Sony HT-CT291, HT-CT290 Quick start guide

Sony HT-CT291, HT-CT290 Quick start guide
4-689-552-21(1)
2
Испорачани делови
Вклучување на системот
Линиски звучник
Водич за почеток
HT-CT290/HT-CT291
Далечински управувач (1)
R03 (size AAA) батерии (2)
Оптички дигитален кабел (1)
WALL MOUNT TEMPLATE (1)
Држачи за звучници за субвуфер (4)
Видете во испрачаното Упатство за употреба за
хоризонтално инсталирање на субвуферот.
Напојување
Индикатор за
напојување (зелено)
Индикатор за влез
Вметнување батерии
Линиски Звучник
Вклучете го ТВ
Субвуфер
Поврзете кабел за напојување.
Допрете  (power).
Индикаторот за влез светнува.
Проверете дали индикаторот за напојување на субвуферот светнува зелено.
Ако не, видете во “Субвуфер безжичен звук” во “Проблеми и решенија” во испорачаното Упатство за употреба.
Монтирање на Линискиот звучник на ѕид
Видете во испорачаното Упатство за употреба.
Забелешка
Да спречите мешање кога користите повеќе безжични уреди, поврзете го субвуферот во Линискиот звучник со Secure Link функцијата. За детали видете во испорачаното
Упатство за употреба.
1
3
Поврзување со ТВ
TV HDMI влезен приклучок со “ARC“ ознака
Слушање звук
INPUT
TV HDMI влезен приклучок без “ARC” ознака
 +/–
SW  +/–
HDMI OUT
TV (ARC)
HDMI OUT
TV (ARC)
TV IN
OPTICAL
Допрете INPUT додека индикаторот за влез за уред по желба се додека не светне. Потоа допрете  +/– да го прилагодите тонот на системот и допрете SW
 +/–да го прилагодите тонот на субвуферот.
Да слушате ТВ аудио изберете програм по желба преку далечинскиот управувач на ТВ.
High Speed
HDMI кабел (одделно
се продава)
High Speed
HDMI кабел (одделно
се продава)
Оптички дигитален кабел
(испорачан)
Дотерувањето е
комплетно! Уживајте!
Видете во испрачаното Упатство за употреба за звучни ефекти
и други функции.
Упатство за употреба
Слушање музика од BLUETOOTH уред (Спарување и поврзување)
Забелешка
• Проверете дали HDMI кабелот цврсто е ставен.
• Да гледате листа со содржина од USB на ТВ екран, поврзете го системот со ТВ преку HDMI кабел.
(спарување)
BLUETOOTH уред
BLUETOOTH индикатор (син)
Поврзување други уреди со ТВ (опционално)
Звукот од другите уреди може да се емитува на системот преку ТВ.
Ставете го BLUETOOTH уредот на 1 метар од Линискиот звучник.
Допрете
(спарување).
Да поврзете други уреди со вашиот ТВ, видете во упатството за употреба на ТВ.
BLUETOOTH индикаторот (син) трепка брзо (
Линиски звучник
Други уреди (Blu-ray Disc плеер и т.н.)
ТВ
).
Вклучете ја BLUETOOTH функцијата и изберете “HT-CT290/291” на BLUETOOTH уредот.
Кога ќе се воспостави BLUETOOTH поврзување, BLUETOOTH индикаторот (син) светнува ( ).
Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред.
Прилагодете го тонот.
Видете во испорачаното Упатство за употреба за детали за други BLUETOOTH дотерувања.
© 2017 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement