Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem
NO
Start her
Hei, dette er din
hurtigveiledning
BDV-L600
NO
1
Hva følger med
Konfigurere
høyttalerne
2
Koble til
TV-en
3
Koble til andre
enheter
4
Det skjermbaserte
enkle oppsettet
5
Spille av en plate og
bruke andre funksjoner
Dette
følger med
Hovedenhet
Fronthøyttalere (2)
Subwoofer
Fjernkontroll
R6-batterier (AA) (2)
FM-antenne
Dokk for iPod/iPhone
Videokabel
USB-kabel
Stativdeksel
eller
Kombinerte sendere/mottakere (2)
(TDM-iP30)
Nettadapter
Strømledning (hovedledning)
(EZW-RT50)
03
1
04
Start ved å plassere høyttalerne
i rommet i henhold til de fargede
etikettene på baksiden.
Fremdrift
De medfølgende høyttalerne
festes med høyttalerledningene
til den samsvarende fargen bak
på subwooferen.
05
1
Deretter setter du de trådløse
senderne/mottakerne inn
i hovedenheten og subwooferen,
slik at du ikke behøver å bruke
kabler til tilkobling.
EZW-RT50
EZW-RT50
06
Fremdrift
2
Den beste måten å få video og
lyd av høy kvalitet på, er å bruke
en høyhastighets HDMI-kabel 
(medfølger ikke).


Hvis TV-en har en HDMI ARC-kontakt,
trenger du ikke en digital optisk kabel.
Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-kontakt,
trenger du en digital optisk kabel 
(medfølger ikke) for å få TV-lyd gjennom
systemhøyttalerne.
07
3
Hvis du vil koble til en set-topboks, spillkonsoll eller digital
satellittmottaker, bruker du en
HDMI-kabel. 

Du kan også koble til en egen ekstern
antenne.


eller
08
For å få FM-radio, kobler du den
medfølgende ledningsantennen
til den indre kontakten og drar den
ut for å få best mulig mottak. 
Du kan også koble en iPod eller
iPhone til systemet og TV-en via
den medfølgende dokken. 
Fremdrift
Du kan koble til Internett og
hjemmenettverkstjenester med
en nettverkskabel. Hvis du kjøper
en trådløst LAN-adapter med
USB-tilkobling, kan du koble til
via et trådløst nettverk.
Nettverksinnstillingene finnes
i Start-menyen – se s. 15.
Hvis du vil ha mer informasjon
om nettverkstilkoblinger, kan
du gå til:
http://support.sony-europe.com
Til en bredbåndsruter
09
3
Når alle enhetene er tilkoblet,
kan du sette inn nettadapteren.
Klemmene kan brukes til å holde
orden på ledningene.
FM-ledningsantenne
Nettadapter
10
Fremdrift
Nå kan du sette på plass igjen
panelet og stativdekslene, og
deretter koble strømledningene
fra hovedenheten og
subwooferen til stikkontakten.


11
3
Når du har koblet
strømledningene til
stikkontakten, vises
«WELCOME» på frontskjermen
på hovedenheten. Trykk på /
på hovedenheten for å slå
på systemet. LINK/STANDBYindikatoren på subwooferen
blir grønn.
Kabeloppsettet er fullført!
/
12
Fremdrift
4
Nå går vi videre til det
skjermbaserte enkle oppsettet
Du kan bruke den medfølgende
Blu-ray-fjernkontrollen (vist
under) til å gå gjennom
oppsettet på skjermen.
Dette tar noen minutter.
Hvis menyskjermen for Blu-ray
ikke vises automatisk, kan du
bruke TV-fjernkontrollen til
å velge riktig AV-inngang på
TV-menyen.
Når du ser meldingen [Enkelt
oppsett er fullført] på skjermen,
velger du [Avslutt], og systemet
er klart til bruk.
/
///,
HOME
13
5
Hvis du vil spille av en plate,
setter du den inn i åpningen med
etikettsiden forover. Trykk på 
for å løse den ut.
Når en plate settes inn, vises
i Start-menyen og avspillingen
starter automatisk.
Hvis avspillingen ikke starter automatisk,
kan du velge i kategorien
[Video],
[Musikk] eller
[Foto], og deretter
trykke på .
Kos deg!


14
Fremdrift
For å få tilgang til mange ekstrafunksjoner,
trykker du bare på HOME på Blu-rayfjernkontrollen.
Nedenfor finnes noen eksempler
 Lytt på radio via systemets høyttalere
 Forhåndsinnstill radiokanaler
 Få tilgang til Internett-innhold
 Spill av iPod eller iPhone via systemets
høyttalere





Du kan endre
nettverksinnstillingene
via denne menyen
når hovedenheten
er koblet til en
bredbåndsruter.




HOME
15
5
Forhåndsinnstille radiokanaler
1 Trykk på FUNCTION helt til
«FM» vises i frontpanelet.
2 Trykk på og hold nede
TUNING +/– til automatisk
søking starter.
3 Trykk på OPTIONS.
4 Trykk på / for å velge
[Forhåndssatt minne], og trykk
deretter på .
5 Trykk på / for å velge det
FUNCTION
///,
forhåndssatte nummeret du
vil ha, og trykk deretter på .
6 Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre
OPTIONS
andre kanaler.
Velge en forhåndsinnstilt kanal
1 Trykk på FUNCTION helt til
HOME
PRESET +/–
«FM» vises i frontpanelet.
2 Trykk på PRESET +/– flere
ganger for å velge den
forhåndsinnstilte kanalen.
16
TUNING +/–
Feilsøking
Hvis du opplever følgende problemer når du bruker
systemet, kan du bruke denne feilsøkingsveiledningen
til å løse problemet før du ber om reparasjon.
Se også bruksanvisningen på følgende nettsted:
http://support.sony-europe.com/
Strømmen er ikke på.
 Kontroller at strømledningene for hovedenheten
og subwooferen er koblet til på riktig måte.
 Kontroller at strømledningen til hovedenheten
er koblet til nettadapteren.
 Kontroller at kontakten på nettadapteren er koblet
til DC IN 14V-kontakten bak på hovedenheten.
Systemet fungerer ikke som normalt.
 Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og sett
den inn igjen etter flere minutter.
Det er ikke bilde etter avspilling av en video-/
bildefil på iPod/iPhone.
 Velg inngangen på TV-en for dette systemet.
Det er ingen lyd, eller trådløs overføring er ikke
aktivert.
 Kontroller statusen til LINK/STANDBY-indikatoren
på subwooferen.
Indikatorlyset slås av.
 Kontroller at strømledningen fra subwooferen
er koblet til på riktig måte.
 Slå subwooferen på ved å trykke på / på
subwooferen.
Blinker grønt i raskt tempo.
  Trykk på / på subwooferen.  Sett den
trådløse senderen/mottakeren riktig på plass
i subwooferen.  Trykk på / på subwooferen.
Blinker rødt.
 Trykk på / for å slå av subwooferen,
og kontroller følgende.
 Er + og – høyttalerledningene kortsluttet?
 Er det noe som blokkerer luftespalten på
subwooferen?
Når du har kontrollert det ovenstående og løst
eventuelle problemer, slår du på subwooferen
igjen. Hvis du ikke finner årsaken til problemet
etter at du har kontrollert det ovenstående,
kan du ta kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
Blinker grønt eller oransje i rolig tempo eller
lyser rødt.
 Kontroller at den trådløse senderen/mottakeren
er satt inn i hovedenheten på riktig måte.
 Lydoverføringen er dårlig. Flytt subwooferen slik
at LINK/STANDBY-indikatoren lyser grønt eller
oransje.
 Flytt systemet bort fra andre trådløse enheter.
 Unngå å bruke andre trådløse enheter.
Lyser grønt eller oransje.
 Kontroller høyttalertilkoblingene.
Platen spiller ikke.
 Regionkoden på BD-/DVD-platen samsvarer ikke med
systemet.
 Det har kommet fuktighet inn i hovedenheten,
og dette kan føre til skade på linsene. Ta ut platen
og la hovedenheten være påslått i en halvtime.
 Systemet kan ikke spille av en opptaksplate som ikke
er fullført på riktig måte.
17
Reduserer strømforbruket til mindre enn 0,3 W
i standbymodus
Trykk på HOME, og trykk deretter på /// for
å velge [Oppsett] i [Systeminnstillinger]. Kontroller
at innstillingene er som følger:

[Kontroll for HDMI] i [HDMI-innstillinger] er angitt
til [Av].

[Hurtigstartmodus] er angitt til [Av].
18
Denne hurtigveiledningen sparer papir
For å spare på naturressursene har Sony redusert papirforbruket drastisk ved å ikke lenger legge ved
komplette trykte bruksanvisninger. Komplette bruksanvisninger og mer finnes imidlertid på nettet:
http://support.sony-europe.com/
4-279-071-12(1) (NO)
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising