Sony | BDP-S6500 | Sony BDP-S6500 Blu-ray Disc™-spiller med 4K-oppskalering og innebygd Wi-Fi® Bruksanvisning

4-571-033-11(1) (NO)
Blu-ray Disc™-/
DVD-spiller
Bruksanvisning
Komme i gang
Avspilling
Internett
Innstillinger og justeringer
Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne
bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren.
BDP-S6500
Ytterligere informasjon
ADVARSEL
For å redusere fare for brann og elektrisk støt må
du passe på at apparatet ikke utsettes for søl eller
sprut av væsker, og at ikke gjenstander som
inneholder væske, for eksempel vaser, plasseres
oppå apparatet.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for
elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til
kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk
varme, for eksempel fra direkte sollys eller
åpen ild.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med dette
produktet medfører økt fare for øyeskader.
Laserstrålen som brukes i denne Blu-ray-/
DVD-spilleren, kan forårsake øyeskader.
Kabinettet må derfor ikke demonteres.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Denne merkingen er plassert på
laserbeskyttelsesdekselet inne i boksen.
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
Merkingen med LASERKLASSE 1 er plassert på
baksiden av kabinettet.
2
Merknad til kunder i Storbritannia og Irland
For å sikre trygg og enkel bruk er apparatet utstyrt
med et 3-pinners støpsel som er i samsvar med
britisk BS1363-standard.
Hvis sikringen i det medfølgende støpselet må
skiftes, skal den erstattes med en sikring som har
samme kapasitet og er godkjent av ASTA eller BSI
til BS1362-standard (dvs. som er merket med
eller
). Hvis det medfølgende støpselet har et
avtakbart sikringsdeksel, må dette settes på igjen
når du har skiftet sikringen. Støpselet må aldri
brukes uten sikringsdekselet. Kontakt nærmeste
Sony-forhandler hvis du mister sikringsdekselet.
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske
land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på
egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for
at du kvitter deg med produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskehelsen,
som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare
Europa
Avhending
av brukte batterier
(gjelder i EU og
andre europeiske
land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller innpakningen
viser at batteriet som leveres med dette produktet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
legges til hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Når du
sørger for at du kvitter deg med batteriene
på riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative konsekvenser for miljøet
og menneskehelsen, som kan forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialer bidrar til å spare
på naturressursene.
Forsiktighetsregler
• Denne enheten krever 220 V–240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller at
strømforsyningen der du skal bruke enheten,
er i samsvar med dette.
• Plasser denne enheten slik at støpselet raskt kan
trekkes ut av stikkontakten hvis det skulle
oppstå problemer.
Merknad for kunder i Europa
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke kravene
og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til denne URL-en:
http://www.compliance.sony.de/
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for
å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi
mer informasjon om avhending av dette
produktet og batteriene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder
produktets samsvar med EU-lovgivning, skal
rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål som gjelder service og garanti,
henvises det til adressene som er angitt i de
separate service- og garantidokumentene.
3
Forsiktighetsregler
Testing av dette utstyret har vist at det
oppfyller kravene i EMC-direktivet når det
brukes en tilkoblingskabel på under 3 meter.
Plassering
• Plasser spilleren på et sted hvor det er
tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke
overopphetes.
• Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner eller
lignende kan medføre brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen
ild, for eksempel stearinlys.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
spilleren. Den må ikke stå inne i en bokhylle
eller lignende.
• Spilleren må ikke brukes utendørs,
i kjøretøy eller i båter eller andre fartøy.
• Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene inne
i spilleren. Dette kan medføre tekniske
problemer. Hvis dette skjer, bør du ta ut
platen og la spilleren være påslått i omtrent
en halvtime til kondensen har fordampet.
• Pass på at spilleren ikke står på skrå. Den er
bare ment for bruk i horisontal posisjon.
• Ikke plasser metallgjenstander foran
frontpanelet. De kan begrense mottaket av
radiobølger.
• Ikke plasser spilleren i nærheten av
medisinsk elektronisk utstyr. Dette kan
medføre feil på det medisinske utstyret.
• Hvis du bruker pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du ta kontakt med
legen din eller produsenten av utstyret før
du bruker den trådløse LAN-funksjonen.
• Spilleren må monteres og betjenes med en
avstand på minst 20 cm mellom spilleren og
personer i nærheten (gjelder ikke
ekstremitetene: hendene, håndleddene,
føttene og anklene).
• Ikke plasser tunge eller ustødige gjenstander
oppå spilleren.
4
• Ikke plasser andre gjenstander enn plater
i plateskuffen. Dette kan medføre skader
på spilleren eller gjenstanden.
• Ta ut platen fra plateskuffen før du flytter på
spilleren. Hvis du ikke gjør det, kan platen
bli skadet.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble
fra alle andre kabler før du flytter spilleren.
Strømkilder
• Selv om spilleren er slått av, er den ikke
koblet fra strømkilden så lenge støpselet står
i stikkontakten.
• Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke
spilleren på en lang stund, bør du trekke ut
støpselet fra stikkontakten. Når du vil koble
fra strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpselet, og ikke i ledningen.
• Merk deg følgende punkter for å unngå at
strømledningen blir skadet. Ikke bruk
strømledningen hvis den er skadet. Dette
kan medføre fare for elektrisk støt eller
brann.
– Pass på at strømledningen ikke kommer
i klem mellom spilleren og veggen e.l.
– Ikke plasser tunge gjenstander på
strømledningen, og ikke trekk i ledningen
for å ta ut støpselet av kontakten.
Om nettadapteren
• Bruk den tilhørende nettadapteren for
denne spilleren, ettersom andre adaptere
kan føre til feil.
• Ikke demonter eller utfør omvendt utvikling
(reverse engineering).
• Ikke plasser nettadapteren på et lukket
område, for eksempel i en bokhylle eller et
stereoskap.
• Ikke koble nettadapteren til en reiseadapter,
ettersom dette kan generere varme og føre til
feil.
• Ikke slipp adapteren i bakken eller utsett den
for støt.
Justere volumet
Se 3D-videoer
Ikke skru opp volumet når du lytter til en del
som har lavt lydnivå, eller det ikke er noe
lydsignal. Dette kan medføre at høyttalerne
skades når du kommer til en del av platen som
har høyt lydnivå.
Enkelte kan oppleve ubehag (for eksempel føle
tretthet, kvalme eller at de blir slitne i øynene)
når de ser 3D-video. Sony anbefaler at alle
seere tar regelmessige pauser når de ser
3D-video. Lengen og hyppigheten på de
nødvendige pausene kan variere fra person til
person. Du må finne ut hva som fungerer best
for deg. Hvis du opplever ubehag, bør du
slutte å se på 3D-videobildene til ubehaget
har gått over. Ta kontakt med lege hvis du
mener det er nødvendig. Du bør også lese
gjennom (i) bruksanvisningen og/eller
forsiktighetsmeldingen til andre enheter
som brukes, eller Blu-ray-plateinnhold som
avspilles med dette produktet og (ii) vår
hjemmeside (www.sony.eu/myproducts/) for
den nyeste informasjonen. Synet til små barn
(spesielt de under seks år) er fortsatt under
utvikling. Ta kontakt med legen din (for
eksempel en barnelege eller en øyenlege)
før du lar små barn se 3D-videobilder.
Voksne må passe på at små barn følger
anbefalingene som er angitt ovenfor.
Rengjøre
Du kan tørke støv av kabinettet, frontpanelet
og kontrollene med en myk klut. Det må ikke
brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller
ikke løsemidler som alkohol eller rensebensin.
Rengjøre plater, plate-/linserensere
Ikke bruk renseplater eller plate-/linserensere
(og heller ikke metoder basert på væsker eller
spray). Disse kan medføre tekniske
problemer.
Bytte deler
Hvis det blir utført reparasjoner på denne
spilleren, kan brukte deler blir samlet inn til
gjenbruk eller resirkulering.
Koble til HDMI OUT-kontakten
Merk følgende, siden feil bruk kan skade
HDMI OUT-kontakten og inngangen.
• Kontroller at HDMI OUT-kontakten på
baksiden av spilleren og HDMI-inngangen
har samme fasong. Pass på at ikke kontakten
er opp-ned eller er vendt sideveis.
• Ta alltid ut HDMI-kabelen når du flytter
spilleren.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Denne spilleren kan vise et
stillvideobilde eller skjermbilde på
TV-skjermen i ubegrenset tid. Hvis
du lar spilleren vise et stillvideobilde
eller skjermbilde på TV-en i et langt
tidsrom, kan det forårsake uopprettelig
skade på TV-skjermen. Plasma- og
projektorskjerm-TVer er spesielt utsatt
for dette.
Hvis du har spørsmål angående spilleren eller
du opplever problemer med den, kan du ta
kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
• Hold HDMI-kontakten rett når du kobler til
eller fra HDMI-kabelen. Ikke bruk makt
eller vri på HDMI-kontakten for å få den inn
i HDMI OUT.
5
Kopibeskyttelse
Vær oppmerksom på de avanserte
innholdsbeskyttelsessystemene som brukes på
både Blu-ray Disc™- og DVD-medier. Disse
systemene, som kalles AACS (Advanced
Access Content System) og CSS (Content
Scramble System), kan inneholde enkelte
restriksjoner på avspilling, analoge utdata og
andre lignende funksjoner. Betjening av dette
produktet og restriksjonene for bruken av det,
kan variere avhengig av kjøpsdatoen,
ettersom ledelsen i AACS kan innføre nye
restriksjonsregler eller endre dem etter kjøpet
av spilleren.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ og logoene er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™- og Blu-ray 3D™-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc
Association.
Merknad angående Cinavia
Dette produktet har Cinavia-teknologi for
å begrense bruken av uautoriserte kopier av
enkelte kommersielt produserte filmer og
videoer samt lydsporene på dem. Når ulovlig
bruk av en uautorisert kopi oppdages, vises en
melding og avspillingen stoppes.
Du finner mer informasjon om
Cinavia-teknologien på Cinavia
Online Consumer Information Center
(se http://www.cinavia.com). Hvis du ønsker å
få mer informasjon om Cinavia tilsendt i
posten, kan du sende et postkort med
postadressen din til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Opphavsrett og varemerker
• Java er et varemerke som tilhører Oracle og/
eller deres samarbeidspartnere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby- og dobbel-D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer
informasjon om DTS-patenter. Produsert
på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS,
symbolet samt DTS og symbolet i
kombinasjon er registrerte varemerker, og
DTS 2.0+Digital Out er et varemerke for
DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
6
• DVD Logo er et varemerke som tilhører
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO, og CD-logoene er
varemerker.
• BRAVIA er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og
-patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Dette produktet inneholder proprietær
teknologi på lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av U.S. Patent 7 369 677 og
andre amerikanske og globale patenter som
er utstedt eller under behandling, i tillegg til
opphavsrettslig beskyttelse og beskyttelse av
forretningshemmeligheter som gjelder
enkelte aspekter ved slik teknologi. Cinavia
er et varemerke som tilhører Verance
Corporation. Copyright 2004–2010,
Verance Corporation. © Med enerett for
Verance. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet inneholder teknologi
som er underlagt visse opphavsrettigheter
tilhørende Microsoft. Det er forbudt å bruke
eller distribuere denne teknologien utenfor
dette produktet uten nødvendige lisenser
fra Microsoft.
Innholdseiere bruker
innholdstilgangsteknologien Microsoft
PlayReady™ for å beskytte opphavsretten
sin, inkludert opphavsrettsbeskyttet
innhold. Denne enheten bruker PlayReadyteknologi for å få tilgang til PlayReadybeskyttet innhold og/eller WMDRMbeskyttet innhold. Hvis enheten ikke
håndhever restriksjoner på innholdsbruk på
en tilfredsstillende måte, kan innholdseiere
kreve at Microsoft trekker tilbake enhetens
mulighet til å bruke PlayReady-beskyttet
innhold. Tilbakekalling skal ikke påvirke
ubeskyttet innhold eller innhold som er
beskyttet av andre teknologier for
innholdsbeskyttelse. Innholdseiere kan
kreve at du oppgraderer PlayReady for at du
skal få tilgang til innholdet deres. Hvis du
avslår en oppgradering, vil du ikke få tilgang
til innhold som er avhengig av
oppgraderingen.
• Gracenote, Gracenote-logoen og
-logotypen, Powered by Gracenote,
Gracenote MusicID, Gracenote VideoID
og Gracenote Video Explore er enten
registrerte varemerker eller varemerker
som tilhører Gracenote, Inc. i USA og/eller
andre land.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og
Wi-Fi Alliance® er registrerte varemerker
som tilhører Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ og
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et
sertifiseringsmerke som tilhører
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup-merket er et
sertifiseringsmerke som tilhører
Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, DLNA-logoen og DLNA
CERTIFIED™ er varemerker,
servicemerker eller sertifiseringsmerker
som tilhører Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995–2014, Opera Software
ASA. Med enerett.
• Alle andre varemerker er varemerker som
tilhører sine respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører produsentene. ™- og ®-merkene
forekommer ikke i dette dokumentet.
Lisensavtale for sluttbrukere av Gracenote®
Dette programmet eller denne enheten
inneholder programvare fra Gracenote, Inc.,
registrert i Emeryville, California (Gracenote).
Programvaren fra Gracenote (Gracenoteprogramvaren) gjør denne applikasjonen
eller enheten i stand til å identifisere plater og/
eller filer og innhente musikk- og/eller
videorelatert informasjon, inkludert navn,
artist, spor og tittelinformasjon (Gracenotedata) fra nettservere eller innebygde databaser
(kollektivt kalt Gracenote-servere), og å utføre
andre funksjoner. Du kan bare bruke
Gracenote-data ved hjelp av de
sluttbrukerfunksjonene som er ment for dette
formålet, i dette programmet eller denne
enheten: mottak og visning av Gracenote-data
på denne applikasjonen eller enheten gis ikke
av Gracenote og er det hele og fulle ansvaret til
produsenten av det.
7
Denne applikasjonen eller enheten kan
innholde innhold som tilhører Gracenotes
leverandører. Hvis det gjør det, skal alle
begrensninger angitt her i henhold til
Gracenote-data også gjelde for slikt innhold,
og leverandørene av dette innholdet skal ha
rett til alle fordelene og beskyttelsen som er
tilgjengelige for Gracenote her. Du samtykker
i at du vil bruke Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere kun til
private og ikke-kommersielle formål. Du
samtykker i at du ikke vil overdra, kopiere,
overføre eller sende Gracenote-programvare
eller Gracenote-data til noen tredjepart. DU
SAMTYKKER I AT DU IKKE VIL BRUKE
ELLER UTNYTTE GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARE ELLER
GRACENOTE-SERVERE PÅ MÅTER SOM
DET IKKE UTTRYKKELIG ER GITT
TILLATELSE TIL HER.
Du samtykker i at din ikke-eksklusive lisens
til å bruke Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere vil
bli inndratt ved overtredelse av disse
restriksjonene. Hvis lisensen din blir inndratt,
samtykker du i å avslutte all bruk av
Gracenote-data, Gracenote-programvare
og Gracenote-servere. Gracenote har enerett
til Gracenote-data, Gracenote-programvare
og Gracenote-servere, inkludert alle
eierskapsrettigheter. Det kan ikke under noen
omstendigheter kreves betaling fra Gracenote
for informasjon du har skaffet til veie.
Du samtykker i at Gracenote kan hevde sine
rettigheter i henhold til denne avtalen direkte
overfor deg i sitt eget navn. Gracenote kan
endre eller fjerne Gracenote-data med eller
uten forhåndsvarsel og kan blokkere eller
endre tilgangen til Gracenote-data. Du har
ingen krav overfor Gracenote når det gjelder
slike endringer, fjerning, blokkering eller
modifiseringer.
8
VÆR OPPMERKSOM PÅ at for at du
skal kunne bruke Gracenote-data, må
vanligvis bestemte tekniske krav,
for eksempel denne applikasjonen eller
enheten, programmer, overføringsmetoder,
telekommunikasjonstjenester og andre
tredjepartstjenester, oppfylles og brukes.
Disse kan det oppstå ytterligere kostnader for,
spesielt tilkoblingskostnader, noe som du må
betale for separat. Gracenote leverer ikke slike
applikasjoner eller enheter, programmer,
overføringsmetoder,
telekommunikasjonstjenester eller andre
tjenester, og tar ikke ansvar for tjenester fra
tredjeparter. Gracenote er ikke ansvarlig for
riktig oppsett, tilkobling eller (hvis aktuelt)
utstyr til denne applikasjonen eller enheten
slik at Gracenote-data kan mottas. Dette har
du selv ansvaret for.
Gracenotes serviceavdeling bruker en unik
referanse for å spore henvendelser for
statistiske formål. Formålet med en tilfeldig
tilordnet numerisk referanse er å gjøre det
mulig for Gracenotes serviceavdeling å telle
forespørsler uten kjennskap til din identitet.
Du kan finne mer informasjon på nettsiden
for Gracenote Privacy Policy for Gracenotes
serviceavdeling.
,fortsettelse på side 10
Innholdsfortegnelse
2
4
ADVARSEL
Forsiktighetsregler
Komme i gang
11
16
18
18
Indeks for deler og kontroller
Trinn 1: Koble til spilleren
Trinn 2: Forberede nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkel innstilling
Avspilling
20
22
22
23
Spille av en disk
Avspilling fra en USB-enhet
Avspilling via et nettverk
Tilgjengelige alternativer
Internett
26
Bruke Internett
Innstillinger og justeringer
27
27
27
29
30
31
31
32
33
33
34
Bruke Innstillinger-visningene
[Programvareoppdatering]
[Skjerminnstillinger]
[Lydinnstillinger]
[BD/DVD-visningsinnstillinger]
[Barnelåsinnstillinger]
[Musikkinnstillinger]
[Systeminnstillinger]
[Nettverksinnstillinger]
[Enkle nettverksinnstillinger]
[Tilbakestille]
Ytterligere informasjon
35
39
Feilsøking
Spesifikasjoner
9
Gracenote-programvaren og hvert enkelt
element av Gracenote-data er lisensiert til deg
SOM DE ER. Gracenote gir ingen løfter eller
garantier, verken uttrykt eller underforstått,
angående nøyaktigheten til Gracenote-data
fra Gracenote-serverne. Nedlasting av eller
annet mottak av innhold, spesielt nedlasting
av Gracenote-data, skjer på egen risiko og du
er eneansvarlig for eventuelle skader på dette
programmet eller denne enheten, inkludert
tap av data, som oppstår etter slike handlinger.
Gracenote forbeholder seg retten til å slette
data fra Gracenote-servere og til å endre
datakategorier for et hvilket som helst formål
som Gracenote finner hensiktsmessig. Det gis
ingen garanti om at Gracenote-programvare
eller Gracenote-servere er uten feil eller vil
fungere uten avbrudd. Gracenote er ikke
forpliktet til å gi deg nye, forbedrede eller
ekstra datatyper eller kategorier som
Gracenote kan gjøre tilgjengelige i fremtiden,
og Gracenote kan fritt avbryte sine tjenester på
et hvilket som helst tidspunkt.
GRACENOTE AVVISER ALLE UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA
HEFTELSER OG OVERHOLDELSE AV
IMMATERIELLE RETTIGHETER.
GRACENOTE GIR INGEN GARANTIER
OM RESULTATER SOM KAN OPPNÅS
VED AT DU BRUKER GRACENOTEPROGRAMVARE, GRACENOTE-DATA
ELLER GRACENOTE-SERVERE.
GRACENOTE ER IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR
FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER,
TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE
INNTEKTER.
© 2000 – til nå. Gracenote, Inc. Med enerett.
10
Informasjon om programvarelisens
Hvis du vil ha informasjon om lisensavtalen
for sluttbrukere, ser du [Lisensavtale]
i alternativmenyen for hvert
nettverkstjenesteikon.
Hvis du vil ha detaljer om andre
programvarelisenser, velger du [Oppsett]
og ser [Informasjon om programvarelisens]
i [Systeminnstillinger].
Dette produktet inneholder programvare som
er underlagt GNUs generelle offentlige lisens
("GPL") og mindre generelle offentlige lisens
("LGPL"). Disse lisensene fastslår at kunden
har rett til å anskaffe, endre og distribuere
kildekoden i den angitte programvaren på nytt
i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er brukt
i dette produktet, er underlagt GPL og LGPL
og er tilgjengelig på nettet. Den kan lastes ned
fra følgende nettsted:
http://www.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke gir
tilbakemelding på spørsmål om innholdet
i kildekoden.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan
endres, deaktiveres midlertidig eller avsluttes
uten forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig
i slike situasjoner.
Komme i gang
Indeks for deler og kontroller
Frontpanel
2
6
34
5
A Plateskuff
Brukes for å låse plateskuffen (barnesikring)
B Z (åpne/lukke)
Du kan låse plateskuffen for å hindre at
den åpnes utilsiktet.
Mens spilleren er på trykker du på
x (stopp), HOME og deretter knappen
TOP MENU på fjernkontrollen for å låse
eller låse opp skuffen.
C [/1 (på/hvilemodus)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i hvilemodus.
D På/av-indikator
Lyser når spilleren er på.
E
Komme i gang
1
(USB)-kontakt
Koble en USB-enhet til denne
kontakten.
F Fjernkontrollsensor
11
Bakpanel
A Ventilasjonsåpninger
B DIGITAL OUT (COAXIAL)-kontakt
C HDMI OUT-kontakt
D LAN (100)-terminal
E DC IN 12 V-kontakt (nettadapterinngang)
12
Fjernkontroll
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på
fjernkontrollen, avhenger av platen eller
situasjonen.
A Z (åpne/lukke)
Brukes til å åpne eller lukke
plateskuffen.
-TV- t (TV-signal velg)
Brukes til å velge mellom TV og
andre kilder.
-TV- [/1 (TV på / hvilemodus)
Brukes til å slå TV-en på eller sette
den i hvilemodus.
B Fargeknapper (rød/grønn/gul/
blå)
Hurtigtaster for interaktive
funksjoner.
Komme i gang
[/1 (på/hvilemodus)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i hvilemodus.
C TOP MENU
Brukes til å åpne eller lukke
toppmenyen for BDen eller DVDen.
POP UP / MENU
Brukes til å åpne eller lukke
popup-menyen for BD-ROMen
eller menyen for DVDen.
OPTIONS (side 23)
Viser de tilgjengelige alternativene
på skjermen.
RETURN
Brukes for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
</M/m/,
Flytter merkingen for å velge
et vist element.
b
z
• Knappene N, 2 + og AUDIO har en
uthevet prikk. Bruk den uthevede prikken
som referanse når du betjener spilleren.
• For Kodenumre for TV-er som kan styres,
se side 44.
M/m som en hurtigtast for å starte
vinduet for å søke etter et spor og velge
et spornummer ved avspilling av en
musikk-CD.
Midtknappen (ENTER)
Velger det merkede elementet.
HOME
Åpner spillerens startskjerm.
13
(favoritt) (side 15)
Brukes for å få tilgang til
programmet som er registrert som
en favoritt.
NETFLIX
Brukes til å få tilgang til nettjenesten
NETFLIX. Hvis du vil ha mer
informasjon om tjenesten
NETFLIX, kan du besøke følgende
nettsted (se spesielt FAQ-siden med
svar på en del vanlige spørsmål):
www.sony.eu/support
D m/M (rask spoling bakover/
forover)
• Du kan spole raskt bakover eller
forover ved å trykke på denne
knappen under avspilling av en
plate. Søkehastigheten endres hver
gang du trykker på denne knappen
under avspilling av en video.
• Du kan aktivere sakte avspilling
ved å holde denne knappen nede
i mer enn ett sekund når spilleren
er i pausemodus.
• Ved å holde denne knappen nede
en kort stund mens spilleren er
i pausemodus, kan du vise én
bilderamme om gangen.
N (spill av)
Brukes for å starte eller gjenoppta
avspillingen.
./> (forrige/neste)
Brukes for å hoppe til forrige/neste
kapittel, spor eller fil.
X (pause)
Brukes for å stoppe avspillingen
midlertidig eller gjenoppta
avspillingen.
14
x (stopp)
Brukes for å stoppe avspillingen.
Spilleren husker hvor avspillingen
stoppet (gjenopptakelsespunktet).
Gjenopptakelsespunktet for en tittel
eller et spor er det siste punktet du
spilte av, eller det siste fotoet i en
fotomappe.
SUBTITLE (side 30)
Brukes for å velge undertekstspråk
når en BD-ROM eller DVD VIDEO
har teksting på flere språk.
2 (volum) +/–
Brukes for å justere volumet
på TV-en.
AUDIO (side 30)
Brukes for å velge språkspor når
en BD-ROM eller DVD VIDEO
har flere språkspor.
Brukes for å velge spor (sang)
på en musikk-CD.
(demping)
Slår av lyden midlertidig.
VIS (side 21)
Brukes for å vise avspillings- og
nettleserinformasjon på skjermen.
Vis startskjerm
Tilgjengelige alternativer
Startskjermen vises når du trykker på
HOME. Velg et program ved hjelp av
</M/m/, og trykk på ENTER.
Verktøy
Program
Update Services
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[Mine apper]: Brukes til å administrere
favorittprogrammet. Du kan legge
til snarveier for programmet fra [Alle
apper].
[Inkluderte apper]: Viser det anbefalte
programmet.
[Oppdater tjenester]: Oppdaterer
listen over nettverksprogrammer. Vises
når en oppdatering er tilgjengelig for
nettverksprogrammer.
[Alle apper]: Viser alle tilgjengelige
programmer. Du kan legge til
programmer i [Mine apper] ved å trykke
på OPTIONS og velge [Legg til i Mine
apper].
[Oppsett]: Justerer innstillingene for
spilleren.
[Flytt program]: Sorterer programmer
i [Mine apper].
[Fjern program]: Sletter programmer
i [Mine apper].
[Registrer som favoritt]: Registrerer
1 program på fjernkontrollknappen
(favoritt).
[Datainnhold]: Brukes til å spille av
innholdet på en plate med blandet
innhold.
Komme i gang
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Ulike innstillinger og
avspillingsfunksjoner blir tilgjengelige
når du trykker på OPTIONS. Hvilke
elementer som er tilgjengelige, avhenger
av situasjonen.
15
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke sett støpselet i kontakten før du har koblet til alt annet utstyr.
Koble til TV-en
Koble spilleren til TV-en med en høyhastighets HDMI-kabel.
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
16
Høy kvalitet
Koble til AV-forsterkeren (mottakeren)
Velg én av de følgende tilkoblingsmetodene avhengig av hva slags innganger
AV-forsterkeren (mottakeren) har. Når du velger A eller B, gjør du de
aktuelle innstillingene i [Lydinnstillinger] (side 29).
Komme i gang
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
t Innstilling [BD Audio MIX-innstilling] (side 30).
Koaksial digital kabel
(medfølger ikke)
17
Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkel innstilling
Hvis du ikke vil koble spilleren til et
nettverk, fortsetter du til "Trinn 3: Enkel
innstilling" (side 18).
Bruk en LAN-kabel for å koble til LAN
(100)-terminalen på spilleren.
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsruter ADSL-modem/ Internett
kabelmodem
z
Det anbefales å bruke en isolert og rett
grensesnittkabel (LAN-kabel).
Trådløst oppsett
Bruk spillerens innebygde trådløse
nettverk.
LAN-kabel (medfølger ikke)
18
ADSL-modem/
kabelmodem
Det tar en liten stund før spilleren
kommer på og starter [Enkel
førstegangsinnstilling].
1
Kablet oppsett
Trådløs LANruter
Slå på spilleren for første gang
Internett
Sett inn to batterier av typen R03
(størrelse AAA). Pass på at 3- og #endene på batteriene samsvarer med
merkene i batterirommet i
fjernkontrollen.
2
Koble til den tilhørende nettadapteren
og strømledningen i den nummererte
rekkefølgen som vises nedenfor. Når du
skal fjerne dem, bruker du motsatt
rekkefølge.
Nettadapter (medfølger)
• Når [Enkel førstegangsinnstilling]
er fullført, velger du [Enkle
nettverksinnstillinger] for å bruke
spillerens nettverksfunksjoner.
• For å aktivere trådløs tilkobling stiller
du [Internettinnstillinger]
i [Nettverksinnstillinger] til [Trådløst
oppsett (innebygget)].
• For å deaktivere trådløs tilkobling
stiller du [Internettinnstillinger]
i [Nettverksinnstillinger] til
[Kablet oppsett].
Komme i gang
1 til DC IN 12 V
b
2
3
Strømledning
(medfølger)
til strømnettet
3
Trykk på [/1 for å slå på spilleren.
4
Slå på TV-apparatet, og velg
inngangssignal der. Signalet fra
spilleren vises på TV-skjermen.
5
Utfør [Enkel førstegangsinnstilling].
Følg anvisningene på skjermen
og gjør de grunnleggende
innstillingene med </M/m/,
og ENTER på fjernkontrollen.
</M/m/,
ENTER
19
Bruke BONUSVIEW/BD-LIVE
Avspilling
Spille av en disk
Noen BD-ROM-plater med BD-LIVElogoen har bonusinnhold og andre data
som kan lastes ned og brukes.
Se side 40 for å finne avspillbare plater.
1
2
Bytt signalinngang på TV-en slik
at signalet fra spilleren vises på
TV-skjermen.
Trykk på Z, og legg en plate
i plateskuffen.
1
Koble et USB-minne til USB-inngangen
på spilleren (side 11).
Du kan bruke et USB-minne på
minst 1 GB til lokal lagring.
2
Forberede BD-LIVE (gjelder bare
BD-LIVE).
• Koble spilleren til et nettverk
(side 18).
• Angi [BD-internettilkobling]
i [BD/DVD-visningsinnstillinger]
til [Tillat] (side 31).
3
Avspillingssiden vendes nedover
3
Betjeningsmåten avhenger av
platen. Se bruksanvisningen som
følger med platen.
Trykk på Z for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis avspillingen ikke starter
automatisk, velger du kategorien
[Video],
[Musikk] eller
[Foto] i
(Plate) og trykker
på ENTER.
z
(Plate med blandet innhold) inneholder
datainnhold. Trykk på OPTION på
fjernkontrollen og velg [Datainnhold] for
avspilling av tilgjengelig innhold.
20
Sett inn en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
z
Hvis du vil slette data i USB-minnet,
velger du [Slett BD-data] i [BD/DVDvisningsinnstillinger] og trykker på ENTER.
Alle data som er lagret i buda-mappen vil bli
slettet.
Se på Blu-ray i 3D
Du kan se på en Blu-ray 3D-plate med
Blu-ray 3D-logoen.
1
Gjør klart til avspilling av Blu-ray 3Dplate.
Vise avspillingsinformasjonen
Du kan vise informasjon om avspilling
og lignende ved å trykke på VIS.
Informasjonen som vises, avhenger av
platetypen og status for spilleren.
Eksempel: ved avspilling av en BD-ROM
2
Avspilling
• Spilleren kobles til 3D-kompatible
enheter ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel.
• Angi [3D-avspillingsinnst.] og
[Innst. av TV-skjermstørr. for 3D]
i [Skjerminnstillinger] (side 27).
Sett inn en Blu-ray 3D-plate.
Betjeningsmåten avhenger av
platen. Se bruksanvisningen som
følger med platen.
A Utgangsoppløsning/videofrekvens
z
Se også bruksanvisningene som fulgte med
TV-en og det tilkoblede utstyret.
B Tittelnummer eller -navn
C Den valgte vinkelen
D Lydinnstillingen som er valgt
E Tilgjengelige funksjoner
(
vinkel,
lyd,
teksting)
F Avspillingsinformasjon
Viser avspillingsmodus,
fremdriftslinje, platetype,
videokodek, bithastighet,
gjentakelsestype, forløpt tid og
total spilletid.
G Kapittelnummer
21
Avspilling fra en
USB-enhet
Du finner mer informasjon om
"Avspillbare filtyper" her: side 41.
1
3
Server
Spiller
Koble en USB-enhet til USB-inngangen
på spilleren (side 11).
Les bruksanvisningen som følger
med USB-enheten, før du kobler
den til.
2
Avspilling av en fil fra en DLNA-server via
denne enheten (DLNA-spiller)
Velg
[USB-enhet] med
</M/m/, og trykk på ENTER.
Velg kategorien
[Video],
[Musikk] eller [Foto] med M/m,
og trykk på ENTER.
Velg kategorien
[Video],
[Musikk] eller
[Foto] fra
[Media-server] i [Alle apper],
og velg deretter filen du vil spille av.
Spille av en fil fra en DLNA-server via et
annet produkt (Presenterer)
Når du spiller av filer fra en DLNAserver på denne enheten, kan du styre
avspillingen med et DLNA kontrollerkompatibelt produkt (for eksempel
en telefon).
Avspilling via et nettverk
Spille av filer på et
hjemmenettverk (DLNA)
Et DLNA-kompatibelt produkt kan
spille av video-/musikk-/fotofiler som er
lagret på et annet DLNA-kompatibelt
produkt via et nettverk.
1
Forberede bruk av DLNA.
• Koble spilleren til et nettverk
(side 18).
• Forberede de andre nødvendige
DLNA-kompatible produktene.
Se bruksanvisningen som følger
med produktet.
22
Server
Presenterer
Kontroller
Du kan styre denne enheten med en
DLNA-kontroller. Se bruksanvisningen
som følger med DLNA-kontrolleren.
b
Med TV SideView
b
Registreringen kan bare utføres på
startskjermen.
Bruke skjermspeiling
Skjermspeiling er en funksjon som
viser skjermen til en mobil enhet på
TV-skjermen via Miracast-teknologi.
Skjermspeilingskompatible enheter (for
eksempel smarttelefoner og nettbrett)
kan kobles direkte til spilleren. Du kan
vise enhetens skjerminnhold på en stor
TV-skjerm. Det er ikke nødvendig med
en trådløsruter (eller tilgangspunkt) for
å bruke denne funksjonen.
1
Velg [Skjermspeiling] fra startskjermen
med </M/m/, og trykk på ENTER.
2
Følg instruksjonene-på skjermen.
Avspilling
TV SideView er en gratisapplikasjon
for fjernstyring med mobile enheter
(for eksempel for smarttelefoner). Ved
å bruke TV SideView sammen med
denne spilleren kan du enkelt styre
spilleren ved hjelp av
fjernkontrollenheten. Du kan starte
en tjeneste eller et program direkte
fra fjernkontrollenheten og vise
plateinformasjon under avspilling
av platen. TV SideView kan også
brukes som fjernkontroll og
programvaretastatur.
Før du bruker TV SideView-enheten
sammen med denne spilleren den første
gangen, må du registrere TV
SideView-enheten. Følg instruksjonene
på skjermen på TV SideView-enheten
for å registrere den.
• Når du bruker skjermspeiling, kan lyd- og
bildekvaliteten i enkelte tilfeller bli redusert
på grunn av interferens fra andre nettverk.
• Enkelte nettverksfunksjoner kan være
utilgjengelige når du bruker skjermspeiling.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Det gis ingen garanti om at alle
Miracast-kompatible enheter kan kobles
til systemet.
• Du kan forbedre avspillingskvaliteten ved
å stille inn [Skjermspeiling RF-innstilling]
(side 33).
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og
avspillingsfunksjoner blir tilgjengelige
når du trykker på OPTIONS. Hvilke
elementer som er tilgjengelige, avhenger
av situasjonen.
Vanlige alternativer
x
[Gjenta innstilling]: Definerer
gjentakelsesmodus.
x
x
x
[3D-meny]:
– [Simulert 3D]: Brukes for å justere
den simulerte 3D-effekten.
– [3D dybdejustering]: Brukes for
å justere dybden på 3D-bilder.
– [2D-avspilling]: Brukes for å angi
avspilling av 2D-bilder.
[Spill av]/[Stopp]: Brukes for å starte
eller stoppe avspillingen.
[Spill av fra start]: Brukes for å spille
av elementet fra begynnelsen.
23
x
[Endre kategori]: Brukes for å bytte
mellom
[Video]-,
[Musikk]og
[Foto]-kategorien.
gjelder bare
x
x
x
x
[Video]
[3D-avspillingsinnst.]: Brukes
for å angi om 3D-video skal vises
automatisk eller ikke.
[A/V SYNC]: Brukes for å justere
synkroniseringen av bilde og lyd ved
å forsinke lydsignalet i forhold til
bildesignalet (0 til 120 millisekunder).
x
x
x
x
*1
[Videoinnstillinger]:
– [Bildekvalitetsmodus]: Brukes til
å velge bildeinnstillinger for ulike
lysmiljøer.
*1
*2
z [Direkte] /[Standard]
*1*2
z [Lysere rom]
*1*2
z [Kinosal]
*1
z [Auto]
*1
*1
z [Tilpass1] /[Tilpass2]
x [Struktur-remaster]: Brukes
for å justere skarphet og detaljer
i kantene.
x [Superoppløsning]: Brukes for
å forbedre oppløsningen.
x [Utjevne]: Brukes for å redusere
"banding" (ujevne
fargeoverganger) på skjermen
ved å jevne ut graderinger på
flate områder.
x [Kontrast-remaster]: Brukes for
å tilpasse nivåene av svart og
hvitt automatisk slik at skjermen
ikke blir for mørk og bildet blir
modulert.
x [Klar svart]: Brukes for å justere
hvordan mørke deler av bildet
gjengis. Funksjonen fjerner ikke
all skygge. Spilleren vil fortsatt
kunne vise vakre bilder med
mørke farger.
x [FNR]: Brukes for å redusere
tilfeldig støy i bildet.
24
x
*2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
[BNR]: Brukes for å redusere
mosaikklignende blokkstøy
i bildet.
[MNR]: Brukes for å redusere
problemer med støy i kantene av
bildet (såkalt "moskitostøy").
[Kontrast]
[Lysstyrke]
[Farge]
[Fargetone]
Tilgjengelig ved avspilling av videosignaler
på 2 K. Hvis du vil vise disse valgene mens
spilleren er koblet til 4K-kompatibelt
utstyr, må du sette [4K-utgang]
i [Skjerminnstillinger] til [Av].
Tilgjengelig ved avspilling av videosignaler
på 4 K.
[Pause]: Brukes til å stoppe avspilling
midlertidig.
[Toppmeny]: Brukes til å vise
toppmenyen for BD-en eller DVD-en.
[Meny]/[Popup-meny]: Brukes til å
vise popup--menyen for BD-ROM-en
eller menyen for DVD-en.
[Tittelsøk]: Brukes til å søke etter en
tittel på BD-ROMer/DVD-videoer og
spille av fra begynnelsen.
[Kapittelsøk]: Brukes for å søke etter
et kapittel og spille det av fra
begynnelsen.
[Audio]: Brukes til å velge språkspor
når en BD-ROM eller DVD-video har
flere språkspor. Brukes til å velge spor
(sang) på en musikk-CD.
[Teksting]: Brukes til å velge
undertekstspråk når en BD-ROM eller
DVD-video har teksting på flere
språk.
[Vinkel]: Brukes til å bytte til andre
innsynsvinkler når flere vinkler er tatt
opp på BD-ROMer/DVD-videoer.
[Nummerinntasting]: Brukes til å
velge tall med </M/m/, -tastaturet
på fjernkontrollen.
x
[Videosøk]: Brukes til å vise
informasjon om BD-ROM/
DVD-ROM ved hjelp av Gracenoteteknologi.
Brukes til å søke etter relatert
informasjon med nøkkelord fra
Gracenote når du velger
[Medvirkende] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler når
du velger [Avspillingshistorikk] eller
[Søkehistorikk].
x
x
x
[Musikk]
[Spor søk]: Brukes for å søke etter
spornummer ved avspilling av
musikk-CD.
[Legg til l.b.visn. BGM]: Brukes for
å registrere musikkfiler i USB-minnet
som bakgrunnsmusikk til
lysbildevisning (BGM).
[Musikksøk]: Brukes for å vise
informasjon om lyd-CDen (CD-DA)
ved hjelp av Gracenote-teknologi.
Brukes for å søke etter relatert
informasjon med nøkkelord fra
Gracenote når du velger [Spor],
[Artist] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler når
du velger [Avspillingshistorikk] eller
[Søkehistorikk].
Gjelder bare
x
x
x
x
[Endre visning]: Brukes til å bytte
mellom [Rutenettvisning] og
[Listevisning].
[Vis bilde]: Viser det valgte fotoet.
[Lysbildevisning]: Starter en
lysbildevisning.
[Roter venstre]: Brukes for å rotere
fotoet 90 grader mot klokken.
[Roter høyre]: Brukes for å rotere
fotoet 90 grader med klokken.
Avspilling
gjelder bare
x
[Foto]
x
[Lysbildehastighet]: Brukes for
x
å endre lysbildehastigheten.
[Lysbildeeffekt]: Brukes for å velge
effekter for en lysbildevisning.
x
[Lysbildevisn. BGM]:
– [Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
– [Min musikk fra USB]: Brukes til
å velge musikkfilene som er
registrert i [Legg til l.b.visn. BGM].
– [Spill fra musikk-CD]: Brukes
til å velge spor på en CD-DA
(musikk-CD).
25
Internett
Bruke Internett
Du kan koble til Internett og besøke
nettsteder.
1
Klargjør nettleseren.
Koble spilleren til et nettverk
(side 18).
2
3
Velg
[Alle apper] på startskjermen
med </M/m/,.
Velg
[Nettleser] med
</M/m/, og trykk på ENTER.
z
Denne nettleseren støtter ikke alle
nettstedsfunksjoner, og det kan forekomme
at nettsteder ikke vises slik de skal.
Nettleservisning
Hvilken informasjon som vises,
avhenger av nettstedet og sidestatusen.
History
Tabs
New Tab
26
Bookmarks
Close Tab
A Virtuell markør
Trykk på </M/m/, for å vise den
virtuelle markøren.
Består av tre forskjellige visuelle
tilstander;
(pil) for normal,
(peker) for koblinger som tekst
og bilder og (I-beam) for
redigerbare inntastingsfelt på et
nettsted.
B Snarveier
Flytt den virtuelle markøren til
toppen av nettstedet for å vise
snarveiene.
C Nettleserrad
Trykk på DISPLAY eller flytt den
virtuelle markøren til toppen av
nettstedet for å vise nettleserraden.
D Rullefelt
Flytt den virtuelle markøren til den
nærmeste kanten ved å trykke på
</M/m/, så vil nettstedet bla
i henhold til dette.
E Tekstfelt
Flytt den virtuelle markøren til
tekstfeltet, og trykk på ENTER for
å vise programvaretastaturet.
F Sikker tilkobling-ikon
Vises når nettstedet er beskyttet og
tilkoblingen er sikker.
G Fremdriftsindikator
Vises når nettstedet laster.
Innstillinger og justeringer
Bruke Innstillingervisningene
Velg
[Oppsett] på startskjermen
hvis du vil endre noen av innstillingene
for spilleren.
Standardinnstillingene er understreket.
1
[Skjerminnstillinger]
Velg
[Oppsett] på startskjermen
med </M/m/,.
x [3D-avspillingsinnst.]
Velg ikonet for oppsettkategorien ved
hjelp av M/m, og trykk på ENTER.
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Av]: Velg dette alternativet for å vise
alt innhold i 2D.
[Programvareoppdatering]
x [Innst. av TV-skjermstørr. for 3D]
Angir skjermstørrelsen for en-3Dkompatibel TV.
Internett/Innstillinger og justeringer
2
z
• Vi anbefaler å oppdatere programvaren hver
2. måned.
• Hvis nettverkstilstanden er dårlig, kan du gå
til www.sony.eu/support for å laste ned den
nyeste programvareversjonen og oppdatere
via USB-minne.
Du kan også få informasjon om
oppdateringsfunksjoner på nettstedet.
x [TV-type]
x [Oppdater via Internett]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren ved hjelp av et tilgjengelig
nettverk. Pass på at nettverket er
koblet til Internett. Du finner mer
informasjon på "Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling" (side 18).
[16:9]: Velg dette alternativet når du
kobler til en widescreen-TV eller en TV
med bredmodusfunksjon.
[4:3]: Velg dette alternativet når du
kobler til en TV med 4:3-skjerm uten
bredmodusfunksjon.
x [Skjermformat]
x [Oppdater via USB-minne]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren med et USB-minne. Pass på
at programvareoppdateringsmappen
har riktig navn (UPDATE) og at alle
oppdateringsfilene lagres i denne
mappen. Spilleren kan gjenkjenne
opptil 500 filer/mapper i ett enkelt lag,
inkludert oppdateringsfiler/-mapper.
[Full]: Velg dette alternativet
når du kobler til en TV med
bredmodusfunksjon. Viser et 4:3skjermbilde i skjermformat 16:9
selv på en widescreen-TV.
[Normal]: Brukes til å endre
bildestørrelsen slik at den passer til
skjermstørrelsen med det opprinnelige
skjermformatet.
27
x [DVD-skjermformat]
[Letterbox]: Brukes til å velge bredt bilde
med svarte felt øverst og nederst.
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til en
TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[På]: Brukes for å slå på funksjonen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler på
1080/24p.
[Pan & Scan]: Brukes til å vise bildet i full
høyde på hele skjermen, med beskårede
sider.
[DVD-ROM 24p utgang]
x [Kinokonverteringsmodus]
[Datainnhold 24p utgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Spilleren oppdager
automatisk om materialet er videobasert
eller filmbasert, og bruker riktig
konverteringsmetode.
[Video]: Konverteringsmetoden som
passer for videobasert materiale, velges
alltid uavhengig av materialet.
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold som er lagret på en
USB-minnepinne eller en datadisk.
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til en
TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler
på 1080/24p.
x [Utgangsvideooppløsning]
Normalt bør du velge [Auto]. Velg
[Opprinnelig oppløsning] for å overføre
oppløsningen platen er innspilt med.
Når oppløsningen er lavere enn SDoppløsningen, skaleres den opptil SDoppløsning.
x [24p utgang]
Overfører bare videosignaler på 24p når
en TV som er 1080/24p-kompatibel,
kobles til via en HDMI-tilkobling og
[Utgangsvideooppløsning] er satt til
[Auto] eller [1080p].
28
[BD-ROM 24p utgang]
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til en
TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler på
1080/24p.
[Nettverksinnhold 24p utgang]
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold fra andre nettverk
som hjemmenettverk, skjermspeiling
etc.
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til en
TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler
på 1080/24p.
x [4K-utgang]
x [HDMI-utgang Dyp farge]
[Auto1]: Overfører videosignaler på 2K
(1920 × 1080) ved videoavspilling og
videosignaler på 4K ved fotoavspilling
når du kobler til Sony 4K-kompatibelt
utstyr.
Sender 4K-videosignaler under
avspilling av 24p-videoinnhold i
BD ROM/DVD ROM/datainnhold/
nettverksinnhold eller fotoavspilling når
det kobles til utstyr som er kompatibelt
med Sony 4K.
Denne innstillingen fungerer ikke for
avspilling av 3D-video.
[Auto2]: Overfører automatisk
videosignaler på 4K/24p når du kobler til
4K/24p-kompatibelt utstyr og gjør de
nødvendige innstillingene i [BD-ROM
24p-utgang], [DVD-ROM 24p-utgang],
[Datainnhold 24p utgang] eller
[Nettverksinnhold 24p utgang] og
overfører dessuten bilder på 4K/24p når
du spiller av 2D fotofiler.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[16 bit]/[12 bit]/[10 bit]: Sender
videosignaler på 16 bit/12 bit/10 bit når
den tilkoblede TV-en er kompatibel med
Deep Colour.
[Av]: Velg dette alternativet når bildet er
ustabilt eller fargene ser unaturlige ut.
Hvis Sony-utstyret ditt ikke oppdages når du
velger [Auto1], vil innstillingen gi samme
resultat som [Auto2]-innstillingen.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Oppdager automatisk hva slags
TV-type som er tilkoblet, og velger
fargeinnstillinger i samsvar med dette.
[YCbCr (4:2:2)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Overfører videosignaler av typen
RGB.
[På]: Brukes for å jevne ut gradering av
videosignaler fra HDMI OUTkontakten.
[Av]: Velg dette alternativet når
videosignalene som overføres, virker
ustabile eller fargene ser unaturlige ut.
x [IP-innhold NR Pro]
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Brukes for å
justere bildekvaliteten for
Internettinnhold.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
Innstillinger og justeringer
b
x [SBM] (Super Bit Mapping)
x [Pause-modus]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Dynamiske, levende bilder
vises helt skarpe.
[Ramme]: Stillbilder vises med høy
oppløsning.
[Lydinnstillinger]
x [Digital lydutgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Brukes til å overføre
lydsignaler avhengig av statusen for de
tilkoblede enhetene.
[PCM]: Brukes til å overføre PCMsignaler fra DIGITAL OUT (COAXIAL) /
HDMI OUT-inngangen.
29
x [DSD utgangsmodus]
x [Miks ned]
[Auto]: Brukes for å overføre DSDsignaler fra HDMI OUT-kontakten når
du spiller av en Super Audio CD. Sender
LPCM-signaler i stedet hvis HDMItilkoblet enhet ikke støtter DSD.
[Av]: Sender PCM-signaler fra HDMI
OUT-kontakten når du spiller av en
Super Audio CD.
[Surround]: Brukes for å gjengi
lydsignaler med surround-effekt. Bruk
dette alternativet hvis du kobler til en
lydenhet som støtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Brukes for å gjengi lydsignaler
uten surround-effekt. Bruk dette
alternativet hvis du kobler til en lydenhet
som ikke støtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
x [BD Audio MIX-innstilling]
[På]: Gjengir den innhentede lyden ved
å mikse den interaktive lyden og den
sekundære lyden til den primære lyden.
[Av]: Brukes for å gjengi bare den
primære lyden. Velg dette alternativet
hvis du vil overføre HD-lydsignaler til en
AV-forsterker (mottaker).
[BD/DVDvisningsinnstillinger]
x [BD/DVD-menyspråk]
x [Digital musikkforsterker]
[På]: Angi lydeffekten ved avspilling av
Internett- eller USB-innhold.
[Av]/[Sound Bar-mod.]: Brukes for å slå
av funksjonen.
Brukes til å velge standard menyspråk
for BD-ROMer og DVD-videoer.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se "Språkkodeliste"
(side 44)).
x [Dolby D-kompatibel utgang]
x [Audiospråk]
[På]: Konverterer DTS-lydkilde til Dolby
Digital-lyd ved hjelp av EDID (Extended
Display Identification Data).
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
Brukes for å velge standard audiospråk
for BD-ROM- og DVD-VIDEO-plater.
Når du velger [Original], brukes det
språket som er prioritert på platen.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se "Språkkodeliste"
(side 44)).
x [Audio DRC]
[Auto]: Brukes til å avspilling innenfor
det dynamiske området som er definert
av platen (gjelder bare BD-ROM). Andre
plater avspilles med [På]-nivå.
[På]: Brukes til avspilling med standard
komprimeringsnivå.
[Av]: Ingen komprimering utføres.
Lyden gjengis mer dynamisk.
30
x [Undertekstspråk]
Brukes for å velge standard
undertekstspråk for BD-ROM- og
DVD VIDEO-plater.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se "Språkkodeliste"
(side 44)).
x [Avspillingslag for BD hybridplate]
[BD]: Spiller av BD-lag.
[DVD/CD]: Spiller av DVD- eller
CD-lag.
x [BD-internettilkobling]
[Tillat]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Ikke tillat]: Brukes for å blokkere
Internett-tilkobling.
x [Slett BD-data]
Brukes for å slette data i USB-minnet.
Alle lagrede data i buda-mappen slettes.
Med barnesikringsfunksjonen kan
enkelte scener blokkeres eller bli erstattet
av andre scener. Følg instruksjonene på
skjermen og skriv inn det firesifrede
passordet.
x [Usensurert internettvideo]
[Tillat]: Brukes for å tillate avspilling av
uklassifiserte Internett-videoer.
[Blokk]: Brukes for å blokkere avspilling
av uklassifiserte Internettvideoer.
[Musikkinnstillinger]
x [Avspillingslag for Super Audio CD]
x [Passord]
Brukes for å angi eller endre passordet
for barnesikringsfunksjonen. Med
passordbeskyttelse kan du begrense
mulighetene til å spille av innhold fra
BD-ROM, DVD VIDEO og Internett.
Du kan om ønskelig skille mellom
restriksjonsnivåene for innhold på
BD-ROMer, DVD-videoer og Internettvideoer.
[Super Audio CD]: Spiller av Super
Audio CD-laget.
[CD]: Spiller av CD-laget.
Innstillinger og justeringer
[Barnelåsinnstillinger]
x [BD-barnelås] / [DVD-barnelås] /
[Internettvideo-barnelås]
x [Avspill.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Spiller av tokanalsområdet.
[DSD Multi]: Spiller av
flerkanalsområdet.
x [Sonenummer for barnelås]
Rettigheter til å spille av enkelte
BD-ROMer, DVD-videoer eller
Internett-videoer kan være begrenset
til visse geografiske områder. Enkelte
scener kan være blokkert eller erstattet
av andre scener. Følg instruksjonene på
skjermen og skriv inn det firesifrede
passordet.
31
[Systeminnstillinger]
x [OSD-språk]
Brukes til å velge hvilket språk spilleren
skal vise på skjermen.
x [HDMI-innstillinger]
Betjeningen forenkles ved å koble til
Sony-komponenter som er kompatible
med HDMI-funksjoner, via en
høyhastighets HDMI-kabel.
[Kontroll for HDMI]
[På]: Følgende BRAVIA Syncfunksjoner er tilgjengelige:
– Ettrykksavspilling
– Slå av systemet
– Endring av språk
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
z
Du finner mer informasjon
i bruksanvisningen som følger med TV-en
eller den aktuelle komponenten.
[Koblet til TV-av]
[Gyldig]: Brukes for å slå av spilleren
når den tilkoblede TV-en går
i standbymodus (BRAVIA Sync).
[Invalid]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Hurtigstartmodus]
[På]: Forkorter oppstartstiden når du
slår på spilleren.
[Av]: Reduserer strømforbruket
i standbymodus.
x [Automatisk hvilemodus]
[På]: Brukes til å angi at spilleren skal gå
i standbymodus hvis knappene ikke er
i bruk på 20 minutter.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
32
x [Automatisk visning]
[På]: Brukes hvis du vil at det automatisk
skal vises informasjon på skjermen når
du endrer visningstitler, bildemodi,
lydsignaler e.l.
[Av]: Viser informasjon bare når du
trykker på VIS .
x [Skjermsparer]
[På]: Slår på skjermsparerfunksjonen.
Skjermsparerbildet vises når du ikke
bruker spilleren på over 10 minutter
mens et bilde vises på skjermen.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Programvareoppdat.-melding]
[På]: Brukes hvis du vil at spilleren skal
gi informasjon om nyere programvare
(side 27).
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Gracenote-innstillinger]
[Auto]: Laster automatisk ned
informasjon om platen når du stopper
avspillingen av den. Koble til nettverket
for å laste ned.
[Manuell]: Brukes for å laste ned
informasjon om platen når du velger
[Videosøk] eller [Musikksøk].
x [Enhetsnavn]
Brukes for å vise navnet som er gitt til
spilleren. Navnet som er gitt til spilleren,
kan endres.
x [Systeminformasjon]
Brukes for å vise informasjon
om spillerens programvareversjon
og MAC-adresse.
x [Informasjon om
programvarelisens]
Brukes for å vise informasjon om
programvarelisens.
[Nettverksinnstillinger]
x [Internettinnstillinger]
Koble spilleren til nettverket på forhånd.
Du finner mer informasjon på "Trinn 2:
Forberede nettverkstilkobling" (side 18).
[Kablet oppsett]: Velg dette alternativet
hvis du kobler til en bredbåndsruter med
en LAN-kabel.
[Trådløst oppsett (innebygget)]:
Velg dette alternativet hvis du bruker
spillerens innebygde trådløse nettverk.
x [Nettverkets tilkoblingsstatus]
Brukes for å vise gjeldende status for
nettverket.
x [Nettverkstilkoblingsdiagnose]
Brukes for å kontrollere at
nettverksoppkoblingen fungerer
som den skal, ved å kjøre
nettverkdiagnostikk-funksjonen.
x [Skjermspeiling RF-innstilling]
[Auto]: Brukes for å angi
radiofrekvensbåndet automatisk for
skjermspeilingstilkobling.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Angir CH 1/
CH 6 / CH 11 som prioritet.
[På]: Brukes for å tillate automatisk
tilgang fra et nyoppdaget DLNAkontroller-kompatibelt produkt.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Renderer-tilgangskontroll]
Viser en liste med DLNA-kontrollerkompatible produkter og angir om
kommandoer fra kontrollene i listen
skal godtas.
x [Registrerte eksterne enheter]
Brukes for å vise en liste over de eksterne
enhetene du har registrert.
x [Fjernstart]
[På]: Slår spilleren av eller på ved hjelp av
fjernkontrollenheten når du kobler til
nettverket.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
b
Sett [Fjernstart] til [På] og slå av spilleren for
å sette nettverksoppkoblingen i hvilemodus
(side 39).
Innstillinger og justeringer
z
Du finner mer informasjon på følgende
nettsted (FAQ-siden gir svar på en del vanlige
spørsmål):
www.sony.eu/support
x [Tilgangst. til auto renderingse.]
[Enkle
nettverksinnstillinger]
Velg [Enkle nettverksinnstillinger]
for å angi nettverksinnstillinger.
Følg instruksjonene på skjermen.
x [Tilkoblingsserverinnstillinger]
Brukes for å angi om den tilkoblede
serveren skal vises eller ikke.
33
[Tilbakestille]
x [Tilbakestill til fabrikkens
standardinnstillinger]
Brukes for å tilbakestille innstillingene
av spilleren til fabrikkens
standardinnstillinger ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen tilbakestilles.
x [Initialisere personlig informasjon]
Brukes for å slette all personlig
informasjon som er lagret i spilleren.
b
Av sikkerhetshensyn bør all personlig
informasjon slettes før du avhender,
gir bort eller videreselger denne enheten.
Ta nødvendige forholdsregler, som
for eksempel å logge av, når du har brukt
en nettverkstjeneste.
34
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Hvis du opplever noen av de følgende
problemene når du bruker spilleren, bør
du prøve å finne en løsning med denne
feilsøkingsveiledningen før du vurderer
å levere spilleren til reparasjon. Hvis du
ikke klarer å løse problemet, bør du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Bilde
, Kontroller at alle tilkoblingskabler er
satt inn riktig (side 16).
, Bytt signalinngang på TV-en slik at
signalet fra spilleren vises.
, Tilbakestill [Utgangsvideooppløsning]
til laveste oppløsning ved å trykke på
x (stopp), HOME-knappen og
deretter POP UP / MENU-knappen
på fjernkontrollen.
, Prøv følgende løsning: 1 Slå spilleren
av og på igjen. 2 Slå det tilkoblede
utstyret av og på igjen. 3 Koble fra
HDMI-kabelen og koble den deretter
til igjen.
, DVI-enheten som er koblet til
HDMI OUT-inngangen, støtter ikke
opphavsrettbeskyttelsesteknologi.
, Kontroller
[Utgangsvideooppløsning]innstillingene i [Skjerminnstillinger]
(side 28).
, Kontroller [24p utgang] i
[Skjerminnstillinger] (side 28)for
BD ROM/DVD ROM/datainnhold/
nettverksinnhold.
, Når [Kontroll for HDMI] i
[HDMI-innstillinger] settes til [På]
(side 32), endres språket som vises på
skjermen, automatisk til det språket
som er valgt på den tilknyttede TV-en
(hvis du for eksempel endrer
innstillingen på TV-en).
Lyd
Det er ikke noe lydsignal, eller lyden gjengis
ikke riktig.
, Kontroller at alle tilkoblingskabler
er satt inn riktig (side 16).
, Bytt signalinngang på AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) slik at lydsignalene
fra spilleren overføres fra AVforsterkeren (AV-mottakeren).
, Hvis lydsignalet ikke overføres via
DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT-inngangen, bør du
kontrollere lydinnstillingene (side 29).
, For HDMI-tilkoblinger kan du prøve
følgende: 1 Slå spilleren av og på
igjen. 2 Slå det tilkoblede utstyret av
og på igjen. 3 Koble fra HDMIkabelen og koble den deretter til igjen.
, For HDMI-tilkoblinger: Hvis spilleren
er koblet til en TV via en AVforsterker (AV-mottaker), kan du
prøve å koble HDMI-kabelen direkte
til TV-en. Se også bruksanvisningen
som følger med AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
, En DVI-enhet er koblet til
HDMI OUT-inngangen
(DVI-inngangen aksepterer
ikke lydsignaler).
, Enheten som er koblet til
HDMI OUT-inngangen, støtter ikke
spillerens lydformat. Kontroller
lydinnstillingene (side 29).
Ytterligere informasjon
Det vises ikke noe bilde, eller bildet gjengis
ikke riktig.
Språket som vises på skjermen endres
automatisk når du kobler til HDMI OUTinngangen.
35
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD
Master Audio) overføres ikke som bitstream.
, Angi [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger] til [Av] (side 30).
, Kontroller at den tilkoblede AVforsterkeren (AV-mottakeren) er
kompatibel med hvert av HD Audioformatene.
Interaktiv lyd overføres ikke.
, Angi [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger] til [På] (side 30).
Meldingskode 3 [Lydutganger er midlertidig
dempet. Ikke juster avspillingsvolumet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling
på denne enheten. Du finner mer
informasjon på http://www.cinavia.com.
Meldingskode 3.] vises på skjermen når
en plate spilles av.
, Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som
indikerer at dette er en uautorisert
kopi av profesjonelt produsert innhold
(side 6).
Plate
Platen blir ikke avspilt.
, Platen er tilsmusset eller skjev.
, Platen er opp-ned. Sett inn platen med
avspillingssiden ned.
, Platen har et format som ikke kan
spille av på denne spilleren (side 40).
, Spilleren kan ikke spille av en
opptaksplate som ikke er fullført på
riktig måte .
, Regionkoden på BD- eller DVD-platen
samsvarer ikke med regionkoden for
spilleren.
36
USB-enhet
Spilleren gjenkjenner ikke en tilkoblet USBenhet.
, Kontroller at USB-enheten er satt
riktig inn i USB-inngangen.
, Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
, Kontroller om USB-enheten er på.
, Hvis USB-enheten er tilkoblet via en
USB-hub, bør du prøve å koble USBenheten direkte til spilleren.
Internettstreaming
Bilde-/lydkvaliteten er dårlig. / I enkelte
programmer er detaljene uskarpe, spesielt
ved raske bevegelser eller i mørke scener.
, Bilde-/lydkvaliteten kan forbedres ved
å endre tilkoblingshastigheten.
Anbefalt tilkoblingshastighet er minst
2,5 Mbps for video med
standardoppløsning (10 Mbps for
video med høyoppløsning).
Nettverkstilkobling
Spilleren kan ikke koble til nettverket.
, Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 18) og nettverksinnstillingene
(side 33).
PCen kan ikke kobles til Internett etter at du
har utført [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
, Trådløsinnstillingene for ruteren kan
bli endret automatisk hvis du bruker
Wi-Fi Protected Setup-funksjonen før
du justerer innstillingene for ruteren.
I slike tilfeller må du endre
innstillingene for det trådløse
nettverket på PCen tilsvarende.
Spilleren kan ikke kobles til den trådløse
LAN-ruteren.
, Kontroller at den trådløse LANruteren er på.
, Rekkevidden for det trådløse nettet
kan være redusert på grunn materialet
i veggene, mottaksforhold for
radiobølger eller hindere mellom
systemet og den trådløse LAN-ruteren.
Reduser avstanden mellom spilleren
og den trådløse LAN-ruteren.
, Enheter som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz, for eksempel
mikrobølgeovner, Bluetooth eller
digitale, trådløse enheter, kan forstyrre
kommunikasjonen. Flytt spilleren bort
fra slike enheter, eller slå av disse
enhetene.
, Trykk på RETURN for å gå tilbake til
forrige skjermbilde, og kjør trådløst
oppsett på nytt. Hvis ønsket trådløs
ruter fortsatt ikke gjenkjennes, velger
du [Registrering av ny tilkobling] for
å utføre [Manuell registrering].
Meldingen [En ny programvareversjon
er tilgjengelig. Gå til avsnittet
"Oppsett" i menyen og velg
"Programvareoppdatering" for å utføre
oppdateringen.] vises på skjermen når
spilleren slås på.
, Du finner informasjon om hvordan
du kan oppdatere programvaren
i spilleren i avsnittet
[Programvareoppdatering] (side 27).
[Kontroll for HDMI]-funksjonen fungerer
ikke (BRAVIA Sync).
, Kontroller at [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] er satt til [På]
(side 32).
, Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
må du slå spilleren av og på igjen.
, Etter et strømbrudd bør du sette
[Kontroll for HDMI] i
[HDMI-innstillinger] til [Av],
og deretter sette [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] til [På]
(side 32).
, Kontroller følgende og les
bruksanvisningen som fulgte
med komponenten.
– Den tilkoblede komponenten er
kompatibel med [Kontroll for
HDMI]-funksjonen.
– Den tilkoblede komponentens
innstilling for [Kontroll for HDMI]funksjonen er korrekt.
, Hvis du kobler spilleren til en TV via
en AV-forsterker (AV-mottaker),
– og AV-forsterkeren (AVmottakeren) ikke er kompatibel
med [Kontroll for HDMI]funksjonen, kan det oppstå
problemer med å styre TV-en med
spilleren.
– hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
trekker ut og setter inn igjen
støpselet på strømledningen eller
det forekommer strømstans, kan du
prøve følgende: 1 Bytt
signalinngang for AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) slik at bildet
fra spilleren vises på TV-skjermen.
2 Sett [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] til [Av],
og sett deretter [Kontroll for
HDMI] i [HDMI-innstillinger]
Ytterligere informasjon
Ruteren jeg vil bruke, vises ikke på listen
over trådløse nettverk.
Kontroll for HDMI (BRAVIA Sync)
37
til [På] (side 32). Se også
bruksanvisningen som følger
med AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
Slå av systemet-funksjonen fungerer ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller at [Kontroll for HDMI]
og [Koblet til TV-av] i
[HDMI-innstillinger] er satt til [På]
og [Gyldig] (side 32).
Andre
Avspillingen starter ikke fra begynnelsen
av innholdet.
, Trykk på OPTIONS og velg [Spill av
fra start].
Avspillingen starter ikke fra
gjenopptakelsespunktet der du sist
stoppet avspillingen.
, Avhengig av hvilken type plate du
bruker, kan gjenopptakelsespunktet
bli slettet fra minnet når
– du åpner plateskuffen.
– du kobler fra USB-enheten.
– du spiller av annet innhold.
– du slår av spilleren.
Meldingskode 1 [Avspillingen er stoppet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling
på denne enheten. Du finner mer
informasjon på http://www.cinavia.com.
Meldingskode 1.] vises på skjermen når
du spiller av en plate.
, Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som
indikerer at dette utelukkende er ment
for presentasjoner med profesjonelt
utstyr og ikke er autorisert for
38
avspilling av forbrukere (side 6).
Plateskuffen åpnes ikke, og du kan ikke ta ut
platen selv om du trykker på Z.
, Slå på spilleren og trykk på x (stopp),
HOME og deretter knappen TOP
MENU på fjernkontrollen for å låse
opp skuffen og deaktivere
barnesikringen (side 11).
, Prøv følgende løsning: 1 Slå spilleren
av og trekk deretter ut støpselet på
strømledningen. 2 Sett inn støpselet
igjen mens du trykker ned Z på
spilleren. 3 Fortsett å holde nede Z
på spilleren helt til skuffen åpnes. 4
Ta ut platen. 5 Trekk ut støpselet på
strømledningen og koble den til igjen
for å starte spilleren på nytt.
Meldingen [[EJECT]-tasten er utilgjengelig
for øyeblikket.] vises på skjermen etter at du
har trykket på Z (åpne/lukk).
, Ta kontakt med din nærmeste Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicested.
Spilleren reagerer ikke på noen av
knappene.
, Fuktighet har kondensert inne
i spilleren (side 4).
Spesifikasjoner
System
Laser: Halvlederlaser
Innganger og utganger
Trådløst nettverk
Standard trådløst nettverk:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensområde:
2,4 GHz-båndet: Kanal 1–13
Modulasjon:
DSSS og OFDM
Tilbehør som følger med
Nettadapter (AC-M1208WW) (1)
Strømledning (1)
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2 stk.)
Spesifikasjoner og design kan endres
uten varsel.
Ytterligere informasjon
(Navn på inngang:
Type kontakt/utgangsnivå/
belastningsimpedans
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonokontakt / 0,5 Vp-p / 75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standardkontakt
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-kontakt av type A (for tilkobling
av USB-minne, minnekortleser,
digitalt stillbildekamera og digitalt
videokamera)
DC IN:
12 V DC, 780 mA
Vekt (ca.): 0,9 kg
Driftstemperatur:
5 °C til 35 °C
Fuktighetstoleranse ved drift:
25 % til 80 %
Generelt
Strømkrav:
12 V DC med nettadapter
Område: Inngang 220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Strømforbruk (ved bruk av
nettadapter):
12 W
Hvilemodus for nettverk
5,6 W (alle kablede/trådløse
nettverksporter PÅ)
Dimensjoner (ca.):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(bredde/dybde/høyde)
inkl. utstikkende deler
39
Avspillbare plater
Blu-rayplate*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Musikk-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Siden spesifikasjonene for Blu-ray-plater er
nye og under utvikling, kan det hende at
enkelte plater ikke kan spilles av (avhengig
av platetype og versjon).
Utgangslyden varierer avhengig av kilden,
tilkoblet utgangskontakt og valgte
lydinnstillinger.
BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 inkludert organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R-plater som er tatt opp (brent) med en
PC, kan ikke spilles av hvis postscripts er
skrivbare.
En CD- eller DVD-plate kan ikke spilles av
hvis den ikke er fullført på riktig måte. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med opptaksenheten.
Plater som ikke kan spilles av
• BD-er med kassett
• BDXL-er
• DVD-RAM-er
• HD DVD-er
• DVD Audio-plater
• FOTO-CD-er
• Datadelen av ekstramateriale på CDer
• Super VCD-plater
• Lydmaterialedelen av tolagsplater
40
Merknader om plater
Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med Compact
Disc (CD)-standarden. Tolagsplater og
enkelte musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttelsesteknologi,
samsvarer ikke med Compact Disc
(CD)-standarden og kan derfor ikke
avspilles med dette produktet.
Merknad om avspillingsfunksjoner for BD-/
DVD-plater
Enkelte avspillingsfunksjoner for BD-/
DVD-plater kan være valgt av
programvareprodusentene med hensikt.
Ettersom denne spilleren spiller av en
BD-/DVD-plate på grunnlag av
plateinnholdet som
programvareprodusentene har utviklet,
kan det hende at enkelte
avspillingsfunksjoner ikke er
tilgjengelige.
Merknad om tolags BD-/DVD-plater
Avspillingen av bilde og lyd kan bli
midlertidig avbrutt når det byttes
mellom lagene.
Regionkode (gjelder bare BD-ROM/
DVD-video)
Regionkoden er trykket på baksiden
av enheten. Den kan bare spille av
BD-ROMer og DVD-videoer som er
merket med identiske regionkoder
eller ALL .
Regionkode
Avspillbare filtyper
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Beholder
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Ytterligere informasjon
VC1*1
With Audio
PS
MP4
MPEG4/AVC*5
Filtype
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
41
*12
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
*1
b
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
Foto
Format
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
42
Filtype
JPEG
*1
*13
Spilleren kan ikke spille av animerte PNGfiler eller animerte GIF-filer.
For MPO-filer som ikke er i 3D, vises
nøkkelbildet eller det første bildet.
Det kan hende at spilleren ikke kan spille
av av dette filformatet fra en DLNA-server.
Spilleren kan bare spille av video med
standardoppløsning fra en DLNA-server.
Spilleren kan ikke spille av filer i DTSformat fra en DLNA-server.
Spilleren kan bare spille av filer i Dolby
Digital-format fra en DLNA-server.
Spilleren støtter AVC til opptil Level 4.1.
Spilleren kan ikke spille av dette
filformatet fra en DLNA-server.
Spilleren støtter WMV9 til opptil Advance
Profile.
Spilleren støtter en bildehastighet på
opptil 60 bilder per sekund.
Spilleren kan spille av filer i AVCHDformat som er tatt opp med digitale
videokameraer e.l.
En plate i AVCHD-format kan ikke spilles
av hvis den ikke er fullført på riktig måte.
Spilleren kan spille av AVCHD 3D-format.
Spilleren kan spille av .mka-filer.
Denne filen kan ikke spilles av fra en
DLNA-server.
• Det kan hende at enkelte filer ikke kan
spilles på grunn av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller DLNAserverforholdene.
• Det kan hende at enkelte filer som er
redigert på en PC, ikke kan spilles av.
• Det kan hende at rask spoling forover eller
bakover ikke kan utføres på enkelte filer.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer, slik
som formatene DRM og Lossless.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper på BDer, DVDer, CDer og USBenheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert
rotmappen.
– opptil 500 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper som er lagret på DLNA-serveren:
– opptil mapper i det 19. laget.
– opptil 999 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren støtter en bildehastighet på:
– opptil 60 bilder per sekund bare for
AVCHD (MPEG4/AVC).
– opptil 30 bilder per sekund for andre
videokodekser.
• Spilleren støtter en bithastighet for video på
opptil 40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke
fungerer med denne spilleren.
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage Class
(MSC)-enheter (slik som Flashminneenheter og harddisker), Still Image
Capture (SIC)-enheter og tastaturer med
101 taster.
• Det anbefales å slå av spilleren før du kobler
til eller fra USB-minnet eller en annen enhet
for å unngå fare for å ødelegge lagrede data
eller skade USB-minnet eller enheten.
• Det kan hende at spilleren ikke kan spille av
videofiler med høy overføringshastighet helt
jevnt fra en DATA-CD. Det anbefales at du
spiller av slike filer ved hjelp av DATA
DVDer eller DATA BDer.
Om sikkerhet i trådløse nettverk
Ettersom kommunikasjon via et trådløst
nettverk skjer ved hjelp av radiobølger,
kan det trådløse signalet bli fanget opp av
uvedkommende. For å beskytte den
trådløse kommunikasjonen har denne
spilleren flere sikkerhetsfunksjoner.
Sørg for at du konfigurerer
sikkerhetsinnstillingene på riktig måte i
samsvar med nettverksmiljøet ditt.
WEP
WEP sikrer kommunikasjon slik at ikke
uvedkommende kan få tilgang til
kommunikasjon eller få adgang til det
trådløse nettverket ditt. WEP er en
sikkerhetsteknologi som gjør det mulig å
koble til eldre enheter som ikke støtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhetsteknologi som er
utviklet for å korrigere svakheter ved
WEP. TKIP gir et høyere sikkerhetsnivå
enn WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhetsteknologi som
bruker en avansert sikkerhetsmetode
som skiller seg fra WEP og TKIP.
AES gir et høyere sikkerhetsnivå enn
WEP og TKIP.
• For å holde platen
ren bør bare
ytterkanten berøres.
Ikke berør
overflaten.
Støv, fingeravtrykk eller riper på platen
kan gjøre at den ikke fungerer som den
skal.
• Ikke utsett platen for direkte sollys eller
varmekilder som for eksempel ventiler
som blåser ut varm luft, eller la den
ligge i en bil i direkte sollys, da
temperaturen kan stige betydelig
inne i en parkert bil.
• Legg platen tilbake i etuiet etter
avspilling.
• Rengjør platen med
en ren klut. Tørk
platen fra midten og
utover.
• Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler for CDer/linser eller
antistatisk spray for LP-plater.
• Hvis du har skrevet ut en etikett og limt
den på platen, må du passe på at
etiketten har tørket før du spiller av
platen.
• Ikke bruk følgende typer plater:
– Plater som er laget for å rense linser.
– Plater med avvikende form (f.eks.
kvadratiske eller hjerteformede).
– Plater med etiketter eller
klistremerker.
– Plater med cellofantape eller lim fra
et klistremerke.
• Ikke legg nytt belegg på
avspillingssiden på en plate for å fjerne
overflatiske riper.
Ytterligere informasjon
Ingen sikkerhet
Selv om det er enkelt å angi innstillinger,
kan hvem som helst fange opp trådløs
kommunikasjon eller få adgang til ditt
trådløse nettverk, selv uten avanserte
verktøy. Husk at det er en fare for
uautorisert tilgang eller at data fanges
opp av uvedkommende.
Merknader om platene
43
Kodenumre for TVer som kan
styres.
Hold nede -TV- [/1 i 2 sekunder og
skriv inn koden for TV-produsenten.
Hvis mer enn én fjernkontrollknapp
er angitt på listen, prøver du én og én
inntil du finner den som fungerer
for TV-en din.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (Standard)
Fargeknapp (rød)
Philips
Fargeknapp (grønn) /
Fargeknapp (gul) /
RETURN
Panasonic
Fargeknapp (blå) /
Midtknapp (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP / MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Språkkodeliste
Du finner mer informasjon på [BD/
DVD-visningsinnstillinger] (side 30).
Stavemåtene samsvarer med ISO 639:
1988 (E/F)-standarden.
Kode Språk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
44
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Kode Språk
Malay
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Ikke angitt
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Barnesikring/områdekode
Du finner mer informasjon på
[Sonenummer for barnelås] (side 31).
Kode Område
2044
2057
2090
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2304
2363
2376
2379
2428
2489
2149
2086
2543
2109
2046
Argentina
Belgia
Chile
Danmark
Finland
Hellas
India
Irland
Japan
Korea
Malaysia
Nederland
Norge
Polen
Russland
Spania
Sveits
Taiwan
Tyskland
Østerrike
2047
2070
2093
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2333
2362
2390
2427
2436
2501
2184
2499
2528
2586
Australia
Brasil
Colombia
Filippinene
Frankrike
Hongkong
Indonesia
Italia
Kina
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Portugal
Singapore
Storbritannia
Sverige
Thailand
Vietnam
Ytterligere informasjon
1357
45
Programvaren for denne spilleren kan bli oppdatert i fremtiden. På følgende nettsted
kan du finne informasjon om tilgjengelige oppdateringer samt siste versjon
av bruksanvisningen:
www.sony.eu/support
z
Du finner nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og -tjenester på:
www.sony.eu/myproducts/
4-571-033-11(1) (NO)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF