kan variere
fra person til person. Du må finne ut
hva som fungerer best for deg. Hvis
du opplever ubehag, bør du slutte
å se på 3D-videobildene til ubehaget
har gått over. Ta kontakt med lege
hvis du mener det er nødvendig.
Du bør også gjøre deg kjent med
(i) bruksanvisningen og/eller
sikkerhetsmerknader for annet utstyr
som brukes sammen med dette
produktet, og Blu-ray Disc-innhold
som avspilles med dette produktet,
samt (ii) oppdatert informasjon
på vår hjemmeside
(http://esupport.sony.com/).
4NO
• Vær oppmerksom på de avanserte
innholdsbeskyttelsessystemene som
brukes på både Blu-ray Disc- og DVDmedier. Disse systemene, som kalles
AACS (Advanced Access Content
System) og CSS (Content Scramble
System), kan inneholde enkelte
restriksjoner på avspilling, analoge
utdata og andre lignende funksjoner.
Betjening av dette produktet og
restriksjonene for bruken av det
kan variere avhengig av kjøpsdatoen
ettersom ledelsen i AACS kan innføre
nye restriksjonsregler eller endre
dem etter kjøpet av spilleren.
• Merknad angående Cinavia
Dette produktet har Cinavia-teknologi
for å begrense bruken av uautoriserte
kopier av enkelte kommersielt
produserte filmer og videoer samt
lydsporene på dem. Når ulovlig bruk
av en uautorisert kopi oppdages, vises
en melding og avspillingen stoppes.
Du finner mer informasjon om
Cinavia-teknologien på Cinavia
Online Consumer Information Center
(se http://www.cinavia.com). Hvis
du ønsker å få mer informasjon om
Cinavia tilsendt i posten, kan du sende
et postkort med postadressen din til:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Opphavsrett og varemerker
• (Bare BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W)
Dette systemet bruker Dolby* Digital
og Dolby Pro Logic adaptiv
matriseteknologi for
surrounddekoding og DTS**
digitalt surroundsystem.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic og
dobbel-D-symbolet er varemerker
som tilhører Dolby Laboratories.
** For DTS-patenter se
http://patents.dts.com. Produsert
på lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, symbolet samt DTS
og symbolet i kombinasjon er
registrerte varemerker for DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.
(bare BDV-NF7220)
Dette systemet bruker Dolby* Digital
og DTS** digitalt surroundsystem.
* Produsert på lisens fra
Dolby Laboratories. Dolby- og
dobbel-D-symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.
** For DTS-patenter se
http://patents.dts.com. Produsert
på lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, symbolet samt DTS
og symbolet i kombinasjon er
registrerte varemerker for DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.
• Dette systemet bruker HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
Begrepene HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface og
HDMI-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
• Java er et varemerke som tilhører
Oracle og/eller deres
samarbeidspartnere.
• DVD Logo er et varemerke for DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• “Blu-ray Disc”, “Blu-ray”, “Blu-ray 3D”,
“BD-LIVE”, “BONUSVIEW” og logoene
er varemerker for Blu-ray Disc
Association.
• Logoene for “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” og “CD” er varemerker.
• “Super Audio CD” er et varemerke.
• App Store er et tjenestemerke for
Apple Inc.
• “BRAVIA” er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• “AVCHD 3D/Progressive”- og “AVCHD
3D/Progressive”-logoen er varemerker
som tilhører Panasonic Corporation
og Sony Corporation.
• , “XMB” og “xross media bar”
er varemerker som tilhører
Sony Corporation og Sony
Computer Entertainment Inc.
• “PlayStation” er et registrert varemerke
som tilhører Sony Computer
Entertainment Inc.
• “Sony Entertainment Network”-logoen
og “Sony Entertainment Network”
er varemerker som tilhører
Sony Corporation.
5NO
• Gjenkjennelsesteknologi for musikk
og video og tilhørende data
leveres av Gracenote®. Gracenote
er bransjestandarden i musikkgjenkjennelsesteknologien og levering
av tilhørende innhold. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du gå
til www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musikk- og
videorelaterte data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000 – nå Gracenote.
Gracenote Software, copyright
© 2000 – nå Gracenote. Ett eller
flere patenter som eies av Gracenote,
gjelder for dette produktet og denne
tjenesten. På nettstedet Gracenote
finner du en fullstendig oversikt over
alle gjeldende Gracenote-patenter.
Gracenote, CDDB, MusicID, Gracenotelogoen og -logotypen og “Powered
by Gracenote”-logoen er enten
registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Gracenote,
Inc. i USA og/eller andre land.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
og Wi-Fi Alliance® er registrerte
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
og Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• N-merket er et varemerke eller
et registrert varemerke for
NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
• Android™ er et varemerke for
Google Inc.
• Google Play™ er et varemerke for
Google Inc.
• “Xperia” er et varemerke for
Sony Mobile Communications AB.
6NO
• Bluetooth®-merket og -logoene er
registrerte varemerker for Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker hos Sony Corporation er
på lisens. Andre varemerker
og varemerker tilhører sine
respektive eiere.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter brukes på lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Dette produktet inneholder proprietær
teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av
U.S. Patent 7,369,677 og andre
amerikanske og globale patenter
som er utstedt eller under behandling,
i tillegg til opphavsrettslig beskyttelse
og beskyttelse av
forretningshemmeligheter som
gjelder enkelte aspekter ved slik
teknologi. Cinavia er et varemerke
som tilhører Verance Corporation.
Copyright 2004–2010, Verance
Corporation. © Med enerett for
Verance. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
Innholdseiere bruker
innholdstilgangsteknologien
Microsoft PlayReady™ for å beskytte
opphavsretten sin, inkludert
opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne
enheten bruker PlayReady-teknologi
for å få tilgang til PlayReady-beskyttet
innhold og/eller WMDRM-beskyttet
innhold. Hvis enheten ikke håndhever
restriksjoner på innholdsbruk
på en tilfredsstillende måte, kan
innholdseiere kreve at Microsoft
trekker tilbake enhetens mulighet til
å bruke PlayReady-beskyttet innhold.
Tilbakekalling skal ikke påvirke
ubeskyttet innhold eller innhold som
er beskyttet av andre teknologier for
innholdsbeskyttelse. Innholdseiere
kan kreve at du oppgraderer
PlayReady for at du skal få tilgang
til innholdet deres. Hvis du avslår en
oppgradering, vil du ikke få tilgang
til innhold som er avhengig av
oppgraderingen.
• DLNA™, DLNA-logoen og
DLNA CERTIFIED™ er varemerker,
tjenestemerker eller sertifiseringsmerker som tilhører Digital Living
Network Alliance.
• Opera® Devices SDK fra Opera
Software ASA. Copyright 1995–2013,
Opera Software ASA. Med enerett.
• Alle andre varemerker er varemerker
som tilhører sine respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn
er vanligvis varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører
produsentene. ™- og ®-merkene
forekommer ikke i dette dokumentet.
Informasjon om sluttbrukerlisens
Lisensavtale for sluttbrukere
av Gracenote®
Dette programmet eller denne enheten
inneholder programvare fra Gracenote,
Inc., registrert i Emeryville, California
(“Gracenote”). Programvaren fra
Gracenote (“Gracenote-programvaren”)
gjør denne applikasjonen i stand til
å identifisere plater og filer og innhente
musikkrelatert informasjon, inkludert
navn, artist, spor og tittelinformasjon
(“Gracenote-data”) fra nettservere
eller innebygde databaser (kollektivt
benevnt “Gracenote-servere”),
og å utføre andre funksjoner. Du kan
bare bruke Gracenote-data ved hjelp av
de sluttbrukerfunksjonene som er ment
for dette formålet, i dette programmet
eller denne enheten.
Du samtykker i at du vil bruke
Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere
kun til private og ikke-kommersielle
formål. Du samtykker i at du ikke
vil overdra, kopiere, overføre eller
sende Gracenote-programvare eller
Gracenote-data til noen tredjepart.
DU SAMTYKKER I AT DU IKKE VIL BRUKE
ELLER UTNYTTE GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARE ELLER
GRACENOTE-SERVERE PÅ MÅTER
SOM DET IKKE UTTRYKKELIG ER
GITT TILLATELSE TIL HER.
Du samtykker i at din ikke-eksklusive
lisens til å bruke Gracenote-data,
Gracenote-programvare og Gracenoteservere vil bli inndratt ved overtredelse
av disse restriksjonene. Hvis lisensen
din blir inndratt, samtykker du
i å avslutte all bruk av Gracenote-data,
Gracenote-programvare og Gracenoteservere. Gracenote har enerett til
Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere,
inkludert alle eierskapsrettigheter.
Det kan ikke under noen
omstendigheter kreves betaling fra
Gracenote for informasjon du har
skaffet til veie. Du samtykker i at
Gracenote, Inc. kan hevde sine
rettigheter i henhold til denne avtalen
direkte overfor deg i sitt eget navn.
Gracenotes serviceavdeling bruker en
unik referanse for å spore henvendelser
for statistiske formål. Formålet med en
tilfeldig tilordnet numerisk referanse
er å gjøre det mulig for Gracenotes
serviceavdeling å telle forespørsler
uten kjennskap til din identitet. Du kan
finne mer informasjon på nettsiden for
Gracenote Privacy Policy for Gracenotes
serviceavdeling.
7NO
Gracenote-programvare og hvert enkelt
element av Gracenote-data er lisensiert
til deg “SOM DE ER”. Gracenote gir ingen
løfter eller garantier, verken uttrykt eller
underforstått, angående nøyaktigheten
til Gracenote-data fra Gracenoteserverne. Gracenote forbeholder seg
retten til å slette data fra Gracenoteservere og til å endre datakategorier
for et hvilket som helst formål som
Gracenote finner hensiktsmessig.
Det gis ingen garanti om at Gracenoteprogramvare eller Gracenote-servere er
uten feil eller vil fungere uten avbrudd.
Gracenote er ikke forpliktet til å gi deg
nye, forbedrede eller ekstra datatyper
eller kategorier som Gracenote
kan gjøre tilgjengelige i fremtiden,
og Gracenote kan fritt avbryte sine
tjenester på et hvilket som helst
tidspunkt.
GRACENOTE AVVISER ALLE UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA
HEFTELSER OG OVERHOLDELSE
AV IMMATERIELLE RETTIGHETER.
GRACENOTE GIR INGEN GARANTIER
OM RESULTATER SOM KAN OPPNÅS
VED AT DU BRUKER GRACENOTEPROGRAMVARE ELLER GRACENOTESERVERE. GRACENOTE ER IKKE UNDER
NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG
FOR FØLGESKADER, TILFELDIGE
SKADER, TAPT FORTJENESTE ELLER
TAPTE INNTEKTER.
© Gracenote, Inc. 2009
8NO
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis et tungt objekt eller væske skulle
falle på kabinettet, må du trekke ut
strømkontakten for systemet og la
kvalifisert personell kontrollere det
før du bruker det.
• Ikke ta på strømledningen med våte
hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
Strømkilder
Hvis du ikke skal bruke systemet på
en lang stund, må du koble systemet
fra stikkontakten. Når du vil koble fra
strømledningen, må du passe på at
du trekker i selve støpselet, og ikke
i ledningen.
Plassering
• Plasser systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre
varmeoppsamling i systemet.
• Selv om systemet blir varmt når det
er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på dette
systemet, øker temperaturen
betraktelig øverst, på siden og nederst
i kabinettet. For å unngå å brenne deg
må du ikke berøre kabinettet.
• Ikke plasser systemet på et mykt
underlag (tepper, pledd osv.) som
kan blokkere ventilasjonsåpningene.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
som for eksempel radiatorer og
luftkanaler, eller der det kan bli
utsatt for direkte sollys, mye støv,
mekanisk vibrasjon eller støt.
• Ikke plasser systemet skrått. Det er
kun laget for betjening i vannrett
posisjon.
• Hold systemet og plater unna
komponenter med sterke magneter,
for eksempel mikrobølgeovner eller
store høyttalere.
• Ikke plasser tunge objekter oppå
systemet.
• Ikke plasser metallgjenstander foran
frontpanelet. De kan begrense
mottaket av radiobølger.
• Ikke plasser systemet på et sted der
medisinsk utstyr brukes. Dette kan
føre til feil på det medisinske utstyret.
• Hvis du bruker pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du ta kontakt
med legen din eller produsenten av
utstyret før du bruker funksjonen for
trådløst nettverk.
Om drift
Hvis systemet tas rett fra kulda inn
i varmen, eller plasseres i et meget
fuktig rom, kan det oppstå kondens på
linsene inni hovedenheten. Hvis dette
skjer, er det ikke sikkert at systemet
fungerer som det skal. Hvis dette er
tilfelle, tar du ut platen og lar systemet
være påslått i omtrent en halvtime
til fuktigheten har fordampet.
Justere volumet
Ikke skru opp volumet når du lytter til en
del av platen som har lavt lydnivå eller
det ikke er noe lydsignal. Hvis du gjør
det, kan høyttalerne skades når en del
med høy lyd spilles av plutselig.
Om rengjøring
Rengjør kabinettet, panelet og
kontrollene med en lett fuktet myk klut.
Bruk et mildt vaskemiddel. Det må ikke
brukes skuresvamp eller skurepulver, og
heller ikke løsemidler som alkohol eller
rensebensin.
Rengjøre plater, plate-/
linserensere
Ikke bruk renseplater eller plate-/
linserensere (og heller ikke metoder
basert på væsker eller spray). Disse
kan føre til at apparatet ikke fungerer
som det skal.
Om bytting av deler
Hvis dette systemet blir reparert, kan
det hende de brukte delene beholdes
for gjenbruk eller resirkulering.
Om fargene på TV-en
Hvis høyttalerne forårsaker
fargeuregelmessigheter på TVskjermen, slår du av TV-en og slår den
på igjen etter 15 til 30 minutter. Hvis
fargeuregelmessigheten ikke gir seg,
må du plassere høyttalerne lenger vekk
fra TV-en.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Dette systemet kan vise et
stillvideobilde eller-skjermbilde på
TV-skjermen i ubegrenset tid. Hvis
du lar systemet vise et stillvideobilde
eller skjermbilde på TV-en i et langt
tidsrom, kan det forårsake
uopprettelig skade på TV-skjermen.
Plasma- og projektorskjerm-TV-er
er spesielt utsatt for dette.
Om flytting av systemet
Før du flytter på systemet må du
kontrollere at det ikke er satt i noen
plate, og trekk ut strømledningen fra
stikkontakten.
9NO
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
• For å bruke BLUETOOTH-enheter må
de ikke være lengre enn omtrent
10 meter (uhindret avstand)
fra hverandre. Det faktiske
kommunikasjonsområdet kan være
mindre under følgende forhold:
– når en person, metallgjenstand,
vegg eller andre hindringer
er mellom enhetene med
BLUETOOTH-forbindelse
– på steder der et trådløst nettverk
er installert
– rundt mikrobølgeovner som
er i bruk på steder der andre
elektromagnetiske bølger oppstår
• BLUETOOTH-enheter og trådløse
nettverk (IEEE 802.11b/g) bruker det
samme frekvensbåndet (2.4 GHz).
Når du bruker en BLUETOOTH-enhet
nær en enhet med en funksjon for
trådløst nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk inferens.
Det kan føre til lavere dataoverføringshastighet, støy eller at det ikke
er mulig å koble til. Hvis dette skjer,
kan du forsøke følgende tiltak:
– Bruk denne hovedenheten minst
10 meter fra enheten med
trådløst nettverk.
– Skru av utstyret med trådløst
nettverk når du bruker BLUETOOTHenheten innenfor 10 meter.
– Installer hovedenheten og
BLUETOOTH-enheten så
nærme hverandre som mulig.
• Kringkastingen av radiobølger fra
denne enheten kan forstyrre enkelte
medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må
du alltid skru av strømmen til denne
hovedenheten og BLUETOOTHenheten på følgende steder:
– på sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser
– nær automatiske dører eller
brannalarmer
10NO
• Denne hovedenheten støtter
sikkerhetsfunksjoner som er
i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen for sikker tilkobling
under kommunikasjon ved hjelp
av BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer,
så du må alltid være forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre
tap som oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er
ikke nødvendigvis mulig med alle
BLUETOOTH-enheter som har den
samme profilen som denne
hovedenheten.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet
til denne hovedenheten må være
i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen som er foreskrevet av
Bluetooth SIG, Inc., og samsvaret må
være sertifisert. Selv når en enhet
er i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid
være tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble
til eller fører til forskjellige
kontrollmetoder, visning eller
betjening.
• Støy kan oppstå eller lyden
kan bli borte, avhengig av
BLUETOOTH-enheten som
kobles til denne hovedenheten,
kommunikasjonsmiljøet eller
betingelser i omgivelsene.
Hvis du har spørsmål angående
systemet, kan du ta kontakt med
din nærmeste Sony-forhandler.
Merknader om plater
Spesifikasjoner
Håndtering av plater
Forsterker
• For å holde platen ren bør bare
ytterkanten berøres. Ikke berør
overflaten.
• Ikke lim papir eller teip på platen.
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
• Ikke utsett platen for direkte sollys
eller varmekilder, som for eksempel
luftkanaler, eller la den ligge i en bil
i direkte sollys, da temperaturen
kan stige betydelig inni bilen.
• Legg platen tilbake i etuiet etter
avspilling.
Om rengjøring
• Rengjør platen med en klut før du
spiller den av.
Tørk fra midten og utover.
UTGANGSEFFEKT (målt)
Front L / Front R:
125 W + 125 W (ved 6 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning 1 %)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Front L/Front R:
200 W (per kanal ved 6 ohms, 1 kHz)
Senter:
200 W (ved 6 ohms, 1 kHz)
Basshøyttaler:
200 W (ved 6 ohms, 80 Hz)
Innganger (analog)
AUDIO IN
Følsomhet: 2 V/700 mV
Innganger (digitale)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Støttede formater: LPCM 2CH
(opptil 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Støttede formater: LPCM 5.1CH
(inntil 48 kHz), LPCM 2CH (inntil
96 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-NF7220
• Ikke bruk løsemidler som for eksempel
rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk
spray for LP-plater.
Dette systemet kan bare spille av
vanlige runde plater. Hvis du bruker
plater som ikke er runde (f.eks.
kortformet, hjerteformet eller
stjerneformet), kan dette føre til feil.
Ikke bruk plater som har tilbehør festet
på seg, for eksempel en etikett eller
en ring.
UTGANGSEFFEKT (målt)
Front L / Front R:
125 W + 125 W (ved 6 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning 1 %)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Front L / Front R:
200 W (per kanal ved 6 ohms, 1 kHz)
Basshøyttaler:
200 W (ved 6 ohm, 80 Hz)
Innganger (analog)
AUDIO IN
Følsomhet: 2 V/700 mV
Innganger (digitale)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Støttede formater: LPCM 2CH
(inntil 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Støttede formater: LPCM 5.CH
(opptil 48 kHz), LPCM 2CH (opptil
96 kHz), Dolby Digital, DTS
11NO
HDMI
Kontakt
Type A (19-pinners)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB
(USB)-port:
Type A (For tilkobling av USB-minne,
minnekortleser, digitalt
stillbildekamera og digitalt
videokamera)
LAN
LAN (100)-terminal
100BASE-TX-terminal
Trådløst nettverk
Overholdelse av standarder
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 3.0
Utgang
BLUETOOTH-strømspesifikasjon
Klasse 2
Maksimalt kommunikasjonsområde
Fri sikt, ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Støttede kodekser3)
SBC4), AAC
Overføringsområde (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz, 48 kHz)
12NO
1)
Det faktiske området varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
trådløs telefon, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvare osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler
angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3) Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
FM-tuner
System
Kvartskontrollert digital
PLL-synthesizer
Innstillingsområde
87,5 MHz–108,0 MHz (trinn på 50 kHz)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antenneterminaler
75 ohm, ubalanserte
Høyttalere
Front (SS-TSB133)/Surround
(SS-TSB138) for BDV-N9200W
Front (SS-TSB134)/Surround
(SS-TSB139) for BDV-N9200WL
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(veggfestet del)
270 mm × 1 200 mm × 270 mm
(hele høyttaleren)
Vekt (ca.)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (veggfestet del)
4,2 kg (hele høyttaleren)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (veggfestet del med
høyttalerledning)
4,4 kg (hele høyttaleren)
Front (SS-TSB135) for BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Surround (SS-TSB140) for
BDV-N7200W
Front (SS-TSB136)/Surround
(SS-TSB141) for BDV-N7200WL
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(uten stativ)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(med stativ)
Vekt (ca.)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (uten stativ)
1,2 kg (med stativ)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (uten stativ, med
høyttalerledning)
1,3 kg (med stativ)
Front (SS-TSB137) for BDV-N5200W
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Vekt (ca.)
0,71 kg (med høyttalerledning)
Surround (SS-TSB142) for
BDV-N5200W
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Vekt (ca.)
0,58 kg (med høyttalerledning)
Senter (SS-CTB125) for BDV-N9200W/
BDV-N7200W
Senter (SS-CTB126) for BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Vekt (ca.)
1,1 kg
Senter (SS-CTB127) for BDV-N5200W
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Vekt (ca.)
0,58 kg (med høyttalerledning)
Basshøyttaler (SS-WSB126) for
BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Basshøyttaler (SS-WSB127) for
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Vekt (ca.)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Basshøyttaler (SS-WSB128) for
BDV-N5200W
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Vekt (ca.)
5,8 kg (med høyttalerledning)
Generelt
Hovedenhet
Strømkrav
220 V–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
Standby:
0,3 W (ved strømsparing)
Hvis du vil ha mer informasjon
om innstillinger, kan du lese
bruksanvisningen på følgende
nettsted:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (når [Fjernstart], [NFC] og
[Bluetooth-strøminnstilling] er
satt til [På] og [Hurtigstartmodus]
er satt til [Av].)
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm inkl.
utstikkende deler
Vekt (ca.)
3,1 kg
13NO
Surroundforsterker (TA-SA500WR) for
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Surroundforsterker (TA-SA600WR) for
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Surroundforsterker (TA-SA700WR) for
BDV-N5200W
Forsterker
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Surround L / Surround R:
200 W (per kanal ved 6 ohms, 1 kHz)
TA-SA700WR:
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Surround L / Surround R:
100 W (per kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
Rangert impedans
6Ω
Kommunikasjonssystem
Spesifikasjon for trådløs lyd,
versjon 3.0
Frekvensbånd
5,2 GHz, 5,8 GHz
Modulasjonsmåte
DSSS
Strømkrav
220 V–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Strømforbruket i standbymodus
0,5 W (standbymodus)
0,3 W (avslått)
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Vekt (ca.)
1,3 kg
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
14NO
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising