Sony | HT-RT3 | Sony HT-RT3 5.1-кан. систем за домашно кино со Bluetooth® технологија Упатства за употреба

Домашно
кино
Упатство за употреба
HT-RT3
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар, не ги
покривајте отворите за вентилација
со весник, чаршав, завеси и сл.
Апаратот не го изложувајте на
отворен извор на пламен (на пр.
запалени свеќи).
Да намалите ризик од пожар или
електричен шок, апаратот не
дозволувајте да ви падне или да го
испрскате и не ставајте врз него
предмети полни со течност, како на
пр. вазни.
Апаратот не го поставувајте во
затворен простор, како на пр.
библиотека или вграден плакар.
Батериите или апаратот не ги
изложувајте на преголема топлина,
како на пр. сонце или пожар.
Да спречите повреда, овој апарат
мора безбедно да се стави врз
кабинет или да се прикачи на
под/ѕид во согласност со
инструкциите за инстлирање.
Само за внатрешна употреба.
За извори за напојување
• Уредот не е исклучен од
електричната мрежа се додека е
поврзан во штекер дури и ако
самиот апарат се исклучи.
• Главниот приклучок се користи за
откачување на уредот од штекер,
уредот поврзете го во лесно
достапен штекер. Доколку
забележите неправилност главниот
приклучок веднаш исклучете го од
штекер.
Препорачани кабли
Треба да се користат правилно
заштитени и заземјени кабли и
конектори за поврзување компјутер
и/или периферни уреди.
2МК
За производи со CE ознака
Валидноста на CE ознаката е
ограничена само на тие земји каде
легално се продава, главно во земји
од Источно европско подрачје.
За купувачите во Европа
Исфрлање на
истрошените батерии
(применливо во
Европската унија и
земји со посебни собирни
центри)
Овој симбол на батеријата или на
нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира
како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени
со хемиски знак. Хемискиот симбол
за жива (Hg) или олово (Pb) се
ставаат на батерии кои содржат
повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните
негативни последици за
опкружувањето и човековото
здравје, што може да се
предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на
природните ресурси. Во случај
уредот да треба да е постојано
поврзан со вградената батерија, за
зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа
батерија треба да се заменува само
од квалификуван сервисен
персонал. За да обезбедите
правилен третман на батериите,
однесете ги при крај на нивниот
животен век во собирен центар за
рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно
отстранување на сите батерии од
апаратот, прочитајте го упатството
за вадење батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање електрична
и електронска опрема. За подетални
информации околу рециклирање на
батериите, обратете се во локалната
компанија за рециклирање, отпад
или продавницата каде што сте го
купиле производот.
Забелешка за
потрошувачите: следнава
информација е само за
опрема која е продадена во
земјите кои ги применуваат
ЕУ директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија. Прашања
поврзани со усогласеноста на
производот врз основа на
законодавството на Европската
Унија адресирајте на овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За
прашањата за сервис или
гаранцијата, обратете се на
наведените адреси обезбедни во
сервисната книшка или гаранцијата.
Со ова, Sony Corporation изјавува
дека оваа опрема е во согласност
со Директивата 2014/53 / EU.
Целосниот текст на декларацијата
за сообразност на ЕУ е достапна на
следнава интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа радио опрема е наменета да
се користи со одобрената верзија на
софтверот/фирмверот што се
наведени во Декларацијата за
усогласеност на ЕУ. Софтверот /
фирмверот што е инсталиран во
оваа радио опрема е потврден за
усогласеност со основните барања
на Директивата 2014/53 / EU.
Верзијата на софтверот / фирмверот
може да се најде преку
“VER>” (Version) in “SYS>”
(System).
Ова Домашно кино е наменето за
репродукција од поврзани уреди,
проследување музика од NFCкомпатибилни паметни телефони
или BLUETOOTH уреди.
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата
поставени со EMC регулативата за
користење на продолжен кабел
пократок од 3 метри.
Авторски права и заштитни
знаци
• Овој систем вклучува Dolby* Digital.
* Произведено под лиценца од
Dolby Laboratories. Dolby и дуплоD симболот се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
• BLUETOOTH® ознаката и логото се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било какво користење на овие
знаци од страна на Sony Corporation
се со лиценца. Други заштитни
знаци и трговски марки се
сопственост на нивните
претставници.
3МК
• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија.
Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и
HDMI логото се заштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing LLC во САД и други
земји.
• N-Mark е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
• Android™ е заштитен знак на Google
LLC.
• Google Playе заштитен знак на
Google LLC.
• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани
од Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални права, на
Microsoft Corporation. Користење или
дистрибуција на ваква технологија
надвор од овој производ е
забранета без лиценца од Microsoft
или овластен продавач на Microsoft .
• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony
Corporation.
• “ClearAudio+” е заштитен знак на
Sony Corporation.
• “PlayStation” е регистрирана
трговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Apple, iPhone, iPodi i iPod touch се
заштитен знак на Apple Inc.,
регистрирани во САД идруги земји.
AppStoreе сервисна ознака на Apple
Inc.
4МК
Употребата на знакот Made for
Apple значи дека додатокот е
дизајниран за да се поврзе
конкретно со производите на Apple
идентификувани во знакот и е
сертифициран од страна на
развивачот за да ги исполни
стандардите на Apple за изведба.
Apple не е одговорен за работењето
на овој уред или нејзината
усогласеност со безбедносните и
регулаторните стандарди.
Компатибилни iPod/iPhone
модели
Компатибилните модели на
iPhone / iPod се како што следи.
Ажурирајте го вашиот iPhone / iPod
со најновиот софтвер пред да го
користите со системот.
Направено за:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/
iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5
– iPod touch (6th generation)/
iPod touch (5th generation)
• ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН СО
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
ЛИЦЕНЦА ЗА ЛИЧНА И
НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА НА
ПОТРОЧУВАЧОТ ЗА
(i) КОДИРАЊЕ ВИДЕО ВО
СОГЛАСНОСТ СО MPEG-4 VISUAL
СТАНДАРДОТ (“MPEG-4 VIDEO”)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЊЕ MPEG-4 ВИДЕО КОЈ
Е КОДИРАН ОД ПОТРОШУВАЧОТ
ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА
УПОТРЕБА И/ИЛИ Е ДОБИЕНА ОД
ВИДЕО ПРОВАЈДЕР ЛИЦЕНЦИРАН
ЗА MPEG-4 ВИДЕО
ЛИЦЕНЦАТА НЕ СЕ ДАВА ИЛИ СЕ
ПРИМЕНУВА ЗА БИЛО КОЈА ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПОЛНИТЕЛНИ
ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО
ПРОМОТИВНИ, ИНТЕРНИ ИЛИ
КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ И
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ
ОД MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•Сите други заштитни знаци или трговски
марки се на нивните сопственици.
• Други системи и имиња на производи
главно се заштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
производителите. ™ и ® ознаките не се
наведени во овој документ.
За овие инструкции
во упатството
• Инструкциите во ова Упатство за
употреба опишани се контролите
на далечинскиот. Може да ги
користите и контролите на
Субвуферот ако имаат исто или
слично име како и на
далечинскиот.
• Некои илустрации се претставени
како концепциски примери и може
да се разликуваат од вистинскиот
производ.
• Фабричкото дотерување е
подвлечено.
• Текстот во наводници (“--”) се
прикажува на екран на предниот
екран.
5МК
Содржина
Поврзување → Водич за почеток (посебен документ)
За ова упатство
за употреба ............................ 5
Водич низ делови и контроли . 7
Слушање
Слушање звук од поврзани
уреди ....................................... 11
Репродукција од USB уред ......11
Прилагодување на звук
Уживајте во звучни ефекти .....12
BLUETOOTH функции
Слушање музика од
BLUETOOTH уред ................. 13
Контролирање на системот
преку паметен телефон или
таблет ((Sony | Music Center) .15
Дотерувања и прилагодувања
Користење екран за
дотерување ..............................16
6МК
Други функции
Користење на Control for HDMI
функцијата ............................18
Користење на “BRAVIA” Sync
функцијата .............................19
Штедење напојување во режим
на мирување ........................20
Монтирање на Линиски
звучник и Сараунд звучници
на ѕид ........................................ 20
Ракување со системот преку
далечински управувач ......22
Прилагодување тон на
субвуфер ............................... 22
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост ........ 22
Проблеми и решенија ............. 23
Тип на фајлови кои може да се
репродуцираат ...................27
Поддржани аудио формати ...28
Спецификации ...........................28
Радиофреквенциски опсези и
максимална излезна моќ . 29
За BLUETOOTH
комуникација ......................29
Водич низ делови и контроли
За повеќе информации видете на страните прикажани во заградите.
Субвуфер
Горен панел
(power) копче на допир
Вклучување на системот или
дотерување во режим на
мирување.
INPUT копче на допир
Изберете уред кој сакате да го
користите.
(N-Mark) (стр. 15)
Поставете го NFCкомпатибилниот уред во
близина на оваа ознака за
активирање на NFC функцијата.
За копчињата на допир
Копчињата на допир работат кога
нежно ќе ги допрете. Не ги
VOL (volume) +/– копче на допир допирајте многу силно.
PAIRING копче на допир
7МК
Преден панел
Сензор за далечински
управувач (стр. 2 2 )
Преден екран
Син LED индикатор
Го покажува BLUETOOTH
статусот како што следи.
8МК
При BLUETOOTH
спарување
Трепка брзо
Системот се обидува
да се поврзе со
BLUETOOTH уредот
Трепка
Системот воспостави
врска со BLUETOOTH
уред
Свети
(USB) порт (стр. 1 1 )
Заден панел
Кабел за струја
HDMI OUT (ARC)
TV IN (OPTICAL) приклучок
ANALOG IN приклучок
9МК
Далечински управувач
INPUT (стр. 11)
(power)
Вклучување на систем или
дотерување во режим на мирување.
10МК
DIMMER
Прилагодување осветленост
на предниот панел за приказ.
“BRIGHT” → “DARK” → “OFF”
• Предниот панел е исклучен кога
“OFF” е избрано. Се вклучува
автоматски кога ќе допрете на
било кое копче, потоа повторно
исклучете го ако со системот не
ракувате неколку секунди.
Меѓутоа, во некои случаи,
предниот панел може да не се
исклучи. Во ваков случај,
осветленоста на предниот панел
е иста како и “DARK”.
MENU
Вкучување/исклучување на
менито во предниот панел.
/
Изберете ставка од менито.
ENTER
Влегува во избраното.
BACK
Се враќа на претходен екран.
Запира со USB репродукција.
(volume) +*/–
Прилагодување јачина на тон.
SW
(subwoofer volume)
+/– (стр. 2 2 )
Прилагодување тон на бас.
(muting)
Привремено исклучување
звук.
CLEARAUDIO+
Автоматски избира соодветно
дотерување на звук за
звучниот извор.
SOUND FIELD (стр. 1 2 )
Избор на режим за звук.
VOICE (стр. 1 2 )
* (play/pause)
Паузирање или продолжување
со репродукција.
NIGHT (стр 12)
* Копчињата
и
+ имаат
сензибилна точка. Оваа точка служи
како водич кога работите со
далечинското.
Репродукција од USB
уред
Можете да репродуцирате музички/
видео* фајлови на поврзаниот USB
уред.
За тип на фајлови , видете во “Тип на
фајлови за репродукција” (стр. 27).
* Освен за модели за Европа.
1
Слушање
Поврзџете USB уред во
(USB) порт.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот пред
поврзување.
Слушање звук од
поврзани уреди
Допрете непрекинато INPUT.
Кога еднаш ќе допрете INPUT, на
предниот панел се прикажува
моменталниот уред, потоа секогаш
кога ќе допрете INPUT, уредот
циклучно се менува како што следи.
“TV” → “ANALOG” → “BT” →“USB”
“TV”
Уред (ТВ и т.н.) кој е поврзан во TV IN
(OPTICAL) приклучокот или ТВ
компатибилен со Audio Return Channel
функција кој е поврзан во HDMI OUT TV
(ARC) приклучок
“ANALOG”
Уред (Дигитален медиа плеер и т.н.) кој е
поврзан во ANALOG IN приклучок
“BT”
BLUETOOTH уред кој поддржува A2DP
(стр. 1 3 )
“USB”
USB уред кој е поврзан во
порт (стр. 11)
(USB)
2
3
4
Допрете INPUT непрекинато да
изберете “USB”.
Листа со USB содржина се
прикажува на ТВ екранот.
Допрете / да изберете
содржина и допрете ENTER.
Избраната содржина почнува со
репродукција.
Прилагодете го тонот.
• Прилагодете го тонот на
системот со допирање +/–.
• Прилагодете го тонот на
субвуферот со допирање на
SW +/–.
11МК
Слушање
/
(previous/next/
rewind/fast forward)
Допрете да изберете
претходна/ следна песна или
фајл.
Држете да пребарувате
напред или назад.
Забелешка
Не го вадете USB уредот додека
работи. Да избегнете оштетување на
податоци или на USB уредот, исклучете
го системот пред да го вадите USB
уредот
Информација за USB
уред на ТВ екран
Избор на звучно поле
Допрете SOUND FIELD непрекинато
се додека на предниот панел не се
прикаже звукот.
“CLEARAUDIO+”
Може да уживате во звук со Sonyпрепорачано звучно поле. Звучното поле
автоматски се оптимизира според
репродуцираната содржина и функција.
“MOVIE”
Звуците се репродуцираат со сараунд
ефекти и тие се реални и моќни, правејќи
ги погодни за филмови.
 Време на репродукција
 Вкупно време на репродукција
 Брзина
 Статус на репродукција
 Брзо премотување назад/напред
 Статус на повторена
репродукција
 Изберете индекс на фајл/Вкупно
фајлови во папка
Забелешки
• Зависно од изворот на кој се
репродуцира, некои информации
може нема да се прикажат.
• Зависно од режимот за репродукција,
прикажаната информација може да
се разликува.
Прилагодување звук
Уживајте во звучен
ефект
Може да уживајте во претходно
програмирани звучни полиња кои се
прилагодени на различни типови на
12МК
“MUSIC”
Звучните ефекти се оптимизираат за
слушање музика.
“SPORTS”
Коментарите се јасни, се слушаат овации
како сараунд звук и звукот е реален.
“GAME”
Звуците се моќни и реални, погодни за
играме игри.
“STANDARD”
Звук кој одговара на секој извор.
Совет
Може да допрете и CLEARAUDIO+ да
изберете “CLEARAUDIO+”.
Користење на Night
mode функција
Оваа функција е корисна кога
гледате филмови доцна навечер.
Може дијалогот да го слушате јасно
дури и на низок тон.
Допрете NIGHT да изберете
“N.ON”.
За деактивирање на Night mode,
Користење на Clear
Voice функција
Оваа функција помага дијалогот да
го прави појасен.
BLUETOOTH функции
Слушање музика од
BLUETOOTH уред
3
Допрете
PAIRING на
Субвуферот.
Синиот LED индикатор брзо трепка
при BLUETOOTH спарувањето.
Вклучете ја BLUETOOTH
функцијата и потоа изберете
“HT-RT3” по пребарување на
BLUETOOTH уредот.
Направете го овој чекор во рок
од 5 минути, во спротивно
режимот за спарување може да
се откаже.
Кога ќе се воспостави
BLUETOOTH поврзување, синиот
LED индикатор светнува.
Забелешки
• Ако за BLUETOOTH уредот е потребна
лозинка, внесете “0000”. Лозинката
може да биде наречена и “Passcode”,
“PIN code”, “PIN number” или “Password”.
• Може да спарите најмногу до 9
BLUETOOTH уред. Ако спарите 10-ти
BLUETOOTH уред, најновиот поврзан
уред ќе се замени со новиот.
Слушање музика од
спарен уред
1
Спарување на овој систем
со BLUETOOTH уред
2
Спарувањето е операција каде
BLUETOOTH уреди прво меѓусебно се
регистрираат. Еднаш кога ќе се
направи спарување, нема потреба
повторно да се прави.
1
Ставете го BLUETOOTH
уредот на 1 метар од
Субвуферот.
3
Вклучете ја BLUETOOTH
функцијата на спарениот уред.
Допрете INPUT непрекинато да
изберете “BT”.
Системот автоматски се
поврзува со BLUETOOTH уред во
кој најчесто е поврзауван.
Кога BLUETOOTH поврзување, ќе
се воспостави, синиот LED
индикатор светнува.
Почнете со репродукција на
BLUETOOTH уред.
13М
Прилагодување звук
Допрете VOICE непрекинато.
• “UP OFF”: Clear Voice функцијата е
исклучена.
• “UP 1”: Опсегот на дијалогот е
зголемен.
• “UP 2”: Опсегот на дијалогот е
зголемен и делови од опсег кои
тешко се распознаваат од
постарите се зголемува.
2
4
Прилагодете го тонот.
• Прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот.
• Прилагодете го тонот на
системот со +/–.
• Прилагодете го тонот на
субвуферот со SW +/–.
Забелешки
• Еднаш кога системот и BLUETOOTH
уредот ќе се поврзат, можете да
управувате со репродукцијата со
допирање на
и
/
.
• Можете да се поврзете со системот од
спарен BLUETOOTH уред дури и кога
системот е во режим на мирување ако
дотерате “BTSTB” во “ON” (стр. 18).
• Аудио репродукцијата на овој систем
може да доцни од таа на BLUETOOTH
уредот поради крактеристиките на
BLUETOOTH безжичната технологија.
Совет
Можете да овозможите или оневозможите
AAC кодекс од BLUETOOTH уредот (стр. 18).
За откачување на BLUETOOTH
уред
Направете било што од следново.
• Допрете PAIRING повторно на
Субвуферот.
• Оневозможете BLUETOOTH
функција на BLUETOOTH уред.
• Исклучете го системот или
BLUETOOTH уредот.
Компатибилни далечински уреди
Далечински уреди со вградена NFC
функција
(ОС: Android 2.3.3 или понов, освен
Android 3.x)
Забелешки
• Системот може да се препознае и
поврзе истовремено само во еден
NFC-компатибилен уред.
• Во зависност од далечинскиот уред,
може ќе треба прво да ги направите
следниве работи на вашиот далечен
уред.
– Вклучување на NFC функцијата. За
детали, видете во упатството за
употреба на далечинскиот уред.
– Ако далечинскиот уред има постара
верзија на ОС од Android 4.1.x,
превземете и активирајте ја “NFC
Easy Connect” апликацијата. “NFC
Easy Connect” е бесплатна
апликација за Android далечен уред
кој може да го добиете од Google
Play™. (Апликацијата може да не е
достапна во некои земји/региони.)
1
Држете го далечинскиот уред во
близина на N-Mark ознаката на
Субвуферот се додека не
завибрира.
Поврзување со далечински
уред со One-touch
функцијата (NFC)
NFC (Near Field Communication) е
технологија која овозможува безжична
комуникација со краток опсег меѓу разни
уреди.
Со држење на NFC-компатибилен
BLUETOOTH уред блиску до N-ознаката на
Субвуферот, системот и далечин-скиот
уред продолжуваат автоматски со
комплетирање на спарувањето и
BLUETOOTH поврзувањето.
14МК
Следете ги инструкциите прикажани
на екран на далечинскиот уред и
завршете ја постапката за
BLUETOOTH поврзување.
Кога BLUETOOTH поврзувањето е
воспоставено, синиот LED
индикатор светнува.
2
3
Почнете со репродукција на
аудио на далечинскиот уред.
За детали за репродукција,
видете во упатството за
употреба на далечинскиот уред.
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH
поврзувањето не успеат, направете го
следното.
– Држете го далечинскиот управувач во
близина на N-Mark на Субвуферот.
– Извадете ја футролата од
далечинскиот уред ако користите.
– Повторно активирајте ја “NFC Easy
Connect” апликацијата.
– беспрекорно уживање во музика дома.
– менување на најчесто користените
дотерувања, одберете го влезот на
системот и прилагодете ја јачината
на звукот.
– уживате во музика зачувана на
паметен телефон со системот.
– уживате во музика визуелно преку
екранот на паметниот телефон.
Забелешки
• Sony | Music Center користи BLUETOOTH
функција на системот.
• Што можете да го контролирате со
Sony | Music Center варира во
зависност од поврзаниот уред.
Спецификацијата и дизајнот на
апликацијата може да се менуваат
без претходна најава.
Користење Sony | Music Center
Да запрете со репродукција
со One-touch функција
1
Држете го далечинскиот уред
близу до N-Mark на Субвуферот.
2
Контролирање
на системот
преку паметен
телефон или
таблет (Sony |
Music Center)
3
4
Превземете бесплатна Sony |
Music Center апликација на
мобилниот уред.
Поврзете го системот и далечинскиот уред со BLUETOOTH
поврзување (стр. 13).
Почнете со Sony | Music Center..
Ракувајте следејќи го Sony |
Music Center.
Забелешка
Користете најнова верзија на Sony |
Music Center.
Sony | Music Center е апликација за
контролирање компатибилни Sony
аудио уреди со помош на
мобилниот уред, како паметен
телефон или таблет.
За детали за Sony | Music Center,
видете на следната URL.
http://www.sony.net/smcqa/
15МК
BLUETOOTH функции
Прилагодување на тон.
• Прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот.
• Прилагодете го тонот на
системот со +/–.
• Прилагодете го тонот на
субвуферот со SW +/–.
Sony | Music Center Ви овозможува:
Дотерувања и прилагодувања
Користење на екран за дотерување
Можете да ги дотерате следните ставки во менито.
Вашите дотерувања се задржуваат дури и ако го исклучите кабелот за напојување.
1
2
3
Допрете MENU да го вклучите менито на предниот панел.
Допрете BACK/ //ENTER непрекинато да изберете ставка и
допрете ENTER да изберете дотерување.
Допрете MENU за исклучување на менито.
Листа со мени
Фабричките дотерувања се подвлечени
Мени ставки
“LVL >”
(Level)
Функција
“SUR.L”/“SUR.R”
“0.0 dB”: Прилагодување ниво на звук на Субвуферот
(Surround left/right Звучници од –6.0 dB до +6.0 dB (0.5 dB интервал).
speaker level)
Забелешка
Дотерајте “TTONE” во “ON” за лесно прилагодување.
“ATT”
(Attenuation
settings – Analog)
“SPK >”
(Speaker)
16МК
Може да се случи изобличувањекога слушате на уред поврзан
во ANALOG IN приклучокот. Можетеда го спечите
изобличувањето со намалување влезно нивона системот.
• “ON”: Го намалува влезното ниво. Излезното ниво во
ова дотерување.
• “OFF”: Нормално влезно ниво.
“DRC”
Корисно да уживате во филм при низок дон. DRC
(Dynamic
се однесува на Dolby Digital извори.
range control)
• “ON”: Компримирање на звук во согласност со
информацијата содржана во содржината.
• “OFF”: Звукот не е компримиран.
“TTONE”
• “ON”: Тесто тон се емитува од секој звучник во
(Test tone)
секвенца.
• “OFF”: Тесто тонот се исклучува.
“PLACE”
• “STDRD”: Изберете го ова дотерување ако
(Speaker
инсталирате Линиски звучник и Сараунд звучници во
стандардна позиција.
placement)
• “FRONT”: Изберете го ова дотерување ако напред
инсталирате Линиски звучник и Сараунд звучници.
“SUR.L”/“SUR.R”
“3.0 M”: Прилагодете го растојанието од дотераната
(Surround left/right позиција на Сараунд звучниците од 1.0 метар до 6.0
speaker distance)
метри.
Мени ставки
“AUD >”
(Audio)
Функција
Може да уживате во мултиплекс емитување на звук
кога системот прима Dolby Digital мултиплекс сигнал.
• “M/S”: Се емитува мешан звук на два главни и еден
спореден јазик.
• “MAIN”: Се емитува звук од главен јазик.
• “SUB”: Се емитува звук од спореден јазик.
“TV AU”
(TV audio)
• “AUTO”: Изберете го ова дотерување кога системот
е поврзан во HDMI (ARC) приклучок на ТВ со HDMI
кабел.
• “OPT”: Изберете го ова дотерување кога системот е
поврзан во ТВ со оптички дигитален кабел.
• “ON”: Се репродуцира звук од избраното звучно поле.
Се препорачува да го користите ова дотерување.
• “OFF”: Влезен извор е измешан со 2 канала.
Информација за моменталниот стриминг на звук.
Видете стр. 27 за поддржани аудио формати.
“EFCT”
(Sound effect)
“STRM”
(Stream)
“HDMI>”
“BT >”
(BLUETOOTH)
“CTRL”
(Control for HDMI)
• “ON”: Control for HDMIфункцијатае овозможена. Уреди
поврзани со HDMI кабел може дасе контролираат меѓу себе.
• “OFF”: Исклучена.
“TVSTB”
Оваа функција е достапна кога ќе дотерате “CTRL” во
(Standby Linked to “ON”.
TV)
• “AUTO”: Ако влезот на системот е “TV”, системот
автоматски се исклучува кога ќе го исклучите ТВ.
• “ON”: Системот автоматски се исклучува кога ќе го
исклучите ТВ без оглед на влезот.
• “OFF”: Системот не се исклучува кога ќе го исклучите
“COLOR”
• ТВ
“AUTO”: Автоматски открива тип на надворешен уред
(HDMI color)
и префрла во соодветно дотерување на боја.
• “YCBCR”: Емитува YCBCR видео сигнали.
• “RGB”: Емитува RGB видео сигнали.
“BTAAC”
Може да дотерате системот дали да користи или не
(BLUETOOTH
AAC преку BLUETOOTH.
Advanced audio
• “ON”: Овозможен AAC кодекс.
coding)
• “OFF”: Оневозможен AAC кодекс.
Забелешка
Ако го смените “BTAAC” дотерувањето кгоа
BLUETOOTH уред е поврзан, дотерувањето кодекс се
одразува само на следното поврзување.
“BTSTB”
(BLUETOOTH
standby)
“USB >”
“INFO”
(BLUETOOTH
device
information)
“REPT”
(Playback mode)
Кога системот е спарен, системот е во BLUETOOTH
режим на мирување дури и кога е исклучен.
• “ON”: Овозможен BLUETOOTH режим на мирување.
• “OFF”: Оневозможен BLUETOOTH режим на
На предниот панел се прикажува соодветно име и
адреса на BLUETOOTH уредот.
“NO DEVICE” се прикажува ако системот не е поврзан
во BLUETOOTH уред.
• “NONE”: Репродукција на сите песни.
• “ONE”: Повторување на една песна.
• “FLDER”: Повторување на сите песни во папка.
• “RANDM”: Повторување на сите песни во папка по
случаен редослед.
• “ALL”: Повторување на сите песни.
17МК
Дотерувања и прилагодувања
“DUAL”
(Dual mono)
Мени ставки
“SYS >”
(System)
Функција
“ASTBY”
(Auto standby)
“VER”
(Version)
• “ O N ” : Вклучување на функција за автоматско
мирување. Кога со системот не работитите околу 18
минути, автоматски се префрла во режим на
мирување.
• “OFF”: Исклучено.
На предниот панел се прикажува информација за
моменталната верзија на фирмварето.
Други функции
Користење Control
for HDMI функцијата
Со поврзување уред како ТВ или Bluray Disc плеер компатибилен со
Control for HDMI function* преку HDMI
кабел (High Speed HDMI кабел,
испорачан само во одредени
подрачја) овозможува да работите со
уред преку далечинскиот управувач
од ТВ.
Следниве функции може да се користат
со Control for HDMI функцијата.
• System Power Off функција
• System Audio Control функција
• Audio Return Channel
• One-Touch Play функција
* Control for HDMI е стандард користен
од CEC (Consumer Electronics Control)
за овозможување на HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) уреди
меѓусебно да се контролираат.
Забелешка
Овие функции може да работат со
уреди од други производители, но не
се гарантира.
18МК
Подготовка за користење
на Control for HDMI
Дотерајте “HDMI>” – “CTRL” на
системот во “ON” (стр. 18).
Фабричкото дотерување е“ON”.
Овозможува дотерување на Control
for HDMI функцијата за ТВ и друг
уред поврзан во системот.
Совет
Ако ја овозможите Control for HDMI
(“BRAVIA” sync) функцијата кога
користите ТВ произведен од Sony,
Control for HDMI функцијата на
системот автоматски се овозможува.
Кога дотерувањето ќе заврши, “DONE”
се прикажува на екранот од горниот
панел.
System Power Off функција
Кога ќе го исклучите ТВ, системот
автоматски се исклучува.
Дотерајте “HDMI>” – “TVSTB” на
системот во “ON” или “AUTO” (стр.
18). Фабричкото дотерување е
“AUTO”.
System Audio Control
функција
Забелешки
• Звукот се емитува само од ТВ ако не
изберете “TV” влез кога користите
Twin Picture функција на ТВ. Кога ќе ја
оневозможите Twin Picture
функцијата, звукот се емитува од
системот.
• Нивото на тон на системот се
прикажува на ТВ екранот зависно од
ТВ. Нивото на тон прикажан на ТВ
може да се разликува од бројот на
предниот панел на системот.
• Во зависност од дотерувањата на ТВ,
System Audio Control функцијата
може да не е достапна. За детали,
видете во упатството за употреба на
Audio Return Channel
Ако системот е поврзан во ТВ HDMI
IN приклучок копатибилен со Audio
Return Channel, може да слушате ТВ
звук од звучниците на системот без
да поврзете оптички дигитален
кабел.
На системот дотерајте “AUD >” – “TV
AU” во “AUTO” (стр. 18). Фабричкото
дотерување е “AUTO”.
One-Touch Play функција
Кога репродуцирате содржина на
уред (Blu-ray Disc плеер,
“PlayStation®4” и т.н.) поврзан со ТВ,
системот и ТВ автоматски се
вклучуваат, влезот на системот се
префрла во влез за ТВ и звукот се
емитува од звучниците на системот.
Забелешки
• Ако ТВ звукот се емитува од
звучниците на ТВ кога претходно сте
гледале ТВ, системот не се вклучува и
звукот и сликата се емитуваат од ТВ
дури и ако содржината се
репродуцира.
• Во зависност од ТВ, почетниот дел на
содржината што сте ја репродуцирале
може да не се репродуцира
правилно
Користење “BRAVIA”
Sync функција
Освен функцијата Control for HDMI ,
може да ги користите и следниве
функции на уреди компатибилни со
“BRAVIA” sync функцијата.
• Scene Select функција
Забелешка
Оваа функција е сопственост на Sony.
Оваа функција не работи со производ
од други производители.
19МК
Дотерувања и прилагодувања
Ако го вклучите системот додека
гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува
од звучниците на системот. Тонот на
системот може да се прилагоди
преку далечинскиот управувач од
ТВ. Доколку ТВ звукот се емитува од
звучниците на систмот кога
претходно сте гледале ТВ, системот
автоматски ќе се вклучи кога
повторно ќе го вклучите ТВ.
Исто така, може да ракувате и преку
менито на ТВ. За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
Забелешка
Ако ТВ не е компатибилен со Audio
Return Channel, треба да поврзете
оптички дигитален кабел (Видете во
испорачаниот Водич за почеток).
Scene Select функција
Звучното поле на системот
автоматски се менува во согласност
со дотерувањата на Scene Select или
Sound Mode функциите. За детали
видете во упатството за употреба на
ТВ. Дотерајте го звучното поле во
“CLEARAUDIO+” (стр. 12).
Забелешки за HDMI поврзувања
• Користете High Speed HDMI кабел.
Ако користите Standard HDMI
кабел, 1080p содржина може да не
се прикаже правилно.
• Користете HDMI-овластен кабел.
Користете Sony High Speed HDMI
кабел со Cable Type Logo.
• Не препорачуваме користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија.
• Проверете го дотерувањето на
поврзаната опрема ако сликата е
слаба или звукот не се слуша од
поврзаната опрема преку HDMI
кабел.
• Аудио сигнали (примарна
фреквенција, дел од должина и
т.н.) емитувани преку HDMI
приклучок може да се потиснати
од поврзаната опрема.
• Звукот може да е прекинат кога се
менува примарна фреквенција или
број на канали на аудио излезни
сигнали од опремата за
репродукција.
• Ако поврзаната опрема не е
компатибилна со технологијата за
авторски права (HDCP), сликата
и/или звукот од HDMI OUT
приклучокот на овој систем може
да е изобличен или да не се
емитува. Во овој случај, проверете
ја спецификацијата на поврзаната
опрема.
20МК
Штедување енергија во
режим на мирување
Проверете дали сте ги направиле
следниве дотерувања:
– “CTRL” во “HDMI>” е дотерано во
“OFF” (стр. 18).
– “BTSTB” во “BT >” е дотерано во
“OFF” (стр. 18).
Инсталирање Линиски
звучник и Сараунд
звучници на ѕид
Линискиот звучник и Сараунд
звучници можете да ги
инсталирате на ѕид.
Забелешки
• Припремете завртки (одделно се
продаваат) кои се соодветни за
материјалот и јачината на ѕидот.
Бидејќи ѕидот од гипс е премногу
кревок, завртките безбедно прикачете
ги на ѕидна греда. Инсталирајте ги
звучниците вертикално и на рамен
ѕид кои сте ги појачале.
• Склучете договор за инсталација со
Sony продавачот или лиценцирани
изведувачи и обрнете внимание на
безбедноста при инсталирањето.
• Sony не е одговорен за несреќи или
оштетувања предизвикани од
неправилна инсталација, недоволна
јачина на ѕид, неправилно инсталирање
завртки или природни катастрофи и т.н.
1
Подгответе ги завртките
(одделно се продаваат) кои се
соодветни за отворите на
Линискиот звучник или
Сараунд звучниците.
За Сараунд звучници
4 mm
8 mm до
10 mm
Повеќе од 30 mm
5 mm
3
9.5 mm
2
Зацврстете ги завртките во ѕидот.
Завртките треба да се испакнати
како што е прикажано.
За Линиски звучник
600 mm
6 mm до
7 mm
За Сараунд звучници
21МК
Други функции
Отвори на задниот дел од звучниците
Закачете го Линискиот звучник
или Сараунд звучници на
завртките.
Израмнете ги отворите на задниот
дел од звучниците со завртките.
За Линисики звучник
Закачете го Линискиот звучник
на две завртки.
Ракување со системот
преку далечински
Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечинско на
Субвуферот.
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедноста
• Доколку било каков цврст предмет
или течност паднат во системот,
откачете го од штекер и однесете го
во сервис на проверка.
• Не го допирајте кабелот за струја со
влажни раце. На таков начин може да
предизвикате електричен шок.
• Не се качувајте врз Линискиот
звучник, Субвуферот и Сараунд
звучниците, може да паднете и да се
повредите самите или да го оштетите
системот
За изворите за напојување
Прилагодување тон
на Субвуфер
Субвуферот е дизајниран за
репродукција на бас или низок тон.
Допрете SW
+/– за прилагодување
тон на Субвуфер.
Забелешка
Кога влезниот извор не содржи многу
бас звук, како на пр. ТВ програми,
звукот од субвуферот можеби нема да
се слуша.
• Пред да почнете со работа со
системот, проверете дали работниот
напон е идентичен со локалната
мрежа. Работниот напон е прикажан
на името со плочката на задната
страна од Субвуферот.
• Ако системот не го користите подолго
време, откачете го од штекер. За да го
откачите кабелот за напојување,
повлечете го за приклучокот, не за
кабелот.
• Кабелот за напојување мора да се
менува само од страна на
квалификуван сервисер.
За затоплувањето
Иако системот се загрева додека
работи, ова не е дефект. Ако
непрекинато го користите овој систем
на многу висок тон, температурата на
системот ќе се зголеми. Да не се
изгорите несакајќи, не го допирајте
системот.
За поставување
• Системот поставете го на место со
соодветна вентилација за заштита
од прегревање и продолжување
на векот на системот.
22МК
За работата
Пред да поврзете друга опрема, прво
исклучете го и откачете го системот.
Ако се појави неправилност на
боја на ТВ екранот
На одредени типови на ТВ може да се
појави неправилност на бојата.
• Ако забележите неправилност на боја..
Исклучете го ТВ, потоа по 15 до 30
минути повторно вклучете го.
• Ако повторно се појави неправилност
на бојата..
Системот тргнете го подалеку од ТВ.
За чистење
Системот чистете го мека ткаенина. Не
користете абразивни средства, пудер
или разредувачи како алкохол или
безнзин.
Проблеми и решенија
Ако ви се случи нешто од следниве
потешкотии при користење на
системот, користете го водичот со
проблеми и можни решенија да се
обидете да го решите проблемот
пред да го однесете на поправка. Ако
проблемот се уште постои,
консултирајте се со Sony продавачот.
Општо
Системот не се вклучува.
→ Проверете дали кабелот за
напојување правилно е поврзан.
Системот не работи нормално.
→ Откачете го кабелот за
напојување од штекер, потоа
повторно поврзете го по
неколку минути.
Системот автоматски се исклучува.
→ Функцијата автоматско мирување
работи. Дотерајте “ASTBY” во “SYS
>” во “OFF” (стр. 19).
Системот не се вклучува кога
ТВ е вклучен.
→ Дотерајте “HDMI>” – “CTRL” во “ON”
(стр. 18). ТВ мора да поддржува
Control for HDMI (стр. 18). За детали
видете во упатството за употреба
на ТВ.
→ Проверете го дотерувањето на
звучникот на ТВ. Синхронизирајте
го напојувањето на системот со
звучниците на ТВ. За детали
видете во упатството за употреба
на ТВ.
→ Ако звукот се слуша од вучниците
на ТВ претходниот пат, системот
не се вклучува дури и кога ТВ е
вклучен
Ако имате било какви прашања или
проблем со овој систем, обратете се
кај најблискиот Sony продавач.
23МК
Други функции
• Системот не го ставајте во близина на
топлотни извори, или на места изложени
на директна сончева светлина,
прекумерна прашина или механички
шок.
• Линискиот звучник, Субвуферот и
Сараунд звучниците не ги ставајте на меки
површини (ќилим, ќебиња и т.н.) или да
ставате нешто позади Линискиот звучник,
Субвуферот и Саранд звучниците што
може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
• Ако системот се користи во
комбинација со ТВ, видео или др.
може да се слуша бучава и да влијае
врз квалитетот на сликата. Во овој
случај, системот тргнете го настрана
од ТВ, видеото или др. уред.
• Внимавајте кога системот го ставате на
површини кои се специјално третирани
(со восок, масло, политура и т.н.), бидејќи
површината на звучникот може да се
обезбои или да се појават дамки.
• Внимавајте да не се повредите од аглите
на Линискиот звучник, Субвуферот и
Сараунд звучниците.
• При закачување на ѕид оставете 3 cm или
повеќе простор под Линискиот звучник,
С б феро Сара
з
е
Системот се исклучува кога ТВ е
исклучен.
→ Проверете го дотерувањето на
“HDMI>” – “TVSTB” (стр. 18). Кога
“TVSTB” е дотеран во “ON”, системот
автоматски се исклучува кога ќе го
исклучите ТВ без оглед на влезот.
Системот не се исклучува дури и
кога ТВ е исклучен.
→ Проверете го дотерувањето на
“HDMI>” – “TVSTB” (стр. 18). За
автоматско исклучување на
системот без оглед на влезот кога
ќе го исклучите ТВ, дотерајте
“TVSTB” во “ON”. ТВ мора да
поддржува Control for HDMI (стр.
18). За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
Звук
Не се емитува ТВ звук од системот.
→ Проверете го типот и поврзување
на HDMI кабелот, оптичкиот
дигитален кабел или аналогниот
аудио кабел кој е поврзан во
системот и ТВ (видете во
испорачаниот Водич за почеток).
→ Кога ТВ е поврзан со ТВ
компатибилен со Audio Return
Channel, проверете дали системот
е поврзан во ARC-компатибилен
HDMI влезен приклучок на ТВ
(видете во испорачаниот Водич за
почеток). Ако звукот се уште не се
емитува или е испрекинат,
поврзете оптички дигитален кабел
(испорачан само за одредени
подрачја) и дотерајте “AUD >” – “TV
AU” во “OPT” (стр. 18).
→ Ако Вашиот ТВ не е компатибилен
со Audio Return Channel, ТВ звукот
нема да се емитува од системот
дури и ако системот е поврзан во
HDMI влезен приклучок на ТВ. За
емитување на ТВ звук од системот,
поврзете оптички дигитален кабел
(испорачан само во одречени
подрачја) (видете во испорачаниот
Водич за почеток).
24МК
→ Ако звукот не се емитува од системот
дури и ако системот и ТВ се поврзани
со оптички дигитален кабел или ако
ТВ нема оптички дигитален излезен
приклучок за звук, поврзан преку
аудио кабел (одделно се продава) и
префрлање влез на системот во
“ANALOG” (стр. 11).
→ Сменете го влезот на системот
во “TV” (стр. 11).
→ Зголемете го тонот на системот
или откажете го пригушувањето.
→ Зависно од редоследот по кој сте
ги поврзале ТВ и системот,
системот може да е пригушен и
“MUTING” се прикажува на
предниот панел на системот. Ако
се случи ова, вклучете го прво
ТВ, потоа системот.
→ Дотерајте го дотерувањето на
звучниците на ТВ (BRAVIA) во Audio
System. Видете во упатството за
употреба на ТВ како да го дотерате.
→ Во зависност од ТВ и изворите за
репродукција, звукот не може да
излезе од системот. Направете
дотерување за аудио формат на
ТВ во "PCM". За детали, видете во
упатството за употреба на ТВ.
Звукот е емитува и од системот и
од ТВ.
→ Пригушете го звукот на системот
или ТВ.
Нема звук или многу тивок звук се
слуша од Субвуферот.
→ Проверете дали Кабелот за
напојување на Субвуферот е
правилно поврзан (видете во
испорачаниот Водич за почеток).
→ Допрете SW
+ за појачување
тон на Субвуферот (стр. 10, 22).
→ Субвуферот е за репродуцирање
на бас звук. Во случај на влезни
извори кои содржат многу малку
бас звучни компоненти (пр. ТВ
емитување), звукот од
Субвуферот може да не се слуша.
→ Кога репродуцирате содржина
компатибилна со технологијата за
заштита на авторски права
(HDCP), it не се емитува преку
Нема звук или се слуша многу
тивок звук од Сараунд звучниците.
→ Проверете дали кабелот на
Сараунд звучниците правилно е
поврзан во Субвуферот (видете во
испорачаниот Водич за почеток).
→ Мултиканален звук кој е снимен
како сараунд звук не се емитува
од Сараунд звучниците.
→ Ако сакате да емитувате 2канален звук од Сараунд
звучници, допрете CLEARAUDIO+
и дотерајте го звучното поле во
“CLEARAUDIO+”.
→ Во зависност од звучниот извор,
звукот од Сараунд звучниците
може да е снимен со мек звучен
ефект.
Не се добиваат сараунд ефекти.
→ Во зависност од влезниот сигнал и
SOUND MODE дотерувањето,
процесирањето сараунд звук
може да не работи ефикасно.
→ За репродукција на мултиканален
звук, проверете го дотерувањето
на дигитален аудио излез на
уредот поврзан со системот. За
детали, видете во упатството за
употреба испорачано со
поврзаниот уред.
USB уред
USB уредот не е препознат.
→ Обидете се со следново:
 Исклучете го системот.
 Извадете го и повторно
поврзете го USB уредот.
 Вклучете го системот.
→ Проверете дали USB уредот е
правилно поврзан во
(USB)
портот.
→ Проверете дали USB уредот или
каблите се оштетени.
→ Проверете дали USB уредот е
вклучен.
→ Ако USB уредот е поврзан преку USB
хаб, откачете го и поврзете го USB
уредот директно во Субвуферот.
BLUETOOTH уред
BLUETOOTH поврзувањето не може
да се заврши.
→ Проверете дали синиот LED
индикатор свети (стр. 8).
→ Проверете дали поврзаниот
BLUETOOTH уред е вклучен и
овозможена е BLUETOOTH
функцијата.
→ BLUETOOTH уредот приближете го
до Субвуферот.
→ Спарете го повторно овој систем
и BLUETOOTH уредот. Може ќе
треба да се откаже спарувањето
со овој систем кога прво го
вклучувате BLUETOOTH уредот.
25МК
Дополнителни информации
Од системот не се слуша звук или
многу тивок звук се слуша од
уредот поврзан со системот.
+ и проверете го
→ Допрете
нивото на звук (стр. 10).
+ за
→ Допрете или
откажување функција за
→ пригушување (стр. 10).
Проверете дали влезниот извор
правилно е избран. Може да се
обидете со друг влез со допирање
→ INPUT непрекинато (стр. 11).
Проверете дали сите кабли и
жици на системот и поврзаниот
→ уред правилно се ставени.
Во зависност од аудио
форматот, звукот може да не се
емитува. Проверете дали аудио
форматот е компатибилен со
Сараунд ефектот може да е
суптилен во зависност од
програмот или дискот.
Не може да се направи спарување.
→ BLUETOOTH уредот приближете
го до Субвуферот.
→ Проверете системот да нема
пречки од LAN мрежата,
различни од 2.4 GHz безжични
уреди или микробранова печка.
Ако уред кој генерира
електромагнетна радијација е во
близина, тргнете го подалеку од
системот.
→ Спарувањеможеби не е можно ако
другBLUETOOTH уред е присутен
околу системот. Во ваков случај,
исклучете го другиотBLUETOOTH
уред.
Не се емитува звук од поврзаниот
BLUETOOTH уред.
→ Проверете дали синиот LED
индикатор свети (стр. 8).
→ BLUETOOTH уредот приближете
го до Субвуферот.
→ Ако уред кој генерира
електромагнетно зрачење, како
на пр. безжична LAN опрема,
различна од BLUETOOTH уред
или микробранов е во близина,
оддалечете го урдот од
→ системот.
Отстранете ги сите пречки меѓу
системот и BLUETOOTH уредот
или системот тргнете го
→ подалеку од пречките.
Преместете го поврзаниот
→ BLUETOOTH уред.
Обидете се да ја смените
безжичната фреквенција на Wi-Fi
→ рутерот, компјутерот и т.н. во 5 GHz.
Зголемете го тонот на
поврзаниот BLUETOOTH уред
Звукот не е синхронизиран со
сликата.
→Кога гледате филмови, може да го
слушате звукот од филмот со
мало задоцнување на сликата.
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не работи.
→ Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечински на
26МК
Субвуферот (стр. 8, 22).
→ Отстранете ги сите пречки на
патот меѓу далечинското и
Субвуферот.
→ Заменете ги двете батерии во
далечинскиот управувач со нови,
ако батериите се слаби.
→ Проверете дали допирате на
правилното копче на
далечинскиот управувач.
ТВ далечинскиот управувач не
работи.
→ Инсталирајте го системот да нема
пречки пред сензотор на ТВ.
Друго
Функцијата Control for HDMI не
работи правилно.
→ Проверете го поврзувањето со
системот (видете во
испорачаното Водич за почеток).
→ Овозможете ја Control for HDMI
функцијата на ТВ. За детали,
видете во упатството за
употреба на ТВ.
→ Почекајте малку и потоа обидете се
повторно. Ако го откачите
системот, потребну е време пред
да се почне да работи. Почекајте 15
секунди или подолго и обидете се
→ повторно.
Проверете дали уредите
поврзани со системот ја
→ поддржуваат HDMI функцијата.
Овозможете Control for HDMI
функција на уредите поврзани со
системот. За детали видете во
упатството за употреба
испорачано со уредот
→ Тип и број на уреди кои може да
се контролираат со Control for
HDMI функцијата се ограничени
од HDMI CEC стандардот на
следен начин:
• Уреди за снимање (Blu-ray Disc
рекордер, DVD рекордер и
т.н.): до 3 уреди
• Уреди за репродукција (Blu-ray
Disc плеер, DVD плеер и т.н..):
до 3 уреди
• Тјунер уреди: до 4 уреди
• Аудио систем (ресивер/
слушалки): до 1 уред
(употребуван од овој систем)
Ако на предниот панел на
Субвуферот се прикаже “PRTCT”.
→ Допрете
да го исклучите
системот. Откако екранот ќе се
исклучи, откачете го кабелот за
напојување потоа проверете да
не ги блокира нешто отворите за
вентилација на Субвуферот.
Сензорите на ТВ не работат правилно.
→ Системот може да блокира некои
сензори (како на пр. сензорот за
светлина) и приемникот за
далечински на ТВ или “емитер за
3D очила (инфрацрвен пренос)”
на 3D ТВ кој поддржува систем за
инфрацрвени 3D очила или
безжична комуникација.
Системот поместете го подалеку
од ТВ во опсег кој овозможува
овие делови правилно да
работат. За локација на
сензорите и далечинскиот
приемник видете во упатството
за употреба испорачано со ТВ.
Ресетирање
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот
како што следи. Користете ги
копчињата на допир на Субвуферот
да ја направите оваа операција.
2
Додека држите на INPUT,
допрете VOL – и
истовремено 5 секунди.
“RESET” се прикажува на горниот
панел и дотерувањата на менито
и звучните полиња се враќаат во
почетниот статус.
Откачете го кабелот за
напојување.
Тип на фајлови кои се
репродуцираат
Музика
Кодекс
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Видео*
Кодекс
Екстензија
Xvid**
.avi
MPEG4***
.avi, .mp4, .3gp
* Освен за моделите за Европа
** Само следниве формати се
поддржани.
 Видео кодекс: Xvid видео
 Брзина: 4.854 Mbps (MAX)
 Резолуција/Рамка: 720 × 480
30 fps, 720 × 576 25 fps
 Аудио кодекс: MP3
*** Само следниве формати се
поддржани.
 Видео кодекс: MPEG4 Advanced
Simple Profile (AVC is not
compatible.)
 Брзина: 4 Mbps
 Резолуција/Рамка: 720 × 480
30 fps, 720 × 576 25 fps
 Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC is not
compatible.)
 DRM: Не е компатибилен
27МК
Дополнителни информации
Предниот панел на Субвуферот не
свети.
→ДопретеDIMMERдајадотерате
осветленоста во “BRIGHT” или “DARK”,
акое дотеран во “OFF” (стр. 10).
1
Забелешки
• Некои фајлови не може да се
репродуцираат зависно од форматот
на фајл, кодирањето или условите на
снимање.
• Некои фајлови уредувани на копјутер
може нема да се репродуцираат.
• Системот не репродуцира кодирани
фајлови како DRM и Lossless.
• Системот ги препознава следниве
фајлови и папки во USB уред:
– до 200 папки
– до 150 фајлови/папки во едно ниво
• Некои USB уреди може нема да
работат со овој систем.
• Системот може да препознае до Mass
Storage Class (MSC) уреди.
Поддржани аудио
формати
Аудио формати поддржани од овој
систем се следните.
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
• AAC
Спецификации
Излез
HDMI OUT (ARC)
HDMI секција
Конектор
Тип A (19pin)
USB секција
(USB) порт
Тип A
BLUETOOTH секција
Систем на комуникација
BLUETOOTH Specification version 4.2
Излез
BLUETOOTH Specification Power Class
1
Максимален опсег на комуникација
Линија на поглед приближ. 25 m1)
Фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz –2.4835 GHz)
Метода на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Компатибилен BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддржани кодекси3)
SBC4), AAC5)
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz – 20,000 Hz (Фреквенција
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)
1)
Субвуфер (SA-WRT3)
Засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌ (номинална)
Предна Л + Предна Д:
35 W + 35 W (at 2.5 ohms, 1 kHz,
1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)
Предна Л/Предна Д/Сараунд Л/
Сараунд Д:
65 W (по канал на 2.5 ohms, 1 kHz)
Центар:
170 W (на 4 ohms, 1
kHz) Субвуфер:
170 W (на 4 ohms, 1 kHz)
Влез
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
28МК
Вистинскиот опсег може да се
разликува во зависност од факторите
кои се пречка меѓу уредите, околното
магнетно поле, микробранова печка,
статичен електрицитет, безжични
телефони, осетливост на прием,
оперативен систем, софтвер
апликација и т.н.
2)
BLUETOOTH стандард профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
3)
Кодек: Компресија на аудио сигнал и
формат на конверзија
4)
Подкодекс
5)
Напредно аудио кодирање
Звучник
Систем на звучници
Субвуфер систем, Бас рефлекс
Звучник
160 mm конусен тип
Општо
Моќност
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Маса (приближ.)
7.8 kg
6)
Системот автоматски се префрла во
Режим на штедење кога нема HDMI
поврзување и нема историја за
BLUETOOTH спарување, без оглед на
дотерувањата кои се направени за
“CTRL” во “HDMI>” и “BTSTB” во “BT >”.
Систем на звучници
Систем на звучник со цел опсег, Бас
рефлект
Звучник
65 mm конусен тип
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
80 mm × 191 mm × 70 mm
(испакнатите делови не се вклучени)
Маса (приближ.)
0.75 kg
Дизајнот и спецификацијата се предмет
на измена без претходна најава.
Радиофреквенциски
опсези и максимална
излезна моќ
Безжичен LAN/BLUETOOTH
Фреквенција
2,400 MHz - 2,483.5 MHz
Максимална излезна моќ
< 6.0 dBm
NFC
Фреквенција
13.56 MHz
Максимална излезна моќ
< 60 dBμA/m на 10 m
Линиски звучник (SS-RT3)
Преден Л/Преден Д/
Централен звучник
Систем на звучници
Систем на звучник со цел опсег, Бас
рефлект
Звучник
40 mm × 100 mm конусен тип × 3
Димензии (ш/в/д) (приближ.)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Маса (приближ.)
2.1 kg
За BLUETOOTH
комуникација
• BLUETOOTH уредите треба да се
користат на приближно 10 метри
(непречено растојание) еден од
друг. Опсег на ефективна
комуникација може да е помало
под следните услови.
– Кога меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување има човек, метален
предмет, ѕид или други пречки
–Местото каде е поставен
безжичниот LAN
29МК
Дополнителни информации
Потрошувачка
Модели за Европски земји/региони
Вклучено: 85 W
Мирување: 2.0 W или помалку
(Кога “CTRL” во “HDMI>” или “BTSTB”
во “BT >” е дотерано во “ON”)6)
Режим на штедење: 0.5 W или
помалку
(Кога “CTRL” во “HDMI>” и “BTSTB” во
“BT >” е дотерано во “OFF”)6)
Модели за други земји/региони
Вклучено: 85 W
Мирување: 2.8 W или помалку
(Кога “CTRL” во “HDMI>” или “BTSTB”
во “BT >” е дотерано во “ON”) 6)
Режим на штедење: 0.5 W или
помалку
(Кога “CTRL” во “HDMI>” и “BTSTB” во
“BT >” е дотерано во “OFF”)6)
Сараунд звучници
(SS-SRT3)
– Околу микробранова печка
–Места каде има други
електромагнетни бранови
• BLUETOOTH уредите и безжниот
LAN (IEEE 802.11b/g) користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога
користите BLUETOOTH уред во
близина на уред со безжичен LAN,
може да се појават
електромагнетни пречки. Ова ќе
резултира со помала брзина на
пренос, шум или нема да може да
се поврзете. Ако се случи ова
обидете се со следните мерки:
– Системот користете најмалку 10
метри подалеку од безжичен LAN
уред.
– Исклучете го напојувањето на
безжичниот LAN уред кога
користите BLUETOOTH уред на
растојание од 10 метри.
–Поставете ги системот и
BLUETOOTH уредот колку може
поблиску.
• Радио бранови емитувани од овој
систем може да пречат во
работата на некои медицински
уреди. Бидејќи овие пречки може
да резултираат со дефект,
исклучете го напојувањето на
системот и BLUETOOTH уредот на
следните места:
–Во болници, воз, авион,
бензински пумпи и места каде
има запаливи материјали
– Во близина на автоматски врати
или противпожарни аларми
©2016 Sony Corporation
• Овој систем поддржува
безбедносна функција која е во
согласност со BLUETOOTH
спецификацијата за овозможува
безбедна комуникација при
користење на BLUETOOTH. Но, оваа
безбедност може да не е доволна
во зависност од дотераната
содржина и други фактори, па така
секогаш бидете внимателни при
комуникација преку BLUETOOTH.
• Sony не е одговорен за било какви
штети или губење на материјали за
време на комуникација преку
BLUETOOTH.
• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH
уреди кои имаат ист профил како и
системот.
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата
наведена од Bluetooth SIG, Inc. Но,
дури и кога уредот е во согласност
со BLUETOOTH спецификацијата
има случаеви кога
карактеристиките и
спецификациите на BLUETOOTH
уредот не овозможува поврзување
или имаат различни методи на
управување, приказ или работа.
• Може да се слуши шум или звукот
може да е испрекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот поврзан со
системот, околината на
комуникација или околните услови.
4-587-771-23(1)
Download PDF