Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 Компактен 2.1-кан. звучник во вид на лента со Bluetooth® технологија Упатства за употреба

Линиски звучник
Упатство за употреба
HT-MT300/MT301
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
за поврзување на компјутерите
домаќини и / или периферни уреди.
Не поставувајте го уредот во
затворен простор, како полица за
книги или вграден шкаф.
За линискиот звучник
За да го намалите ризикот од
пожар, не го прекривајте отворот за
вентилација на уредот со весници,
прекривки, завеси итн.
Не изложувајте го апаратот на
извори на отворен оган (на пример,
запалени свеќи).
За адаптерот за струја
За да се намали ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го
апаратот на капење или прскање и не
поставувајте предмети полни со вода,
како што се вазните, врз апаратот.
Уредот не е исклучен од главниот
довод сè додека е поврзан со AC
штекерот , дури и ако самиот уред е
исклучен.
Бидејќи главниот приклучок се користи
за да се исклучи делот од главните
водови, поврзете го делот со лесно
достапен AC штекер. Ако забележите
абнормалности во делот, исклучете го
главниот приклучок од AC штекерот.
Бидејќи главниот приклучок на
адаптерот за струја се користи за
откачување на адаптерот за струја од
штекер, поврзете го лесно достапен
штекер. Ако забележите неправилност,
откачете веднаш од струја.
Не ги изложувајте батериите или
апаратот со батерија на прекумерна
топлина, како што се сонце и оган.
Само за внатрешна употреба
Препорачани кабли
Соодветно заштитени и вземјени кабли и приклучоци мора да се користи
2МК
Плочката со името се наоѓа на
дното на Линискиот звучник.
Етикети за бр. на модел и сериски бр.
на адаптерот се поставени на
долниот дел од адаптерот.
За купувачите во Европа
Напомена за потрошувачите:
следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од страна на
или во име на Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Јапонија.
Прашања во врска со усогласеноста на
производот со законодавството на
Европската Унија треба да бидат упатени
до овластениот претставник, Sony
Белгија, bijkantoor ван Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Завентем,
Белгија. За било какви прашања за услуга
или гаранција, ве молиме обратете се на
адресите дадени во гарантниот лист.
Со ова, Sony Corporation изјавува дека
оваа опрема е во согласност со
Директивата 2014/53 / EU.
Целосниот текст на декларацијата за
сообразност на ЕУ е достапна на
следнава интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата утврдени во
регулативата EMC користење на кабел
пократок од 3 метри.
Исфрлање на
стара електрична и електронска опрема
(Применливо во
Европска унија и
други европски
земји со посебен
систем за
собирање)
Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој
производ не треба да се третира како
домашен отпад.
Наместо тоа, треба да се предаде на применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема. Со
правилно исфрлање на батериите, Вие ќе
помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на човекот, кои
инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на
овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне да се зачуваат природните ресурси. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за
отстранување на домашен отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
Исфрлање на истрошените батерии
(применливо во
Европска унија и
другите европски
земји со посебни
собирни центри)
ако батеријата содржи повеќе од
0,0005% жива или 0.004% олово.
Со обезбедување дека овие батерии се
отстрануваат правилно, помагате да се
спречат потенцијалните негативни
последици за животната средина и
здравјето на човекот, кои инаку може
да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за зачувување на природните
ресурси.
Во случај на производи кои од
безбедносни причини, поради изведба
или интегритет на податоците има
потреба од
трајна поврзаност со вметната
батерија, оваа батерија треба да го
замени само квалификуван персонал.
Да се осигура дека со батеријата ќе се
постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на крајот на
применливото збирно место за
рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, погледнете го делот за тоа
како да ја отстраните батеријата
од производот. Предадете ја
батеријата на применливото збирно
место за рециклирање на отпадни
батерии. За подетални информации
околу рециклирањето на овој
производ или батеријата, консултирај
се со локалната месна заедница,
вашиот сервис за отстранување на
домашен отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата
којашто се доставува со овој производ не
треба да се третира како домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол
може да се користи во комбинација со
хемиски симбол. Хемискиот симбол за
жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат
3МК
Користење разни функции
Содржина
Основно
дотерување
Водич за поче-
 ток (посебен
документ)
За ова упатство за
употреба ................................ 4
Што има во кутијата .................... 5
Водич за делови и контроли ...... 6
Слушање звук
Слушање на ТВ и други
уреди .................................... 11
Слушање музика на USB
уред .......................................11
Избор на звучен ефект
Дотерување Звучни ефекти прилагодени на Звучните извори ......13
Уживајте во јасен звук тивко
на полноќ
(NIGHT) ...................................13
Појасни дијалози
(VOICE) ................................... 14
Звук со низок волумен лесно да
се слуша со компресирање со
динамичен опсег ................. 14
Прилагодување тон на
субвуфер ...............................15
Слушање музика/звук со
BLUETOOTH функција
Слушање музика од мобилен
уред .......................................15
Слушање музика на мобилен
уред со SongPal ................... 17
Вклучување на системот
преку BLUETOOTH
уред .......................................18
4МК
Активирање безжичен пренос
меѓу одредени уреди
(SECURE LINK) ........................19
Уживајте во мултиплекс пренос
на звук (AUDIO) .................... 20
Штедење на енергија ............... 20
Оптимизирање звук на субвуфер
кога го инсталирате под
тросед .................................. 21
Дотерување функција за намалување
за ANALOG IN и TV IN
(OPTICAL) приклучоци ......... 21
Проблеми и решенија
Проблеми и решенија ...............22
Ресетирање на системот ......... 25
Дополнителни операции
Спецификации .......................... 26
Радиофреквенциски опсези и
максимална излезна моќ ...27
Тип на фајлови кои се
репродуцираат ..........................28
Поддржани влезни аудио
формати ................................28
За BLUETOOTH
комуникација ....................... 28
Мерки на
претпазливост ............................ 29
За ова упатство за
употреба
•Инструкциите во ова Упатство за
употреба ги опишуваат контролите
на длаечинскиот управувач.
•Некои илустрации се претставени како
копцентуални цртежи и може да се
разликуваат од вистинскиот производ.
• Фабричките дотерувања се
подвлечени за секоја опишана
функција.
Што има во кутијата
• Адаптер за струја (1)
• Линиски звучник (1)
• Кабел за струја (1)
– Модели за В.Б/Ирска
• Субвуфер ( 1 )
– Модели за Австралија/Нов Зеланд
• Далечински управувач (1)
• Влошки за звучник за субвуфер (4)
• Водич за почеток
• R03 (size AAA) батерија (2)
• Упатство за употреба
• Оптички дигитален кабел (1)
5МК
Водич за делови и контроли
Деталите се исфрлени од илустрациите.
Линиски звучник (Главен уред)
Преден дел
 Сензор за далечински управувач
Насочете го далечинскиот
управувач кон сензорот на
далечинскиот управувач за да
работите со системот.
 N-Mark (стр. 20)
Кога користите NFC функција,
допрете со NFC-компатиблен
уред на ознаката.

(input select) копче
(стр. 11)
 BLUETOOTH PAIRING копче
(стр. 15)
 +/– (volume) копчиња
6МК
  (power) копче
Вклучување на системот или
префрлање во режим на
мирување.
 Индикатори
За детали видете “За
индикаторите на главниот
уред” (стр. 7).
За индикаторите на главниот уред
Светењето и трепкањето на индикаторите на главниот уред го покажува
влезот или статусот на влезниот уред.
Индикатори Статус
• Свети: Избран е ТВ влез.
• Трепка еднаш: Додека менувате тон/тон на субвуфер.
• Свети сино: BLUETOOTH поврзување е воспоставено (избран е
BLUETOOTH влез).
• Трепка еднаш: Додека менувате тон/тон на субвуфер.
• Брзо трепка сино: При спарување во статус на мирување.
• Трепка сино: се обидува да направи BLUETOOTH поврзување.
• Свети: избран е USB влез.
• Трепка еднаш: Додека менувате тон/тон на субвуфер.
• Брзо трепка: Додека чита податоци на поврзан USB уред.
• Трепка двапати повеќе пати: Кога поврзувате уред кој не е поддржан.
• Свети: Избран е аналоген влез.
• Трепка еднаш: Додека менувате тон/тон на субвуфер.
• Свети: Избран е звучен ефект. (стр. 13)
Индикаторите трепкаат кога е вклучена/исклучена функција за дотерување
или работите со далечинскиот управувач.
Индикатори Статус
• Трепка двапати: Една од следните функции е вклучена.
– Dolby DR (стр.17)
– BLUETOOTH мирување (стр. 18)
– Автоматско мирување (стр. 20)
– Режим за тросед (стр. 25)
– Пригушување (стр. 22)
• Трепка двапати: Една од следните функции е исклучена.
– Dolby DRC (page 17)
– BLUETOOTH мирување (стр. 18)
– Автоматско мирување (стр. 20)
– Режим за тросед (стр. 25)
– Пригушување (стр. 22)
• Трепка двапати: Аудио канал е дотеран во Main (стр. 20) или една од
следниве функции е вклучена.
– Ноќен режим (стр. 16)
– Режим за глас (стр. 17)
• Свети 2 секунди и се исклучува: Звучниот ефект е дотеран во CLEAR AUDIO+.
• Трепка наизменично: Субвуферот се обидува да се поврзе со системот со
Secure Link функција (стр. 23).
• Трепка двапати: Аудио канал е дотеран во Main (стр. 20) или една
од следниве функции е исклучена.
– Ноќен режим (стр. 16)
– Режим за глас (стр. 17)
7МК
Индикатори Статус
• Трепка двапати: Аудио каналот е дотеран во Main/Sub (стр. 20).
• Трепка три пати: Тонот/тонот на субвуферот е дотеран во
максимум/минимум.
• Непрекинато трепка: Звукот е исклучен.
• Трепка 10 секунди и системот се исклучува: Се
активира функцијата за заштита (стр. 26).
• Трепка полека: Системот се префрла во режим на
мирување со функцијата за автоматско мирување.
Заден дел
 (USB) порт (стр. 11)
 ANALOG IN приклучок
 TV IN (OPTICAL) приклучок
 DC IN приклучок
8
МК
Субвуфер
Далечински управувач
Некои копчиња различно работат
зависно од колку долго е
притиснато копчето. Долните икони
покажуваат колку долго да
притискате на копчето.
• : Допрете на копчето.
: Допрете и држете го копчето
•
неколку секунди.
  (power) копче
Вклучување субвуфер или
префрлање во режим на
мирување.
 Индикатор за напојување
– Свети црвено: Субвуферот е во
режим на мирување.
– Свети зелено: Субвуферот е
поврзан со системот.
– Свети портокалово: Субвуферот
е поврзан во системот со
Secure Link функција
– Трепка зелено: Субвуферот се
обидува да се поврзе со
системот
– Трепка портокалово: Субвуферот
се обидува да се поврзе со
системот со Secure Link
функција
– Трепка црвено: Активирана е
функцијата заштита на
субвуферот (стр. 28).
 SECURE LINK копче (стр. 23)
 Отвори за вентилација
За безбедност не ги блокирајте
отворите за вентилација
9МК
 TV (стр. 11)
Изберете ТВ поврзан во TV IN
(OPTICAL) приклучок за
емитување звук.
 BLUETOOTH (стр. 20)
Активирање BLUETOOTH
функција на системот.
 USB (стр. 11)
Изберете USB поврзан во
(USB) порт за емитување звук.
 ANALOG
: Изберете ТВ поврзан во
ANALOG IN приклучок за
емитување звук. (стр. 11)
: Вклучување/
исклучување функција за
намалување аудио. (стр. 22)
  (volume) +*/–
Прилагодување јачина на звук.
 SW  (subwoofer volume) +/–
(стр. 15)
Прилагодување јачина
на звук на субвуфер.
 / (previous/next)
(стр. 11, 15)
Одење на почеток на
претходен или следен фајл.
 –
+ (select) (стр. 11)
Менување меѓу претходна и
следна папка за репродуцирање
USB репродукција.
 CLEAR AUDIO+
: Изберете CLEAR AUDIO+
за звучен ефект. (стр. 13)
: Активирање режим за
безбедно поврзување. (стр. 19)
  (power)
Вклучување систем или
дотерување режим за
мирување.
10МК
 AUDIO*
: Избор на аудио канал за
Dolby Digital мултиплекс
емитување. (стр. 20)
: Вклучување/исклучување
на Dolby DRC функција. (стр. 14)
 VOICE
: Вклучување/исклучување
на режим за глас. (стр. 14)
: Вклучување/исклучување
на режим за тросед. (стр. 25)
 NIGHT
: Вклучување/исклучување
на ноќен режим. (стр. 13)
: Вклучување/исклучување
на BLUETOOTH режим за
мирување. (стр. 18)
  (muting)
Привремено исклучување звук.
  (play/pause)* (стр. 11, 15)
Паузирање или продолжување
со репродукција.
 MOVIE/MUSIC
: Избор на MOVIE или MUSIC
за звучен ефект. (стр. 13)
: Вклучување/исклучување
на функција за автоматско
мирување.
* AUDIO,  и  + копчињата имаат
сензибилна точка. Користете ги како
водич при работа
TV
ТВ кој е поврзан во TV IN
(OPTICAL) приклучок
Слушање звук
TV
BLUETOOTH
USB
ANALOG
 +/–
ANALOG
ТВ кој е поврзан во ANALOG IN
приклучок
BLUETOOTH
BLUETOOTH уред кој поддржува A2DP
За детали видете “Слушање музика/
звук со BLUETOOTH функција” (стр.
15).
USB
USB уред кој е поврзан во
(USB) порт
За детали видете “Слушање
музика на USB уред” (стр. 11).
2 Прилагодување јачина на звук.
• Прилагодете тон допирајќи 
+/– на далечинскиот управувач.
• Прилагодување тон на субвуфер
допирајќи SW  +/– на далечинскиот управувач (стр. 15).
Совет
SW  +/–
1 Допрете TV, ANALOG, BLUETOOTH,
или USB да изберете влез во кој
е поврзан уредот.
Индикаторот на избраниот влез
на главниот уред светнува.
Ако допрете
на главниот уред,
уредот се менува циклучно на
следниот начин. TV  BLUETOOTH 
USB  ANALOG
Слушање музика на
USB уред
Може да репродуцирате музички
фајлови зачувани на поврзан USB уред.
За тип на фај лови кои може да се
репродуцираат, видете во “Тип на
фајлови кои може да се репродуцираат” (стр. 28).
11МК
Слушање звук
Слушање на ТВ и
други уреди
5 Прилагодување јачина на звук.
USB
• Прилагодете тон допирајќи 
+/– на далечинскиот управувач
• Прилагодување тон на субвуфер
допирајќи SW  +/– на
далечинскиот управувач (стр. 15).
 +/–
Забелешка
SW  +/–

/
—
+
1 Поврзете USB уред во
(USB) порт.
Не вадете го USB-уредот за време на
работата. За да се избегне оштетување
на податоците на USB-уредот,
исклучете го системот пред да го
поврзете или отстраните USB-уредот.
Редослед на репродукција
Ако на USB уредот има папка,
музичките фајлови се репродуцираат
од музичките фајлови од првата
хиерархија.
Редоследот на репродукција на
музички фајлови се разликува
зависно од системските фајлови на
USB уредот..
Прва
хиерархија
Втора
хиерархија
2 Допрете USB.
3 Допрете  (play/pause).
4 Допрете – + да се префрлате
меѓу претходна и следна папка
за репродукција.
Можете да одите на почеток или
на следен фајл со / на
далечинскиот управувач.
: Папка
: Музички фајл
Системски
фајл
Редослед на репродукција
на папка и музички фајл
FAT32
По снимен датум и
време (старо кон ново)
NTFS
По име на папка или фајл
Совет
Може да изберете метод за
репродукција со SongPal (стр. 17).
12МК
Избор на Ефект на звук
Ќе може да слушате пре-програмирани ефекти на звук, кои се прилагодени на различни видови на
извори на звук.
Може да го компресирате звукот во
согласност со информацијата
вметната во содржината со
вклучување на ноќен режим.
Звукот е емитуван со мала јачина
со минимална загуба на точноста и
јасноста на дијалогот.
CLEAR AUDIO+
MOVIE/MUSIC
Допрете CLEAR AUDIO+ или MOVIE/
MUSIC да изберете ефект на звук.
Кога ќе изберете MOVIE или MUSIC,
допрете повеќе пати MOVIE/MUSIC.
CLEAR AUDIO+
Може да уживате во звук со Sonyпрепорачано звучно поле. Звучното поле
автоматски се оптимизира според
содржината за репродукција и функцијата.
MOVIE и MUSIC индикаторите светнуваат
за 2 секунди и се исклучуваат.
MOVIE
Звуците се репродуцираат со сараунд
ефекти и тие се реални и моќни,
правејќи ги соодветни за филмови.
МOVIE индикаторот светнува.
MUSIC
Ефектите на звук се оптимизираат за
слушање музика.
MUSIC индикаторот светнува.
NIGHT
Допрете NIGHT за вклучување или
исклучување на функцијата.
Вклучен ноќен режим
MOVIE и MUSIC индикаторите трепкаат
двапати.
Исклучен ноќен режим
MOVIE индикаторот трепка двапати.
Забелешка
Кога ќе го исклучите системот,
ноќниот режим автоматски се
исклучува.
13МК
Слушање звук
Дотерување Ефект на
звуккој е прилагоден на
изворите на звук
Уживајте во јасен
звук тивко на
полноќ (NIGHT)
Правење појасни
дијалози (VOICE)
Дијалозите може да ги направите
појасни со вклучување на режимот
за глас.
VOICE
Допрете VOICE за вклучување или
исклучување на функцијата.
Звук со низок волумен
лесно да се слуша со
компресирање со
компресирање со
динамичен опсег
Оваа функција работи само кога
репродуцирате Dolby Digital сигнал
на уред кој е поврзан во TV IN
(OPTICAL) приклучок. Кога ќе
вклучите Dolby DRC (Dynamic Range
Control), динамичниот опсег на аудио
сигналот (опсег меѓу максимален и
минимален тон) се компресира и
звукот со низок тон полесно се
слуша.
AUDIO
Вклучен режим за глас
MOVIE и MUSIC индикаторите трепкаат
двпати.
Исклучен режим за глас
MOVIE индикаторот трепка двапати.
Држете на AUDIO 5 секунди да ја
вклучите или исклучите
функцијата.
Dolby DRC вклучен
USB и ANALOG индикаторите трепкаат
двпати.
Dolby DRC исклучен
USB индикаторот трепка двапати.
14МК
Прилагодување
тон на субвуферот
Субвуферот е дизајниран за
репродукција на бас или звук со
ниска фреквенција.
Слушање музика со
спарување со мобилен уред
1 Допрете BLUETOOTH PAIRING на
BLUETOOTH
PAIRING
SW  +/–
BLUETOOTH
BLUETOOTH
индикатор
Допрете SW (subwoofer volume) 
+/– за да ја прилагодите јачината
на звук на субвуферот.
Забелешка
Кога влезниотизвор несодржи многу
бас звук, како на примерво ТВ
програми,бас звукот од субвуферот
може да биде тешко слушнат.
Слушање музика/звук со
BLUETOOTH функција
Слушање музика од
мобилен уред
Можете да слушате музика зачувана
на мобилен уред како што е смартфон
или таблет преку безжична врска со
поврзување на системот и на мобилниот
уред со функцијата BLUETOOTH. При
поврзување со мобилниот уред со
функцијата BLUETOOTH, ќе може да
работи со едноставно користење на
испорачаниот далечински управувач,
без вклучување на ТВ.
2 Вклучетеја BLUETOOTH функцијата,
и потоа изберете “HT-MT300/301”
по пребарување за него на
мобилен уред.
Ако се бара лозинка, внесете
“0000.”
3 Проверете дали BLUETOOTH
индикаторот на главниот уред
свети сино.
Врската помеѓу системот и
мобилниот уред е воспоставена.
4 Почнете со репродукција на
звукот со музичката апликација
на поврзаниот мобилен уред.
Звукот е емитуван од уредот.
5 Прилагодување јачина на звук.
• Прилагодете тон допирајќи 
+/– на далечинскиот управувач
• Прилагодување тон на субвуфер
допирајќи SW +/– на далечинскиот управувач (стр. 15).
•  и / на далечинскиот управувач може да се
користат за BLUETOOTH функција.
15МК
Избор на Ефект на звук
главниот уред.
Системот се префрла во режим
на спарување и BLUETOOTH
индикаторот трепка брзо.
Забелешки
• Можете да спарите до BLUETOOTH
уреди. Ако се спари 11ти BLUETOOTH
уред, најновите поврзан уред,
последниот спарен уред ќе се замени
со нов.
• Врши спарување за вторите и
следните мобилни уреди.
Совет
Може да го проверите статусот за
конекција на BLUETOOTH функцијата со
проверка на статусот на BLUETOOTH
индикаторот (стр. 7).
Слушање на музика од
спарен мобилен уред
3 Уверете се дека BLUETOOTH
индикаторот свети сино.
Врската помеѓу системот и
мобилниот уред е
воспоставена.
4 Почнете репродукција на звук со
музичката апликација
на поврзаниот мобилен уред.
Звукот е емитуван од главниот уред.
5 Прилагодување јачина на звук.
• Прилагодете тон допирајќи 
+/– на далечинскиот управувач
• Прилагодете тон на субвуферот
допирајќи SW  +/– на
далечинскиот управувач (стр. 15).
Поврзување со мобилен
уред со One-Touch
функција (NFC)
BLUETOOTH
 +/–
SW  +/–
Со држење на NFC-компатибилен мобилен уред како што е паметен телефон
или таблет близу ознаката N на главниот
уред, системот автоматски се вклучува,
тогаш спарувањето и BLUETOOTHповрзувањето се вршат автоматски.
Компатибилни уреди
Паметни телефонитаблети, и музички
плееру со NFC вградена функција
(OS: Android™ 2.3.3 или покасно, со
исклучок на Android 3.x))
1 Вклучете ја NFC функцијата на
мобилниот уред.
1 Вклучете ја BLUETOOTH функцијата
на мобилниот уред.
2 Допрете BLUETOOTH.
Системот автоматски се
преповрзува со мобилниот уред
со кој пред малку бил поврзан.
16МК
2 Допрете ја ознаката N на главниот
уред со мобилниот уред.
Продолжете со допирање се
додека мобилниот уред не
завибрира и не се појави порака
на мобилниот уредСледете ги
инструкциите на екранот за да го
извршите поврзувањето на
главниот уред и мобилниот уред.
Забелешки
3 Уверете се дека BLUETOOTH
индикаторот свети сино.
Врската помеѓу системот и
мобилниот уред е воспоставена.
4 Започнете со репродукција на
звук со музичката апликација
на поврзаниот мобилен уред.
Звукот е емитуван од системот.
5 Прилагодување јачина на звук.
• Прилагодете тон допирајќи 
+/– на далечинскиот управувач
• Прилагодете тон на субвуфер
допирајќи SW  +/– на далечинскиот управувач (стр. 15).
Запирање репродукција со
One-touch функција
Допрете ја ознаката N на главниот
уред со мобилниот уред повторно.
BLUETOOTH ќе се исклучи.
Слушање музика на
мобилен уред со
SongPal
Што може да правите со
SongPal*
SongPal е апликација за
контролирање на компатабилен
Sony аудио уред преку мобилен уред
како паметен телефон или таблет.
* SongPal е ажуриран и пуштен во
продажба како Sony | Music Center.
Sony | Music Center е компатибилен со
системот.
За детали за SongPal, видете на
следнава URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Со инсталирање SongPal на мобилен уред се овозможува следново.
17МК
Слушање музика/звук со BLUETOOTH функција
BLUETOOTH
индикатор
• Во зависност од вашиот уред, можеби
ќе треба да ги изврши следните
предмети на вашиот мобилен уред
однапред.
– Вклучете ја NFC функцијата.
– Инсталирајте “NFC Easy Connect”
апликација од Google Play и
стартувајте ја апликацијата.
(Апликацијата може да не е достапна
во некои земји / региони.) За детали,
погледнете во упатствата за работа
на вашиот уред.
• Ако вашиот мобилен уред е тип кој се
префрла во режим на мирување како
одговор на магнетна сила, можеби
нема да се поврзе со NFC. Кога One
touch функцијата не работи, поврзете
го со BLUETOOTH функцијата (стр. 15).
Звучни дотерувања на системот
Лесно може да го прилагодите звук
или да користите CLEAR AUDIO+
дотерување препорачано од Sony.
Уживајте во музика на USB уред
Можете да репродуцирате музика на
уред поврзан во (USB) порт на
главниот уред.
Може да направите и да смените
дотерување на машана и повторна
репродукција само за SongPal.
Забелешка
Вклучување на
системот преку
BLUETOOTH уред
Кога системот има информација за
спарување, системот може да го
вклучите и да слушате музика од
BLUETOOTH уред дури и кога
системот е во режим на мирување со
вклучување на BLUETOOTH режимот
за мирување.
Што може да контролирате со SongPal
се разликува зависно од поврзаниот
уред. Спецификацијата и дизајнот на
апликацијата може да се менува без
претходна најава.
Користење SongPal
NIGHT
1 Инсталирајте бесплатна SongPal
апликација на мобилен уред.
Пребарување на SongPal на
Google Play или App Store и
инсталирање на мобилен уред.
2 Поврзете ги системот и мобилниот
уред со BLUETOOTH функција
(стр. 15) или NFC функција (стр.
20).
3 Активирајте SongPal.
4 Работете следејќи го SongPal
екранот.
Забелешка
Користете SongPal со најнова верзија.
18МК
Држете NIGHT 5 секунди да ја
вклучите или исклучите
функцијата.
Вклучен BLUETOOTH режим за мирување
USB и ANALOG индикаторите трепкаат
двапати.
Исклучен BLUETOOTH режим за мирување
USB индикаторот трепка двапати.
Забелешка
Додека е вклучен BLUETOOTH режимот
за мирување, потрошувачката на
енергијата се зголемува.
Користење разни функции
Можете да наведете безжична
конекција за поврзување на
главниот уред со субвуферот преку
Secure Link функцијата. Оваа
функција може да спречи мешање
ако користите повеќе безжични
уреди или вашите соседи користат
безжични производи.
SECURE LINK
CLEAR AUDIO+
1 Допрете SECURE LINK на задниот
дел од субвуферот.
Индикаторот за напојување на
субвуферот трепка портокалово.
2 Држете на CLEAR AUDIO+ 5
секунди.
USB и ANALOG индикаторите
трепкаат двапати, потоа MOVIE и
MUSIC индикаторите трепкаат
наизменично. Кога главниот уред
е поврзан со субвуфер,
индикаторите престануваат да
трепкаат.
Ако ова не успее, MOVIE и MUSIC
индикаторите светнуваат за 5
секунди. Обидете се повторно со
горната операција.
19МК
Слушање музика/звук со BLUETOOTH функција
Активирање безжичен
пренос мешу одредени
уреди (SECURE
LINK)
Уживајте во мултиплекно
емитување звук (AUDIO)
Може да уживате во мултиплексно
емитување звук кога си стемот прима
Dolby Digital мултиплексен сигнал.
Заштеда на енергија
За користење на системот додека
штеди енергија, сменете го
следново дотерување.
Исклучување на системот
откривајќи држава на користење
AUDIO
Допрете AUDIO повеќе пати.
Каналот се менува циклично
на следниот начин.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Емитување само на главниот канал
MOVIE и MUSIC индикаторите трепкаат
двапати.
Sub
Емитување само на заменски канал.
MOVIE индикаторот трепка двапати.
Main/Sub
Главниот звук се емитува од левиот
звучник и заменскиот звук се емитува
од десниот звучник.
MUSIC индикаторот трепка двапати.
Забелешка
За прием на Dolby Digital сигнал, треба
ТВ или други уреди да поврзете во TV
IN (OPTICAL) приклучок со оптички
дигитален кабел (испорачан).
20МК
Кога ќе вклучите функција за
автоматско мирување, системот
автоматски се префрла во режим на
мирување кога со него не ракувате
околу 20 минути и системот не
прима влезен сигнал.
MOVIE/MUSIC
Држете на MOVIE/MUSIC 5
секунди за вклучување или
исклучување на функцијата.
Вклучено автоматско мирување
USB и ANALOG индикаторите трепкаат
двапати.
Фабричките дотерувања се вклучени за
моделите за ВБ/Ирска.
Исклучено автоматско мирување
USB индикаторот трепка двапати.
Фабричките дотерување се исклучени за
моделите за Австралија/Нов Зеланд.
Штедење енергија во
режим на мирување
Да заштедите потрошувачка при
режим на мирување, исклучете го
BLUETOOTH режимот за
мирување (стр. 18).
Фабричките дотерувања се
вклучени.
Може да се случи дисторзија кога
слушате на уред поврзан во
ANALOG IN и TV IN (OPTICAL)
приклучок. Може да спречите
дисторзија со намалување на
влезно ниво на системот.
Можете да го оптимизирате звукот
на субвуферот кој е инсталиран под
тросед со вклучување на режимот за
тросед.
ANALOG
VOICE
Држете на ANALOG 5 секунди за
вклучување или исклучување на
функцијата.
Вклучено намалување
USB и ANALOG индикаторите трепкаат
двапати
Држете на VOICE 5 секунди за
вклучување или исклучување на
функцијата.
Исклучено намалување
USB индикаторот трепка двапати.
Вклучен режим за тросед
USB и ANALOG индикаторите трепкаат
двапати.
Исклучен режим за тросед
USB индикаторите трепкаат двапати.
21МК
Користење разни функции
Оптимизирање звук на
субвуфер при
инсталирање под тросед
Дотерување функција
за намалување за
ANALOG IN и TV IN
(OPTICAL) приклучоци
Проблеми и решенија
Проблеми и решенија
Ако ви се случи нешто од следниве
потешкотии при користење на состемот, користете го водичот со проблеми и можни решенија да се обидете да
го решите проблемот пред да го
однесете на поправка. Ако проблемот
се уште постои, консултирајте се во
продавницата на Sony. Кога ќе го
носите на сервис понесете ги и
главниот уред и субвуферот.
Напојување
Системот не се напојува.
 Поврете дали кабелот за струја
правилно е поврзан.
 Откачете го кабелот за струја од
штекер и потоа по неколку
минути повторно поврзете го.
Системот автоматски се
исклучува.
 Функцијата за автоматско мирување
е вклучена. Исклучете ја функцијата
за автоматско мирување (стр. 20).
Звук
Не се емитува ТВ звук од
системот.
 Ако не се емитува звук од оптичкиот
дигитален излезен приклуок,
обидете се со следново.
– Поврзете кабелска или сателитска директно во TV IN (OPTICAL)
приклучок на системот.
– Поврзете го системот и ТВ со
аналоген аудио кабел (одделно
се продава) и сменете го влезот
на системот во “ANALOG.”
22МК
 Допрете на влезното копче на приклучокот на кое е поврзан ТВ
(стр. 11).
 Згоелемете го тонот на ТВ или
откажете го мутирањето.
 Проверете го излезот на звук на ТВ.
Видете во упатството за употреба
на ТВ за дотерувања.
 Состемот поддржува Dolby Digital
и PCM аудио формати (стр. 28).
Кога репродуцирате неподдржан
формат, дотерајте дитиален аудио
излез на TV (BRAVIA) во “PCM.” За
детали видете во упатството за
употреба на ТВ.
Звукот се емитува и од системот
и од ТВ.
 Пригушете го звукот од системот
или од ТВ.
Нема звук или од системот се
слуша многу тивок звук од уред
поврзан со системот.
 Допрете 
+ и проверете го нивото
на звук (стр. 11).
 Допрете  или 
+ за откажување
функција за пригушување (стр. 11).
 Проверете дали правилно е избран
влезен уред. Може да се обидете
се други влезни извори допирајќи
на различни влезни копчиња на
далечинскиот управувач (стр. 11).
 Проверете дали сите кабли и жици
на системот и поврзаниот уред
цврсто се ставени.
 Ако поврзаниот уред поддржува
функција за пребарување треба да
ја исклучите.
Не може да се добие сараунд
ефект.
 Во зависност од влезниот сигнал и
дотерувањето на звучното поле,
процесирање на сараунд звук
може да не работи ефективно.
Сараунд ефектот може да е
суптилен во зависност од
програмата или дискот.
 За репродукција на мулти канално
аудио проверете го дотерувањето
за дигитален аудио излез на уредот
поврзан со системот. За детали,
видете во упатството за употреба
испорачано со поврзаниот уред.
Субвуфер
Не се слуша звук или од субвуферот
се слуша многу тивок звук.
 Допрете SW + за големување
Звукот прескокнува или има шум.
 Ако има уред во близина кој
генерира електромагнетни
бранови, како безжичен LAN или
микробранова печка, преместете
го системот подалеку од него.
 Ако има пречки меѓу уредот и
субвуферот, тргнете го или
преместете го.
 Уредот и субвуферот приближете
ги колку може поблиску.
 Сменете безжична LAN фреквенција
на близок Wi-Fi рутер или компјутер
во 5GHz опсег.
 Сменете ТВ, Blu-ray Disc плеер и т.н.
од безжичен LAN во жичан LAN.
Поврзување USB уред
USB уредот не е препознат.
 Обидете се со следново:
 Исклучете го системот.
 Извадете го и повторно
поврзете го USB уредот.
 Вклучете го системот
 Проверете дали USB уредот
безбедно е поврзан во (USB)
порт (стр. 11).
 Проверете дали USB уредот или
кабелот се оштетени.
 Проверете дали USB уредот е вклучен.
 Ако USB уредот е поврзан преку
USB хаб, откачете го и поврзете го
USB уредот директно во системот.
 Поврзете го USB уредот во
ANALOG IN приклучок на системот
преку аналоген аудио кабел
(одделно се продава).
23МК
Проблеми и решенија
тон на субвуфер (стр. 15).
 Проверете дали индикаторот за напојување на субвуферот свети зелено.
 Ако индикаторот за напојување на
субвуферот не свети, обидете
се со следново.
– Проверете дали каблите на
субвуферот правилно се
поврзани.
– Допрете (power) на субвуферот
да се вклучи напојувањето.
 Ако индикаторот за напојување на
субвуферот трепка полека зелено
или свети црвено пробајте го ова.
– Преместете го субвуферот на близу
до главниот уред па така индикаторот за напојување да светне зелено.
– Следете ги чекорите во “Активирање безжичен пренос меѓу
одредени уреди (SECURE
LINK)” (стр. 19).
 Ако индикаторот за напојување на
субвуферот трепка црвено, допрете  (power) на субвуферот за
исклучување на напојувањто и
проверете дали отворите за
вентилација на субвуферот се
блокирани или не.
 Субвуферот е за репродукција на
бас звук. Во случај на влезни
извори кои содржат малку бас
компоненти (пр. ТВ емитување),
звукот од субвуферот може нема
да се слуша.
 Субвуферот е дизајниран за
репродукција на бас звук. Кога
влезен извор не содржи многу
бас звук, како на пр. ТВ програми,
бас звукот можеби нема да се
слуша.
 Исклучете го ноќниот режим. За
детали видете “Уживајте во јасен
звук при низок тон на полноќ
(NIGHT)” (стр. 13).
Поврзување мобилен уред
BLUETOOTH поврзувањето не
може да се заврши.
 Проверете дали BLUETOOTH
индикаторот на главниот уред
(стр. 6).
 Проверете дали BLUETOOTH уредот
за поврзување e вклучен и овозможена е BLUETOOTH функцијата.
 Приближете ги поблиску системот
и BLUETOOTH уредот.
 Спарете го системот и BLUETOOTH
уредот повторно. Можеби треба
да го откажете спарувањето со
овој систем и BLUETOOTH уредот.
Не може да се постигне спарување.
 Приближете ги поблиску еден до
друг системот и BLUETOOTH уредот.
 Проверете системот да не прима
мешање од безжичен LAN уред,
други 2.4GHz безижчни уреди
или микробранова печка. Ако
уред кој генерира
електромагнетно зрачење е во
близина, тргнете го уредот
подалеку од системот.
 Спарувањето нема да може да е можно
ако друг BLUETOOTH уред е присутен
околу системот. Во ваков случај,
исклучете го другиот BLUETOOTH уред.
Звук од поврзаниот BLUETOOTH
мобилен уред не се емитува од
системот.
 Проверете дали BLUETOOTH
индикаторот на уредот свети
(стр. 6).
 Приближете ги поблиску системот
и BLUETOOTH уредот.
 Ако уред кој генерира електромагнетно зрачење, како на пр. безжичен LAN уред, други BLUETOOTH
уреди или микробранова во
близина, тргнете го уредот
подалеку од овој систем.
24МК
 Отстранете ги пречките меѓу
системот и BLUETOOTH уредот или
тргнете го овој систем подалеку
од пречките.
 Преместете го поврзаниот
BLUETOOTH уред.
 Сменете ја безжичната LAN феквенцијата на на близок безжичниот LAN
рутер или компјутер во 5GHz опсег.
 Зголемете го тонот на поврзаниот
BLUETOOTH уред.
Звукот не е во синхронизација со
сликата.
 Кога гледате филмови, може да
слу=ате звук со мало
задоцнување зад сликата.
Далечински управувач
Далечинскиот управувач на
системот не работи.
 Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско
на главниот уред (стр. 6).
 Отстранете ги пречките меѓу
далечинскиот управувач и
системот.
 Заменете ги двете батерии во
далечинскиот управувач со нови
ако се слаби.
 Проверете дали допирате на точно
копче на далечинскиот управувач.
(стр. 11).
ТВ далечинскиот управувач не
работи.
 Главниот уред инсталирајте го да
не пречи на сензорот за
далечински управувач на ТВ.
Друго
Сите индикатори на главниот
уред трепкаат 10 секунди и
системот се исклучува.
Сензорите на ТВ не работат
правилно.
 Главниот уред може да ги блокира
сензорите (како што е сензорот за
светло), далечинскиот сензор или
емитерот за 3D наочари за 3D ТВ
кој поддржува 3D систем за очила
или безжична комуникација.
Поместете го уредот подалеку од
ТВ на растојание кое овозможува
правилно функционирање на
овие уреди. За локација на
сензори и далечинскиот ресивер,
видете во упатството за употреба
испорачано со ТВ.
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го на
следниот начин.
1 Допрете и држете  и – на
главниот уред повеќе од 5
секунди.
Сите индикатори на главниот
уред трепкаат 3 пати и дотерувањето се враќа во почетен статус.
2 Откачете го кабелот за струја.
3 Поврзете го кабелот за струја и
потоа допрете  за
вклучување на системот.
4 Поврзете го системот со
субвуферот (стр. 19).
Совет
Фабричките дотерувања се подвлечени
за секоја објаснета функција.
Системот не работи правилно.
 Системот може да е во демо
режим. За откажување на демо
режимот, ресетирајте го
системот. Допрете и држете на 
(power) и – на главниот уред
повеќе од 5 секунди (стр. 26).
25МК
Проблеми и решенија
 Активирана е функцијата за заштита.
Откачете го кабелот за струја и
проверете ги долните ставки.
– Проверете вентилацијата на
главниот уред не е покриена и
потоа вклучете го системот.
– Кога системот користи USB поврзување, извадете го USB уредот и
вклучете го системот. Ако системот работи правилно, моментално поврзаниот USB уред е над
максималниот излез на струја на
системот од 500 mA, или USB
уредот има неправилност.
Ресетирање на системот
Дополнителни информации
Спецификации
Линиски звучник (SAMT300, SA-MT301)
Засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌ (номинална)
Преден Л + Преден Д: 20 W + 20 W
(на 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
Преден Л/Преден Д блок на звучник:
25 W (по канал на 4 ohms, 1 kHz)
Влез
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
USB деч
(USB) порт:
Тип A (За поврзување USB меморија)
BLUETOOTH дел
Систем на комуникација
BLUETOOTH Specification version 4.2
Излез
BLUETOOTH Specification Power
Class 1
Максимален опсег на комуникација
Во видокруг приближ. 25 m1)
Опсег на фреквенција
2.4 GHz band (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддржани кодекси3)
SBC4)
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Фреквенција 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)
1) Вистинскиот опсег се разликува зависно од факторите како на пр. пречки
меѓу уредите, магнетни полиња околу
микробранова печка, статичен елек-
26МК
2)
3)
4)
трицитет, безичен телефон,
осетливост на прием, оперативен
систем, софтверска апликација и т.н.
BLUETOOTH стандардни профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
Кодекс: Компресија на аудио
сигнал и формат на конверзија
Кратенка за подгрупа на кодекс
Преден Л/Преден Д блок на систем
Систем на звучници
Систем на звучник со цел опсег,
Акустична суспензија
Звучник
40 mm × 100 mm конусен тип
Општо
Потребна моќ
DC 19.5 V (using the supplied AC
adapter connected to AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60Hz power supply)
Потрошувачка
Вклучено: 25 W
Мирување: 0.5 W или помалку
BLUETOOTH режим на мирување
е вклучен: 1.8 W или помалку*
BLUETOOTH режим на мирување
е исклучен: 0.5 W или помалку
* Системот автоматски се префрла
во режим на штедење кога нема
историја за спарен BLUETOOTH,
дури и ако BLUETOOTH режимот
за мирување е вклучен.
Димензии* (приближ.) (ш/в/д)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Не се вклучени испакнатите делови
Маса (приближ.)
1.4 kg
Компатибилни iPod/iPhone модели
Компатибилните модели на iPhone / iPod
се како што следи. Ажурирајте го вашиот
iPhone / iPod со најновиот софтвер пред
да го користите со системот.
Направено за:
iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE /
iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 /
iPhone 6 Plus / iPhone 5s / iPhone 5c /
iPhone 5 iPod touch (6-та генерација) /
iPod touch (5-та генерација)
Субвуфер (SA-WMT300,
SA-WMT301)
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
50 W (at 4 ohms, 100 Hz)
Систем на звучници
Субвуфер систем на звучници, Бас
рефлекс
Звучник
120 mm конусен тип
Потребна моќ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Безжичен предавател/
приемник
Опсег на фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Дизајнот и спецификациите се предмет
на измена без претходна најава.
Потрошувачка
Вклучен: 20 W
Мирување: 0.5 W или помалку
Димензии* (приближ.) (ш/в/д)
95 mm × 383 mm × 365 mm
Дополнителни информации
* Не се вклучени испакнатите делови
Маса (приближ.)
4.9 kg
Радиофреквенциски опсези и максимална
излезна моќ
Фреквенција
Максимална излезна моќ
BLUETOOTH
2400 - 2483.5 MHz
< 6 dBm
Безжичен субвуфер
2400 - 2483.5 MHz
< 6 dBm
27МК
Тип на фајл за репродукција
Кодекс
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Забелешки
• Некои фајлови може не се репродуцираат зависно од форматот на фајл, кодирањето или условите на снимање
• Некои фајлови уредувани на компјутер
може да не се репродуцираат.
• Системот не репродуцира кодирани
фајлови како на пр. DRM и Lossless.
• Системот може да ги препознае следниве фајлови или папки во USB уред:
– пат на папка долга до 128 карактери
– до 200 папки (вклучувајќи и рут папка)
– до 200 аудио фајлови/папки во секоја
папка
• Некои USB уреди може да не работат
со овој систем.
• Системот може да препознае Mass
Storage Class (MSC) уреди
Поддржани влезни
ауидо формати
Аудио формати поддржани од овој
систем се следните.
• Dolby Digital
• Linear PCM 2ch
28МК
За BLUETOOTH
комуникација
• BLUETOOTH уредите треба да се
користат на приближно 10 метри
(непречено растојание) еден од
друг.
Опсег на ефективна комуникација
може да е помало под следните
услови.
– Кога меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување има човек, метален
предмет, ѕид или други пречки
– Местото каде е поставен
безжичниот LAN
– Околу микробранова печка
– Места каде има други
електромагнетни бранови
• BLUETOOTH уредите и безжниот LAN
(IEEE 802.11b/g/n) користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога користите BLUETOOTH уред во близина
на уред со безжичен LAN, може да
се појават електромагнетни пречки.
Ова ќе резултира со помала брзина
на пренос, шум или нема да може
да се поврзете. Ако се случи ова
обидете се со следните мерки:
– Системот користете го најмалку
10 метри подалеку од безжичен
LAN уред.
– Исклучете го напојувањето на
безжичниот LAN уред кога
користите BLUETOOTH уред
растојание од 10 метри.
– Поставете ги системот и BLUETOOTH
уредот колку може поблиску.
• Радио бранови емитувани од овој
систем може да пречат во работата
на некои медицински уреди. Бидејќи овие пречки може да резултираат со дефект, исклучете го напојувањето на системот и BLUETOOTH
уредот на следните места:
• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH
уреди кои имаат ист профил како и
системот.
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата
наведена од Bluetooth SIG, Inc. Но,
дури и кога уредот е во согласност
со BLUETOOTH спецификацијата има
случаеви кога карактеристиките и
спецификациите на BLUETOOTH
уредот не овозможува поврзување
или имаат различни методи на
управување, приказ или работа.
• Може да се слуши шум или звукот
може да е испрекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот поврзан со
системот, околината на
комуникација или околните услови.
Ако имате прашања или проблеми
со системот, обратете се во
најблиската продавница на Sony.
Мерки на претпазливост
За безбедност
• Доколку во системот влезе било каков
тврд предмет или течност, откачете го
системот и однесете го кај сервисер на
проверка пред повторно да го вклучите.
• Не се качувајте врз уредот и
субвуферот, бидејќи може да паднете
и да се повредите или да го оштетите
самиот ситем.
За извор за напојување
• Пред да почнете со работа со системот,
проверете дали работниот напон е идентичен со локалната мрежа. Работниот
напон е прикажан на името со плочката
на задната страна од Субвуферот.
• Ако системот не го користите подолго
време, откачете го од штекер. За
откачување на AC кабелот за
напојување, фатете го за самиот
приклучок, никогаш не го тегнете за
кабелот.
• Еден контакт од приклучокот е поширок
од другиот поради безбедносни цели и
одговарана штекерот само на еден начин.
Ако не можете приклучокот целосно да го
вметнете во штекерот, обратете се во
продавницата.
• Кабелот за напојување мора да се
менува само од квалификуван сервисер.
За затоплувањето
Иако системот се загрева додека
работи, ова не е дефект. Ако
непрекинато го користите овој систем
на многу висок тон, температурата на
системот ќе се зголеми. Да не се
изгорите несакајќи, не го допирајте
системот.
За поставување
• Ставете го системот на место со
соодветна вентилација да спречите
прегревање и да го продолжите
времетраењето на системот.
• Системот не го ставајте во близина
на топлотни извори, или на места
29МК
Дополнителни информации
– Во болници, воз, авион, бензински
пумпи и места каде има запаливи
материјали
– Во близина на автоматски врати
или противпожарни аларми
• Овој систем поддржува
безбедносна функција која е во
согласност со BLUETOOTH
спецификацијата да овозможува
безбедна комуникација при
користење на BLUETOOTH. Но, оваа
безбедност може да не е доволна
во зависност од дотераната
содржина и други фактори, па така
секогаш бидете внимателни при
комуникација преку BLUETOOTH.
• Sony не е одговорен за било какви
штети или губење на материјали за
време на комуникација преку
BLUETOOTH.
изложе ни на директна сончева
светлина, прекумерна прашина или
механички шок.
• Не ставајте ништо врз главниот уред.
• Системот ако го користите во комбинација со ТВ, видео или аудио уред, може
да се појави шум и квалитетот на сликата да е послаб. Во ваков случај тргнете го системот подалеку вакви уреди.
• Внимавајте кога системот го ставате врз
површини кои се специјално третирани
(со восок, масло, политура и тн.н),
бидејќи може да се обезбои или оштети.
• Внимавајте да избегнете било каква
можна повреда од аглите на
уредот и субвуферот.
• Кога го инсталирате субвуферот под
тросед, може да почувствувате мачнина поради вибрациите од субвуферот.
Во ваков случај, прилагодете го тонот
на субвуферот или инсталирајте го
субвуферот на друго место.
За работата
Пред да поврзете друга опрема, прво
исклучете го и откачете го системот.
Ако се појави неправилност на
боја на ТВ екранот
На одредени типови на ТВ може да се
појави неправилност на бојата.
• Ако се случи неправилност на боја...
Исклучете го ТВ, потоа по 15 до 30
минути повторно вклучете го.
• Ако повторно се случи неправилност
на боја...
Системот тргнете го подалеку од ТВ.
За чистење
Системот чистете го мека ткаенина. Не
користете абразивни средства, пудер
или разредувачи како алкохол или
безнзин.
Ако имате прашања или проблем со
овој систем, обратете се кај
најблискиот Sony продавач.
30МК
Авторски права и заштитни знаци
Овој систем вклучува Dolby* Digital.
* Произведен под лиценца од Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и дупло-D
симболот се заштитни знаци на
Dolby Laboratories
BLUETOOTH® знакот и логото се регистрирани трговски марки сопственост
на Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба на овие знаци од страна на Sony
Corporation е под лиценца. Други заштитни знаци и трговски имиња се сопственост на нивните претставници.
N Mark е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на NFC
Forum, Inc. во САД и др. земји .
Android и Google Play се
заштитни знаци на Google LLC.
Apple, iPhone, iPod и iPod touch се
заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји. App
Store е услужна марка на Apple Inc.,
регистрирана во САД и во други земји.
Употребата на знакот Made for Apple
значи дека додатокот е дизајниран за
да се поврзе конкретно со
производите на Apple идентификувани
во значката и е сертифициран од
страна на развивачот за да ги исполни
стандардите на Apple за изведба.
Apple не е одговорен за работењето
на овој уред или нејзината
усогласеност со безбедносните и
регулаторните стандарди.
“BRAVIA” лого е заштитен знак на
Sony Corporation.
“ClearAudio+” е заштитен знак на
Sony Corporation.
MPEG Layer-3 аудио технологија за
кодирање и патенти лиценциран од
Fraunhofer IIS и Thomson.
Windows Media е регистрирана
трговска марка или заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји. Овој производ е заштитен
со одредени интелектуални права на
Microsoft Corporation. Користење или
дистрибуција на ваква технологија
надвор од овој уред е забранета без
лиценца од Microsoft или овластен
продавач на Microsoft.
Сите други заштитни занци или
трговски марки се на нивните
сопственици.
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-23(1)
Download PDF

advertising