Sony HT-SF200 Quick start guide

Sony HT-SF200 Quick start guide
Што има во кутијата
Водич за почеток
2
Дотерување на далечинскиот управувач
3
Вклучување на ТВ
Линиски звучник : HT-SF200
Линиски звучник (1)
Видете во Упатството за употреба (посебен документ) за
следните методи.
• Mонтирање на Линискиот звучник на ѕид
• Поврзување на Sony ТВ со безжично BLUETOOTH поврзување
Оптички дигитален
кабел (1)
Перничиња за монтирање на ѕид (2)
4-727-415-21(1)
Далечински
управувач (1)
Адаптер за струја (1)
R03 (size AAA) батерии (2)
Кабел за струја (1)
ПРИМЕР ЗА МОНТИРАЊЕ НА
ЅИД (1)
Напојување
Blu-ray Disc плеер,
кабелска или
сателитска и т.н.
Упатство за употреба
Водич за почеток (овој документ)
1
4
Поврзување со ТВ
Вклучување на Линискиот звучник



Дали на Вашиот ТВ има HDMI IN приклучоци означени како “ARC”?
ДА
НЕ
Адаптер за струја
(испорачан)
Кабел за струја
(испорачан)
Поврзете ги Адаптерот за струја и кабелот за струја, потоа поврзете приклучок од Адаптерот за струја во Линискиот звучник се додека не кликне. Поврзете
го каелот за струја во штекер.
Допрете  (power) на далечинскиот управувач на Линискиот звучник.
По индикаторите за ТВ, BLUETOOTH и USB светнуваат последователнот за неколку секунди, само индикаторот за ТВ свети.
Забелешка
•Не ставајте магнетни картички на Линискиот звучники или близу Линискиот звучник.
Blu-ray Disc™
плеер,
кабелска или
сателитска и т.н.

Blu-ray Disc™
плеер,
кабелска или
сателитска и т.н.
: Видео сигнал
: Видео сигнал
: Аудио сигнал
: Аудио сигнал
5
Слушање звук
/
Користете HDMI кабел (одделно се продава) да поврзете HDMI IN приклучок во Вашиот ТВ и HDMI OUT (TV
(ARC)) приклучок на Линискиот звучник.
INPUT
High Speed HDMI кабел со Етернет се препорачува за HDMI кабел.
Забелешка
HDMI OUT
TV (ARC)

 +/–
•Проверете дали кабелот е цврсто вметнат.
•Кога Вашиот ТВ нема HDMI IN приклучок означен како “ARC,” треба да ги поврзете ТВ и Линискиот звучник преку оптички дигитален кабел (испорачан)
како што е наведено во чекор . Нема да има излез на звук од ТВ ако ТВ и Линискиот звучник се поврзани само преку HDMI кабел.
BASS
Кога нема HDMI IN приклучок означен како “ARC” на вашиот ТВ, користете оптички дигитален кабел (испорачан) да
поврзете оптички излезен приклучок на Вашиот ТВ и TV IN (OPTICAL) приклучок на Линискиот звучник.
Забелешка
TV IN
(OPTICAL)
•Проверете ја формата на конекторите на оптичкиот дигитален кабел и приклучоците на ТВ и Линискиот звучник. Вметнете ги конекторите во
приклучоците во правилна насока. Ако насилно ги вметнете конекторите во погрешна насока, конекторите и приклучоците може да се оштетат.
Проверете дали ТВ индикаторот на Линискиот звучник свети.
Кога ТВ индикаторот на Линискиот звучник не свети, допрете INPUT на далечинското на Линискиот звучник да изберете ТВ влез.
Прилагодете ја јачината на тон со помош на  +/– на далечинскиот управувач на Линискиот звучник.
Прилагодете го нивото на басот допирајќи на BASS на далечинскиот управувач од Линискиот звучник.
Забелешка
•Во зависност од редоследот по кој ги вклучувате ТВ и Линискиот звучник, Линискиот звучник може да се префрли во режим за исклучување. Во овој случај, прво вклучете го ТВ,
потоа Линискиот звучник .
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement