Sony | CFD-S70 | Sony CFD-S70 Аудио уред за CD/касети со радио Упатства за употреба

4-584-347-12(1)
Забелешка за купувачите: следнава
информација се применува само за
опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Овој производ е произведен од Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија.
Прашања поврзани со усогласеност на
производот врз законодавството на Европска
Унија адресирајте ги на овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгиј. За сервис или гаранција, обратете се на
адресите обезбедени во посебната сервисна
книшка или гарантен лист.
Персонален аудио систем
Operating Instructions
За купувачите во Европа и Океанија
Исфрлање на батерии и електрична и
електронска опрема (применливо во
Европска Унија и други Европски
земји со посебни собирни системи)
©2016 Sony Corporation
CFD-S70
Апаратот не го инсталирајте во затворен
простор, пр. во библиотека или вграден плакар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да намалите ризик од пожар или електричен
шок не го изложувајте апаратот на дожд или
влага.
Да намалите ризик од пожар, не ги покривајте
отворите за вентилација на апаратот се весници,
чаршафи, завеси и т.н. Не го изложувајте
апаратот на отворени пламени (на пр. запалени
свеќи).
Прекумерен притисок од звук од слушалките
може да предизвикаат губење на слухот.
Не ги изложувајте батериите (батеријата или
инсталирани батерии) на прекумерна топлина
како на пр. сонце, пожар или сл. долго време.
Плочката со име е поставен на долниот
надворешен дел.
Овој симбол на производот,
батеријата или пакувањето покажува
дека производот и батериите не треба
да се третираат како домашен отпад.
На одредени батерии овој симбол
може да се користи во комбинација со
хемиски симбол. Хемиските симболи се жива
(Hg) или олово (Pb) се додадени ако батеријата
содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на овој производ
и батериите ќе помогнете во спречување на
потенцијални негативни последици за околината
и човековото здравје. Со рециклирање на
материјалите ќе помогнете во зачувување на
природните извори.
Во случај поради безбедност на производот,
перформанси или интегритет на податоците има
потреба од постаојно поврзување со вградената
батерија, оваа батерија теба да ја замени само
квалификуван сервисер. Да се осигурате дека со
батеријата и електричната и електронската
опрема ќе се постапува правилно, осднесете го
овој производ на крај од работниот век во
соодветни собирни центри за рециклирање нна
електрична и електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот како безбедно да ги
замените. Однесете ги батериите до соодветен
собирен центар за рециклирање на потрошени
батерии. За подетални информации за
рециклирање на овој производ или батериите,
обратете се во месната заедница, сервисот за
отпад или продавницат каде сте го купиле
производот или батериите.
Овој производ е дизајниран да се
користи за следниве намери:
 Репродукција на музика на диск или лента
 Слушање радио станици
 Снимање лента
 Слушање звук од поврзана опционална
компонента
почнете со репродукција.
Основни операции
Време за репродукција*2, 3
*1Ако MP3 фајлови има само во рут директориумот, “001”
се прикажува на екранот.
*2 Ако времето за репродукција е подолго од 100 минути,
“--:--” се прикажува на екранот.
*3 Со допирање на DISPLAY/ENTER , екранот за
репродукција се менува меѓу приказ на време
за репродукција и број на моментална песна
(или приказ на моментална папка или број на
фајл (MP3)).
За префрлање во CD функција од други
функции
За
Направете го ова
Паузирање
Допрете CD PLAY/PAUSE () .
Да се вратите во репродукција,
повторно допрете на копчето.
Допрете STOP () . Ако допрете
CD PLAY/PAUSE ()  откако
репродукцијата ќе се стопира,
репродукцијата ќе почне од
почеток на песната/фајлов која
последно сте ја репродукција
(Resume Play). Ако сакате да
почнете со репродукција од прва
песна/фајл на дискот, допрете
STOP ()  двапати и потоа
допрете CD PLAY/PAUSE () .
Допрете TUNE/
+ или − .
Најдете точка во Држете  или   при
репродукција и ослободете го
песна/фајл
копчето на саканата точка.
Кога лоцирате точка додека е
паузирано допрете CD PLAY/
PAUSE ()  да почнете со
репродукција откако ќе ја
најдете саканата точка.
1 Допрете   за вклучување на уредот.
2 Допрете FM/AM  да изберете “FM” или
AM
Издолжете ја
телескопската
антена  и
прилагодете ја
должината и аголот
за оптимален
прием.
3 Држете FM/AM  додека “AUTO” светка на
екранот.
Преместете го
самиот уред за
оптимален прием
(феритна бар
антена е вградена
во уредот).
3 Допрете FM/AM  да изберете “FM” или
“AM”.
4 Држете TUNE/ + или −  додека на
екранот не се прикажат цифрите за
фреквенцијата.
Уредот автоматски скенира радио
фреквенции и запира кога ќе најде чиста
станица.
Ако не можете да дотерате станица со автоматско дотерување, допрете TUNE/ + или −
 да смените фреквенција чекор по чекор.
Кога се прима FM стерео емитување, “ST”
светнува на екранот.
Совети
 Фреквенција на дотерана станица на уредот е MHz за
FM и kHz за AM.
 Ако стерео FM приемот е бучен, допрете PLAY MODE 
додека “Mono” не се прикаже на екранот. Ќе го
изгубите стерео ефектот, но приемот ќе се подобри.
За подобрување на радио прием
Користете го радиото на места каде радио
сигналите можат лесно да се примат како во
близина на прозор. Исто така прилагодете ја
антената (FM) или преместете го самиот уред
(AM) за подобар прием.
*1 CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  и   имаат сензибилна точка.
*2 Издолежете ја FM антената  само кога слушате FM радио (за AM рардио, феритна бар антена е вградена
Поврзете кабел за струја  или вметнете шест R14 (size C) батерии (одделно се продаваат) во делот за батерии .
во уредот).
Пред да го користите уредот

Кон штекер
За вклучување или исклучување напојување
Кон AC IN
Папка
3 Ставете диск во преградата за CD и потоа
MP3 фајл
затворете го капакот .
Подрачја со
добар прием:
Во близина на
прозори и т.н.
Ако проблемот со прием се уште постои,
обидете се со менување на местоположбата.
Избегнувајте места како што се:
Притиснете во средина на дискот
додека не влезе на местото.
Допрете  (power) .
За прилагодување тон
Кабел за струја
(испорачан)
Секогаш ставете ја прво  страната на батеријата.

Батериите се
насочени во
различни
правци.
Поставете ги
во точна
насока како
што е
прикажано
тука.
Притиснете го капакот на делот за
батерии  и лизгајте го во насока
на стрелките .
Забелешки
 Кога батериите скоро се потрошени, светнува порака со предупредување “LO-BATT”. Кога оваа порака ќе се прикаже,
заменете ги сите батерии со нови. Исто така видете “Проверка на преостаната батерија.”
 Кога кабелот за струја е откачен или батериите се извадени, дотерувањата зачувани во меморијата на уредот или ќе
се избришат или ќе се зачуваат.
 Дотерувања за бришење: Ниво на тон, радио група (FM/AM) и фреквенција, FM режим за дотерување (стерео/моно),
CD репродукција, MEGA BASS дотерување (вклучено/исклучено) и последни користени функции
 Дотерувања за зачувување: Управување со напојување за вклучување/исклучување (само Европски модели) и меморирани
станици регистрирани преку функцијата за ауто/рачно меморирање или FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  копчиња
 Пред да ги ставите батериите, извадете ги сите CD-а или ленти, исклучете ги сите опционални уреди од уредот и
складирајте ја FM телескопската антена  во оригинална позиција ако е издолжена.
 Да го користите уредот на батерии, исклучете го кабелот за струја од уредот и штекерот.
 Во режим на мирување со поврзан кабел за струја, “STANDBY” се прикажува на екранот.
 Не мешајте стари и нови батерии или различни типови на батерии.
За користење на функција за управување со напојување (само Европски модели)
Овој уред е опремен со функција за автоматско мирување. Со оваа функција, уредот автоматски се
префрла во режим на мирување по 15 минути ако нема никаква операција или аудио сигнал.
За вклучување или исклучување на режимот за мирување допрете VOLUME +  додека држите на PLAY
MODE . Секогаш кога ќе допрете на копчињата, “STANDBY” светнува за 2 секунди и “ON” или “OFF” се
прикажува на екранот.
Забелешки
Допрете VOLUME + или − .
Нивото на тон на овој уред може да се
прилагоди во чекори од 0 до 31.
Ако сакате постојано да го прилагодувате
нивото на тон, држете на копчето и пуштете го
на саканото ниво.
Меѓу згради
Близу
мобилни
телефони,
електрични
апарати
За слушате преку слушалки
Поврзете ги слушалките во  (headphones)
приклучок .
Да го заштитите слухот избегнувајте слушање
со прекумерно ниво кога слушате преку
слушалки.
За вклучување или исклучување на
функција за подобрување бас
Допрете MEGA BASS .
Кога ќе допрете на копчето, функцијата или ќе
се вклучи (“MEGA BASS” светнува) или исклучи
(“MEGA BASS” исчезнува). Фабрички оваа
функција е вклучена.
На метални клупи
или маси
Дискот е ставен и на екранот се
прикажува информација за дискот.
Audio CD
(Се прикажува вкупен број на песни,
вкупно време за репродукција.)
Репродукција на музички диск
Вкупен број на песни
1 Допрете   за вклучување на уредот.
2 Вметнете го врвот од прстот во отворот
да го отворите капакот за CD.
Отворете го
капакот за CD
со помош на
копчето за
отварање.
Вкупно време за репродукција
MP3 диск
Вкупен број
на папки*1
Забелешки за MP3 дискови
 Кога е ставен диск, уредот ги чита сите фајлови на тој
диск. За време на ова време, “READ” трепка. Ако има
многу папки или нема MP3 фајлови на диск, може да
потрае подолго време пред репродукцијата да почне
или следниот MP3 фајл да почне со репродукција.
 Ви препорачуваме да не се додаваат MP3 фајлови или
непотребни папки кога креирате MP3 дискови.
 При репродукција, аудио фајлови различни од MP3
фајлови се прескокнуваат дури и ако овие фајлови се
вклучени во папката.
 Овој систем може да репродуцира само MP3 фајлови
кои имаат фајл екстензија од “.mp3”.
Запомнете дека дури и името на фајлот да има
точна фајл екстензија но вистинскиот фајл се
креира во различен аудио формат, овој уред
може да произведе бучава или дефект.
 MP3 PROформатот не е поддржан.
 Овој уред не може да репродуцира аудио фајлови на
диск во следниве случаи:
Кога вкупниот број на аудио фајловите надминуваат 413.
Кога вкупниот број на папки на еден диск надминува
99 (вклучувајќи ја и “ROOT” папката).
Кога нивото на директориум (длабочина на папка)
надминува 9 (вклучувајќи ја и “ROOT” папката).
Страната
каде се
гледа
лентата
свртена
нагоре.
Станица со слаб сигнал треба рачно да ја
меморирате.
1 Допрете FM/AM  да изберете група.
2 Дотерајте станица по желба.
3 Држете DISPLAY/ENTER  додека “FM-xx”
или “AM-xx” трепка на екранот.
(Пр.: FM)
Страната за репродукција свртена напред
2 Допрете   да почнете со репродукција.
Други операции
4 Допрете PRESET + или −  додека меморирате
За
број за станица која сакате да трепка на
екранот.
5 Допрете DISPLAY/ENTER  да зачувате станица.
Стопирање
Допрете  .
Паузирање
Допрете  . Да продолжите со
репродукција повторно допрете.
Брзо напред
или назад
Допрете  или  .
Вадење на
касетата
Допрете  .
Ако друга станица веќе е назначена на
избраниот дотеран број, таа станица се
заменува со новата.
Ако сакате да откажете меморирање на
станица, допрете STOP () .
Совет
Меморираните радио станици остануваат во
меморијата на уредот дури и во следниве ситуации.
Кабелот за струја е изваден.
Батериите се извадени.
Слушање меморирани станици
Направете го ва
Забелешки
 Не го исклучувајте напојувањето при репродукција. На
таков начин може да предизвикате дефект. Запрете ја
репродукцијата пред исклучување на напојувањето.
 Ако лентата е намотанан на почеток или крај и  или
  не е пуштен, “STOP TAPE” ќе трепка на екранот.
Допрете   за ослободување на копчето. “STOP
TAPE” почнува да трепка 8 минути по брзо премотување
напред ( ) или назад ( ). По околу 10 минути
откако ќе поминат, уредот автоматски се исклучува.
 Кога “STOP TAPE” трепка, секогаш проверете го  или 
 копчето и проверете дали е ослободено.
 Кога времето кое е дотерано во Sleep Timer ќе одмине
при репродукција, “SLEEP” индикаторот ќе почне да
трепка но уредот нема да се исклучи. Уредот ќе се
исклучи по завршување на репродукцијата.
Совет
Со непрекинато допирање DISPLAY/ENTER  додека
слушате радио, информацијата за радио се менува меѓу
приказ на мемориран број и фреквенција.
Меморираниот број автоматски се враќа на фреквенција
откако ќе поминат 2 секунди.
Меморирање станици на FAVORITE
RADIO STATIONS копчињата
Може да меморирате до три омилени станици на
три FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
копчиња. Назначете една FM или AM
програм за секое копче.
1 Допрете FM/AM  да изберете група,
Етикетата нагоре
касета во делот за касета () и потоа
затворете го капакот на преградата.
Ако станицата не може автоматски
да се меморира
“AM”.
3 Допрете PRESET + или −  да изберете
зачуван мемориран број за одредена станица.
Пример за структура на папка и редослед
на репродукција
Извори на напојување
 Ако лентата е затегната,
премотајте ја со пенкало
да избегнете оштетување
на лентата или уредот.
Станицата се зачувува во меморијата од
пониските фреквенции кон повисоките.
1 Допрете   за вклучување на уредот.
2 Допрете FM/AM  да изберете “FM” или
Подрачја со слаб
прием:
Далеку од
прозори и т.н.
Проверете го следното пред да
почнете со операцијата.
 Користете само Тип I (нормален). Тип II
(висока позиција), Тип III (феро-хромски)
и Тип IV (метален) не се поддржани.
4 Допрете DISPLAY/ENTER  да зачувате станица.
Resume Play е откажано во следниве случаи:
 Кога ќе го отворите капакот за CD делот.
 Кога ќе го исклучите напојувањето.
Редоследот на репродукција на папки и фајлови
е следен. Меѓутоа, редоследот на репродукција
може да се разликува од оригиналниот
редослед на дискот, зависно од користениот
метод за снимање.
Репродукција на лента
1 Допрете   (), вметнете лента со
Забелешка
Уредот не е исклучен од електричната мрежа се
додека е поврзан во штекер, дури и ако самиот
се исклучи.
Долна
страна
Може да зачувате радио станици во меморијата
на уредот. Може да меморирате до 30 радио
станици, 20 за FM и 10 за AM.
“AM”.
Други операции
Изберете песна/ Допрете  или  . Може да прескокнувате песни/фајлови една по една.
фајл
Бидејќи главниот приклучок се користи за
исклучување на уредот од струја, поврзете го
уредот во лесно достапен штекер. Доколку
забележите неправилност, исклучете го
главниот приклучок од штекер веднаш.
FM
Допрете CD PLAY/PAUSE () .
Ако е дотеран претходен диск за репродукција,
репродукцијата автоматски ќе почне. Допрете
STOP ()  да запрете со репродукција.
Избор на папка
на MP3 диск
РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН
ШОК. НЕ ОТВАРАЈТЕ.
Меморирање радио станици
Слушање радио
1 Допрете   за вклучување на уредот.
2 Прилагодете ја антената за оптимален прием.
Стопирање
ВНИМАНИЕ
Да намалите ризик од пожар или електричен
шок, не го изложувајте овој апарат на капење
или прскање и не ставајте предмети полни со
течност, како вазни, врз апаратот.
4 Допрете CD PLAY/PAUSE ()  да
Снимање лента
Проверете ги следниве делови пред
да почнете со операцијата.
 Користете само Тип I (нормален). Тип II
(висока позиција), Тип III (феро-хромски)
и Тип IV (метален) не се поддржани.
 Проверете дали табот за заштита од
снимање не е тргнато. Ако табот е изваден,
покријте го скршениот таб со самолеплива
лента.
 Поврзете го кабелот за струја да избегнете
неочекуван неуспех при снимање.
“FM” или “AM.”
2 Дотерајте станица која сакате да ја меморирате.
3 Допрете и држете на FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET)  додека не слушнете
звук. Дотераните станици се меморираат на
избраното копче на FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET)  и ист број како копчето
што свети на екранот.
(Пр.: Меморирање FM 87.50 MHz на број )
1 Допрете   за вклучување на напојувањето
на уредот и потоа подгответе го
изворот на кој сакате да снимите.
 Да снимате CD-DA ленти или MP3
фајлови на диск
Ставете диск во делот за CD. Немојте да
почнете со репродукција. Видете
“Репродукција на музички диск.”
 Да снимате радио програма
Дотерајте станица по желба. Видете
“Слушање радио.”
За менување меморирана станица
Повторете ги чекорите 1 до 3.
Меморираната станица на копчето ќе се замени
со новата.
Слушање меморирани
станици со FAVORITE RADIO
STATIONS копчињата
 Да снимате звук од поврзаната
опционална опрема
Допрете AUDIO IN  и поврзете
опционална опрема како ТВ, портабл
дигитален музички плеер и т.н. во AUDIO IN
приклучоко  и почнете со репродукција.
2 Допрете   (), вметнете касета во
делот за касета () и потоа затворете го
капакот на делот.
Допрете на FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
копче.
Забелешка
Да спречите меморираното да се смени по грешка,
не држете на копчето. Ако држите, меморирањето на
копчето ќе се замени со моментално дотераната
станица.
Страната
каде што
се гледа
лентата
свртена
нагоре
Вкупен број
на фајлови
 Прикажаната содржина почнува да свети на екранот за 2 минути пред да влезе во режим на мирување.
 Функцијата за автоматско мирување не е достапна со FM/AM функцијата.
 Функцијата за автоматско мирување се поништува кога е дотерај Sleep Timer.
Страната за снимање надолу
3 Допрете   да почнете со снимање (копчето
за репродукција   автоматски ќе се
притисне во исто време).
 Кога снимате од диск
Репродукцијата почнува автоматски и снимањето на сите песни/фајлови на дискот се одвиваат од првата песна/фајл. Кога лентата ќе
стигне до крај, снимањето автоматски запира.
 Кога снимате радио програм или
звук од поврзаната опционална
опрема
Снимањето продолжува додека лентата не
стигне до крај.
Забелешка
Кога времето дотерано во Sleep Timer ќе помине при
снимањето, “SLEEP” индикаторот почнува да трепка
но уредот нема да се исклучи. Уредот се исклучува
откако ќе заврши снимањето.
Забелешка
Избраниот режим за репродукција на CD се
брише во следните ситуации.
– Кабелот за струја е откачен.
– Батериите се извадени.
– Кога ќе го отворите капакот за CD делот.
– Кога ќе го исклучите напојувањето на уредот.
Непрекината репдоукција на песни/
фајлови (Repeat Play)
Можете да дотерате уредот непрекинато да репродуцира CD-DA песни на аудио CD, MP3 фајлови на CDR/CD-RW диск, во нормален и програмирен режим.
1 Допрете   за вклучување напојување на
уредот и ставете диск во CD делот.
Направете
Допрете  .
Паузирање
Допрете  . Да продолжите
со репродукција, допрете
повторно на копчето.
Снимањето да почне од одредена песна/фајл
Допрете  или   да изберете песна/фајл
на диск, потоа допрете  .
Репродукцијата почнува автоматски и
снимањето на избраната песна/фајл и следните
песни/фајлови продолжуваат додека лентата
има место.
Снимање од пола преку моменталната
CD-DA песна или MP3 фајл
Да избришете снимени касети, треба да
снимате на тивко преку претходно снимање.
1 Допрете   за вклучување на уредот.
2 Вметнете снимена касета во касетофонот.
3 Допрете  .
Процесот на бришење почнува и
претходното снимено се брише.
Може да изберете режим за репродукција на
CD додека дискот е стопиран.
Проверете ги следниве делови пред да
изберете CD репродукција. Ако се обидете да
дотерате или смените режим за репродукција
при репродукција, “PUSH STOP” ќе се прикаже.
 Кога се репродуцира диск, запрете ја
репродукцијата допирајќи STOP () .
 Ако сте префрлиле во CD функција од
друга функција допирајќи CD PLAY/PAUSE
() , допрете STOP ()  еднаш да ја
запрете репродукцијата.
Сите песни/
фајлови
Избрана папка
на MP3 диск
Програмирани
песни/фајлови
1 Допрете PLAY MODE 
додека не се прикаже “ ”.
2 Допрете CD PLAY/PAUSE ()
.
1 Допрете PLAY MODE 
додека не се прикаже “ ”
и“ ”.
2 Изберете папка допирајќи
TUNE/ + или − .
3 Допрете CD PLAY/PAUSE ()
.
1 Програмирани песни/фајлови
(видете “Креирање свој
програм (Program Play)”).
2 Допрете PLAY MODE 
додека “PGM” и “ ” не се
прикажат на екранот.
3 Допрете CD PLAY/PAUSE ()
.
За откажување на Repeat Play
Допрете STOP ()  да запрете со
репродукција и потоа допрете PLAY MODE 
додека “ ” (или “ 1”) не исчезне од екранот.
Репродукција на песни/фајлови по
случаен редослед (Shuffle Play)
Можете да дотерате уредот да репродуцира
CD-DA песни на аудио CD, MP3 фајлови на CDR/CD-RW диск по случаен редослед.
За откажување Shuffle Play
Креирање на свој програм (Program
Play)
Може да го уредите редоследот на репродукција
до 25 песни/фајлови на дикс.
1 Допрете   за вклучување напојување на
уредот и ставете диск во CD делот.
2 Допрете PLAY MODE  додека “PGM” не се
Секогаш кога ќе допрете на копчето,
индикаторот се менува на следниот начин:

Повторување на сите (
по желба.
(Example: audio CD)
1)
Откако “LO-BATT” ќе трепка 8 секунди,
уредот автоматски ќе се исклучи.
За проверка на ниво на батерија направете го следното.
 Кога користите CD или FM/AM функција
Допрете DISPLAY/ENTER .
 Кога користите касетофон или аудио функција
Секогаш кога ќе допрете на копчето,
времетраењето (во минути) се менува на
екранот и избраното дотерување се
потврдува автоматски по околу 4 секунди.
За откажување на Sleep Timer
Допрете SLEEP  да изберете “OFF” или
исклучете го уредот.
Совети
 “SLEEP”индикаторот трепнува еднаш на секои 8 секунди
додека е активен Sleep Timer.
 “SLEEP”индикаторот ќе почне да трепка на екранот за
околу 1 минути пред уредот да се исклучи.
 Може да го проверите преостанатото време додека
уредот да се исклучи допирајќи повторно SLEEP 
по дотерување на Sleep Timer. Но, внимавајте да не ја
направите оваа операција кога“SLEEP” индикаторот
трепка (трепкањето почнува 1 минута пред уредот да
се исклучи). Ако оваа операција ја правите за ова
време, Sleep Timer ќе се откаже наместо да го
прикаже преостанатото време.
 Кога ќе помине дотераното време за време на функцијата
за касета (репродукција/снимање/бришење), “SLEEP” индикаторот ќе почне да трепка но уредот нема да се исклучи.
Уредот ќе се исклучи по завршување на операцијата.
 Ослободете го  или   копчето допирајќи
  откако уредот ќе се исклучи кога се прави
брзо напред или назад во функција за касета.
 Исклучете го напојувањето на опциионалниот уред
поврзан во AUDIO IN приклучокот  кога користите
Sleep Timer во аудио функциоја. Sleep Timer не го
исклучува напојувањето на компонентата.
Може да уживате во звук од оптионална
компонента, како ТВ, портабл дигитален
музички плеер, преку звучниците на овој уред.
Исклучете го напојувањето на секоја компонента
пред да направите било какво поврзување.
За детали, видете во упатството за употреба на
компонентата за поврзување.
Кога сакате да назначите папка која содржи
MP3 фајлови, допрете TUNE/ + или − 
прво да изберете папка и потоа допрете 
или   да изберете фајл.
4 Допрете DISPLAY/ENTER .
Песната/фајлот е програмиран и се
прикажува број на програмиран чекор.

Едно повторување (
Се прикажува фабричкото дотерување (“90”) и
“SLEEP” индикаторот светнува на екранот.
2 Допрете SLEEP  да изберете дотерување
Совет
За време на Shuffle Play, не можете да изберете
претходна песна/фајл допирајќи  .
Empty
Може да дотерате уредот автоматски да се
исклучи откако ќе помине дотераното време.
1 Допрете SLEEP .
1 Поврзете го AUDIO IN приклучокот  во
приклучок за излезни линии на портабл
дигиталниот музички плеер, ТВ или друга
компонента преку кабел за поврзување
(одделно се продава).
2 Вклучете ја поврзаната компонента.
3 Допрете AUDIO IN  и почнете со репродукција на звук на поврзаната компонента.
Допрете DISPLAY/ENTER  еднаш.
За порака за предупредување за
батеријата
Кога нивото на батеријата ќе се намали до
одредено ниво, пораката “LO-BATT” ќе трепка 8
секунди и потоа уредот автоматски се исклучува.
Заменете ги батериите со нови кога оваа порака
ќе се прикаже.

Избрана папка за репродукција (

Избрана папка за повторување (
Број на чекор
)*
,
5 Повторете ги чекорите 3 и 4 за програмирање
)*

Мешана репродукција (
)

Програмирана репродукција (PGM)

Програмирана повторена (
, PGM)
* Овие функции се достапни само кога репродуцирате
MP3 фајлови на MP3 диск.
дополнителни песни/фајлови.
6 Допрете CD PLAY/PAUSE ()  да почнете
со Program Play.
За повторна репродукција на ист програм
допрете CD PLAY/PAUSE () .
Запомнете дека креираниот програм се
брише во следниве случаи:
Кога ќе го отворите капакот на CD делот.
Кога ќе го исклучите напојувањето на
уредот во CD функција.
Забелешка
Ако се обидете да програмирате 26 песни/фајлови ии
повеќе, на екранот ќе трепка “FULL”.
 Аудио CD (CD-DA*1 песни)
 CD-R/CD-RW дискови на кои CD-DA песните се
снимени во CD-DA формат.
 CD-R/CD-RW кои содржат MP3 фајлови и се
правилно завршени*2.
*1
CD-DAе кратенка за Compact Disc Digital Audio. Тој е
стандард за снимање кој се користи за аудио CD.
*2 Финализирање е процес со кој дисковите CD-R/CD-RW
може да се репродуцираат на кориснички плеери и
финализирањето може да се овозможи или исклучи
како опционално дотерување при содавање на
дискот во повеќето софтвери за снимање.
 CD-R/CD-RW различни од оние снимени во
аудио CD формат или формати усогласени
со ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet
 CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање, CD-R/
CD-RW со гребатини или нечисти или CD-R/
CD-RW снимени со некомпатиблни уреди за
снимањеe
 CD-R/CD-RW кои не се финализирани или не се
финализирани правилно
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
Забелешки за дисковите
 Исчистете го CD со ткаенина ако дискот
не е чист. Бришете го дискот од средина нанадвор. Ако има гребатини,
нечистотија или отисоци од прсти на
дискот, ќе има грешки при следењето.
 Не користете растворувачи како
бензин, разредувач, комерцијално
достапни чистачи или антистатичен
спреј наменети за винилски плочи.
 Не го изложувајте CD на директна сончева
светлина или топлотни извори или да го
оставите во автомобил паркиран паркиран
на сонце.
 Не лепете хартија или налепница на CD или
да ја гребете површината на CD.
 По репродукција чувајте го CD-то во кутија.
Забелешка DualDiscs
Забелешка
Ако повторно го вклучите уредот без да ги замените
батериите откако ќе се прикаже “LO-BATT”, може ќе може
да користите некои функции како тјунер кратко време, но
следните проблеми може да се случат. Заменете ги
батериите со нови кога ќе се прикаже “LO-BATT”.
 Уредот се вклучува но потоа се исклучува откако
“LO-BATT” трепка 8 секунди.
 Уредот не се вклучува.
Чистење на глава на
касетофонот и касетата
Ако не можете да ја исчистите главата на
касетофонот може да предизвика намалување
на квалитетот на звук или нема да може да
репродуцирате или снимате ленти. Исчистете го
капакот, ролерот, главата за репродукција/
снимање и главата за бришење на секои 10 часа
користење со комерцијално достапни комплети
за чистење. Исчистете ја нивната површина како
што е прикажано со памук навлажнет со течност
за чистење вклучен во комплетот.
 За чистење на ролерот, капакот и
главата за репродукција/снимање
Допрете   () и потоа исчистете ().
 За бришење на главата за бришење
Допрете   () додека држите на рачката
() со прст и потоа исчистете ().
 DualDisc е двостран производ што го соединува
DVD снимениот материјал на една страна со
дигитален аудио материјл на другата страна. Но,
бидејќи страната со аудио материјал не е во
согласност со Compact Disc (CD) стандардот, не се
гарантира репродукција на овој производ.
Музички дискови кодирани со
технологија за авторски права
 Овој производ е дизајниран за репродукција на
дискови кои се во согласност со Compact Disc (CD)
стандардот. Неодамна, разни музички дискови
кодирани со технологија за авторски права се
издадени од некои издавачки куќи. Имајте во
предвид дека меѓу овие дискови има некои кои
не се во согласност со CD стандардот и можеби
нема да се репродуцираат на овој производ.
 Извадете го јазичето за заштитата за снимање од
страната A или B да спречите ненадејно
снимање. Ако сакате повторно да ја користите
касетата за снимање, покријте го скршениот
дел со леплива трака.
Страна A
Јазиче за страна A
Јазиче за страна B
 Употреба на касета со повеќе од 90 минутна
репродукција не се препорачува, освен за долго, непрекинато снимање или репродукција.
 Бидејќи ласерските зраци користени во CD
плеерот се штетни за очите, не се обидувајте
да го расклопите куќиштето. Однесете го на
сервисирање само кај квалификуван сервисер.
 Ако некаков цврст предмет или течност паднат
во уредот, откачете го уредот и однесете го
на проверка кај квалификуван сервисер.
 Дискови со нестандардна форма (пр., срце, коцка,
ѕвезда) не може да се репродуцираат на овој
уред. Ако се обидувате да репродуцирате може да
го оштетите уредот. Не користете вакви дискови.
Звукот од поврзаната компонента се емитува
од звучниците.
Да го поврзете уредот во ТВ или видео
рекордер/плеер, користете продолжен кабел
(одделно се продава) со стерео мини
приклучок на едниот крај и фоно приклучоци
на другиот крај.
Рачка
Користете
памук
навлажнет
со течност
за чистење.
Ролер
Глава за бришење
За изворите за напојување
 За работа на струја користете го испорачаниот
кабел за струја, не користете друг кабел
 Исклучете го уредот од штекер ако не го
користете подолг временски период.
 Кога не ги користите батериите, извадете ги
да избегнете штета која може да се предизвика со течење или корозија на батериите.
За поставување
Капак
Глава за репродукција/снимање
 Since a strong magnet is used for the speakers,
keep personal credit cards using magnetic coding
or spring-wound watches away from the unit to
prevent possible damage from the magnet.
 The sound may drop out or noise may be heard
when using a poor quality CD-R/CD-RW or if there
is a problem with the recording device or
application software.
On operation
Starting playback takes more time than
usual.
 If the unit is brought directly from a cold to a
warm location, or is placed in a very damp room,
moisture may condense on the lens inside the CD
player section. Should this occur, the unit will not
operate properly. In this case, remove the CD and
wait about an hour for the moisture to evaporate.
On handling the unit
 Do not leave the CD compartment open to avoid
dust and debris contamination.
 When carrying the unit, hold it by the handle  to
prevent it from dropping.
On cleaning the cabinet
 Не го оставајте уредот на места близу топлотни
извори, на места изложени на директна
сончева светлина, прекумерна прашина или
механички шок или во автомобил.
 Не го ставајте уредот близу уреди кои генерираат
топлина, како светилки или грејачи. Топлината
од овие уреди може да го деформира
куќиштето и да предизвика дефект на уредот.
 Не го ставајте уредот на навалена или нестабилна
површина.
 Не ставајте ништо во висина од 10 mm од задниот
дел на куќиштето. Отворите за вентилација
мора да се непречина за уредот да работи
правилно и продолжување на времетраењето
на компонентите.
 The following discs take a longer time to start
playback.
A disc recorded with a complicated tree
structure.
A disc that has many folders, files or non-MP3
files.
Radio
The sound is weak or reception is poor.
 Replace all the batteries with new ones.
 Move the unit away from nearby TVs.
 For FM reception, extend the antenna to its full
length, and reorient it for best FM reception. For
AM reception, reorient the unit itself to find the
best reception.
 If you are in a building, listen near a window.
 If a mobile phone is placed close to the unit, a
loud noise may be heard from the unit. Keep the
phone away from the unit.
The TV picture is unstable.
 Clean the cabinet, panel and controls using a soft
cloth slightly moistened with a mild detergent
solution. Do not use any type of abrasive pad,
scouring powder, or solvent, such as alcohol or
benzine.
 If you are listening to an FM program near a TV
with an indoor antenna, move the unit away from
the TV.
If you have any questions or problems concerning
your unit, consult your nearest Sony dealer.
The tape does not move when you press an
operation button.
Tape
 Close the cassette compartment cover securely.
Troubleshooting
General
“LO-BATT” flashing message appears on the
display.
 Replace all the batteries with new ones. This
message appears when using the unit on
batteries and the battery power drops to a certain
level.
The power does not turn on.
 Make sure the AC power cord is connected to the
wall outlet securely.
 Make sure the connector of AC power cord is
inserted into the AC IN jack securely.
 Check if the batteries are inserted correctly,
matching the polarities.
There is no sound.
 Make sure the appropriate function is selected for
the music or sound source you want to listen to.
 Unplug the headphones when listening through
speakers.
The sound is noisy.
Забелешка за касетите
За безбедност

)
Дискови кои МОЖЕ да се репродуцираат
Дискови кои НЕ МОЖЕ да се репродуцираат
Користење на Sleep Timer
Поврзување опционална
компонента
Допрете PLAY MODE .
Нормална репродукција (None)
Допрете STOP ()  да запрете со репродукција
и потоа допрете PLAY MODE  додека “PGM” не
исчезне од екранот.
Допрете STOP ()  да запрете со репродукција
и потоа допрете PLAY MODE  додека “
” не
исчезне од екранот.
прикаже на екранот.
3 Допрете или   да изберете песна/фајл.

За откажување на Program Play
Преостанатото напојување на батеријата се
прикажува во 5 нивоа како што е подолу
прикажано (иконите за батеријата се само за
илустративни цели). Колку е поголем бројот,
останато е поголемо ниво на напојувањето.
Full
Запрете со репродукција и потоа допрете STOP
() . “noSTEP” се прикажува и може да
креирате нов програм, следете ја постапката
“Креирање свој програм (Program Play).”
уредот и ставете диск во CD делот.
2 Допрете PLAY MODE  додека “ ” не се
прикаже на екранот.
3 Допрете CD PLAY/PAUSE ()  да почне
Shuffle Play.
Избор на режим за CD репродукција
Ниво на батеријата и преостанато
напојување на батеријата
1 Допрете PLAY MODE 
додека не се прикаже “
1”
2 Допрете  или   да изберете песна/фајл која сакате да ја
повторите. Кога сакате да назначите папка која содржи MP3
фајлови, допрете TUNE/
+ или
– прво да изберете папка и
потоа дотерајте  или  
да изберете фајл.
3 Допрете CD PLAY/PAUSE ()
.
1 Допрете   за вклучување напојување на
Други операции
Вкупен број а чекори  Последен
програмиран број на песна/фајл
Направете
За снимање омилени CD-DA песни или
MP3 фајлови на диск
За бришење на снимени касети
Кога уредот го користите на батерија, може
да ја проверите преостанатата батерија.
Една песна/
фајл
Допрете CD PLAY/PAUSE ()  за паузирање каде
сакате да почнете со снимање и допрете  .
Креирајте програм (видете “Креирање свој програм
(Program Play)”) и допрете   да почне со снимање.
Допрете STOP ()  да запрете со репродукција
и потоа допрете DISPLAY/ENTER . Екранот се
менува на следниот начин:
Да повторите
Други операции
Стопирање
Проверка на преостаната
батерија
За бришење на сите песни/фајлови во
моменталниот програм
 Со прилагодување на тонот или аудио акцентот нема
да влијае врз нивото за снимање.
 Ако AM програмата прави звук на свиркање откако ќе
допрете   во чекор 3, допрете PLAY MODE  да
изберете позиција на ISS (Interference Suppress
Switch) што може да го намали шумот.
Мерки на претпазливост
По креирање на свој програм, може да проверите информација за програмирана песна/фајл.
2 Продолжете на следниот начин.
Совети
За
За приказ на информација за
програмирана песна/фајл
 Is someone using a mobile phone or other
equipment emitting radio waves near the unit? If
so, move the unit away from such devices.
A small humming noise is heard from the
radio.
 This is not a malfunction. You may hear a small
humming noise from the radio depending on the
status of the power supply.
CD player
The CD player does not play even when a
CD is in place.
 Place the CD with the label side up.
 Clean the CD.
 Take out the CD and leave the CD compartment
open for about an hour to dry moisture
condensation.
 The CD-R/CD-RW is blank or unfinalized.
 There are no playable MP3 files on the disc.
 There is a problem with the quality of the CD-R/
CD-RW, recording device or application software.
“noCD” appears when the disc is loaded.
 No disc is set in the CD compartment. Set a disc.
 The CD may have a reading problem. Replace the
disc.
 The CD may be placed upside down. Place the
disc with the label side up.
 An unplayable disc (DVD, BD, etc.) is loaded.
Replace the disc.
“00” appears on the display when the disc
is loaded.
 No audio files recorded in supported formats, or a
file to be played back has an unsupported file
extension.
“Err” appears when the disc is loaded.
 The CD may be dirty. Clean the disc.
 The CD may have scratches. Replace the disc.
 The CD may have a reading problem. Replace the
disc.
 A blank disc may be set in the CD compartment.
The sound drops out.
 Reduce the volume.
 Clean the CD, or replace it if the CD is badly
damaged.
 Place the unit in a location free from vibrations.
 Clean the lens with a commercially available
blower.
Noise is heard during playback.
 This is not a malfunction. You may hear
background noise (“hissing noise”), mechanical
noise, or noise due to electromagnetic
interference in the playback.
The   button does not function or the
tape does not start playback or recording.
 Make sure that the overwrite protection tab has
not been removed.
Poor or distorted playback, recording or
erasing quality.
 Clean the capstan, pinch roller, play/recording
head and erase-head. See “Cleaning the tape
heads and tape path” for details.
 Demagnetize the heads using a commercially
available tape head demagnetizer.
 Use Type I (normal) tapes only. Type II (high
position), Type III (ferro-chrome) and Type IV
(metal) tapes are not supported.
After trying the suggested remedies, if the problem
persists, unplug the AC power cord or remove all the
batteries. After all the indications on the display
disappear, plug in the AC power cord again, or
re-insert the batteries. If the problem persists,
consult your nearest Sony dealer.
Specifications
CD player section
System
Compact disc digital audio system
Laser diode properties
Emission duration: Continuous
Laser output: Less than 44.6 μW
(This output is the value measurement at a distance of
200 mm from the objective lens surface on the optical
pick-up block with 7 mm aperture.)
Number of channels
2
Frequency response
20 Hz  20,000 Hz +1/–2 dB
Wow and flutter
Below measurable limit
Supported audio format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Radio section
Frequency range
FM: 87.5 MHz  108 MHz (50 kHz step)
AM: 531 kHz  1,602 kHz (9 kHz step)
Intermediate frequency
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennas
FM: Telescopic antenna
AM: Built-in ferrite bar antenna
Tape deck section
Recording system
4-track 2-channel, stereo
Fast winding time
Approx. 150 s (sec.) with Sony cassette C-60
Frequency response
Type I (normal): 80 Hz – 10,000 Hz
Input
AUDIO IN
Stereo mini jack
Output
 (headphones) stereo mini jack
For 16   32  impedance headphones
General
Speaker
Full range, 8 cm dia., 4 , cone type (2)
Power output
1.7 W + 1.7 W (at 4 , 10% harmonic distortion)
Power requirements
Models for Europe and Oceania
230 V AC, 50 Hz (AC power supply)
9 V DC (6 R14 (size C) batteries)
Other models
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (AC power supply)
9 V DC (6 R14 (size C) batteries)
Power consumption
11 W
Less than 1 W (during standby mode)
Battery Life*1, *2
Playback of CD
Approx. 10 hours (at a volume level of around 23)
Recording FM programs
Approx. 23 hours
Playback of tape
Approx. 15 hours (at a volume level of around 23)
*1 Measured by Sony standards. The actual battery life
may vary depending on the circumstances of the unit
or operating conditions.
*2When using Sony alkaline batteries.
Dimensions
Approx. 310 mm × 140 mm × 212 mm (W/H/D) (incl.
projecting parts)
Mass
Approx. 1.9 kg (excl. batteries)
Approx. 2.3 kg (incl. batteries)
Quantity
Unit: 1
Supplied accessories
AC power cord (1)
Design and specifications are subject to change without
notice.
License and Trademark Notice
 MPEG Layer-3 audio coding technology and
patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
 Other trademarks and trade names are those of
their respective owners. In this manual, ™ and
marks are not specified.
®
Download PDF

advertising