Sony | BDP-S6700 | Sony BDP-S6700 Blu-ray Disc™-spiller med 4K-oppskalering Bruksanvisning

4-579-670-11(1) (NO)
Blu-ray Disc™-/
DVD-spiller
Bruksanvisning
Komme i gang
Avspilling
Innstillinger og justeringer
Ytterligere informasjon
Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne
bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren.
BDP-S6700
ADVARSEL
For å redusere fare for brann og elektrisk støt må
du passe på at apparatet ikke utsettes for søl eller
sprut av væsker, og at ikke gjenstander som
inneholder væske, for eksempel vaser, plasseres
oppå apparatet.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for
elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til
kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme,
for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med dette
produktet medfører økt fare for øyeskader.
Laserstrålen som brukes i denne Blu-ray-/DVDspilleren, kan forårsake øyeskader. Kabinettet
må derfor ikke demonteres.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Denne merkingen er plassert på
laserbeskyttelsesdekselet inne i boksen.
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
Merkingen med LASERKLASSE 1 er plassert på
baksiden av kabinettet.
2
Merknad til kunder i Storbritannia og Irland
For å sikre trygg og enkel bruk er apparatet utstyrt
med et 3-pinners støpsel som er i samsvar med
britisk BS1363-standard. Hvis sikringen i det
medfølgende støpselet må skiftes, skal den
erstattes med en sikring som har samme kapasitet
og er godkjent av ASTA eller BSI til BS1362standard (dvs. som er merket med
eller ).
Hvis det medfølgende støpselet har et avtakbart
sikringsdeksel, må dette settes på igjen når du har
skiftet sikringen. Støpselet må aldri brukes uten
sikringsdekselet. Kontakt nærmeste Sonyforhandler hvis du mister sikringsdekselet.
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på
egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for
at du kvitter deg med produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskehelsen,
som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare
Europa
Avhending av brukte
batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller
innpakningen viser at batteriet
som leveres med dette produktet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
legges til hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Når du
sørger for at du kvitter deg med batteriene på
riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av
materialer bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
for å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Forsiktighetsregler
• Navneplaten er plassert på undersiden av
enheten.
• Denne enheten krever 220–240 V vekselstrøm,
50/60 Hz. Kontroller at strømforsyningen der
du skal bruke enheten, er i samsvar med dette.
• Plasser denne enheten slik at støpselet raskt kan
trekkes ut av stikkontakten hvis det skulle
oppstå problemer.
• Frekvensbåndet 5150–5350 MHz er forbeholdt
innendørs bruk.
Merknad for kunder i Europa
Dette produktet er beregnet på bruk i følgende
land:
AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK.
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke kravene
og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til denne URL-en:
http://www.compliance.sony.de/
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi
mer informasjon om avhending av dette
produktet og batteriene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder
produktets samsvar med EU-lovgivning, skal
rettes til den autoriserte representanten, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som
gjelder service og garanti, henvises det til
adressene som er angitt i de separate service- og
garantidokumentene.
3
Forsiktighetsregler
Testing av dette utstyret har vist at det
oppfyller kravene i EMC-direktivet når det
brukes en tilkoblingskabel på under 3 meter.
Plassering
• Plasser spilleren på et sted hvor det er
tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke
overopphetes.
• Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner eller
lignende kan medføre brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen
ild, for eksempel stearinlys.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
spilleren. Den må ikke stå inne i en bokhylle
eller lignende.
• Spilleren må ikke brukes utendørs, i kjøretøy
eller i båter eller andre fartøy.
• Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene inne
i spilleren. Dette kan medføre tekniske
problemer. Hvis dette skjer, bør du ta ut
platen og la spilleren være påslått i omtrent
en halvtime til kondensen har fordampet.
• Pass på at spilleren ikke står på skrå. Den er
bare ment for bruk i horisontal posisjon.
• Ikke plasser metallgjenstander foran
frontpanelet. De kan begrense mottaket av
radiobølger.
• Ikke plasser spilleren i nærheten av
medisinsk elektronisk utstyr. Dette kan
medføre feil på det medisinske utstyret.
• Hvis du bruker pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du ta kontakt med
legen din eller produsenten av utstyret før
du bruker den trådløse LAN-funksjonen.
• Spilleren må monteres og betjenes med en
avstand på minst 20 cm mellom spilleren
og personer i nærheten (gjelder ikke
ekstremitetene: hendene, håndleddene,
føttene og anklene).
• Ikke plasser tunge eller ustødige gjenstander
oppå spilleren.
4
• Ikke plasser andre gjenstander enn plater
i plateskuffen. Dette kan medføre skader på
spilleren eller gjenstanden.
• Ta ut platen fra plateskuffen før du flytter på
spilleren. Hvis du ikke gjør det, kan platen
bli skadet.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble
fra alle andre kabler før du flytter spilleren.
Strømkilder
• Selv om spilleren er slått av, er den ikke
koblet fra strømkilden så lenge støpselet står
i stikkontakten.
• Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke
spilleren på en lang stund, bør du trekke ut
støpselet fra stikkontakten. Når du vil koble
fra strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpselet, og ikke i ledningen.
• Merk deg følgende punkter for å unngå at
strømledningen blir skadet. Ikke bruk
strømledningen hvis den er skadet. Dette
kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
– Pass på at strømledningen ikke kommer
i klem mellom spilleren og veggen e.l.
– Ikke plasser tunge gjenstander på
strømledningen, og ikke trekk i ledningen
for å ta ut støpselet av kontakten.
Om nettadapteren
• Bruk den tilhørende nettadapteren for
denne spilleren, ettersom andre adaptere
kan føre til feil.
• Ikke demonter eller utfør omvendt utvikling
(reverse engineering).
• Ikke plasser nettadapteren på et lukket
område, for eksempel i en bokhylle eller
et stereoskap.
• Ikke koble nettadapteren til en reiseadapter,
ettersom dette kan generere varme og føre
til feil.
• Ikke slipp adapteren i bakken eller utsett den
for støt.
Justere volumet
Se 3D-videoer
Ikke skru opp volumet når du lytter til en del
som har lavt lydnivå, eller det ikke er noe
lydsignal. Dette kan medføre at høyttalerne
skades når du kommer til en del av platen som
har høyt lydnivå.
Enkelte kan oppleve ubehag (for eksempel føle
tretthet, kvalme eller at de blir slitne i øynene)
når de ser 3D-video. Sony anbefaler at alle
seere tar regelmessige pauser når de ser
3D-video. Lengen og hyppigheten på de
nødvendige pausene kan variere fra person til
person. Du må finne ut hva som fungerer best
for deg. Hvis du opplever ubehag, bør du
slutte å se på 3D-videobildene til ubehaget har
gått over. Ta kontakt med lege hvis du mener
det er nødvendig. Du bør også lese gjennom
(i) bruksanvisningen og/eller
forsiktighetsmeldingen til andre enheter som
brukes, eller Blu-ray-plateinnhold som
avspilles med dette produktet og (ii) vår
hjemmeside (www.sony.eu/myproducts/)
for den nyeste informasjonen. Synet til små
barn (spesielt de under seks år) er fortsatt
under utvikling. Ta kontakt med legen din
(for eksempel en barnelege eller en øyenlege)
før du lar små barn se 3D-videobilder.
Voksne må passe på at små barn følger
anbefalingene som er angitt ovenfor.
Rengjøre
Du kan tørke støv av kabinettet, frontpanelet
og kontrollene med en myk klut. Det må ikke
brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller
ikke løsemidler som alkohol eller rensebensin.
Rengjøre plater, plate-/linserensere
Ikke bruk renseplater eller plate-/linserensere
(og heller ikke metoder basert på væsker eller
spray). Disse kan medføre tekniske
problemer.
Bytte deler
Hvis det blir utført reparasjoner på denne
spilleren, kan brukte deler blir samlet inn til
gjenbruk eller resirkulering.
Koble til HDMI OUT-kontakten
Merk følgende, siden feil bruk kan skade
HDMI OUT-kontakten og inngangen.
• Kontroller at HDMI OUT-kontakten på
baksiden av spilleren og HDMI-inngangen
har samme fasong. Pass på at ikke kontakten
er opp-ned eller er vendt sideveis.
• Ta alltid ut HDMI-kabelen når du flytter
spilleren.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Denne spilleren kan vise et
stillvideobilde eller skjermbilde på TVskjermen i ubegrenset tid. Hvis du lar
spilleren vise et stillvideobilde eller
skjermbilde på TV-en i et langt tidsrom,
kan det forårsake uopprettelig skade
på TV-skjermen. Plasma- og
projektorskjerm-TV-er er spesielt utsatt
for dette.
Hvis du har spørsmål angående spilleren eller
du opplever problemer med den, kan du ta
kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
• Hold HDMI-kontakten rett når du kobler til
eller fra HDMI-kabelen. Ikke bruk makt
eller vri på HDMI-kontakten for å få den inn
i HDMI OUT.
5
Kopibeskyttelse
Vær oppmerksom på de avanserte
innholdsbeskyttelsessystemene som brukes
på både Blu-ray Disc™- og DVD-medier.
Disse systemene, som kalles AACS (Advanced
Access Content System) og CSS (Content
Scramble System), kan inneholde enkelte
restriksjoner på avspilling, analoge utdata og
andre lignende funksjoner. Betjening av dette
produktet og restriksjonene for bruken av det,
kan variere avhengig av kjøpsdatoen, ettersom
ledelsen i AACS kan innføre nye
restriksjonsregler eller endre dem etter kjøpet
av spilleren.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ og logoene er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™- og Blu-ray 3D™-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc
Association.
Merknad angående Cinavia
Dette produktet har Cinavia-teknologi for
å begrense bruken av uautoriserte kopier av
enkelte kommersielt produserte filmer og
videoer samt lydsporene på dem. Når ulovlig
bruk av en uautorisert kopi oppdages, vises
en melding og avspillingen stoppes.
Du finner mer informasjon om Cinaviateknologien på Cinavia Online Consumer
Information Center
(se http://www.cinavia.com). Hvis du ønsker
å få mer informasjon om Cinavia tilsendt
i posten, kan du sende et postkort med
postadressen din til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Opphavsrett og varemerker
• Java er et varemerke som tilhører Oracle
og/eller deres samarbeidspartnere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby- og dobbel-D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer
informasjon om DTS-patenter. Produsert
på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS,
symbolet samt DTS og symbolet
i kombinasjon er registrerte varemerker,
og DTS 2.0+Digital Out er et varemerke
for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
6
• DVD Logo er et varemerke som tilhører
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logoene DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO, Super Audio CD og
CD er varemerker.
• BRAVIA er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og
-patenter brukes på lisens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
• Dette produktet inneholder proprietær
teknologi på lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av U.S. Patent 7,369,677 og
andre amerikanske og globale patenter som
er utstedt eller under behandling, i tillegg til
opphavsrettslig beskyttelse og beskyttelse
av forretningshemmeligheter som gjelder
enkelte aspekter ved slik teknologi. Cinavia
er et varemerke som tilhører Verance
Corporation. Copyright 2004–2010,
Verance Corporation. © Med enerett
for Verance. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt uten
lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
Innholdseiere bruker
innholdstilgangsteknologien Microsoft
PlayReady™ for å beskytte opphavsretten
sin, inkludert opphavsrettsbeskyttet
innhold. Denne enheten bruker PlayReadyteknologi for å få tilgang til PlayReadybeskyttet innhold og/eller WMDRMbeskyttet innhold. Hvis enheten ikke
håndhever restriksjoner på innholdsbruk på
en tilfredsstillende måte, kan innholdseiere
kreve at Microsoft trekker tilbake enhetens
mulighet til å bruke PlayReady-beskyttet
innhold. Tilbakekalling skal ikke påvirke
ubeskyttet innhold eller innhold som er
beskyttet av andre teknologier for
innholdsbeskyttelse. Innholdseiere kan
kreve at du oppgraderer PlayReady for
at du skal få tilgang til innholdet deres.
Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke
få tilgang til innhold som er avhengig av
oppgraderingen.
• Gracenote, Gracenote-logoen og -logotypen,
Powered by Gracenote, Gracenote MusicID,
Gracenote VideoID og Gracenote Video
Explore er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Gracenote, Inc.
i USA og/eller andre land.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® er registrerte varemerker som
tilhører Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ og
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup-merket er et
sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi
Alliance.
• DLNA™, DLNA-logoen og DLNA
CERTIFIED™ er varemerker,
servicemerker eller sertifiseringsmerker
som tilhører Digital Living Network
Alliance.
• Bluetooth®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker hos Sony Corporation er på lisens.
Andre varemerker og varemerker tilhører
sine respektive eiere.
• LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker
som tilhører Sony Corporation.
•
, PlayStation og DUALSHOCK er
varemerker som tilhører Sony Computer
Entertainment lnc.
• Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995–2015, Opera Software
ASA. Med enerett.
• Alle andre varemerker er varemerker som
tilhører sine respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører produsentene. ™- og ®-merkene
forekommer ikke i dette dokumentet.
7
Lisensavtale for sluttbrukere av Gracenote®
Dette programmet eller denne enheten
inneholder programvare fra Gracenote, Inc.,
registrert i Emeryville, California
("Gracenote"). Programvaren fra Gracenote
("Gracenote-programvaren") gjør denne
applikasjonen eller enheten i stand til å
identifisere plater og/eller filer og innhente
musikk- og/eller videorelatert informasjon,
inkludert navn, artist, spor og
tittelinformasjon ("Gracenote-data") fra
nettservere eller innebygde databaser
(kollektivt benevnt "Gracenote-servere"),
og å utføre andre funksjoner. Du kan bare
bruke Gracenote-data ved hjelp av de
sluttbrukerfunksjonene som er ment for dette
formålet, i dette programmet eller denne
enheten: mottak og visning av Gracenote-data
på denne applikasjonen eller enheten gis ikke
av Gracenote og er det hele og fulle ansvaret til
produsenten av det.
Denne applikasjonen eller enheten kan
innholde innhold som tilhører Gracenotes
leverandører. Hvis det gjør det, skal alle
begrensninger angitt her i henhold til
Gracenote-data også gjelde for slikt innhold,
og leverandørene av dette innholdet skal ha
rett til alle fordelene og beskyttelsen som er
tilgjengelige for Gracenote her. Du samtykker
i at du vil bruke Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere kun til
private og ikke-kommersielle formål. Du
samtykker i at du ikke vil overdra, kopiere,
overføre eller sende Gracenote-programvare
eller Gracenote-data til noen tredjepart. DU
SAMTYKKER I AT DU IKKE VIL BRUKE
ELLER UTNYTTE GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARE ELLER
GRACENOTE-SERVERE PÅ MÅTER SOM
DET IKKE UTTRYKKELIG ER GITT
TILLATELSE TIL HER.
Du samtykker i at din ikke-eksklusive lisens
til å bruke Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere vil bli
inndratt ved overtredelse av disse
restriksjonene. Hvis lisensen din blir inndratt,
samtykker du i å avslutte all bruk av
Gracenote-data, Gracenote-programvare og
8
Gracenote-servere. Gracenote har enerett til
Gracenote-data, Gracenote-programvare og
Gracenote-servere, inkludert alle
eierskapsrettigheter. Det kan ikke under noen
omstendigheter kreves betaling fra Gracenote
for informasjon du har skaffet til veie. Du
samtykker i at Gracenote kan hevde sine
rettigheter i henhold til denne avtalen direkte
overfor deg i sitt eget navn. Gracenote kan
endre eller fjerne Gracenote-data med eller
uten forhåndsvarsel og kan blokkere eller
endre tilgangen til Gracenote-data. Du har
ingen krav overfor Gracenote når det gjelder
slike endringer, fjerning, blokkering eller
modifiseringer.
VÆR OPPMERKSOM PÅ at for at du skal
kunne bruke Gracenote-data, må vanligvis
bestemte tekniske krav, for eksempel denne
applikasjonen eller enheten, programmer,
overføringsmetoder,
telekommunikasjonstjenester og andre
tredjepartstjenester, oppfylles og brukes.
Disse kan det oppstå ytterligere kostnader for,
spesielt tilkoblingskostnader, noe som du må
betale for separat. Gracenote leverer ikke slike
applikasjoner eller enheter, programmer,
overføringsmetoder,
telekommunikasjonstjenester eller andre
tjenester, og tar ikke ansvar for tjenester fra
tredjeparter. Gracenote er ikke ansvarlig for
riktig oppsett, tilkobling eller (hvis aktuelt)
utstyr til denne applikasjonen eller enheten
slik at Gracenote-data kan mottas. Dette har
du selv ansvaret for.
Gracenotes serviceavdeling bruker en unik
referanse for å spore henvendelser for
statistiske formål. Formålet med en tilfeldig
tilordnet numerisk referanse er å gjøre det
mulig for Gracenotes serviceavdeling å telle
forespørsler uten kjennskap til din identitet.
Du kan finne mer informasjon på nettsiden
for Gracenote Privacy Policy for Gracenotes
serviceavdeling.
,fortsettelse på side 10
Innholdsfortegnelse
2
4
ADVARSEL
Forsiktighetsregler
Komme i gang
11
16
17
17
Oversikt over deler og kontroller
Trinn 1: Koble til spilleren
Trinn 2: Forberede nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkel innstilling
Avspilling
19
21
21
22
23
Spille av en plate
Avspilling fra en USB-enhet
Avspilling via et nettverk
Bruke en Bluetooth-enhet til å lytte
Tilgjengelige alternativer
Innstillinger og justeringer
26
26
26
28
29
30
31
31
31
32
33
33
Bruke Innstillinger-visningene
[Programvare-oppdatering]
[Skjerminnstillinger]
[Lydinnstillinger]
[Bluetooth-innstillinger]
[BD/DVD-visningsinnstillinger]
[Barnelåsinnstillinger]
[Musikkinnstillinger]
[Systeminnstillinger]
[Nettverksinnstillinger]
[Enkle nettverksinnstillinger]
[Tilbakestille]
Ytterligere informasjon
34
39
Feilsøking
Spesifikasjoner
9
Gracenote-programvaren og hvert enkelt
element av Gracenote-data er lisensiert til deg
"SOM DE ER". Gracenote gir ingen løfter eller
garantier, verken uttrykt eller underforstått,
angående nøyaktigheten til Gracenote-data
fra Gracenote-serverne. Nedlasting av eller
annet mottak av innhold, spesielt nedlasting
av Gracenote-data, skjer på egen risiko og du
er eneansvarlig for eventuelle skader på dette
programmet eller denne enheten, inkludert
tap av data, som oppstår etter slike handlinger.
Gracenote forbeholder seg retten til å slette
data fra Gracenote-servere og til å endre
datakategorier for et hvilket som helst formål
som Gracenote finner hensiktsmessig. Det gis
ingen garanti om at Gracenote-programvare
eller Gracenote-servere er uten feil eller vil
fungere uten avbrudd. Gracenote er ikke
forpliktet til å gi deg nye, forbedrede eller
ekstra datatyper eller kategorier som
Gracenote kan gjøre tilgjengelige i fremtiden,
og Gracenote kan fritt avbryte sine tjenester
på et hvilket som helst tidspunkt.
GRACENOTE AVVISER ALLE UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA
HEFTELSER OG OVERHOLDELSE AV
IMMATERIELLE RETTIGHETER.
GRACENOTE GIR INGEN GARANTIER
OM RESULTATER SOM KAN OPPNÅS
VED AT DU BRUKER GRACENOTEPROGRAMVARE, GRACENOTE-DATA
ELLER GRACENOTE-SERVERE.
GRACENOTE ER IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR
FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER,
TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE
INNTEKTER.
© 2000 – til nå. Gracenote, Inc. Med enerett.
10
Informasjon om programvarelisens
Hvis du vil ha informasjon om lisensavtalen
for sluttbrukere, ser du [Lisensavtale]
i alternativmenyen for hvert
nettverkstjenesteikon.
Hvis du vil ha detaljer om andre
programvarelisenser, velger du [Oppsett]
og ser [Informasjon om programvarelisens]
i [Systeminnstillinger].
Dette produktet inneholder programvare som
er underlagt GNUs generelle offentlige lisens
("GPL") og mindre generelle offentlige lisens
("LGPL"). Disse lisensene fastslår at kunden
har rett til å anskaffe, endre og distribuere
kildekoden i den angitte programvaren på nytt
i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er brukt
i dette produktet, er underlagt GPL og LGPL
og er tilgjengelig på nettet. Den kan lastes ned
fra følgende nettsted:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke gir
tilbakemelding på spørsmål om innholdet
i kildekoden.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan
endres, deaktiveres midlertidig eller avsluttes
uten forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig
i slike situasjoner.
Komme i gang
Oversikt over deler og kontroller
Frontpanel
2
6
34
5
A Plateskuff
Brukes for å låse plateskuffen (barnesikring)
B Z (åpne/lukke)
Du kan låse plateskuffen for å hindre at
den åpnes utilsiktet.
Mens spilleren er på trykker du på
x (stopp), HOME og deretter knappen
TOP MENU på fjernkontrollen for å låse
eller låse opp skuffen.
C 1 (på/standby)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i standbymodus.
D På/av-indikator
Lyser når spilleren er på.
E
Komme i gang
1
(USB)-kontakt
Koble en USB-enhet til denne
kontakten.
F Fjernkontrollsensor
11
Bakpanel
A Ventilasjonsåpninger
B DIGITAL OUT (COAXIAL)-kontakt
C HDMI OUT-kontakt
D LAN (100)-terminal
E DC IN 12 V-kontakt (nettadapterinngang)
12
Fjernkontroll
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på
fjernkontrollen, avhenger av platen eller
situasjonen.
A Z (åpne/lukke)
Brukes til å åpne eller lukke
plateskuffen.
-TV- t (TV-signal)
Brukes til å velge mellom TV og
andre kilder.
-TV- 1 (TV på/standby)
Brukes til å slå TV-en på eller sette
den i standbymodus.
B Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)
Hurtigtaster for interaktive
funksjoner.
C TOP MENU
Brukes til å åpne eller lukke
toppmenyen for BD-en eller DVD-en.
POP UP / MENU
Brukes til å åpne eller lukke popupmenyen for BD-ROM-en eller
menyen for DVD-en.
Komme i gang
1 (på/standby)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i standbymodus.
OPTIONS (side 23)
Viser de tilgjengelige alternativene
på skjermen.
RETURN
Brukes for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
</M/m/,
Flytter merkingen for å velge et vist
element.
b
z
Knappene N, TV 2 + og AUDIO har en
opphøyd prikk. Bruk den opphøyde prikken
som referanse når du betjener spilleren.
• M/m som en hurtigtast for å åpne
vinduet for å søke etter et spor og velge
et spornummer ved avspilling av en
musikk-CD.
• M/m som en hurtigtast for å rotere
fotoet 90 grader med/mot urviseren.
• </, som en hurtigtast for å utføre
søkefunksjoner under videoavspilling
med DLNA.
Midtknappen (ENTER)
Velger det merkede elementet.
13
HOME
Åpner spillerens startskjerm.
BLUETOOTH (side 29)
• Det vises en enhetsliste for søk hvis
spilleren ikke er gruppert med en
Bluetooth-enhet.
• Koble til den sist tilkoblede
enheten hvis spilleren er gruppert
med en Bluetooth-enhet. Hvis
tilkoblingen mislykkes, vises listen
for enhetssøk.
• Koble fra den tilkoblede
Bluetooth-enheten.
NETFLIX
Brukes til å få tilgang til nettjenesten
NETFLIX. Hvis du vil ha mer
informasjon om tjenesten
NETFLIX, kan du besøke følgende
nettsted (se spesielt FAQ-siden med
svar på en del vanlige spørsmål):
www.sony.eu/support
D m/M (rask spoling bakover/
forover)
• Du kan spole raskt bakover eller
forover ved å trykke på denne
knappen under avspilling av en
plate. Søkehastigheten endres hver
gang du trykker på denne knappen
under avspilling av en video.
• Du kan aktivere sakte avspilling
ved å holde denne knappen nede
i mer enn ett sekund når spilleren
er i pausemodus.
• Ved å holde denne knappen nede
en kort stund mens spilleren er
i pausemodus, kan du vise én
bilderamme om gangen.
N (spill av)
Brukes for å starte eller gjenoppta
avspillingen.
./> (forrige/neste)
Brukes for å hoppe til forrige/neste
kapittel, spor eller fil.
14
X (pause)
Brukes for å stoppe avspillingen
midlertidig eller gjenoppta
avspillingen.
x (stopp)
Brukes for å stoppe avspillingen.
Spilleren husker hvor avspillingen
stoppet (gjenopptakelsespunktet).
Gjenopptakelsespunktet for en tittel
eller et spor er det siste punktet du
spilte av, eller det siste fotoet i en
fotomappe.
SUBTITLE (side 30)
Brukes for å velge undertekstspråk
når en BD-ROM eller DVD VIDEO
har teksting på flere språk.
TV2 (volum) +/–
Justerer volumet på TV-en.
AUDIO (side 30)
Brukes til å velge språkspor når en
BD-ROM eller DVD VIDEO har
flere språkspor.
Brukes for å velge spor (sang) på en
musikk-CD.
(demping)
Slår av lyden midlertidig.
DISPLAY (side 20)
Viser avspillingsinformasjon på
skjermen.
Kodenumre for TV-er som kan
styres
Hold inne -TV- 1 i to sekunder og angi
koden for TV-produsenten ved hjelp av
knappene på fjernkontrollen.
Hvis mer enn én fjernkontrollknapp er
angitt på listen, prøver du én og én inntil
du finner den som fungerer for TV-en
din.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (Standard)
Fargeknapp (rød)
Philips
Fargeknapp (grønn) /
Fargeknapp (gul) /
RETURN
Fargeknapp (blå) /
Midtknapp (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP / MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og
avspillingsfunksjoner blir tilgjengelige
når du trykker på OPTIONS. Hvilke
elementer som er tilgjengelige, avhenger
av situasjonen.
[Flytt program]: Sorterer programmer
i [Mine apper].
[Fjern program]: Sletter programmer
i [Mine apper].
[Datainnhold]: Viser innholdet på
platen med blandet innhold.
Komme i gang
Panasonic
[Oppsett]: Justerer innstillingene for
spilleren.
Visning av startskjerm
Startskjermen vises når du trykker på
HOME. Velg et program ved hjelp av
</M/m/, og trykk på ENTER.
Program
Verktøy
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[Mine apper]: Brukes til å administrere
favorittprogrammet. Du kan legge til
snarveier for programmet fra [Alle apper].
[Inkluderte apper]: Viser det anbefalte
programmet.
[Alle apper]: Viser alle tilgjengelige
programmer. Du kan legge til
programmer i [Mine apper] ved å trykke
på OPTIONS og velge [Legg til i Mine
apper].
15
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke sett støpselet i kontakten før du har koblet til alt annet utstyr.
Koble til TV-en
Koble spilleren til TV-en med en høyhastighets HDMI-kabel.
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Koble til AV-forsterkeren (mottakeren)
Velg én av de følgende tilkoblingsmetodene avhengig av hvilke innganger AVforsterkeren (mottakeren) har. Når du velger A eller B, angir du de aktuelle
innstillingene i [Lydinnstillinger] (side 28).
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
t Angi [BD Audio MIX-innstilling] (side 29).
Koaksial digitalkabel
(medfølger ikke)
16
Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkel innstilling
Hvis du ikke vil koble spilleren til et
nettverk, fortsetter du til "Trinn 3: Enkel
innstilling" (side 17).
Slå på spilleren for første gang
Det tar en liten stund før spilleren
kommer på og starter [Enkel
førstegangsinnstilling].
Bruk en LAN-kabel for å koble til LAN
(100)-terminalen på spilleren.
Sett inn to batterier av typen R03
(størrelse AAA). Pass på at 3- og #endene på batteriene samsvarer med
merkene i batterirommet i
fjernkontrollen.
Komme i gang
1
Kablet oppsett
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsruter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internett
z
Det anbefales å bruke en isolert og rett
grensesnittkabel (LAN-kabel).
Trådløst oppsett
Bruk spillerens innebygde trådløse
nettverk.
LAN-kabel (medfølger ikke)
Trådløs LANruter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internett
17
2
Koble til den tilhørende nettadapteren
og strømledningen i den nummererte
rekkefølgen som vises nedenfor. Når du
skal fjerne dem, bruker du motsatt
rekkefølge.
1 til DC IN 12 V
Nettadapter (medfølger)
2
3
Strømledning
(medfølger)
til strømnettet
3
Trykk på 1 for å slå på spilleren.
4
Slå på TV-en, og velg inngangssignal
på TV-en ved å trykke på t på
fjernkontrollen. Signalet fra spilleren
vises på TV-skjermen.
5
Utfør [Enkel førstegangsinnstilling].
Følg anvisningene på skjermen og
gjør de grunnleggende
innstillingene med
</M/m/, og ENTER på
fjernkontrollen.
</M/m/,
ENTER
18
b
• Når [Enkel førstegangsinnstilling]
er fullført, velger du [Enkle
nettverksinnstillinger] for å bruke
spillerens nettverksfunksjoner.
• For å aktivere trådløs tilkobling stiller
du [Internettinnstillinger]
i [Nettverksinnstillinger] til [Trådløst
oppsett].
• For å deaktivere trådløs tilkobling
stiller du [Internettinnstillinger]
i [Nettverksinnstillinger] til
[Kablet oppsett].
Bruke BONUSVIEW/BD-LIVE
Avspilling
Spille av en plate
Se side 40 hvis du vil ha informasjon om
plater som kan spilles av.
1
Trykk på Z, og legg en plate
i plateskuffen.
1
Koble et USB-minne til USB-inngangen
på spilleren (side 11).
Du kan bruke et USB-minne på
minst 1 GB til lokal lagring.
2
Forberede BD-LIVE (gjelder bare
BD-LIVE).
Avspilling
2
Bytt signalinngang på TV-en slik at
signalet fra spilleren vises på
TV-skjermen.
Noen BD-ROM-plater med BD-LIVElogoen har bonusinnhold og andre data
som kan lastes ned og brukes.
• Koble spilleren til et nettverk
(side 17).
• Angi [BD-internettilkobling]
i [BD/DVD-visningsinnstillinger]
til [Tillat] (side 31).
3
Avspillingssiden vendes nedover
3
Trykk på Z for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis avspillingen ikke starter
automatisk, velger du kategorien
[video], [Musikk] eller [Foto]
i
(Plate) og trykker på ENTER.
Sett inn en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmåten avhenger av
platen. Se bruksanvisningen som
følger med platen.
z
Hvis du vil slette data i USB-minnet, velger du
[Slett BD-data] i [BD/DVD-visningsinnstillinger]
og trykker på ENTER. Alle data som er lagret
i buda-mappen vil bli slettet.
z
(Plate med blandet innhold) inneholder
datainnhold. Trykk på OPTIONS på
fjernkontrollen, og velg [Datainnhold] for
å vise eventuelt tilgjengelig innhold.
19
Se på Blu-ray i 3D
Du kan se på en Blu-ray 3D-plate med
Blu-ray 3D-logoen.
1
Gjør klart til avspilling av Blu-ray 3Dplate.
Vise avspillingsinformasjonen
Du kan vise informasjon om avspilling
og lignende ved å trykke på DISPLAY.
Informasjonen som vises, avhenger av
platetypen og status for spilleren.
Eksempel: ved avspilling av en BD-ROM
• Spilleren kobles til 3D-kompatible
enheter ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel.
• Angi [3D-avspillingsinnst.] og
[Innst. av TV-skjermstørr. for 3D]
i [Skjerminnstillinger] (side 26).
2
Sett inn en Blu-ray 3D-plate.
Betjeningsmåten avhenger av
platen. Se bruksanvisningen som
følger med platen.
A Utgangsoppløsning/videofrekvens
z
Se også bruksanvisningene som fulgte med
TV-en og det tilkoblede utstyret.
B Tittelnummer eller -navn
C Den valgte vinkelen
D Lydinnstillingen som er valgt
E Tilgjengelige funksjoner
(
vinkel,
lyd,
teksting)
F Avspillingsinformasjon
Viser avspillingsmodus,
fremdriftslinje, platetype,
videokodek, bithastighet,
gjentakelsestype, forløpt tid og total
spilletid.
G Kapittelnummer
20
Avspilling fra en USBenhet
Du finner mer informasjon om
"Avspillbare filtyper" på side 41.
1
Spiller
Velg
[USB-enhet] med
</M/m/, og trykk på ENTER.
Velg kategorien [video], [Musikk] eller
[Foto] ved hjelp av M/m, og trykk på
ENTER.
Velg kategorien [video], [Musikk] eller
[Foto] fra
[Media-server] i [Alle
apper], og velg deretter filen du vil
spille av.
Avspilling
3
Server
Koble en USB-enhet til USB-inngangen
på spilleren (side 11).
Les bruksanvisningen som følger
med USB-enheten, før du kobler
den til.
2
Avspilling av en fil fra en DLNA-server via
denne enheten (DLNA-spiller)
Spille av en fil fra en DLNA-server via et
annet produkt (presenterer)
Når du spiller av filer fra en DLNAserver på denne enheten, kan du styre
avspillingen med et DLNA kontrollerkompatibelt produkt (for eksempel en
telefon).
Avspilling via et nettverk
Spille av filer på et
hjemmenettverk (DLNA)
Et DLNA-kompatibelt produkt kan
spille av video-/musikk-/fotofiler som er
lagret på et annet DLNA-kompatibelt
produkt via et nettverk.
1
Forberede bruk av DLNA.
Server
Presenterer
Kontroller
Du kan styre denne enheten med en
DLNA-kontroller. Se bruksanvisningen
som følger med DLNA-kontrolleren.
• Koble spilleren til et nettverk
(side 17).
• Forberede de andre nødvendige
DLNA-kompatible produktene.
Se bruksanvisningen som følger
med produktet.
21
b
Med TV SideView
TV SideView er en gratisapplikasjon for
fjernstyring med mobile enheter (for
eksempel for smarttelefoner). Ved å
bruke TV SideView sammen med denne
spilleren kan du enkelt styre spilleren
ved hjelp av fjernkontrollenheten. Du
kan starte en tjeneste eller et program
direkte fra fjernkontrollenheten og vise
plateinformasjon under avspilling av
platen. TV SideView kan også brukes
som fjernkontroll og
programvaretastatur.
Før du bruker TV SideView-enheten
sammen med denne spilleren den første
gangen, må du registrere TV SideViewenheten. Følg instruksjonene på
skjermen på TV SideView-enheten for
å registrere den.
b
Registreringen kan bare utføres på
startskjermen.
Bruke skjermspeiling
Skjermspeiling er en funksjon som viser
skjermen til en mobil enhet på TVskjermen via Miracast-teknologi.
Skjermspeilingskompatible enheter (for
eksempel smarttelefoner og nettbrett)
kan kobles direkte til spilleren. Du kan
vise enhetens skjerminnhold på en stor
TV-skjerm. Det er ikke nødvendig med
en trådløsruter (eller tilgangspunkt) for å
bruke denne funksjonen.
• Når du bruker skjermspeiling, kan lyd- og
bildekvaliteten i enkelte tilfeller bli redusert
på grunn av interferens fra andre nettverk.
Du kan kanskje forbedre dette ved å justere
[Skjermspeiling RF-innstilling] (side 33).
• Enkelte nettverksfunksjoner kan være
utilgjengelige når du bruker skjermspeiling.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Det gis ingen garanti om at alle
Miracast-kompatible enheter kan kobles til
systemet.
1
Velg
[Skjermspeiling] på
startskjermen ved hjelp av
</M/m/,, og trykk på ENTER.
2
Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke en Bluetooth-enhet
til å lytte
Hvis du vil bruke en Bluetooth-enhet
(f.eks. hodetelefoner) til å lytte via denne
spilleren, må du gruppere Bluetoothenheten med spilleren.
Gruppere med en Bluetoothenhet
Gruppering er en prosess der Bluetoothenheter registreres med hverandre før
tilkobling. Angi [Bluetooth Mode]
i [Bluetooth-innstillinger] som [På]
(side 29) før du grupperer en Bluetoothenhet med spilleren.
1
22
Plasser Bluetooth-enheten opptil
1 meter fra spilleren.
2
Utfør et av følgende trinn:
– Når du kobler til en enhet for
første gang, trykker du på
BLUETOOTH-knappen på
fjernkontrollen.
– Velg [Bluetooth-enhet] på
avspillingsskjermen.
– Velg [Enhetsliste] i [Bluetoothinnstillinger].
3
Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du angir grupperingsmodus for Bluetooth-enheten, ser
du i bruksanvisningen som fulgte
med enheten.
4
5
6
Før du slår av Bluetooth-enheten, må du
dempe volumet på TV-en.
Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsfunksjoner blir tilgjengelige når du
trykker på OPTIONS. Hvilke elementer
som er tilgjengelige, avhenger av
situasjonen.
Vanlige alternativer
x
gjentakelsesmodus.
x
Trykk på M/m flere ganger for å velge
ønsket enhet, og trykk deretter på
ENTER.
Når Bluetooth-tilkoblingen er
opprettet, vises enhetsnavnet på
TV-skjermen.
x
Start avspillingen.
x
Juster volumet.
x
Juster volumet på Bluetoothenheten først. Hvis volumnivået
fremdeles er lavt, justerer du
volumnivået ved å velge [Bluetooth
Volume] på avspillingsskjermen.
Trykk på M/m for å justere volumet.
b
x
Utfør et av følgende trinn:
– Trykk på BLUETOOTH-knappen på
fjernkontrollen (side 14).
– Deaktiver Bluetooth-funksjonen på
Bluetooth-enheten.
– Slå av spilleren eller Bluetooth-enheten.
[3D-meny]:
– [Simulert 3D]: Brukes for å justere
den simulerte 3D-effekten.
– [3D dybdejustering]: Brukes for
å justere dybden på 3D-bilder.
– [2D-avspilling]: Brukes for å angi
avspilling av 2D-bilder.
[Spill av]/[Stopp]: Brukes for å starte
eller stoppe avspillingen.
[Spill av fra start]: Brukes til å spille av
elementet fra begynnelsen.
[Bluetooth-enhet]: Viser Bluetoothenhetslisten.
[Bluetooth Volume]: Viser visningen
for Bluetooth-volumkontroll. Dette
alternativet er bare tilgjengelig når en
Bluetooth-enhet er koblet til.
Bare video
x
Enkelte BLUETOOTH-enheter støtter ikke
volumkontroll.
Koble fra BLUETOOTH-enheten
[Gjenta innstilling]: Definerer
Avspilling
Sett Bluetooth-enheten i
grupperingsmodus.
b
x
[3D-avspillingsinnst.]: Brukes for
å angi om 3D-video skal vises
automatisk eller ikke.
[A/V SYNC]: Brukes for å justere
synkroniseringen av bilde og lyd ved
å forsinke lydsignalet i forhold til
bildesignalet (0 til 120 millisekunder).
23
x
[Videoinnstillinger]:
– [Bildekvalitetsmodus]: Brukes til
å velge bildeinnstillinger for ulike
lysmiljøer.
*1
*2
z [Direkte] /[Standard]
*1*2
z [Lysere rom]
*1*2
z [Kinosal]
*1
z [Auto]
*1
*1
z [Tilpass1] /[Tilpass2]
x [Struktur-remaster]: Brukes for
å justere skarphet og detaljer
i kantene.
x [Superoppløsning]: Brukes for
å forbedre oppløsningen.
x [Utjevning]: Brukes for å
redusere "banding" (ujevne
fargeoverganger) på skjermen
ved å jevne ut graderinger på
flate områder.
x [Kontrast-remaster]: Brukes for
å tilpasse nivåene av svart og
hvitt automatisk slik at skjermen
ikke blir for mørk og bildet blir
modulert.
x [Klar svart]: Brukes for å justere
hvordan mørke deler av bildet
gjengis. Funksjonen fjerner ikke
all skygge. Spilleren vil fortsatt
kunne vise vakre bilder med
mørke farger.
x [FNR]: Brukes for å redusere
tilfeldig støy i bildet.
x [BNR]: Brukes for å redusere
mosaikklignende blokkstøy i
bildet.
x [MNR]: Brukes for å redusere
problemer med støy i kantene av
bildet (såkalt "moskitostøy").
x [Kontrast]
x [Lysstyrke]
x [Farge]
x [Fargetone]
24
*1
*2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tilgjengelig ved avspilling av videosignaler
på 2 K. Hvis du vil vise disse valgene mens
spilleren er koblet til 4K-kompatibelt
utstyr, må du sette [4K-utgang]
i [Skjerminnstillinger] til [Av].
Tilgjengelig ved avspilling av videosignaler
på 4 K.
[Pause]: Brukes til å stoppe avspilling
midlertidig.
[Toppmeny]: Brukes til å vise
toppmenyen for BD-en eller DVD-en.
[Meny]/[Popup-meny]: Brukes til å
vise popup--menyen for BD-ROM-en
eller menyen for DVD-en.
[Tittelsøk]: Brukes til å søke etter en
tittel på BD-ROMer/DVD-videoer
og spille av fra begynnelsen.
[Kapittelsøk]: Brukes for å søke etter
et kapittel og spille det av fra
begynnelsen.
[Lyd]: Brukes til å velge språkspor når
en BD-ROM eller DVD-video har
flere språkspor. Brukes til å velge spor
(sang) på en musikk-CD.
[Teksting]: Brukes til å velge
undertekstspråk når en BD-ROM eller
DVD-video har teksting på flere
språk.
[Vinkel]: Brukes til å bytte til andre
innsynsvinkler når flere vinkler er tatt
opp på BD-ROMer/DVD-videoer.
[Nummerinntasting]: Brukes til å
velge tallet med knappen </M/m/,
på fjernkontrollen.
[Videosøk]: Brukes til å vise
informasjon om BD-ROM/DVD-ROM
ved hjelp av Gracenote-teknologi.
Brukes til å søke etter relatert
informasjon med nøkkelord fra
Gracenote når du velger
[Medvirkende] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler når
du velger [Avspillingshistorikk] eller
[Søkehistorikk].
Bare Musikk
x
x
x
Avspilling
x
[Spor søk]: Brukes for å søke etter
spornummer ved avspilling av
musikk-CD.
[Legg til l.b.visn. BGM]: Brukes for
å registrere musikkfiler i USB-minnet
som bakgrunnsmusikk til
lysbildevisning (BGM).
[Musikksøk]: Brukes for å vise
informasjon om lyd-CD-en (CD-DA)
ved hjelp av Gracenote-teknologi.
Brukes for å søke etter relatert
informasjon med nøkkelord fra
Gracenote når du velger [Spor],
[Artist] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler
når du velger [Avspillingshistorikk]
eller [Søkehistorikk].
[Vekslende rekkef.]: Angis som [På]
for å spille av musikkfiler i tilfeldig
rekkefølge.
Bare Foto
x
x
x
x
x
x
x
x
[Lysbildehastighet]: Brukes til
å endre lysbildehastigheten.
[Lysbildeeffekt]: Brukes til å velge
effekter for en lysbildevisning.
[Lysbildevisn. BGM]:
– [Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
– [Min musikk fra USB]: Brukes til å
velge musikkfilene som er registrert
i [Legg til l.b.visn. BGM].
– [Spill fra musikk-CD]: Brukes
til å velge spor på en CD-DA
(musikk-CD).
[Endre visning]: Brukes til å bytte
mellom [Rutenettvisning] og
[Listevisning].
[Vis bilde]: Viser det valgte fotoet.
[Lysbildevisning]: Starter en
lysbildevisning.
[Roter venstre]: Brukes for å rotere
fotoet 90 grader mot klokken.
[Roter høyre]: Brukes for å rotere
fotoet 90 grader med klokken.
25
Innstillinger og justeringer
Bruke Innstillingervisningene
Velg
[Oppsett] på startskjermen
hvis du vil endre noen av innstillingene
for spilleren.
Standardinnstillingene er understreket.
1
Velg
[Oppsett] på startskjermen
med </M/m/,.
2
Velg ikonet for oppsettkategorien
med M/m og trykk på ENTER.
• Hvis nettverkstilstanden er dårlig, kan du gå
til www.sony.eu/support for å laste ned den
nyeste programvareversjonen og oppdatere
via USB-minne.
Du kan også få informasjon om
oppdateringsfunksjoner på nettstedet.
[Skjerminnstillinger]
x [3D-avspillingsinnst.]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Av]: Velg dette alternativet for å vise
alt innhold i 2D.
x [Innst. av TV-skjermstørr. for 3D]
Angir skjermstørrelsen for en-3Dkompatibel TV.
[Programvareoppdatering]
x [Oppdater via Internett]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren ved hjelp av et tilgjengelig
nettverk. Pass på at nettverket er koblet
til Internett. Du finner mer informasjon
i "Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling" (side 17).
x [Oppdater via USB-minne]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren med et USB-minne. Pass på
at programvareoppdateringsmappen
har riktig navn ("UPDATE") og at alle
oppdateringsfilene lagres i denne
mappen. Spilleren kan gjenkjenne opptil
500 filer/mapper i ett enkelt lag,
inkludert oppdateringsfiler/-mapper.
z
• Vi anbefaler å oppdatere programvaren hver
2. måned.
26
x [TV-type]
[16:9]: Velg dette alternativet når du
kobler til en widescreen-TV eller en TV
med bredmodusfunksjon.
[4:3]: Velg dette alternativet når du
kobler til en TV med 4:3-skjerm uten
bredmodusfunksjon.
x [Skjermformat]
[Full]: Velg dette alternativet når du
kobler til en TV med
bredmodusfunksjon. Viser et 4:3skjermbilde i bildeforhold 16:9 selv på
en widescreen-TV.
[Normal]: Brukes til å endre
bildestørrelsen slik at den passer til
skjermstørrelsen med det opprinnelige
bildeforholdet.
x [DVD-bildeforhold]
[Letterbox]: Brukes til å velge bredt bilde
med svarte felt øverst og nederst.
[BD-ROM 24p utgang]
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[På]: Brukes for å slå på funksjonen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler på
1080/24p.
[DVD-ROM 24p utgang]
x [Kinokonverteringsmodus]
[Datainnhold 24p utgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Spilleren oppdager
automatisk om materialet er videobasert
eller filmbasert, og bruker riktig
konverteringsmetode.
[Video]: Konverteringsmetoden som
passer for videobasert materiale, velges
alltid uavhengig av materialet.
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold som er lagret på
en USB-minnepinne eller en datadisk.
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler på
1080/24p.
x [Utgangsvideooppløsning]
Normalt bør du velge [Auto]. Velg
[Opprinnelig oppløsning] for å overføre
oppløsningen platen er innspilt med.
Når oppløsningen er lavere enn SDoppløsningen, skaleres den opptil SDoppløsning.
x [24p utgang]
Overfører bare videosignaler på 24p når
en TV som er 1080/24p-kompatibel,
kobles til via en HDMI-tilkobling og
[Utgangsvideooppløsning] er satt til
[Auto] eller [1080p].
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler på
1080/24p.
Innstillinger og justeringer
[Pan & Scan]: Brukes til å vise bildet i full
høyde på hele skjermen, med beskårede
sider.
[Nettverksinnhold 24p utgang]
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold fra andre nettverk
som hjemmenettverk, skjermspeiling
etc.
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p / 24 Hz når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel via
HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TV-en
ikke er kompatibel med videosignaler på
1080/24p.
27
x [4K-utgang]
x [HDMI-utgang Dyp farge]
[Auto1]: Overfører videosignaler på 2K
(1920 × 1080) ved videoavspilling og
videosignaler på 4K ved fotoavspilling
når du kobler til Sony 4K-kompatibelt
utstyr.
Overfører videosignaler på 4K ved
avspilling av 24p-videoinnhold
i BD-ROM-er/DVD-ROM-er/
datainnhold/nettverksinnhold eller
fotoavspilling når det er koblet til utstyr
som ikke er kompatibelt med Sony 4K.
Denne innstillingen fungerer ikke for
avspilling av 3D-video.
[Auto2]: Overfører automatisk
videosignaler på 4K/24p når du kobler til
4K/24p-kompatibelt utstyr og gjør de
nødvendige innstillingene i [BD-ROM
24p-utgang], [DVD-ROM 24p-utgang],
[Datainnhold 24p utgang] eller
[Nettverksinnhold 24p utgang] og
overfører dessuten bilder på 4K/24p
når du spiller av 2D fotofiler.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[16 bit]/[12 bit]/[10 bit]: Sender
videosignaler på 16 bit/12 bit/10 bit når
den tilkoblede TV-en er kompatibel med
Deep Colour.
[Av]: Velg dette alternativet når bildet er
ustabilt eller fargene ser unaturlige ut.
b
Hvis Sony-utstyret ditt ikke oppdages når du
velger [Auto1], vil innstillingen gi samme
resultat som [Auto2]-innstillingen.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Oppdager automatisk hva slags
TV-type som er tilkoblet, og velger
fargeinnstillinger i samsvar med dette.
[YCbCr (4:2:2)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Overfører videosignaler av
typen RGB.
28
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[På]: Brukes for å jevne ut gradering av
videosignaler fra HDMI OUT-kontakten.
[Av]: Velg dette alternativet når
videosignalene som overføres, virker
ustabile eller fargene ser unaturlige ut.
x [IP-innhold NR Pro]
[Video - Strong]/[Video - Medium]/
[Video - Mild]/[Film - Mild]/
[Film - Medium]/[Film - Strong]: Brukes
for å justere bildekvaliteten for
Internettinnhold.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Pause-modus]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Dynamiske, levende bilder
vises helt skarpe.
[Ramme]: Stillbilder vises med høy
oppløsning.
[Lydinnstillinger]
x [Digital lydutgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Brukes til å overføre
lydsignaler avhengig av statusen for de
tilkoblede enhetene.
[PCM]: Brukes til å overføre PCM-signaler
fra DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI
OUT-inngangen.
x [DSD utgangsmodus]
x [Miks ned]
[Auto]: Brukes til å overføre DSDsignaler fra HDMI OUT-inngangen når
du spiller av en Super Audio CD eller en
fil i DSD-format. Sender LPCM-signaler
i stedet hvis HDMI-tilkoblet enhet ikke
støtter DSD.
[Av]: Brukes til å overføre PCM-signaler
fra HDMI OUT-inngangen når du
spiller av en Super Audio CD eller en fil
i DSD-format.
[Surround]: Brukes for å gjengi
lydsignaler med surround-effekt. Bruk
dette alternativet hvis du kobler til en
lydenhet som støtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Brukes for å gjengi lydsignaler
uten surround-effekt. Bruk dette
alternativet hvis du kobler til en lydenhet
som ikke støtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
x [BD Audio MIX-innstilling]
x [Digital musikkforsterker]
[På]: Angi lydeffekten ved avspilling av
Internett- eller USB-innhold.
[Av]/[Sound Bar-mod.]: Brukes til å slå
av funksjonen.
[Bluetoothinnstillinger]
x [Bluetooth Mode]
[På]: Aktiverer Bluetooth-innstillinger
og -funksjoner.
[Av]: Deaktiverer Bluetoothinnstillinger og -funksjoner.
Innstillinger og justeringer
[På]: Brukes for å gjengi den innhentede
lyden ved å mikse den interaktive lyden
og den sekundære lyden til den primære
lyden.
[Av]: Brukes for å gjengi bare den
primære lyden. Velg dette alternativet
hvis du vil overføre HD-lydsignaler til
en AV-forsterker (mottaker).
x [Enhetsliste]
Viser en liste over grupperte og
registrerte Bluetooth-mottakere når
[Bluetooth Mode] er satt til [På].
x [Dolby D-kompatibel utgang]
[På]: Konverterer DTS-lydkilde til Dolby
Digital-lyd ved hjelp av EDID (Extended
Display Identification Data).
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Audio DRC]
[Auto]: Brukes til å avspilling innenfor
det dynamiske området som er definert
av platen (gjelder bare BD-ROM). Andre
plater avspilles med [På]-nivå.
[På]: Brukes til avspilling med standard
komprimeringsnivå.
[Av]: Ingen komprimering utføres.
Lyden gjengis mer dynamisk.
x [Bluetooth Standby]
Denne funksjonen er aktivert når
[Bluetooth Mode] er satt til [På].
[På]: Gjør det mulig å slå på spilleren
fra en Bluetooth-enhet.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
b
Angi [Bluetooth Mode] og [Bluetooth
Standby] som [På], og slå av spilleren for
å aktivere nettverksstandby (side 39).
29
x [Bluetooth Codec - AAC] / [Bluetooth
Codec - LDAC]
Denne funksjonen er aktivert når
[Bluetooth Mode] er satt til [På].
[På]: Aktiverer AAC/LDAC-kodeken.
[Av]: Deaktiverer AAC/LDAC-kodeken.
[Standard]: Middels datafrekvens
brukes. Dette gir balanse mellom
lydkvaliteten og avspillingsstabiliteten.
[Forbindelse]: Stabilitet prioriteres.
Lydkvaliteten kan være tilfredsstillende
og tilkoblingsstatusen er mest sannsynlig
stabil.
b
Denne funksjonen er deaktivert under
tilkobling med en Bluetooth-enhet.
z
LDAC er en lydkodingsteknologi som er
utviklet av Sony, og som formidler sending av
høyoppløselig lydinnhold, til og med via en
Bluetooth-tilkobling. I motsetning til andre
Bluetooth-kompatible kodingsteknologier,
for eksempel SBC, fungerer LDAC uten
nedkonvertering av høyoppløselig
lydinnhold.* Det betyr at det sammenlignet
med de andre teknologiene er mulig å sende
omtrent tre ganger så mange data** med
uovertruffen lydkvalitet via et trådløst
Bluetooth-nettverk takket være effektiv
koding og optimalisert pakking.
* Unntatt innhold i DSD-format.
** Sammenlignet med SBC (Subband
Coding) når bithastigheten 990 kbps
(96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
er valgt.
x [Kvalitet for videoavspilling]
Denne funksjonen er aktivert når
[Bluetooth Mode] og [Bluetooth Codec LDAC] er satt til [På]. Hvis lyden eller
direkteavspillingen over nettverket er
ustabil, velger du [Forbindelse].
[Auto]: Angir
dataoverføringsfrekvensen for LDAC
automatisk.
[Lydkvalitet]: Den høyeste
datafrekvensen brukes. Lyd sendes med
høyere kvalitet, men lydavspillingen blir
kanskje ustabil hvis koblingskvaliteten
ikke er god nok.
30
[BD/DVDvisningsinnstillinger]
x [BD/DVD-menyspråk]
Brukes til å velge standard menyspråk
for BD-ROM-er eller DVD VIDEO-er.
Velg [Velg språkkode] og angi koden for
ønsket språk (se "Språkkodeliste"
(side 44)).
x [Audiospråk]
Brukes for å velge standard audiospråk
for BD-ROM- og DVD-VIDEO-plater.
Når du velger [Original], brukes det
språket som er prioritert på platen.
Velg [Velg språkkode] og angi koden
for ønsket språk (se "Språkkodeliste"
(side 44)).
x [Undertekstspråk]
Brukes for å velge standard
undertekstspråk for BD-ROM- og DVD
VIDEO-plater.
Velg [Velg språkkode] og angi koden for
ønsket språk (se "Språkkodeliste"
(side 44)).
x [Avspillingslag for BD hybridplate]
[BD]: Spiller av BD-lag.
[DVD/CD]: Spiller av DVD- eller
CD-lag.
x [BD-internettilkobling]
x [Usensurert internettvideo]
[Tillat]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Ikke tillat]: Blokkerer Internetttilkobling.
[Tillat]: Brukes for å tillate avspilling av
uklassifiserte Internett-videoer.
[Blokk]: Brukes for å blokkere avspilling
av uklassifiserte Internettvideoer.
x [Slett BD-data]
Brukes for å slette data i USB-minnet.
Alle lagrede data i buda-mappen slettes.
[Musikkinnstillinger]
x [Avspillingslag for Super Audio CD]
[Barnelåsinnstillinger]
x [Passord]
Brukes for å angi eller endre passordet
for barnelåsfunksjonen. Med
passordbeskyttelse kan du begrense
mulighetene til å spille av innhold fra
BD-ROM, DVD VIDEO og Internett.
Du kan om ønskelig skille mellom
restriksjonsnivåene for innhold på
BD-ROMer, DVD-videoer og Internettvideoer.
x [Sonenummer for barnelås]
Rettigheter til å spille av enkelte
BD-ROMer, DVD-videoer eller
Internett-videoer kan være begrenset
til visse geografiske områder. Enkelte
scener kan være blokkert eller erstattet
av andre scener. Følg instruksjonene på
skjermen og skriv inn det firesifrede
passordet.
x [BD-barnelås] /
[DVD-barnelås] /
[Internettvideo-barnelås]
Med barnelåsfunksjonen kan enkelte
scener blokkeres eller bli erstattet av
andre scener. Følg instruksjonene på
skjermen og skriv inn det firesifrede
passordet.
x [Avspill.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Spiller av tokanalsområdet.
[DSD Multi]: Spiller av
flerkanalsområdet.
Innstillinger og justeringer
[Super Audio CD]: Spiller av Super
Audio CD-laget.
[CD]: Spiller av CD-laget.
[Systeminnstillinger]
x [OSD-språk]
Brukes til å velge hvilket språk spilleren
skal vise på skjermen.
x [HDMI-innstillinger]
Betjeningen forenkles ved å koble til
Sony-komponenter som er kompatible
med HDMI-funksjoner, via en
høyhastighets HDMI-kabel.
[Kontroll for HDMI]
[På]: Følgende BRAVIA Syncfunksjoner er tilgjengelige:
– Ettrykksavspilling
– Slå av systemet
– Endring av språk
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
31
z
Du finner mer informasjon
i bruksanvisningen som fulgte med TV-en
eller komponentene.
[Koblet til TV-av]
[Gyldig]: Brukes for å slå av spilleren
når den tilkoblede TV-en går
i standbymodus (BRAVIA Sync).
[Ugyldig]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Gracenote-innstillinger]
[Auto]: Laster automatisk ned
informasjon om platen når du stopper
avspillingen av den. Koble til nettverket
for å laste ned.
[Manuell]: Brukes for å laste ned
informasjon om platen når du velger
[Videosøk] eller [Musikksøk].
x [Enhetsnavn]
x [DUALSHOCK(TM)4 trådløs
kontroller]
Du kan registrere og administrere den
trådløse kontrolleren her. Følg
instruksjonene på skjermen.
b
Den trådløse kontrolleren DUALSHOCK™4
bruker Bluetooth-teknologi. Kontroller at
[Bluetooth Mode] i [Bluetooth-innstillinger]
er satt til [På] (side 29).
x [Automatisk hvilemodus]
[På]: Brukes til å angi at spilleren skal gå
i standbymodus hvis knappene ikke er
i bruk på 20 minutter.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Automatisk visning]
[På]: Brukes hvis du vil at det automatisk
skal vises informasjon på skjermen når
du endrer visningstitler, bildemodi,
lydsignaler osv.
[Av]: Viser informasjon bare når du
trykker på DISPLAY .
x [Programvareoppdat.-melding]
[På]: Brukes hvis du vil at spilleren skal
informere om nyere programvare
(side 26).
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
32
Brukes for å vise navnet som er gitt til
spilleren. Navnet som er gitt til spilleren,
kan endres.
x [Systeminformasjon]
Brukes for å vise informasjon om
spillerens programvareversjon og
MAC-adresse.
x [Informasjon om programvarelisens]
Brukes for å vise informasjon om
programvarelisens.
[Nettverksinnstillinger]
x [Internettinnstillinger]
Koble spilleren til nettverket på forhånd.
Du finner mer informasjon i "Trinn 2:
Forberede nettverkstilkobling" (side 17).
[Kablet oppsett]: Velg dette alternativet
hvis du kobler til en bredbåndsruter med
en LAN-kabel.
[Trådløst oppsett]: Velg dette
alternativet hvis du bruker spillerens
innebygde trådløse nettverk.
z
Du finner mer informasjon på følgende
nettsted (FAQ-siden gir svar på en del vanlige
spørsmål):
www.sony.eu/support
x [Nettverkets tilkoblingsstatus]
x [Fjernstart]
Brukes for å vise gjeldende status for
nettverket.
[På]: Gjør det mulig å slå på spilleren fra
en enhet som koblet til via et nettverk.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Nettverkstilkoblingsdiagnose]
Kontrollerer at nettverkstilkoblingen
fungerer som den skal, ved å kjøre
nettverkdiagnostikk-funksjonen.
b
Angi [Fjernstart] som [På] og slå av
spilleren for å aktivere nettverksstandby
(side 39).
x [Skjermspeiling RF-innstilling]
[Enkle
nettverksinnstillinger]
x [Tilkoblingsserverinnstillinger]
Velg [Enkle nettverksinnstillinger]
for å angi nettverksinnstillinger.
Følg instruksjonene på skjermen.
Brukes for å angi om den tilkoblede
serveren skal vises eller ikke.
x [Auto Home Network Access
Permission]
[På]: Brukes for å tillate automatisk
tilgang fra et nyoppdaget DLNAkontroller-kompatibelt produkt.
[Av]: Brukes til å slå av funksjonen.
x [Home Network Access Control]
Viser en liste med DLNA-kontrollerkompatible produkter og angir om
kommandoer fra kontrollene i listen
skal godtas.
x [Registrerte eksterne enheter]
Brukes for å vise en liste over registrerte
eksterne enheter.
Innstillinger og justeringer
[Auto]: Brukes for å angi
radiofrekvensbåndet automatisk for
skjermspeilingstilkobling.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Angir CH 1/
CH 6/CH 11 som prioritet.
[Tilbakestille]
x [Tilbakestill til fabrikkens
standardinnstillinger]
Brukes for å tilbakestille innstillingene
av spilleren til fabrikkens
standardinnstillinger ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen tilbakestilles.
x [Initialisere personlig informasjon]
Brukes for å slette all personlig
informasjon som er lagret i spilleren.
b
Av sikkerhetshensyn bør all personlig
informasjon slettes før du avhender,
gir bort eller videreselger denne enheten.
Ta nødvendige forholdsregler, som for
eksempel å logge av, når du har brukt en
nettverkstjeneste.
33
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Hvis du opplever noen av de følgende
problemene når du bruker spilleren, bør
du prøve å finne en løsning med denne
feilsøkingsveiledningen før du vurderer
å levere spilleren til reparasjon. Hvis du
ikke klarer å løse problemet, bør du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Bilde
Det vises ikke noe bilde, eller bildet gjengis
ikke riktig.
, Kontroller at alle tilkoblingskabler er
satt inn riktig (side 16).
, Bytt signalinngang på TV-en slik at
signalet fra spilleren vises.
, Tilbakestill [Utgangsvideooppløsning]
til laveste oppløsning ved å trykke på
x (stopp), HOME-knappen og
deretter POP UP / MENU-knappen på
fjernkontrollen.
, Prøv følgende løsning: 1 Slå spilleren
av og på igjen. 2 Slå det tilkoblede
utstyret av og på igjen. 3 Koble fra
HDMI-kabelen og koble den deretter
til igjen.
, DVI-enheten som er koblet til HDMI
OUT-inngangen, støtter ikke
opphavsrettbeskyttelsesteknologi.
, Kontroller
[Utgangsvideooppløsning]innstillingene i [Skjerminnstillinger]
(side 27).
, Kontroller [24p utgang]-innstillingene
i [Skjerminnstillinger] (side 27) for
BD-ROM-er/DVD-ROM-er/
datainnhold/nettverksinnhold.
34
Språket som vises på skjermen, endres
automatisk når du kobler til HDMI OUTinngangen.
, Når [Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] settes til [På] (side 31),
endres språket som vises på skjermen,
automatisk til det språket som er valgt
på den tilknyttede TV-en (hvis du for
eksempel endrer innstillingen på
TV-en).
Lyd
Det er ikke noe lydsignal, eller lyden gjengis
ikke riktig.
, Kontroller at alle tilkoblingskabler er
satt inn riktig (side 16).
, Bytt signalinngang på AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) slik at lydsignalene
fra spilleren overføres fra AVforsterkeren (AV-mottakeren).
, Hvis lydsignalet ikke overføres via
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-inngangen, bør du kontrollere
lydinnstillingene (side 28).
, For HDMI-tilkoblinger kan du prøve
følgende: 1 Slå spilleren av og på
igjen. 2 Slå det tilkoblede utstyret
av og på igjen. 3 Koble fra HDMIkabelen og koble den deretter til igjen.
, For HDMI-tilkoblinger: Hvis spilleren
er koblet til en TV via en AVforsterker (AV-mottaker), kan du
prøve å koble HDMI-kabelen direkte
til TV-en. Se også bruksanvisningen
som følger med AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
, En DVI-enhet er koblet til HDMI
OUT-inngangen (DVI-inngangen
aksepterer ikke lydsignaler).
, Enheten som er koblet til HDMI OUTinngangen, støtter ikke spillerens
lydformat. Kontroller
lydinnstillingene (side 28).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD
Master Audio) overføres ikke som bitstream.
, Angi [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger] til [Av] (side 29).
, Kontroller at den tilkoblede AVforsterkeren (AV-mottakeren) er
kompatibel med hvert av HD Audioformatene.
Plate
Platen blir ikke avspilt.
, Platen er tilsmusset eller skjev.
, Platen er opp-ned. Sett inn platen med
avspillingssiden ned.
, Platen har et format som ikke kan
spille av på denne spilleren (side 40).
, Spilleren kan ikke spille av en
opptaksplate som ikke er fullført på
riktig måte.
, Regionkoden på BD- eller DVD-platen
samsvarer ikke med regionkoden for
spilleren.
Interaktiv lyd overføres ikke.
Meldingskode 3 [Lydutganger er midlertidig
dempet. Ikke juster avspillingsvolumet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling på
denne enheten. Du finner mer informasjon
på http://www.cinavia.com. Meldingskode
3.] vises på skjermen når en plate spilles av.
, Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som
indikerer at dette er en uautorisert
kopi av profesjonelt produsert innhold
(side 6).
USB-enhet
Spilleren gjenkjenner ikke en tilkoblet USBenhet.
, Kontroller at USB-enheten er satt
riktig inn i USB-inngangen.
, Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
, Kontroller om USB-enheten er på.
, Hvis USB-enheten er tilkoblet via en
USB-hub, bør du prøve å koble USBenheten direkte til spilleren.
Ytterligere informasjon
, Angi [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger] til [På] (side 29).
Internettstreaming
Bilde-/lydkvaliteten er dårlig. / I enkelte
programmer er detaljene uskarpe, spesielt
ved raske bevegelser eller i mørke scener.
, Bilde-/lydkvaliteten kan forbedres ved
å endre tilkoblingshastigheten.
Anbefalt tilkoblingshastighet er minst
2,5 Mbps for video med
standardoppløsning (10 Mbps for
video med høyoppløsning).
35
Det er ingen alternativmeny under
direkteavspilling fra Internett.
Ruteren jeg vil bruke, vises ikke på listen
over trådløse nettverk.
, Alternativmenyen er ikke tilgjengelig
under direkteavspilling fra Internett.
, Trykk på RETURN for å gå tilbake til
forrige skjermbilde, og kjør trådløst
oppsett på nytt. Hvis ønsket trådløs
ruter fortsatt ikke gjenkjennes, velger
du [Registrering av ny tilkobling] for
å utføre [Manuell registrering].
Nettverkstilkobling
Spilleren kan ikke koble til nettverket.
, Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 17) og nettverksinnstillingene
(side 32).
PC-en kan ikke kobles til Internett etter at
du har utført [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
, Trådløsinnstillingene for ruteren kan
bli endret automatisk hvis du bruker
Wi-Fi Protected Setup-funksjonen før
du justerer innstillingene for ruteren.
I slike tilfeller må du endre
innstillingene for det trådløse
nettverket på PC-en tilsvarende.
Spilleren kan ikke kobles til den trådløse
LAN-ruteren.
, Kontroller at den trådløse LANruteren er på.
, Rekkevidden for det trådløse nettet
kan være redusert på grunn materialet
i veggene, mottaksforhold for
radiobølger eller hindere mellom
systemet og den trådløse LAN-ruteren.
Reduser avstanden mellom spilleren
og den trådløse LAN-ruteren.
, Enheter som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz, for eksempel
mikrobølgeovner, Bluetooth eller
digitale, trådløse enheter, kan forstyrre
kommunikasjonen. Flytt spilleren bort
fra slike enheter, eller slå av disse
enhetene.
36
Meldingen [En ny programvareversjon er
tilgjengelig. Gå til Oppsett på menyen, og
velg Programvareoppdatering for å utføre
oppdateringen.] vises på skjermen når
spilleren slås på.
, Du finner informasjon om hvordan
du kan oppdatere programvaren
i spilleren i avsnittet [Programvareoppdatering] (side 26).
Bluetooth-tilkobling
Kan ikke opprette/fullføre en BLUETOOTHtilkobling.
, Angi [Bluetooth Mode] til [På]
(side 29).
, Sørg for at Bluetooth-enheten som skal
kobles til, er slått på og at Bluetoothfunksjonen er aktivert.
, Plasser Bluetooth-enheten nærmere
spilleren.
, Koble spilleren til Bluetooth-enheten
på nytt. Du må kanskje avbryte
tilkoblingen med den spilleren på
Bluetooth-enheten først.
, Slett grupperingsinformasjonen en
gang fra enhetslisten og den tilkoblede
enheten før du prøver tilkoblingen
på nytt.
, Tilkobling kan hindres av andre
Bluetooth-enheter i nærheten av
spilleren. Hvis dette er tilfelle, må du
skru av de andre Bluetooth-enhetene.
, Informasjonen om
tilkoblingsregistrering er slettet.
Utfør tilkolingsprosessen på nytt.
Det er ingen lyd, lyden hopper eller går opp
og ned, eller forbindelsen er brutt.
Kontroll for HDMI (BRAVIA Sync)
[Kontroll for HDMI]-funksjonen fungerer
ikke (BRAVIA Sync).
, Kontroller at [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] er satt til [På]
(side 31).
, Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
må du slå spilleren av og på igjen.
, Etter et strømbrudd bør du sette
[Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] til [Av], og deretter sette
[Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] til [På] (side 31).
, Kontroller følgende og les
bruksanvisningen som fulgte med
komponenten.
– Den tilkoblede komponenten er
kompatibel med [Kontroll for
HDMI]-funksjonen.
Ytterligere informasjon
, Plasser Bluetooth-enheten nærmere
spilleren.
, Kontroller at spilleren ikke er utsatt
for interferens fra et Wi-Fi-nettverk,
en annen Bluetooth-enhet, en annen
2,4 GHz trådløs enhet eller
mikrobølgeovn.
, Kontroller at Bluetooth-forbindelsen
er opprettet på riktig måte mellom
spilleren og Bluetooth-enheten.
, Koble spilleren til Bluetooth-enheten
på nytt.
, Hold spilleren unna metallgjenstander
eller overflater.
– Den tilkoblede komponentens
innstilling for [Kontroll for HDMI]funksjonen er korrekt.
, Hvis du kobler spilleren til en TV via
en AV-forsterker (AV-mottaker),
– og AV-forsterkeren (AVmottakeren) ikke er kompatibel
med [Kontroll for HDMI]funksjonen, kan det oppstå
problemer med å styre TV-en med
spilleren.
– hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
trekker ut og setter inn igjen
støpselet på strømledningen eller
det forekommer strømstans, kan
du prøve følgende: 1 Bytt
signalinngang for AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) slik at bildet fra
spilleren vises på TV-skjermen.
2Sett [Kontroll for HDMI] i
[HDMI-innstillinger] til [Av], og
sett deretter [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] til [På]
(side 31). Se også bruksanvisningen
som følger med AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
Slå av systemet-funksjonen fungerer ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller at [Kontroll for HDMI]
og [Koblet til TV-av] i [HDMIinnstillinger] er satt til [På] og [Gyldig]
(side 31).
Andre
Avspillingen starter ikke fra begynnelsen av
innholdet.
, Trykk på OPTIONS og velg [Spill av
fra start].
37
Avspillingen starter ikke fra
gjenopptakelsespunktet der du sist stoppet
avspillingen.
Meldingen [[EJECT]-tasten er utilgjengelig
for øyeblikket.] vises på skjermen etter at du
har trykket på Z (åpne/lukk).
, Avhengig av hvilken type plate du
bruker, kan gjenopptakelsespunktet bli
slettet fra minnet når
– du åpner plateskuffen.
– du kobler fra USB-enheten.
– du spiller av annet innhold.
– du slår av spilleren.
, Ta kontakt med din nærmeste Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicested.
Meldingskode 1 [Avspillingen er stoppet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling på
denne enheten. Du finner mer informasjon på
http://www.cinavia.com. Meldingskode 1.]
vises på skjermen når du spiller av en plate.
, Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som
indikerer at dette utelukkende er ment
for presentasjoner med profesjonelt
utstyr og ikke er autorisert for
avspilling av forbrukere (side 6).
Plateskuffen åpnes ikke, og du kan ikke ta ut
platen selv om du trykker på Z.
, Slå på spilleren og trykk på x (stopp),
HOME og deretter knappen TOP
MENU på fjernkontrollen for å låse
opp skuffen og deaktivere
barnesikringen (side 11).
, Prøv følgende løsning: 1 Slå spilleren
av og trekk deretter ut støpselet på
strømledningen. 2 Sett inn støpselet
igjen mens du trykker ned Z på
spilleren. 3 Fortsett å holde nede Z
på spilleren helt til skuffen åpnes. 4
Ta ut platen. 5 Trekk ut støpselet på
strømledningen og koble den til igjen
for å starte spilleren på nytt.
38
Spilleren reagerer ikke på noen av
knappene.
, Fuktighet har kondensert inne
i spilleren (side 4).
Spesifikasjoner
System
Laser: Halvlederlaser
Overføringsområde (A2DP):
• 20–40 000 Hz (sampling LDAC
96 kHz og overføring med 990 kbps)
• 20–20 000 Hz (sampling 44,1 kHz)
Generelt
Trådløst nett
Medfølgende tilbehør
(Navn på inngang:
Type kontakt/utgangsnivå/
belastningsimpedans)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonokontakt / 0,5 Vp-p / 75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standardkontakt
LAN (100): 100BASE-TX-terminal
USB:
USB-kontakt av type A (for tilkobling
av USB-minne, minnekortleser,
digitalt stillbildekamera og digitalt
videokamera)*
* Må ikke brukes til lading.
Standard trådløst nett:
Protokoll IEEE802.11 a/b/g/n
Frekvensområde:
2,4 GHz-, 5 GHz båndet-båndet
Modulasjon: DSSS og OFDM
Bluetooth-versjon: Bluetooth Version 4.1
Bluetooth
•
•
•
•
Nettadapter (AC-L1210WW) (1)
Strømledning (1)
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2 stk.)
Ytterligere informasjon
DC IN: 12 V likestrøm, 850 mA
Strømkrav:
12 V likestrøm med nettadapter
Område: Inngang 220–240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk (ved bruk av nettadapter):
12 W
Nettverksstandby:
Mindre enn 3 W (alle kablede/trådløse
nettverksporter PÅ)
Mål (ca.):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(bredde/dybde/høyde)
inkl. utstikkende deler
Vekt (ca.): 0,9 kg
Driftstemperatur:
5 °C til 35 °C
Fuktighetstoleranse i drift: 25 % til 80 %
Innganger og utganger
Spesifikasjoner og design kan endres
uten varsel.
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-spesifikasjon v4.1
Ut:
Bluetooth-spesifikasjon, strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 30 m
Frekvensbånd: 2,4 GHz
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler:
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Støttede kodeker: SBC, AAC, LDAC
39
Avspillbare plater
Blu-rayplate*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Musikk-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Siden spesifikasjonene for Blu-ray-plater
er nye og under utvikling, kan det hende
at enkelte plater ikke kan spilles av
(avhengig av platetype og versjon).
Utgangslyden varierer avhengig av kilden,
tilkoblet utgangskontakt og valgte
lydinnstillinger.
BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 inkludert organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R-plater som er tatt opp (brent) med en
PC, kan ikke spilles av hvis postscripts er
skrivbare.
En CD- eller DVD-plate kan ikke spilles av
hvis den ikke er fullført på riktig måte. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med opptaksenheten.
Plater som ikke kan spilles av
• BD-er med kassett
• BDXL-er
• DVD-RAM-er
• HD DVD-er
• DVD Audio-plater
• FOTO-CD-er
• Datadelen av ekstramateriale på CD-er
• Super VCD-plater
• Lydmaterialedelen av tolagsplater
40
Merknader om plater
Dette produktet er laget for å spille av
plater som samsvarer med Compact Disc
(CD)-standarden. Tolagsplater og
enkelte musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttelsesteknologi,
samsvarer ikke med Compact Disc
(CD)-standarden og kan derfor ikke
avspilles med dette produktet.
Merknad om avspillingsfunksjoner for BD-/
DVD-plater
Enkelte avspillingsfunksjoner for BD-/
DVD-plater kan være valgt av
programvareprodusentene med hensikt.
Ettersom denne spilleren spiller av en
BD-/DVD-plate på grunnlag av
plateinnholdet som
programvareprodusentene har utviklet,
kan det hende at enkelte
avspillingsfunksjoner ikke er
tilgjengelige.
Merknad om tolags BD-/DVD-plater
Avspillingen av bilde og lyd kan bli
midlertidig avbrutt når det byttes
mellom lagene.
Områdekode (gjelder bare BD-ROM/DVD
VIDEO)
Områdekoden er trykket på undersiden
av enheten. Den kan bare spille av BDROM/DVD VIDEO-plater merket med
identiske områdekoder eller ALL .
Områdekode
Avspillbare filtyper
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Beholder
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Ytterligere informasjon
VC1*1
Med lyd
PS
MP4
MPEG4/AVC*5
Filtype
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
41
*9
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
*12
*11
.wav
*13
*14
LPCM
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
*15
.dsf
*16
DSF
*1
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
b
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
42
*10
*11
Spilleren kan spille av filer i AVCHDformat som er tatt opp med digitale
videokameraer e.l.
En plate i AVCHD-format kan ikke spilles
av hvis den ikke er fullført på riktig måte.
Spilleren kan spille av AVCHD 3D-format.
Spilleren kan spille av .mka-filer.
Denne filen kan ikke spilles av fra en
DLNA-server.
Spilleren kan ikke spille av kodede filer,
som formatet Lossless.
Spilleren kan ikke spille av DST-kodede filer.
Spilleren kan ikke spille av animerte PNGfiler eller animerte GIF-filer.
For MPO-filer som ikke er i 3D, vises
nøkkelbildet eller det første bildet.
Spilleren støtter ikke 16 bit BMP-filer.
Spilleren kan ikke spille av dette
filformatet fra en DLNA-server.
Spilleren kan bare spille av video med
standardoppløsning fra en DLNA-server.
Spilleren kan ikke spille av filer i DTSformat fra en DLNA-server.
Spilleren kan bare spille av filer i Dolby
Digital-format fra en DLNA-server.
Spilleren støtter AVC til opptil Level 4.1.
Spilleren spiller ikke av dette filformatet
fra en DLNA-server.
Spilleren støtter WMV9 til opptil Advance
Profile.
Spilleren støtter en bildehastighet på
opptil 60 bilder per sekund.
• Det kan hende at enkelte filer ikke kan
spilles på grunn av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller DLNAserverforholdene.
• Det kan hende at enkelte filer som er
redigert på en PC, ikke kan spilles av.
• Det kan hende at rask spoling forover eller
bakover ikke kan utføres på enkelte filer.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer, slik
som DRM.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper på BD-er, DVD-er, CD-er og USBenheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert
rotmappen.
– opptil 500 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper som er lagret på DLNA-serveren:
– opptil mapper i det 19. laget.
– opptil 999 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren støtter en bildehastighet på:
– opptil 60 bilder per sekund bare for
AVCHD (MPEG4/AVC).
– opptil 30 bilder per sekund for andre
videokodekser.
• Spilleren støtter en bithastighet for video på
opptil 40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke
fungerer med denne spilleren.
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage Class
(MSC)-enheter (slik som Flash-minneenheter
og harddisker), Still Image Capture (SIC)enheter og tastaturer med 101 taster.
• Det anbefales å slå av spilleren før du kobler
til eller fra USB-minnet eller en annen enhet
for å unngå fare for å ødelegge lagrede data
eller skade USB-minnet eller enheten.
• Det kan hende at spilleren ikke kan spille av
videofiler med høy overføringshastighet helt
jevnt fra en DATA-CD. Det anbefales at du
spiller av slike filer ved hjelp av DATA
DVD-er eller DATA BD-er.
Om sikkerhet i trådløse nettverk
Ingen sikkerhet
Selv om det er enkelt å angi innstillinger,
kan hvem som helst fange opp trådløs
kommunikasjon eller få adgang til ditt
trådløse nettverk, selv uten avanserte
verktøy. Husk at det er en fare for
uautorisert tilgang eller at data fanges
opp av uvedkommende.
WEP
WEP sikrer kommunikasjon slik at ikke
uvedkommende kan få tilgang til
kommunikasjon eller få adgang til det
trådløse nettverket ditt. WEP er en
sikkerhetsteknologi som gjør det mulig
å koble til eldre enheter som ikke støtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhetsteknologi som er
utviklet for å korrigere svakheter ved
WEP. TKIP gir et høyere sikkerhetsnivå
enn WEP.
Merknader om platene
• For å holde platen
ren bør bare
ytterkanten berøres.
Ikke berør overflaten.
Støv, fingeravtrykk
eller riper på platen kan gjøre at den
ikke fungerer som den skal.
• Ikke utsett platen for direkte sollys eller
varmekilder som for eksempel ventiler
som blåser ut varm luft, eller la den
ligge i en bil i direkte sollys, da
temperaturen kan stige betydelig inne
i en parkert bil.
• Legg platen tilbake i etuiet etter
avspilling.
• Rengjør platen med
en ren klut. Tørk
platen fra midten og
utover.
• Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler for CD-er/linser
eller antistatisk spray for LP-plater.
• Hvis du har skrevet ut en etikett og limt
den på platen, må du passe på at etiketten
har tørket før du spiller av platen.
• Ikke bruk følgende typer plater:
– Plater som er laget for å rense linser.
– Plater med avvikende form (f.eks.
kvadratiske eller hjerteformede).
– Plater med etiketter eller klistremerker.
– Plater med cellofantape eller lim fra
et klistremerke.
• Ikke legg nytt belegg på avspillingssiden
på en plate for å fjerne overflatiske riper.
Ytterligere informasjon
Ettersom kommunikasjon via et trådløst
nettverk skjer ved hjelp av radiobølger,
kan det trådløse signalet bli fanget opp av
uvedkommende. For å beskytte den
trådløse kommunikasjonen har denne
spilleren flere sikkerhetsfunksjoner.
Sørg for at du konfigurerer
sikkerhetsinnstillingene på riktig måte
i samsvar med nettverksmiljøet ditt.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhetsteknologi som
bruker en avansert sikkerhetsmetode
som skiller seg fra WEP og TKIP.
AES gir et høyere sikkerhetsnivå enn
WEP og TKIP.
43
Språkkodeliste
Du finner mer informasjon i [BD/DVDvisningsinnstillinger] (side 30).
Stavemåtene samsvarer med ISO 639:
1988 (E/F)-standarden.
Kode
Språk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
44
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Kode
Språk
1357
Malay
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto;
Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
1436
Portuguese
1481
Kirundi;
Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho;
Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
RhaetoRomance
Romanian
1435
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Ikke angitt
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Kinyarwanda
Sindhi
SerboCroatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho;
Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Barnelås/områdekode
Du finner mer informasjon i
[Sonenummer for barnelås] (side 31).
Kode Område
Argentina
Belgia
Chile
Danmark
Finland
Hellas
India
Irland
Japan
Korea
Malaysia
Nederland
Norge
Pakistan
Portugal
Singapore
Storbritannia
Sverige
Thailand
Vietnam
2047
2070
2093
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2333
2362
2390
2046
2428
2489
2149
2086
2543
2109
Australia
Brasil
Colombia
Filippinene
Frankrike
Hongkong
Indonesia
Italia
Kina
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Østerrike
Polen
Russland
Spania
Sveits
Taiwan
Tyskland
Ytterligere informasjon
2044
2057
2090
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2304
2363
2376
2379
2427
2436
2501
2184
2499
2528
2586
45
Programvaren for denne spilleren kan bli oppdatert i fremtiden. Du kan laste
ned eventuelle oppdateringer og bruksanvisningen med avanserte funksjoner
på følgende nettsted:
www.sony.eu/support
z
Du finner nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og -tjenester på:
www.sony.eu/myproducts/
4-579-670-11(1) (NO)
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising