Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 2.1-кан. звучник во вид на лента со Bluetooth® технологија Упатства за употреба

Линиски звучник
Упатство за употреба
HT-CT390
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар,
отворите за вентилација не ги
покривајте со весник, чаршаф,
завеси и т.н.
Апаратот не го изложувајте на
незаштитени извори на светлина (на
пр., свеќи).
Да намалите ризик од пожар или
електричен шок, апаратот не
дозволувајте да Ви падне или да го
испрскате и врз него не ставајте
предмети полни со течност, како на
пр., вазна.
Апаратот не го поставувајте во
затворен простор, пр. библиотека
или вграден плакар.
Батериите или апаратот со вметната
батерија не ги изложувајте на
прекумерна топлина, како на пр.
сонце или пожар.
Да спречите повреда, овој апарат
мора безбедно да го ставите врз
кабинет или да го прикачите на
под/ѕид во согласност со упатството
за инсталирање.
Само за внатрешна употреба.
За извори за напојување
• Уредот не е исклучен од
електричната мрежа се додека е
приклучен во штекер, дури и ако
уредот самиот се исклучи.
• Бидејќи главниот кабел се користи
за откачување на уредот од
електрична мрежа, уредот поврзете
го во лесно достапен штекер.
Доколку забележите неправилност
на уредот, веднаш откачете го од
штекерот.
Препорачани кабли
Правилно заштитени и заземјени
кабли и приклучоци треба да се
користат за поврзување со компјутер
и/или периферни уреди.
2МК
За производи со CE ознака
Валидноста на CE ознаката е
ограничена само на тие земји каде
легално се продава, главно во земји
од Источно европско подрачје.
За Линискиот звучник
Плочката со назив е поставена на
долниот дел од уредот.
За купувачите во Европа
Исфрлање на
истрошените батерии
(применливо во
Европската унија и
земји со посебни собирни центри
Овој симбол на батеријата или на
нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира
како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени
со хемиски знак. Хемискиот симбол
за жива (Hg) или олово (Pb) се
ставаат на батерии кои содржат
повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните
негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје
што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој
производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за
зачувување на природните ресурси.
Во случај уредот да треба да е
постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување, безбедност
или интегритет на податоците, оваа
батерија треба да се заменува само
од квалификуван сервисен персонал.
За да обезбедите правилен третман
на батериите, однесете ги при крај
на нивниот животен век во собирен
центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно
отстранување на сите батерии од
апаратот, прочитајте го упатството
за вадење батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање електрична
и електронска опрема. За подетални
информации околу рециклирање на
батериите, обратете се во локалната
компанија за рециклирање, отпад
или продавницата каде што сте го
купиле производот.
Забелешка за
потрошувачите: следнава
информација е само за
опрема која е продадена во
земјите кои ги применуваат
ЕУ директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија. Прашања
поврзани со усогласеноста на
производот врз основа на
законодавството на Европската Унија
адресирајте на овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За
прашањата за сервис или
гаранцијата, обратете се на
наведените адреси обезбедни во
сервисната книшка или гаранцијата.
Со ова, Sony Corporation изјавува
дека оваа опрема е во согласност со
Директивата 2014/53 / EU.
Целосниот текст на декларацијата за
сообразност на ЕУ е достапна на
следнава интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа радио опрема е наменета да
се користи со одобрената верзија
на софтверот / фирмверот што се
наведени во Декларацијата за
усогласеност на ЕУ. Софтверот /
фирмверот што е натоварен на оваа
радио опрема е потврден за да се
усогласат со основните барања на
Директивата 2014/53 / EU.
Верзијата на софтверот / фирмверот
може да се најде преку
"“VER>” (Version) во “SYS>”(System).
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата
поставени со EMC регулативата за
користење на продолжен кабел
пократок од 3 метри.
Авторски права и заштитни
знаци
• Овој систем вклучува Dolby* Digital
и DTS** Digital Surround System.
* Произведено под лиценца од
Dolby Laboratories. Dolby и дуплоD симболот се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
** За DTS патенти видете
http://patents.dts.com.
Произвдедено под лиценца на
DTS Licensing Limited. DTS, Symbol
& DTS и Symbol заедно се
регистрирани трговски марки и
DTS Digital Surround е заштитен
знак на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите
права се задржани.
• BLUETOOTH® ознаката и логото се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било какво користење на овие
знаци од страна на Sony Corporation
се со лиценца. Други заштитни
знаци и трговски марки се
сопственост на нивните
претставници.
• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија.
Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing Administrator, Inc. во
САД и други земји.
3МК
• N-Mark е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на NFC
Forum, Inc. во САД и други земји.
• Android™е заштитен знак на GoogleLLC.
• Google Play™ е заштитен знак на
Google LLC.
• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony
Corporation.
• “PlayStation” е регистрирана
трговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани
од Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални права, на
Microsoft Corporation. Користење
или дистрибуција на ваква
технологија надвор од овој
производ е забранета без лиценца
од Microsoft или овластен продавач
на Microsoft .
• “ClearAudio+” е заштитен знак на
Sony Corporation.
• Apple, iPhone, iPod, и iPod touch се
заштитен знак на Apple Inc.,
регистрирани во САД и други земји.
App Store есервисна ознака на Apple
Inc.
Употребата на знакот "Made for
Apple" значи дека додатокот е
дизајниран да се поврзе конкретно
со производите на Apple идентификувани во значката, и сертифицирани се од производителот да одговараат на стандардите на Apple. Apple
не е одговорен за работата на овој
уред или неговата усогласеност со
безбедносните и регулаторните
стандарди. Запомнете дека
користење на овие додатоци со iPod
или iPhone може да влијаат врз
безжичните перфоманси.
4МК
Компатибилни iPod/iPhone
модели
Компатибилните модели на
iPhone / iPod се како што следи.
Ажурирајте го вашиот iPhone / iPod
со најновиот софтвер пред да го
користите со системот.
Направено за:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone
6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone
5c/iPhone 5
– iPod touch (6та генерација)/
iPod touch (5та генерација)
• Други системи и имиња на
производи главно се заштитни
знаци или регистрирани трговски
марки на производителите. ™ и ®
ознаките не се наведени во овој
документ.
За овие инструкции
во упатството
• Инструкциите во ова Упатство за
употреба опишани се контролите
на далечинскиот. Може да ги
користите и контролите на
Линискиот звучник ако имаат исто
или слично име како и на
далечинскиот.
• Некои илустрации се претставени
како концепциски примери и може
да се разликуваат од вистинскиот
производ.
• Фабричкото дотерување е
подвлечено.
• Текстот во наводници (“--”) се
прикажува на екран на горниот дел
од екранот.
Содржина
Поврзување → Водич за почеток (посебен документ)
За ова упатство
за употреба ............................ 4
Водич низ делови и контроли 6
Слушање
Слушање звук од поврзани
уреди......................................... 9
Слушање музика од USB
уред ..........................................9
Прилагодување на звук
Уживајте во звучни ефекти ..... 10
BLUETOOTH функции
Слушање музика од
BLUETOOTH уред ................. 11
Контролирање на системот
преку паметен телефон или
таблет (Sony | Music Center) 13
Активирање на безжичен
пренос помеѓу одредени
уреди (Secure Link) ............. 19
Прилагодување тон на
субвуфер ................................20
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост .........20
Проблеми и решенија ............. 21
Тип на фајлови кои може да се
репродуцираат ....................22
Поддржани аудио формати ... 23
Спецификации ........................... 23
Радиофреквенциски опсези и
максимална излезна моќ , 27
За BLUETOOTH
комуникација .......................27
Дотерувања и прилагодувања
Користење екран за
дотерување ...........................14
Други функции
Користење на Control for HDMI
функцијата .............................16
Користење на “BRAVIA” Sync
функцијата ............................ 17
Штедење напојување во режим
на мирување ........................ 17
Монтирање на Линискиот
звучник на ѕид ..................... 18
Хоризонтално инсталирање на
субвуферот ...........................19
5МК
Водич низ делови и контроли
За повеќе информации видете на страните прикажани во заградите.
Линиски звучник
Горен и страничен дел
, слот
(power) копче на допир
Вклучување на системот или
дотерување во режим на
мирување.
INPUT копче на допир
Изберете уред кој сакате да го
користите.
PAIRING копче на допир
VOL (volume) +/– копче на допир
(N-Mark) (стр. 13)
Поставете го NFC-компатибилниот
уред во близина на оваа ознака
за активирање на NFC функцијата.
Син LED индикатор
Го покажува BLUETOOTH
статусот како што следи.
При BLUETOOTH
спарување
Трепка брзо
Системот се обидува
да се поврзе со
BLUETOOTH уредот
Трепка
Системот воспостави
врска со BLUETOOTH
уред
Свети
Приказ на горен панел
(USB) порт (стр. 10)
Сензор за далечински
Ставете го ноктот во слотот
(од доле) да го отворите капакот. За копчињата на допир
Копчињата на допир работат кога
нежно ќе ги допрете. Не ги
допирајте многу силно.
6МК
Заден панел
HDMI OUT TV (ARC) приклучок
TV IN OPTICAL приклучок
ANALOG IN приклучок
Кабел за струја
Субвуфер
Индикатор за напојување
• Исклучено: Напојувањето е
исклучено.
• Црвено: Не е поврзан со
Линискиот звучни (мирување)
• Зелено: Поврзан со Линискиот
бар (Secure Link поврзување не
е воспоставено).
• Портокалово: Secure Link
поврзување e воспоставено.
(power)
Вклучување на субвуферот или
дотерување во режим на
мирување.
Кабел за напојување
LINK (стр. 21)
7МК
За режимот за мирување
Субвуферот автоматски се префрла во
режим на мирување и индикаторот за
напојување станува црвен кога
Линискиот звучник е во режим на
мирување или безжичното
емитување е деактивирано.
Субвуферот автоматски се вклучува
кога Линисикиот звучник е вклучен и
активирано е безжичното емитување.
Далечински управувач
8МК
INPUT (стр. 9)
(power)
Вклучување на систем или
дотерување во режим на мирување.
DIMMER
Прилагодување осветленост
на горниот панел за приказ.
“BRIGHT” → “DARK” → “OFF”
• Горниот панел е исклучен кога
“OFF” е избрано. Се вклучува
автоматски кога ќе допрете на
било кое копче, потоа
повторно исклучете го ако со
системот не ракувате неколку
секунди. Меѓутоа, во некои
случаи, горниот панел може да
не се исклучи. Во ваков случај,
осветленоста на горниот панел
е иста како и “DARK”.
MENU
Вкучување/исклучување на
менито во горниот панел.
u/v
Изберете ставка од менито.
ENTER
Влегува во избраното.
BACK
Се враќа на претходен екран.
Запира со USB репродукција.
(volume) +*/–
Прилагодување јачина на тон.
SW
(subwoofer volume)
+/– (стр. 21)
Прилагодување тон на бас.
(muting)
Привремено исклучување звук.
CLEARAUDIO+
Автоматски избира соодветно
дотерување на звук за
звучниот извор.
SOUND FIELD (стр. 11)
Избор на режим за звук.
Слушање музика од
USB уред
Можете да репродуцирате музички
фајлови на поврзаниот USB уред.
За тип на фајлови кои се репродуцираат
видете во “Тип на фајлови за
репродукција” (стр. 27).
1
* Копчињата
и
+ имаат
сензибилна точка. Оваа точка служи
како водич кога работите со
далечинското.
Поврзџете USB уред во
(USB) порт.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот пред
поврзување.
Слушање
Слушање звук од
поврзани уреди
Допрете непрекинато INPUT.
Кога еднаш ќе допрете INPUT, на
горниот панел се прикажува
моменталниот уред, потоа секогаш
кога ќе допрете INPUT, уредот
циклучно се менува како што следи.
“TV” → “ANALOG” → “BT” →“USB”
“TV”
Уред (ТВ и т.н.) кој е поврзан во TV IN
OPTICAL приклучокот или ТВ компатибилен
со Audio Return Channel функција кој е
поврзан во HDMI OUT TV (ARC) приклучок
“ANALOG”
Уред (Дигитален медиа плеер и т.н.) кој е
поврзан во ANALOG IN приклучок
“BT”
BLUETOOTH уред кој поддржува A2DP (стр.
12)
“USB”
USB уред кој е поврзан во
(стр. 10)
2
3
4
Допрете INPUT непрекинато да
изберете “USB”.
Листа со USB содржина се
прикажува на ТВ екранот.
Допрете u/v да изберете
содржина и допрете ENTER.
Избраната содржина почнува со
репродукција.
Прилагодете го тонот.
• Прилагодете го тонот на
Линискиот звучник со
допирање
+/–.
• Прилагодете го тонот на
субвуферот со допирање на
SW
+/–.
Забелешка
Не го вадете USB уредот додека
работи. Да избегнете оштетување
на податоци или на USB уредот,
исклучете го системот пред да го
вадите USB уредот.
(USB) порт
9МК
Слушање
VOICE (стр. 11)
* (play/pause)
Паузирање или продолжување
со репродукција.
NIGHT (стр. 11)
/
(previous/next/
rewind/fast forward)
Допрете да изберете претходна/
следна песна или фајл.
Држете да пребарувате
напред или назад.
Информација за USB
уред на ТВ екран
“CLEARAUDIO+”
Може да уживате во звук со Sonyпрепорачано звучно поле. Звучното поле
автоматски се оптимизира според
репродуцираната содржина и функција.
“MOVIE”
Звуците се репродуцираат со сараунд
ефекти и тие се реални и моќни, правејќи
ги погодни за филмови.
c Време на репродукција
d Вкупно време на репродукција
e Брзина
f Статус на репродукција
g Брзо премотување назад/напред
h Статус на повторена
репродукција
i Изберете индекс на фајл/Вкупно
фајлови во папка
Забелешки
• Зависно од изворот на кој се
репродуцира, некои информации
може нема да се прикажат.
• Зависно од режимот за репродукција,
прикажаната информација може да
се разликува.
Прилагодување звук
Уживајте во звучен ефект
Може да уживајте во претходно
програмирани звучни полиња кои се
прилагодени на различни типови на
изоври на звук.
Избор на звучно поле
Допрете SOUND FIELD непрекинато
се додека на горниот панел не се
прикаже звукот.
10МК
“MUSIC”
Звучните ефекти се оптимизираат за
слушање музика.
“SPORTS”
Коментарите се јасни, се слушаат овации
како сараунд звук и звукот е реален.
“GAME”
Звуците се моќни и реални, погодни за
играме игри.
Совет
Може да допрете и CLEARAUDIO+ да
изберете “CLEARAUDIO+”.
Користење на Night
mode функција
Оваа функција е корисна кога
гледате филмови доцна навечер.
Може дијалогот да го слушате јасно
дури и на низок тон.
Допрете NIGHT да изберете “N.ON”.
За деактивирање на Night mode,
допрете NIGHT да изберете “N.OFF”.
Користење на Clear
Voice функција
Оваа функција помага дијалогот да
го прави појасен.
Допрете VOICE непрекинато.
• “UP OFF”: Clear Voice функцијата е
исклучена.
• “UP 1”: Опсегот на дијалогот е
зголемен.
• “UP 2”: Опсегот на дијалогот е
зголемен и делови од опсег кои
тешко се распознаваат од
постарите се зголемува.
Забелешки
BLUETOOTH функции
Слушање музика од
спарен уред
Спарување на овој систем
со BLUETOOTH уред
1
2
Спарувањето е операција каде
BLUETOOTH уреди прво меѓусебно се
регистрираат. Еднаш кога ќе се
направи спарување, нема потреба
повторно да се прави.
1
2
3
Ставете го BLUETOOTH
уредот на 1 метар од
Линискиот звучник.
Допрете PAIRING на Линискиот
звучник.
Синиот LED индикатор на
Линискиот звучник брзо трепка за
време на BLUETOOTH спарувањето
Вклучете ја BLUETOOTH
функцијата и потоа изберете
“HT-CT390” по пребарување на
BLUETOOTH уредот.
Направете го овој чекор во рок
од 5 минути, во спротивно
режимот за спарување може да
се откаже.
Кога ќе се воспостави
BLUETOOTH поврзување, синиот
LED индикатор светнува.
3
4
Вклучете ја BLUETOOTH
функцијата на спарениот уред.
Допрете INPUT непрекинато да
изберете “BT”.
Системот автоматски се поврзува
со BLUETOOTH уред во кој
најчесто е поврзауван.
Кога BLUETOOTH поврзување, ќе
се воспостави, синиот LED
индикатор светнува.
Почнете со репродукција на
BLUETOOTH уред.
Прилагодете го тонот.
• Прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот.
• Прилагодете го тонот на
Линискиот звучник со
+/–.
• Прилагодете го тонот на
субвуферот со SW
+/–.
Забелешки
• Еднаш кога системот и BLUETOOTH
уредот ќе се поврзат, можете да
управувате со репродукцијата со
допирање на
и
/
.
• Можете да се поврзете со системот од
спарен BLUETOOTH уред дури и кога
системот е во режим на мирување ако
дотерате “BTSTB” во “ON” (стр. 16).
• Аудио репродукцијата на овој систем
може да доцни од таа на BLUETOOTH
уредот поради крактеристиките на
BLUETOOTH безжичната технологија.
11МК
Прилагодување звук
Слушање музика од
BLUETOOTH уред
• Ако за BLUETOOTH уредот е потребна
лозинка, внесете “0000”. Лозинката
може да биде наречена и “Passcode”,
“PIN code”, “PIN number” или “Password”.
• Може да спарите најмногу до 9
BLUETOOTH уред. Ако спарите 10-ти
BLUETOOTH уред, најновиот поврзан
уред ќе се замени со новиот.
Совет
Можете да овозможите или оневозможите
AAC кодекс од BLUETOOTH уредот (стр. 16).
За откачување на BLUETOOTH
уред
Направете било што од следново.
• Допрете PAIRING повторно на
Линискиот звучник.
• Оневозможете BLUETOOTH
функција на BLUETOOTH уред.
• Исклучете го системот или
BLUETOOTH уредот.
– Ако далечинскиот уред има постара
верзија на ОС од Android 4.1.x,
превземете и активирајте ја “NFC
Easy Connect” апликацијата. “NFC
Easy Connect” е бесплатн а
апликација за Android далечен уред
кој може да го добиете од Google
PlayТМ. (Апликацијата може да не е
достапна во некои земји/региони.)
1
Држете го далечинскиот уред во
близина на N-Mark ознаката на
Линискиот звучник се додека не
завибрира.
Поврзување со далечински
уред со One-touch
функцијата (NFC)
NFC (Near Field Communication) е
технологија која овозможува безжична
комуникација со краток опсег меѓу разни
уреди.
Со држење на NFC-компатибилен
BLUETOOTH уред блиску до N-ознаката на
Линискиот звучник, системот и далечинскиот уред продолжуваат автоматски со
комплетирање на спарувањето и
BLUETOOTH поврзувањето.
Компатибилни далечински уреди
Далечински уреди со вградена NFC
функција
(ОС: Android 2.3.3 или понов, освен
Android 3.x)
Следете ги инструкциите кои ќе
се прикажат на екранот од
далечинскиот уред и завршете ја
постапката за BLUETOOTH
поврзување.
Кога BLUETOOTH поврзувањето е
воспоставено, синиот LED
индикатор на Линискиот звучник
светнува.
2
Забелешки
• Системот може да се препознае и
поврзе истовремено само во еден
NFC-компатибилен уред.
• Во зависност од далечинскиот уред,
може ќе треба прво да ги направите
следниве работи на вашиот далечен
уред.
– Вклучување на NFC функцијата. За
детали, видете во упатството за
употреба на далечинскиот уред.
12МК
3
Почнете со репродукција на
аудио на далечинскиот уред.
За детали за репродукција,
видете во упатството за употреба
на далечинскиот уред.
Прилагодување на тон.
• Прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот.
• Прилагодете го тонот на
Линискиот звучник со
+/–.
• Прилагодете го тонот на
субвуферот со SW
+/–.
Совет
Да запрете со репродукција
со One-touch функција
Држете го далечинскиот уред
близу до N-Mark на Линискиот
звучник.
Забелешки
• Sony | Music Center користи BLUETOOTH
функција на системот.
• Што можете да го контролирате со
Sony | Music Center варира во
зависност од поврзаниот уред.
Спецификацијата и дизајнот на
апликацијата може да се менуваат
без претходна најава.
Користење Sony | Music Center
1
2
Превземете бесплатна Sony |
Music Center апликација на
мобилниот уред.
Поврзете го системот и
мобилниот уред со BLUETOOTH
поврзување (стр. 1 2 ) .
Управување со
3 Почнете со Sony | Music Center..
системот преку
Ракувајте следејќи го Sony |
4 Music
Center екранот.
паметен телефон
или таблет (Sony Забелешка
Користете најнова верзија на Sony
| Music Center)
| Music Center.
Sony | Music Center е апликација за
контролирање компатибилни Sony
аудио уреди со помош на
мобилниот уред, како паметен
телефон или таблет.
За детали околу Sony | Music Center,
видете на следниот URL.
http://www.sony.net/smcqa/
– беспрекорно уживање во музика дома.
– промена на најчесто користените
поставки, одберете го влезот на
системот и прилагодете ја јачината на
звукот.
– уживате во музика зачувана на
паметен телефон со системот.
– уживате во музика визуелно преку
екранот на паметниот телефон.
13МК
BLUETOOTH функции
Ако спарувањето и BLUETOOTH
поврзувањето не успеат, направете го
следното.
– Држете го далечинскиот управувач во
близина на N-Mark на Линискиот
звучник.
– Извадете ја футролата од
далечинскиот уред ако користите.
– Повторно активирајте ја “NFC Easy
Connect” апликацијата.
Дотерувања и прилагодувања
Користење на екран за дотерување
Можете да ги дотерате следните ставки во менито.
Вашите дотерувања се задржуваат дури и ако го исклучите кабелот за напојување.
1
2
3
Допрете MENU да го вклучите менито на горниот панел.
Допрете BACK/ u/v/ENTER непрекинато да изберете ставка и
допрете ENTER да изберете дотерување.
Допрете MENU за исклучување на менито.
Мени листа
Фабричките дотерувања се подвлечени
Мени ставки
“LVL >”
(Level)
Функција
“ATT”
(Attenuation
settings - Analog)
Може да се случи изобличување кога слушате на уред
поврзан во ANALOG IN приклучокот. Можете да го спечите
изобличувањето со намалување на влезно ниво на системот.
• “ON”: Го намалува влезното ниво. Излезното ниво во
ова дотерување.
• “OFF”: Нормално влезно ниво.
“DRC”
(Dynamic range
control)
Корисно да уживате во филм при низок дон. DRC
се однесува на Dolby Digital извори.
• “ON”: Компримирање на звук во согласност со
информацијата содржана во содржината.
• “OFF”: Звукот не е компримиран.
“SPK >”
(Speaker)
“PLACE”
(Speaker
placement)
• “STDRD”: Изберете го ова дотерување ако Линискиот
звучник го инсталирате во стандардна позиција.
• “WALL”: Изберете го ова дотерување ако Линискиот
звучник го монтирате на ѕид (стр. 19).
“AUD >”
(Audio)
“DUAL”
(Dual mono)
Може да уживате во мултиплекс емитување на звук кога
системот прима Dolby Digital мултиплекс сигнал.
• “M/S”: Се емитува мешан звук на два главни и еден
спореден јазик.
• “MAIN”: Се емитува звук од главен јазик.
• “SUB”: Се емитува звук од спореден јазик.
“TV AU”
(TV audio)
• “AUTO”: Изберете го ова дотерување кога системот е
поврзан во HDMI (ARC) приклучок на ТВ со HDMI кабел.
• “OPT”: Изберете го ова дотерување кога системот е
поврзан во ТВ со оптички дигитален кабел.
“EFCT”
(Sound effect)
• “ON”: Се репродуцира звук од избраното звучно поле
Се препорачува да го користите ова дотерување.
• “OFF”: Влезен извор е измешан со 2 канала.
“STRM”
(Stream)
Информација за моменталниот стриминг на звук.
Видете стр. 27 за поддржани аудио формати.
14МК
Мени ставки
“HDMI>”
Функција
“CTRL”
• “ O N ” : C o n t r o l f o r H D M I функцијата еовозможена.Уреди
(Control for HDMI) поврзанисоHDMIкабел можедасеконтролираат меѓу себе.
• “ O F F ” : Исклучена.
“TVSTB”
Оваа функција е достапна кога ќе дотерате “CTRL” во
(Standby Linked to “ON”.
• “ A U T O ” : Ако влезот на системот е “TV”, системот
TV)
автоматски се исклучува кога ќе го исклучите ТВ.
• “ O N ” : Системот автоматски се исклучува кога ќе го
исклучите ТВ без оглед на влезот.
• “ O F F ” : Системот не се исклучува кога ќе го исклучите
ТВ.
“COLOR”
(HDMI color)
Може да дотерате системот дали да користи или не
AAC преку BLUETOOTH.
• “ O N ” : Овозможен AAC кодекс.
• “ O F F ” : Оневозможен AAC кодекс.
Забелешка
Ако го смените “BTAAC” дотерувањето кгоа
BLUETOOTH уред е поврзан, дотерувањето кодекс се
одразува само на следното поврзување.
“BTSTB”
(BLUETOOTH
standby)
Кога системот е спарен, системот е во
BLUETOOTH режим на мирување дури и кога е
•исклучен.
“ O N ” : Овозможен BLUETOOTH режим на мирување.
• “OFF”: Оневозможен BLUETOOTH режим на мирување.
“INFO”
На горниот панел се прикажува соодветно име и
(BLUETOOTH
адреса на BLUETOOTH уредот.
device information) “NO DEVICE” се прикажува ако системот не е поврзан
во BLUETOOTH уред.
“WS >”
(Wireless
sound)
“LINK”
(Secure Link)
• “ O N ” : Може да назначите безжично
поврзување за поврзување на Линискиот звучник
во субвуфер преку Secure Link function (стр. 2 0 ) .
• “OFF”: Исклучено.
“USB >”
“REPT”
(Playback mode)
• “ N O N E ” : Репродукција на сите песни.
•“ONE”: Повторување наеднапесна.
• “ F L D E R ” : Повторување на сите песни во папка.
• “ R A N D M ” : Повторување на сите песни во папка по
случаен редослед.
• “ A L L ” : Повторување на сите песни.
“SYS >”
(System)
“ASTBY”
(Auto standby)
• “ O N ” : Вклучување на функција за автоматско
мирување. Кога со системот не работитите околу 20
минути, автоматски се префрла во режим на
• “OFF”: Исклучено.
“VER”
(Version)
Во горниот панел се прикажува информација
за моменталната верзија на фирмварето.
15МК
Дотерувања и прилагодувања
“BT >”
“BTAAC”
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
Advanced
audio
coding)
• “ A U T O ” : Автоматски открива тип на
надворешен уред и префрла во соодветно
боја. YCBCR видео сигнали.
• дотерување
“ Y C B C R ” :на
Емитува
• “ R G B ” : Емитува RGB видео сигнали.
Други функции
Користење Control
for HDMI функцијата
Со поврзување уред како ТВ или Bluray Disc плеер компатибилен со
Control for HDMI function* преку HDMI
кабел (High Speed HDMI Cable со
Интернет, одделно се продава) ви
овозможува да работите со уред
преку далечинскиот управувач од ТВ.
Следниве функции може да се користат
со Control for HDMI функцијата.
• System Power Off функција
• System Audio Control функција
• Audio Return Channel
• One-Touch Play функција
* Control for HDMI е стандард користен
од CEC (Consumer Electronics Control)
за овозможување на HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) уреди
меѓусебно да се контролираат.
Забелешка
Овие функции може да работат со
уреди од други производители, но не
се гарантира.
Подготовка за користење на
Control for HDMI функција
Дотерајте “HDMI>” – “CTRL” на
системот во “ON” (стр. 16).
Фабричкото дотерување е“ON”.
Овозможува дотерување на Control
for HDMI функцијата за ТВ и друг
уред поврзан во системот.
Совет
Ако ја овозможите Control for HDMI
(“BRAVIA” sync) функцијата кога
користите ТВ произведен од Sony, Control
for HDMI функцијата на системот
автоматски се овозможува. Кога
дотерувањето ќе заврши,“DONE” се
прикажува на екранот од горниот панел.
16МК
System Power Off функција
Кога ќе го исклучите ТВ, системот
автоматски се исклучува.
Дотерајте “HDMI>” – “TVSTB” на
системот во “ON” или “AUTO” (стр. 16).
Фабричкото дотерување е “AUTO”.
System Audio Control
функција
Ако го вклучите системот додека
гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува
од звучниците на системот. Тонот на
системот може да се прилагоди
преку далечинскиот управувач од ТВ.
Доколку ТВ звукот се емитува од
звучниците на систмот кога
претходно сте гледале ТВ, системот
автоматски ќе се вклучи кога
повторно ќе го вклучите ТВ.
Исто така, може да ракувате и преку
менито на ТВ. За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
Забелешки
• Звукот се емитува само од ТВ ако не
изберете “TV” влез кога користите
Twin Picture функција на ТВ. Кога ќе ја
оневозможите Twin Picture функцијата
звукот се емитува од системот.
• Нивото на тон на системот се
прикажува на ТВ екранот зависно од
ТВ. Може да се разликува од нивото
на тон на екранот на горниот панел.
• Во зависност од дотерувањата на ТВ,
System Audio Control функцијата може
да не е достапна. За детали, видете во
упатството за употреба на ТВ.
Audio Return Channel
Ако системот е поврзан во ТВ HDMI IN
приклучок копатибилен со Audio
Return Channel, може да слушате ТВ
звук од звучниците на системот без
да поврзете оптички дигитален кабел
На системот дотерајте “AUD >” – “TV
AU” во “AUTO” (стр. 15). Фабричкото
дотерување е “AUTO”.
Забелешка
Ако ТВ не е компатибилен со Audio
Return Channel, треба да поврзете
оптички дигитален кабел (Видете во
испорачаниот Водич за почеток).
One-Touch Play function
Кога репродуцирате содржина на
уред (Blu-ray Disc плеер,
“PlayStation®4” и т.н.) поврзан со ТВ,
системот и ТВ автоматски се
вклучуваат, влезот на системот се
префрла во влез за ТВ и звукот се
емитува од звучниците на системот.
Користење “BRAVIA”
Sync функција
Освен функцијата Control for HDMI ,
може да ги користите и следниве
функции на уреди компатибилни со
“BRAVIA” sync функцијата.
• Scene Select функција
Забелешка
Оваа функција е сопственост на Sony.
Оваа функција не работи со производ
од други производители.
Scene Select функција
Звучното поле на системот
автоматски се менува во согласност
со дотерувањата на Scene Select или
Sound Mode функциите. За детали
видете во упатството за употреба на
ТВ. Дотерајте го звучното поле во
“CLEARAUDIO+” (стр. 11).
• Користете High Speed HDMI кабел.
Ако користите Standard HDMI
кабел, 1080p содржина може да не
се прикаже правилно.
• Користете HDMI-овластен кабел.
Користете Sony High Speed HDMI
кабел со Cable Type Logo.
• Не препорачуваме користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија.
• Проверете го дотерувањето на
поврзаната опрема ако сликата е
слаба или звукот не се слуша од
поврзаната опрема преку HDMI
кабел.
• Аудио сигнали (примарна
фреквенција, дел од должина и т.н.
емитувани преку HDMI приклучок
може да се потиснати од
поврзаната опрема.
• Звукот може да е прекинат кога се
менува примарна фреквенција или
број на канали на аудио излезни
сигнали од опремата за
репродукција.
• Ако поврзаната опрема не е
компатибилна со технологијата за
авторски права (HDCP), сликата
и/или звукот од HDMI OUT
приклучокот на овој систем може
да е изобличен или да не се
емитува. Во овој случај, проверете
ја спецификацијата на поврзаната
опрема.
Штедување енергија во
режим на мирување
Проверете дали сте ги направиле
следниве дотерувања:
– “CTRL” во “HDMI>” е дотерано во
“OFF” (стр. 16).
– “BTSTB” во “BT >” е дотерано во
“OFF” (стр. 16).
17МК
Други функции
Забелешки
• Ако ТВ звукот се емитува од
звучниците на ТВ кога претходно сте
гледале ТВ, системот не се вклучува и
звукот и сликата се емитуваат од ТВ
дури и ако содржината се
репродуцира.
• Во зависност од ТВ, почетниот дел на
содржината што сте ја репродуцирале
може да не се репродуцира правилно.
Забелешки за HDMI поврзувања
Инсталирање Линиски
звучник на ѕид
Завртки (испорачни)
Конзола за држач
за ѕид (испорачано)
Линискиот звучник можете да го
инсталирате на ѕид.
Забелешки
• Припремете завртки (одделно се
продаваат) кои се соодветни за
материјалот и јачината на ѕидот.
Бидејќи ѕидот од гипс е премногу
кревок, завртките безбедно прикачете
ги на два стуба на ѕидот. Линискиот
звучник поставете го хоризонтално,
закачувајќи го за завртките на
столбовите рамно со ѕидот.
• Склучете договор за инсталација со
Sony продавачот или лиценцирани
изведувачи и обрнете внимание на
безбедноста при инсталирањето.
• Sony не е одговорен за несреќи или
оштетувања предизвикани од
неправилна инсталација, недоволна
јачина на ѕид, неправилно инсталирање
завртки или природни катастрофи и т.н.
1
Фиксирајте го испорачаниот дел
за монтирање на Конзолата со
фиксирање на отворите на
долниот дел од Линискиот
звучник со испорачаните
завртки исто како што е
прикажано на илустрацијата.
Фиксирајте две конзоли за
монтирање на ѕид на левиот и
десниот отвор на долниот дел од
Линискиот звучник.
18МК
2
Подгответе ги завртките
(одделно се продаваат) кои
одговараат на отворите на
конзолата.
4 mm
Повеќе од 30 mm
4.6 mm
10 mm
3
Отвори во конзолата
Зацврстете ги завртките на 2
столпчиња на ѕидот.
Завртките може да се испакнати
5 mm до 6 mm.
560 mm
5 mm до
6 mm
4
Може да назначите безжично
поврзување да го поврзете
Линискиот звучник со субвуфер
преку функцијата Secure Link .
Оваа функција може да спречи
мешање ако користите повеќе
безжични уреди или вашите соседи да
ги користат вашите безжични уреди.
1
2
3
4
Инсталирање на
субвуферот хоризонтално
Ставете го субвуферот на десната
страна со “SONY” логото свртено
нанапред.
5
6
7
8
Прикачете ги испорачаните
подлошки за звучници.
Допрете MENU.
Допрете u/v да изберете “WS
>”, потоа допрете ENTER.
Кога на горниот панел ќе се
прикаже “LINK”, допрете ENTER.
Допрете u/v да изберете “ON”,
потоа допрете ENTER.
Кога на горниот панел ќе се
прикаже “START”, допрете ENTER.
“*****” се прикажува и Линискиот
звучник бара уред кој може да го
користи со Link. Продолжете до
следниот чекор во рок од 2 мин.
Допрете LINK на субвуферот.
Индикаторот за напојување на
субвуферот трепка портокалово.
Кога на горниот панел ќе се
прикаже “DONE”, допрете ENTER.
Субвуферот е поврзан со
Линискиот звучник и индикаторот
за напојување на субвуферот се
вклучува портокалово.
Ако се прикаже “FAIL”, проверете
дали е вклучен субвуферот и
допрете BACK да продолжите од
чекор 3.
Допрете MENU.
Менито се исклучува.
19МК
Други функции
Закачете го Линискиот звучник
на завртките.
Израмнете ги отворите на
конзолата со завртките, потоа
закачете го Линискиот звучник
на две завртки.
Активирање безжичен
пренос меѓу одредени
уреди (Secure Link)
Прилагодување тон
на субвуферот
Субвуферот е дизајниран за
репродукција на бас или ниски тонови.
Допрете SW
+/– за
прилагодување тон на субвуфер.
Забелешка
Кога влезниот извор не содржи многу
бас звук, како на пр. ТВ програми,
звукот од субвуферот можеби нема да
се слуша.
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедноста
• Доколку било каков цврст предмет
или течност паднат во системот,
откачете го од штекер и однесете го
во сервис на проверка.
• Не го допирајте кабелот за струја со
влажни раце. На таков начин може да
предизвикате електричен шок.
• Не се качувајте врз Линискиот звучник
или сабвуферот, може да паднете и да
се повредите самите или да го
оштетите системот.
За изворите за напојување
• Пред да почнете со работа со
системот, проверете дали работниот
напон е идентичен со локалната
мрежа. Работниот напон е прикажан
на името со плочката на задната
страна од системот.
• Ако системот не го користите подолго
време, откачете го од штекер. За да го
откачите кабелот за напојување,
повлечете го за приклучокот, не за
кабелот.
• Кабелот за напојување мора да се
менува само од страна на
квалификуван сервисер.
20МК
За затоплувањето
Иако системот се загрева додека
работи, ова не е дефект. Ако
непрекинато го користите овој систем
на многу висок тон, температурата на
системот ќе се зголеми. Да не се
изгорите несакајќи, не го допирајте
системот.
За поставување
• Системот поставете го на место со
соодветна вентилација за заштита од
прегревање и продолжување на векот
на системот.
• Системот не го ставајте во близина на
топлотни извори, или на места изложени
на директна сончева светлина,
прекумерна прашина или механички шок.
• Позади системот не ставајте ништо што
може да ги блокира отворите за
вентилација, може да предизвика дефект.
• Ако системот се користи во
комбинација со ТВ, видео или др.
може да се слуша бучава и да влијае
врз квалитетот на сликата. Во овој
случај, системот тргнете го настрана
од ТВ, видеото или др. уред.
• Внимавајте кога системот го ставате
на површини кои се специјално
третирани (со восок, масло, политура
и т.н.), бидејќи површината на
звучникот може да се обезбои или да
се појават дамки.
• Внимавајте да не се повредите од аглите
на Линискиот звучник и субвуферот.
• При закачување на ѕид оставете 3 cm
или повеќе простор под Линискиот
звучник.
За работата
Пред да поврзете друга опрема, прво
исклучете го и откачете го системот.
Ако се појави неправилност на
боја на ТВ екранот
На одредени типови на ТВ може да се
појави неправилност на бојата.
• Ако забележите неправилност на боја..
Исклучете го ТВ, потоа по 15 до 30
минути повторно вклучете го.
• Ако повторно се појави неправилност
на бојата..
Системот тргнете го подалеку од ТВ.
За чистење
Системот чистете го мека ткаенина. Не
користете абразивни средства, пудер
или разредувачи како алкохол или
безнзин.
Ако имате било какви прашања или
проблем со овој систем, обратете се
кај најблискиот Sony продавач.
Проблеми и решенија
Општо
Системот не се вклучува.
→ Проверете дали кабелот за
напојување правилно е поврзан.
Системот не работи нормално.
→ Откачете го кабелот за
напојување од штекер, потоа
повторно поврзете го по
неколку минути.
Системот автоматски се исклучува.
→ Функцијата автоматско мирување
работи. Дотерајте “ASTBY” во
“SYS >” во “OFF” (стр. 16).
Системот не се вклучува кога ТВ е
вклучен.
→ Дотерајте “HDMI>” – “CTRL” во “ON”
(стр. 16). ТВ мора да поддржува Control
for HDMI (стр. 17). За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
→ Проверете го дотерувањето на
звучникот на ТВ. Синхронизирајте
го напојувањето на системот со
звучниците на ТВ. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ.
Системот се исклучува кога ТВ е
исклучен.
→ Проверете го дотерувањето на
“HDMI>” – “TVSTB” (стр. 16). Кога
“TVSTB” е дотеран во “ON”, системот
автоматски се исклучува кога ќе го
исклучите ТВ без оглед на влезот.
Системот не се исклучува дури и
кога ТВ е исклучен.
→ Проверете го дотерувањето на
“HDMI>” – “TVSTB” (стр. 16). За
автоматско исклучување на
системот без оглед на влезот
кога ќе го исклучите ТВ, дотерајте
“TVSTB” во “ON”. ТВ мора да
поддржува Control for HDMI (стр.
17). За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
Звук
Не се емитува ТВ звук од системот.
→ Проверете го типот и
поврзувањето на HDMI кабелот,
оптичкиот дигитален кабел или
аналогниот аудио кабел кој е
поврзан во системот и ТВ (видете
во испорачаниот Водич за почеток).
→ Ако вашиот ТВ е компатибилен со
Audio Return Channel, проверете
дали системот е поврзан во ARCкомпатибилен HDMI влезен
приклучок на ТВ (видете во
испорачниот Водич за почеток).
Ако звукот се уште не се емитува
или ако звукот е испрекинат,
поврзете го испорачаниот оптички
дигитален кабел и дотерајте “AUD
> ” – “ T V A U ” во “OPT” (стр. 1 5 ) .
21МК
Дополнителни информации
Ако ви се случи нешто од следниве
потешкотии при користење на
системот, користете го водичот со
проблеми и можни решенија да се
обидете да го решите проблемот
пред да го однесете на поправка.
Ако проблемот се уште постои,
консултирајте се со Sony продавачот.
→ Ако звукот се слуша од звучниците
на ТВ претходниот пат, системот не
се вклучува дури и кога ТВ е
вклучен.
→ Ако Вашиот ТВ не е компатибилен
со Audio Return Channel, ТВ звукот
нема да се емитува од системот
дури и ако системот е поврзан во
HDMI влезен приклучок на ТВ. За
емитување наТВ звук од системот,
поврзете го испорачаниот оптички
дигитален кабел (видете во
испорачаниот Водич за почеток).
→ Ако звукот не се емитува од системот
дури и ако системот и ТВ се поврзани
со оптички дигитален кабел или ако
ТВ нема оптички дигитален излезен
приклучок за звук, поврзан преку
аудио кабел (одделно се продава) и
префрлање влез на системот во
“ANALOG” (стр. 9).
→ Сменете го влезот на системот во
“TV” (стр. 9).
→ Зголемете го тонот на системот
или откажете го пригушувањето.
→ Зависно од редоследот по кој сте
ги поврзале ТВ и системот,
системот може да е пригушен и
“MUTING” се прикажува на
горниот панел на системот. Ако
се случи ова, вклучете го прво ТВ
потоа системот.
→ Дотерајте го дотерувањето на
звучниците на ТВ (BRAVIA) во Audio
System. Видете во упатството за
употреба на ТВ како да го дотерате.
Звукот е емитува и од системот и
од ТВ.
→ Пригушете го звукот на системот
или ТВ.
Нема звук или многу тивок звук
од уред поврзан со Линискиот
звучник се слуша од Линискиот
звучник.
+ и проверете го
→ Допрете
нивото на звук (стр. 8).
+ за откажување
→ Допрете или
функција за пригушување (стр.8).
22МК
→ Проверете дали влезниот извор
правилно е избран. Може да се
обидете со друг влез со допирање
INPUT непрекинато (стр. 9).
→ Проверете дали сите кабли и жици
на системот и поврзаниот уред
правилно се ставени.
Нема звук или од субвуферот се
слуша многу тивок звук.
→ Допрете SW
+ за појачување тон
на субвуферот (стр. 8).
→ Проверете дали индикаторот за
напојување на субвуферот е зелено.
Во спротивно, видете во “Не се слуша
звук од субвуферот.” во “Безжичен
звук на субвуферот” (стр. 25).
→ Сабвуферот служи за
репродуцирање на бас звук. Во овој
слу чај влезни извори кои содржат
многу малку компоненти за бас звук
(пр. ТВ емитување), звукот од
сабвуферот нема да се слуша.
→ Кога репродуцирате содржина
компатибилна со технологијата за
заштита на авторски права (HDCP),
it не се емитува преку субвуферот.
Не се добиваат сараунд ефекти.
→ Во зависност од влезниот сигнал и
SOUND MODE дотерувањето,
процесирањето сараунд звук
може да не работи ефикасно.
Сараунд ефектот може да е
суптилен во зависност од
програмот или дискот.
→ За репродукција на мултиканален
звук, проверете го дотерувањето
на дигитален аудио излез на
уредот поврзан со системот. За
детали, видете во упатството за
употреба испорачано со
поврзаниот уред.
USB уред
BLUETOOTH уред
BLUETOOTH поврзувањето не
може да се заврши.
→ Проверете дали синиот LED
индикатор свети (стр. 6).
→ Проверете дали поврзаниот
BLUETOOTH уред е вклучен и
овозможена е BLUETOOTH
функцијата.
→ BLUETOOTH уредот приближете
го до Линискиот звучник.
→ Спарете го повторно овој систем
и BLUETOOTH уредот. Може ќе
треба да се откаже спарувањето
со овој систем кога прво го
вклучувате BLUETOOTH уредот.
Не може да се направи спарување.
→ BLUETOOTH уредот приближете
го до Линискиот звучник.
→ Проверете системот да нема
пречки од LAN мрежата,
различни од 2.4 GHz безжични
уреди или микробранова печка.
Ако уред кој генерира
електромагнетна радијација е во
близина, тргнете го подалеку од
системот.
Не се емитува звук од поврзаниот
BLUETOOTH уред.
→ Проверете дали синиот LED
индикатор свети (стр. 6).
→ BLUETOOTH уредот приближете
го до Линискиот звучник.
→ Ако уред кој генерира
електромагнетно зрачење, како
на пр. безжична LAN опрема,
различна од BLUETOOTH уред
или микробранов е во близина,
оддалечете го урдот од системот.
→ Отстранете ги сите пречки меѓу
системот и BLUETOOTH уредот
или системот тргнете го
подалеку од пречките.
→ Преместете го поврзаниот
BLUETOOTH уред.
→ Обидете се да ја смените
безжичната фреквенција на Wi-Fi
рутерот, компјутерот и т.н. во 5 GHz.
→ Зголемете го тонот на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
Звукот не е синхронизиран со сликата.
→Кога гледате филмови, може да го
слушате звукот од филмот со
мало задоцнување на сликата.
Субвуфер безжичен звук
Не се слуша звук од субвуферот.
→ Индикаторот за напојување не
светнува.
• Проверете дали кабелот за
напојување на субвуферот
правилно е поврзан.
• Допрете на субвуферот да
го вклучите напојувањето
23МК
Дополнителни информации
USB уредот не е препознат.
→ Обидете се со следново:
c Исклучете го системот.
d Извадете го и повторно
поврзете го USB уредот.
e Вклучете го системот.
→ Проверете дали USB уредот е
правилно поврзан во (USB)
портот.
→ Проверете дали USB уредот или
каблите се оштетени.
→ Проверете дали USB уредот е
вклучен.
→ Ако USB уредот е поврзан преку
USB хаб, откачете го и поврзете
го USB уредот директно во
Линискиот звучник.
→ Спарување можеби не е можно ако
друг BLUETOOTH уред е присутен
околу Линискиот звучник. Во ваков
случај, исклучете го другиот
BLUETOOTH уред.
→ Индикаторот за напојување бавно
трепка зелено или свети црвено.
• Субвуферот ставете го во
близина Линискиот звучник
така што индикаторот за
напојување да светне зелено.
• Следете ги чекорите во
“Активирање на безжичен
пренос меѓу одредени уреди
(Secure Link)” (стр. 20).
→ Ако индикаторот за напојување
трепка црвено, допрете
на
субвуферот да се исклучи
напојувањето и проверете дали
отворите за вентилација на
субвуферот се блокирани или не.
→ Субвуферот е дизајниран за
репродукција на бас звук. Кога
влезниот извор не содржи многу
бас звук, како што е случај со
поголемиот дел на ТВ програми,
бас звукот нема да се слушне.
(subwoofer
→ Допрете на SW
volume) + копчето на
далечинското за зголемување на
тонот на субвуферот (стр 21).
Звукот прескокнува или има шум.
→ Ако во близина има уред кој
генерира електромагнетни
бранови како на пр. безжичен
LAN или микробранова печка,
преместете го системот.
→ Ако има пречки меѓу Линискиот
звучник и субвуферот, преместете
го или остранете ги пречките.
→ Линискиот звучник и субвуферот
приближете ги поблиску.
→ Сменете ја безжичната LAN
фреквенција на сите блиски Wi-Fi
рутери или компјутер во 5 GHz.
→ Сменете го ТВ, Blu-ray диск
плеерот и т.н. од безжичен LAN
во жичан LAN.
24МК
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не работи.
→ Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечинско на
Линискиот звучник (стр. 6).
→ Остранете ги пречките меѓу
далечинскиот управувач и
Линискиот звучник.
→ Заменете ги двете батерии во
далечинскиот управувач со нови,
ако батериите се слаби.
→ Проверете дали допирате на
правилното копче на
далечинскиот управувач.
ТВ далечинскиот управувач не работи.
→ Инсталирајте го Линискиот звучник
да нема пречки пред сензотор на ТВ.
Друго
Функцијата Control for HDMI не
работи правилно.
→ Проверете го поврзувањето со
системот (видете во испорачаното
Водич за почеток).
→ Овозможете ја Control for HDMI
функцијата на ТВ. За детали, видете
во упатството за употреба на ТВ.
→ Почекајте малку и потоа обидете се
повторно. Ако го откачите системот, потребну е време пред да се
почне да работи. Почекајте 15
секунди или подолго и обидете се
повторно.
→ Проверете дали уредите поврзани
со системот ја поддржуваат HDMI
функцијата.
→ Овозможете Control for HDMI функција на уредите поврзани со системот. За детали видете во упатството
за употреба испорачано со уредот.
→ Тип и број на уреди кои може да
се контролираат со Control for
HDMI функцијата се ограничени
од HDMI CEC стандардот на следен
начин:
• Уреди за снимање (Blu-ray Disc
рекордер, DVD рекордер и т.н.):
до 3 уреди
• Уреди за репродукција (Blu-ray
Disc плеер, DVD плеер и т.н..):
до 3 уреди
• Тјунер уреди: до 4 уреди
• Аудио систем (ресивер/
слушалки): до 1 уред
(употребуван од овој систем)
Горниот панел на Линискиот
звучник не свети.
→ Допрете DIMMER да го дотерате
осветленоста во “BRIGHT” или “DARK”
ако е дотеран во “OFF” (стр. 8).
Сензорите на ТВ не работат правилно.
→ Линискиот звучник може да
блокира некои сензори (како на
пр. сензорот за светлина) и
приемникот за далечински на ТВ
или “емитер за 3D очила
(инфрацрвен пренос)” на 3D ТВ
кој поддржува систем за
инфрацрвени 3D очила или
безжична комуникација.
Линискиот звучник поместете го
подалеку од ТВ во опсег кој
овозможува овие делови
правилно да работат. За локација
на сензорите и далечинскиот
приемник видете во упатството за
употреба испорачано со ТВ.
1
2
3
4
Додека држите на INPUT,
допрете VOL – и
истовремено 5 секунди.
“RESET” се прикажува на горниот
панел и дотерувањата на менито
и звучните полиња се враќаат во
почетниот статус.
Откачете го кабелот за
напојување.
Поврзете го кабелот за
напојување, потоа допрете
за вклучување на системот.
Поврзете го системот со
субвуферот (стр. 20).
Тип на фајлови кои
се репродуцираат
Кодекс
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
.wav
LPCM
25МК
Дополнителни информации
Ако “PRTCT” се прикаже на горниот
панел на Линискиот звучник.
→ Допрете
да го исклучите
системот. Откако екранот ќе се
исклучи, откачете го кабелот за
напојување и потоа проверете
нешто да не ги блокира отворите за
вентилација на Линискиот звучник.
Ресетирање
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот
како што следи. Користете ги
копчињата на допир на Линискиот
звучник да ја направите оваа
операција.
Забелешки
• Некои фајлови не може да се
репродуцираат зависно од форматот
на фајл, кодирањето или условите на
снимање.
• Некои фајлови уредувани на копјутер
може нема да се репродуцираат.
• Системот не репродуцира кодирани
фајлови како DRM и Lossless.
• Системот ги препознава следниве
фајлови и папки во USB уред:
– до 200 папки
– до 150 фајлови/папки во едно ниво
• Некои USB уреди може нема да
работат со овој систем.
• Системот може да препознае до Mass
Storage Class (MSC) уреди.
Поддржани аудио
формати
Аудио формати поддржани од овој
систем се следните.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Спецификации
Линиски звучник (SA-CT390)
Засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌ (номинална) Предна Л +
Предна Д: 50 W + 50 W (at 4 ohms, 1
kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
Предна Л/Предна Д: 100 W (по
канал на
4 ohms, 1 kHz)
Влез
USB
ANALOG IN
TV IN
OPTICAL
26МК
Излез
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI дел
Конектор
Тип A (19pin)
USB дел
(USB) порт
Тип A
BLUETOOTH дел
Систем на комуникација
BLUETOOTH Specification version 4.2
Излез
BLUETOOTH Specification Power Class
1
Максимален опсег на комуникација
Линија на поглед приближ. 25 m1)
Фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz –2.4835 GHz)
Метода на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Компатибилен BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддржани кодекси3)
SBC4), AAC5)
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz – 20,000 Hz (Фреквенција 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)
1)
Вистинскиот опсег може да се
разликува во зависност од факторите
кои се пречка меѓу уредите, околното
магнетно поле, микробра но ва
печка, статичен електрицитет,
безжични телефони, осетливост на
прием, оперативен систем, софтвер
апликација и т.н.
2)
BLUETOOTH стандард профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
3)
Кодек: Компресија на аудио сигнал и
формат на конверзија
4)
Подкодекс
5)
Напредно аудио кодирање
Преден Л/Преден Д звучник
Систем на звучници
Систем со широк опсег на звучник,
Акустична супсензија
Звучник
60 mm конусен тип
Општо
Субвуфер (SA-WCT390)
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
100 W (по канал на 4 ohms, 100 Hz)
Систем на звучници
Субвуфер систем, Бас рефлекс
Звучник
130 mm конусен тип
Потребна моќ
Модели само за Тајван:
120 V AC, 50/60 Hz
Други модели:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
Вклучено: 20 W
Мирување: 0.5 W или помалку
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(вертикално инсталирање)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(хоризонтално инсталирање)
Маса (приближ.)
6.5 kg
Безжичен предавател/
ресивер
Фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Дизајнот и спецификацијата се предмет
на измена без претходна најава.
Радиофреквенциски
опсези и максимална
излезна моќ
Безжичен LAN/BLUETOOTH
Фреквенција
2,400 MHz - 2,483.5 MHz
Максимален излезен напон
< 6.0 dBm
Дополнителни информации
Моќност
Само за модели во Тајван:
120 V AC, 50/60 Hz
Други модели:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
Вклучен: 45 W
Мирување: 0.5 W или помалку
(Режим за штедење)
(Кога “CTRL” in “HDMI>” и “BTSTB” во
“BT >” се дотерани во “OFF”)
Мирување: 2.8 W или помалку6)
(Кога “CTRL” во “HDMI>” или “BTSTB”
во “BT >” е дотеран во “ON”)
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(без конзола за држач за ѕид)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(со конзола за држач за ѕид)
Маса (приближ.)
2.2 kg
6)
Системот автоматски се префрла во
Режим на штедење кога нема HDMI
поврзување и нема историја за
BLUETOOTH спарување, без оглед на
дотерувањата кои се направени за
“CTRL” во “HDMI>” и “BTSTB” во “BT >”.
NFC
Фреквенција
13.56 MHz
Максимален излезен напон
< 60 dBμA/m at 10 m
За BLUETOOTH
комуникација
• BLUETOOTH уредите треба да се
користат на приближно 10 метри
(непречено растојание) еден од
друг. Опсег на ефективна
комуникација може да е помало
под следните услови.
– Кога меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување има човек, метален
предмет, ѕид или други пречки
–Местото каде е поставен
безжичниот LAN
– Околу микробранова печка
–Места каде има други
електромагнетни бранови
27МК
• BLUETOOTH уредите и безжниот
LAN (IEEE 802.11b/g) користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога
користите BLUETOOTH уред во
близина на уред со безжичен LAN,
може да се појават
електромагнетни пречки. Ова ќе
резултира со помала брзина на
пренос, шум или нема да може да
се поврзете. Ако се случи ова
обидете се со следните мерки:
– Системот користете најмалку 10
метри подалеку од безжичен LAN
уред.
– Исклучете го напојувањето на
безжичниот LAN уред кога
користите BLUETOOTH уред на
растојание од 10 метри.
–Поставете ги системот и
BLUETOOTH уредот колку може
поблиску.
• Радио бранови емитувани од овој
систем може да пречат во работата
на некои медицински уреди.
Бидејќи овие пречки може да
резултираат со дефект, исклучете
го напојувањето на системот и
BLUETOOTH уредот на следните
места:
–Во болници, воз, авион, бензински
пумпи и места каде има запаливи
материјали
– Во близина на автоматски врати
или противпожарни аларми
©2016 Sony Corporation
• Овој систем поддржува
безбедносна функција која е во
согласност со BLUETOOTH
спецификацијата за овозможува
безбедна комуникација при
користење на BLUETOOTH. Но, оваа
безбедност може да не е доволна
во зависност од дотераната
содржина и други фактори, па така
секогаш бидете внимателни при
комуникација преку BLUETOOTH.
• Sony не е одговорен за било какви
штети или губење на материјали за
време на комуникација преку
BLUETOOTH.
• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH
уреди кои имаат ист профил како и
системот.
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата
наведена од Bluetooth SIG, Inc. Но,
дури и кога уредот е во согласност
со BLUETOOTH спецификацијата
има случаеви кога
карактеристиките и
спецификациите на BLUETOOTH
уредот не овозможува поврзување
или имаат различни методи на
управување, приказ или работа.
• Може да се слуши шум или звукот
може да е испрекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот поврзан со
системот, околината на
комуникација или околните услови.
4-586-110-12(1)
Download PDF

advertising