Sony | UBP-X800 | Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray™-spiller | UBP-X800 med høyoppløselig lyd Bruksanvisning

4-687-310-11(1) (NO)
Ultra-HD-Blu-ray™ /
DVD-spiller
Bruksanvisning
Komme i gang
Avspilling
Innstillinger og justeringer
Ytterligere informasjon
Takk for at du valgte dette produktet. Les denne
bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren.
Programvaren for denne spilleren kan bli oppdatert
i fremtiden. Besøk følgende webområde:
www.sony.eu/support
TM
VIDEO/AUDIO
UBP-X800
Innhold
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
FORSIKTIGHETSREGLER . . . . . . . . . . . . . . . 3
Komme i gang
ADVARSEL
Reduser risikoen for brann eller elektrisk sjokk
ved å unngå å utsette apparatet for drypping
eller spruting, og ikke plassere væskefylte
objekter på apparatet, som for eksempel vaser.
Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indeks for deler og kontroller . . . . . . . . . . 7
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare
for elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til
kvalifisert personell.
Komme i gang
Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Trinn 1: Koble til spilleren . . . . . . . . . . . . 10
Trinn 2: Nettverkstilkobling . . . . . . . . . . .12
Trinn 3: Enkel innstilling . . . . . . . . . . . . . .13
Avspilling
Spille av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . .14
Avspilling via et nettverk . . . . . . . . . . . . .15
Bruke en Bluetooth®-enhet til å lytte . . .16
Tilgjengelige alternativer . . . . . . . . . . . . . 17
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk
varme, for eksempel fra direkte sollys eller
åpen ild.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med
dette produktet medfører økt fare for øyeskader.
Laserstrålen som brukes i denne Ultra HD
Blu-ray-/DVD-spilleren, kan forårsake
øyeskader. Kabinettet må derfor ikke
demonteres.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Innstillinger og justeringer
Bruke skjerminnstillingene . . . . . . . . . . . .19
[Programvareoppdatering] . . . . . . . . . . . .19
[Skjerminnstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Lydinnstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
[Bluetooth-innstillinger] . . . . . . . . . . . . . 22
[BD/DVD-visningsinnstillinger] . . . . . . . 22
[Barnelåsinnstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Musikkinnstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Systeminnstillinger] . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Nettverksinnstillinger] . . . . . . . . . . . . . . 24
[Enkel innstilling] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
[Tilbakestille] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Denne merkingen er plassert på
laserbeskyttelsesdekselet inne i boksen.
Ytterligere informasjon
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Plater som kan spilles av . . . . . . . . . . . . 30
Avspillbare filtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
Merkingen med LASERKLASSE 1 er plassert på
baksiden av kabinettet.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan det hende at dette
symbolet brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
eller 0,004 % bly. Når du sørger for å kvitte deg
med produktene og batteriene på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
miljø- og helsekonsekvenser som feilaktig
avfallshåndtering kan forårsake. Resirkulering av
materialer bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
kun byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene på et egnet innsamlingssted
for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
for å sørge for at batteriet og det elektriske og
elektroniske utstyret håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se delen om hvordan
du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever
batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier. Kommunen,
det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon om
avhending av dette produktet og batteriene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler knyttet
til produktets samsvar med EU-lovgivningen
skal rettes til den autoriserte representanten,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. For spørsmål som gjelder service og
garanti, henvises det til adressene som er angitt
i de separate service- og garantidokumentene.
Merknad for kunder i Europa
Dette produktet er beregnet på bruk i følgende
land:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Kosovo.
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke kravene
og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til denne nettsiden:
http://www.compliance.sony.de/
FORSIKTIGHETSREGLER
• Denne enheten krever 220–240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller at
strømforsyningen der du skal bruke
enheten, er i samsvar med dette.
• Plasser denne enheten slik at støpselet
raskt kan trekkes ut av stikkontakten
hvis det skulle oppstå problemer.
• Frekvensbåndet 5150–5350 MHz er
forbeholdt innendørs bruk.
• Testing av dette utstyret har vist at det
oppfyller kravene i EMC-direktivet når
det brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
• Plasser spilleren på et sted hvor det er
tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke
overopphetes.
• Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild, for eksempel stearinlys.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
spilleren. Den må ikke stå inne i en bokhylle
eller lignende.
• Spilleren må ikke brukes utendørs, i kjøretøy
eller i båter eller andre fartøy.
• Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inne i spilleren. Dette kan medføre tekniske
problemer. Hvis dette skjer, bør du ta ut
platen og la spilleren være påslått i omtrent
en halvtime til kondensen har fordampet.
3
• Pass på at spilleren ikke står på skrå. Den er
bare ment for bruk i horisontal posisjon.
• Ikke plasser metallgjenstander foran
frontpanelet. De kan begrense mottaket
av radiobølger.
• Ikke plasser spilleren i nærheten av
medisinsk elektronisk utstyr. Dette kan
medføre feil på det medisinske utstyret.
• Hvis du bruker pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du ta kontakt med
legen din eller produsenten av utstyret før
du bruker den trådløse LAN-funksjonen.
• Spilleren skal monteres og betjenes med
en avstand på minst 20 cm mellom den
og operatøren / personer i nærheten
(gjelder ikke ekstremitetene: hendene,
håndleddene, føttene og anklene).
• Ikke plasser tunge eller ustødige
gjenstander oppå spilleren.
• Ikke plasser andre gjenstander enn plater
i plateskuffen. Dette kan medføre skader
på spilleren eller gjenstanden.
• Ta ut platen fra plateskuffen før du flytter
på spilleren. Hvis du ikke gjør det, kan
platen bli skadet.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten og
koble fra alle andre kabler før du flytter
spilleren.
• Selv om spilleren er slått av, er den ikke
koblet fra strømkilden så lenge støpselet
står i stikkontakten.
• Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke
spilleren på en lang stund, bør du trekke ut
støpselet fra stikkontakten. Når du vil koble
fra strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpselet, og ikke i ledningen.
• Merk deg følgende punkter for å unngå at
strømledningen blir skadet. Ikke bruk
strømledningen hvis den er skadet. Dette
kan medføre fare for elektrisk støt eller
brann.
– Pass på at strømledningen ikke kommer
i klem mellom spilleren og veggen e.l.
– Ikke plasser tunge gjenstander på
strømledningen, og ikke trekk i ledningen
for å ta ut støpselet av kontakten.
• Ikke skru opp volumet når du lytter til en del
som har lavt lydnivå, eller det ikke er noe
lydsignal. Dette kan medføre at høyttalerne
skades når du kommer til en del av platen
som har høyt lydnivå.
• Du kan tørke støv av kabinettet,
frontpanelet og kontrollene med en myk
klut. Det må ikke brukes skuresvamp eller
skurepulver, og heller ikke løsemidler som
alkohol eller rensebensin.
4
• Ikke bruk renseplater eller plate-/
linserensere (og heller ikke metoder basert
på væsker eller spray). Disse kan føre til at
apparatet ikke fungerer som det skal.
• Hvis det blir utført reparasjoner på denne
spilleren, kan brukte deler blir samlet inn
til gjenbruk eller resirkulering.
• Merk følgende, siden feil bruk kan skade
HDMI OUT-kontakten og pluggen.
– Kontroller at HDMI OUT-kontakten på
baksiden av spilleren og HDMI-inngangen
har samme fasong. Pass på at ikke
kontakten er opp-ned eller er vendt
sideveis.
– Ta alltid ut HDMI-kabelen når du flytter
spilleren.
– Hold HDMI-pluggen rett når du kobler
til eller fra HDMI-kabelen. Ikke bruk makt
eller vri på HDMI-pluggen for å få den inn
i HDMI OUT.
Se 3D-videoer
Enkelte kan oppleve ubehag (for eksempel
føle tretthet, kvalme eller at de blir slitne
i øynene) når de ser 3D-video. Sony anbefaler
at alle seere tar regelmessige pauser når de
ser 3D-video. Lengen og hyppigheten på de
nødvendige pausene kan variere fra person
til person. Du må finne ut hva som fungerer
best for deg. Hvis du opplever ubehag, bør du
slutte å se på 3D-videobildene til ubehaget
har gått over. Ta kontakt med lege hvis du
mener det er nødvendig. Du bør også lese
gjennom (i) bruksanvisningen og/eller
forsiktighetsmeldingen til andre enheter
som brukes, eller Blu-ray-plateinnhold som
avspilles med dette produktet og (ii) vår
hjemmeside (www.sony.eu/myproducts/)
for den nyeste informasjonen. Synet til små
barn (spesielt de under seks år) er fortsatt
under utvikling. Ta kontakt med legen din
(for eksempel en barnelege eller en
øyenlege) før du lar små barn se 3Dvideobilder. Voksne må passe på at små barn
følger anbefalingene som er angitt ovenfor.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Denne spilleren kan vise et
stillvideobilde eller skjermbilde på TVskjermen i ubegrenset tid. Hvis du lar
spilleren vise et stillvideobilde eller
skjermbilde på TV-en i et langt tidsrom,
kan det forårsake uopprettelig skade på
TV-skjermen. Plasma- og projektorskjermTV-er er spesielt utsatt for dette.
Hvis du har spørsmål angående spilleren eller
du opplever problemer med den, kan du ta
kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
5
Komme i gang
Medfølgende tilbehør
• Fjernkontroll (1)
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Innsetting av batteriene
i fjernkontrollen
Sett inn to batterier av typen R03 (størrelse
AAA). Pass på at endene + og - på batteriene
samsvarer med merkene i batterirommet
i fjernkontrollen.
6
Indeks for deler og kontroller
Frontpanel
A
B C
A Plateskuff
B Fjernkontrollsensor
C Z (åpne/lukke)
D 1 (på/standby)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i standbymodus.
Komme i gang
F
D
E
E På/av-indikator
Lyser når hovedenheten er slått på.
F
(USB) kontaktdeksel
Løft dekselet for å koble til en USB enhet
til denne kontakten. Se side 14.
Bakpanel
A LAN (100) terminal
B HDMI UT 1-kontakten (VIDEO/LYD)
Utdata digitale video- og lydsignaler.
C HDMI UT 2-kontakten (BARE LYD)
Utdata kun digitale lydsignal.
Fjern det påførte merket hvis du vil
bruke kontakten.
D DIGITAL UT (COAXIAL) kontakt
7
Fjernkontroll
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på
fjernkontrollen, avhenger av platen eller
situasjonen.
A Z (åpne/lukke)
Brukes til å åpne eller lukke plateskuffen.
TV 1 (TV på/standby)
Brukes til å slå TV-en på eller sette den
i standbymodus.
1 (på/standby)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i standbymodus.
NETTJENESTE
Går tilbake til området for forrige online
tjenesteportal.
TV t (TV innsignal valgt)
Brukes til å velge mellom TV og andre
kilder.
BLUETOOTH (side 16)
• Det vises en liste for enhetssøk hvis
spilleren ikke er paret med en
Bluetooth-enhet.
• Koble til den sist tilkoblede enheten
hvis spilleren er gruppert med en
Bluetooth-enhet. Hvis tilkoblingen
mislykkes, vises listen for enhetssøk.
• Koble fra den tilkoblede Bluetoothenheten.
B Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)
Hurtigtaster for interaktive funksjoner.
C
(favoritt) (side 13)
Brukes for å få tilgang til programmet
som er registrert som en favoritt.
NETFLIX
Brukes til å få tilgang til nettjenesten
NETFLIX. Hvis du vil ha mer informasjon
om tjenesten NETFLIX, kan du besøke
følgende nettsted og sjekk Ofte Stilte
Spørsmål: www.sony.eu/support
TOPPMENY
Åpner eller lukker Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD toppmenyen.
POP UP/MENU
Åpner eller lukker Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD-toppmenyen.
OPTIONS (side 17)
Viser de tilgjengelige alternativene
på skjermen.
RETURN
Går tilbake til forrige skjermbilde.
z
N, TV 2 +, og AUDIO-knapper har en
opphøyd prikk. Bruk den opphøyde prikken
som referanse når du betjener spilleren.
8
</M/m/,
Flytter markeringen for å velge et
element som vises.
Midtknapp (ENTER)
Velger det merkede elementet.
HOME
Åpner spillerens startskjerm.
D m/M (rask spoling bakover/forover)
• Brukes til å spole raskt bakover eller
forover på platen under avspilling.
Hver gang du trykker på knappen,
endres søkehastigheten.
• Du kan aktivere sakte avspilling ved
å holde denne knappen nede i mer
enn ett sekund når spilleren er
i pausemodus.
• Ved å holde denne knappen nede
en kort stund mens spilleren er
i pausemodus, kan du vise én
bilderamme om gangen.
N (spill av)
Brukes for å starte eller gjenoppta
avspillingen.
./> (forrige/neste)
Brukes for å hoppe til forrige/neste
kapittel, spor eller fil.
X (pause)
Stopper avspillingen midlertidig eller
gjenopptar avspillingen.
SUBTITLE (side 22)
Brukes for å velge undertekstspråk når
en Ultra HD Blu-ray/BD/DVD har teksting
på flere språk.
x (stopp)
Brukes for å stoppe avspillingen.
Spilleren husker hvor avspillingen
stoppet (gjenopptakelsespunktet).
Gjenopptakelsespunktet for en tittel eller
et spor er det siste punktet du spilte av,
eller det siste fotoet i en fotomappe.
Komme i gang
z
• M/m som en hurtigtast for å åpne
vinduet for å søke etter et spor og velge
et spornummer ved avspilling av en
musikk-CD.
• M/m som en hurtigtast for å rotere fotoet
90 grader med/mot urviseren.
• </, som en hurtigtast for å utføre
søkefunksjoner under videoavspilling
via hjemmenettverket.
• </, som en hurtigtast for å endre
stillbilde når denne muligheten er aktivert.
AUDIO (side 22)
Brukes for å velge undertekstspråk når
en Ultra HD Blu-ray/BD/DVD har teksting
på flere språk.
Brukes til å velge spor på en musikk-CD.
(demping)
Slår av TV-lyden midlertidig.
TV 2 (volum) +/–
Justerer volumet på TV-en.
DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på skjermen.
Brukes for å låse plateskuffen (barnesikring)
Du kan låse plateskuffen for å hindre
at den åpnes utilsiktet.
Mens spilleren er på trykker du på «Lås opp»
x (stopp), HJEM og deretter knappen
TOPPMENY på fjernkontrollen for å låse
eller låse opp skuffen.
Kodenumre for TV-er som kan
styres.
Hold inne TV 1 i to sekunder og angi koden
for TV-produsenten ved hjelp av knappene
på fjernkontrollen. Hvis mer enn én
fjernkontrollknapp er angitt på listen, prøver
du én og én inntil du finner den som fungerer
for TV-en din.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (Standard)
NET SERVICE
Philips
TV t /
BLUETOOTH /
POP UP/MENU
Panasonic
Fargeknapp (rød) /
NETFLIX
Hitachi
Fargeknapp (grønn)
Sharp
Fargeknapp (gul)
Toshiba
Fargeknapp (blå)
Loewe
(favoritt)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
9
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke sett støpselet i kontakten før du har koblet til alt annet utstyr.
Koble til TV-en
HDMI-kabel*
* Premium høyhastighet HDMI®-kabel (medfølger ikke) eller høyhastighet HDMI-kabel som støtter
18 GB/s-båndbredde (medfølger ikke).
b
• Hvis du vil hygge deg med 4K Ultra-HD-60 p innhold, må du koble til spilleren til en 4 K-TV med
Høyhastighet Premium HDMI-kabel eller med Høyhastighet HDMI®-kabel som støtter 18 GB/sbåndbredde.
• 4K-utgang krever en kompatibel 4K-skjerm som har HDCP2.2 HDMI-inngang.
• Hvis du bruker BRAVIA-TV som støtter 4K60p, må du angi innstillingen for TV-ens
«HDMI-signalformat» til «Utvidet format».
10
Koble til AV-forsterkeren (mottakeren)
Velg tilkoblingsmetode A, B eller C, avhengig av hvilke innganger AV-forsterkeren
(mottakeren) har.
A 4K AV-forsterker (mottaker)
HDMI-kabel*
HDMI-kabel*
Komme i gang
t For å nyte Bitstream (Dolby/DTS), må du angi [BD Audio MIX-innstilling] i [Lydinnstillinger]
(side 21).
B Ikke-4K AV med forsterker (mottaker) med HDMI INN
HDMI-kabel*
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
C Ikke-4K AV-forsterker (mottaker) uten HDMI INN
Koaksial
digital kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel*
* Premium høyhastighet HDMI®-kabel (medfølger ikke) eller høyhastighet HDMI-kabel som støtter
18 GB/s-båndbredde (medfølger ikke).
11
Trinn 2: Nettverkstilkobling
Hvis du ikke vil koble spilleren til et nettverk, fortsetter du til «Trinn 3: Enkel innstilling» (side 13).
Kablet oppsett
LAN-kabel
(medfølger ikke)
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Ruter
Modem
Internett
z
Det anbefales å bruke en isolert og rett grensesnittkabel (LAN-kabel).
Trådløst oppsett
LAN-kabel
(medfølger
Trådløs
LAN-ruter
z
Ingen kabel er nødvendig mellom spilleren og trådløs LAN-router.
12
Modem
Internett
Trinn 3: Enkel innstilling
Slå på spilleren for første gang
Det tar en liten stund før spilleren kommer
på og starter [Enkel innstilling].
1 Sett støpselet på spillerens strømledning
i kontakten.
Visning av startskjerm
Startskjermen vises når du trykker på HOME.
Velg en programmet ved hjelp av
</M/m/, og trykk på ENTER.
Program
Verktøy
Ultra
U
ltra HD Blu-ray
ayy Player
y
Komme i gang
til strømnettet
2 Trykk på 1 for å slå på spilleren.
Strømindikatoren tennes.
3 Slå på TV-en, og velg inngangssignal på
TV-en ved å trykke på fjernkontrollen.
Signalet fra spilleren vises på
TV-skjermen.
4 Utfør [Enkel innstilling].
Følg fremgangsmåten på skjermen for
å angi grunnleggende innstillinger med
</M/m/, og trykk ENTER på
fjernkontrollen.
</M/m/,
ENTER
b
• Når [Enkel innstilling] er fullført, velger du
[Enkle nettverksinnstillinger] for å bruke
spillerens nettverksfunksjoner.
• For å aktivere trådløs tilkobling stiller du
[Internettinnstillinger] i [Nettverksinnstillinger]
til [Trådløst oppsett].
• For å deaktivere trådløs tilkobling stiller du
[Internettinnstillinger] i [Nettverksinnstillinger]
til [Kablet oppsett].
• Hvis det er ingen utgang eller svart skjerm
vises, må du se i «Feilsøking» (side 26).
[Mine apper]: Brukes til å administrere
favorittprogrammet. Du kan legge til
snarveier for programmet fra [Alle apper].
[Inkluderte apper]: Viser det anbefalte
programmet.
[Alle apper]: Viser alle tilgjengelige
programmer. Du kan legge til programmer
i [Mine apper] ved å trykke på OPTIONS
og velge [Legg til i Mine apper].
[Oppsett]: Justerer innstillingene for
spilleren.
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsfunksjoner
blir tilgjengelige når du trykker på OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av situasjonen.
[Flytt program]: Sorterer programmer
i [Mine apper].
[Fjern program]: Sletter programmer
i [Mine apper].
[Registrer som favoritt]: Registrerer
1 program på
fjernkontrollknappen
(favoritt).
[Datainnhold]: Viser innholdet på platen
med blandet innhold.
13
b
Avspilling
Spille av en plate
Se side 30 hvis du vil ha informasjon om
plater som kan spilles av.
1 Trykk på Z (åpne/lukke), og legg en
plate i plateskuffen.
Avspillingssiden vendes nedover
2 Trykk på Z (åpne/lukk) for å lukke
plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis avspillingen ikke starter automatisk,
velger du kategorien [Video], [Musikk]
eller [Foto] i
(Plate) og trykker på
ENTER.
z
(Plate med blandet innhold) inneholder
datainnhold. Trykk på OPTIONS på
fjernkontrollen, og velg [Datainnhold] for
å vise eventuelt tilgjengelig innhold.
Når du spiller av en 4K Ultra HD Blu-ray-plate
med uten plate-tasten, kan det kreve
nettverkstilkobling avhengig av nettverksmiljøet
ditt og offisiell nøkkelserver (Studio).
Se på Blu-ray 3D
1 Gjør klart til avspilling av Blu-ray 3D-plate.
• Koble spilleren til 3D-kompatible
enheter ved hjelp av en høyhastighets
HDMI-kabel.
• Angi [3D-avspillingsinnst.] og
[Innstillinger av TV-skjermstørr. for 3D]
i [Skjerminnstillinger] (side 19).
2 Sett inn en Blu-ray 3D-plate.
Betjeningsmåten avhenger av platen.
Se bruksanvisningen som følger
med platen.
z
Se også bruksanvisningene som fulgte med
TV-en og det tilkoblede utstyret.
Avspilling fra en USB-enhet
Du finner mer informasjon om «Avspillbare
filtyper» her: side 31.
1 Løft dekselet til USB-kontakten.
Glede av 4K Ultra-HD-Blu-ray
1 Forbered deg for 4K Ultra HD Blu-ray
avspilling.
• Koble spilleren til 4K-kompatible
enheter ved hjelp av en høyhastighets
HDMI-kabel.
• Hvis du vil vise 4K Ultra-HD 60 p innhold,
kontroller at det er merket av for
innstillingen for riktig i HDMIinnstillinger på TV-Apparatet.
• Hvis du bruker BRAVIA-TV som støtter
4K60p, må du angi innstillingen for
TV-ens «HDMI-signalformat» til
«Utvidet format».
2 Sett inn en 4K Ultra HD Blu-ray-plater.
Betjeningsmåten avhenger av platen.
Se bruksanvisningen som følger
med platen.
14
2 Koble en USB-enhet til USB-inngangen
på spilleren.
3 Velg
[USB-enhet] med </M/m/,
og trykk på ENTER.
4 Velg kategorien [Video], [Musikk] eller
[Foto] ved hjelp av M/m, og trykk på
ENTER.
Avspilling via et nettverk
Spille av filer på et hjemmenettverk
Et kompatibelt hjemmenettverksprodukt
kan spille av video-/musikk-/bildefiler
som er lagret på et annet hjemmenettverkkompatibelt produkt via et nettverk.
Forbered deg til å bruke hjemmenettverk.
2 Forberede de andre nødvendige
hjemmenettverkskompatible produktene.
Se bruksanvisningen som følger med
produktet.
Å spille av filer fra et hjemmenettverk
via server via enheten
(Hjemmenettverksspilleren)
«Video & TV SideView» er en
gratisapplikasjon for fjernstyring med mobile
enheter (for eksempel for smarttelefoner).
Ved å bruke Video & TV SideView sammen
med denne spilleren kan du enkelt styre
spilleren ved hjelp av fjernkontrollenheten.
Du kan starte en tjeneste eller et program
direkte fra fjernkontrollenheten og vise
plateinformasjon under avspilling av platen.
Video & TV SideView kan også brukes som
fjernkontroll og programvaretastatur.
Før du bruker Video & TV SideView-enheten
sammen med denne spilleren den første
gangen, må du registrere Video & TV
SideView-enheten. Følg instruksjonene på
skjermen på Video & TV SideView-enheten
for å registrere den.
Avspilling
1 Koble spilleren til et nettverk (side 12).
Med «Video & TV SideView»
b
Registreringen kan bare utføres på
startskjermen.
Bruke SongPal Link/SongPal
Server
Spiller
Velg [Video], [Musikk], eller [Foto] kategori
fra
[Media-server] i [Alle apper], og velg
deretter filen du vil spille av.
Spille av en fil på hjemmenettverket
via et annet produkt (renderer)
Når du spiller av filer fra en
hjemmenettverkserver på denne enheten,
kan du styre avspillingen med et
produkt som er kompatibelt med
hjemmenettverkskontrolleren
(for eksempel en telefon).
SongPal er en app som gjør det mulig
å betjene SongPal-kompatible lydenheter
(for eksempel trådløse høyttalere) fra Sony.
Med denne spilleren kan du lytte til musikk
som er lagret på en lyd-CD (CD-DA) og
USB-enhet, fra flere steder i samme nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
http://sony.net/nasite/. Du må bruke en
mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett)
og trådløs ruter for å bruke denne appen.
Søk etter SongPal i Google Play™ eller
i App Store og last den ned ved hjelp av
den mobile enheten.
Server
Renderer
Kontroller
Du kan styre denne enheten med en
-kontroller. Se bruksanvisningen som
fulgte med hjemmenettverkkontrolleren.
15
Koble til en mobil enhet
1 Koble spilleren til et nettverk (side 12).
2 Sett [Auto Home Network Access
Permission] i [Nettverksinnstillinger]
til [På].
3 Koble den mobile enheten til samme SSID
(nettverk) ved hjelp av Wi-Fi.
4 Start SongPal, og følg instruksjonene
i appen.
z
• Du finner mer informasjon om SongPal-appen
på http://songpal.sony.net/
• Du finner hjelpen for SongPal Link/SongPal
på http://info.songpal.sony.net/help/
Bruke skjermspeiling
Skjermspeiling er en funksjon som viser
skjermen til en mobil enhet på TV-skjermen
via Miracast-teknologi.
Skjermspeilingskompatible enheter
(for eksempel smarttelefoner og nettbrett)
kan kobles direkte til spilleren. Du kan vise
enhetens skjerminnhold på en stor
TV-skjerm. Det er ikke nødvendig med
en trådløsruter (eller tilgangspunkt) for
å bruke denne funksjonen.
b
• Når du bruker skjermspeiling, kan lyd- og
bildekvaliteten i enkelte tilfeller bli redusert
på grunn av interferens fra andre nettverk.
Du kan kanskje forbedre dette ved å justere
[Skjermspeiling RF-innstilling] (side 24).
• Enkelte nettverksfunksjoner kan være
utilgjengelige når du bruker skjermspeiling.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Det gis ingen garanti om at alle
Miracast-kompatible enheter kan kobles
til systemet.
1 Velg
[Skjermspeiling] på startskjermen
ved hjelp av </M/m/, og trykk
på ENTER.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke en Bluetooth®-enhet
til å lytte
Du kan høre trådløs avspilling av lyd fra
denne spilleren på en Bluetoothteknologikompatibel enhet.
Du må opprette en forbindelse mellom
Bluetooth-enheten og denne spilleren
før tilkobling.
b
Denne funksjonen støttes bare med Bluetooth
høyttaleren eller Bluetooth-hodetelefoner.
Hodetelefoner støttes ikke.
Eksempel:
Hodetelefon
eller
Smarttelefon
Spiller
Høyttaler
Koble til en paret Bluetooth-enhet
Angi [Bluetooth-modus] i [Bluetoothinnstillinger] som [På] (side 22) før du parer
en Bluetooth-enhet med spilleren.
1 Plasser Bluetooth-enheten opptil 1 meter
fra spilleren.
2 Utfør et av følgende trinn:
– Når du kobler til en enhet for første
gang, trykker du på BLUETOOTHknappen på fjernkontrollen.
– Velg [Bluetooth-enhet] på
avspillingsskjermen.
– Velg [Enhetsliste] i [Bluetoothinnstillinger].
3 Sett Bluetooth-enheten
i grupperingsmodus.
Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du angir grupperingsmodus
for Bluetooth-enheten, ser du
i bruksanvisningen som fulgte
med enheten.
4 Trykk på M/m flere ganger for å velge
ønsket enhet, og trykk deretter på ENTER.
Når Bluetooth-tilkoblingen er opprettet,
vises enhetsnavnet på TV-skjermen.
16
Justere volumet
1 Start avspillingen.
2 Juster volumet på Bluetooth-enheten
først. Hvis volumnivået fremdeles er
lavt/høyt, justerer du volumnivået
ved å trykke på VALGMULIGHETER på
fjernkontrollen når avspillingsskjermen
vises, og velge [Bluetooth Volume]. Trykk
deretter på M/m for å justere volumet.
b
– Samme lydinnhold sendes via Bluetoothenheten og HDMI-utgang.
– Denne funksjonen kan ikke opprette
Surround-system.
– HDMI-lydformat kan bli endret.
– Lyd-utgang tidsberegning mellom HDMI
og Bluetooth kan ikke synkroniseres.
– Hvis Bluetooth-høyttaleren er langt fra
spilleren, i et annet rom eller atskilt med en
vegg, vil Bluetooth-tilkoblingen bli ustabil.
b
Koble fra BLUETOOTH-enheten
Utfør et av følgende trinn:
– Trykk på BLUETOOTH-knappen på
fjernkontrollen (side 8).
– Deaktiver Bluetooth-funksjonen på
Bluetooth-enheten.
– Slå av spilleren eller Bluetooth-enheten.
b
Før du slår av Bluetooth-enheten, må du dempe
volumet på TV-en for å forhindre plutselig
høy lyd.
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsfunksjoner
blir tilgjengelige når du trykker på OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av situasjonen.
Felles alternativer
x
x
x
x
x
Bruke en Bluetooth-enhet og
HDMI-utgang til å lytte
Du kan høre på lydavspilling fra denne
spilleren via en Bluetooth-enhet og HDMIutgang samtidig.
Hvis du vil angi denne funksjonen, kan du
utføre noen av følgende:
– Angi [Bluetooth-utgang] i [Bluetoothinnstillinger] til [Bluetooth + HDMI].
– Trykk ALTERNATIVER på fjernkontrollen
på under avspilling og velg [Bluetoothutgang], velg deretter [Bluetooth + HDMI].
Avspilling
• Enkelte BLUETOOTH-enheter støtter ikke
volumkontroll.
• Ikke bruk høyt volum fra starten av eller
lenge om gangen. Ørene og audio-enhet,
kan bli skadet.
x
[Gjenta innstilling]*1: Definerer
gjentakelsesmodus.
[Spill av]/[Stopp]: Brukes for å starte
eller stoppe avspillingen.
[Spill av fra start]: Brukes til å spille av
elementet fra begynnelsen.
[Bluetooth-utgang]*2: Bytter mellom lydutgang fra kun Bluetooth-enhet eller både
fra Bluetooth-enheten og HDMI-visning
under Bluetooth-tilkobling.
[Bluetooth-enhet]*2: Viser Bluetoothenhetslisten.
[Bluetooth-volum]*2: Viser visningen
for Bluetooth-volumkontroll. Dette
alternativet er bare tilgjengelig når en
Bluetooth-enhet er koblet til.
Bare Video
x
x
x
[3D-avspillingsinnst.]: Brukes for å angi
om 3D-video skal vises automatisk eller
ikke.
[A/V SYNC]: Brukes for å justere
synkroniseringen av bilde og lyd ved
å forsinke lydsignalet i forhold til
bildesignalet (0 til 120 millisekunder).
[HDR-konvertering]*3: Konverterer High
Dynamic Range (HDR) signal til Standard
Dynamic Ranger (SDR) signal når spilleren
er koblet til et TV-apparat eller en projektor
som ikke støtter HDR-inndata. Et bilde er
mer lik HDR når større verdi er valgt, men
reduserer generelle lysstyrken.
17
x
x
x
x
[Videoinnstillinger]:
– [Bildekvalitetsmodus]: Brukes til å velge
bildeinnstillinger for ulike lysmiljøer.
z [Direkte]
*4
z [Lysere rom]
*4
z [Kinosal]
z [Auto]
z [Tilpass1]/[Tilpass2]
x [FNR]: Brukes for å redusere tilfeldig
støy i bildet.
x [BNR]: Brukes til å redusere
mosaikklignende blokkstøy i bildet.
x [MNR]: Brukes til å redusere
problemer med støy i kantene av
bildet (såkalt «moskitostøy»).
x [Kontrast]
x [Lysstyrke]
x [Farge]
x [Fargetone]
[Pause]: Brukes til å stoppe avspilling
midlertidig.
[Tittelsøk]: Brukes for å søke etter en tittel
på Ultra HD Blu-rayBD/DVD-videoer og
spille den av fra begynnelsen.
[Kapittelsøk]: Brukes for å søke etter et
kapittel og spille det av fra begynnelsen.
x
x
x
x
Bare Foto
x
x
x
x
Bare Musikk
x
x
x
x
x
[Spor søk]: Brukes for å søke etter
spornummer ved avspilling av musikk-CD.
[Legg til lysbildevisning BGM]: Brukes for
å registrere musikkfiler i USB-minnet som
bakgrunnsmusikk til lysbildevisning (BGM).
[Musikksøk]: Brukes for å vise informasjon
om lyd-CD-en (CD-DA) ved hjelp av
Gracenote-teknologi.
Brukes for å søke etter relatert informasjon
med nøkkelord fra Gracenote når du velger
[Spor], [Artist] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler når
du velger [Avspillingshistorikk] eller
[Søkehistorikk].
[Vekslende rekkefølge]: Sett til [På] for
å spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
[Gruppesøk]: Søker etter gruppenummer
under avspilling av DVD-lyd.
x
x
x
x
x
x
[Toppmeny]: Viser Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD-øverst-menyen.
[Meny]/[Popup-meny]: Viser Ultra HDBlu-ray / BD Hurtigveiledning menyen
eller DVD-menyen.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
18
[Lysbildehastighet]: Brukes til å endre
lysbildehastigheten.
[Lysbildeeffekt]: Brukes til å velge effekter
for en lysbildevisning.
[Lysbildevisning BGM]*5:
– [Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
– [Min musikk fra USB]: Brukes til å velge
musikkfilene som er registrert i [Legg til
lysbildevisning BGM].
– [Spill fra musikk-CD]: Brukes for å velge
spor på en CD-DA.
[2D-avspilling]*6: Brukes for å angi
avspilling av 2D-bilder.
[Endre visning]: Brukes til å bytte mellom
[Rutenettet visning] og [Listevisning].
[Vis bilde]: Viser det valgte fotoet.
[Lysbildevisning]: Starter en
lysbildevisning.
[Roter venstre]: Brukes for å rotere fotoet
90 grader mot klokken.
[Roter høyre]: Brukes for å rotere fotoet
90 grader med klokken.
b
Video- og bare musikk
x
[Lyd]: Brukes for å velge språkspor når
en Ultra HD Blu-ray/BD/DVD har flere
språkspor. Brukes til å velge spor på en
musikk-CD.
[Teksting]: Brukes for å velge
undertekstspråk når en Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD har teksting på flere språk.
[Vinkel]: Brukes for å bytte til andre
visningsvinkler når flere vinkler er tatt
opp på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Nummerinntasting]: Velg tall med
</M/m/, knappen på fjernkontrollen.
[Gjenta innstilling] er ikke tilgjengelig under
avspilling av BDJ-filmer eller HDMV
interaktive filmer.
[Bluetooth-utgang], [Bluetooth-enhet] og
[Bluetooth-volum] er ikke tilgjengelig under
fotoavspilling i hjemmenettverket.
[HDR-konvertering] er bare tilgjengelig under
HDR-videoavspilling når displayet-enheten
ikke er kompatibel med HDR-skjerm, eller
når [HDR-utgang] i [Skjerminnstillinger]
er satt til [Av].
[Lysere rom] og [Kinosal] er ikke tilgjengelig
under avspilling av HDR-video.
[Lysbildevisning BGM] er ikke tilgjengelig
under fotoavspilling i hjemmenettverket.
[2D-avspilling] er bare tilgjengelig under
avspilling av 3D-bilde.
Innstillinger og justeringer
Bruke skjerminnstillingene
Velg
[Oppsett] på startskjermen hvis du
vil endre noen av innstillingene for spilleren.
Standardinnstillingene er understreket.
1 Velg
[Oppsett] på startskjermen ved
hjelp av </M/m/,.
2 Velg ikonet for oppsettkategorien ved
hjelp av M/m, og trykk på ENTER.
x [Oppdater via Internett]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren ved hjelp av et tilgjengelig
nettverk. Kontroller at nettverket er koblet
til Internett. Se «Trinn 2: Nettverkstilkobling»
(side 12).
x [Oppdater via USB-minne]
Brukes til å oppdatere programvaren
i spilleren med et USB-minne. Opprett en
mappe som heter «OPPDATER», og alle
oppdateringsfilene må lagres i mappen.
Spilleren kan gjenkjenne opptil 500 filer/
mapper i ett enkelt lag, inkludert
oppdateringsfiler/-mapper.
z
• Vi anbefaler å oppdatere programvaren
hver 2. måned.
• Hvis nettverkstilstanden er dårlig, kan du gå til
www.sony.eu/support for å laste ned den
nyeste programvareversjonen og oppdatere
via USB-minne.
Du kan også få informasjon om
oppdateringsfunksjoner på nettstedet.
x [HDR-konvertering]
[Auto]: Sender HDR-signal avhengig
av innholdet og HDMI-SINK-kapabilitet.
Funksjonen for konvertering blir brukt
når innhold er HDR og HDMI-SINK ikke
støtter HDR.
[Av]: Alltid visning SDR.
x [Skjermtype]
[TV]: Velg denne funksjonen hvis spilleren
er koblet til TV-en.
[Projektor]: Velg denne funksjonen hvis
spilleren er koblet til projektoren.
Innstillinger og justeringer
[Programvareoppdatering]
[Skjerminnstillinger]
z
[HDR-konvertering] justeres i henhold til
skjermtypen du velger. Selv om samme
innstillingsverdien [HDR-konvertering] er valgt,
dynamiske området av bildet er ikke
den samme.
x [Utgangsvideooppløsning]
Normalt bør du velge [Auto]. Velg
[Opprinnelig oppløsning] for å overføre
oppløsningen platen er innspilt med.
Når oppløsningen er lavere enn
SD-oppløsningen, skaleres den opptil
SD-oppløsning.
x [24p-utgang]
Overfører bare videosignaler på 24p
når en TV som er 1080/24p-kompatibel,
kobles til via en HDMI-tilkobling og
[Utgangsvideooppløsning] er satt til [Auto],
[1080p] eller [4K].
[Ultra-HD-Blu-ray / BD-ROM]
[Auto]: Sender 24 Hz bare når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[På]: Brukes til å slå på funksjonen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en ikke er
kompatibel med videosignaler på 1080/24p.
[DVD-ROM]
[Auto]: Sender 24 Hz bare når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en ikke er
kompatibel med videosignaler på 1080/24p.
19
[Datainnhold]
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold som er lagret på en
USB-minnepinne eller en datadisk.
[Auto]: Sender 24 Hz bare når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en ikke er
kompatibel med videosignaler på 1080/24p.
[Nettverksinnhold]
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold fra andre nettverk
som hjemmenettverk, skjermspeiling etc.
[Auto]: Sender 24 Hz bare når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en ikke er
kompatibel med videosignaler på 1080/24p.
x [4K Oppskaleringsinnstilling]
[Auto1]: Overfører videosignaler på 2K
(1920 × 1080) ved videoavspilling og
videosignaler på 4K ved fotoavspilling når
du kobler til Sony 4K-kompatibelt utstyr.
Sender 4K-videosignaler når du kobler til
ikke-Sony 4K-kompatible utstyret.
Denne innstillingen fungerer ikke for
avspilling av 3D-video.
[Auto2]: Overfører automatisk 4K
videosignaler på 4K/24p når du kobler til.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
b
Hvis Sony-utstyret ditt ikke oppdages når du
velger [Auto1], vil innstillingen gi samme resultat
som [Auto2]-innstillingen.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Oppdager automatisk hva slags
TV-type som er tilkoblet, og velger
fargeinnstillinger i samsvar med dette.
[YCbCr (4:2:2)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Sender RGB videosignaler.
x [HDMI Deep Colour-utgang]
[Auto]: Sender videosignaler på 12 bit / 10 bit
når den tilkoblede TV-en er kompatibel med
Deep Colour.
[Av]: Velg dette alternativet når bildet er
ustabilt eller fargene ser unaturlige ut.
20
x [IP-innhold NR]
[Auto] / [Sterk] / [Medium] / [Mild]: Brukes for
å justere bildekvaliteten for Internettinnhold.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [3D-avspillingsinnst.]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Av]: Velg dette alternativet til å vise alt
innhold i 2D, eller for å kunne bruke
4K-utgang ved hjelp av 3D-innhold.
x [Innstillinger av TV-skjermstørr. for 3D]
Brukes til å angi skjermstørrelsen for
3D-kompatible TV-er.
x [TV-type]
[16:9]: Velg dette alternativet når du kobler
til en widescreen-TV eller en TV med
bredmodusfunksjon.
[4:3]: Velg dette alternativet når du kobler
til en TV med 4:3-skjerm uten
bredmodusfunksjon.
x [Skjermformat]
[Full]: Velg dette alternativet når du kobler
til en TV med bredmodusfunksjon. Viser et
4:3-skjermbilde i bildeforhold 16:9 selv på
en widescreen-TV.
[Normal]: Brukes til å endre bildestørrelsen
slik at den passer til skjermstørrelsen med
det opprinnelige bildeforholdet.
x [DVD-bildeforhold]
[Letterbox]: Brukes til å velge bredt bilde
med svarte felt øverst og nederst.
[Pan & Scan]: Brukes til å vise bildet i full
høyde på hele skjermen, med
beskårede sider.
x [Kinokonverteringsmodus]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Spilleren oppdager automatisk
om materialet er videobasert eller filmbasert,
og bruker riktig konverteringsmetode.
[Video]: Konverteringsmetoden som passer
for videobasert materiale, velges alltid
uavhengig av materialet.
x [Pause-modus]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Dynamiske, levende bilder
vises helt skarpe.
[Ramme]: Stillbilder vises med høy
oppløsning.
[Lydinnstillinger]
x [Digital lydutgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Sender lydsignaler avhengig
av statusen for de tilkoblede enhetene.
[PCM]: Sender PCM-signaler fra DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT kontakten. Velg dette
hvis det er ingen utdataene fra den tilkoblede
enheten.
x [DTS Neo:6]
[Kino]/[Musikk]: Brukes for å gjengi
simulert flerkanalslyd fra tokanalskilder
via HDMI UT-kontakten, avhengig av
mulighetene i den tilkoblede enheten,
med [Kino]/[Musikk] eller modus.
[Av]: Brukes for å gjengi lyd med det
opprinnelige antallet kanaler via HDMI UTkontakten.
b
Når [DTS Neo: 6] er satt til [Cinema] eller
[MUSIKK], kan ikke [DSEE HX] angis til [På].
b
x [DSD utgangsmodus]
[Auto]: Sender DSD-signal fra HDMI UTkontakt når du spiller av Super Audio CD
og en fil i DSD-format (Hvis den tilkoblede
enheten støtter også DSD).
Sender LPCM-signal fra HDMI UT-kontakt
når du spiller av Super Audio CD og en fil
i DSD-format (Hvis den tilkoblede enheten
støtter også DSD).
[Av]: Sender PCM-signaler fra HDMI OUTinngangen når du spiller av en Super Audio
CD og en fil i DSD-format.
b
Denne funksjonen er deaktivert under tilkobling
med en Bluetooth-enhet. Lydformat kan endres
under Bluetooth-tilkobling.
x [BD Audio MIX-innstilling]
[På]: Brukes til å gjengi den innhentede lyden
ved å mikse den interaktive lyden og den
sekundære lyden til den primære lyden.
[Av]: Brukes for å gjengi bare den primære
lyden. Velg dette alternativet hvis du vil
overføre Bitstream (Dolby/DTS) til en
AV-forsterker (mottaker).
z
Til å nyte Bitstream (Dolby/DTS) signaler,
Sett [BD Audio MIX-innstilling] til [Av.] og
[Digital lydutgang] til [Auto].
x [48kHz / 96kHz / 192kHz PCM]
[48 kHz]/[96k Hz]/[192 kHz]: Angir
samplingsfrekvensen for PCM signaler
utdataene fra DIGITAL UT (COAXIAL)kontakten.
Innstillinger og justeringer
Denne funksjonen er deaktivert under tilkobling
med en Bluetooth-enhet. Lydformat kan endres
under Bluetooth-tilkobling.
b
Noen enheten støtter ikke [96kHz] og [192kHz]
samplingsfrekvens.
x [DSEE HX]
[På]: Oppskalerer lydfilen til en høyoppløst
lydfil og gjengir lyd i clear high-området som
ofte tapes.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
b
Kilden må være 2ch og 44,1/48 kHz.
x [Audio DRC]
[Auto]: Brukes for å gjengi lyden innenfor
det dynamiske området som er definert
av platen (bare BD-ROM). Andre plater
avspilles med [På]-nivå.
[På]: Brukes for å spille av med standard
komprimeringsnivå.
[Av]: Ingen komprimering utføres. Lyden
gjengis mer dynamisk.
x [Nedmiksing]
[Surround]: Brukes for å gjengi lydsignaler
med surround-effekt. Bruk dette alternativet
hvis du kobler til en lydenhet som støtter
Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Brukes for å gjengi lydsignaler uten
surround-effekt. Bruk dette alternativet hvis
du kobler til en lydenhet som ikke støtter
Dolby Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
21
[Bluetooth-innstillinger]
Du finner mer informasjon om «Bruke en
Bluetooth®-enhet til å lytte» her: side 16.
x [Bluetooth-modus]
[På]: Aktiverer Bluetooth-innstillinger
og -funksjoner.
[Av]: Deaktiverer Bluetooth-innstillinger
og -funksjoner.
x [Enhetsliste]
Viser en liste over grupperte og registrerte
Bluetooth-mottakere når [Bluetooth-modus]
er satt til [På].
x [Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth
Codec - LDAC]
Denne funksjonen er aktivert når [Bluetoothmodus] er satt til [På].
[På]: Aktiverer AAC/LDAC-kodeken.
[Av]: Deaktiverer AAC/LDAC-kodeken.
x [Kvalitet for trådløs avspilling]
Denne funksjonen er aktivert når [Bluetoothmodus] og [Bluetooth Codec - LDAC] er satt til
[På]. Hvis videostrømming via Wi-Fi er ustabil,
velger du [Forbindelse] i innstillingen
nedenfor og Wi-Fi-tilkoblingen vil bli stabil.
[Auto]: Angir dataoverføringsfrekvensen
for LDAC automatisk.
[Lydkvalitet]: Den høyeste datafrekvensen
brukes. Det anbefales for å lytte til musikk,
men lydavspilling kan bli ustabilt hvis
koblingskvaliteten ikke er tilstrekkelig.
[Standard]: Middels datafrekvens brukes.
Dette gir balanse mellom lydkvaliteten
og avspillingsstabiliteten.
[Forbindelse]: Stabilitet prioriteres.
Lydkvaliteten kan være tilfredsstillende og
tilkoblingsstatusen er mest sannsynlig stabil.
x [Bluetooth-utgang] (side 17)
[Bluetooth]: Sender lyd fra Bluetoothenheten.
[Bluetooth + HDMI]: Sender lyd både fra
Bluetooth-enheten og HDMI-utgang.
b
Denne funksjonen er deaktivert under tilkobling
med en Bluetooth-enhet.
z
LDAC er en lydkodingsteknologi som er
utviklet av Sony, og som formidler sending av
høyoppløselig lydinnhold, til og med via en
Bluetooth-tilkobling. I motsetning til andre
Bluetooth-kompatible kodingsteknologier,
for eksempel SBC, fungerer det uten
nedkonvertering av høyoppløselig lydinnhold*.
Det betyr at det sammenlignet med de andre
teknologiene er mulig å sende omtrent tre
ganger så mange data** med uovertruffen
lydkvalitet via et trådløst Bluetooth-nettverk
takket være hjelp av effektiv koding og
optimalisert pakking.
* Unntatt innhold i DSD-format.
** Sammenlignet med SBC (Subband Coding)
når overføringshastigheten på 990 kbps
(96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
er valgt.
22
[BD/DVDvisningsinnstillinger]
x [BD/DVD-menyspråk]
Velger standard menyspråket for Ultra HD
Blu-ray / BD / DVD-video.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se «Språkkodeliste» (side 39)).
x [Audiospråk]
Velger standard lydspråket for Ultra HD
Blu-ray / BD / DVD-video.
Når du velger [Original], brukes det språket
som er prioritert på platen.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se «Språkkodeliste» (side 39)).
x [Undertekstspråk]
Velger standard undertekstspråket for
Ultra HD Blu-ray / BD / DVD-video.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se «Språkkodeliste» (side 39)).
x [Avspillingslag for BD hybridplate]
[BD]: Spiller av BD-lag.
[DVD/CD]: Spiller av DVD- eller CD-lag.
x [BD-internettilkobling]
[Tillat]: Gjør det mulig for Internett-tilkobling
fra BD-innholdet.
[Ikke tillat]: Gjør det mulig for Internetttilkobling fra BD innholdet.
x [Slett BD-data]
Brukes for å slette data i USB-minnet.
Alle lagrede data i buda-mappen slettes.
[Barnelåsinnstillinger]
x [Passord]
Brukes for å angi eller endre passordet
for foreldrekontrollfunksjonen. Med
passordbeskyttelse kan du begrense
mulighetene til å spille av Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD-VIDEO og avspilling via internett.
Du kan om ønskelig skille mellom
restriksjonsnivåene for innhold på
HD Blu-ray/BD/DVD-VIDEOER og
internettvideoer.
x [Sonenummer for barnelås]
Rettigheter til å spille av enkelte Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD VIDEO-plater, eller
Internettvideoer, kan være begrenset til visse
geografiske områder. Enkelte scener kan
være blokkert eller erstattet av andre scener.
Følg instruksjonene på skjermen og skriv inn
det firesifrede passordet.
x [BD-barnelås] / [DVD-barnelås] /
[Foreldrekontroll internettvideo]
Med barnelåsfunksjonen kan enkelte scener
blokkeres eller bli erstattet av andre scener.
Følg instruksjonene på skjermen og skriv
inn det firesifrede passordet.
x [Usensurert internettvideo]
[Tillat]: Brukes for å tillate avspilling av
uklassifiserte Internett-videoer.
[Blokk]: Brukes for å blokkere avspilling
av uklassifiserte Internettvideoer.
x [Avspillingslag for Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Spiller av Super Audio
CD-laget.
[CD]: Spiller av CD-laget.
x [Avspill.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Spiller av tokanalsområdet.
[DSD Multi]: Spiller av flerkanalsområdet.
[Systeminnstillinger]
Innstillinger og justeringer
x [DVD-lydavspilling]
[DVD-lyd]: Spiller av DVD-lydinnhold.
[DVD VIDEO]: Spiller av DVD-videoinnhold.
[Musikkinnstillinger]
x [OSD-språk]
Brukes til å velge hvilket språk spilleren skal
vise på skjermen.
x [HDMI-innstillinger]
Betjeningen forenkles ved å koble til Sonykomponenter som er kompatible med HDMIfunksjoner, via en høyhastighets HDMI-kabel.
[Kontroll for HDMI]
[På]: Følgende BRAVIA Sync-funksjoner
er tilgjengelige:
– Ettrykksavspilling
– Slå av systemet
– Endring av språk
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
z
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med TV-en eller komponentene.
For å aktivere BRAVIA Sync-funksjonene, kan
du koble TV-en din via HDMI UT 1-kontakten.
[Koblet til TV-av]
[Gyldig]: Brukes for å slå av spilleren når den
tilkoblede TV-en går i standbymodus
(BRAVIA Sync).
[Ugyldig]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [HDMI Lydutgang]
[Auto]: Sender lydsignal via HDMI UT 2kontakten hvis det er koblet til en enhet og
enheten er slått på. Ellers skriver lydsignalet
via HDMI UT-1-kontakten.
[HDMI1]: Sender lydsignal via HDMI-UT 1kontakten.
[HDMI2]: Sender lydsignal via HDMI UT 2kontakten.
23
x [Automatisk hvilemodus]
[På]: Brukes til å angi at spilleren skal gå
i standbymodus hvis knappene ikke er
i bruk på 20 minutter.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
b
Under SongPal koblingen [Automatisk
hvilemodus] er deaktivert selv når verdien
er satt til [på].
x [Automatisk visning]
[På]: Brukes hvis du vil at det automatisk skal
vises informasjon på skjermen når du endrer
visningstitler, bildemoduser, lydsignaler osv.
[Av]: Viser informasjon bare når du trykker
på DISPLAY.
x [Programvareoppdateringsmelding]
[På]: Brukes hvis du vil at spilleren skal
informere om nyere programvare (side 19).
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Gracenote-innstillinger]
[Auto]: Automatisk lastet ned lyd-CD (CD-DA)
plateinformasjon før lyd CD (CD-DA)
plateavspilling etter
lydgjenkjenningsprosessen for CD (CD-DA)plater. Koble til nettverket for å laste ned.
[Manuell]: Brukes for å laste ned informasjon
om platen når [Musikksøk] er valgt.
x [Enhetsnavn]
Brukes for å vise navnet som er gitt til
spilleren. Navnet som er gitt til spilleren,
kan endres.
x [Systeminformasjon]
Brukes for å vise informasjon om spillerens
programvareversjon og MAC-adresse.
x [Informasjon om programvarelisens]
Brukes for å vise informasjon om
programvarelisens.
[Nettverksinnstillinger]
x [Internettinnstillinger]
Koble spilleren til nettverket på forhånd.
Du finner mer informasjon i «Trinn 2:
Nettverkstilkobling» (side 12).
[Kablet oppsett]: Velg dette alternativet
hvis du kobler til en bredbåndsruter med
en LAN-kabel.
[Trådløst oppsett]: Velg dette alternativet
hvis du bruker spillerens innebygde trådløse
nettverk.
z
Du finner mer informasjon på følgende nettsted
(FAQ-siden gir svar på en del vanlige spørsmål):
www.sony.eu/support
x [Nettverkets tilkoblingsstatus]
Brukes for å vise gjeldende status for
nettverket.
x [Nettverkstilkoblingsdiagnose]
Kontrollerer at nettverkstilkoblingen fungerer
som den skal, ved å kjøre
nettverkdiagnostikk-funksjonen.
x [Skjermspeiling RF-innstilling]
[Auto]: Brukes for å angi radiofrekvensbåndet
automatisk for skjermspeilingstilkobling.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Angir CH 1/CH 6/CH 11
som prioritet.
x [Tilkoblingsserverinnstillinger]
Brukes for å angi om den tilkoblede serveren
skal vises eller ikke.
x [Auto Home Network Access Permission]
[På]: Brukes for å tillate automatisk tilgang
fra et nyoppdaget
hjemmenettverkskontrollerkompatibelt
produkt.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Hjemmenettverk tilgangskontroll]
Viser en liste med Hjemmenettverkkontroller-kompatible produkter og angir om
kommandoer fra kontrollene i listen skal
godtas.
24
x [Registrerte eksterne enheter]
Brukes for å vise en liste over registrerte
eksterne enheter.
x [Fjernstart]
[På]: Gjør det mulig å slå på spilleren fra en
enhet som koblet til via et nettverk.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
b
Angi [Fjernstart] som [På] og slå av spilleren
for å aktivere nettverksstandby (side 34).
Se «Trinn 3: Enkel innstilling» (side 13).
x [Tilbakestill til fabrikkens
standardinnstillinger]
Brukes for å tilbakestille innstillingene av
spilleren til fabrikkens standardinnstillinger
ved å velge gruppen med innstillinger.
Alle innstillingene i gruppen tilbakestilles.
x [Initialiser personlig informasjon]
Brukes for å slette all personlig informasjon
som er lagret i spilleren.
b
Innstillinger og justeringer
[Enkel innstilling]
[Tilbakestille]
Av sikkerhetshensyn bør all personlig
informasjon slettes før du avhender, gir
bort eller videreselger denne enheten.
Ta nødvendige forholdsregler, som for
eksempel å logge av, når du har brukt en
nettverkstjeneste.
25
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Hvis det oppstår et problem når du
bruker spilleren, kan du bruke denne
feilsøkingsveiledningen til å løse problemet
før du ber om reparasjon. Hvis problemet
vedvarer, tar du kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Bilde
Det vises ikke noe bilde, eller bildet gjengis
ikke riktig.
• Kontroller at alle tilkoblingskabler er satt inn
riktig (side 10).
• Bytt signalinngang på TV-en slik at signalet
fra spilleren vises.
• Tilbakestill [Utgangsvideooppløsning]
til laveste oppløsning ved å trykke på
x (stopp), HJEM-knappen og deretter
POP UP / MENY-knappen på
fjernkontrollen.
• Prøv følgende løsning: 1 Slå spilleren
av og på igjen. 2 Slå det tilkoblede utstyret
av og på igjen. 3 Koble fra HDMI-kabelen
og koble den deretter til igjen.
• DVI-enheten som er koblet til HDMIkontakten, støtter ikke
opphavsrettbeskyttelsesteknologi.
• Kontroller innstillingene for
[Utgangsvideooppløsning] under
[Skjerminnstillinger] (side 19).
• For Ultra HD Blu-ray- / BD-ROM /
DVD-ROM / datainnhold /
nettverksinnhold, kontroller
[24 p utgangs]-innstillingene
i [Skjerminnstillinger] (side 19).
• For 4K-utgang, må du sørge for at
spilleren er koblet til 4K-skjerm som
støtter HDCP2.2-kapabel HDMI-inndata
med Høyhastighet for Premium HDMI-kabel
eller med Høyhastighet HDMI-kabel som
støtter 18 GB/s-båndbredde(side 10).
26
Språket som vises på skjermen, endres
automatisk når du kobler til HDMI UTkontakten.
• Når [KONTROLL FOR HDMI] i [HDMIINNSTILLINGER] settes til [PÅ] (side 23),
endres språket som vises på skjermen,
automatisk til det språket som er valgt på
den tilknyttede TV-en (hvis du for eksempel
endrer innstillingen på TV-en).
Lyd
Det er ikke noe lydsignal, eller lyden
gjengis ikke riktig.
• Kontroller at alle tilkoblingskabler er satt
inn riktig (side 11).
• Bytt signalinngang på AV-forsterkeren
(mottakeren) slik at lydsignalene fra
spilleren overføres fra AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
• Hvis lydsignalet ikke overføres via DIGITAL
UT (COAXIAL)/HDMI UT/-inngangen, bør du
kontrollere lydinnstillingene(side 21).
• For HDMI-tilkoblinger kan du prøve
følgende: 1 Slå spilleren av og på igjen.
2 Slå det tilkoblede utstyret av og på igjen.
3 Koble fra HDMI-kabelen og koble den
deretter til igjen.
• For HDMI-tilkoblinger: Hvis spilleren
er koblet til en TV via en AV-forsterker
(mottaker), kan du prøve å koble HDMIkabelen direkte til TV-en. Se også
bruksanvisningen som følger med
AV-forsterkeren (mottakeren).
• En DVI-enhet er koblet til HDMI-kontakten
(DVI-kontakten aksepterer ikke lydsignaler).
• Enheten som er koblet til HDMI-kontakten,
støtter ikke spillerens lydformat. Kontroller
lydinnstillingene (side 21).
• Kontrollere [HDMI lydutgang]-innstillingene
i [Systeminnstillinger] (side 23).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos og
DTS:X) sendes ikke med bitstream.
• Angi [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger] til [Av] (side 21).
• Kontroller at den tilkoblede AV-forsterkeren
(mottakeren) er kompatibel med hvert av
HD Audio-formatene.
Interaktiv lyd overføres ikke.
• Angi [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger] til [På] (side 21).
Meldingskode 3 [Lydutgang midlertidig
dempet. Ikke juster avspillingsvolumet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling
på denne enheten. Du finner mer
informasjon på http://www.google.com.
Meldingskode 3.] vises på skjermen når
en plate spilles av.
• Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som indikerer
at dette er en uautorisert kopi av
profesjonelt produsert innhold (side 36).
Platen blir ikke avspilt.
• Platen er tilsmusset eller skjev.
• Platen er opp-ned. Sett inn platen med
avspillingssiden ned.
• Platen har et format som ikke kan spille
av på denne spilleren (side 30).
• Spilleren kan ikke spille av en opptaksplate
som ikke er fullført på riktig måte.
• Regionkoden på BD- eller DVD-platen
samsvarer ikke med regionkoden for
spilleren.
USB-enhet
Spilleren gjenkjenner ikke en tilkoblet
USB-enhet.
• Kontroller at USB-enheten er satt riktig inn
i USB-inngangen.
• Kontroller om USB-enheten eller en kabel
er skadet.
• Kontroller om USB-enheten er på.
• Hvis USB-enheten er tilkoblet via en USBhub, bør du prøve å koble USB-enheten
direkte til spilleren.
Bilde-/lydkvaliteten er dårlig. / I enkelte
programmer er detaljene uskarpe, spesielt
ved raske bevegelser eller i mørke scener.
• Bilde-/lydkvaliteten kan forbedres ved
å endre tilkoblingshastigheten. Anbefalttilkoblingen er på minst 2,5 Mbps for
standard video, 10 Mbps for HD-video og
minst 25 Mbps Ultra-HD-video (avhengig
av tjenesteleverandøren).
Internettstrømming med Wi-Fi er ustabilt
når koblet med Bluetooth-enheten ved
hjelp av LDAC.
• Angi [Kvalitet for trådløs avspilling]
i [Bluetooth-innstillinger] til [Forbindelse]
(side 22).
Ytterligere informasjon
Plate
Internettstreaming
Det er ingen alternativmeny under
direkteavspilling fra Internett.
• Alternativmenyen er ikke tilgjengelig under
direkteavspilling fra Internett.
Nettverkstilkobling
Spilleren kan ikke koble til nettverket.
• Kontroller nettverkstilkoblingen (side 12)
og nettverksinnstillingene (side 24).
Du kan ikke koble PC-en til Internett etter
at [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] er utført.
• Trådløsinnstillingene for ruteren kan bli
endret automatisk hvis du bruker Wi-Fi
Protected Setup-funksjonen før du justerer
innstillingene for ruteren. I slike tilfeller
må du endre innstillingene for det trådløse
nettverket på PC-en tilsvarende.
Spilleren kan ikke kobles til den trådløse
LAN-ruteren.
• Kontroller at den trådløse LAN-ruteren
er på.
• Reduser avstanden mellom spilleren og
den trådløse LAN-ruteren.
• Flytte spilleren bort fra enheter som bruker
en 2,4 GHz-frekvens for eksempel en
Mikrobølgeovn, Bluetooth eller digital
trådløs enhet, eller slå av slike enheter.
27
Ruteren jeg vil bruke, vises ikke på listen
over trådløse nettverk.
• Trykk på RETUR for å gå tilbake til forrige
skjermbilde, og kjør trådløst oppsett på
nytt. Hvis ønsket trådløs ruter fortsatt ikke
vises, velger du [Registrering av ny
tilkobling] og utfører [Manuell registrering].
Meldingen [En ny programvareversjon er
tilgjengelig. Gå til «Oppsett»-seksjonen
i menyen og velg
«Programvareoppdatering» for
å gjennomføre en oppdatering.] Viss
bare på skjermen når den skrus på.
• Se [Programvareoppdatering] (side 19)
for å oppdatere programvaren i spilleren
til en ny programvareversjon.
Bluetooth-tilkobling
Kan ikke opprette/fullføre en BLUETOOTHtilkobling.
• Sett [Bluetooth Modus] til [På] (side 22).
• Sørg for at Bluetooth-enheten som skal
kobles til, er slått på og at Bluetoothfunksjonen er aktivert.
• Plasser Bluetooth-enheten nærmere
spilleren.
• Koble spilleren til Bluetooth-enheten på
nytt. Du må kanskje avbryte tilkoblingen
med den spilleren som brukte Bluetoothenheten først.
• Slett grupperingsinformasjonen en gang
fra enhetslisten og den tilkoblede enheten
før du prøver tilkoblingen på nytt.
• Tilkobling kan hindres av andre Bluetoothenheter i nærheten av spilleren. Hvis dette
er tilfelle, må du skru av de andre
Bluetooth-enhetene.
• Informasjonen om tilkoblingsregistrering er
slettet. Utfør tilkolingsprosessen på nytt.
Det er ingen lyd, lyden hopper eller går
opp og ned, eller forbindelsen er brutt.
• Kan ikke spille DVD-lyd via Bluetoothenheten på grunn av DRM.
• Plasser Bluetooth-enheten nærmere
spilleren.
• Kontroller at spilleren ikke er utsatt for
interferens fra et Wi-Fi-nettverk, andre
Bluetooth-enheter, en annen 2,4 GHz
trådløs enhet eller mikrobølgeovn.
• Kontroller at Bluetooth-forbindelsen er
opprettet på riktig måte mellom spilleren
og Bluetooth-enheten.
28
• Koble spilleren til Bluetooth-enheten
på nytt.
• Hold spilleren unna metallgjenstander
eller -overflater.
Kontroll for HDMI («BRAVIA» Sync)
[Kontroll for HDMI]-funksjonen fungerer
ikke (BRAVIA Sync).
• Kontroller at TV-en din er koblet til via
HDMI UT 1-kontakten.
• Kontroller at [Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] er satt til [På] (side 23).
• Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen, må du
slå spilleren av og på igjen.
• Hvis det oppstår strømbrudd, må du angi
[Kontroll for HDMI] i [HDMI-innstillinger]
til [Av], angi [Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] [På] (side 23).
• Kontroller følgende og les
bruksanvisningen som fulgte med
komponenten.
– den tilkoblede komponenten er
kompatibel med [Kontroll for HDMI]funksjonen.
– dDen tilkoblede komponentens
innstilling for [Kontroll for HDMI]funksjonen er riktig.
• Hvis du kobler spilleren til en TV via en
AV-forsterker (mottaker),
– hvis AV-forsterkeren (mottakeren) ikke
er kompatibel med [Kontroll for HDMI]funksjonen, kan det oppstå problemer
med å styre TV-en med spilleren.
– hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
trekker og sett inn igjen støpselet på
strømledningen eller det forekommer
strømstans, kan du prøve følgende:
1 Bytt signalinngang for AVforsterkeren (mottakeren) slik at bildet
fra spilleren vises på TV-skjermen.
2 Angi [Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] til [Av], og angi deretter
[Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] til [På] (side 23).
Se bruksanvisningen som følger med
AV-forsterkeren (mottakeren).
Slå av systemet-funksjonen fungerer ikke
(BRAVIA Sync).
• Kontroller at [Kontroll for HDMI] og [koblet
til TV-av] i [HDMI-innstillinger] er satt til [på]
og [gyldig] (side 23).
Andre
Avspillingen starter ikke fra begynnelsen
av innholdet.
• Trykk på ALTERNATIVER, og velg [Spill av
fra start].
Avspillingen starter ikke fra
gjenopptakelsespunktet der du sist
stoppet avspillingen.
• Avhengig av hvilken type plate du bruker,
kan gjenopptakelsespunktet bli slettet
fra minnet når
– du åpner plateskuffen.
– du kobler fra USB-enheten.
– du spiller av annet innhold.
– du slår av spilleren.
Meldingen [[EJECT]-tasten er utilgjengelig
for øyeblikket.] vises på skjermen når du
Z (åpne/lukke) er trykket ned.
• Ta kontakt med din nærmeste Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert Sonyservicested.
Spilleren reagerer ikke på noen av
knappene.
• Fuktighet har kondensert inne i spilleren
(side 3).
Ytterligere informasjon
Meldingskode 1 [Avspilling stanset.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling
på denne enheten. Du finner mer
informasjon på http://www.cinavia.com.
Meldingskode 1.] vises på skjermen når
du spiller av en plate.
• Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som indikerer
at dette utelukkende er ment for
presentasjoner med profesjonelt utstyr
og ikke er autorisert for avspilling av
forbrukere (side 36).
Plateskuffen åpnes ikke, og du kan
ikke ta ut platen selv om du trykker
på Z (åpne/lukke).
• Slå på spilleren og trykk på x (stopp),
HJEM og deretter knappen TOPPMENY
på fjernkontrollen for å låse opp skuffen
og deaktivere barnesikringen (side 9).
• Prøv følgende løsning: 1 Slå spilleren
av og trekk deretter ut støpselet på
strømledningen. 2 Koble til
strømledningen igjen ved å trykke ned
Z (åpne/lukk) på spilleren. 3 Fortsett
å holde nede Z (åpne/lukke) på spilleren
inntil dekselet åpnes. 4 Ta ut platen.
29
Plater som kan spilles av
Blu-rayplate*1
Ultra-HD-Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW,
DVD AUDIO*4
Enkelte avspillingsfunksjoner for en Ultra HD
Blu-BD/DVD kan programvareprodusentene
ha angitt med hensikt. Ettersom dette
systemet spiller av en Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD i henhold til plateinnholdet som
programvareprodusentene har utviklet, kan
det hende at enkelte avspillingsfunksjoner
ikke er tilgjengelige.
CD*3
CD-DA (Musikk-CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
Merknad om to lag Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
og tre lag Ultra HD-Blu-ray
*1
*2
*3
*4
Ettersom spesifikasjonene for Blu-ray-plater
er nye og under utvikling, kan det hende at
enkelte plater ikke kan spilles av, avhengig av
platetype og versjon. Utgangslyden varierer
avhengig av kilden, tilkoblet utgangskontakt
og valgte lydinnstillinger.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 inkludert
organisk pigment-type BD-R (LTH-type).
BD-R-plater som er tatt opp (brent) med
en PC, kan ikke spilles av hvis postscripts
er skrivbare.
En CD- eller DVD-plate kan ikke spilles av hvis
den ikke er fullført på riktig måte. Du finner
mer informasjon i bruksanvisningen som
fulgte med opptaksenheten.
Enkelte DVD AUDIO-plater har skjult gruppe
og du må oppgi passord. Se platen for å finne
passord.
Plater som ikke kan spilles av
• BD-er med kassett
• BDXL-er
• DVD-RAM-er
• HD DVD-er
• FOTO-CD-er
• Datadelen av ekstramateriale på CD-er
• Super VCD-er
• Lydmaterialdelen av tolagsplater
Merknader om plater
Dette produktet er laget for å spille av plater
som samsvarer med Compact Disc (CD)standarden. Tolagsplater og enkelte
musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttelsesteknologi,
samsvarer ikke med Compact Disc (CD)standarden og kan derfor ikke avspilles
med dette produktet.
30
Merknad om avspillingsoperasjoner av
Ultra HD-Blu-ray / BD / DVD
Avspillingen av bilde og lyd kan bli
midlertidig avbrutt når det byttes mellom
lagene.
Områdekode (gjelder bare BDROM/
DVD VIDEO)
Regionkoden er trykket på baksiden av
enheten. Den kan bare spille av BD/DVDvideoer som er merket med identiske
regionkoder eller ALL .
Avspillbare filtyper
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Beholder
Filtype
Med lyd
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Ytterligere informasjon
MPEG4/AVC/
H.264*5
AVI
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
31
*10
*11
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC
*1*11
*12
*6
.m4a, .aac
WMA9 Standard*1
.wma
*13
*14
WMA 10 Pro*12
.wma
*15
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
WEBP
.webp
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
32
SSpilleren kan ikke spille av dette filformatet
fra en hjemmenettverk-server.
Spilleren kan bare spille av video med
standardoppløsning fra en
hjemmenettverkserver.
Spilleren kan ikke spille av filer i DTS-format
fra en hjemmenettverk-server.
Spilleren kan bare spille av filer i Dolby
Digital-format fra en
hjemmenettverksserver.
Spilleren støtter AVC til opp til Nivå 4.1.
Spilleren kan ikke spille av dette filformatet
fra en hjemmenettverksserver.
Spilleren støtter WMV9 til opptil Advance
Profile.
Spilleren støtter en bildehastighet på opptil
60 bilder per sekund.
Spilleren spiller filer i AVCHD-format som er
tatt opp på et digitalt videokamera og så
videre. Plater i AVCHD-format spilles ikke
av hvis de ikke er fullført på riktig måte.
*16
Spilleren kan spille av AVCHD 3D-format.
Spilleren kan spille av .mka-filer.
Denne filen kan ikke spilles av fra en
hjemmenettverksserver.
Spilleren kan ikke spille av kodede filer, som
formatet Lossless.
Spilleren kan ikke spille av DST-kodede filer.
Spilleren kan ikke spille av animerte PNG-filer
eller animerte GIF-filer.
For MPO-filer som ikke er i 3D, vises
nøkkelbildet eller det første bildet.
Spilleren støtter ikke 16 bit BMP-filer.
b
• Det kan hende at enkelte filer ikke kan spilles
av avhengig av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller forholdene på
hjemmenettverksserveren.
• Det kan hende at enkelte filer som er redigert
på en PC, ikke kan spilles av.
• Det kan hende at rask spoling forover eller
bakover ikke kan utføres på enkelte filer.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer, slik
som DRM.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper på BD-er, DVD-er, CD-er og USBenheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert
rotmappen.
– opptil 500 filer/mapper i ett lag.
• Mottakeren kan gjenkjenne følgende filer
eller mapper som er lagret på
hjemmenettverksserveren:
– opptil mapper i det 19. laget.
– opptil 999 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren støtter en bildehastighet på:
– opptil 60 fps for AVCHD (MPEG4/AVC).
– opptil 30 fps for andre videokodekser.
• Spilleren støtter en bithastighet for video
på opptil 40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke
fungerer med denne spilleren.
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage Class
(MSC)-enheter (slik som Flash-minneenheter
og harddisker), Still Image Capture (SIC)enheter og tastaturer med 101 taster.
• Det anbefales å slå av spilleren før du kobler til
eller fra USB-minnet eller en annen enhet for
å unngå fare for å ødelegge lagrede data eller
skade USB-minnet eller enheten.
• Det kan hende at spilleren ikke kan spille av
videofiler med høy overføringshastighet helt
jevnt fra en DATA-CD. Det anbefales at du
spiller av slike filer ved hjelp av DATA DVD-er
eller DATA BD-er.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.
System
Laser
Halvlederlaser
Innganger og utganger
Navn på kontakt
Kontakttype/utgangsnivå/belastningsimpedans
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Phonoplugg / 0,5Vp-p / 75ohm
HDMI 19 pin standardkontakt
HDMI OUT 1*/2
* Bare HDMI UT 1 støtter video-utgang.
100BASE-TX-terminal
USB
USB-kontakt av type A (for tilkobling av USB-minne,
minnekortleser, digitalt stillbildekamera og digitalt
videokamera)*
Ytterligere informasjon
LAN (100)
* Må ikke brukes til lading.
Trådløst nett
Standard trådløst nettverk
Protokoll IEEE802.11a/b/g/n
Frekvensområde
2,4–5 GHz-bånd
Modulasjon
DSSS og OFDM
Bluetooth-versjon
Bluetooth-spesifikasjon v4.1
Bluetooth
Kommunikasjonssystem
Bluetooth-spesifikasjon v4.1
Utgang
Bluetooth-spesifikasjon, strømklasse 1
Maksimalt
kommunikasjonsområde
Fri sikt, ca. 30 m
Frekvensbånd
2,4 GHz
Modulasjonsmåte
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Støttede kodeker
SBC, AAC, LDAC
Overføringsområde (A2DP)
• 20–40 000 Hz (sampling LDAC 96 kHz og overføring
med 990 kbps)
• 20–20 000 Hz (sampling 44,1 kHz)
33
Generelt
34
Strømkrav
Område: Inngang 220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
15 W
Nettverk standby
Mindre enn 2 W (alle kablede/trådløse nettverksporter PÅ)
Mål (ca.)
430 × 265 × 50 mm
(bredde × dybde × høyde) inkl. utstikkende deler
Vekt (ca.)
3,8 kg
Driftstemperatur
5–35 °C
Fuktighetstoleranse i drift
25–80 %
Opphavsrett og varemerker
• Java er et varemerke som tilhører Oracle
og/eller deres samarbeidspartnere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™,BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ og Ultra HD Blu-ray™
ordmerker og logoene er varemerker for
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ og Blu-ray 3D™-logoene er
varemerker for Blu-ray Disc Association.
• «DVD Logo» er et varemerke som tilhører
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• «DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R», «DVD-R»,
«DVD VIDEO», «DVD AUDIO», «Super
Audio CD» og «CD»-logoer er varemerker.
• «BRAVIA» er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og
-patenter brukes på lisens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Ytterligere informasjon
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer
informasjon om DTS-patenter. Produsert på
lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
symbolet samt DTS og symbolet i kombinasjon
er registrerte varemerker, og DTS-HD Master
Audio er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc.
Med enerett.
• Dette produktet inneholder proprietær
teknologi på lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av U.S. Patent 7,369,677 og
andre amerikanske og globale patenter som
er utstedt eller under behandling, i tillegg til
opphavsrettslig beskyttelse og beskyttelse
av forretningshemmeligheter som gjelder
enkelte aspekter ved slik teknologi.
Cinavia er et varemerke som tilhører
Verance Corporation. Copyright 2004–2010,
Verance Corporation. © Med enerett for
Verance. Omvendt utvikling eller demontering
er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller
et autorisert Microsoft-datterselskap.
Innholdseiere bruker innholdstilgangsteknologien Microsoft PlayReady™ for
å beskytte opphavsretten sin, inkludert
opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne
enheten bruker PlayReady-teknologi for
å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold
og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis
enheten ikke håndhever restriksjoner på
innholdsbruk på en tilfredsstillende måte, kan
innholdseiere kreve at Microsoft trekker tilbake
enhetens mulighet til å bruke PlayReadybeskyttet innhold. Tilbakekalling skal ikke
påvirke ubeskyttet innhold eller innhold
som er beskyttet av andre teknologier for
innholdsbeskyttelse. Innholdseiere kan kreve
at du oppgraderer PlayReady for at du skal få
tilgang til innholdet deres. Hvis du avslår en
oppgradering, vil du ikke få tilgang til innhold
som krever oppgradering.
• Gracenote, Gracenote-logoen og -logotypen
og «Powered by Gracenote»-logoen og
Gracenote MusicID er enten registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører
Gracenote, Inc. i USA og/eller andre land.
35
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® og Miracast® er registrerte
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™, Miracast™ og Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ er varemerker for
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup-merket er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Bluetooth ordmerket og -logoene er
registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk av slike merker hos
Sony Corporation er på lisens. Andre
varemerker og varemerker tilhører sine
respektive eiere.
• LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker som
tilhører Sony Corporation.
• «DSEE HX» er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• SongPal Link og SongPal Link-logoen er
varemerker som tilhører Sony Corporation.
• Google Play™ og Google Play-logoen er
varemerker som tilhører Google Inc.
• Apple og Apple-logoen er varemerker som
tilhører AppleInc., registrert i USA og andre
land. App Store er et tjenestemerke for
Apple Inc.
• Dette produktet inkluderer Spotifyprogramvare, som er underlagt lisenser fra
tredjepart. Disse er tilgjengelige her*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify- og Spotify-logoene er varemerker
som tilhører Spotify Group.*
* Denne funksjonen kan være utilgjengelig
i enkelte områder/land.
• Opera-enheter SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. Med enerett.
• Alle andre varemerker er varemerker som
tilhører sine respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører produsentene. ™- og ® er ikke
avmerket i dette dokumentet.
36
Kopibeskyttelse
Vær oppmerksom på de avanserte
innholdsbeskyttelsessystemene som brukes
på både Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ og
DVD media. Disse systemene, som kalles AACS
(Advanced Access Content System) og CSS
(Content Scramble System), kan inneholde
enkelte restriksjoner på avspilling, analoge
utdata og andre lignende funksjoner. Betjening
av dette produktet og restriksjonene for bruken
av det kan variere avhengig av kjøpsdatoen
ettersom ledelsen i AACS kan innføre nye
restriksjonsregler eller endre dem etter kjøpet
av spilleren.
Merknad angående Cinavia
Dette produktet har Cinavia-teknologi for
å begrense bruken av uautoriserte kopier av
enkelte kommersielt produserte filmer og
videoer samt lydsporene på dem. Når ulovlig
bruk av en uautorisert kopi oppdages, vises
en melding og avspillingen stoppes.
Du finner mer informasjon om Cinaviateknologien på Cinavia Online Consumer
Information Center (se http://www.cinavia.com).
Hvis du ønsker å få mer informasjon om Cinavia
tilsendt i posten, kan du sende et postkort
med postadressen din til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Lisensavtale for sluttbrukere av Gracenote®
Dette programmet eller denne enheten
inneholder programvare fra Gracenote, Inc.,
registrert i Emeryville, California («Gracenote»).
Programvaren fra Gracenote («Gracenoteprogramvaren») gjør denne applikasjonen
i stand til å identifisere plater og filer og
innhente musikkrelatert informasjon, inkludert
navn, artist, spor og tittelinformasjon
(«Gracenote-data») fra nettservere eller
innebygde databaser (kollektivt benevnt
«Gracenote-servere»), og å utføre andre
funksjoner. Du kan bare bruke Gracenote-data
ved hjelp av de sluttbrukerfunksjonene som er
ment for dette formålet, i dette programmet
eller denne enheten.
Du samtykker i at du vil bruke Gracenote-data,
Gracenote-programvare og Gracenote-servere
kun til private og ikke-kommersielle formål.
Du samtykker i at du ikke vil overdra, kopiere,
overføre eller sende Gracenote-programvare
eller Gracenote-data til noen tredjepart.
DU SAMTYKKER I AT DU IKKE VIL BRUKE ELLER
UTNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTEPROGRAMVARE ELLER GRACENOTE-SERVERE
PÅ MÅTER SOM DET IKKE UTTRYKKELIG ER GITT
TILLATELSE TIL HER.
Gracenotes serviceavdeling bruker en unik
referanse for å spore henvendelser for statistiske
formål. Formålet med en tilfeldig tilordnet
numerisk referanse er å gjøre det mulig for
Gracenotes serviceavdeling å telle forespørsler
uten kjennskap til din identitet. Du kan finne mer
informasjon på nettsiden for Gracenote Privacy
Policy for Gracenotes serviceavdeling.
Gracenote-programvare og hvert enkelt
element av Gracenote-data er lisensiert til deg
«SOM DE ER». Gracenote gir ingen løfter eller
garantier, verken uttrykt eller underforstått,
angående nøyaktigheten til Gracenote-data fra
Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder seg
retten til å slette data fra Gracenote-servere og
til å endre datakategorier for et hvilket som helst
formål som Gracenote finner hensiktsmessig.
Det gis ingen garanti om at Gracenoteprogramvare eller Gracenote-servere er uten feil
eller vil fungere uten avbrudd. Gracenote er ikke
forpliktet til å gi deg nye, forbedrede eller ekstra
datatyper eller kategorier som Gracenote kan
gjøre tilgjengelige i fremtiden, og Gracenote kan
fritt avbryte sine tjenester på et hvilket som helst
tidspunkt.
© 2000 – til nå. Gracenote, Inc. Med enerett.
Informasjon om programvarelisens
Ytterligere informasjon
Du samtykker i at din ikke-eksklusive lisens til
å bruke Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere vil
bli inndratt ved overtredelse av disse
restriksjonene. Hvis lisensen din blir inndratt,
samtykker du i å avslutte all bruk av Gracenotedata, Gracenote-programvare og Gracenoteservere. Gracenote har enerett til Gracenotedata, Gracenote-programvare og Gracenoteservere, inkludert alle eierskapsrettigheter.
Det kan ikke under noen omstendigheter kreves
betaling fra Gracenote for informasjon du har
skaffet til veie. Du samtykker i at Gracenote, Inc.
kan hevde sine rettigheter i henhold til denne
avtalen direkte overfor deg i sitt eget navn.
GRACENOTE AVVISER ALLE UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR
ET BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA HEFTELSER
OG OVERHOLDELSE AV IMMATERIELLE
RETTIGHETER. GRACENOTE GIR INGEN
GARANTIER OM RESULTATER SOM KAN
OPPNÅS VED AT DU BRUKER GRACENOTEPROGRAMVARE ELLER GRACENOTE-SERVERE.
GRACENOTE ER IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR
FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER, TAPT
FORTJENESTE ELLER TAPTE INNTEKTER.
Hvis du vil ha informasjon om lisensavtalen
for sluttbrukere, ser du [Lisensavtale]
i alternativmenyen for hvert
nettverkstjenesteikon.
Hvis du vil ha mer informasjon om andre
programvarelisenser, kan du se [Informasjon
om programvarelisens] i [Systeminnstillinger]
på [Innstillings]-menyen på produktet.
Dette produktet inneholder programvare som
er underlagt GNUs generelle offentlige lisens
(«GPL») og mindre generelle offentlige lisens
(«LGPL»). Disse lisensene fastslår at kunden
har rett til å anskaffe, endre og distribuere
kildekoden i den angitte programvaren på nytt
i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er brukt
i dette produktet, er underlagt GPL og LGPL
og er tilgjengelig på nettet. Den kan lastes ned
fra følgende nettsted:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke gir
tilbakemelding på spørsmål om innholdet
i kildekoden.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester som
tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
37
Om sikkerhet i trådløse nettverk
Ettersom kommunikasjon via et trådløst
nettverk skjer ved hjelp av radiobølger,
kan det trådløse signalet bli fanget opp av
uvedkommende. For å beskytte den trådløse
kommunikasjonen har denne spilleren flere
sikkerhetsfunksjoner. Sørg for at du
konfigurerer sikkerhetsinnstillingene på riktig
måte i samsvar med nettverksmiljøet ditt.
Ingen sikkerhet
Selv om det er enkelt å angi innstillinger,
kan hvem som helst fange opp trådløs
kommunikasjon eller få adgang til ditt
trådløse nettverk, selv uten avanserte
verktøy. Husk at det er en fare for uautorisert
tilgang eller at data fanges opp av
uvedkommende.
WEP
WEP sikrer kommunikasjon slik at ikke
uvedkommende kan få tilgang til
kommunikasjon eller få adgang til det
trådløse nettverket ditt. WEP er en
sikkerhetsteknologi som gjør det mulig
å koble til eldre enheter som ikke støtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhetsteknologi som er utviklet
for å korrigere svakheter ved WEP. TKIP gir et
høyere sikkerhetsnivå enn WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhetsteknologi som bruker
en avansert sikkerhetsmetode som skiller
seg fra WEP og TKIP.
AES gir et høyere sikkerhetsnivå enn WEP
og TKIP.
38
Merknader om platene
• For å holde platen ren bør
bare ytterkanten berøres.
Ikke berør overflaten.
Støv, fingeravtrykk eller
riper på platen kan gjøre
at den ikke fungerer som
den skal.
• Ikke utsett platen for direkte sollys eller
varmekilder som for eksempel ventiler som
blåser ut varm luft, eller la den ligge i en bil
i direkte sollys, da temperaturen kan stige
betydelig inne i en parkert bil.
• Legg platen tilbake i etuiet etter avspilling.
• Rengjør platen med en ren
klut. Tørk fra midten og
utover.
• Ikke bruk løsemidler som
for eksempel rensebensin,
tynner, vanlige
rengjøringsmidler for CDer/
linser eller antistatisk spray for LP-plater.
• Hvis du har skrevet ut en etikett og limt den
på platen, må du passe på at etiketten har
tørket før du spiller av platen.
• Ikke bruk følgende typer plater:
– Plater som er laget for å rense linser.
– Plater med avvikende form (f.eks.
kvadratiske eller hjerteformede).
– Plater med etiketter eller klistremerker.
– Plater med cellofantape eller lim fra et
klistremerke.
• Ikke legg nytt belegg på avspillingssiden
på en plate for å fjerne overflatiske riper.
Språkkodeliste
Du finner mer informasjon i [BD/DVDvisningsinnstillinger] (side 22).
Stavemåtene samsvarer med ISO 639: 1988
(E/F)-standarden.
Språk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
1365
1376
1393
1408
Språk
1417
Punjabi;
1428
Panjabi
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Ikke angitt
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Ytterligere informasjon
Kode
Kode
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
39
Barnelås/områdekode
Du finner mer informasjon på [Sonenummer
for barnelås] (side 23).
40
Kode
Område
2044
2057
2090
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2304
2363
2376
2379
2428
2489
2149
2086
2543
2109
2046
Argentina
Belgia
Chile
Danmark
Finland
Hellas
India
Irland
Japan
Korea
Malaysia
Nederland
Norge
Polen
Russland
Spania
Sveits
Taiwan
Tyskland
Østerrike
2047
2070
2093
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2333
2362
2390
2427
2436
2501
2184
2499
2528
2586
Australia
Brasil
Colombia
Filippinene
Frankrike
Hongkong
Indonesia
Italia
Kina
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Portugal
Singapore
Storbritannia
Sverige
Thailand
Vietnam
z
Du finner nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og -tjenester på:
www.sony.eu/myproducts/
Modellnavn: UBP-X800
Noter serienummeret (S/N) på linjen nedenfor. Oppgi dette nummeret til Sony-forhandler
for å få raskere handling når du ringer dem om dette produktet.
S/N: _____________________________
4-687-310-11(1) (NO)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
I
-
4
6
8
7
3
1
0
1
1
%
Download PDF