Sony | UBP-X700 | Sony UBP-X700 4K Ultra HD Blu-ray™-spiller | UBP-X700 med høyoppløselig lyd Bruksanvisning

4-698-407-11(1)
Ultra HD Blu-ray™-/
DVD-spiller
Komme i gang
Avspilling
Innstillinger og justeringer
Bruksanvisning
Takk for at du kjøpte dette produktet. Før du bruker
denne spilleren, må du lese denne bruksanvisningen
nøye.
Programvaren til denne spilleren kan bli oppdatert i
fremtiden. Gå til følgende nettsted:
www.sony.eu/support
UBP-X700
Ytterligere informasjon
Innholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORHOLDSREGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om sikring av trådløse nettverk . . . . .
Merknader om platene . . . . . . . . . . . .
3
4
6
6
Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sette inn batteriene i fjernkontrollen . . . 7
Indeks for deler og kontroller . . . . . . . . . . 8
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bruke innstillingsskjermbildene . . . . . . . .19
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . 21
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 22
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Komme i gang
Ytterligere informasjon
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kodenumre til kontrollerbare TV-er . . . 10
Trinn 1: Koble til spilleren . . . . . . . . . . . . . 11
Koble til TV-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koble til TV-en via soundbar/
AV-forsterker (mottaker) . . . . . . . . . . .12
Trinn 2: Nettverkstilkobling . . . . . . . . . . .13
Wired Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Wireless Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Trinn 3: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Startskjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Tilgjengelige alternativer . . . . . . . . . . .14
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Internett-strømming . . . . . . . . . . . . . 26
Nettverkstilkobling . . . . . . . . . . . . . . . 26
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . . .27
Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Plater som kan spilles av . . . . . . . . . . . . 28
Filtyper som kan spilles av . . . . . . . . . . . 29
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opphavsrett og varemerker . . . . . . . 32
Språkkodeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Områdekodeliste for
foreldrekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Komme i gang
Avspilling
Spille en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Bruke Blu-ray 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Bruke 4K Ultra HD Blu-ray . . . . . . . . . .15
Spille av fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . .15
Avspilling via et nettverk . . . . . . . . . . . . .16
Spille av filer på et
hjemmenettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Bruke Video & TV SideView . . . . . . . . .16
Bruke skjermspeiling . . . . . . . . . . . . . .16
Tilgjengelige alternativer . . . . . . . . . . . . . 17
2
Innstillinger og justeringer
Internett-tilkobling og datasikkerhet
Dette produktet kobles til Internett under
den første konfigureringen, så snart et
nettverk er koblet til, for å sjekke Internetttilkoblingen, og senere for å konfigurere
startskjermbildet. IP-adressen din brukes i
disse og alle andre Internett-tilkoblinger.
Hvis du ikke vil at IP-adressen skal brukes i
det hele tatt, må du ikke aktivere trådløs
Internett-funksjonen og ikke koble til en
Internett-kabel. Se informasjonen om
personvern i konfigurasjonsskjermbildene
for å få mer informasjon om Internetttilkoblinger.
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt er det viktig at du beskytter apparatet mot
væskesøl og -sprut, og at du ikke plasserer
beholdere med væske (f.eks. vaser) på
apparatet.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for
elektrisk støt. Servicearbeid må bare utføres av
kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes på et sertifisert
verksted.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk
varme, slik som fra direkte sollys eller åpen
flamme.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med
dette produktet medfører økt fare for øyeskader.
Laserstrålen som brukes i denne Ultra HD Bluray/DVD-spilleren, kan forårsake øyeskader.
Kabinettet må derfor ikke demonteres.
Servicearbeid må bare utføres av kvalifisert
personell.
Denne etiketten er plassert på det
laserbeskyttende kabinettet på innsiden av
avlukket.
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
PRODUKTMERKINGEN AV LASERKLASSE 1
befinner seg på ytre bakside.
Merknad for kunder i Storbritannia og
Irland
En støpt plugg som samsvarer med BS1363 er
utstyrt på dette utstyret for økt sikkerhet og
bekvemmelighet.
Dersom sikringen i støpselet som følger med må
byttes ut, må en sikring som har den samme
klassifiseringen som de som følger med enheten
og som er godkjent av ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. merket med
eller
-merke) brukes.
Hvis støpselet som følger med dette utstyret har
et avtakbart sikringsdeksel, må du passe på å
feste sikringsdekselet etter at du har endret
sikring. Bruk aldri støpsel uten sikringsdekselet.
Hvis du skulle miste sikringsdekselet, kan du ta
kontakt med det nærmeste Sony-verkstedet.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU-land og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på
produktet, batteriet eller emballasjen, skal
produktet og batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier kan dette
symbolet brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly. Hvis du passer på å kvitte deg med
slike produkter og batterier på riktig måte, bidrar
du til å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialer
bidrar til å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
bare byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr for å sikre at produktet
og batteriet håndteres riktig. For alle andre
batterier kan du se delen om hvordan du trygt
tar ut batteriet fra produktet. Lever inn batteriet
til en gjenvinningsstasjon for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet
eller batteriet.
3
Dette produktet er produsert av, eller på vegne
av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler
relatert til produktenes samsvar i Europa skal
sendes til produsentens autoriserte
representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Merknad for kunder i Europa
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med EU-direktivet
2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
FORHOLDSREGLER
• Fungerer på 220–240 V AC, 50/60 Hz.
Kontroller at enhetens driftsspenning er
identisk med det lokale strømnettet.
• Monter dette systemet slik at
strømledningen raskt kan trekkes ut av
stikkontakten hvis det skulle oppstå
problemer.
• Dette utstyret har blitt testet og viser at det
er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-reguleringen når det
brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
• Monter systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre
varmeakkumulering i systemet.
• Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner eller
lignende, kan det medføre brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
utstyret. Det må ikke plasseres inne i en
bokhylle eller lignende.
• Ikke plasser spilleren utendørs, i kjøretøy,
på skip eller på andre fartøy.
4
• Hvis enheten flyttes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inne i spilleren. Hvis dette skjer, kan det
hende at enheten ikke fungerer som den
skal. I slike tilfeller tar du ut platen og lar
spilleren være påslått i omtrent en time til
fuktigheten har fordampet.
• Pass på at høyttalerne ikke står på skrå.
Systemet er designet til å betjenes bare i en
horisontal posisjon.
• Ikke plasser metallobjekter foran
frontpanelet. Det kan begrense mottaket av
radiobølger.
• Ikke plasser systemet på et sted der
medisinsk utstyr er i bruk. Det kan føre til feil
på det medisinske utstyret.
• Hvis du bruker pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, kontakter du legen din
eller produsenten av det medisinske
utstyret før du bruker den trådløse
nettverksfunksjonen.
• Dette utstyret bør installeres og brukes med
minst 20 cm eller større avstand mellom
spilleren og personer (unntatt ekstremiteter
som hender, håndledd, føtter og ankler).
• Ikke plasser tunge eller ustabile gjenstander
på spilleren.
• Ikke plasser andre gjenstander enn plater i
plateskuffen. Hvis du gjør det, kan det føre
til skade på spilleren eller gjenstanden.
• Ta plater ut av skuffen når du flytter
spilleren. Hvis du gjør det, kan det hende at
platen blir skadet.
• Koble strømledningen og alle andre kabler
fra spilleren når du flytter den.
• Nettadapteren er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten, selv
om selve spilleren er slått av.
• Koble spilleren fra stikkontakten hvis du
ikke skal bruke den på lang tid. Når du
kobler fra strømledningen, må du passe på
at du trekker i selve støpslet, og ikke i
ledningen.
• Pass på følgende punkter for å hindre at
strømledningen blir skadet. Ikke bruk
strømledningen hvis den er skadet, siden
dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
– Ikke klem strømledningen mellom
spilleren og vegg, hylle, osv.
– Ikke plasser noe tungt på strømledningen
eller trekk på selve strømledningen.
• Bruk den medfølgende nettadapteren til
denne spilleren, ettersom andre adaptere
kan forårsake feil.
• Ikke demonter eller ta fra hverandre
strømadapteren.
• Ikke sett strømadapteren i et lite område,
f.eks. en bokhylle eller et TV-skap.
• Ikke koble strømadapteren til en
reiseadapter, siden dette kan skape varme
og føre til feil.
• Ikke slipp eller slå på strømadapteren.
• Ikke skru opp volumet mens du lytter til en
del med veldig lavt inngangsnivå eller ingen
lyd. Ørene dine og høyttalerne kan bli
skadet når lydnivået er på sitt høyeste nivå.
• Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut. Det må ikke brukes
skuresvamp eller skurepulver, og heller ikke
løsemidler som alkohol eller rensebensin.
• Ikke bruk rengjøringsplater eller
rengjøringsmidler (inkludert våte eller
spraytyper) på plate/objektiv. Dette kan
føre til at apparatet ikke fungerer som det
skal.
• Hvis dette systemet repareres, kan det
hende at reparerte deler blir innhentet til
gjenbruk eller til resirkulering.
• Vær oppmerksom på følgende, da feilaktig
håndtering kan føre til skade på HDMI OUTkontakten og tilkoblingen.
– Juster HDMI OUT-kontakten på baksiden
av spilleren og HDMI-kontakten ved å
kontrollere størrelsene deres. Pass på at
kontakten ikke er opp ned eller på skrå.
Om 3D-videobilder
Noen personer kan oppleve ubehag (for
eksempel tretthet i øynene, tretthet eller
kvalme) når de ser på 3D-videobilder. Sony
anbefaler at alle seere tar pauser når de ser
på 3D-videobilder. Behovet for lengde og
frekvens på pausene vil variere fra person til
person. Du må selv avgjøre hva som fungerer
best. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte
å se på 3D-videobilder til ubehaget går over,
ta kontakt med lege hvis du mener det er
nødvendig. Du bør også se (i) i
instruksjonshåndboken og/eller advarslene
på andre produkter som brukes sammen
med, eller Blu-ray-innhold som spilles av med
dette produktet, og (ii) nettstedet
(www.sony.eu/myproducts/) for å få
oppdatert informasjon. Synet til små barn
(spesielt under seks år) er fremdeles under
utvikling. Ta kontakt med legen din (for
eksempel en barnelege eller øyelege) før du
lar små barn se på 3D-videobilder. Voksne må
følge med på små barn for å sikre at de følger
anbefalingene som er nevnt ovenfor.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Dette systemet kan holde et
stillbilde eller skjermvisningsbilde på
TV-skjermen på ubegrenset tid. Hvis du lar
stillbildet eller skjermvisningsbildet være på
i lengre tid, risikerer du permanent skade på
TV-skjermen. TV-apparater med
plasmaskjerm og prosjektorsystemer kan bli
utsatt for dette.
Hvis du har spørsmål eller problemer
vedrørende spilleren, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
– Husk å koble fra HDMI-kabelen når du
flytter på spilleren.
– Hold HDMI-kontakten rett når du kobler til
eller fra HDMI-kabelen. Ikke vri eller tving
HDMI-kontakten inn i HDMI OUTkontakten.
5
Om sikring av trådløse nettverk
Siden kommunikasjon via funksjonen for
trådløst nettverk skjer ved hjelp av
radiobølger, kan det trådløse signalet være
sårbart for overvåkning. Denne spilleren
støtter ulike sikkerhetsfunksjoner for å
beskytte trådløs kommunikasjon. Pass på at
du konfigurerer sikkerhetsinnstillingene i
henhold til nettverksmiljøet.
Ingen sikkerhet
Selv om du enkelt kan opprette innstillinger,
kan hvem som helst lytte til trådløs
kommunikasjon eller få tilgang til det
trådløse nettverket, selv uten sofistikerte
verktøy. Husk at det er en risiko for
uautorisert tilgang eller avskjæring av data.
WEP
WEP anvender sikkerhet på
kommunikasjonen for å hindre at
uvedkommende kan avskjære
kommunikasjonen og få tilgang til det
trådløse nettverket. WEP er en eldre
teknologi som gjør at eldre enheter som ikke
støtter TKIP/AES, kan være tilkoblet.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhetsteknologi som er utviklet
for å rette opp svakheter i WEP. TKIP sikrer et
høyere sikkerhetsnivå enn WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhetsteknologi som bruker en
avansert sikkerhetsmetode som er forskjellig
fra WEP og TKIP.
AES sikrer et høyere sikkerhetsnivå enn WEP
eller TKIP.
6
Merknader om platene
• Hold platen i kanten, for å
holde den ren. Ikke berør
overflaten. Støv,
fingeravtrykk eller riper på
platen kan føre til feil.
• Ikke utsett CD-platen for
direkte sollys eller varmekilder som for
eksempel ventiler som blåser ut varm luft,
eller la den ligge i en bil parkert i direkte
sollys, da temperaturen kan stige betydelig
inne i bilen.
• Legg CD-platen tilbake i esken etter
avspilling.
• Rengjør platen med en
rengjøringsklut. Tørk fra
midten og utover.
• Du må ikke bruke løsemidler
som rensebensin,
fortynningsvæske, vanlige
rengjøringsmidler eller
antistatisk spray som er beregnet på
LP-plater.
• Hvis du har skrevet ut plateetiketten, må
etiketten tørke før avspilling.
• Ikke bruk følgende plater.
– En rengjøringsplate.
– En plate med avvikende form (f.eks.
firkantede eller hjerteformede).
– En plate med etiketter eller klistremerker.
– En plate med cellofan eller
klistremerkelim.
• Ikke legg på ny overflate på en plate for å
fjerne overflateriper.
Komme i gang
Medfølgende tilbehør
• Nettadapter (AC-M1215WW) (1)
• Strømledning (1)
• Fjernkontroll (ekstern) (1)
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Komme i gang
Sette inn batteriene i
fjernkontrollen
Sett inn to R03-batterier (AAA) i henhold til +
og --merkene på batteriene og diagrammet
på innsiden av batterirommet på
fjernkontrollen.
7
Indeks for deler og kontroller
Frontpanel
A
B
F
A Deksel
B Z (åpne/lukk)
C 1 (på/standby)
Slår på spilleren eller setter den i
standbymodus.
A
E
D
C
B
A Ventilasjonshull
E LAN-terminal (100)
B DIGITAL OUT (COAXIAL)-kontakt
F DC IN 12 V-kontakt
(nettadapterinngang)
C HDMI OUT 2 kontakt (KUN LYD)
Sender kun ut digitalt lydsignal.
D HDMI OUT 1-kontakt (VIDEO/AUDIO)
Sender ut digital video og lydsignal.
8
D
E
D På/av-indikator
Lyser når spilleren er slått på.
E
(USB)-kontakt
Koble en USB-enhet til kontakten.
Se side 15.
F Fjernkontrollsensor
Bakpanel
F
C
Fjernkontroll
De tilgjengelige funksjonene på
fjernkontrollen er forskjellige, avhengig av
platen eller situasjonen.
A Z (åpne/lukk)
Åpner eller lukker plateskuffen.
-TV- t (TV-inngangsvalg)
Bytter mellom TV og andre kilder.
-TV- 1 (TV på/standby)
Slår på TV-en eller setter den i
standbymodus.
1 (på/standby)
Slår på spilleren eller setter den i
standbymodus.
B Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)
Hurtigtaster for interaktive funksjoner.
Komme i gang
C TOP MENU
Åpner eller lukker øverste meny for Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Åpner eller lukker Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD-menyen.
OPTIONS (side 17)
Viser de tilgjengelige alternativene på
skjermen.
RETURN
Brukes for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
</M/m/,
Flytter utheving for å velge et element
som vises.
z
N , TV 2 + og AUDIO-knappene har en
opphevet prikk. Denne fungerer som
referansepunkt når du betjener spilleren.
z
• M/m fungerer som hurtigtast for å starte
sporsøkvinduet og angi spornummer
under musikkavspilling fra CD.
• M/m fungerer som hurtigtast for å rotere
bilder med/mot klokka med 90 grader.
• </, fungerer som en snarvei for å
utføre søkefunksjoner under
videoavspilling fra Home Network.
• </, fungerer som en snarvei for å
endre stillbilder når endring er aktivert.
Senterknapp (ENTER)
Brukes til å angi valgt element.
HOME
Åpner eller lukker spillerens startskjerm.
(favoritt) (side 14)
Åpner applikasjonen som er registrert
som en favoritt.
NETFLIX
Åpner NETFLIX på Internett. Hvis du vil ha
mer informasjon om NETFLIXnetttjenester, kan du gå til følgende
nettsted og se vanlige spørsmål:
www.sony.eu/support
9
D m/M (rask spoling forover/bakover)
• Spoler platen raskt forover/bakover når
du trykker på dem under avspilling.
Spolehastigheten endres hver gang du
trykker på knappen.
• Spiller av i sakte film når du holder den
inne i mer enn ett sekund i
pausemodus.
• Spiller av ett bilde av gangen når du når
du holder den inne en liten stund i
pausemodus.
N (spill av)
Starter avspillingen på nytt.
./> (forrige/neste)
Hopper til forrige/neste kapittel, spor
eller fil.
X (pause)
Stopper avspillingen midlertidig eller
starter avspillingen på nytt.
x (stopp)
Stopper avspillingen og husker
stoppunktet (punktet for
gjenopptakelse).
Punktet for gjenopptakelse av en tittel/
spor er det siste punktet du spilte av eller
det siste bildet i en bildemappe.
SUBTITLE (side 17)
Velger undertekstspråk når flerspråklige
undertekster oppdages på en Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
TV 2 (volum) +/–
Justerer TV-ens volum.
AUDIO (side 17)
Velger talespråk når flerspråklige talespor
oppdages på en Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD.
Velger lydsporet på CD-er.
(demping)
Slår av TV-lyden midlertidig.
DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på skjermen.
Låse plateskuffen (barnesikring)
Du kan låse plateskuffen for å unngå at den
blir åpnet ved et uhell.
Når spilleren er slått på, kan du trykke på x
(stopp), HOME og så TOP MENU-knappen på
fjernkontrollen for å låse eller låse opp
skuffen.
10
Kodenumre til kontrollerbare TV-er
Trykk på og hold nede -TV- 1, og trykk
deretter på og hold inne TV-produsentens
kode ved hjelp av fjernkontrollen, i mer enn
to sekunder. Hvis mer enn én
fjernkontrollknapp er angitt på listen, prøver
du én og én inntil du finner den som fungerer
for TV-en din.
Eksempel: Hvis TV-en er en Hitachi, trykker du
på og holder inne -TV- 1, og trykker deretter
inn og holder nede TOP MENU i mer enn to
sekunder.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (standard)
Fargeknapp (rød)
Philips
Fargeknapp (grønn) /
fargeknapp (gul) /
RETURN
Panasonic
Fargeknapp
(blå) / senterknapp
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke koble til strømledningen før du har blitt ferdig med alle
tilkoblingene.
Koble til TV-en
Komme i gang
HDMI®-kabel
(følger ikke med)*
* Høyhastighets HDMI-kabel av god kvalitet eller høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps
båndbredde.
b
• For å kunne glede deg over 4K Ultra HD 60p-innhold må du koble spilleren til en 4K-TV med en
høyhastighets HDMI-kabel av god kvalitet, eller en høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps
båndbredde.
• 4K-utdata krever en kompatibel 4K-skjerm som har en HDCP2.2-kompatibel HDMI-inngang.
• Hvis du bruker en BRAVIA-TV som støtter 4K60p, stiller du inn TV-ens HDMI signalformat til Enhanced
format.
11
Koble til TV-en via soundbar/AV-forsterker (mottaker)
Velg tilkoblingsmetodene A, B eller C, i henhold til inngangskontaktene på AV-forsterkeren
(mottaker).
A 4K-AV-forsterker (mottaker)
HDMI®-kabel
(følger ikke med)*
HDMI®-kabel
(følger ikke med)*
t Hvis du vil ha bitstrøm (Dolby/DTS), kan du angi [BD Secondary Audio] i
[Audio Settings] (side 21).
B Ikke-4K-AV-forsterker (mottaker) med HDMI-inngang
HDMI-kabel (følger ikke med)*
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
C Ikke-4K-AV-forsterker (mottaker) uten HDMI-inngang
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel (følger ikke med)*
* Høyhastighets HDMI-kabel av god kvalitet eller høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps
båndbredde.
12
Trinn 2: Nettverkstilkobling
Hvis du ikke skal koble spilleren til et nettverk, fortsetter du til Trinn 3: Easy Setup (side 14).
Wired Setup
LAN-kabel
(medfølger ikke)
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Modem
Komme i gang
Ruter
Internett
z
Bruk av en skjermet og rett grensesnittkabel (LAN-kabel) anbefales.
Wireless Setup
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Trådløs
LAN-ruter
Modem
Internett
z
Kabelmontering er ikke nødvendig mellom spilleren og den trådløse nettverksruteren.
13
b
Trinn 3: Easy Setup
Når du slår på for første gang
Vent en liten stund før spilleren slås på og
starter [Easy Setup].
1 Koble den medfølgende nettadapteren og
strømledningen i den numeriske
rekkefølgen som vises nedenfor. Når du
fjerner dem, bør du gjøre det i omvendt
rekkefølge.
• Når [Easy Setup] er fullført, må du velge [Easy
Network Settings] for å bruke
nettverksfunksjonene på spilleren.
• For å aktivere trådløs tilkobling må du angi
[Internet Settings] [Network Settings] til
[Wireless Setup].
• For å deaktivere trådløs tilkobling må du angi
[Internet Settings] [Network Settings] til [Wired
Setup].
• Hvis det ikke er noen utgang eller svart skjerm
vises, kan du se Feilsøking (side 25).
Startskjermen
Startskjermen vises når du trykker på HOME.
Velg et program ved å bruke
</M/m/,, og trykk på ENTER.
1 til DC IN 12 V
(medfølger)
Program
Verktøy
Ultra
U
ltra HD Blu-rayy Player
y
2
Strømledning
(medfølger)
3
til strømnettet
2 Trykk på 1 for å slå på spilleren.
Strømindikatoren lyser.
3 Slå på TV-en, og trykk på TV t-knappen
på fjernkontrollen for å stille
inngangsvelgeren. Dette vil vise signalet
fra spilleren på TV-skjermen.
4 Utfør [Easy Setup].
Følg anvisningene på skjermen for å
utføre de grunnleggende innstillingene
med </M/m/, og trykk på ENTER på
fjernkontrollen.
</M/m/,
ENTER
14
[My Apps]: Administrerer favorittprogram.
Du kan legge til snarveier for programmet fra
[All Apps].
[Featured Apps]: Viser anbefalt program.
[All Apps]: Viser alle de tilgjengelige
programmene. Du kan legge til programmer i
[My Apps] ved å trykke på OPTIONS, og velge
[Add to My Apps].
[Setup]: Justerer spillerens innstillinger.
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner
er tilgjengelige ved å trykke på OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av situasjonen.
[Move Application]: Ordner programmer i
[My Apps].
[Remove Application]: Sletter programmer i
[My Apps].
[Register as Favourite]: Registrerer ett
program på fjernkontrollknappen
(favoritt).
[Data Contents]: Viser innholdet på den
blandede platen.
Bruke 4K Ultra HD Blu-ray
Avspilling
Spille en plate
Du kan spille av Ultra HD Blu-ray-plater,
BD-plater, DVD-er og CD-er. For å se plater
som kan spilles av, kan du se side 28.
2 Sett i en 4K Ultra HD Blu-ray Disc™-plate.
Betjeningsmetoden varierer avhengig av
platen. Se bruksanvisningen som følger
med platen.
Avspilling
1 Trykk på Z (åpne/lukk), og legg en plate i
plateskuffen.
Legg platens side med tegn eller bilde
vendt opp.
For dobbeltsidige plater plasserer du
siden du vil spille av vendt ned.
1 Gjør deg klar for avspilling av 4K Ultra HD
Blu-ray.
• Koble spilleren til 4K TV-en med en
høyhastighets HDMI-kabel av god
kvalitet.
• Hvis du vil se 4K Ultra HD-innhold i 60p,
må du kontrollere at riktig innstilling er
valgt i HDMI-innstillingene på TV-en.
• Hvis du bruker en BRAVIA-TV som
støtter 4K60p, stiller du inn TV-ens
HDMI signalformat til Enhanced format.
b
2 Trykk på Z (åpne/lukk) for å lukke
plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis avspillingen ikke starter automatisk,
kan du velge kategoriene [Video], [Music]
eller [Foto] i
(Disc) og trykke på ENTER.
z
(Blandet plate) inneholder datainnhold.
Trykk på OPTIONS på fjernkontrollen, og velg
[Data Contents] for å vise alt tilgjengelig innhold.
Når du spiller av en 4K Ultra HD Blu-ray-plate
som ikke har en platenøkkel, krever den en
nettverkstilkobling avhengig av nettverksmiljøet
og den offisielle nøkkelserveren (Studio).
Spille av fra en USB-enhet
Du finner mer informasjon i Filtyper som kan
spilles av på side 29.
1 Koble USB-enheten til USB-kontakten på
spilleren.
Bruke Blu-ray 3D
1 Gjør deg klar for Blu-ray 3D disc-avspilling.
• Koble spilleren til den 3D-kompatible
enheten din ved bruk av en
høyhastighets HDMI-kabel.
• Angi [3D Output Setting] og [TV Screen
Size Setting for 3D] i [Screen Settings]
(side 19).
2 Sett inn en Blu-ray 3D disc.
Betjeningsmetoden varierer avhengig av
platen. Se bruksanvisningen som følger
med platen.
2 Velg
[USB device] ved bruk av
</M/m/,, og trykk på ENTER.
3 Velg kategoriene [Video], [Music] eller
[Foto] ved å bruke M/m, og trykk på
ENTER.
b
Slå av spilleren når du kobler til eller fjerner
USB-enheten for å unngå ødelagte data eller
skade på USB-enheten.
z
Du kan også se bruksanvisningene som følger
med TV-en din og den tilkoblede enheten.
15
Avspilling via et nettverk
Spille av filer på et hjemmenettverk
Et produkt som er kompatibelt med
hjemmenettverk, kan spille av video-/
musikk-/bildefiler som er lagret på et annet
hjemmenettverkskompatibelt produkt via et
nettverk.
Forbered deg på å bruke hjemmenettverket.
1 Koble spilleren til et nettverk (side 13).
2 Klargjør andre nødvendige
hjemmenettverkskompatible produkter.
Se bruksanvisningen som fulgte med
produktet.
Bruke Video & TV SideView
Video & TV SideView er en gratis mobilapp for
eksterne enheter (for eksempel
smarttelefoner osv.). Ved å bruke Video & TV
SideView sammen med denne spilleren kan
du enkelt styre spilleren ved hjelp av
fjernkontrollenheten. Du kan starte en
tjeneste eller app rett fra den eksterne
enheten. Video & TV SideView kan også
brukes som fjernkontroll og
programvaretastatur.
Før du bruker Video & TV SideView-enheten
sammen med denne spilleren den første
gangen, må du registrere Video & TV
SideView-enheten. Følg instruksjonene på
skjermen på Video & TV SideView-enheten
for å registrere den.
b
Slik spiller du av en fil fra en
hjemmenettverksserver via denne enheten
(hjemmenettverksspiller)
Registreringen kan bare utføres fra
startskjermbildet.
Bruke skjermspeiling
Server
Spiller
Velg kategoriene [Video], [Music] eller [Foto]
fra
[Media Server] i [All Apps]. Deretter
velger du filen du vil spille av.
Slik spiller du av en fil fra en
hjemmenettverksserver via et annet produkt
(gjengiver)
Når du spiller av filer fra en
hjemmenettverksserver på denne enheten,
kan du bruke et hjemmenettverkskompatibelt
produkt (en telefon osv.) til å styre avspillingen.
Server
Gjengiver
Kontroller
Kontroller denne enheten ved å bruke en
kontroller for hjemmenettverket. Se
bruksanvisningen som følger med
hjemmenettverkets kontroller.
16
Skjermspeiling er en funksjon for å vise
skjermen på en mobil enhet på TV-skjermen
ved hjelp av Miracast-teknologi.
Du kan koble spilleren rett til en enhet som
er kompatibel med skjermspeiling (f.eks.
smarttelefon eller nettbrett). Dermed kan
du se visningsskjermen på enheten på TVskjermen. Det er ikke nødvendig med en
trådløsruter (eller tilgangspunkt) for å bruke
denne funksjonen.
b
• Når du bruker skjermspeiling, kan det noen
ganger hende at kvaliteten på bildet og lyden
svekkes på grunn av interferens fra nettverket.
Du kan forbedre dette ved å justere [Screen
mirroring RF Setting] (side 23).
• Enkelte nettverksfunksjoner kan være
utilgjengelige når du bruker skjermspeiling.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Det gis ingen garanti om at alle
Miracast-kompatible enheter kan kobles til
systemet.
1 Velg
[Screen mirroring] fra
startskjermen ved å bruke </M/m/, og
trykk på ENTER.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
x
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner
er tilgjengelige ved å trykke på OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av situasjonen.
Vanlige alternativer
x
x
x
[Repeat Setting]*1: Angir
gjentagelsesmodusen.
[Play]/[Stop]: Starter eller stopper
avspillingen.
[Play from start]: Spiller av elementet fra
begynnelsen.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
[3D Output Setting]: Angir om 3D-video
spilles automatisk.
[A/V SYNC]: Justerer forsinkelsen mellom
bilde og lyd ved å forsinke lyden i forhold til
bildet (0–120 millisekunder).
[HDR Conversion]*2: Konverterer High
Dynamic Range-signalet (HDR) til standard
dynamisk rekkeviddesignal (SDR) når
spilleren er koblet til en TV eller en
projektor som ikke har støtte for HDRinngang. Et bilde blir mer likt HDR når det
velges større verdier, men dette reduserer
den totale lysstyrken.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Velger
bildeinnstillingene for ulike belysninger.
z [Direct]
*4
z [Brighter Room]
*4
z [Theatre Room]
z [Auto]: Moduskontrollen for
støyreduksjon (NR) avhenger av mediet
og innholdet.
z [Custom1]/[Custom2]
x [FNR]: Reduserer tilfeldig støy som
vises i bildet.
x [BNR]: Reduserer mosaikklignende
ujevnheter i bildet.
x [MNR]: Reduserer mindre støy rundt
bildekonturen (myggstøy).
x [Contrast]
x [Brightness]
x [Colour]
x [Hue]
[Pause]: Stopper avspillingen midlertidig.
x
x
Avspilling
x
Bare Video
[Top Menu]: Viser toppmenyen for Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD.
[Menu]/[Popup Menu]: Viser popupmenyen for Ultra HD Blu-ray- og BDplatene eller menyen til DVD-platene.
[Title Search]: Søker etter en tittel på Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO og starter
avspillingen fra begynnelsen.
[Chapter Search]: Søker etter et kapittel og
starter avspillingen fra begynnelsen.
[Audio]: Veksler mellom språksporet når
flerspråklige spor er spilt inn på Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD. Velger lydsporet på
CD-er.
[Subtitle]: Veksler mellom
undertekstspråkene når flerspråklig
underteksting er spilt inn på Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Angle]: Veksler mellom andre
visningsvinkler når flere vinkler er spilt inn
på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Number Entry]: Velger nummeret ved å
bruke </M/m/, -knappene på
fjernkontrollen.
Bare Music
x
x
x
[Track Search]: Søker etter spornummeret
ved avspilling av en musikk-CD.
[Add Slideshow BGM]: Registrerer
musikkfiler i USB-minnet som
bakgrunnsmusikk (BGM) for
lysbildefremvisning.
[Shuffle Setting]: Stilles inn til [On] for å
spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
Bare Foto
x
x
x
x
x
[Slideshow Speed]: Endrer hastigheten på
lysbildefremvisningen.
[Slideshow Effect]: Angir effekten i
lysbildefremvisninger.
[Slideshow BGM]*5:
– [Off]: Deaktiverer funksjonen.
– [My Music from USB]: Angir musikkfilene
som er registrert i [Add Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: Angir sporene i
CD-DA-plater.
[2D Playback]*6: Angir avspillingen til
2D-bilder.
[Change Display]: Veksler mellom
[Grid View] og [List View].
17
x
x
x
x
[View Image]: Viser det valgte bildet.
[Slideshow]: Spiller av en
lysbildefremvisning.
[Rotate Left]: Roterer bildet mot klokken i
90 grader.
[Rotate Right]: Roterer bildet med klokken
i 90 grader.
b
1*
2*
3*
4*
5*
6*
18
[Repeat Setting] er ikke tilgjengelig under
avspilling av BDJ-titler eller HDMV-interaktiv
tittel.
[HDR Conversion] er bare tilgjengelig ved
avspilling av HDR-video når visningsenheten
ikke er kompatibel med HDR-skjermen eller
når [HDR Output] i [Screen Settings] er satt til
[Off].
Det kan hende at [Video Settings]-valgene
ikke kan sees med det blotte øye.
[Brighter Room] og [Theatre Room] er ikke
tilgjengelige under avspilling av HDR-video.
[Slideshow BGM] er ikke tilgjengelig under
bildevisning fra hjemmenettverk.
[2D Playback] er bare tilgjengelig under
visning av 3D-bilder.
Innstillinger og justeringer
Bruke
innstillingsskjermbildene
Velg
[Setup] på startskjermen når du må
endre innstillingene til spilleren.
Standardinnstillingene er understreket.
1 Velg
[Setup] på startskjermen ved
hjelp av </M/m/,.
2 Velg innstillingskategoriikonet ved å
bruke M/m, og trykk på ENTER.
x [Update via Internet]
Brukes til å oppdatere programvaren i
spilleren ved hjelp av et tilgjengelig nettverk.
Kontroller at nettverket er koblet til Internett.
Se Trinn 2: Nettverkstilkobling (side 13).
x [Update via USB Memory]
Oppdaterer programvaren i spilleren ved
hjelp av USB-minnet. Opprett en mappe med
navnet UPDATE, alle oppdateringsfilene må
lagres i denne mappen. Systemet kan
gjenkjenne opptil 500 filer/mapper i ett lag,
inkludert filene/mappene for oppdatering.
z
• Vi anbefaler at du oppdaterer programvaren
cirka annenhver måned.
• Hvis nettverkstilkoblingen er dårlig, kan du gå
til www.sony.eu/support for å laste ned den
siste programvareversjonen og oppdatere via
en USB-minneenhet. Du kan også få
informasjon om oppdateringsfunksjoner på
nettstedet.
x [HDR Output]
[Auto]: Sender ut HDR-signal avhengig
av innhold og HDMI-SINK-kapasitet.
Konverteringsfunksjonen blir brukt når
innholdet er HDR og HDMI-SINK ikke
støtter HDR.
[Off]: Sender alltid ut SDR.
x [Display Type]
[TV]: Velg dette alternativet når spilleren er
koblet til en TV.
[Projector]: Velg dette alternativet når
spilleren er koblet til projektor.
z
[HDR Conversion] justeres i henhold til
skjermtypen du velger. Selv om samme
innstillingsverdi er valgt for [HDR Conversion],
er bildets dynamiske rekkevidde forskjellig.
x [Output Video Resolution]
Velg vanligvis [Auto]. Når oppløsningen er
lavere enn SD-oppløsning, blir det skalert
opp til SD-oppløsning.
x [24p Output]
Sender bare ut 24p-videosignaler når du
kobler til en 24p-kompatibel TV via en HDMItilkobling, og [Output Video Resolution] er
satt til [Auto], [1080p] eller [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Utdata på 24 Hz-signaler bare når den
er koblet til en 24p-kompatibel TV ved hjelp
av HDMI OUT-kontakten.
[On]: Slår på funksjonen.
[Off]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
[DVD-ROM]
[Auto]: Utdata på 24 Hz-signaler bare når den
er koblet til en 24p-kompatibel TV ved hjelp
av HDMI OUT-kontakten.
[Off]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
[Data content]
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold lagret i USB-minne eller
dataplate.
[Auto]: Utdata på 24 Hz-signaler bare når den
er koblet til en 24p-kompatibel TV ved hjelp
av HDMI OUT-kontakten.
[Off]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
19
Innstillinger og justeringer
[Software Update]
[Screen Settings]
[Network content]
Denne funksjonen er tilgjengelig for å spille
av innhold fra andre nettverk, for eksempel
Home Network, skjermspeiling, osv.
[Auto]: Utdata på 24 Hz-signaler bare når den
er koblet til en 24p-kompatibel TV ved hjelp
av HDMI OUT-kontakten.
[Off]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
x [3D Output Setting]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
[Off]: Velg dette alternativet for å vise alt
innhold i 2D eller for å nyte 4K-utdata med
3D-innhold.
x [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Sender ut 2K-videosignaler
(1920 × 1080) under avspilling av video
og 4K-videosignaler under bildevisning/
Nettverkstjeneste/avspilling av Miracast ved
tilkobling til en Sony 4K-kompatibel enhet.
Sender ut 4K-signaler når den kobles til 4Kkompatibelt utstyr som ikke er Sony.
Denne innstillingen fungerer ikke for
avspilling av 3D-video.
[Auto2]: Sender ut 4K-videosignaler
automatisk når du kobler til en 4Kkompatibel enhet.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
x [TV Type]
[16:9]: Velg denne innstillingen når du kobler
til en TV i bredformat eller en TV med en
bredformatsfunksjon.
[4:3]: Velg denne innstillingen når du kobler
til en TV i 4:3-format som ikke har en
bredformatsfunksjon.
b
Hvis Sony-enheten ikke registreres når [Auto1] er
valgt, har innstillingen den samme effekten som
innstillingen [Auto2].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk hvilken type
TV som brukes, og bytter til tilsvarende
fargeinnstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Sender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Overfører videosignaler av
typen YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Overfører videosignaler av typen RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Sender 12-biters/10-biters
videosignaler når det tilkoblede TV-apparatet
er kompatibelt med Deep Colour.
[Off]: Velg denne innstillingen når bildet er
ustabilt eller fargene virker unaturlige.
x [IP Content NR]
[Auto] / [Strong] / [Medium] / [Mild]: Juster
bildekvaliteten for Internett-innhold.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
20
x [TV Screen Size Setting for 3D]
Angir skjermstørrelsen til den 3D-kompatible
TV-en.
x [Screen Format]
[Full]: Velg dette alternativet når du kobler til
en TV med bredformatsfunksjon. Viser en
skjerm med bildeforhold 4:3 i 16:9sideforholdet selv på en widescreen-TV.
[Normal]: Endrer bildestørrelsen for å passe
til skjermstørrelsen med det opprinnelige
bildeformatet.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Viser et bredt bilde med svarte
felter øverst og nederst.
[Pan & Scan]: Viser bildet i full høyde på hele
skjermen, med beskårede sider.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
Spilleren registrerer automatisk om
materialet er videobasert eller filmbasert, og
bytter til riktig konverteringsmetode.
[Video]: Konverteringsmetoden som passer
for videobasert materiale vil alltid være
aktivert uavhengig av materialet.
x [Pause Mode]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
Dynamiske bevegelige bilder vises uten at
skjermbildet blir uklart.
[Frame]: Viser statiske bilder ved høy
oppløsning.
[Audio Settings]
x [Digital Audio Output]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
Sender ut videosignaler i henhold til statusen
til den tilkoblede enheten.
[PCM]: Sender ut PCM-signaler fra DIGITAL
OUT (koaksial)/HDMI OUT-kontakten. Velg
dette alternativet hvis det ikke kommer noe
fra den tilkoblede enheten.
x [BD Secondary Audio]
[On]: Sender ut lyd ved å blande den
interaktive og sekundære lyden fra den
primære lydkilden.
[Off]: Sender kun ut primærlyd. Velg dette
alternativet for å sende ut bitstrømsignaler
(Dolby/DTS) til en AV-forsterker (mottaker).
z
For å få bitstrømsignaler (Dolby/DTS) må du angi
[BD Secondary Audio] til [Off] og [Digital Audio
Output] til [Auto].
x [Digital Music Enhancer]
[On]: Angi lydeffekten når du spiller av
innhold fra Internett eller USB-innhold.
[Off]/[Sound Bar Mode]: Deaktiverer
funksjonen.
x [DTS NEO:6™]
[Cinema]/[Music]: Sender ut den simulerte
flerkanalslyden fra tokanals kilder via HDMI
OUT-kontakten i henhold til egenskapene til
den tilkoblede enheten, ved hjelp av
[Cinema]/[Music]-modus.
[Off]: Sender ut lyden med det opprinnelige
antallet kanaler via HDMI OUT-kontakten.
b
Når [DTS NEO:6™] er satt til [Cinema] eller
[Music], er [Digital Music Enhancer] ikke
tilgjengelig.
b
Noen enheter støtter ikke [96kHz] og [192kHz]
samplingsfrekvensene.
x [Audio DRC]
[Auto]: Utfører avspilling med det dynamiske
området som er spesifisert av platen (bare
BD-ROM). Andre plater, spilles av på [On]nivå.
[On]: Utfører avspilling med et standard
komprimeringsnivå.
[Off]: Ingen komprimering fungerer. En mer
dynamisk lyd blir produsert.
Innstillinger og justeringer
x [DSD Output Mode]
[Auto]: Sender ut DSD-signal fra HDMI OUTkontakten når du spiller av Super Audio CD &
DSD-filformater (hvis den tilkoblede enheten
også støtter DSD).
Sender ut LPCM-signal fra HDMI OUTkontakten når du spiller av Super Audio CD &
DSD-filformater (hvis den tilkoblede enheten
ikke støtter DSD).
[Off]: Sender ut PCM-signaler fra HDMI OUTkontakten når du spiller av Super Audio CD og
DSD-filformat.
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Angir
samplingsfrekvensen for PCM-signaler
fra DIGITAL OUT (koaksial)-kontakten.
x [Downmix]
[Surround]: Overfører lydsignaler med
surroundeffekt. Velg dette alternativet når
du kobler til en lydenhet som støtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS NEO:6™.
[Stereo]: Overfører lydsignaler uten
surroundeffekt. Velg dette alternativet når du
kobler til en lydenhet som ikke støtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS NEO:6™.
[BD/DVD Viewing
Settings]
x [BD/DVD Menu Language]
Velger standard menyspråk for Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-Video.
Velg [Select Language Code] og skriv inn
koden på språket ditt, med henvisning til
Språkkodeliste (side 34).
x [Audio Language]
Velger standard lydspråk for Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-video.
Når du velger [Original], brukes det språket
som er prioritert på platen.
Velg [Select Language Code] og skriv inn
koden på språket ditt, med henvisning til
Språkkodeliste (side 34).
x [Subtitle Language]
Velger standard undertekstspråk for Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-video.
Velg [Select Language Code] og skriv inn
koden på språket ditt, med henvisning til
Språkkodeliste (side 34).
21
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Spiller av BD-lag.
[DVD/CD]: Spiller av DVD eller CD-lag.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Tillater Internett-tilkobling fra BDinnhold.
[Do not allow]: Forbyr Internett-tilkobling fra
BD-innhold.
x [Delete BD Data]
Sletter data fra USB-minnet.
Alle dataene som er lagret i buda-mappen
blir slettet.
[Music Settings]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Spiller av Super Audio
CD-lag.
[CD]: Spiller av CD-lag.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Spiller av tokanalsområdet.
[DSD Multi]: Spiller av flerkanalsområdet.
[System Settings]
[Parental Control
Settings]
x [Passord]
Angir eller endrer passordet for
foreldrekontrollfunksjonen. Passordet lar deg
angi en begrensning på avspilling av Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO og Internett-video.
Hvis det er nødvendig, kan du skille mellom
begrensningsnivåer for Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD VIDEO og Internett-videoer.
x [Parental Control Area Code]
Avspilling av noen Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO eller Internett-videoer kan begrenses i
henhold til geografisk område. Scener kan bli
blokkert eller erstattet av andre scener. Følg
instruksjonene på skjermen og skriv inn et
firesifret passord.
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
Ved å bruke Foreldrekontroll kan klipp
blokkeres eller erstattes med andre klipp.
Følg instruksjonene på skjermen og skriv inn
et firesifret passord.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: Tillater avspilling av uklassifiserte
Internett-videoer.
[Block]: Blokkerer avspilling av uklassifiserte
Internett-videoer.
22
x [OSD Language]
Velger skjermvisningsspråk for spilleren.
x [HDMI Settings]
Ved å tilkoble Sony-komponenter som er
kompatible med HDMI-funksjoner med en
høyhastighets HDMI-kabel, blir bruken
forenklet.
[Control for HDMI]
[On]: Følgende BRAVIA Sync-funksjoner er
tilgjengelige:
– Ettykksavspilling
– Slå av systemet
– Dynamisk språkendring
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
z
Se bruksanvisningen som følger med TV-en eller
komponentene for mer informasjon. For å
aktivere BRAVIA Sync-funksjonene kobler du til
TV-en via HDMI OUT 1-kontakten.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Slår automatisk av spilleren når den
tilkoblede TV-en går i standbymodus
(BRAVIA Sync).
[Invalid]: Deaktiverer funksjonen.
x [HDMI Audio Output]
[Auto]: Overfører lydsignal via
HDMI UT 2-kontakt hvis den er koblet til en
enhet, og enheten er slått på. Hvis ikke,
overfører den lydsignal via HDMI
OUT 1-kontakt.
[HDMI1]: Overfører lydsignal via HDMI
OUT 1-kontakt.
[HDMI2]: Overfører lydsignal via HDMI
OUT 2-kontakt.
x [Auto Standby]
[On]: Går automatisk tilbake til
standbymodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper på mer enn 20 minutter.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
x [Auto Display]
[On]: Viser automatisk informasjon på
skjermen når tittel, bildemodus, lydsignaler
osv. endres.
[Off]: Viser informasjon bare når du trykker på
DISPLAY.
x [Software Update Notification]
[On]: Angir at spilleren skal gi beskjed om den
nyeste programvareversjonen (side 19).
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
x [System Information]
Viser informasjon om spillerens
programvareversjon og MAC-adressen.
x [Software License Information]
Viser informasjon om programvarelisensen.
[Network Settings]
x [Internet Settings]
Kobler spilleren til nettverket på forhånd.
Du finner mer informasjon på Trinn 2:
Nettverkstilkobling (side 13).
[Wired Setup]: Velg dette alternativet når
du kobler enheten til en bredbåndsruter
ved hjelp av en LAN-kabel.
[Wireless Setup]: Velg dette alternativet når
du bruker det trådløse nettverket som er
innebygd i spilleren til trådløs
nettverkstilkobling.
x [Screen mirroring RF Setting]
[Auto]: Angir RF (radiofrekvens)-kanalbånd
automatisk for tilkobling av skjermspeiling.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Angir CH 1/CH 6/CH 11
som førsteprioritet.
x [Connection Server Settings]
Angir om den tilkoblede serveren skal vises
eller ikke.
x [Auto Home Network Access Permission]
[On]: Tillater automatisk tilgang fra et nylig
registrert produkt som er kompatibelt med
hjemmenettverkskontrolleren.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
Innstillinger og justeringer
x [Device Name]
Viser spillerens navn. Spillerens navn kan
endres.
x [Network Connection Diagnostics]
Kontroller for riktig nettverkstilkobling ved å
kjøre nettverksdiagnostikken.
x [Home Network Access Control]
Viser en liste over produkter som er
kompatible med Home Network-kontrollere,
og angir om kommandoer fra kontrollere i
listen skal godtas eller ikke.
x [Registered Remote Devices]
Viser en liste over de registrerte eksterne
enhetene.
x [Remote Start]
[On]: Gjør det mulig å slå på spilleren med en
enhet koblet til via et nettverk.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
b
Angi [Remote Start] til [On], og slå av strømmen
til spilleren for å aktivere nettverksstandby
(side 31).
[Easy Setup]
Se Trinn 3: Enkel konfigurasjon (side 14).
z
Hvis du vil ha mer informasjon, gå til følgende
nettsted og ser på de vanlige spørsmålene:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
Viser den gjeldende statusen til
nettverkstilkoblingen.
23
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Du kan tilbakestille til fabrikkinnstillingene
ved å velge gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen blir tilbakestilt.
x [Initialise Personal Information]
Slette personlige opplysninger som er lagret i
spilleren.
b
Hvis du avhender, overfører eller selger denne
enheten, må du slette alle personlige
opplysninger av sikkerhetshensyn. Ta
nødvendige sikkerhetstiltak, for eksempel å
logge av etter at du har brukt en
nettverkstjeneste.
24
Sound
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Hvis det oppstår et problem mens du bruker
spilleren, kan du bruke denne
feilsøkingsveiledningen til å løse problemet
før du ber om reparasjoner. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
Bilde
Ytterligere informasjon
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke på
riktig måte.
• Kontroller at alle kablene er ordentlig
tilkoblet (side 11).
• Slå på inngangsvelgeren på TV-en for å vise
signalet fra spilleren.
• Tilbakestill [Output Video Resolution] til
laveste oppløsning ved å trykke på
x (stopp), HOME og deretter POP-UP/
MENY-knappen på fjernkontrollen.
• Prøv følgende: 1Slå systemet av og på
igjen. 2Slå det tilkoblede utstyret av og på
igjen. 3Koble HDMI-kabelen fra og til igjen.
• HDMI OUT-kontakten er koblet til en DVIenhet som ikke støtter teknologi som er
beskyttet av opphavsrett.
• Kontroller [Output Video Resolution]innstillingene i [Screen Settings] (side 19).
• For Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/
datainnhold/nettverksinnhold må du
kontrollere [24p Output]-innstillingene i
[Screen Settings] (side 19).
• For å få 4K-utgang må du forsikre deg om at
spilleren er koblet til en 4K-skjerm som
støtter en HDCP 2.2-kompatibel
HDMI-inngang med førsteklasses
høyhastighets HDMI-kabel, eller en
høyhastighets HDMI-kabel som støtter en
båndbredde på 18 Gbps (side 11).
Ingen lyd, eller lyden gjengis ikke riktig.
• Kontroller at alle kablene er ordentlig
tilkoblet (side 12).
• Bytt inngangsvelgeren til AV-forsterkeren
din (mottaker), slik at lydsignalene fra
spilleren kommer fra AV-forsterkeren
(mottaker).
• Hvis lydsignalet ikke kommer via DIGITAL
OUT- (COAXIAL)/HDMI OUT-kontakten, må
du kontrollere lydinnstillingene (side 21).
• For HDMI-tilkoblinger kan du prøve
følgende: 1Slå systemet av og på igjen.
2Slå det tilkoblede utstyret av og på igjen.
3Koble HDMI-kabelen fra og til igjen.
• For HDMI-kontakter, og hvis spilleren er
koblet til TV-en via en AV-forsterker
(mottaker), kan du prøve å koble HDMIkabelen direkte til TV-en. Du kan også se i
bruksanvisningen som fulgte med
AV-forsterkeren (mottaker).
• HDMI OUT-kontakten er koblet til en
DVI-enhet (DVI-kontakter tar ikke i mot
lydsignaler).
• Enheten som er koblet til HDMI OUTkontakten, støtter ikke lydformatet til
spilleren. Kontroller lydinnstillingene
(side 21).
• Kontroller [HDMI Audio Output]innstillingene i [System Settings] (side 22).
HD Audio-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD og DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos og
DTS:X) kommer ikke fra bitstrømmen.
• Sett [BD Secondary Audio] i [Audio Settings]
til [Off] (side 21).
• Kontroller at AV-forsterkeren (mottaker) er
kompatibel med alle HD-lydformatene.
Den interaktive lyden gjengis ikke.
• Sett [BD Secondary Audio] i [Audio Settings]
til [On] (side 21).
Visningsspråket på skjermen slås
automatisk på når den er koblet til HDMI
OUT-kontakten.
• Når [Control for HDMI] i [HDMI Settings] er
satt til [On] (side 22), endres visningsspråket
på skjermen automatisk i henhold til
språkinnstillingen til den tilkoblede TV-en
(hvis du endrer innstillingen på TV-en osv.).
25
Meldingskode 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
vises på skjermen når du spiller av en plate.
• Lydsporet til videoen du skal spille av,
inneholder en Cinavia-kode som viser at det
er en uautorisert kopi av innhold som er
produsert profesjonelt (side 33).
Plate
Platen spilles ikke.
• Platen er tilsmusset eller skjev.
• Platen er opp ned. Sett inn platen med
avspillingssiden ned.
• Platen har et format som kan ikke spilles av
på denne spilleren (side 28).
• Spilleren kan ikke spille av en innspilt plate
som ikke er riktig ferdigbehandlet, eller
platen er ikke i plateformatet Mastered.
• Områdekoden på BD/DVD-en samsvarer
ikke med spilleren.
USB-enhet
Spilleren registrerer ikke en USB-enhet
som er koblet til spilleren.
• Kontroller at USB-enheten er ordentlig
koblet til USB-kontakten.
• Kontroller om USB-enheten eller
USB-kabelen er skadet.
• Kontroller om USB-enheten er slått på.
• Hvis USB-enheten er koblet til via en
USB-hub, kobler du USB-enheten direkte til
spilleren.
Internett-strømming
Bildet/lyden er dårlig / enkelte
programmer viser en mangel på detaljer,
spesielt under raske bevegelser eller
mørke scener.
• Bilde-/lydkvaliteten kan forbedres ved å
endre tilkoblingshastigheten. Anbefalt
tilkoblingshastighet er på minst 2,5 Mbps
for standard HD-video, 10 Mbps for
HD-video og minst 25 Mbps for Ultra HDvideo (avhengig av tjenesteleverandøren).
26
Det finnes ingen alternativmeny under
Internett-strømming.
• Alternativmenyen er ikke tilgjengelig under
Internett-strømming.
Nettverkstilkobling
Spilleren kan ikke koble til nettverket.
• Kontroller nettverkstilkoblingen (side 13)
og nettverksinnstillingene (side 23).
Datamaskinen kan ikke koble til Internett
etter at [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
er utført.
• De trådløse innstillingene for ruteren kan bli
endret automatisk hvis du bruker
funksjonen Wi-Fi Protected Setup før du
endrer ruterinnstillingene. I slike tilfeller må
du endre de trådløse innstillingene for
PC-en på samme måte.
Du kan ikke koble spilleren til den trådløse
LAN-ruteren.
• Kontroller at den trådløse LAN-ruteren er
slått på.
• Flytt spilleren og den trådløse LAN-ruteren
nærmere hverandre.
• Flytt spilleren bort fra enheter som bruker et
frekvensbånd på 2,4 GHz, for eksempel en
mikrobølgeovn, en Bluetooth-enhet eller en
digital trådløs enhet, eller slå av slike
enheter.
Den ønskede trådløse ruteren vises ikke i
listen over trådløse nettverk.
• Trykk på RETURN for å returnere til det
forrige skjermbildet og prøv trådløst
oppsett på nytt. Hvis den ønskede trådløse
ruteren fortsatt ikke er registrert, velger du
[New connection registration] for å utføre
[Manual registration].
Meldingen [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.] vises på skjermen
når spilleren slås på.
• Se [Software Update] (side 19) for å
oppdatere systemet til den nyeste
programvareversjonen.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funksjonen Slå av systemet fungerer ikke
(BRAVIA Sync).
• Kontroller at [Control for HDMI] og [Linked to
TV-off] i [HDMI Settings] er satt til [On] og
[Valid] (side 22).
Avspillingen starter ikke fra begynnelsen
av innholdet.
• Trykk på OPTIONS, og velg [Play from start].
Avspillingen starter ikke fra
gjenopptakelsespunktet der du stoppet
avspillingen sist.
• Gjenopptakelsespunktet kan være fjernet
fra minnet, avhengig av platen når
– du åpner plateskuffen.
– du kobler fra USB-enheten.
– du spiller av annet innhold.
– du slår av spilleren.
Meldingskode 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
vises på skjermen når du spiller av en plate.
• Lydsporet til videoen som skal spilles av,
inneholder en Cinavia-kode som viser at den
bare var ment for presentasjoner med
profesjonelt utstyr og ikke er autorisert for
avspilling av forbrukere (side 33).
Ytterligere informasjon
Funksjonen [Control for HDMI] fungerer
ikke som den skal.
• Kontroller at TV-en er koblet til via HDMI OUT
1-kontakten.
• Kontroller at [Control for HDMI] i [HDMI
Settings] er satt til [On] (side 22).
• Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen, må du slå
spilleren av og på igjen.
• Hvis det forekommer strømbrudd, angir du
[Control for HDMI] i [HDMI Settings] til [Off],
og deretter angir du [Control for HDMI] i
[HDMI Settings] til [On] (side 22).
• Kontroller følgende, og se bruksanvisningen
som fulgte med komponenten.
– den tilkoblede komponenten er
kompatibel med funksjonen [Control
for HDMI].
– innstillingen til den tilkoblede
komponenten for funksjonen [Control
for HMDI] er riktig.
• Når du kobler spilleren til en TV via en
AV-forsterker (mottaker):
– Hvis AV-forsterkeren (mottaker) ikke er
kompatibel med funksjonen [Control
for HDMI], kan det hende at du ikke kan
kontrollere TV-en fra spilleren.
– Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
kobler du strømledningen fra og til
igjen. Hvis det oppstår strømbrudd, kan
du prøve følgende: 1Endre
inngangsvelgeren til AV-forsterkeren
(mottaker) slik at bildet fra spilleren
vises på TV-skjermen. 2Angi [Control
for HDMI] i [HDMI Settings] til [Off], og
angi deretter [Control for HDMI] i [HDMI
Settings] til [On] (side 22). Se
bruksanvisningen som følger med
AV-forsterkeren (mottaker).
Annet
Plateskuffen åpnes ikke, og du kan ikke ta
ut platen selv etter at du har trykket på Z
(åpne/lukk).
• Når spilleren er slått på, kan du trykke på x
(stopp), HOME, og deretter TOP MENUknappen på fjernkontrollen for å låse opp
skuffen og deaktivere barnesikringen
(side 10).
• Prøv følgende: 1Slå spilleren av og koble fra
strømledningen. 2Koble strømledningen til
igjen mens du trykker ned Z (åpne/lukk) på
spilleren. 3Fortsett å holde nede
Z (åpne/lukk) på spilleren frem til skuffen
åpnes. 4Ta ut platen.
• Plateskuffen reagerer ikke under strømming
fra nettverk (f.eks. Netflix), selv etter at du
trykker på Z (åpne/lukk).
Meldingen [[EJECT] Key is currently
unavailable.] vises på skjermen etter at
Z (åpne/lukk) er trykket ned.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller
autoriserte Sony-serviceavdeling.
Spilleren reagerer ikke på noen av
knappene.
• Fuktighet har samlet seg inne i spilleren
(side 4).
27
Plater som kan spilles av
Blu-ray
Disc*1
DVD
*3
CD*3
*1
*2
*3
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD-DA (musikk-CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
Siden Blu-ray Disc-spesifikasjonene er nye og
under utvikling, kan det hende at noen plater
ikke kan spilles av, avhengig av platetypen og
versjonen. Lydutgangen er forskjellig
avhengig av kilden, den tilkoblede
utgangskontakten og de valgte
lydinnstillingene.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2 og 1.3
inkluderer organisk pigmenttype BD-R
(LTH-type). BD-R-platene som brennes på en
PC, kan ikke spilles av hvis postscript-filene er
skrivbare.
En CD- eller DVD-plate spilles ikke av hvis de
ikke har blitt ferdigbehandlet riktig, eller hvis
platen ikke er i plateformatet Mastered. Les
bruksanvisningen til opptaksenheten hvis du
vil ha mer informasjon.
Plater som kan ikke spilles av
• BD-er med kassett
• BDXL-er
• DVD-RAM-plater
• HD DVD-er
• PHOTO CD-er
• Data som er del av CD-tillegg
• Super VCD-er
• DVD AUDIO
• Siden med lydmateriale på DualDisc-er
Merknad om platene
Dette produktet er laget for å spille av plater
som samsvarer med Compact Disc (CD)standarden. DualDisc-er og enkelte
musikkplater som er kodet med teknologier
for opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke
med Compact Disc-standarden (CD) og kan
derfor ikke spilles av med denne enheten.
Merknader om avspillingsfunksjonene for
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
Noen av avspillingsfunksjonene for Ultra HD
Det kan forekomme at noen av Blu-ray-/BD-/
DVD-platene er stilt inn av
programvareprodusentene med hensikt.
Ettersom denne spilleren spiller av Ultra HD-/
28
BD-/DVD-plater på grunnlag av
plateinnholdet som
programvareprodusentene har utviklet, kan
det hende at enkelte avspillingsfunksjoner
ikke er tilgjengelige.
Merknad om Ultra HD Blu-ray-/BD-/
DVD-plater med dobbelt lag og Ultra HD
Blu-ray med trippelt lag
Avspillingsbildene og -lyden kan midlertidig
bli avbrutt når lagene endres.
Regionkode (bare BD/DVD VIDEO)
Spilleren din har en regionkode som er trykt
på baksiden av enheten og spiller bare av
BD-/DVD-plater som er merket med samme
regionkoder eller ALL .
Filtyper som kan spilles av
Video
Kodek
MPEG-1-video*1
Beholder
Filtype
Med lyd
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
*3
MPEG-2-video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*6
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.mpg, .mpeg
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Ytterligere informasjon
MPEG4/AVC/
H.264*5
PS
TS*4
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8*9
29
*10
Music
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*10
.mp3
AAC/HE-AAC*1*10
.m4a, .aac
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
LPCM*10
.wav
*15
FLAC*1
.flac, .fla
*16
Dolby Digital*10*12
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*12*15
BMP
.bmp*12*16
WEBP
.webp*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
30
Det er ikke sikkert at spilleren kan spille av
dette filformatet på en
hjemmenettverksserver.
Spilleren kan bare spille av Standard
Definition-video på en
hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av filer med DTS-format
på en hjemmenettverksserver.
Spilleren kan bare spille av filer med Dolby
Digital-format på en hjemmenettverksserver.
Spilleren støtter AVC opp til nivå 4.1.
Spilleren støtter WMV9 opp til Advance
Profile.
Spilleren støtter en bildehastighet på opptil
60 bilder per sekund.
Spilleren spiller av filer med AVCHD-format
som er tatt opp på et digitalt videokamera
osv. Plater med AVCHD-format spilles ikke av
hvis de ikke har blitt ferdigbehandlet på riktig
måte.
Spilleren kan spille av AVCHD 3D-format.
*11
*12
*13
*14
Spilleren kan spille av .mka-filer.
Denne filen kan ikke spilles av på en
hjemmenettverksserver.
Spilleren kan ikke spille av kodede filer som
Lossless.
Spilleren kan ikke spille av dette filformatet
på en hjemmenettverksserver.
Spilleren kan ikke spille av DST-kodede filer.
Systemet spiller ikke av animerte PNG-filer
eller animerte GIF-filer.
For andre 3D-filer enn MPO-filer er det
hovedbildet eller det første bildet som vises.
Spilleren støtter ikke 16-biters BMP-filer.
b
• Det kan hende at enkelte filer ikke kan spilles
av avhengig av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller forholdene på
hjemmenettverksserveren.
• Det kan være problemer med å spille av
enkelte filer som er redigert på datamaskin.
• Noen filer kan kanskje ikke spole raskt
fremover og bakover.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer som
DRM.
• Spilleren kan kjenne igjen følgende filer eller
mapper i BD-er, DVD-er, CD-er og USBenheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert
rotmappen
– opptil 500 filer/mapper i ett lag
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper som er lagret på
hjemmenettverksserveren:
– opptil mapper i det 19. laget
– opptil 999 filer/mapper i ett lag
• Spilleren støtter følgende bildehastigheter:
– opptil 60 bilder per sekund bare for AVCHD
(MPEG4/AVC).
– opptil 30 bilder per sekund for andre
videokodeker.
• Spilleren støtter bithastigheter på opptil
40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke
fungerer med denne spilleren.
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage Classenheter (MSC) (slik som Flash-minne og
harddisker), Still Image Capture-enheter (SICD)
og tastaturer med 101 taster.
• Spilleren kan ikke spille av videofiler og lydfiler
med høy bithastighet på DATA CD-er uten
problemer. Det anbefales at du spiller av slike
filer ved hjelp av DATA DVD-er eller DATA BD-er.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner og designet kan endres uten varsel.
System
Laser
Halvlederlaser
Innganger og utganger
Kontaktnavn
Kontakttype/utgangsnivå/belastningsimpedans
Digital utgang (koaksial)
Phono-kontakt / 0,5 Vp-p / 75 ohm
HDMI 19 pin standardkontakt
HDMI-utgang 1*/2
* Det er bare HDMI-utgang 1 som støtter videoutgang.
100BASE-TX-terminal
USB
USB-kontakt type A (for å koble til et USB-minne, en
minnekortleser, digitale stillkameraer og digitale
videokameraer)*
Ytterligere informasjon
LAN (100)
* Ikke for bruk til opplading.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Wireless
Standard for trådløst LAN
IEEE802.11b/g/n-protokoll
Frekvensområde/
utgangseffekt
2400–2483,5 Mhz / < 20,0 dBm
Modulasjon
DSSS og OFDM
Generelt
Strømkrav
12 V DC med nettadapter
Nominell: 220–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
(ved bruk av en nettadapter)
15 W
Nettverksstandby
Mindre enn 2 W (med alle kablede/trådløse nettverksporter
PÅ)
Mål (ca.)
320 mm × 217 mm × 45 mm
(bredde x dybde x høyde) inkl. utstikkende deler
Vekt (omtrentlig)
1,4 kg
Driftstemperatur
5–35 °C
Fuktighetstoleranse i drift
25 % til 80 %
31
Opphavsrett og varemerker
• Oracle og Java er registrerte varemerker som
tilhører Oracle og/eller dets tilknyttede
selskaper. Andre navn kan være varemerker
for sine respektive eiere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer
informasjon om DTS-patenter. Produsert på
lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
symbolet samt DTS og symbolet i kombinasjon
er registrerte varemerker, og DTS-HD Master
Audio er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc.
Med enerett.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable og HDMI-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
• Ordmerkene og logoene for Blu-ray Disc™,
Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD
Blu-ray™ er varemerker som tilhører Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray 3D™- og Blu-ray 3D™-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc
Association.
• DVD Logo er et varemerke som tilhører
DVD Format / Logo Licensing Corporation.
• Logoene DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO, Super Audio CD og CD er
varemerker.
• “BRAVIA” er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter er benyttet med lisens fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
• Dette produktet benytter varemerkebeskyttet
teknologi under lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av den amerikanske patenten
7,369,677 og andre amerikanske og globale
patenter som er utstedt og venter, i tillegg til
opphavsrettbeskyttelse og beskyttelse fra
forretningshemmeligheter for enkelte
aspekter av slik teknologi. Cinavia er et
varemerke som tilhører Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Verance med enerett. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
32
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
Innholdseiere bruker Microsoft PlayReady™teknologien for innholdstilgang for å beskytte
den immaterielle eiendommen sin, inkludert
innhold som er beskyttet av opphavsrett.
Denne enheten bruker PlayReady-teknologi
for å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold
og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis det
ikke håndheves restriksjoner for innholdsbruk
på enheten, kan innholdseierne kreve at
Microsoft tilbakekaller enhetens mulighet til å
bruke beskyttet innhold fra PlayReady.
Tilbakekalling bør ikke påvirke ubeskyttet
innhold eller innhold som er beskyttet av andre
teknologier for innholdstilgang. Innholdseiere
kan kreve at du oppgraderer PlayReady for å få
tilgang til innholdet deres. Hvis du ikke
oppgraderer, får du ikke tilgang til innhold som
krever oppgraderingen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® and Miracast® er registrerte
varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ og Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ er varemerker som tilhører Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Dette produktet inkluderer Spotifyprogramvare, som er underlagt lisenser fra
tredjepart. Disse er tilgjengelige her*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify- og Spotify-logoene er varemerker som
tilhører Spotify Group.*
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig
i enkelte land/regioner.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. Med enerett.
• Alle andre varemerker tilhører sine respektive
eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører produsentene. ™- og ®-merkene er
ikke angitt i dette dokumentet.
Kopibeskyttelse
Vær oppmerksom på den avanserte
innholdsbeskyttelsen som brukes i mediene
Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ og DVD. Disse
systemene, også kalt AACS (Advanced Access
Content System) og CSS (Content Scramble
System), kan inneholde noen begrensninger for
avspilling, analog utgang og andre lignende
funksjoner. Bruken av dette produktet, og
medfølgende restriksjoner, kan variere avhengig
av kjøpsdato, siden styret som regulerer AACS
kan innføre eller endre begrensningsreglene
etter kjøpsdatoen.
Merknad fra Cinavia
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å
begrense bruken av uautorisert kopiering av
kommersielt produserte filmer og videoer og
tilhørende lydspor. Når det oppdages ulovlig
bruk av en uautorisert kopi, vises det en melding
og avspillingen eller kopieringen avbrytes.
Ytterligere informasjon
Mer informasjon om Cinavia-teknologi
er tilgjengelig på Cinavias nettsted
for forbrukerinformasjon på
http://www.cinavia.com. For å be om mer
informasjon om Cinavia via post kan du sende et
brev med adressen din til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Software License Information
Hvis du vil lese lisensavtalen for sluttbrukere
(EULA), kan du se i vedlegget Lisensavtale for
sluttbrukere som følger med denne spilleren.
NÅR DU BRUKER PRODUKTET, ERKJENNER DU
AT DU GODKJENNER DENNE AVTALEN.
Hvis du vil ha mer informasjon om andre
programvarelisenser, kan du velge [Setup] og se
[Software License Information] i [System
Settings].
Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt GNUs generelle offentlige lisens
("GPL") og mindre generelle offentlige lisens
("LGPL"). Disse lisensene fastslår at kunden har
rett til å anskaffe seg, endre og distribuere
kildekoden i den angitte programvaren på nytt i
samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er brukt i
dette produktet, er underlagt GPL og LGPL og er
tilgjengelig på nettet. Den kan lastes ned fra
følgende URL-adresse:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke svarer på
spørsmål om innholdet i kildekoden.
33
Retningslinjer for personvern
Hvis du vil lese retningslinjene for personvern,
kan du se [Privacy Policy] i alternativmenyen på
hvert enkelt ikon for nettverkstjenester.
Nettverkstjenester, innholdet og
programvaren til dette produktet kan være
underlagt andre vilkår og betingelser, og de
kan endres, avbrytes eller avsluttes når som
helst, og de kan også kreve gebyrer,
registrering og kredittkortinformasjon.
Språkkodeliste
Du finner mer informasjon på [BD/DVD
Viewing Settings] (side 21).
Stavemåtene samsvarer med ISO 639: 1988
(E/F)-standarden.
Kode
Språk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabisk
Aymara
Basjkirsk
Bulgarsk
Bislama
Tibetansk
Katalansk
Tsjekkisk
Dansk
Bhutansk,
dzongkha
Norsk
Spansk
Baskisk
Finsk
Færøysk
Frisisk
Skotsk-gælisk
Guarani
Hausa
Kroatisk
Armensk
Interlingue
Indonesisk
Italiensk
Japansk
Javanesisk
Kasakhisk
Kambodsjansk,
khmer
Koreansk
Kurdisk
Latin
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
34
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhasisk
Amharisk
Assamesisk
Aserbajdsjansk
Hviterussisk
Bihari
Bengali
Bretonsk
Korsikansk
Walisisk
Tysk
Gresk
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estisk
Persisk
Fijiansk
Fransk
Irsk
Galisisk
Gujarati
Hindi
Ungarsk
Interlingua
Inupiak
Islandsk
Hebraisk
Jiddisk
Georgisk
Grønlandsk
Kannada
1305
1311
1326
Kashmiri
Kirgisisk
Lingala
Kode
Språk
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
Laotisk, lao
Latvisk
Maori
Malayalam
Moldovsk
Malayisk
Burmesisk
Nepalsk
Norsk
Oromo
Punjabi,
panjabi
Pashto, pushto
Quechua
Kirundi, rundi
Russisk
Sanskrit
Sango
Singalesisk
Slovensk
Shona
Albansk
Swati, siswati
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanesisk
Swahili
Telugu
Thai
Turkmensk
Setswana,
tswana
Tyrkisk
Tatar
Ukrainsk
Usbekisk
Volapük
Xhosa
Kinesisk
Ikke angitt
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
Litauisk
Gassisk
Makedonsk
Mongolsk
Marathi
Maltesisk
Nauru
Nederlandsk
Oksitansk
Oriya
Polsk
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Portugisisk
Retoromansk
Rumensk
Kinyarwanda
Sindhi
Serbokroatisk
Slovakisk
Samoansk
Somali
Serbisk
Sesotho, sørlig
sotho
Svensk
Tamil
Tadsjikisk
Tigrinya
Tagalog
Tonga
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamesisk
Wolof
Yoruba
Zulu
Områdekodeliste for
foreldrekontroll
Du finner mer informasjon på [Parental
Control Area Code] (side 22).
Sted
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
2586
Argentina
Østerrike
Brasil
Kina
Danmark
Frankrike
Hellas
India
Irland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Polen
Russland
Spania
Sveits
Thailand
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australia
Belgia
Chile
Colombia
Finland
Tyskland
Hongkong
Indonesia
Italia
Korea
Malaysia
Nederland
Norge
Filippinene
Portugal
Singapore
Sverige
Taiwan
Storbritannia
Ytterligere informasjon
Kode
35
Av praktiske hensyn
Før du stiller
spørsmål:
Bekreft følgende opplysninger:
• Undersøk kapittelet Feilsøking (side 25) for å løse problemet.
• Slå spilleren av, og koble fra strømledningen. Vent en stund,
og koble til strømledningen igjen.
Noter serienummeret (S/N) i feltet under. Angi dette nummeret til Sony-forhandleren
for å få raskere behandling når du ringer dem om dette produktet.
S/N _____________________________
z
For å finne nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og tjenester kan du
besøke: www.sony.eu/myproducts/
4-698-407-11(1)
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Printed in Denmark
Download PDF

advertising