Sony | HT-CT60 | Sony HT-CT60 2.1-кан. звучник во вид на лента Упатства за употреба

4-435-635-21(1) (MK)
Систем
на домашно кино
Почеток
Опции за репродукција
Дополнителни информации
HT-CT60
s
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не монтирајте го уредот во ограничен
простор како полица за книги или
вграден шкаф.
За да го намалите ризикот од пожар,
не покривајте го отворот за вентилација
на апаратот со весници, прекривки, завеси
итн.
Не изложувајте го апаратот на извори
на отворен оган (на пример, запалени свеќи).
За намалување на ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го апаратот
на капење или прскање и не поставувајте
на него објекти што се наполнети
со течности, како на пример, вази.
Делот не е исклучен од главниот довод
сè додека е поврзан со штекерот
за наизменична струја, дури и ако
самиот дел е исклучен.
Бидејќи приклучокот за струја се користи
за да се исклучи уредот од главниот довод,
поврзете го во лесно достапен штекер
за наизменична струја. Ако забележите
неправилности во делот, веднаш исклучете
го главниот приклучок од штекерот
за наизменична струја.
Не изложувајте ги батериите или
апаратите што имаат монтирана батерија
на прекумерна топлина, како на пример,
сончева светлина или оган.
Само за употреба во затворени простории.
2МК
Напомена за потрошувачите:
следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.
Производителот на овој производ е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот
претставник за EMC и безбедност на
производот е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Повикајте се на адресите дадени
во посебните документи за услуги или
гаранција за какви било проблеми со
услугата или гаранцијата.
Фрлање на стара
електрична
и електронска
опрема
(применливо
во Европската
Унија и во други
европски земји
со посебни
собирни системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ не
треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде предаден
на применливото збирно место
за рециклирање на електрична
и електронска опрема. Со правилно
отстранување на производот ќе помогнете
да се спречат потенцијални негативни
последици за природата и здравјето
на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјали ќе помогне
за заштита на природните богатства.
За подетални информации
за рециклирањето на овој производ,
контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде
што го купивте овој производ.
Отстранување
на потрошени
батерии
(применливо
во Европската
унија и во други
европски земји
со посебни
системи на
собирање)
За подетални информации
за рециклирањето на овој производ
или батеријата, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или
со продавницата каде што го купивте
овој производ.
Овој симбол на батеријата или
на пакувањето посочува дека батеријата
којашто се доставува со овој производ
не треба да се третира како домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или
0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне
за заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет
на податоци имаат потреба од трајна
поврзаност со вметната батерија, оваа
батерија треба да ја замени само
квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата
ќе се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот
за тоа како безбедно да се отстрани
батеријата од производот. Батеријата
предадете ја на применливото збирно
место за рециклирање на отпадни батерии.
3МК
Мерки на претпазливост
За безбедност
• Ако цврст објект или течност паднат
во системот, исклучете го системот
и нека го провери квалификувано
лице пред да го користите пак.
• Не качувајте се на звучниот столб или
на сабвуферот затоа што може да паднете
и да се повредите или да го оштетите
системот.
За струјни извори
• Пред да управувате со системот, проверете
дали работниот напон е ист како и вашето
локално снабдување. Работниот напон е
назначен на плочата со името на задната
страна на звучниот столб.
• Ако не планирате подолго време да го
користите системот, осигурете се дека сте
го исклучиле системот од ѕидниот штекер
(главен довод). Фатете го самиот
приклучок, никогаш не влечете го кабелот
за да го исклучите кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
• Едниот забец на приклучокот е поширок
од другиот од безбедносни причини може
да се вметне во ѕидниот штекер (главен
довод) на само еден начин. Ако не може
да го вметнете приклучокот во штекерот
докрај, контактирајте со продавачот.
• Кабелот за напојување со наизменична
струја (главен довод) може да се замени
само кај квалификуван сервис.
За акумулирање топлина
Иако системот се загрева за време
на работата, ова не претставува дефект.
Ако постојано многу го користите овој
систем, температурата на системот
на задниот дел и на страните значително
се зголемува. За да не се изгорите,
не допирајте го системот.
4МК
За поставувањето
• Поставете го системот на локација
со соодветна вентилација за да спречите
загревање и за да го продолжите
животниот век на системот.
• Не поставувајте го системот во близина
на топлотни извори или на место кое е
изложено на директна сончева светлина,
има прекумерна прашина или
механички шок.
• На задниот дел на звучниот столб
не поставувајте ништо што може
да ги блокира отворите за вентилација
и да предизвика дефект.
• Ако системот се користи во комбинација
со телевизор, VCR или магнетофон може
да се појави шум и квалитетот на сликата
ќе трпи. Во тој случај, поставете го
системот подалеку од телевизорот,
VCR или магнетофонот.
• Внимавајте кога го поставувате системот
на површини кои се посебно обработени
(со восок, масло, средство за полирање
итн.) бидејќи како резултат може да
предизвикате дамки или обезбојување
на површината.
• Внимавајте да избегнете можни повреди
на аглите на звучниот столб или
сабвуферот.
За оперативноста
Пред да поврзете друга опрема, осигурете се
дека сте го изгаснале и исклучиле системот.
Ако забележите неправилност
на бојата на телевизор
во близина
Кај одредени телевизори може да се
забележат неправилности на бојата.
Ако забележите неправилност
на бојата...
Исклучете го телевизорот и вклучете го
по 15 до 30 минути.
Ако повторно забележите
неправилност на бојата...
Поставете го системот подалеку
од телевизорот.
За чистење
Исчистете го системот со мека сува крпа.
Не користете абразивни перничиња,
прашоци за чистење или растворувачи
како алкохол или бензин.
Авторски права
Овој модел вклучува систем
за опкружувачки звук на Dolby* Digital.
* Произведено со дозвола од
Dolby Laboratories. Dolby и симболот
двоен D се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
Ако имате прашања или проблеми во врска
со вашиот систем, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
5МК
Содржина
Мерки на претпазливост .............. 4
Почеток
Распакување .................................... 7
Индекс за делови и контроли ..... 8
Поврзување телевизор
и плеер итн. ............................ 10
Поставување на системот .......... 11
Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод) ............ 13
Поставување на аудио излезот
на поврзаната опрема .......... 13
Опции за репродукција
Ракување со системот
користејќи го дадениот
далечински управувач ......... 14
Контрола на поврзан
телевизор ................................. 15
Менување на батеријата ............. 16
Дополнителни информации
Решавање на проблеми ............... 17
Спецификации ............................. 18
Индекс ............................................20
6МК
Почеток
Распакување
• Сабвуфер (1)
Почеток
• Звучен столб (1)
• Дигитален оптички кабел
за телевизор (1)
• Кабел за напојување со наизменична
струја (главен вод) (1)
• Далечински управувач
(RM-ANU160) (1)
• Упатство за употреба (1)
• Гаранција (1)
7МК
Индекс за делови и контроли
За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.
Звучен столб
SURROUND
A Индикатор SURROUND
(страница 14)
B Индикатори за влез (страница 14)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
8МК
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
Далечински управувач
Овој дел ги опишува операциите
на копчињата на сабвуферот
и звучниот столб. Погледнете
во страница 14 за детали
за операциите на копчињата
на поврзаната опрема.
B INPUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV
t
%
PROG +/–
2 +/–
Почеток
Забелешка
• Насочете го далечинскиот управувач кон
центарот на предниот панел на звучниот
столб.
A ?/1 (вклучено/во мирување)
D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Забелешка
• Пред да го користите далечинскиот
управувач за првпат отстранете ја
фолијата за изолација што е прикачена
на држачот на батеријата.
• Батеријата во далечинскиот управувач
е монтирана во фабриката.
* Копчето 2 + има допирна точка.
Користете го како водич за време
на работата.
9МК
Поврзување телевизор и плеер итн.
Наместете го приклучокот на кабелот за напојување со наизменична струја
(главен довод) целосно.
Сабвуфер
Во ѕидниот
штекер
DVD-плеер итн.
Дигитален
коаксијален
кабел
(не е даден)
Дигитален
коаксијален аудио
излез
DVD-плеер итн.
Телевизор
Аналоген аудио
излез
Дигитален оптички кабел
(не е даден)
Аналоген аудиокабел
(не е даден)
10МК
Оптички дигитален
аудио излез
Поставување на системот
Сликите подолу претставуваат примери како да се монтира звучниот столб.
Забелешка
• Кога ќе изберете место за звучниот столб не блокирајте ја вентилацијата на топлина
на задниот панел на звучниот столб.
• Монтирање на звучниот столб
на полица
Почеток
Монтирање на звучниот столб
• Монтирање на звучниот столб
на ѕид (страница 12)
Напомена за монтирањето на сабвуферот
Поставете го сабвуферот така што задниот панел е оддалечен барем десет
сантиметри од ѕидот.
10 cm
продолжува
11МК
Отстранување на држачите
Кога звучниот столб ќе биде поставен
во исправена положба или на ѕид,
отстранете ги двата држачи
на долниот дел на звучниот столб,
како што е прикажано подолу.
• Sony не е одговорен за несреќи или
оштетување предизвикани од несоодветно
монтирање, недоволна јачина на ѕидот,
несоодветно поставување на завртките
или природни катастрофи итн.
1
Подгответе завртки
(не се дадени) што се соодветни
за отворите на задниот дел
на звучниот столб.
Држач
4 mm
повеќе од 25 mm
5 mm
10 mm
Забелешка
• Кога звучниот столб е поставен
во исправена положба и држачите
се отстранети, бидете внимателни
да не ги блокирате отворите
за вентилација со тепих итн.
Монтирање на звучниот
столб на ѕид
Отвор на задниот дел на звучниот столб
2
Прицврстете ги завртките
за ѕидот.
Завртките треба да пробијат
од 7 до 8 mm.
Може да го монтирате звучниот столб
на ѕид.
380 mm
Забелешки
• Употребете завртки коишто се соодветни
за материјалот на ѕидот и за силата.
Бидејќи гипс-картонот е особено кршлив,
прикачете ги навртките безбедно за греда
на ѕидот. Монтирајте го звучниот столб
на вертикална и рамна област на ѕидот.
• Доделете го монтирањето на продавачите
на Sony или на лиценцирани изведувачи
и посветете посебно внимание
на безбедноста за време на монтирањето.
12МК
7 до 8 mm
3
Закачете го звучниот столб
на завртките.
Подредете ги отворите на задниот
дел на звучниот столб со завртките,
а потоа обесете го столбот на двете
завртки.
Поврзување на кабелот
за напојување
со наизменична струја
(главен довод)
Поставување на аудио
излезот на поврзаната
опрема
За излез на повеќеканално дигитално
аудио, проверете ги поставките
на дигиталниот аудио излез
на поврзаната опрема.
За детали, погледнете во упатствата
за работа дадени со поврзаната опрема.
13МК
Почеток
Пред да го поврзете кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен довод) на звучниот столб
во ѕиден столб (главен довод),
поврзете ја другата опрема
и телевизорот со системот.
3
Опции за репродукција
Совет
Ракување со системот
користејќи го дадениот
далечински управувач
?/1
INPUT
BASS
+/–
SURROUND
TREBLE
+/–
2 +/–
1
2
14МК
Прилагодете ја јачината на звукот
со притискање на 2 +/–.
Притиснете ?/1 за да го
вклучите системот.
Притиснете еден од INPUT за да
го изберете влезниот извор.
Влезен
извор
Опрема
за репродукција
OPTICAL
Уредот е поврзан на
приклучокот OPTICAL
COAXIAL
Уредот е поврзан на
приклучокот COAXIAL
ANALOG
Уредот е поврзан на
приклучоците ANALOG
• Звукот може да се емитува од звучникот
на телевизорот. Во тој случај, намалете го
звукот од звучникот на телевизорот
на минимум.
Уживање во ефектот
на опкружување
Овој систем може да создаде
повеќеканален опкружувачки звук.
Притиснете SURROUND. Секојпат
кога ќе го притиснете копчето,
режимот за опкружувачки звук
се менува на ON или OFF. Кога е
активен режимот за опкружувачки
звук, на звучниот столб трепка
индикаторот SURROUND.
Прилагодување на басот
и нивото на висок тон
Можете да го прилагодите басот
и нивото на висок тон.
За да го прилагодите нивото на
висок тон, притиснете TREBLE +/–.
За да го прилагодите нивото на бас,
притиснете BASS +/–.
Кога нивото на бас или висок тон
е поставено на минимум или
максимум, на звучниот столб
трепкаат индикаторите за влез.
Уживање на тивок звук
(ноќен режим)
Можете да уживате во звучните ефекти
и јасно да го слушате дијалогот дури
и кога звукот е намален (ноќен режим).
Ноќниот режим е достапен
за телевизиските програми што се
шифрирани со Dolby, дисковите
DVD и Blu-rayTM.
Задржете на SURROUND додека
индикаторот COAXIAL на звучниот
столб не затрепка двапати.
Ако користите телевизор на Sony без
користење на системов можете да го
контролирате телевизорот на Sony што
е поврзан на системот користејќи ги
копчињата на далечинскиот управувач
што се испишани со жолта боја.
TV ?/1
TV 2
+/–
TV PROG
+/–
Поставување на ноќниот
режим на OFF
t
Задржете на SURROUND додека
индикаторот OPTICAL на звучниот
столб не затрепка двапати.
1
2
3
4
Притиснете TV ?/1 за да го
вклучите телевизорот.
Притиснете INPUT за да
изберете извор.
Притиснете TV PROG +/– за да
изберете канал.
Притиснете TV 2 +/– за да ја
прилагодите јачината на звукот.
продолжува
15МК
Опции за репродукција
Поставување на ноќниот
режим на ON
Контрола на поврзан
телевизор
Менување на батеријата
Работното растојание на далечинскиот
управувач се намалува како што нивото
на батеријата се намалува. Кога
далечинскиот управувач веќе не може
да ракува со главниот уред, заменете
ја батеријата со нова литиумска
батерија CR2025.
2 Заменете ја батеријата
со страната „+“ насочена нагоре,
а потоа вметнете го држачот на
батеријата во отворот.
Страната + насочена нагоре
1 Притиснете и задржете ја бравата
на држачот на батеријата, а потоа
извлечете го држачот на
батеријата.
Држач на батеријата
Брава
Забелешки
• Ако не го користите далечинскиот
управувач подолг временски период,
отстранете ја батеријата за да избегнете
можно оштетување од протекување
и корозија на батеријата.
• Веднаш фрлете ја користената батерија.
Литиумската батерија чувајте ја вон дофат
на деца. Ако батеријата се проголта, веднаш
советувајте се со доктор.
• Избришете ја батеријата со сува крпа за да
обезбедите добар контакт.
• Кога ја монтирате батеријата правилно
наместете ги половите.
• Не држете ја батеријата со метални пинцети
затоа што може да се појави краток спој.
• Употребата на батерии што не се CR2025
може да предизвика пожар или експлозија.
ВНИМАНИЕ
Постои опасност од пожар ако
батеријата е неправилно заменета.
Заменете само со истиот или
еквивалентен вид.
16МК
Дополнителни информации
Решавање на проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите
системот, прочитајте го ова упатство
за решавање проблеми за да ви
помогне да го решите проблемот пред
да побарате поправки. Ако проблемот
е истраен, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
Напојувањето не е вклучено.
• Проверете дали кабелот
за наизменична струја (главен
довод) е безбедно поврзан.
SOUND
Не се репродуцира Dolby Digital-звук.
• Проверете дали Blu-ray Disc, DVD
итн. е снимен во форматот Dolby
Digital.
• Кога го поврзувате Blu-ray
Disc, DVD-плеерот итн.
на приклучоците за дигитален
влез на овој систем, проверете
ја аудио поставката (поставки
за дигиталниот аудио излез)
на поврзаната опрема.
Не може да се добие ефект
на опкружување.
• Во зависност од влезниот сигнал и
поставувањето за звучното поле,
обработката за опкружувачки
звук може да не работи правилно.
Ефектот на опкружувачки звук
може да е суптилен во зависност
од програмата или дискот.
Од системот не се емитува звук
од телевизор.
• Проверете го поврзувањето
на дигиталниот оптички кабел
или аудио кабелот што е поврзан
на системот и телевизорот
(страница 10).
• Проверете го аудио излезот
на телевизорот.
Звукот се емитува и од системот
и од телевизорот.
• Исклучете го емитувањето
на звукот од системот или
телевизорот.
Нема звук или се слуша само многу
слаб звук од поврзаната опрема
во системот.
• Притиснете 2 + и проверете ја
јачината на звукот.
• Притиснете % или 2 + за да ја
откажете функцијата за
безгласност.
• Проверете дали влезниот извор
е правилно избран.
• Проверете дали сите кабли
на системот и поврзаната
опрема се вметнати докрај.
продолжува
17МК
Дополнителни информации
POWER
• Ако поврзете Blu-ray Disc-плеер
или DVD-плеер што е
компатибилен со функцијата
за ефект на опкружувачки звук,
ефектот на опкружувачки звук
на системот може да не работи.
Во тој случај, исклучете ја
функцијата за ефект
на опкружувачки звук
на поврзаната опрема.
За детали, погледнете
во упатствата за работа дадени
со поврзаната опрема.
Далечинскиот управувач
не функционира
• Насочете го далечинскиот
управувач кон центарот
на предниот панел
на звучниот столб.
• Отстранете ги сите пречки
на патот помеѓу далечинскиот
управувач и системот.
• Ако батеријата на далечинскиот
управувач е слаба, заменете ја
со нова.
• Проверете дали го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
Ако системот не работи
правилно откако ќе ги изведете
горенаведените мерки,
ресетирајте го системот
на следниот начин:
Користете ги копчињата за влез
на далечинскиот управувач
за операцијата.
1
Притиснете BASS +, 2 +
и TREBLE + во тој редослед
во текот на 3 секунди.
Откако ќе ја проверите горепосочената
ставка и ќе ги решите проблемите,
вклучете го системот. Ако не можете
да го најдете проблемот дури и откако
ќе ја проверите ставката наведена горе,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
18МК
Спецификации
Формати што се поддржани
од системов
Овој систем ги поддржува следните
формати за дигитален влез.
Формат
Поддржан/
неподдржан
Dolby Digital
a
Линеарен PCM
двоканален 48 kHz
или помалку
a
Звучен столб
Сабвуфер
Дел на засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
30 W (по канал со 8 оми, 100 Hz)
Систем на звучници
Сабвуфер, рефлекс на бас
Дел на звучник
130 mm конусен тип
Проценети пречки
8 оми
Димензии (прибл.)
170 mm × 245 mm × 300 mm (ш/в/д)
Маса (прибл.)
2,7 kg
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Напред Л + Напред Д: 7 W + 7 W
(со 4 оми, 1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Напред Л/Напред Д: 15 W
(по канал со 4 оми, 1 kHz)
Влезови
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Дел на преден звучник
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
Дополнителни информации
Систем на звучници
Систем на звучници со 2-начина,
акустично привремено запирање
Дел на звучник
Вуфер: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
конусен тип
Проценети пречки
4 оми
Побарувања за напојување
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
Вклучено: 20 W
Режим на подготвеност: 0,5 W
или помалку
Димензии (прибл.)
940 mm × 83 mm × 70 mm (со држачи)
940 mm × 71 mm × 69 mm (без држачи)
Маса (прибл.)
1,6 kg
19МК
Индекс
Симболи
% 9
2 9
A–Z
DVD-плеер 10
Д
Далечински управувач
работа 9
Дигитален оптички кабел 10
М
Монтирање 11
П
Поврзување
Телевизор 10
Поставување на системот 11
Р
Ресетирање 18
20МК
4-435-635-21(1) (MK)
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising