Sony HT-CT291, HT-CT290 User manual

Sony HT-CT291, HT-CT290 User manual
Линиски звучник
Упатство за употреба
HT-CT290/HT-CT291
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар,
отворите за вентилација не ги
покривајте со весник, чаршаф,
завеси и т.н.
Апаратот не го изложувајте на
незаштитени извори на светлина (на
пр. свеќи).
Да намалите ризик од пожар или
електричен шок, апаратот не
дозволувајте да Ви падне или да го
испрскате и врз него не ставајте
предмети полни со течност, како на
пр., вазна.
Апаратот не го поставувајте во
затворен простор, пр. библиотека
или вграден плакар.
Батериите или апаратот со вметната
батерија не ги изложувајте на
прекумерна топлина, како на пр.
сонце или пожар.
Да спречите повреда, овој апарат
мора безбедно да го ставите врз
кабинет или да го прикачите на
под/ѕид во согласност со упатството
за инсталирање.
Само за внатрешна употреба.
За извори за напојување
• Уредот не е исклучен од
електричната мрежа се додека е
приклучен во штекер, дури и ако
уредот самиот се исклучи.
• Бидејќи главниот кабел се користи
за откачување на уредот од
електрична мрежа, уредот поврзете
го во лесно достапен штекер.
Доколку забележите неправилност
на уредот, веднаш откачете го од
штекерот.
Препорачани кабли
Правилно заштитени и заземјени
кабли и приклучоци треба да се
користат за поврзување со компјутер
и/или периферни уреди.
2МК
За производи со CE ознака
Валидноста на CE ознаката е
ограничена само на тие земји каде
легално се продава, главно во земји
од Источно европско подрачје.
За купувачите во Европа
Исфрлање на
истрошените батерии
и електронска
опрема (применливо
во Европската унија и
земји со посебни
собирни центри
Овој симбол на батеријата или на
нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира
како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени
со хемиски знак. Хемискиот симбол
за жива (Hg) или олово (Pb) се
ставаат на батерии кои содржат
повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото здравје што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на природните ресурси.
Во случај уредот да треба да е постојано поврзан со вградената батерија,
за зачувување, безбедност или интегритет на податоците, оваа батерија
треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал.
За да обезбедите правилен третман
на батериите, однесете ги при крај
на нивниот животен век во собирен
центар за рециклирање на електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно отстранување на сите батерии од апаратот,
прочитајте го упатството за вадење
батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање електрична
и електронска опрема. За подетални
информации околу рециклирање на
батериите, обратете се во локалната
компанија за рециклирање, отпад
или продавницата каде што сте го
купиле производот.
Забелешка за потрошувачите:
следнава информација е само за
опрема која е продадена во
земјите кои ги применуваат
ЕУ директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија. Прашања
поврзани со усогласеноста на производот врз основа на законодавството на Европската Унија адресирајте
на овластениот претставник, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгија. За прашањата за
сервис или гаранцијата, обратете се
на наведените адреси обезбедни во
сервисната книшка или гаранцијата.
Со ова, Sony Corporation изјавува
дека оваа опрема е во согласност со
Директива 2014/53 / EU.
Целосниот текст на декларацијата за
сообразност на ЕУ е достапна на
следнава интернет адреса: http://
www.compliance.sony.de/
Оваа радио опрема е наменета да
се користи со одобрените верзии на
софтвер/фирмваре кои се наведени
во Декларацијата за усогласеност
на ЕУ. На софтверот/фирмверот кој
е испорачан со оваа радио опрема
е потврден за да се усогласат со
основните барања на Директивата
2014/53 / EU.
Овој Линиски звучник е тестирана и
е во согласност со ограничувањата
поставени со EMC регулативата за
користење на продолжен кабел
пократок од 3 метри.
Авторски права и заштитни
знаци
•Овој систем вклучува Dolby* Digital
и DTS** Digital Surround System.
* Произведено под лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio и дупло-D симболот се
заштитни знаци на Dolby
Laboratories.
• BLUETOOTH® ознаката и логото се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било какво користење на овие
знаци од страна на Sony Corporation
се со лиценца. Други заштитни
знаци и трговски марки се
сопственост на нивните
претставници.
• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија.
Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing Administrator, Inc. во
САД и други земји.
•“BRAVIA” е заштитен знак на Sony
Corporation.
•“PlayStation” е регистрирана
трговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани
од Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
3МК
• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални права, на
Microsoft Corporation. Користење
или дистрибуција на ваква
технологија надвор од овој
производ е забранета без лиценца
од Microsoft или овластен продавач
на Microsoft
•“ClearAudio+” е заштитен знак на
Sony Corporation.
• Други системи и имиња на
производи главно се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на производителите. ™ и ®
ознаките не се наведени во овој
документ.
Содржина
Инсталирање на системот
Водич за поче-
 ток (посебен
документ)
Монтирање на Линискиот звучник
на ѕид ...................................9
Хориzонтално инсталирање
на субвуферот ................... 10
Слушање звук
Слушање звук од
поврзаните уреди ............. 10
Слушање музика од USB
уред .................................... 11
Прилагодување звук
Уживајте во звучни ефекти .....12
Прилагодување тон на
субвуфер ..............................14
4МК
• Инструкциите во ова Упатство за
употреба опишани се контролите
на далечинскиот. Може да ги
користите и контролите на
Линискиот звучник ако имаат исто
или слично име како и на
далечинскиот.
• Некои илустрации се претставени
како концепциски примери и може
да се разликуваат од вистинскиот
производ.
BLUETOOTH функции
За ова упатство за
употреба ............................. 4
Водич низ делови и контроли ... 5
Основни
поврзувања и
подготовки
За овие инструкции
во упатството
Слушање музика од
BLUETOOTH уред ................14
Дотерување на BLUETOOTH
режим во мирување ......... 15
Други функции
Користење Control for HDMI
функција ..............................17
Користење “BRAVIA” Sync
функција ..............................17
Функција автоматско мирување .. 18
Активирање безжичен пренос
меѓу одредени уреди
(Secure Link) ...................... 18
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост ....... 18
Проблеми и решенија .............19
Тип на фајлови кои може да се
репродуцираат ...................24
Поддржани аудио формати ...24
LED индикатори ....................... 24
Спецификации ......................... 26
Радиофреквенциски опсези и
максимална излезна моќ . 27
За BLUETOOTH
комуникација ... .................. 27
Водич низ делови и контроли
За повеќе информации видете на страните прикажани во заградите.
Линиски звучник
Горен и страничен дел
  (power) копче на допир
Turns on the system or sets it to
standby mode.
  (input) копче на допир (стр. 12)
Selects the device you want to
use.
 ( pairing) копче на допир (стр. 16)
 +/– (volume) копче на допир
 Влезни индикатори* (стр/ 12)
 BLUETOOTH индикатор (син)
• Брзо трепка: При
BLUETOOTH спарување
• Трепка: Се обидува за
BLUETOOTH поврзување
• Свети: Воспоставено
BLUETOOTH поврзување
 Индикатори за звучни ефекти*
(стр. 14)
 Сензор за далечински управувач
* LED индикаторите кои светат или
трепкаат зависно од избраната
функција или од статусот на системот.
За детали за индикаторите, видете во
“LED индикатори” (стр. 28).
За копчињата на допир
Копчињата на допир работат кога
нежно ќе ги допрете. Не ги
допирајте многу силно.
5МК
Заден панел
 HDMI OUT TV (ARC) приклучок
 TV IN OPTICAL приклучок
(
USB) порт (стр. 13)
 Кабел за струја
Субвуфер
 Индикатор за напојување
• Исклучено: Исклучено
напојување
• Вклучено:
– Црвено: Субвуферот е
во режим на мирување
– Зелено: Субвуферот е
поврзан со Линискиот
звучник без Secure Link
– Портокалово: Субвуферот е
поврзан со Линискиот
звучник со Secure Link
6МК
• Трепка:
– Зелено (брзо): Субвуферот пребарува Линиски звучник за поврзување
– Зелено: Субвуферот се обидува
да се поврзе tсо Линиски
звучник без Secure Link
– Портокалово: Субвуферот се
обидува да се поврзе со
Линиски звучник со Secure Link
– Црвено: Субвуферот открива
неправилност. Видете “Безжичен звук на субвуфер” во “Проблеми и решенија” (стр. 25).
 LINK (Secure Link) (стр. 20)
  (power)
Вклучете го субвуферот или дотерајте го во режим на мирување.
Далечински управувач
 Кабел за струја
За режимот за мирување
Субвуферот автоматски се префрла
во режим на мирување и
иникаторот за напојување станува
црвен кога Линискиот звучник е во
режим на мирување или
безжичното емитување е
деактивирано.
Субвуферот автоматски се вклучува
кога Линисикиот звучник е вклучен
и активирано е безжичното
емитување.
 INPUT (стр. 12)
  (power)
Вклучување на системот или дотерување во режим на мирување.
 PLAY MODE (стр. 13)
Се користи и за вклучување или
исклучување на функција за
намалување (стр. 15).
 AUDIO* (стр. 15)
Се користи и за вклучување или
исклучување на Dolby DRC
функција (стр. 15).
7МК
 ENTER
Влегува во изборот.
/
Избор на папка или фајл на
USB уред.
BACK
Се враќа во претходен екран.
Запшира со USB репродукција.
Се користи и за вклучување
или исклучување на LED
индикатори (стр. 28).
  (volume) +*/–
Прилагодување на тон.
Моменталниот влезен индикаторот трепка еднаш секогаш
кога прилагодувате тон. USB,
TV и BT индикаторите трепкаат
три пати кога го прилагодувате тонот во максимум или
минимум.
 SW  (subwoofer volume) +/–
(стр. 16)
Моменталниот влезен индикаторот трепка еднаш секогаш кога
прилагодувате тон на субвуферот.
USB, TV и BT индикаторите трепкаат три пати кога го прилагодувате тонот на субвуферот во
максимум или минимум.
  (muting)
Привремено исклучување на звук.
USB, TV и BT индикаторите непрекинато трепкаат кога функцијата
за пригушување е вклучена.
 * (play/pause)
Паузирање или продолжување.
 / (previous/next/
rewind/fast forward)
Допрете да изберете претходна/
следна песна или фајл.
Држете да пребарувате назад
или напред.
 NIGHT (стр. 14)
Се користи и за вклучување или
исклучување на BLUETOOTH
режим на мирување (стр. 17).
8МК
 VOICE (стр. 15)
Се користи и за вклучување
или исклучување на Control for
HDMI функцијата (стр. 18).
 MOVIE/MUSIC (стр. 14)
Се користи и за вклучување
или исклучување на
функцијата за автоматско
мирување (стр. 20).
 CLEAR AUDIO+ (стр. 14)
Се користи и за влез во Secure
Link режим (стр. 20).
* AUDIO,  + и  копчињата имаат
сензибилна точка. Оваа точка служи
како водич кога работите со
далечинското.
Инсталирање на системот
Видете во Водичот за почеток
(посебен документ).
10 mm
Отвори на задниот дел на Линискиот звучник
2 Залепете го WALL MOUNT TEMPLATE
(испорачан) на ѕид.
Средина на ТВ
Инсталирање Линиски
звучник на ѕид
Линискиот звучник можете да го
инсталирате на ѕид.
Забелешка
• Припремете завртки (одделно се
продаваат) кои се соодветни за
материјалот и јачината на ѕидот.
Бидејќи ѕидот од гипс е премногу
кревок, завртките безбедно прикачете
ги на два стуба на ѕидот. Линискиот
звучник поставете го хоризонтално,
закачувајќи го за завртките на
столбовите рамно со ѕидот.
• Склучете договор за инсталација со
Sony продавачот или лиценцирани
изведувачи и обрнете внимание на
безбедноста при инсталирањето.
• Sony не е одговорен за несреќи или
оштетувања предизвикани од
неправилна инсталација, недоволна
јачина на ѕид, неправилно инсталирање
завртки или природни катастрофи и т.н.
1 Подгответе завртки (одделно се
продаваат) кои се соодветни
за отворите на задниот дел
од Линискиот звучник.
Леплива лента
и т.н.
WALL MOUNT
TEMPLATE
1 Израмнете го TV CENTER LINE ()
на WALL MOUNT TEMPLATE со
средишната линија на ТВ.
2 Израмнете го TV BOTTOM LINE ()
на WALL MOUNT TEMPLATE со
долниот дел на ТВ.
3 Залепете го WALL MOUNT TEMPLATE
на ѕид со помош на комерцијално достапна леплива лента и т.н.
3 Означете ги позициите на завртките
на SCREW LINE () на WALL
MOUNT TEMPLATE.
Измерете го растојанието
подолу опишано со скала, потоа
означете го со помош на молив
и т.н.
365 mm
365 mm
4 mm
Позиција на завртки
Повеќе од 30 mm
9МК
Инсталирање на системот
Основни поврзувања и
подготовки
5 mm
4 Зацврстете ги завртките во ознаките.
Завртките треба да стрчат од
7.5 mm до 8.5 mm.
Хоризонтално инсталирање на субвуферот
Ставете го субвуферот на десната
страна со “SONY” логото свртено
нанапред.
7.5 mm до
8.5 mm
5 Извадете го шаблонот за монтирање.
6 Закачете го Линискиот звучник
на завртките.
Израмнете ги отворите на
задниот дел од Линискиот
звучник со завртките, потоа
закачете го Линискиот звучник на
две завртки.
Прикачете ги влошките на звучникот
(испорачани).
Слушање звук
Забелешка
• Измазнете ја површината на
шаблонот за монтирање на ѕид кога
го прикачувате на ѕид.
• Држете доволно простор под Линискиот
звучник кога го прикачувате на ѕид за
лесен пристап до
(USB) портот.
Слушање звук од
поврзани уреди
Допрете непрекинато INPUT.
Кога ќе допрете еднаш на INPUT, моменталниот индикатор за влез трепка.
Допрете повторно на INPUT да
изберете уред по желба.
Индикаторот на избраниот уред
светнува.
Секогаш кога ќе допрете INPUT, уредот
се менува на следниот начин.
“TV”  “BT”  “USB”
10МК
“TV”
• ТВ кој е поврзан во TV IN OPTICAL
приклучок
• ТВ компатабилен со Audio Return Channel
(ARC) функција кој е поврзан во HDMI
OUT TV (ARC) приклучок
“USB”
USB уред кој е поврзан во
(USB) порт (стр. 12)
Слушање музика од
USB уред
Можете да репродуцирате музички
фајлови зачувани на поврзаниот USB
уред.
За тип на фајлови кои се
репродуцираат видете во “Тип на
фајлови за репродукција” (стр. 27).
Забелешка
• Да видите листа со USB содржина
на ТВ екран прво приклучете го
системот со ТВ преку HDMI кабел.
• Сменете го влезот на ТВ во влез во
кој е поврзан Линискиот звучник.
1 Поврзете го USB уредот во
“USB”.
На ТВ екранот се прикажува
листа со USB содржина.
3 Допрете / да изберете содржина
по желба и допрете ENTER.
Избраната содржина се репродуцира.
4 Допрете PLAY MODE да изберете
режим за репродукција.
• Ништо: Репродукција на сите песни.
•
(Repeat One): Повторување
на една песна.
•
(Repeat Folder): Повторување
на сите песни во папката.
•
(Random): Повторување на
сите песни во папката по
случаен редослед.
•
(Repeat All): Повторување на
сите песни.
USB индикаторот трепка три паки
секогаш кога ќе допрете PLAY
MODE.
5 Прилагодување тон.
• Допрете  +/– за прилагодување тон на Линискиот звучник.
• Допрете SW  +/– за прилагодување тон на субвуфер.
(USB) портот.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот пред да
го поврзете.
USB индикаторот трепка
непрекинато кога чита USB уред.
11МК
Слушање звук
“BT”
BLUETOOTH уред кој поддржува
A2DP (стр. 16)
2 Допрете INPUT да изберете
Други операции
За
Направете
Запирање репродукција или враќање во
претходен екран
Допрете BACK
Паузирање или
продолжување
Допрете 
Избор на претходна
или следна песна
Допрете /
Држете
Пребарување назад
или напред (премоту- /
вање/брзо напред)
Забелешка
• Не го вадете USB уредот при работа. Да
избегнете оштетување на податоците или
оштетување на USB уредот, прво исклучете го системот пред да го вадите USB
уредот.
• USB индикаторот трепка два пати непрекинато ако поврзете неподдржан USB уред.
Информација за USB
уред на ТВ екран
Прилагодување звук
Уживајте во звучен ефект
Може да уживајте во претходно
програмирани звучни ефекти кои се
прилагодени на различни типови на
изоври на звук.
Избор на звучен ефект
Допрете MOVIE/MUSIC или CLEAR
AUDIO+ при репродукција.
CLEAR AUDIO+
Може да уживате во звук со Sonyпрепорачано звучно поле. Звучното поле
автоматски се оптимизира според
репродуцираната содржина и функција.
MOVIE и MUSIC индикаторите светнуваат за
2 секунди, потоа светлото се исклучува.
MOVIE
Звучните ефекти се оптимизирани за
филмови. Овој режим ја реплицира
густината и богатата експанзија на звук.
MOVIE индикаторот светнува.
MUSIC
Звучните ефекти се оптимизирани за
музика. MUSIC индикаторот светнува.
 Време на репродукција
 Вкупно време на репродукција
 Брзина
 Статус на репродукција
 Премотување назад/брзо напред
 Статус на повторна репродукција
 Изберете индекс на фајл/Вкупно
фајлови во папка
Забелешка
• Зависно од изворот на кој се
репродуцира, некои информации
може нема да се прикажат.
• Зависно од режимот за репродукција,
прикажаната информација може да
се разликува.
12МК
Користење функција за
ноќен режим (NIGHT)
Оваа функција е корисна кога
гледате филмови доцна навечер.
Може дијалогот да го слушате јасно
дури и на низок тон.
Допрете NIGHT.
MOVIE и MUSIC индикаторите
трепкаат двапати.
За исклучување на оваа функција,
допрете повторно NIGHT.
MOVIE индикаторот трепка двапати.
Забелешка
Оваа функција автоматски се исклучува
кога ќе го исклучите системот.
Користење на Clear Voice
функцијата (VOICE)
Оваа функција помага
дијалогот да биде појасен.
За исклучување на оваа функцијата,
повторно допрете VOICE.
MOVIE индикаторот трепка двапати.
Избор на емитување
мултиплекс звук
(Dual Mono)
Може да уживате во емитување
мултиплекс звук кога системот
прима Dolby Digital мултиплекс
емитуван сигнал.
Допрете AUDIO непрекинато.
Каналот се менува циклично
како што следува.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Емитување само на главни канали.
MOVIE и MUSIC индикаторите трепкаат
двапати.
Sub
Емитување само на заменски канали.
MOVIE индикаторот трепка двапати.
Main/Sub
Главниот звук се емитува од левиот
звучник и заменскиот звук се емитува
од десниот звучник.
MUSIC индикаторот трепка двапати.
Корисно за уживање во музика при
низок тон. DRC се однесува за Dolby
Digital извори.
Држете AUDIO 5 секунди за вклучување или исклучување Dolby DRC.
On
Компресирање звук во согласност со
информацијата во содржината. USB и TV
индикаторите трепкаат двапати.
Off
Звукот не е компресиран.
USB индикаторот трепка двапати.
Дотерување функција
за намалување
Може да се случи дисторзија кога
слушате уред поврзан во HDMI OUT
TV (ARC) или TV IN OPTICAL приклучок. Не може да спречите
дисторзија со намалување на влезно
ниво на системот.
Држете PLAY MODE 5 секунди за
вклучување или исклучување на
функцијата за намалување.
On
Намалување влезно ниво. Излезното ниво
ќе се намали со ова дотерување.
USB и TV индикаторите трепкаат двапати.
Off
Нормално влезно ниво.
USB индикаторите трепкаат двапати.
Совет
Исклучете ја оваа функција ако
емитуваниот звук од системот е тивок.
13МК
Прилагодување звук
Допрете VOICE.
MOVIE и MUSIC индикаторите
трепкаат двапати.
Дотерување Dolby DRC
(Dynamic Range Control)
Прилагодување тон
на субвуферот
Субвуферот е дизајниран за репродукција на бас или ниски тонови.
Допрете SW  +/– за
прилагодување ниво на субвуфер.
Моменталниот индикатор за влез
трепка еднаш секогаш кога
прилагодувате тон на субвуфер.
Забелешка
Кога влезниот извор не содржи многу
бас звук, како на пр. ТВ програми,
звукот од субвуферот можеби нема да
се слуша.
BLUETOOTH функции
2 Допрете
(pairing) на Линискиот
звучник.
Системот се префрла во режим
на спарување. BLUETOOTH
индикаторот (син) на Линискиот
звучник трепка брзо.
3 Вклучете ја BLUETOOTH функцијата
на BLUETOOTH уредот,
побарајте уреди и изберете
“HT-CT290/ 291”.
Ако е потребна лозинка, внесете
“0000”.
Направете го овој чекор за 5
минути, во спротивно режимот за
спарување може да се откаже.
4 Проверете дали BLUETOOTH
индикаторот на Линискиот
звучник светнува сино.
Воспоставено е поврзување.
Забелешка
Слушање музика од
BLUETOOTH уред
• Лозинката може да е наречена “Passcode”,
“PIN code”, “PIN number” или “Password”.
• Може да спарите до 10 BLUETOOTH
уреди. Ако спарите 11-ти BLUETOOTH
уред, последниот поврзан уред ќе се
замени со новиот.
Слушање музика од
спарен уред
Спарување на овој систем
со BLUETOOTH уред
Спарувањето е операција каде
BLUETOOTH уреди прво меѓусебно се
регистрираат. Еднаш кога ќе се
направи спарување, нема потреба
повторно да се прави.
1 Ставете го BLUETOOTH уредот на
1 метар од Линискиот
звучник.
14МК
1 Вклучете ја BLUETOOTH функцијата
на спарениот BLUETOOTH уред.
2 Допрете INPUT да изберете
“BT”.
Системот автоматски се
поврзува во BLUETOOTH уред со
кој најчесто е поврзан.
Кога е воспоставено BLUETOOTH
поврзување, BLUETOOTH
индикаторот на Линискиот
звучник светнува сино.
3 Почнете со репродукција на
BLUETOOTH уред.
4 Прилагодување тон.
• Прилагодете го тонот
на BLUETOOTH уредот.
• Допрете  +/– за прилагодување
тона на Линискиот звучник.
• Допрете SW  +/– за прилагодување тон на субвуфер.
Забелешка
За откачување на BLUETOOTH
уред
Направете било што од следново.
• Допрете (pairing) повторно на
Линискиот звучник.
• Оневозможете BLUETOOTH
функција на BLUETOOTH уред.
• Исклучете го системот или
BLUETOOTH уредот.
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување
Кога системот има информација за
спарување, може да го вклучите
системот и да слушате музика од
BLUETOOTH уред дури и кога
системот е во режим на мирување
со вклучување на BLUETOOTH
режимот за мирување.
On
USB и TV индикаторите трепкаат двапати.
Off
USB индикаторите трепкаат двапати.
Забелешка
При BLUETOOTH режим на мирување,
се зголемува потрошувачката на
енергија.
Други функции
Користење Control
for HDMI функцијата
Со поврзување уред како ТВ или
Bluray Disc плеер компатибилен со
Control for HDMI function* преку HDMI
кабел (High Speed HDMI Cable со
Интернет, одделно се продава) ви
овозможува да работите со уред
преку далечинскиот управувач од ТВ.
Следниве функции може да се користат со Control for HDMI функцијата.
• System Power Off функција
• System Audio Control функција
• Audio Return Channel
• One-Touch Play function
* Control for HDMI е стандард користен
од CEC (Consumer Electronics Control)
за овозможување на HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) уреди
меѓусебно да се контролираат.
Забелешка
Овие функции може да работат со
уреди од други производители, но не
се гарантира.
15МК
BLUETOOTH функции
• Еднаш кога системот и BLUETOOTH
уредот ќе се поврзат, можете да
управувате со репродукцијата со
допирање на  и /.
• Можете да се поврзете со системот од
спарен BLUETOOTH уред дури и кога
системот е во режим на мирување ако
вклучите BLUETOOTH режим за
мирување (стр. 17).
• Аудио репродукцијата на овој систем
може да доцни од таа на BLUETOOTH
уредот поради крактеристиките на
BLUETOOTH безжичната технологија.
Држете NIGHT 5 секунди да
вклучите или исклучите BLUETOOTH
режим на мирување.
Подготовка за користење
Control for HDMI функција
Држете VOICE 5 секунди за
вклучување или исклучување на
Control for HDMI функцијата.
On
USB и TV индикаторите трепкаат двапати.
Off
USB индикаторите трепкаат двапати.
Овозможува дотерување на Control
for HDMI функцијата за ТВ и друг
уред поврзан во системот.
Совет
Ако ја овозможите Control for HDMI
(“BRAVIA” sync) функцијата кога
користите ТВ произведен од Sony,
Control for HDMI функцијата на
системот автоматски се овозможува.
System Power Off функција
Кога ќе го исклучите ТВ, системот
автоматски се исклучува.
System Audio
Control функција
Ако го вклучите системот додека
гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува
од звучниците на системот. Тонот на
системот може да се прилагоди
преку далечинскиот управувач од ТВ.
Доколку ТВ звукот се емитува од
звучниците на систмот кога
претходно сте гледале ТВ, системот
автоматски ќе се вклучи кога
повторно ќе го вклучите ТВ.
Исто така, може да ракувате и преку
менито на ТВ. За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
16МК
Забелешка
• Звукот се емитува само од ТВ ако не
изберете “TV” влез кога користите
Twin Picture функција на ТВ. Кога ќе ја
оневозможите Twin Picture функцијата
звукот се емитува од системот.
• Во зависност од дотерувањата на ТВ,
System Audio Control функцијата може
да не е достапна. За детали, видете во
упатството за употреба на ТВ.
Audio Return Channel
Ако системот е поврзан во ТВ HDMI
IN приклучок копатибилен со Audio
Return Channel, може да слушате ТВ
звук од звучниците на системот без
да поврзете оптички дигитален
кабел.
Забелешка
Ако ТВ не е компатибилен со Audio
Return Channel, треба да поврзете
оптички дигитален кабел (Видете во
испорачаниот Водич за почеток).
One-Touch Play функција
Кога репродуцирате содржина на
уред (Blu-ray Disc плеер,
“PlayStation®4” и т.н.) поврзан со ТВ,
системот и ТВ автоматски се
вклучуваат, влезот на системот се
префрла во влез за ТВ и звукот се
емитува од звучниците на системот.
Забелешка
• Ако ТВ звукот се емитува од
звучниците на ТВ кога претходно сте
гледале ТВ, системот не се вклучува и
звукот и сликата се емитуваат од ТВ
дури и ако содржината се
репродуцира.
• Во зависност од ТВ, почетниот дел на
содржината што сте ја репродуцирале
може да не се репродуцира правилно.
Користење “BRAVIA”
Sync функција
Освен функцијата Control for HDMI ,
може да ги користите и следниве
функции на уреди компатибилни со
“BRAVIA” sync функцијата.
• Scene Select функција
Забелешка
Оваа функција е сопственост на Sony.
Оваа функција не работи со производ
од други производители.
Звучното поле на системот
автоматски се менува во согласност
со дотерувањата на Scene Select или
Sound Mode функциите. За детали
видете во упатството за употреба на
ТВ. Дотерајте го звучното поле во
“CLEARAUDIO+” (стр. 14).
Забелешки за HDMI поврзувања
• Користете High Speed HDMI кабел.
Ако користите Standard HDMI
кабел, 1080p содржина може да
не се прикаже правилно.
• Користете HDMI-овластен кабел.
• Користете Sony High Speed HDMI
кабел со Cable Type Logo.
• Не препорачуваме користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија.
• Проверете го дотерувањето на
поврзаната опрема ако сликата е
слаба или звукот не се слуша од
поврзаната опрема преку HDMI
кабел.
• Аудио сигнали (примарна
фреквенција, дел од должина и т.н.
емитувани преку HDMI приклучок
може да се потиснати од
поврзаната опрема.
Автоматско мирување
Системот автоматски се префрла во
режим на мирување кога со
системот не работите околу 20
минути и системот не прима влезен
сигнал.
Држете MOVIE/MUSIC 5 секунди за
вклучување или исклучување на
функција за автоматско мирување.
On
USB и TV индикаторите трепкаат двапати.
Off
USB индикаторот трепка двапати.
Кога системот се префрла во режим
на мирување, сите LED индикатори
освен BLUETOOTH индикаторот (син)
бавно трепкаат.
17МК
Други функции
Scene Select функција
• Звукот може да е прекинат кога се
менува примарна фреквенција или
број на канали на аудио излезни
сигнали од опремата за
репродукција.
• Ако поврзаната опрема не е
компатибилна со технологијата за
авторски права (HDCP), сликата
и/или звукот од HDMI OUT
приклучокот на овој систем може
да е изобличен или да не се
емитува. Во овој случај, проверете
ја спецификацијата на поврзаната
опрема.
Активирање безжичен
пренос меѓу одредени
уреди (Secure Link)
Може да назначите безжично
поврзување да го поврзете
Линискиот звучник со субвуфер
преку функцијата Secure Link .
Оваа функција може да спречи
мешање ако користите повеќе
безжични уреди или вашите соседи
да ги користат вашите безжични
уреди.
1 Допрете LINK на задниот дел
на субвуферот.
Индикаторот за напојување на
субвуферот трепка портокалово.
2 Држете на CLEAR AUDIO+ 5
секунди.
USB и TV индикаторите трепкаат
двапати, потоа MOVIE и MUSIC
индикаторите наизменично
трепкаат.
Кога Линискиот звучник е
поврзан во субвуферот,
индикаторите престануваат да
трепкаат и индикаторот за
напојување на субвуферот
светнуваат портокалово. Ако не
успее да се поврзе, индикаторите
светнуваат за 5 секунди. Обидете
се повторно со горната постапка.
За деактивирање на оваа
функција, држете CLEAR
AUDIO+ 5секунди.
USB индикаторот трепка двапати.
18МК
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедноста
• Доколку било каков цврст предмет
или течност паднат во системот,
откачете го од штекер и однесете го
во сервис на проверка.
• Не го допирајте кабелот за струја со
влажни раце. На таков начин може да
предизвикате електричен шок.
• Не се качувајте врз Линискиот звучник
или сабвуферот, може да паднете и да
се повредите самите или да го
оштетите системот.
За изворите за напојување
• Пред да почнете со работа со
системот, проверете дали работниот
напон е идентичен со локалната
мрежа. Работниот напон е прикажан
на името со плочката на задната
страна од Линискиот звучник и
субвуферот.
• Ако системот не го користите подолго
време, откачете го од штекер. За да го
откачите кабелот за напојување,
повлечете го за приклучокот, не за
кабелот.
• Кабелот за напојување мора да се
менува само од страна на
квалификуван сервисер.
За затоплувањето
Иако системот се загрева додека
работи, ова не е дефект. Ако
непрекинато го користите овој систем
на многу висок тон, температурата на
системот ќе се зголеми. Да не се
изгорите несакајќи, не го допирајте
Забелешка системот.
За поставување
За ракување со субвуферот
Не ги ставајте рацете во отворите на
субвуферот кога го подигнувате. Може
да го оштетите драјверот за звучници.
Кога го подигнувате држете го за
долниот дел на субвуферот.
За работата
Пред да поврзете друг уред, прво
исклучете го и откачете го системот.
Ако се појави неправилност на
боја на ТВ екранот
На одредени типови на ТВ може да се
појави неправилност на бојата.
• Ако забележите неправилност на боја..
Исклучете го ТВ, потоа по 15 до 30
минути повторно вклучете го.
• Ако повторно се појави неправилност
на бојата..
Системот тргнете го подалеку од ТВ.
За чистење
Системот чистете го мека ткаенина. Не
користете абразивни средства, пудер
или разредувачи како алкохол или
безнзин.
Ако имате било какви прашања или
проблем со овој систем, обратете се
кај најблискиот Sony продавач.
Проблеми и решенија
потешкотии при користење на
системот, користете го водичот со
проблеми и можни решенија да се
обидете да го решите проблемот
пред да го однесете на поправка.
Ако проблемот се уште постои,
консултирајте се со Sony
продавачот.
Кога носите на сервис земете ги и
Линискиот звучник и субвуферот,
иако мислите дека можеби само
едниот има проблем.
Општо
Системот не се вклучува.
 Проверете дали кабелот за
напојување правилно е поврзан.
19МК
Дополнителни информации
• Потребно е доволен простор околу
системот за ослободување на топлината.
Кога субвуферот ќе го ставите во
преграда, оставете повеќе од 5 cm
простор над субвуферот и повеќе од 5
cm простор од страна на субвуферот.
Преградата позади субвуферот треба да
е отворена. Ако субвуферот го ставите со
задниот дел кон ѕид, оставете повеќе од
10 cm простор меѓу субвуферот и ѕидот.
• Пред системот оставете отворено.
• Системот ставете го на место со
соодветна вентилација да спречите
прегревање и да го продолжите
времетраењето на системот.
• Системот не го ставајте на места кои
се изложени на вибрации (пр.
нестабилна преграда и т.н.).
• Субвуферот не го ставајте во преграда
што може да има пречки од безжична
функција (пр. метална преграда и т.н.).
• Не го ставајте системот во близина на
топлотни извори или на места изложени
на директна сончева светлина, прекумерна прашина или механички шок.
• Не ставајте ништо на задниот дел од
Линискиот звучник и субвуферот што
може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дфект.
• Ако системот се користи во комбинација
со ТВ, видео или др. може да се слуша
бучава и да влијае врз квалитетот на
сликата. Во овој случај, системот тргнете
го настрана од ТВ, видеото или др. уред.
• Внимавајте кога системот го ставате на
површини кои се специјално третирани
(со восок, масло, политура и т.н.), бидејќи
површината на звучникот може да се
обезбои или да се појават дамки.
• Внимавајте да не се повредите од
аглите на Линискиот звучник и
субвуферот.
Системот не работи нормално.
 Откачете го кабелот за напојување
од штекер, потоа повторно
поврзете го по неколку минути.
Системот автоматски се исклучува.
 Функцијата автоматско мирување
работи. (стр. 20).
Системот не се вклучува кога ТВ е
вклучен.
 Активирајте ја Control for HDMI
функцијата (стр. 18). ТВ мора да
поддржува Control for HDMI
функција (стр. 18). За детали
видете во упатството за
употреба на ТВ.
 Проверете го дотерувањето на
звучникот на ТВ. Синхронизирајте
го напојувањето на системот со
звучниците на ТВ. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ.
 Ако звукот се слуша од звучниците
на ТВ претходниот пат, системот
не се вклучува дури и кога ТВ е
вклучен. Вклучете го системот и
сменете го влезот на системот во
“TV” (стр. 12).
Системот се исклучува кога ТВ е
исклучен.
 Системот автоматски се исклучува
кога ќе го исклучите ТВ ако
системот е во “TV” влез.
Системот не се исклучува дури и
кога ТВ е исклучен..
 Системот не се исклучува
автоматски кога ќе го исклучите
ТВ ако системот е во “USB” или
“BT” влез.
Звук
Не се емитува ТВ звук од системот
 Проверете го типот и поврзувањето
на HDMI кабелот или оптичкиот
дигитален кабел кој е поврзан во
системот и ТВ (видете во
испорачаниот Водич за почеток).
20МК
 Ако вашиот ТВ е компатибилен со
Audio Return Channel, проверете
дали системот е поврзан во HDMI
(ARC) приклучок на ТВ (видете во
испорачниот Водич за почеток).
Ако звукот се уште не се емитува
или ако звукот е испрекинат,
поврзете го испорачаниот
оптички дигитален кабел.
 Ако Вашиот ТВ не е компатибилен
со Audio Return Channel, ТВ звукот
нема да се емитува од системот
дури и ако системот е поврзан во
HDMI влезен приклучок на ТВ. За
емитување на ТВ звук од системот,
поврзете го испорачаниот оптички
дигитален кабел (видете во
испорачаниот Водич за почеток).
 Сменете го влезот на системот во
“TV” (стр. 12).
 Зголемете го тонот на системот
или откажете го пригушувањето.
 Зависно од редоследот по кој сте
ги поврзале ТВ и системот, системот може да е пригушен. USB, TV и
BT индикаторите трепкаат наизменично. Ако се случи ова, вклучете
го прво ТВ потоа системот.
 Дотерајте го дотерувањето на
звучниците на ТВ (BRAVIA) во Audio
System. Видете во упатството за
употреба на ТВ како да го дотерате.
 Во зависност од ТВ и изворите за
репродукција, може да не се
емитува од системот. Направете
дотерување на аудио формат на
ТВ во “PCM”. За детали, видете
во упатството за употреба на ТВ.
Звукот е емитува и од системот и
од ТВ.
 Пригушете го звукот на системот
или ТВ.
Нема звук или многу тивок звук се
слуша од поврзаниот уред во
системот.
 Допрете  + за зголемување ниво
на тон (стр. 9).
 Допрете  или  + за откажување
функција за пригушување (стр. 9).
 Проверете дали влезниот извор
правилно е избран. Може да се
обидете со друг влез со допирање
INPUT непрекинато (стр. 12).
 Исклучете ја функцијата за намалување
(стр. 15).
 Проверете дали сите кабли и жици
на системот и поврзаниот уред
правилно се ставени.
Не се добиваат сараунд ефекти
 Во зависност од влезниот сигнал
и дотерувањето на звучно поле,
процесирањето сараунд звук
може да не работи ефикасно.
Сараунд ефектот може да е
суптилен во зависност од
програмот или дискот.
USB уред
USB уредот не е препознат.
 Обидете се со следново:
 Исклучете го системот.
 Извадете го и повторно
поврзете го USB уредот.
 Вклучете го системот.
 Проверете дали USB уредот е
правилно поврзан во
(USB)
портот.
 Проверете дали USB уредот или
каблите се оштетени.
 Проверете дали USB уредот е
вклучен.
 Ако USB уредот е поврзан преку
USB хаб, откачете го и поврзете
го USB уредот директно во
Линискиот звучник.
BLUETOOTH уред
BLUETOOTH поврзувањето не
може да се заврши.
 Проверете дали BLUETOOTH
индикаторот на Линискиот
звучник свети сино (стр. 6).
 Проверете дали BLUETOOTH уредот
за поврзување е вклучен и е
овозможена BLUETOOTH
функцијата..
 BLUETOOTH уредот приближете
го до Линискиот звучник.
 Спарете го повторно овој систем
и BLUETOOTH уредот. Може ќе
треба да се откаже спарувањето
со овој систем кога прво го
вклучувате BLUETOOTH уредот.
21МК
Дополнителни информации
Нема звук или од субвуферот се
слуша многу тивок звук.
 Допрете SW + за зголемување
тон на субвуферот (стр. 9).
 Проверете дали индикаторот за
напојување на субвуферот свети
зелено. Во спротивно, видете во
“Не се слуша звук од субвуферот.”
во “Безжичен звук на субвуферот” (стр. 25).
 Сабвуферот служи за репродуцирање на бас звук. Ако влезни
извори кои содржат многу малку
компоненти за бас звук (пр. ТВ
емитување), звукот од сабвуферот
нема да се слуша.
 Кога репродуцирате содржина
компатибилна со технологијата за
заштита на авторски права (HDCP),
it не се емитува преку субвуферот
 За репродукција на мултиканален
звук, проверете го дотерувањето
на дигитален аудио излез на уредот поврзан со системот. За детали, видете во упатството за употреба испорачано со поврзаниот
уред.
Не може да се направи спарување.
 BLUETOOTH уредот приближете
го до Линискиот звучник.
 Проверете системот да нема
пречки од LAN мрежата,
различни од 2.4 GHz безжични
уреди или микробранова печка.
Ако уред кој генерира
електромагнетна радијација е во
близина, тргнете го подалеку од
системот
 Спарување можеби не е можно ако
друг BLUETOOTH уред е присутен
околу Линискиот звучник. Во
ваков случај, исклучете го
другиот BLUETOOTH уред.
Не се емитува звук од поврзаниот
BLUETOOTH уред.
 Проверете дали BLUETOOTH
индикаторот на Линискиот
звучник свети сино (стр.6).
 BLUETOOTH уредот приближете
го до Линискиот звучник.
 Ако уред кој генерира електромагнетно зрачење, како на пр.
безжична LAN уред, различна од
BLUETOOTH уред или микробранов е во близина, оддалечете го
урдот од системот.
 Отстранете ги сите пречки меѓу
системот и BLUETOOTH уредот
или системот тргнете го
подалеку од пречките.
 Преместете го поврзаниот
BLUETOOTH уред.
 Сменете ја безжичната LAN
фреквенција на близок Wi-Fi рутер
или на компјутер во 5GHz опсег.
 Зголемете го тонот на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
Субвуфер безжичен звук
Не се слуша звук од субвуферот.
 Индикаторот за напојување на
субвуферот не светнува..
• Проверете дали кабелот за
напојување на субвуферот
правилно е поврзан.
22МК
• Допрете  на субвуферот да го
вклучите напојувањето.
 Индикаторот за напојување на
субвуферотбавно трепка
зелено или свети црвено.
• Субвуферот ставете близу Линискиот звучник така што
индикаторот за напојување на
субвуферот да светне зелено.
• Следете ги чекорите во
“Активирање на безжичен
пренос меѓу одредени уреди
(Secure Link)” (стр. 20).
 Ако индикаторот за напојување
на субвуферот трепка црвено, допрете  на субвуферот да се исклучи напојувањето и проверете
дали отворите за вентилација на
субвуферот се блокирани или не.
 Субвуферот е дизајниран за
репродукција на бас звук. Кога
влезниот извор не содржи многу
бас звук, како што е случај со
поголемиот дел на ТВ програми,
бас звукот нема да се слушне.
 Допрете SW  + за зголемување
тон на субвуфер (стр. 16).
Звукот прескокнува или има шум.
 Ако во близина има уред кој
генерира електромагнетни
бранови како на пр. безжичен
LAN или микробранова печка,
преместете го системот.
 Ако има пречки меѓу Линискиот
звучник и субвуферот, преместете
го или остранете ги пречките.
 Линискиот звучник и субвуферот
приближете ги поблиску.
 Сменете ја безжичната LAN
фреквенција на сите блиски Wi-Fi
рутери или компјутер во 5 GHz.
 Сменете го ТВ, Blu-ray диск
плеерот и т.н. од безжичен LAN
во жичан LAN.
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не работи.
 Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечинско на
Линискиот звучник (стр. 6).
 Отстранете ги пречките меѓу
далечинскиот управувач и
Линискиот звучник.
 Заменете ги двете батерии во
далечинскиот управувач со нови,
ако батериите се слаби.
 Проверете дали допирате на
правилното копче на
далечинскиот управувач.
Друго
Функцијата Control for HDMI не
работи правилно.
 Проверете го поврзувањето со
системот (видете во испорачаниот Водич за почеток).
 Овозможете ја Control for HDMI
функцијата на ТВ. За детали,
видете во упатството за употреба
на ТВ.
 Почекајте малку и потоа обидете се
повторно. Ако го откачите системот,
потребну е време пред да се почне
да работи. Почекајте 15 секунди или
подолго и обидете се повторно.
 Проверете дали уредите
поврзани со системот ја
поддржуваат HDMI функцијата.
 Овозможете Control for HDMI
функција на уредите поврзани со
системот. За детали видете во
упатството за употреба
испорачано со уредот.
 Тип и број на уреди кои може да
се контролираат со Control for
HDMI функцијата се ограничени
Ако сите влезни индикатори и
индикатори за звучни ефекти брзо
трепкаат (PROTECT режим).
 Допрете  да го исклучите
системот. Откако екранот ќе се
исклучи, откачете го кабелот за
напојување и потоа проверете
нешто да не ги блокира отворите
за вентилација на Линискиот
звучник.
Не се палат сите индикатори за влез
и за звучни ефекти.
 Индикаторите се исклучени.
Држете на BACK околу 5 секунди
за вклучување на индикаторите.
Сензорите на ТВ не работат правилно.
 Линискиот звучник може да
блокира некои сензори (како на
пр. сензорот за светлина), ресиверот за далечински на ТВ или емитер за 3D очила (инфрацрвен пренос) на 3D TV кој поддржува инфрацрвен систем за 3D очила или
безжична комуникација. Линискиот звучник поместете го подалеку од ТВ во опсег кој овозможува
овие делови правилно да работат.
За локација на сензорите и далечинскиот приемник видете во
упатството за употреба
испорачано со ТВ.
 не работи.
 Системот може да е во демо режим.
За откажување на демо режимот
направете “Ресетирање” (стр. 26).
23МК
Дополнителни информации
ТВ далечинскиот управувач не работи.
 Инсталирајте го Линискиот
звучник да нема пречки пред
сензотор на ТВ.
од HDMI CEC стандардот на
следен начин:
• Уреди за снимање (Blu-ray Disc
рекордер, DVD рекордер и
т.н.): до 3 уреди
• Уреди за репродукција (Blu-ray
Disc плеер, DVD плеер и т.н..):
до 3 уреди
• Тјунер уреди: до 4 уреди
• Аудио систем (ресивер/
слушалки): до 1 уред
(употребуван од овој систем)
Ресетирање
Забелешка
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот
како што следи. Користете ги
копчињата на допир на Линискиот
звучник да ја направите оваа
операција.
1 Држете на – (volume down) и
 наизменично 5 секунди.
Сите LED индикатори трепкаат
три пати, потоа се исклучуваат.
Дотерувањето на менијата и
звучните полиња и т.н. се
враќаат во почетната состојба.
2 Откачете го кабелот за струја.
3 Поврзете го кабелот за струја,
потоа допрете  за вклучување
на системот.
4 Поврзете ги системот и субвуферот
(стр. 20).
Тип на фајлови кои
се репродуцираат
Кодекс
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
• Некои фајлови не може да се
репродуцираат зависно од форматот
на фајл, кодирањето или условите на
снимање.
• Некои фајлови уредувани на копјутер
може нема да се репродуцираат.
• Системот не репродуцира кодирани
фајлови како DRM и Lossless.
• Системот ги препознава следниве
фајлови и папки во USB уред:
– пат на папка долга до 128 карактери
– 200 папки (вклучувајќи ја и рут папката)
– до 200 фајлови/папки во еден слој
• Некои USB уреди може нема да
работат со овој систем.
• Системот може да препознае до Mass
Storage Class (MSC) уреди.
Поддржани аудио
формати
Аудио формати поддржани од овој
систем се следните.
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
LED индикатори
Можете да ги вклучите или исклучите LED индикаторите со држење на BACK 5
секунди. Кога ќе ја вклучите оваа карактеристика, LED индикаторите светнуваат или трепкаат зависно од избраната функција или статусот на системот.
Ако ги исклучите LED индикаторите, ќе светне само BLUETOOTH индикаторот
(сино) во “BT” функција.
Функција/Статус
Индикација
Влез (стр. 12)
• TV
• BT
• USB
ТВ индикаторот светнува
BT и BLUETOOTH индикаторот (сино) светнува
USB индикаторот светнува
24МК
Функција/Статус
Индикација
USB влез (стр. 12)
• Читање
• Неподржан USB уред
USB индикаторот непрекинато трепка
USB индикаторот непрекинато трепка двапати
Звучен ефект (стр. 14)
• MOVIE
• MUSIC
MOVIE индикаторот светнува
MUSIC индикаторот светнува
MOVIE и MUSIC индикаторите светнуваат за 2 секунди, потоа се исклучуваат
Тон максимум/минимум,
Тон на субвуфер максимум/
минимум (стр. 16)
USB, TV и BT индикаторите трепкаат три пати
Зголемување/намалување звук,
Зголемување/намалување звук
на субвуфер
Пригушување
Моменталниот индикатор за влез трепка еднаш
USB, TV и BT индикаторите трепкаат наизменично
Dual Mono (стр. 15)
• Main
• Sub
• Main/Sub
MOVIE и MUSIC индикаторите трепкаат двапати
MOVIE индикаторот трепка двапати
MUSIC индикаторот трепка двапати
Dolby DRC (стр. 15),
Attenuation (стр. 15)
• On
• Off
USB и TV индикаторите трепкаат двапати
USB индикаторот трепка двапати
Night Mode (стр. 14),
Clear Voice (стр. 15)
• On
• Off
MOVIE и MUSIC индикаторите трепкаат двапати
MOVIE индикаторот трепка двапати
PLAY MODE (стр. 13)
USB индикаторот трепка двапати
Control for HDMI (стр. 18),
BLUETOOTH Standby
(стр. 17),
Auto standby (стр. 20)
• On
• Off
USB и TV индикаторите трепкаат двапати
USB индикаторот трепка двапати
Secure Link (стр. 20)
• On
• Off
Дополнителни информации
CLEAR AUDIO+ (стр. 14)
USB и TV индикаторите трепкаат двапати, потоа MOVIE и
MUSIC индикаторите наизменично трепкаат додека не се
воспостави поврзување USB индикаторот трепка двапати
PROTECT (стр. 26)
Сите LED индикатори освен BLUETOOTH индикаторот
(син) брзо трепкаат
Влегување во режим за автоматско мирување (стр. 20)
Сите LED индикатори освен BLUETOOTH индикаторот
(син) бавно трепкаат
Ресетирање (стр. 26)
Сите LED индикатори трепкаат трипати, потоа се исклучуваат.
25МК
1)
Спецификации
Линиски звучник (SACT290/SA-CT291)
Засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌ (номинална)
Преден Л + Преден Д:
30 W + 30 W (на 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
Преден Л + Преден Д: 100 W (по
канал на 4ohms,1kHz)
Влезови
USB
TV IN OPTICAL
Излези
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI дел
Приклучок
Тип A (19pin)
USB дел
(USB) порт
Тип A
BLUETOOTH дел
Систем за комуникација
BLUETOOTH Specification version 4.2
Излез
BLUETOOTH Specification Power
Class 1
Максимален опсег на комуникација
Линија на поглед приближ. 25 m1)
Фреквенција
2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддржани кодекси3)
SBC4)
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz – 20,000 Hz (Фреквенција
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)
26МК
Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од факторите кои се
пречка меѓу уредите, околното магнетно поле, микробранова печка, статичен
електрицитет, безжични телефони,
осетливост на прием, оперативен
систем, софтвер апликација и т.н.
2) BLUETOOTH стандард профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
3) Кодек: Компресија на аудио сигнал
и формат на конверзија
4) Напредно аудио кодирање
Преден Л/Преден Д звучник
Систем на звучници
Систем со широк опсег на звучник,
Акустична супсензија
Звучник
40 mm × 100 mm конусен тип × 2
Општо
Моќност
Само за модели во Тајван:
120 V AC, 50/60 Hz
Други модели:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
Вклучено: 40 W
Мирување: 0.5 W или помалку
(Режим на штедење енергија)
(Кога Control for HDMI функцијата и
BLUETOOTH режим на мирување
се исклучени)
Мирување: 2.8 W или помалку5)
(Кога Control for HDMI функцијата и
BLUETOOTH режим на мирување се
вклучени)
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
900 mm × 52 mm × 86 mm
Маса (приближ.)
2.3 kg
5) Системот
автоматски се префрла
во Режим на штедење кога нема
HDMI поврзување и нема историја
за BLUETOOTH спарување
Субвуфер (SA-WCT290/
SA-WCT291)
Безжичен предавател/
ресивер
Фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Дизајнот и спецификацијата се
предмет на измена без претходна
најава.
Радиофреквенциски
опсези и максимална
излезна моќ
Безжичен LAN/BLUETOOTH
Фреквенција
2,400 MHz - 2,483.5 MHz
Максимален излезен напон
< 6.0 dBm
Поддржани BLUETOOTH
верзии и профили
Профил се однесува на стандардно
дотерување на функции за разни
BLUETOOTH карактеристики. Видете
“BLUETOOTH” во “Спецификации” (стр.
30) за BLUETOOTH верзии и профили
поддржани од овој систем.
Ефективен опсег на комуникација
BLUETOOTH уредите треба да се
користат на растојание од приближно 10 метри (непречено растојание)
еден од друг. Ефективниот опсег на
комуникација може да е пократок
под следниве ситуации.
• Кога меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување има човек,
метален предмет, ѕид или
други пречки
• Места каде е инсталиран безжичен
LAN.
• Околу микробранова печка
• Места каде има други
електромагнетни бранови
Ефекти од други уреди
BLUETOOTH уредите и безжниот
LAN (IEEE 802.11b/g) користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога
користите BLUETOOTH уред во
близина на уред со безжичен LAN,
може да се појават електромагнетни
пречки. Ова ќе резултира со помала
брзина на пренос, шум или нема да
може да се поврзете. Ако се случи
ова обидете се со следните мерки:
• Системот користете најмалку 10 метри подалеку од безжичен LAN уред.
• Исклучете го напојувањето на
безжичниот LAN уред кога
користите BLUETOOTH уред на
растојание од 10 метри.
27МК
Дополнителни информации
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
100 W (по канал на 4 ohms, 100 Hz)
Систем на звучници
Субвуфер систем, Бас рефлекс
Звучник
130 mm конусен тип
Потребна моќ
Модели само за Тајван:
120 V AC, 50/60 Hz
Други модели:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
Вклучено: 15 W
Мирување: 0.5 W или помалку
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(вертикална инсталација)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(хоризонтална инсталација)
Маса (приближ.)
6.3 kg
За BLUETOOTH
комуникација
• Поставете ги системот и
BLUETOOTH уредот колку може
поблиску.
Ефекти на други уреди
Радио бранови емитувани од овој
систем може да пречат во работата
на некои медицински уреди. Бидејќи
овие пречки може да резултираат со
дефект, исклучете го напојувањето на
системот и BLUETOOTH уредот на
следните места:
• Во болници, воз, авион, бензински
пумпи и места каде има запаливи
материјали
• Во близина на автоматски врати
или противпожарни аларми
Забелешка
• Овој систем поддржува безбедносна
функција која е во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата за
овозможува безбедна комуникација при
користење на BLUETOOTH. Но, оваа
безбедност може да не е доволна
во зависност од дотераната содржина и
други фактори, па така секогаш бидете
внимателни при комуникација преку
BLUETOOTH.
©2017 Sony Corporation
• Sony не е одговорен за било какви
штети или губење на материјали за
време на комуникација преку
BLUETOOTH.
• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH уреди
кои имаат ист профил како и
системот.
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата
наведена од Bluetooth SIG, Inc. Но,
дури и кога уредот е во согласност
со BLUETOOTH спецификацијата
има случаеви кога
карактеристиките и
спецификациите на BLUETOOTH
уредот не овозможува поврзување
или имаат различни методи на
управување, приказ или работа.
• Може да се слуши шум или звукот
може да е испрекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот поврзан со
системот, околината на
комуникација или околните услови.
4-688-252-22(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement