Sony HT-RT4 Quick start guide

Sony HT-RT4 Quick start guide
Испорачани
додатоци
4
4-693-609-11(1)
Домашно кино
МК
Далечински (1)
R03 (size AAA) батерии (2)
Влчучување на системот
Оптички дигитален кабле
(1)
Водич за почеток
Бази за звучници (2)
Екран на преден панел
Завртки (8)
Вметнување
батерии
HT-RT4
Напојување
За монтирање на Линискиот
звучник и Сараунд звучниците (SUR
L/SUR R) на ѕид
Видете во испорачаното Упатство за
употреба.
Вклучете го ТВ.
Поврзете го кабелот за струја на Субвуферот во штекер.
Допрете  (power).
Екранот на предниот панел светнува.
1
Инсталирање Сараунд звучници (SUR L/SUR R) на под
5
Раширете крпа на подот да избегнете оштетување на подот кога ќе ги врзувате сараунд
звучниците.
Слушање звук
INPUT
 +/–
SW +/–
Поставете го сараунд звучникот на под свртен нагоре.
Протнете го кабелот за звучници од сараунд звучникот низ отворот во
базата за звучник.
Прилагодете ја позицијата на базата за звучник израмнувајќи “FRONT ” нагоре.
Обезбедете ја базата за звучник и сараунд звучникот со четири завртки.
Допрете INPUT додека уредот кој сакате не се прикаже на екранот од
предниот панел. Потоа допрете  +/– за прилагодување на тон на
системот и допрете SW +/– за прилагодување тон на Субвуферот.
Да слушате ТВ аудио, изберете програм по желба преку далечинското од
ТВ.
Лизгајте го кабелот за звучници во слотот на базата за звучник.
2
Поврзување на звучниците
Видете во испорачаното Упатство за употреба за звучни
ефекти и други функции.
Дотерувањето е
Поврзете ги каблите за звучници да одговараат со бојата на SPEAKERS приклучоците на задниот дел од Субвуферот.
комплетно! Уживајте!
Упатство за употреба
Заден дел на субвуферот
Слушање музика од BLUETOOTH уред
Видете во испорачаното Упатство за употреба за детали за други Bluetooth дотерувања.
Сино (од SUR L)
Зелено
Од Линискиот
звучник
Кога спарувте BLUETOOTH уред
Сиво (од SUR R)
Втбрно
BLUETOOTH уред
Бело
PAIRING
BLUETOOTH индикатор (син)
Ставете го BLUETOOTH уредот на 1 метар од Субвуферот.
Допрете
PAIRING на Субвуферот
BLUETOOTH индикаторот (син) брзо трепка ( ) при BLUETOOTH спарување.
Вклучете BLUETOOTH функција на BLUETOOTH уред и изберете “HT-RT4”.
Кога е воспоставено BLUETOOTH поврзување, BLUETOOTH индикаторот (син)
светнува ( ).
Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред.
Прилагодете го тонот.
Линиски звучник
Субвуфер
Субвуфер
Линиски звучник
Кога користите Поврзување со еден допир (NFC)
Поставување звучник: “STDRD” (Стандард)*
BLUETOOTH индикатор
(син)
Поставување звучник: “FRONT” (Сите напред)*
* Да изберете поставување звучник, видете во “Користење екран за дотерување” во испорачаното Упатство за употреба.
3
Поврзување со ТВ
Држете го мобилниот уред близу N-Mark на Субвуферот се додека мобилниот
уред не завибрира.
Кога ќе се воспостави BLUETOOTH поврзување, BLUETOOTH индикаторот (син)
светнува (
TV HDMI влезен приклучок со “ARC” ознака
TV HDMI влезен приклучок без “ARC”
ознака
).
Почнете со репродукција на мобилниот уред.
• Компатибилни мобилни уреди
Мобилни уреди со вградена NFC функција
(ОС: Android™ 2.3.3 или понов, со исклучок на Android 3.x)
Прилагодете го тонот.
Sony | Музички центар
Посебна апликација за овој модел е достапна на Google Play™ и
App Store.
Пребарајте “Sony | Music Center” и превземете бесплатна апликација да дознаете
повеќе за пракитчни карактеристики.
High Speed HDMI
кабел (одделно се
продава)
High Speed HDMI
кабел (одделно
се продава)
Оптички дигитален
кабел (испорачан)*
Поврзување други уреди со ТВ (по избор)
Звук од други уреди може да се емитува на системот преку ТВ.
Да поврзете други уреди со ТВ, видете во упатството за употреба на ТВ.
: Видео сигнали
: Видео сигнали
: Аудио сигнали
: Аудио сигнали
Други уреди (Blu-ray Disc плеер и т.н.)
* Ако вашиот ТВ не поддржува ARC (Audio Return Channel) функција, поврзете
оптички дигитален кабел (испорачан) да слушате ТВ звук.
Забелешка
•• Проверете дали HDMI кабелот цврсто е поставен.
•• Да гледате листа со содржини од USB на ТВ екран,
Субвуфер
ТВ
проверете дали сте го поврзале системот со
ТВ преку HDMI кабел.
© 2017 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement