Sony | BDP-S3700 | Sony BDP-S3700 Blu-ray Disc™-spiller med innebygd Wi-Fi® Bruksanvisning

4-579-662-12(1) (NO)
Blu-ray Disc™/
DVD-spiller
Bruksanvisning
Programvaren for denne spilleren kan bli oppdatert
i fremtiden. Du kan laste ned eventuelle oppdateringer
og bruksanvisningen med avanserte funksjoner
på følgende nettsted:
www.sony.eu/support
2
Komme i gang
6
8
9
9
Fjernkontroll
Trinn 1: Koble til spilleren
Trinn 2: Forberede nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkel innstilling
Avspilling
11 Spille av en plate
11 Spille av fra en USB-enhet
12 Spille av via et nettverk
Ytterligere informasjon
13
13
14
16
BDP-S3700/BDP-S1700
ADVARSEL
Programvareoppdatering
Plater som kan spilles av
Filtyper som kan spilles av
Spesifikasjoner
Avhending av brukt elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
ADVARSEL
Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk sjokk ved
å unngå å utsette apparatet for drypping eller spruting,
og ikke plassere væskefylte objekter på apparatet,
for eksempel vaser.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for elektrisk støt.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes av kvalifisert personell.
Pass på at batterier, eller apparater som inneholder
batterier, ikke utsettes for sterk varme, for eksempel
fra direkte sollys eller åpen ild.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet
medfører økt fare for øyeskader. Laserstrålen som brukes
i denne Blu-ray-/DVD-spilleren, kan forårsake øyeskader.
Kabinettet må derfor ikke demonteres.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Denne merkingen er plassert på laserbeskyttelsesdekselet
inne i boksen.
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen viser at produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. I stedet
skal det leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du
kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å
forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet
og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av
materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet
der du bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare
Europa
Avhending av brukte batterier
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller
innpakningen viser at batteriet som
leveres med dette produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller
bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Når du sørger for at
du kvitter deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet
og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til
et innebygd batteri, må batteriet kun byttes av kvalifisert
teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet
håndteres riktig.
2
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
Merkingen med LASERKLASSE 1 er plassert på baksiden
av kabinettet.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt
tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier.
Merknad til kunder i Storbritannia og Irland
For å sikre trygg og enkel bruk er apparatet utstyrt med
et 3-pinners støpsel som er i samsvar med britisk
BS1363-standard.
Hvis sikringen i det medfølgende støpselet må skiftes, skal
den erstattes med en sikring som har samme kapasitet og er
godkjent av ASTA eller BSI til BS1362-standard (dvs. som er
merket med
eller
). Hvis det medfølgende støpselet
har et avtakbart sikringsdeksel, må dette settes på igjen når
du har skiftet sikringen. Støpselet må aldri brukes uten
sikringsdekselet. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
du mister sikringsdekselet.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette produktet og
batteriene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder produktets
samsvar med EU-lovgivning, skal rettes til den autoriserte
representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som
gjelder service og garanti, henvises det til adressene som
er angitt i de separate service- og garantidokumentene.
Forsiktighetsregler
• Navneplaten er plassert på undersiden av enheten.
• Denne enheten krever 220–240 V vekselstrøm,
50/60 Hz. Kontroller at strømforsyningen der du
skal bruke enheten, er i samsvar med dette.
• Plasser denne enheten slik at støpselet raskt kan
trekkes ut av stikkontakten hvis det skulle oppstå
problemer.
• Testing av dette utstyret har vist at det oppfyller
kravene i EMC-direktivet når det brukes en
tilkoblingskabel på under 3 meter.
• Tildekking av ventilasjonsåpningen på apparatet med
aviser, duker, gardiner eller lignende kan medføre
brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild, for
eksempel stearinlys.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt spilleren.
Den må ikke stå inne i en bokhylle eller lignende.
• Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et varmt
sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, kan det
oppstå kondens på linsene inne i spilleren. Dette kan
medføre tekniske problemer. Hvis dette skjer, bør du
ta ut platen og la spilleren være påslått i omtrent en
halvtime til kondensen har fordampet.
• Selv om spilleren er slått av, er den ikke koblet fra
strømkilden så lenge støpselet står i stikkontakten.
Merknad for kunder i Europa
(gjelder bare BDP-S3700)
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Om nettadapteren
• Bruk den tilhørende nettadapteren for denne
spilleren, ettersom andre adaptere kan føre til feil.
• Ikke demonter eller utfør omvendt utvikling
(reverse engineering).
• Ikke plasser nettadapteren på et lukket område,
for eksempel i en bokhylle eller et stereoskap.
• Ikke koble nettadapteren til en reiseadapter, ettersom
dette kan generere varme og føre til feil.
• Ikke slipp adapteren i bakken eller utsett den for støt.
Opphavsrett og varemerker
• Java er et varemerke som tilhører Oracle og/eller deres
samarbeidspartnere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby- og
dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer informasjon
om DTS-patenter. Produsert på lisens fra DTS
Licensing Limited. DTS, symbolet samt DTS og
symbolet i kombinasjon er registrerte varemerker, og
DTS 2.0+Digital Out er et varemerke for DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC
i USA og andre land.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ og logoene er varemerker for
Blu-ray Disc Association.
• DVD Logo er et varemerke for DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• Logoene DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R.
DVD VIDEO og CD er varemerker.
• "BRAVIA" er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
• Dette produktet inneholder proprietær teknologi på
lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av U.S.
Patent 7,369,677 og andre amerikanske og globale
patenter som er utstedt eller under behandling,
i tillegg til opphavsrettslig beskyttelse og beskyttelse
av forretningshemmeligheter som gjelder enkelte
aspekter ved slik teknologi. Cinavia er et varemerke
som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004–
2010, Verance Corporation. © Med enerett for
Verance. Omvendt utvikling eller demontering
er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien utenfor dette
produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller
et autorisert Microsoft-datterselskap.
Innholdseiere bruker innholdstilgangsteknologien
Microsoft PlayReady™ for å beskytte opphavsretten
sin, inkludert opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne
enheten bruker PlayReady-teknologi for å få tilgang
til PlayReady-beskyttet innhold og/eller WMDRMbeskyttet innhold. Hvis enheten ikke håndhever
restriksjoner på innholdsbruk på en tilfredsstillende
måte, kan innholdseiere kreve at Microsoft trekker
tilbake enhetens mulighet til å bruke PlayReadybeskyttet innhold. Tilbakekalling skal ikke påvirke
ubeskyttet innhold eller innhold som er beskyttet av
andre teknologier for innholdsbeskyttelse.
3
Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer PlayReady
for at du skal få tilgang til innholdet deres. Hvis du
avslår en oppgradering, vil du ikke få tilgang til
innhold som er avhengig av oppgraderingen.
• Gracenote, Gracenote-logoen og -logotypen, Powered
by Gracenote, Gracenote MusicID, Gracenote
VideoID og Gracenote Video Explore er enten
registrerte varemerker eller varemerker som tilhører
Gracenote, Inc. i USA og/eller andre land.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance®
er registrerte varemerker som tilhører
Wi-Fi Alliance.*
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ og
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er varemerker som
tilhører Wi-Fi Alliance.*
• Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et sertifiseringsmerke
som tilhører Wi-Fi Alliance.*
• Wi-Fi Protected Setup-merket er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance.*
• DLNA™, DLNA-logien og DLNA CERTIFIED™ er
varemerker, servicemerker eller sertifiseringsmerker
som tilhører Digital Living Network Alliance.*
• Opera® Devices SDK fra Opera Software ASA.
Copyright 1995–2015, Opera Software ASA.
Med enerett.
• Alle andre varemerker er varemerker som tilhører
sine respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
produsentene. ™- og ®-merkene forekommer ikke
i dette dokumentet.
* Gjelder bare BDP-S3700
4
Lisensavtale for sluttbrukere av Gracenote®
Dette programmet eller denne enheten inneholder
programvare fra Gracenote, Inc., registrert i Emeryville,
California ("Gracenote"). Programvaren fra Gracenote
("Gracenote-programvaren") gjør denne applikasjonen
eller enheten i stand til å identifisere plater og/eller filer
og innhente musikk- og/eller videorelatert informasjon,
inkludert navn, artist, spor og tittelinformasjon
("Gracenote-data") fra nettservere eller innebygde
databaser (kollektivt benevnt "Gracenote-servere"),
og å utføre andre funksjoner. Du kan bare bruke
Gracenote-data ved hjelp av de sluttbrukerfunksjonene
som er ment for dette formålet, i dette programmet eller
denne enheten: mottak og visning av Gracenote-data på
denne applikasjonen eller enheten gis ikke av Gracenote
og er det hele og fulle ansvaret til produsenten av det.
Denne applikasjonen eller enheten kan innholde
innhold som tilhører Gracenotes leverandører. Hvis det
gjør det, skal alle begrensninger angitt her i henhold
til Gracenote-data også gjelde for slikt innhold,
og leverandørene av dette innholdet skal ha rett til
alle fordelene og beskyttelsen som er tilgjengelige
for Gracenote her. Du samtykker i at du vil bruke
Gracenote-data, Gracenote-programvare og
Gracenote-servere kun til private og ikke-kommersielle
formål. Du samtykker i at du ikke vil overdra, kopiere,
overføre eller sende Gracenote-programvare eller
Gracenote-data til noen tredjepart. DU SAMTYKKER
I AT DU IKKE VIL BRUKE ELLER UTNYTTE
GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVARE ELLER GRACENOTE-SERVERE PÅ MÅTER
SOM DET IKKE UTTRYKKELIG ER GITT
TILLATELSE TIL HER.
Du samtykker i at din ikke-eksklusive lisens til å
bruke Gracenote-data, Gracenote-programvare og
Gracenote-servere vil bli inndratt ved overtredelse av
disse restriksjonene. Hvis lisensen din blir inndratt,
samtykker du i å avslutte all bruk av Gracenote-data,
Gracenote-programvare og Gracenote-servere.
Gracenote har enerett til Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere, inkludert alle
eierskapsrettigheter. Det kan ikke under noen
omstendigheter kreves betaling fra Gracenote for
informasjon du har skaffet til veie. Du samtykker i at
Gracenote kan hevde sine rettigheter i henhold til denne
avtalen direkte overfor deg i sitt eget navn. Gracenote
kan endre eller fjerne Gracenote-data med eller uten
forhåndsvarsel og kan blokkere eller endre tilgangen til
Gracenote-data. Du har ingen krav overfor Gracenote
når det gjelder slike endringer, fjerning, blokkering eller
modifiseringer.
VÆR OPPMERKSOM PÅ at for at du skal kunne bruke
Gracenote-data, må vanligvis bestemte tekniske krav,
for eksempel denne applikasjonen eller enheten,
programmer, overføringsmetoder, telekommunikasjonstjenester og andre tredjepartstjenester, oppfylles
og brukes. Disse kan det oppstå ytterligere kostnader
for, spesielt tilkoblingskostnader, noe som du må betale
for separat. Gracenote leverer ikke slike applikasjoner
eller enheter, programmer, overføringsmetoder,
telekommunikasjonstjenester eller andre tjenester,
og tar ikke ansvar for tjenester fra tredjeparter.
Gracenote er ikke ansvarlig for riktig oppsett, tilkobling
eller (hvis aktuelt) utstyr til denne applikasjonen eller
enheten slik at Gracenote-data kan mottas. Dette har
du selv ansvaret for.
GRACENOTE AVVISER ALLE UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR
ET BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA HEFTELSER
OG OVERHOLDELSE AV IMMATERIELLE
RETTIGHETER. GRACENOTE GIR INGEN
GARANTIER OM RESULTATER SOM KAN
OPPNÅS VED AT DU BRUKER GRACENOTEPROGRAMVARE, GRACENOTE-DATA ELLER
GRACENOTE-SERVERE. GRACENOTE ER IKKE
UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG
FOR FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER,
TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE INNTEKTER.
© 2000 – til nå. Gracenote, Inc. Med enerett.
Gracenotes serviceavdeling bruker en unik referanse for
å spore henvendelser for statistiske formål. Formålet
med en tilfeldig tilordnet numerisk referanse er å gjøre
det mulig for Gracenotes serviceavdeling å telle
forespørsler uten kjennskap til din identitet. Du kan
finne mer informasjon på nettsiden for Gracenote
Privacy Policy for Gracenotes serviceavdeling.
Gracenote-programvaren og hvert enkelt element av
Gracenote-data er lisensiert til deg "SOM DE ER".
Gracenote gir ingen løfter eller garantier, verken
uttrykt eller underforstått, angående nøyaktigheten
til Gracenote-data fra Gracenote-serverne. Nedlasting
av eller annet mottak av innhold, spesielt nedlasting
av Gracenote-data, skjer på egen risiko og du er
eneansvarlig for eventuelle skader på dette programmet
eller denne enheten, inkludert tap av data, som oppstår
etter slike handlinger. Gracenote forbeholder seg retten
til å slette data fra Gracenote-servere og til å endre
datakategorier for et hvilket som helst formål som
Gracenote finner hensiktsmessig. Det gis ingen garanti
om at Gracenote-programvare eller Gracenote-servere
er uten feil eller vil fungere uten avbrudd. Gracenote er
ikke forpliktet til å gi deg nye, forbedrede eller ekstra
datatyper eller kategorier som Gracenote kan gjøre
tilgjengelige i fremtiden, og Gracenote kan fritt avbryte
sine tjenester på et hvilket som helst tidspunkt.
Informasjon om programvarelisens
Hvis du vil ha informasjon om lisensavtalen for
sluttbrukere, ser du [Lisensavtale] i alternativmenyen
for hvert nettverkstjenesteikon.
Hvis du vil ha detaljer om andre programvarelisenser,
velger du [Oppsett] og ser [Informasjon om
programvarelisens] i [Systeminnstillinger].
Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt GNUs generelle offentlige lisens ("GPL")
og mindre generelle offentlige lisens ("LGPL"). Disse
lisensene fastslår at kunden har rett til å anskaffe, endre
og distribuere kildekoden i den angitte programvaren
på nytt i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er brukt i dette
produktet, er underlagt GPL og LGPL og er tilgjengelig
på nettet. Den kan lastes ned fra følgende nettsted:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke gir tilbakemelding på
spørsmål om innholdet i kildekoden.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester som tilbys
av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike situasjoner.
5
Komme i gang
Fjernkontroll
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på
fjernkontrollen, avhenger av platen eller
situasjonen.
A Z (åpne/lukke)
Brukes til å åpne eller lukke plateskuffen.
-TV- t (TV-signal)
Brukes til å velge mellom TV og andre kilder.
-TV- 1 (TV på/standby)
Brukes til å slå TV-en på eller sette den
i standbymodus.
1 (på/standby)
Brukes til å slå spilleren på eller sette den
i standbymodus.
B Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)
Hurtigtaster for interaktive funksjoner.
C TOP MENU
Brukes til å åpne eller lukke toppmenyen for
en BD eller DVD.
POP UP / MENU
Brukes til å åpne eller lukke popup-menyen
for BD-ROM-en eller menyen for DVD-en.
OPTIONS
Viser de tilgjengelige alternativene på
skjermen.
RETURN
Brukes for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
</M/m/,
Flytter merkingen for å velge et vist element.
b
• M/m som en hurtigtast for å åpne vinduet for
å søke etter et spor og velge et spornummer
ved avspilling av en musikk-CD.
• M/m som en hurtigtast for å rotere fotoet
90 grader med/mot urviseren.
• </, som en hurtigtast for å utføre
søkefunksjoner under videoavspilling med
DLNA (gjelder bare BDP-S3700).
Midtknappen (ENTER)
Velger det merkede elementet.
z
Knappene N, TV 2 + og AUDIO har en opphøyd
prikk. Bruk den opphøyde prikken som referanse når
du betjener spilleren.
HOME
Åpner spillerens startskjerm.
(favoritt)
Brukes for å få tilgang til programmet som
er registrert som en favoritt.
NETFLIX
Brukes til å få tilgang til nettjenesten
NETFLIX. Hvis du vil ha mer informasjon
om tjenesten NETFLIX, kan du besøke
følgende nettsted (se spesielt FAQ-siden
med svar på en del vanlige spørsmål):
www.sony.eu/support
6
N (spill av)
Brukes for å starte eller gjenoppta
avspillingen.
Brukes for å låse plateskuffen (barnesikring)
Du kan låse plateskuffen for å hindre at den
åpnes utilsiktet.
Mens spilleren er på trykker du på x (stopp),
HOME og deretter knappen TOP MENU på
fjernkontrollen for å låse eller låse opp skuffen.
Kodenumre for TV-er som kan styres
Hold ned TV- 1 og knappen for
TV-produsentens kode i to sekunder.
Hvis mer enn én fjernkontrollknapp er angitt
på listen, prøver du én og én inntil du finner
den som fungerer for TV-en din.
./> (forrige/neste)
Brukes for å hoppe til forrige/neste kapittel,
spor eller fil.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (Standard)
Fargeknapp (rød)
X (pause)
Brukes for å stoppe avspillingen midlertidig
eller gjenoppta avspillingen.
Philips
Fargeknapp (grønn) /
Fargeknapp (gul) /
RETURN
Panasonic
Fargeknapp (blå) /
Midtknapp (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP / MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
x (stopp)
Brukes for å stoppe avspillingen. Spilleren
husker hvor avspillingen stoppet
(gjenopptakelsespunktet).
Gjenopptakelsespunktet for en tittel eller et
spor er det siste punktet du spilte av, eller det
siste fotoet i en fotomappe.
SUBTITLE
Brukes for å velge undertekstspråk når en
BD-ROM eller DVD VIDEO har teksting på
flere språk.
Komme i gang
D m/M (rask spoling bakover/forover)
• Du kan spole raskt bakover eller forover
ved å trykke på denne knappen under
avspilling av en plate. Søkehastigheten
endres hver gang du trykker på denne
knappen under avspilling av en video.
• Du kan aktivere sakte avspilling ved å holde
denne knappen nede i mer enn ett sekund
når spilleren er i pausemodus.
• Ved å holde denne knappen nede en kort
stund mens spilleren er i pausemodus,
kan du vise én bilderamme om gangen.
TV2 (volum) +/–
Justerer volumet på TV-en.
AUDIO
Brukes til å velge språkspor når en BD-ROM
eller DVD VIDEO har flere språkspor.
Brukes for å velge spor (sang) på en
musikk-CD.
(demping)
Slår av lyden midlertidig.
DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på skjermen.
7
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke sett støpselet i kontakten før du har koblet til alt annet utstyr.
Koble til TV-en
Koble spilleren til TV-en med en høyhastighets HDMI-kabel.
Høyhastighets HDMI-kabel (medfølger ikke)
Koble til AV-forsterkeren (mottakeren)
Velg én av de følgende tilkoblingsmetodene avhengig av hvilke innganger AV-forsterkeren (mottakeren)
har. Når du velger A eller B, angir du de aktuelle innstillingene i [Lydinnstillinger].
A
B
8
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Koaksial digital kabel
(medfølger ikke)
Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkel innstilling
Slå på spilleren for første gang
Det tar en liten stund før spilleren kommer på
og starter [Enkel førstegangsinnstilling].
Kablet oppsett
Bruk en LAN-kabel til å koble til LAN (100)terminalen på spilleren.
1
Komme i gang
Sett inn to R03-batterier (størrelse AAA).
Pass på at 3- og #-endene på batteriene
samsvarer med merkene i batterirommet
i fjernkontrollen.
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsruter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internett
z
Det anbefales å bruke en isolert og rett grensesnittkabel
(LAN-kabel).
2
Trådløst oppsett
(gjelder bare BDP-S3700)
Koble til den tilhørende nettadapteren
og strømledningen i den nummererte
rekkefølgen som vises nedenfor. Når du skal
fjerne dem, bruker du motsatt rekkefølge.
Bruk spillerens innebygde trådløse nettverk.
1 til DC IN 12 V
Nettadapter (medfølger)
LAN-kabel (medfølger ikke)
2
Trådløs
LAN-ruter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internett
Strømledning (medfølger)
3
3
til strømnettet
Trykk på 1 for å slå på spilleren.
*
* Brukes til å slå spilleren på eller sette den
i standbymodus.
9
4
5
Slå på TV-en, og velg inngangssignal på TVen ved å trykke på t på fjernkontrollen.
Signalet fra spilleren vises på TV-skjermen.
Utfør [Enkel førstegangsinnstilling].
Vise startskjermen
Startskjermen vises når du trykker på HOME.
Velg et program ved hjelp av </M/m/, og
trykk på ENTER.
Følg fremgangsmåten på skjermen for
å angi grunnleggende innstillinger med
</M/m/, og ENTER på fjernkontrollen.
Program
Verktøy
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
</M/m/,
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
ENTER
b
• Når [Enkel førstegangsinnstilling] er fullført,
velger du [Enkle nettverksinnstillinger] for
å bruke spillerens nettverksfunksjoner.
• Du kan aktivere trådløs tilkobling ved å sette
[Internettinnstillinger] i [Nettverksinnstillinger]
til [Trådløst oppsett] (gjelder bare BDP-S3700).
• Du kan deaktivere trådløs tilkobling ved å sette
[Internettinnstillinger] i [Nettverksinnstillinger]
til [Kablet oppsett] (gjelder bare BDP-S3700).
[Mine apper]: Brukes til å administrere
favorittprogrammet. Du kan legge til snarveier
for programmet fra [Alle apper].
[Inkluderte apper]: Viser det anbefalte
programmet.
[Alle apper]: Viser alle tilgjengelige
programmer. Du kan legge til programmer
i [Mine apper] ved å trykke på OPTIONS
og velge [Legg til i Mine apper].
[Oppsett]: Justerer innstillingene for spilleren.
b
Skjermspeiling-funksjonen er bare tilgjengelig for
BDP-S3700.
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsfunksjoner blir
tilgjengelige når du trykker på OPTIONS. Hvilke
elementer som er tilgjengelige, avhenger av
situasjonen.
[Flytt program]: Sorterer programmer
i [Mine apper].
[Fjern program]: Sletter programmer
i [Mine apper].
[Registrer som favoritt]: Registrerer 1 program
på fjernkontrollknappen (favoritt).
[Datainnhold]: Viser innholdet på platen med
blandet innhold.
10
3
Sett inn en BD-ROM med BONUSVIEW/BD-LIVE.
Betjeningsmåten avhenger av platen.
Se bruksanvisningen som fulgte med platen.
Avspilling
Spille av en plate
Se side 13 hvis du vil ha informasjon om plater
som kan spilles av.
1
z
Hvis du vil slette data i USB-minnet, velger du [Slett
BD-data] i [BD/DVD-visningsinnstillinger] og trykker
på ENTER. Alle lagrede data i Buda-mappen slettes.
Trykk på Z, og legg en plate i plateskuffen.
Spille av fra en USB-enhet
Du finner mer informasjon i "Filtyper som kan
spilles av" på side 14.
Koble en USB-enhet til USB-inngangen på
spilleren.
2
Velg
[USB-enhet] ved hjelp av
</M/m/, og trykk på ENTER.
3
Velg kategorien [Video], [Musikk] eller [Foto]
ved hjelp av M/m, og trykk på ENTER.
Avspillingssiden vendes nedover
2
Trykk på Z for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis avspillingen ikke starter automatisk,
velger du kategorien [Video], [Musikk] eller
[Foto] i
(Plate) og trykker på ENTER.
Avspilling
1
z
(Plate med blandet innhold) inneholder
datainnhold. Trykk på OPTIONS på fjernkontrollen,
og velg [Datainnhold] for å vise eventuelt tilgjengelig
innhold.
Bruke BONUSVIEW/BD-LIVE
1
Koble et USB-minne til USB-kontakten på
spilleren.
Du kan bruke et USB-minne på minst 1 GB
til lokal lagring.
2
Forberede BD-LIVE (gjelder bare BD-LIVE).
• Koble spilleren til et nettverk (side 9).
• Angi [BD-internettilkobling] i [BD/DVDvisningsinnstillinger] til [Tillat].
11
Spille av via et nettverk
Bruke TV SideView (gjelder bare S3700)
TV SideView er en gratisapplikasjon for
fjernstyring med mobile enheter (for eksempel
smarttelefoner). Ved å bruke TV SideView
sammen med denne spilleren kan du enkelt styre
spilleren ved hjelp av fjernkontrollenheten.
Du kan starte en tjeneste eller et program
direkte fra fjernkontrollenheten og vise
plateinformasjon under avspilling av platen.
TV SideView kan også brukes som fjernkontroll
og programvaretastatur.
Før du bruker TV SideView-enheten sammen
med denne spilleren den første gangen, må
du registrere TV SideView-enheten. Følg
instruksjonene på skjermen på TV SideViewenheten for å registrere den.
b
Registreringen kan bare utføres på startskjermen.
12
Bruke skjermspeiling
(gjelder bare BDP-S3700)
Skjermspeiling er en funksjon som viser
skjermen til en mobil enhet på TV-skjermen
via Miracast-teknologi.
Skjermspeilingskompatible enheter (for eksempel
smarttelefoner og nettbrett) kan kobles direkte til
spilleren. Du kan vise enhetens skjerminnhold på
en stor TV-skjerm. Det er ikke nødvendig med en
trådløsruter (eller tilgangspunkt) for å bruke
denne funksjonen.
b
• Når du bruker skjermspeiling, kan lyd- og
bildekvaliteten i enkelte tilfeller bli redusert på
grunn av interferens fra andre nettverk. Du kan
kanskje forbedre dette ved å justere
[Skjermspeiling RF-innstilling].
• Enkelte nettverksfunksjoner kan være utilgjengelige
når du bruker skjermspeiling.
• Kontroller at enheten er kompatibel med Miracast.
Det gis ingen garanti om at alle Miracast-kompatible
enheter kan kobles til systemet.
1
Velg
[Skjermspeiling] på startskjermen ved
hjelp av </M/m/, og trykk på ENTER.
2
Følg instruksjonene på skjermen.
Ytterligere informasjon
Plater som kan spilles av
Programvareoppdatering
Blu-ray-plate*1
BD-ROM, BD-R*2/
BD-RE*2
1
Velg
[Oppsett] på startskjermen ved hjelp
av </M/m/,.
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
2
Velg
[Programvareoppdatering] ved hjelp
av M/m, og trykk på ENTER.
CD*3
CD-DA (Musikk-CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
x [Oppdater via Internett]
Brukes til å oppdatere programvaren
i spilleren ved hjelp av et tilgjengelig nettverk.
Kontroller at nettverket er koblet til Internett.
Du finner mer informasjon i "Trinn 2:
Forberede nettverkstilkobling" (side 9).
x [Oppdater via USB-minne]
z
• Vi anbefaler å oppdatere programvaren hver 2 måned.
• Hvis nettverkstilstanden er dårlig, kan du gå til
www.sony.eu/support for å laste ned den nyeste
programvareversjonen og oppdatere via USB-minne.
Du kan også få informasjon om oppdateringsfunksjoner på nettstedet.
*3
Ytterligere informasjon
Brukes til å oppdatere programvaren
i spilleren med et USB-minne. Kontroller
at mappen med programvareoppdateringen
har riktig navn (UPDATE), og at alle
oppdateringsfilene er lagret i denne mappen.
Spilleren kan gjenkjenne opptil 500 filer/
mapper i ett enkelt lag, inkludert
oppdateringsfiler/-mapper.
*2
Ettersom spesifikasjonene for Blu-ray-plater er nye
og under utvikling, kan det hende at enkelte plater
ikke kan spilles av, avhengig av platetype og versjon.
Utgangslyden varierer avhengig av kilden, tilkoblet
utgangskontakt og valgte lydinnstillinger.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 inkludert
organisk pigment-type BD-R (LTH-type). BD-Rplater som er tatt opp (brent) med en PC, kan ikke
spilles av hvis postscripts er skrivbare.
En CD- eller DVD-plate kan ikke spilles av hvis
den ikke er fullført på riktig måte. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som fulgte med
opptaksenheten.
Områdekode (gjelder bare BD-ROM/DVD VIDEO)
Områdekoden er trykket på undersiden av
enheten. Den kan bare spille av BD-ROM/DVD
VIDEO-plater merket med identiske
områdekoder eller ALL .
Områdekode
13
Filtyper som kan spilles av
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Beholder
Filtype
With Audio
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
TS
Xvid
MPEG4/AVC*5
*4
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
FLV
*6
3gpp/3gpp2
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*6
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Musikk
Format
*1*8*9
AVCHD (Ver.2.0)
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*10 .mp3
AAC/HE-AAC*1*10
*1
Filtype
DSDIFF*1*12
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
*1
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
WMA9 Standard
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
*10
.wav
Format
Filtype
FLAC*1
.flac, .fla
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
Dolby Digital*6*10
.ac3
PNG
.png*13
.dsf
GIF
.gif*13
BMP
.bmp*6*14
LPCM
DSF
14
.m4a, .aac*6
Kodek
*1
Foto
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*14
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage Class (MSC)enheter (slik som Flash-minneenheter og harddisker),
Still Image Capture (SIC)-enheter og tastaturer med
101 taster.
• Det anbefales å slå av spilleren før du kobler til eller fra
USB-minnet eller en annen enhet for å unngå fare for
å ødelegge lagrede data eller skade USB-minnet eller
enheten.
• Det kan hende at spilleren ikke kan spille av videofiler
med høy overføringshastighet helt jevnt fra en
DATA-CD. Det anbefales at du spiller av slike filer
ved hjelp av DATA DVD-er eller DATA BD-er.
Ytterligere informasjon
*12
*13
Det kan hende spilleren ikke spiller av dette
filformatet fra en DLNA-server (gjelder bare
BDP-S3700).
Spilleren kan bare spille av video med
standardoppløsning fra en DLNA-server
(gjelder bare BDP-S3700).
Spilleren kan ikke spille av filer i DTS-format fra
en DLNA-server (gjelder bare BDP-3700).
Spilleren kan bare spille av filer i Dolby Digitalformat fra en DLNA-server (gjelder bare
BDP-3700).
Spilleren støtter AVC opptil Level 4.1.
Spilleren kan ikke spille av dette filformatet fra
en DLNA-server (gjelder bare BDP-S3700).
Spilleren støtter WMV9 opptil Advance Profile.
Spilleren støtter en bildehastighet på opptil 60 fps.
Spilleren spiller filer i AVCHD-format som er tatt
opp på et digitalt videokamera og så videre. Plater
i AVCHD-format vil ikke bli spilt av hvis de ikke
er fullført på riktig måte.
Spilleren kan spille av MKA-filer.
(Denne filen kan ikke spilles av fra en DLNA-server
(gjelder bare BDP-S3700).)
Spilleren kan ikke spille av kodede filer, som
formatet Lossless.
Spilleren kan ikke spille av DST-kodede filer.
Spilleren kan ikke spille av animerte PNG-filer
eller animerte GIF-filer.
Spilleren støtter ikke 16 bit BMP-filer.
b
• Det kan hende at enkelte filer ikke kan spilles på
grunn av filformatet, filkodingen, opptaksforholdene
eller DLNA-serverforholdene (gjelder bare
BDP-S3700).
• Det kan hende at enkelte filer som er redigert på
en PC, ikke kan spilles av.
• Det kan hende at rask spoling forover eller bakover
ikke kan utføres på enkelte filer.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer, slik
som DRM.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller mapper
på BD-er, DVD-er, CD-er og USB-enheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert rotmappen
– opptil 500 filer/mapper i ett lag
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller mapper
som er lagret på DLNA-serveren (gjelder bare
BDP-S3700).
– opptil mapper i det 19. laget
– opptil 999 filer/mapper i ett lag
• Spilleren støtter en bildehastighet på:
– opptil 60 bilder per sekund for AVCHD
(MPEG4/AVC).
– opptil 30 fps for andre videokodekser.
• Spilleren støtter en overføringshastighet for video
på opptil 40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke fungerer
med denne spilleren.
15
Spesifikasjoner
System
Laser
Halvlederlaser
Innganger og utganger
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(kontaktnavn)
Phonokontakt / 0,5 Vp-p / 75 ohm (kontakttype/utgangsnivå/
belastningsimpedans)
HDMI OUT
HDMI 19 pin standardkontakt
LAN (100)
100BASE-TX-terminal
USB
USB-kontakt av type A (for tilkobling av USB-minne,
minnekortleser, digitalt stillbildekamera og digitalt videokamera)*
* Må ikke brukes til lading.
DC IN
BDP-S3700: 12 V likestrøm, 650 mA
BDP-S1700: 12 V likestrøm, 600 mA
Trådløst (gjelder bare BDP-S3700)
Standard trådløst nettverk
Protokoll IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensområde
2,4 GHz-båndet: Kanal 1–13
Modulasjon
DSSS og OFDM
Generelt
Strømkrav
12 V DC med nettadapter
Område: Inngang 220–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
(ved bruk av nettadapter)
BDP-S3700: 9,2 W
BDP-S1700: 8,5 W
Nettverksstandby*
0,8 W (alle kablede/trådløse nettverksporter PÅ)
Mål (ca.)
230 x 194 x 39 mm
(bredde/dybde/høyde) inkl. utstikkende deler
Vekt (ca.)
0,8 kg
Driftstemperatur
5–35 °C
Fuktighetstoleranse i drift
25–80 %
* Sett [Fjernstart] i [Nettverksinnstillinger] til [På], og slå av spilleren for å aktivere nettverksstandby.
Medfølgende tilbehør
•
•
•
•
Nettadapter (AC-L1210WW) (1)
Strømledning (1)
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2 stk.)
Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.
16
z
Du finner nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og -tjenester på:
www.sony.eu/myproducts/
4-579-662-12(1) (NO)
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising