Sony | BDP-S6200 | Sony BDP-S6200 3D Blu-ray Disc™-spiller med 4K-oppskalering og Wi-Fi® Bruksanvisning

4-476-201-41(1) (NO)
Blu-ray Disc™-/
DVD-spiller
Bruksanvisning
Komme i gang
Avspilling
Internett
Innstillinger og justeringer
Vi takker for at du valgte dette produktet. Les denne
bruksanvisningen nøye før du bruker spilleren.
BDP-S6200
Ytterligere informasjon
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og
andre europeiske land
med kildesorteringssystemer)
ADVARSEL
For å redusere fare for brann og elektrisk støt
må du passe på at apparatet ikke utsettes for søl
eller sprut av væsker, og at ikke gjenstander som
inneholder væske, for eksempel vaser, plasseres
oppå apparatet.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for
elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til
kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk
varme, for eksempel fra direkte sollys eller
åpen ild.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med
dette produktet medfører økt fare for øyeskader.
Laserstrålen som brukes i denne Blu-ray-/
DVD-spilleren, kan forårsake øyeskader.
Kabinettet må derfor ikke demonteres.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Denne merkingen er plassert på
laserbeskyttelsesdekselet inne i boksen.
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
Merkingen med LASERKLASSE 1 er plassert på
baksiden av kabinettet.
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
på egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for
at du kvitter deg med produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskehelsen,
som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare
Europa
Avhending av brukte
batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land
med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller
innpakningen viser at batteriet
som leveres med dette produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen
med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
eller 0,004 % bly. Når du sørger for at du kvitter
deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialer bidrar til å spare
på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
kun byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
for å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi
mer informasjon om avhending av dette
produktet og batteriene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder
produktets samsvar med EU-lovgivning, skal
rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål som gjelder service og garanti,
henvises det til adressene som er angitt i de
separate service- og garantidokumentene.
Forsiktighetsregler
• Denne enheten krever 220–240 V vekselstrøm,
50/60 Hz. Kontroller at strømforsyningen der
du skal bruke enheten, er i samsvar med dette.
• Plasser denne enheten slik at støpselet raskt kan
trekkes ut av stikkontakten hvis det skulle
oppstå problemer.
Forsiktighetsregler
Testing av dette utstyret har vist at det
oppfyller kravene i EMC-direktivet når det
brukes en tilkoblingskabel på under 3 meter.
Plassering
• Plasser spilleren på et sted hvor det er
tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke
overopphetes.
• Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten
av åpen ild, for eksempel stearinlys.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
spilleren. Den må ikke stå inne i en
bokhylle eller lignende.
• Spilleren må ikke brukes utendørs,
i kjøretøy eller i båter eller andre fartøy.
• Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til
et varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene inne
i spilleren. Dette kan medføre tekniske
problemer. Hvis dette skjer, bør du ta ut
platen og la spilleren være påslått i omtrent
en halvtime til kondensen har fordampet.
• Pass på at spilleren ikke står på skrå. Det er
bare ment for bruk i vannrett posisjon.
• Ikke plasser metallgjenstander foran
frontpanelet. De kan begrense mottaket
av radiobølger.
• Ikke plasser spilleren i nærheten av
medisinsk elektronisk utstyr. Dette kan
medføre feil på det medisinske utstyret.
• Hvis du bruker pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du ta kontakt med
legen din eller produsenten av utstyret før
du bruker den trådløse LAN-funksjonen.
• Spilleren skal monteres og betjenes med
en avstand på minst 20 cm mellom den og
operatøren / personer i nærheten (gjelder
ikke ekstremitetene: hendene, håndleddene,
føttene og anklene).
3
• Ikke plasser tunge eller ustødige gjenstander
oppå spilleren.
• Ikke plasser andre gjenstander enn plater
i plateskuffen. Dette kan medføre skader
på spilleren eller gjenstanden.
• Ta ut platen fra plateskuffen før du flytter på
spilleren. Hvis du ikke gjør det, kan platen
bli skadet.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble
fra alle andre kabler før du flytter spilleren.
Rengjøre plater, plate-/linserensere
Strømkilder
Koble til HDMI OUT-kontakten
• Selv om spilleren er slått av, er den ikke
koblet fra strømkilden så lenge støpselet
står i stikkontakten.
• Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke
spilleren på en lang stund, bør du trekke ut
støpselet fra stikkontakten. Når du vil koble
fra strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpselet, og ikke i ledningen.
• Merk deg følgende punkter for å unngå
at strømledningen blir skadet. Ikke bruk
strømledningen hvis den er skadet. Dette
kan medføre fare for elektrisk støt eller
brann.
– Pass på at strømledningen ikke kommer
i klem mellom spilleren og veggen e.l.
– Ikke plasser tunge gjenstander på
strømledningen, og ikke trekk i ledningen
for å ta ut støpselet av kontakten.
Merk følgende, siden feil bruk kan skade
HDMI OUT-kontakten og inngangen.
• Kontroller at HDMI OUT-kontakten på
baksiden av spilleren og HDMI-inngangen
har samme fasong. Pass på at ikke kontakten
er opp-ned eller er vendt sideveis.
Ikke bruk renseplater eller plate-/linserensere
(og heller ikke metoder basert på væsker
eller spray). Disse kan medføre tekniske
problemer.
Bytte deler
Hvis det blir utført reparasjoner på denne
spilleren, kan brukte deler blir samlet inn
til gjenbruk eller resirkulering.
• Ta alltid ut HDMI-kabelen når du flytter
spilleren.
Justere volumet
Ikke skru opp volumet når du lytter til en
del av platen som har lavt lydnivå eller det
ikke er noe lydsignal. Dette kan medføre at
høyttalerne skades når du kommer til en del
av platen som har høyt lydnivå.
Rengjøre
Du kan tørke støv av kabinettet, frontpanelet
og kontrollene med en myk klut. Det må ikke
brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller
ikke løsemidler som alkohol eller rensebensin.
4
• Hold HDMI-kontakten rett når du kobler
til eller fra HDMI-kabelen. Ikke bruk makt
eller vri på HDMI-kontakten for å få den inn
i HDMI OUT.
Se 3D-videoer
Kopibeskyttelse
Enkelte kan oppleve ubehag (for eksempel føle
tretthet, kvalme eller at de blir slitne i øynene)
når de ser 3D-video. Sony anbefaler at alle
seere tar regelmessige pauser når de ser
3D-video. Lengen og hyppigheten på de
nødvendige pausene kan variere fra person
til person. Du må finne ut hva som fungerer
best for deg. Hvis du opplever ubehag, bør du
slutte å se på 3D-videobildene til ubehaget har
gått over. Ta kontakt med lege hvis du mener
det er nødvendig. Du bør også gjøre deg
kjent med (i) bruksanvisningen og/eller
sikkerhetsmerknader for annet utstyr
som brukes sammen med dette produktet,
og BD-innhold som avspilles med dette
produktet, samt (ii) oppdatert informasjon
på vår hjemmeside
(http://www.sony-europe.com/myproduct/).
Synet til små barn er fortsatt under utvikling
(dette gjelder spesielt barn under seks år).
Ta kontakt med legen din (for eksempel en
barnelege eller en øyenlege) før du lar små
barn se 3D-videobilder.
Voksne må passe på at små barn følger
anbefalingene som er angitt ovenfor.
Vær oppmerksom på de avanserte
innholdsbeskyttelsessystemene som brukes på
både Blu-ray Disc™- og DVD-medier. Disse
systemene, som kalles AACS (Advanced
Access Content System) og CSS (Content
Scramble System), kan inneholde enkelte
restriksjoner på avspilling, analoge utdata
og andre lignende funksjoner. Betjening av
dette produktet og restriksjonene for bruken
av det, kan variere avhengig av kjøpsdatoen,
ettersom ledelsen i AACS kan innføre nye
restriksjonsregler eller endre dem etter
kjøpet av spilleren.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Denne spilleren kan vise
et stillvideobilde eller skjermbilde på
TV-skjermen i ubegrenset tid. Hvis du
lar spilleren vise et stillvideobilde eller
skjermbilde på TVen i et langt tidsrom,
kan det forårsake uopprettelig skade
på TV-skjermen. Plasma- og
projektorskjerm-TVer er spesielt
utsatt for dette.
Hvis du har spørsmål angående spilleren eller
du opplever problemer med den, kan du ta
kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
Merknad angående Cinavia
Dette produktet har Cinavia-teknologi for
å begrense bruken av uautoriserte kopier av
enkelte kommersielt produserte filmer og
videoer samt lydsporene på dem. Når ulovlig
bruk av en uautorisert kopi oppdages, vises
en melding og avspillingen stoppes.
Du finner mer informasjon om
Cinavia-teknologien på Cinavia Online
Consumer Information Center
(se http://www.cinavia.com). Hvis du ønsker
å få mer informasjon om Cinavia tilsendt
i posten, kan du sende et postkort med
postadressen din til: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Opphavsrett og varemerker
• “AVCHD” og “AVCHD 3D / Progressive”logoen er varemerker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Java er et varemerke tilhørende Oracle
og/eller deres samarbeidspartnere.
•
, “XMB,” og “xross media bar” er
varemerker tilhørende Sony Corporation
og Sony Computer Entertainment Inc.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbel-D-symbolet er
varemerker tilhørende Dolby Laboratories.
5
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer
informasjon om DTS-patenter. Produsert
på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbolet samt DTS og symbolet
i kombinasjon er registrerte varemerker,
og DTS-HD Master Audio er et varemerke
for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ og logoene er
varemerker for Blu-ray Disc Association.
• “DVD Logo” er et varemerke for
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,”
“DVD-R,” “DVD VIDEO,” og
“CD”-logoene er varemerker.
• “BRAVIA” er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Dette produktet inneholder proprietær
teknologi på lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av U.S. Patent 7,369,677 og
andre amerikanske og globale patenter som
er utstedt eller under behandling, i tillegg til
opphavsrettslig beskyttelse og beskyttelse
av forretningshemmeligheter som gjelder
enkelte aspekter ved slik teknologi. Cinavia
er et varemerke som tilhører Verance
Corporation. Copyright 2004–2010,
Verance Corporation. © Med enerett
for Verance. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet inneholder teknologi
som er underlagt visse opphavsrettigheter
tilhørende Microsoft. Det er forbudt å bruke
eller distribuere denne teknologien utenfor
dette produktet uten nødvendige lisenser
fra Microsoft.
6
Innholdseiere bruker innholdstilgangsteknologien Microsoft PlayReady™ for
å beskytte opphavsretten sin, inkludert
opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne
enheten bruker PlayReady-teknologi for
å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold
og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis
enheten ikke håndhever restriksjoner på
innholdsbruk på en tilfredsstillende måte,
kan innholdseiere kreve at Microsoft
trekker tilbake enhetens mulighet til
å bruke PlayReady-beskyttet innhold.
Tilbakekalling skal ikke påvirke ubeskyttet
innhold eller innhold som er beskyttet av
andre teknologier for innholdsbeskyttelse.
Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer
PlayReady for at du skal få tilgang til
innholdet deres. Hvis du avslår en
oppgradering, vil du ikke få tilgang
til innhold som er avhengig av
oppgraderingen.
• Gjenkjennelsesteknologi for musikk
og video og relaterte data leveres
av Gracenote®. Gracenote er
bransjestandarden innenfor
musikkgjenkjennelsesteknologi og
levering av relatert innhold. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musikk- og
video-relaterte data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000 – nå Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 – nå Gracenote.
Ett eller flere patenter som eies av
Gracenote, gjelder for dette produktet og
denne tjenesten. På nettstedet Gracenote
finner du en fullstendig oversikt over alle
gjeldende Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogoen og -logotypen og “Powered by
Gracenote”-logoen er enten registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører
Gracenote i USA eller andre land.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og
Wi-Fi Alliance® er registrerte varemerker
for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ og
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et
sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier-merket
er et merke som tilhører Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, DLNA-logoen og
DLNA CERTIFIED™ er varemerker,
tjenestemerker eller sertifiseringsmerker
som tilhører Digital Living Network
Alliance.
• Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995–2013, Opera Software
ASA. Med enerett.
• Alle andre varemerker er varemerker
som tilhører sine respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører produsentene. ™- og ®-merkene
forekommer ikke i dette dokumentet.
Lisensavtale for sluttbrukere av Gracenote®
Dette programmet eller denne enheten
inneholder programvare fra Gracenote, Inc.,
registrert i Emeryville, California
(“Gracenote”). Programvaren fra Gracenote
(“Gracenote-programvaren”) gjør denne
applikasjonen i stand til å identifisere
plater og filer og innhente musikkrelatert
informasjon, inkludert navn, artist, spor
og tittelinformasjon (“Gracenote-data”)
fra nettservere eller innebygde databaser
(kollektivt benevnt “Gracenote-servere”),
og å utføre andre funksjoner. Du kan bare
bruke Gracenote-data ved hjelp av de
sluttbrukerfunksjonene som er ment for
dette formålet, i dette programmet eller
denne enheten.
Du samtykker i at du vil bruke Gracenotedata, Gracenote-programvare og Gracenoteservere kun til private og ikke-kommersielle
formål. Du samtykker i at du ikke vil overdra,
kopiere, overføre eller sende Gracenoteprogramvare eller Gracenote-data til noen
tredjepart. DU SAMTYKKER I AT DU
IKKE VIL BRUKE ELLER UTNYTTE
GRACENOTE-DATA, GRACENOTEPROGRAMVARE ELLER GRACENOTESERVERE PÅ MÅTER SOM DET IKKE
UTTRYKKELIG ER GITT TILLATELSE
TIL HER.
Du samtykker i at din ikke-eksklusive lisens
til å bruke Gracenote-data, Gracenoteprogramvare og Gracenote-servere vil
bli inndratt ved overtredelse av disse
restriksjonene. Hvis lisensen din blir inndratt,
samtykker du i å avslutte all bruk av
Gracenote-data, Gracenote-programvare og
Gracenote-servere. Gracenote har enerett til
Gracenote-data, Gracenote-programvare
og Gracenote-servere, inkludert alle
eierskapsrettigheter. Det kan ikke under noen
omstendigheter kreves betaling fra Gracenote
for informasjon du har skaffet til veie.
Du samtykker i at Gracenote, Inc. kan
hevde sine rettigheter i henhold til denne
avtalen direkte overfor deg i sitt eget navn.
Gracenotes serviceavdeling bruker en unik
referanse for å behandle henvendelser for
statistiske formål. Formålet med en tilfeldig
tilordnet numerisk referanse er å gjøre det
mulig for Gracenotes serviceavdeling å telle
forespørsler uten kjennskap til din identitet.
Du kan finne mer informasjon på nettsiden
for Gracenote Privacy Policy for Gracenotes
serviceavdeling.
7
Gracenote-programvare og hvert enkelt
element av Gracenote-data er lisensiert til deg
“SOM DE ER”. Gracenote gir ingen løfter eller
garantier, verken uttrykt eller underforstått,
angående nøyaktigheten til Gracenote-data
fra Gracenote-serverne. Gracenote
forbeholder seg retten til å slette data
fra Gracenote-servere og til å endre
datakategorier for et hvilket som helst formål
som Gracenote finner hensiktsmessig. Det gis
ingen garanti om at Gracenote-programvare
eller Gracenote-servere er uten feil eller vil
fungere uten avbrudd. Gracenote er ikke
forpliktet til å gi deg nye, forbedrede eller
ekstra datatyper eller kategorier som
Gracenote kan gjøre tilgjengelige i fremtiden,
og Gracenote kan fritt avbryte sine tjenester på
et hvilket som helst tidspunkt.
GRACENOTE AVVISER ALLE UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA
HEFTELSER OG OVERHOLDELSE
AV IMMATERIELLE RETTIGHETER.
GRACENOTE GIR INGEN GARANTIER
OM RESULTATER SOM KAN OPPNÅS
VED AT DU BRUKER GRACENOTEPROGRAMVARE ELLER GRACENOTESERVERE. GRACENOTE ER IKKE UNDER
NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG
FOR FØLGESKADER, TILFELDIGE
SKADER, TAPT FORTJENESTE ELLER
TAPTE INNTEKTER.
© 2000 til nå. Gracenote, Inc.
8
Innholdsfortegnelse
2
3
ADVARSEL
Forsiktighetsregler
Komme i gang
10
15
17
17
Indeks for deler og kontroller
Trinn 1: Koble til spilleren
Trinn 2: Forberede nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkelt oppsett
Avspilling
19
21
21
23
Spille av en disk
Avspilling fra en USB-enhet
Avspilling via et nettverk
Tilgjengelige alternativer
Internett
26
Bruke Internett
Innstillinger og justeringer
28
28
28
30
31
32
32
33
34
34
Bruke Innstillinger-visningene
[Programvareoppdatering]
[Skjerminnstillinger]
[Lydinnstillinger]
[BD/DVD-visningsinnstillinger]
[Barnelåsinnstillinger]
[Systeminnstillinger]
[Nettverksinnstillinger]
[Enkle nettverksinnstillinger]
[Tilbakestille]
Ytterligere informasjon
35
39
Feilsøking
Spesifikasjoner
9
Komme i gang
Indeks for deler og kontroller
Frontpanel
A Plateskuff
Brukes for å låse plateskuffen (barnesikring)
B Frontpanelskjerm
Du kan låse plateskuffen for å hindre at
den åpnes utilsiktet.
Mens spilleren er på trykker du på
x (stopp), HOME og deretter knappen
TOP MENU på fjernkontrollen for å låse
eller låse opp skuffen.
C Z (åpne/lukke)
D [/1 (på/hvilemodus)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i hvilemodus.
E
(USB)-kontakt
Koble en USB-enhet til denne
kontakten.
F Fjernkontrollsensor
10
Bakpanel
Komme i gang
A DIGITAL OUT (COAXIAL)-kontakt
B LAN (100)-terminal
C HDMI OUT-kontakt
D
(USB)-kontakt
11
A Z (åpne/lukke)
Brukes til å åpne eller lukke
plateskuffen.
Fjernkontroll
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på
fjernkontrollen, avhenger av platen eller
situasjonen.
-TV- t (TV-signal)
Brukes til å velge mellom TV og
andre kilder.
-TV- [/1 (TV på/hvilemodus)
Brukes til å slå TVen på eller sette
den i hvilemodus.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
[/1 (på/hvilemodus)
Brukes til å slå spilleren på eller sette
den i hvilemodus.
B Fargeknapper (rød/grønn/
gul/blå)
Hurtigtaster for interaktive
funksjoner.
C TOP MENU
Brukes til å åpne eller lukke
toppmenyen for BDen eller DVDen.
POP UP/MENU
Brukes til å åpne eller lukke popupmenyen for BD-ROMen eller
menyen for DVDen.
OPTIONS (side 23)
Viser de tilgjengelige alternativene
på skjermen.
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
RETURN
Brukes for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
</M/m/,
Brukes for å flytte merkingen for
å velge et element som vises.
b
z
Knappene N, 2 + og AUDIO har en
uthevet prikk. Bruk den uthevede prikken
som referanse når du betjener spilleren.
12
M/m som en hurtigtast for å søke etter
et spor ved avspilling av CD.
Midtknappen (ENTER)
Brukes for å velge det merkede
elementet.
HOME
Åpner spillerens startmeny.
Viser en skjermbakgrunn dersom
denne knappen trykkes når
markøren står over kategoriikonet
på startmenyen.
NETFLIX
Brukes for å få tilgang til
nettjenesten “NETFLIX”. Hvis du vil
ha mer informasjon om tjenesten
NETFLIX, kan du besøke følgende
nettsted (se spesielt FAQ-siden med
svar på en del vanlige spørsmål):
http://support.sony-europe.com/
D m/M (rask spoling bakover/
forover)
• Du kan spole raskt bakover eller
forover ved å trykke på denne
knappen under avspilling av en
plate. Søkehastigheten endres hver
gang du trykker på denne knappen
under avspilling av en video.
• Du kan aktivere sakte avspilling
ved å holde denne knappen nede
i mer enn ett sekund når spilleren
er i pausemodus.
• Ved å holde denne knappen nede
en kort stund mens spilleren er
i pausemodus, kan du vise én
bilderamme om gangen.
x (stopp)
Brukes for å stoppe avspillingen.
Spilleren husker hvor avspillingen
stoppet (gjenopptakelsespunktet).
Gjenopptakelsespunktet for en tittel
eller et spor er det siste punktet du
spilte av, eller det siste bildet i en
bildemappe.
SUBTITLE (side 31)
Brukes for å velge tekstingsspråk når
en BD-ROM eller DVD VIDEO
har teksting på flere språk.
Komme i gang
SEN (side 21)
Brukes for å få tilgang til
nettjenesten “Sony Entertainment
Network™”.
X (pause)
Brukes for å stoppe avspillingen
midlertidig eller gjenoppta
avspillingen.
2 (volum) +/–
Brukes for å justere volumet
på TVen.
AUDIO (side 31)
Brukes for å velge språkspor når en
BD-ROM eller DVD VIDEO har
flere språkspor.
Brukes for å velge spor (sang) på en
musikk-CD.
(demping)
Slår av lyden midlertidig.
DISPLAY (side 20)
Brukes for å vise
avspillingsinformasjon eller
nettleseren på TV-skjermen.
N (spill av)
Brukes for å starte eller gjenoppta
avspillingen.
./> (forrige/neste)
Brukes for å hoppe til forrige/neste
kapittel, spor eller fil.
13
Visning av startmenyen
Startmenyen vises når du trykker på
HOME. Du kan velge en kategori
med </,. Du kan velge et element
med M/m og deretter trykke på ENTER.
Element
Kategori
[Oppsett]: Justerer innstillingene
for spilleren.
[Foto]: Viser bilder.
[Musikk]: Spiller musikk.
[Video]: Spiller videoer.
[Inngang]: Utfører skjermspeiling
med en kompatibel kildeenhet.
[Nettverk]: Viser
nettverkselementer.
14
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke sett støpselet i kontakten før du har koblet til alt annet utstyr.
Koble til TVen
Koble spilleren til TVen med en høyhastighets HDMI-kabel.
Komme i gang
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Høy kvalitet
15
Koble til AV-forsterkeren (mottakeren)
Velg én av de følgende tilkoblingsmetodene avhengig av hva slags innganger
AV-forsterkeren (mottakeren) har. Velg A eller B og gjør de aktuelle innstillingene
i [Lydinnstillinger] oppsettet (side 30).
Høyhastighets HDMI-kabel (medfølger ikke)
Høyhastighets HDMI-kabel
(medfølger ikke)
t Innstilling [BD Audio MIX Setting] (side 30).
Koaksial digital kabel
(medfølger ikke)
16
Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling
Trinn 3: Enkelt oppsett
Hvis du ikke vil koble spilleren til et
nettverk, fortsetter du til “Trinn 3:
Enkelt oppsett” (side 17).
Det tar en liten stund før spilleren
kommer på og starter [Enkel
førstegangsinnstilling].
1
Sett inn to batterier av typen R03
(størrelse AAA). Pass på at 3 og
#-endene på batteriene samsvarer
med merkene i batterirommet
i fjernkontrollen.
2
Sett støpselet på spillerens
strømledning i kontakten.
Bruk en LAN-kabel for å koble til LAN
(100)-terminalen på spilleren.
Komme i gang
Kablet oppsett
Slå på spilleren for første gang
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bredbåndsruter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internett
z
Det anbefales å bruke en isolert og rett
grensesnittkabel (LAN-kabel).
Trådløst oppsett
til strømnettet
Bruk spillerens innebygde trådløse
nettverk.
3
Trykk på [/1 for å slå på spilleren.
LAN-kabel (medfølger ikke)
Trådløs
LAN-ruter
ADSL-modem/
kabelmodem
Internett
17
4
Slå på TVen og velg inngangssignal på
TVen. Signalet fra spilleren vil vises på
TV-skjermen.
5
Utfør [Enkel førstegangsinnstilling].
Følg anvisningene på skjermen
og gjør de grunnleggende
innstillingene med </M/m/,
og ENTER på fjernkontrollen.
</M/m/,
ENTER
b
• Når [Enkel førstegangsinnstilling]
er fullført, velger du [Enkle
nettverksinnstillinger] for å bruke
spillerens nettverksfunksjoner.
• For å aktivere trådløs tilkobling
stiller du [Internett-innstillinger]
i [Nettverksinnstillinger] til [Trådløst
oppsett (innebygd)].
• For å deaktivere trådløs tilkobling
stiller du [Internett-innstillinger]
i [Nettverksinnstillinger] til [Kablet
oppsett].
18
Bruke BONUSVIEW/BD-LIVE
Avspilling
Spille av en disk
Noen BD-ROM-plater med “BD-LIVE”logoen* har bonusinnhold og andre data
som kan lastes ned og brukes.
Se side 40 for å finne avspillbare plater.
*
1
1
Trykk på Z, og legg en plate
i plateskuffen.
Koble et USB-minne til USB-inngangen
bak på spilleren (side 11).
Du kan bruke et USB-minne på
minst 1 GB til lokal lagring.
2
Forberede BD-LIVE (gjelder bare
BD-LIVE).
Avspilling
2
Bytt signalinngang på TVen slik
at signalet fra spilleren vises på
TV-skjermen.
• Koble spilleren til et nettverk
(side 17).
• Sett [BD-internettilkobling]
i [BD/DVD-visningsinnstillinger]
-oppsettet til [Tillat] (side 31).
3
Avspillingssiden vendes nedover
3
Trykk på Z for å lukke plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis ikke avspillingen starter
automatisk, velger du
i
[Video]-,
[Musikk]eller
[Foto]-kategorien
og trykker på ENTER.
Sett inn en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmåten avhenger av
platen. Se bruksanvisningen
som følger med platen.
z
Hvis du vil slette data i USB-minnet, velger du
[Slett BD-data] i
[Video]-kategorien og
trykker på ENTER. Alle data som er lagret
i buda-mappen vil bli slettet.
19
Se på Blu-ray i 3D
Du kan spille av en Blu-ray-plate i 3D
hvis den har en “Blu-ray 3D”-logo*.
*
1
Forberede avspilling av en Blu-ray
3D-plate.
Vise avspillingsinformasjonen
Du kan vise informasjon om avspilling
og lignende ved å trykke på DISPLAY.
Informasjonen som vises, avhenger av
platetypen og status for spilleren.
Eksempel: ved avspilling av en BD-ROM
• Spilleren kobles til 3D-kompatible
enheter ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel.
• Angi [3D-avspillingsinnst.] og
[Innst. av TV-skjermstørr. for 3D]
i [Skjerminnstillinger]-oppsettet
(side 28).
2
Sett inn en Blu-ray 3D-plate.
Betjeningsmåten avhenger av
platen. Se bruksanvisningen
som følger med platen.
A Utgangsoppløsning/videofrekvens
B Tittelnummer eller -navn
z
Se også bruksanvisningene som fulgte med
TVen og det tilkoblede utstyret.
C Den valgte vinkelen
D Lydinnstillingen som er valgt
E Tilgjengelige funksjoner
(
vinkel,
lyd,
F Avspillingsinformasjon
Viser avspillingsmodus,
fremdriftslinje, platetype,
videokodek, bithastighet,
gjentakelsestype, forløpt
tid og total spilletid.
G Kapittelnummer
20
teksting)
Avspilling fra en
USB-enhet
1
2
Koble spilleren til et nettverk (side 17).
Du finner mer informasjon om
“Avspillbare filtyper” her: side 41.
3
Velg mellom Internett-innhold og et
utvalg av valgfri underholdning med
</M/m/, og trykk på ENTER.
1
Koble en USB-enhet til USB-inngangen
på spilleren (side 10).
2
Velg
[Video], [Musikk]- eller
[Foto]-kategorien på startmenyen
med </,.
3
Velg
[USB-enhet] med M/m og
trykk på ENTER.
Kontrollpanel for direkteavspilling
(streaming) av video
Kontrollpanelet vises når videofilen
starter avspillingen. Elementene som
vises, kan variere avhengig av hvilke
leverandører som leverer Internettinnholdet.
Hvis du vil vise det på nytt, trykker
du på DISPLAY.
Avspilling
Les bruksanvisningen som følger
med USB-enheten, før du kobler
den til.
Trykk på SEN-knappen på
fjernkontrollen.
Avspilling via et nettverk
Bruke Sony Entertainment
Network
Sony Entertainment Network fungerer
som en portal som leverer utvalgt
Internett-innhold og et stort utvalg
av valgfri underholdning rett til
spilleren din.
z
• Noe Internett-innhold krever registrering
via en datamaskin før det kan avspilles.
• Noe Internett-innhold er bare tilgjengelig
i enkelte områder/land.
A Kontrollskjerm
Trykk på </M/m/, eller ENTER
for avspillingsbetjening.
B Fremdriftslinje
Statuslinje, markør som viser
gjeldende posisjon, avspillingstid,
videofilens varighet
C Nettverkstilstand
viser signalstyrken for en trådløs
tilkobling.
viser den kablede tilkoblingen.
D Nettverksoverføringshastighet
E Filnavnet for den neste videoen
F Filnavnet for videoen som er valgt
21
Spille av filer på et
hjemmenettverk (DLNA)
Server
Et DLNA-kompatibelt produkt kan
spille av video-/musikk-/fotofiler som
er lagret på et annet DLNA-kompatibelt
produkt via et nettverk.
1
Forberede bruk av DLNA.
• Koble spilleren til et nettverk
(side 17).
• Forberede de andre nødvendige
DLNA-kompatible produktene.
Se bruksanvisningen som følger
med produktet.
Avspilling av en fil fra en DLNA-server via
denne enheten (DLNA-spiller)
Server
Spiller
Velg DLNA-serverikonet fra
[Video]-,
[Musikk]- eller
[Foto]-kategorien og velg
deretter filen du vil spille av.
Spille av en fil fra en DLNA-server via et
annet produkt (Presenterer)
Når du spiller av filer fra en DLNAserver på denne enheten, kan du styre
avspillingen med et DLNA kontrollerkompatibelt produkt (for eksempel
en telefon).
22
Presenterer
Kontroller
Du kan styre denne enheten med en
DLNA-kontroller. Se bruksanvisningen
som følger med DLNA-kontrolleren.
Med “TV-sidevisning”
“TV-sidevisning” er en gratisapplikasjon
for fjernstyring med mobile enheter
(for eksempel for smarttelefoner).
Ved å bruke “TV-sidevisning”
sammen med denne spilleren kan
du enkelt styre spilleren ved hjelp av
fjernkontrollenheten. Du kan starte
en tjeneste eller et program direkte
fra fjernkontrollenheten og vise
plateinformasjon under avspilling
av platen. “TV-sidevisning” kan
også brukes som fjernkontroll
og programvaretastatur.
Før du bruker “TV-sidevisning”enheten sammen med denne spilleren
den første gangen, må du registrere
“TV-sidevisning”-enheten.
Følg instruksjonene på skjermen
på “TV-sidevisning”-enheten for
å registrere den.
b
Registreringen kan bare utføres med
startmenyen.
Bruke skjermspeiling
Ulike innstillinger og
avspillingsfunksjoner blir tilgjengelige
når du trykker på OPTIONS. Hvilke
elementer som er tilgjengelige, avhenger
av situasjonen.
Vanlige alternativer
x
x
[3D-meny]:
x
– [Simulert 3D]: Brukes for å justere
den simulerte 3D-effekten.
– [3D dybdejustering]: Brukes for
å justere dybden på 3D-bilder.
– [2D-avspilling]: Brukes for å angi
avspilling av 2D-bilder.
[Spill av]/[Stopp]: Brukes for å starte
eller stoppe avspillingen.
[Spill av fra start]: Brukes for å spille
av elementet fra begynnelsen.
[Endre kategori]: Brukes for å bytte
mellom
[Video]-,
[Musikk]og
[Foto]-kategorien.
b
• Når du bruker skjermspeiling, kan lyd- og
bildekvaliteten i enkelte tilfeller bli redusert
på grunn av interferens fra andre nettverk.
• Enkelte nettverksfunksjoner kan være
utilgjengelige når du bruker skjermspeiling.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Det gis ingen garanti om at alle
Miracast-kompatible enheter kan kobles
til spilleren.
x
x
1
2
Velg [Skjermspeiling] (skjermspeiling)
i [Inngang]-kategorien på startmenyen
med </,, og trykk på ENTER.
Følg instruksjonene på skjermen.
[Gjenta innstilling]: Definerer
gjentakelsesmodus.
Gjelder bare
x
x
Avspilling
“Skjermspeiling” er en funksjon som
viser skjermen til en mobil enhet på
TV-skjermen via Miracast-teknologi.
Skjermspeilingskompatible enheter (for
eksempel smarttelefoner og nettbrett)
kan kobles direkte til spilleren. Du kan
vise enhetens skjerminnhold på en stor
TV-skjerm. Det er ikke nødvendig med
en trådløsruter (eller tilgangspunkt) for
å bruke denne funksjonen.
Tilgjengelige alternativer
[Video]
[3D-avspillingsinnst.]: Brukes
for å angi om 3D-video skal vises
automatisk eller ikke.
[A/V SYNC]: Brukes for å justere
synkroniseringen av bilde og lyd
ved å forsinke lydsignalet i forhold til
bildesignalet (0 til 120 millisekunder).
23
x
[Videoinnstillinger]:
– [Bildekvalitetsmodus]: Brukes for
å velge bildeinnstillinger for ulike
lysmiljøer.
z [Direkte]
z [Lysere rom]
z [Kinosal]
z [Auto]
z [Tilpass1]/[Tilpass2]
x [Struktur-remaster]: Brukes for
å justere skarphet og detaljer
i kantene.
x [Superoppløsning]: Brukes for
å forbedre oppløsningen.
x [Utjevning]: Brukes for
å redusere “banding” (ujevne
fargeoverganger) på skjermen
ved å jevne ut graderinger på
flate områder.
x [Kontrast-remaster]: Brukes for
å tilpasse nivåene av svart og
hvitt automatisk slik at skjermen
ikke blir for mørk og bildet blir
modulert.
x [Klar svart]: Brukes for å justere
hvordan mørke deler av bildet
gjengis. Funksjonen fjerner ikke
all skygge. Spilleren vil fortsatt
kunne vise vakre bilder med
mørke farger.
x [FNR]: Brukes for å redusere
tilfeldig støy i bildet.
x [BNR]: Brukes for å redusere
mosaikklignende blokkstøy
i bildet.
x [MNR]: Brukes for å redusere
problemer med støy i kantene
av bildet (såkalt “moskitostøy”).
x [Kontrast]
x [Lysstyrke]
x [Farge]
x [Fargetone]
24
x
[Pause]: Brukes for å stoppe avspilling
x
[Toppmeny]: Brukes for å vise
midlertidig.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
toppmenyen for BDen eller DVDen.
[Meny]/[Popup-meny]: Brukes for
å vise popup-menyen for BD-ROMen
eller menyen for DVDen.
[Tittelsøk]: Brukes for å søke etter en
tittel på BD-ROMer/DVD-videoer
og spille den av fra begynnelsen.
[Kapittelsøk]: Brukes for å søke etter
et kapittel og spille det av fra
begynnelsen.
[Audio]: Brukes for å velge språkspor
når en BD-ROM eller DVD-video har
flere språkspor. Brukes for å velge
spor (sang) på en musikk-CD.
[Teksting]: Brukes for å velge
tekstingsspråk når en BD-ROM
eller DVD VIDEO har teksting på
flere språk.
[Vinkel]: Brukes for å bytte til andre
visningsvinkler når flere vinkler er tatt
opp på BD-ROM-/DVD-videoer.
[Nummerinntasting]: Brukes for
å velge tall med </M/m/,
-tastaturet på fjernkontrollen.
[IP-innhold NR Pro]: Brukes for
å justere bildekvaliteten for Internettinnhold.
[Videosøk]: Brukes for å vise
informasjon om BD-ROMen/
DVD-ROMen ved hjelp av
Gracenote-teknologi.
Brukes for å søke etter relatert
informasjon med nøkkelord fra
Gracenote når du velger
[Medvirkende] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler
når du velger [Avspillingshistorikk]
eller [Søkehistorikk].
Gjelder bare
x
x
x
[Musikk]
[Spor søk]: Brukes for å søke etter
Gjelder bare
[Foto]
x
[Lysbildehastighet]: Brukes for
x
å endre lysbildehastigheten.
[Lysbildeeffekt]: Brukes for å velge
effekter for en lysbildevisning.
x
[Lysbildevisn. BGM]:
x
x
x
x
x
Avspilling
spornummer ved avspilling av CD.
[Legg til l.b.visn. BGM]: Brukes for
å registrere musikkfiler i USB-minnet
som bakgrunnsmusikk til
lysbildevisning (BGM).
[Musikksøk]: Brukes for å vise
informasjon om lyd-CDen (CD-DA)
ved hjelp av Gracenote-teknologi.
Brukes for å søke etter relatert
informasjon med nøkkelord fra
Gracenote når du velger [Spor],
[Artist] eller [Tilhørende].
Brukes for å vise en liste med titler
når du velger [Avspillingshistorikk]
eller [Søkehistorikk].
– [Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
– [Min musikk fra USB]: Brukes
for å velge musikkfilene som er
registrert i [Legg til l.b.visn. BGM].
– [Spill fra musikk-CD]: Brukes
for å velge spor på en CD-DA
(musikk-CD).
[Skifte display]: Brukes for å bytte
mellom [Rutenettvisning] og
[Listevisning].
[Vis bilde]: Viser det valgte bildet.
[Lysbildevisning]: Starter en
lysbildevisning.
[Roter venstre]: Brukes for å rotere
bildet 90 grader mot klokken.
[Roter høyre]: Brukes for å rotere
bildet 90 grader med klokken.
25
Nettleservisning
Internett
Bruke Internett
Du kan koble til Internett og besøke
nettsteder.
1
Du kan vise informasjon om nettstedet
ved å trykke på DISPLAY.
Hvilken informasjon som vises,
avhenger av nettstedet og sidestatusen.
Klargjør nettleseren.
Koble spilleren til et nettverk
(side 17).
2
Velg
[Nettverk] på startmenyen
med </,.
3
Velg
[Nettleser] ved hjelp av M/m,
og trykk på ENTER.
A Sidetittel
B Nettstedadresse
z
Denne nettleseren støtter ikke alle
nettstedsfunksjoner, og det kan forekomme
at nettsteder ikke vises slik de skal.
Slik skriver du inn en URL-adresse
Velg [URL-oppføring] på Alternativermenyen. Skriv inn URLen med
programvaretastaturet, og velg
deretter [Enter].
Slik angir du standard startside
Mens siden du vil bruke, vises,
velger du [Gjør til startside]
på Alternativer-menyen.
Gå tilbake til forrige side
Velg [Forrige side] på Alternativermenyen.
Hvis den forrige siden ikke åpnes
selv om du trykker på [Forrige side],
velger du [Vindusliste] på Alternativermenyen. Deretter velger du siden du vil
gå tilbake til, på listen.
Slik avslutter du nettleseren
Trykk på HOME.
26
C Markør
Flytt markøren ved å trykke på
</M/m/,. Plasser markøren på
koblingen du vil vise, og trykk på
ENTER. Nettstedet som koblingen
fører til, vises.
D SSL-ikon
Vises når nettstedet er beskyttet
og tilkoblingen er sikker.
E Indikator for signalstyrke (gjelder
bare tilkobling via trådløst nettverk)
F Indikator som viser hvor mye som
er lastet inn.
Vises når siden leses, eller under
nedlasting/overføring av fil.
G Tekstfelt
Trykk på ENTER og velg [Inngang]
på Alternativer-menyen for å vise
programvaretastaturet.
H Rullefelt
Trykk på </M/m/, for å flytte
sidevisningen mot venstre, oppover,
nedover eller mot høyre.
x
[Gjør til startside]: Angir nettstedet
x
[Åpne i nytt vindu]: Åpner en kobling
x
[Tegnkoding]: Brukes til å angi
Tilgjengelige alternativer
i et nytt vindu.
tegnkode.
x
[Vis sertifikat]: Viser
serversertifikater som er sendt fra
nettsteder som støtter SSL.
Internett
Ulike innstillinger og valg blir
tilgjengelige når du trykker på
OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av situasjonen.
x [Nettleseroppsett]: Viser
innstillingene for nettleseren.
– [Zoom]: Øker eller reduserer
størrelsen på innholdet som vises.
– [JavaScript-oppsett]: Aktiverer eller
deaktiverer JavaScript.
– [Cookie-oppsett]: Angir om
informasjonskapsler skal aksepteres.
– [SSL-alarmvisning]: Aktiverer eller
deaktiverer SSL.
x [Inngang]: Viser
programvaretastaturet, slik at du kan
skrive inn tekst når du besøker et
nettsted.
x [Skift]: Flytter markøren til neste linje
i tekstfeltet.
x [Slett]: Sletter ett tegn på venstre side
av markøren under tekstinntasting.
x [Vindusliste]: Viser en liste over
åpnede nettstedvinduer.
Du kan gå tilbake til et nettsted du har
besøkt tidligere, ved å velge vinduet.
x [Bokmerkeliste]: Viser
bokmerkelisten.
x [URL-oppføring]: Her kan du
skrive inn en URL-adresse når
programvaretastaturet vises.
x [Forrige side]/[Neste side]: Går til
forrige/neste side.
x [Avbryt lasting]: Avslutter innlasting
av en side.
x [Last på nytt]: Laster inn samme side
på nytt.
x [Legg til bokmerke]: Legger til
nettstedet du besøker, på
bokmerkelisten.
du besøker, som standard startside.
27
Innstillinger og justeringer
Bruke Innstillingervisningene
Velg
[Oppsett] på startmenyen hvis
du vil endre noen av innstillingene for
spilleren.
Standardinnstillingene er understreket.
z
• Vi anbefaler å oppdatere programvaren
hver 2. måned.
• Du finner informasjon om
oppdateringsfunksjonene på
følgende nettsted:
http://support.sony-europe.com/
[Skjerminnstillinger]
x [3D-avspillingsinnst.]
1
Velg
[Oppsett] på startmenyen
med </,.
2
Du kan velge ikonet for oppsettkategorien med M/m og trykk
på ENTER.
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Av]: Velg dette alternativet for å vise alt
innhold i 2D.
x [Innst. av TV-skjermstørr. for 3D]
Brukes for å angi skjermstørrelsen for en
3D-kompatibel TV.
x [TV-type]
[Programvareoppdatering]
x [Oppdater via Internett]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren ved hjelp av et tilgjengelig
nettverk. Pass på at nettverket er
koblet til Internett. Du finner mer
informasjon på “Trinn 2: Forberede
nettverkstilkobling” (side 17).
x [Oppdater via USB-minne]
Brukes for å oppdatere programvaren
i spilleren med et USB-minne. Pass på
at programvareoppdateringsmappen
har riktig navn (“UPDATE”) og at
alle oppdateringsfilene lagres i denne
mappen. Spilleren kan gjenkjenne
opptil 500 filer/mapper i ett enkelt lag,
inkludert oppdateringsfiler/-mapper.
28
[16:9]: Velg dette alternativet når du
kobler til en widescreen-TV eller en TV
med bredmodusfunksjon.
[4:3]: Velg dette alternativet når du
kobler til en TV med 4:3-skjerm uten
bredmodusfunksjon.
x [Skjermformat]
[Full]: Velg dette alternativet når
du kobler til en TV med
bredmodusfunksjon. Viser et
4:3-skjermbilde i bildeforhold
16:9 selv på en widescreen-TV.
[Normal]: Brukes til å endre
bildestørrelsen slik at den passer
til skjermstørrelsen med det
opprinnelige bildeforholdet.
x [DVD-bildeforhold]
[Letterbox]: Brukes til å velge bredt bilde
med svarte felt øverst og nederst.
[Av]: Velg dette alternativet når TVen
ikke er kompatibel med videosignaler
på 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p utgang]
[Pan & Scan]: Brukes til å vise bildet
i full høyde på hele skjermen, med
beskårede sider.
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p/24 Hz når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel
via HDMI OUT-inngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når TVen
ikke er kompatibel med videosignaler
på 1080/24p.
x [4K-utgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Spilleren oppdager
automatisk om materialet er videobasert
eller filmbasert, og bruker riktig
konverteringsmetode.
[Video]: Konverteringsmetoden som
passer for videobasert materiale, velges
alltid uavhengig av materialet.
x [Utgangsvideooppløsning]
Normalt bør du velge [Auto]. Velg
[Opprinnelig oppløsning] for å overføre
oppløsningen platen er innspilt med.
Når oppløsningen er lavere enn
SD-oppløsningen, skaleres den
opptil SD-oppløsning.
x [BD-ROM 24p utgang]
[Auto]: Sender bare videosignaler på
1920 × 1080p/24 Hz når du kobler til
en TV som er 1080/24p-kompatibel
via HDMI OUT-inngangen.
[På]: Brukes for å slå på funksjonen.
Innstillinger og justeringer
x [Kinokonverteringsmodus]
[Auto1]: Overfører videosignaler på 2K
(1920 × 1080) ved videoavspilling og
videosignaler på 4K ved bildeavspilling
når du kobler til Sony 4K-kompatibelt
utstyr.
Overfører videosignaler på 4K ved
avspilling av 24p-videoinnhold i
BD-/DVD ROM- eller bildeavspilling
når spilleren er koblet til 4K-kompatibelt
utstyr som ikke er produsert av Sony.
Denne innstillingen fungerer ikke for
avspilling av 3D-video.
[Auto2]: Overfører automatisk
videosignaler på 4K/24p når du kobler til
4K/24p-kompatibelt utstyr og gjør de
nødvendige innstillingene i [BD-ROM
24p-utgang] eller [DVD-ROM 24putgang], og overfører dessuten bilder på
4K/24p når du spiller av 2D bildefiler.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
b
Hvis Sony-utstyret ditt ikke oppdages når du
velger [Auto1], vil innstillingen gi samme
resultat som [Auto2]-innstillingen.
29
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Oppdager automatisk hva slags
TV-type som er tilkoblet, og velger
fargeinnstillinger i samsvar med dette.
[YCbCr (4:2:2)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Overfører videosignaler
av typen YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Overfører videosignaler av
typen RGB.
x [HDMI-utgang Dyp farge]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[16 bit]/[12 bit]/[10 bit]: Sender
videosignaler på 16 bit/12 bit/10 bit når
den tilkoblede TVen er kompatibel med
Dyp farge.
[Av]: Velg dette alternativet når bildet er
ustabilt eller fargene ser unaturlige ut.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[På]: Brukes for å jevne ut gradering
av videosignaler fra HDMI OUTinngangen.
[Av]: Velg dette alternativet når
videosignalene som overføres, virker
ustabile eller fargene ser unaturlige ut.
x [IP-innhold NR Pro]
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Brukes for
å justere bildekvaliteten for Internettinnhold.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Pause-modus]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Dynamiske, levende bilder
vises helt skarpe.
[Ramme]: Stillbilder vises med høy
oppløsning.
30
[Lydinnstillinger]
x [Digital lydutgang]
[Auto]: Normalt bør du velge dette
alternativet. Brukes for å overføre
lydsignaler avhengig av statusen for
de tilkoblede enhetene.
[PCM]: Brukes for å overføre
PCM-signaler fra DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-inngangen.
x [DSD utgangsmodus]
[På]: Brukes for å overføre DSD-signaler
fra HDMI OUT-inngangen når du
spiller av en fil i DSD-format.
Når [På] er valgt, overføres ingen
signaler fra andre innganger.
[Av]: Brukes for å overføre PCMsignaler fra HDMI OUT-inngangen
når du spiller av en fil i DSD-format.
x [BD Audio MIX-innstilling]
[På]: Brukes for å gjengi den innhentede
lyden ved å mikse den interaktive lyden
og den sekundære lyden til den primære
lyden.
[Av]: Brukes for å gjengi bare den
primære lyden. Velg dette alternativet
hvis du vil overføre HD-lydsignaler til
en AV-forsterker (mottaker).
x [Digital musikkforsterker]
[På]: Angi lydeffekten ved avspilling av
Internett- eller USB-innhold.
[Av]/[Sound Bar-mod.]: Brukes for å slå
av funksjonen.
x [DTS Neo:6]
[Kino]/[Musikk]: Brukes for å gjengi
simulert flerkanalslyd fra tokanalskilder
via HDMI OUT-inngangen, avhengig av
mulighetene i den tilkoblede enheten,
med DTS Neo:6 Kino- eller DTS Neo:6
Musikk-modus.
[Av]: Brukes for å gjengi lyd med
det opprinnelige antallet kanaler
via HDMI OUT-inngangen.
[BD/DVDvisningsinnstillinger]
x [BD/DVD-menyspråk]
Brukes for å velge standard menyspråk
for BD-ROM- og DVD VIDEO-plater.
Velg [Velg språkkode] og angi kode for
ønsket språk (se “Språkkodeliste”
(side 44)).
x [Audio DRC]
x [Audiospråk]
Brukes for å velge standardspråk for
informasjon om spor for BD-ROMog DVD-VIDEO-plater.
Når du velger [Original], brukes det
språket som er prioritert på platen.
Velg [Velg språkkode] og angi kode
for ønsket språk (se “Språkkodeliste”
(side 44)).
x [Miks ned]
[Surround]: Brukes for å gjengi
lydsignaler med surround-effekt. Bruk
dette alternativet hvis du kobler til en
lydenhet som støtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Brukes for å gjengi lydsignaler
uten surround-effekt. Bruk dette
alternativet hvis du kobler til en lydenhet
som ikke støtter Dolby Surround
(Pro Logic) eller DTS Neo:6.
x [Undertekstspråk]
Innstillinger og justeringer
[Auto]: Brukes for å gjengi lyden
innenfor det dynamiske området som
er definert av platen (kun BD-ROM).
Andre plater avspilles med [På]-nivå.
[På]: Brukes for å spille av med standard
komprimeringsnivå.
[Av]: Ingen komprimering utføres.
Lyden gjengis mer dynamisk.
Brukes for å velge standard
tekstingsspråk for BD-ROMog DVD VIDEO-plater.
Velg [Velg språkkode] og angi kode
for ønsket språk (se “Språkkodeliste”
(side 44)).
x [Avspillingslag for BD hybridplate]
[BD]: Spiller av BD-lag.
[DVD/CD]: Spiller av DVD- eller
CD-lag.
x [BD-internettilkobling]
[Tillat]: Normalt bør du velge dette
alternativet.
[Ikke tillat]: Brukes for å blokkere
Internett-tilkobling.
31
[Barnelåsinnstillinger]
[Systeminnstillinger]
x [Passord]
x [OSD-språk]
Brukes for å angi eller endre passordet
for barnelåsfunksjonen. Med
passordbeskyttelse kan du begrense
mulighetene til å spille av innhold fra
BD-ROM, DVD VIDEO og Internett.
Om ønskelig kan du skille mellom
restriksjonsnivåene for innhold på
BD-ROM, DVD VIDEO og Internett.
Brukes for å velge hvilket språk spilleren
skal vise på skjermen.
x [Dimmer]
[Lyst]: Sterk lyssetting.
[Mørkt]: Svak lyssetting.
[Av]: Brukes for å slå av lyssettingen
under avspilling. Brukes for å velge svak
lyssetting bortsett fra under avspilling.
x [Sonenummer for barnelås]
Rettigheter til å spille av enkelte
BD-ROM- og DVD VIDEO-plater,
samt enkelte Internett-videoer, kan være
begrenset til visse geografiske områder.
Enkelte scener kan være blokkert
eller erstattet av andre scener. Følg
instruksjonene på skjermen og skriv
inn det firesifrede passordet.
x [BD-barnelås] / [DVD-barnelås] /
[Internett-video-barnelås]
Med barnelåsfunksjonen kan enkelte
scener blokkeres eller bli erstattet av
andre scener. Følg instruksjonene på
skjermen og skriv inn det firesifrede
passordet.
x [HDMI-innstillinger]
Betjeningen forenkles ved å koble til
Sony-komponenter som er kompatible
med HDMI-funksjoner, via en
høyhastighets HDMI-kabel.
[Kontroll for HDMI]
[På]: Følgende BRAVIA Syncfunksjoner er tilgjengelige:
– Ettrykksavspilling
– Slå av systemet
– Endring av språk
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
z
Du finner mer informasjon
i bruksanvisningen som følger med
TVen eller den aktuelle komponenten.
x [Usensurert internettvideo]
[Tillat]: Brukes for å tillate avspilling
av uklassifiserte Internett-videoer.
[Blokk]: Brukes for å blokkere avspilling
av uklassifiserte Internett-videoer.
32
[Koblet til TV-av]
[På]: Brukes for å slå av spilleren og
alle HDMI-kompatible komponenter
automatisk når den tilkoblede TVen
går i hvilemodus (BRAVIA Sync).
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Hurtigstartmodus]
x [Enhetsnavn]
[På]: Forkorter oppstartstiden når
du slår på spilleren.
[Av]: Reduserer strømforbruket
i hvilemodus.
Brukes for å vise navnet som er gitt til
spilleren. Navnet som er gitt til spilleren,
kan endres.
x [Systeminformasjon]
x [Automatisk hvilemodus]
[På]: Brukes for å angi at spilleren skal
gå i hvilemodus hvis knappene ikke er
i bruk på 20 minutter.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Automatisk visning]
x [Skjermsparer]
[På]: Slår på skjermsparerfunksjonen.
Skjermspareren slås på hvis det vises et
bilde på skjermen og det går mer enn
10 minutter uten at spilleren er i bruk.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Programvareoppdat.-melding]
[På]: Brukes hvis du vil at spilleren skal
gi informasjon om nyere programvare
(side 28).
[Av]: Brukes for å slå av funksjonen.
x [Gracenote-innstillinger]
[Auto]: Laster automatisk ned
informasjon om platen når du stopper
avspillingen av den. Koble til nettverket
for å laste ned.
[Manuell]: Brukes for å laste ned
informasjon om platen når du velger
[Videosøk] eller [Musikksøk].
x [Informasjon om
programvarelisens]
Brukes for å vise informasjon om
programvarelisens.
[Nettverksinnstillinger]
x [Internett-innstillinger]
Koble spilleren til nettverket på forhånd.
Du finner mer informasjon på “Trinn 2:
Forberede nettverkstilkobling” (side 17).
[Kablet oppsett]: Velg dette alternativet
hvis du kobler til en bredbåndsruter med
en LAN-kabel.
[Trådløst oppsett (innebygd)]:
Velg dette alternativet hvis du bruker
spillerens innebygde trådløse nettverk.
Innstillinger og justeringer
[På]: Brukes hvis du vil at det automatisk
skal vises informasjon på skjermen når
du endrer visningstitler, bildemodi,
lydsignaler e.l.
[Av]: Viser informasjon bare når du
trykker på DISPLAY.
Brukes for å vise informasjon om
spillerens programvareversjon og
MAC-adresse.
z
Du finner mer informasjon på følgende
nettsted (FAQ-siden gir svar på en del
vanlige spørsmål):
http://support.sony-europe.com/
x [Nettverkets tilkoblingsstatus]
Brukes for å vise gjeldende status for
nettverket.
33
x [Nettverkstilkoblingsdiagnose]
Brukes for å kontrollere at
nettverksoppkoblingen fungerer
som den skal, ved å kjøre
nettverksdiagnostikk-funksjonen.
x [Tilkoblingsserverinnstillinger]
Brukes for å angi om den tilkoblede
serveren skal vises eller ikke.
[Enkle
nettverksinnstillinger]
Velg [Enkle nettverksinnstillinger]
for å angi nettverksinnstillinger.
Følg instruksjonene på skjermen.
x [Tilgangst. til auto renderingse.]
[På]: Brukes for å tillate automatisk
tilgang fra et nyoppdaget DLNAkontroller-kompatibelt produkt.
[Av]: Slå av funksjonen.
x [Renderer-tilgangskontroll]
Brukes for å vise en liste med DLNAkontroller-kompatible produkter og
angi om hvert av dem skal være
tilgjengelige via denne spilleren.
[Tilbakestille]
x [Tilbakestill til fabrikkens
standardinnstillinger]
Brukes for å tilbakestille innstillingene
av spilleren til fabrikkens
standardinnstillinger ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen tilbakestilles.
x [Initialisere personlig informasjon]
x [Registrerte eksterne enheter]
Brukes for å vise en liste over de eksterne
enhetene du har registrert.
Brukes for å slette all personlig
informasjon som er lagret i spilleren.
b
x [Fjernstart]
[På]: Brukes for å velge om du vil kunne
slå spilleren på eller av ved hjelp av
fjernkontrollenheten når du kobler
til nettverket.
[Av]: Brukes for å slå av funksjonene.
b
Sett [Fjernstart] til [På] og slå av spilleren for
å sette nettverksoppkoblingen i hvilemodus
(side 39).
34
Av sikkerhetshensyn bør all personlig
informasjon slettes før du avhender,
gir bort eller videreselger denne enheten.
Ta nødvendige forholdsregler, som for
eksempel å logge av, når du har brukt en
nettverkstjeneste.
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Hvis du opplever noen av de følgende
problemene når du bruker spilleren, bør
du prøve å finne en løsning med denne
feilsøkingsveiledningen før du vurderer
å levere spilleren til reparasjon. Hvis du
ikke klarer å løse problemet, bør du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Foto
, Kontroller at alle tilkoblingskabler er
satt inn riktig (side 15).
, Bytt signalinngang på TVen slik at
signalet fra spilleren vises.
, Tilbakestill [Utgangsvideooppløsning]
til laveste oppløsning ved å trykke
på x (stopp), HOME-knappen og
deretter POP UP/MENU-knappen
på fjernkontrollen.
, Prøv følgende løsning: 1Slå spilleren
av og på igjen. 2Slå det tilkoblede
utstyret av og på igjen. 3Koble fra
HDMI-kabelen og koble den deretter
til igjen.
, DVI-enheten som er koblet til
HDMI OUT-inngangen, støtter ikke
opphavsrettbeskyttelsesteknologi.
, Kontroller [Utgangsvideooppløsning]innstillingene i [Skjerminnstillinger]oppsettet (side 29).
, For BD-ROM-plater bør du
kontrollere [BD-ROM 24p
utgang]-innstillingen
i [Skjerminnstillinger]-oppsettet
(side 29).
Språket som vises på skjermen, endres
automatisk når du kobler til HDMI OUTinngangen.
, Når [Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] settes til [På] (side 32),
endres språket som vises på skjermen,
automatisk til det språket som er valgt
på den tilknyttede TVen (hvis du for
eksempel endrer innstillingen på
TVen).
Lyd
Det er ikke noe lydsignal, eller lyden gjengis
ikke riktig.
, Kontroller at alle tilkoblingskabler
er satt inn riktig (side 15).
, Bytt signalinngang på AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) slik at lydsignalene
fra spilleren overføres fra
AV-forsterkeren (AV-mottakeren).
, Hvis lydsignalet ikke overføres via
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-inngangen, bør du kontrollere
lydinnstillingene (side 30).
, For HDMI-tilkoblinger kan du prøve
følgende: 1Slå spilleren av og på igjen.
2Slå det tilkoblede utstyret av og på
igjen. 3Koble fra HDMI-kabelen
og koble den deretter til igjen.
, For HDMI-tilkoblinger: Hvis
spilleren er koblet til en TV via en
AV-forsterker (AV-mottaker), kan du
prøve å koble HDMI-kabelen direkte
til TVen. Se også bruksanvisningen
som følger med AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
Ytterligere informasjon
Det vises ikke noe bilde, eller bildet gjengis
ikke riktig.
, For DVD-ROM-plater bør du
kontrollere [24p-utgang for
DVD-ROM]-innstillingen
i [Skjerminnstillinger]-oppsettet
(side 29).
35
, En DVI-enhet er koblet til HDMI
OUT-inngangen (DVI-inngangen
aksepterer ikke lydsignaler).
, Enheten som er koblet til HDMI
OUT-inngangen, støtter ikke
spillerens lydformat. Kontroller
lydinnstillingene (side 30).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD
Master Audio) overføres ikke som bitstream.
, Sett [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger]-oppsettet til [Av]
(side 30).
, Kontroller at den tilkoblede
AV-forsterkeren (AV-mottakeren)
er kombatibel med hvert av
HD Audio-formatene.
Interaktiv lyd overføres ikke.
, Sett [BD Audio MIX-innstilling]
i [Lydinnstillinger]-oppsettet til [På]
(side 30).
Meldingskode 3 [Lyden er midlertidig
dempet. Ikke juster avspillingsvolumet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling
på denne enheten. Du finner mer
informasjon på http://www.cinavia.com.
Meldingskode 3.] vises på skjermen
når en plate spilles av.
, Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som
indikerer at dette er en uautorisert
kopi av profesjonelt produsert
innhold (side 5).
36
Plate
Platen blir ikke avspilt.
, Platen er tilsmusset eller skjev.
, Platen er opp-ned. Sett inn platen
med avspillingssiden ned.
, Platen har et format som ikke kan
spille av på denne spilleren (side 40).
, Spilleren kan ikke spille av en
opptaksplate som ikke er fullført
på riktig måte.
, Regionkoden på BD- eller DVD-platen
samsvarer ikke med regionkoden for
spilleren.
USB-enhet
Spilleren gjenkjenner ikke en tilkoblet
USB-enhet.
, Kontroller at USB-enheten er satt
riktig inn i USB-inngangen.
, Kontroller om USB-enheten eller
en kabel er skadet.
, Kontroller om USB-enheten er på.
, Hvis USB-enheten er tilkoblet via
en USB-hub, bør du prøve å koble
USB-enheten direkte til spilleren.
Sony Entertainment Network
Bilde-/lydkvaliteten er dårlig. / I enkelte
programmer er detaljene uskarpe, spesielt
ved raske bevegelser eller i mørke scener.
, Bilde-/lydkvaliteten kan forbedres
ved å endre tilkoblingshastigheten.
Anbefalt tilkoblingshastighet er
minst 2,5 Mbps for video med
standardoppløsning (10 Mbps
for video med høyoppløsning).
Bildet er lite.
, Trykk på M for å zoome inn.
Nettverkstilkobling
Spilleren kan ikke koble til nettverket.
, Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 17) og nettverksinnstillingene
(side 33).
PCen kan ikke kobles til Internett etter at du
har utført [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
, Trykk på RETURN for å gå tilbake til
forrige skjermbilde, og kjør trådløst
oppsett på nytt. Hvis ønsket ruter
fortsatt ikke vises, velger du
[Registrering av ny tilkobling] og
utfører [Manuell registrering].
Meldingen [En ny programvareversjon er
tilgjengelig. Gå til avsnittet "Oppsett" i
menyen og velg "Programvareoppdatering"
for å utføre oppdateringen.] vises på
skjermen når spilleren slås på.
, Du finner informasjon om hvordan
du kan oppdatere programvaren
i spilleren i avsnittet
[Programvareoppdatering] (side 28).
Kontroll for HDMI (BRAVIA Sync)
Spilleren kan ikke kobles til den trådløse
LAN-ruteren.
, Kontroller at den trådløse LANruteren er på.
, Rekkevidden for det trådløse nettet
kan være redusert på grunn materialet
i veggene, mottaksforhold for
radiobølger eller hindere mellom
systemet og den trådløse LAN-ruteren.
Reduser avstanden mellom spilleren
og den trådløse LAN-ruteren.
, Enheter som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz, for eksempel
mikrobølgeovner, Bluetooth eller
digitale, trådløse enheter, kan forstyrre
kommunikasjonen. Flytt spilleren bort
fra slike enheter, eller slå av disse
enhetene.
[Kontroll for HDMI]-funksjonen fungerer
ikke (BRAVIA Sync).
Ytterligere informasjon
, Trådløsinnstillingene for ruteren kan
bli endret automatisk hvis du bruker
Wi-Fi Protected Setup-funksjonen før
du justerer innstillingene for ruteren.
I slike tilfeller må du endre
innstillingene for det trådløse
nettverket på PCen tilsvarende.
Ruteren jeg vil bruke, vises ikke på listen
over trådløse nettverk.
, Kontroller at [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] er satt til [På]
(side 32).
, Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
må du slå spilleren av og på igjen.
, Etter et strømbrudd bør du sette
[Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] til [Av], og deretter
sette [Kontroll for HDMI] i [HDMIinnstillinger] til [På] (side 32).
, Kontroller følgende og les
bruksanvisningen som fulgte med
komponenten.
– Den tilkoblede komponenten er
kompatibel med [Kontroll for
HDMI]-funksjonen.
– Den tilkoblede komponentens
innstilling for [Kontroll for HDMI]funksjonen er korrekt.
37
, Hvis du kobler spilleren til en TV via
en AV-forsterker (AV-mottaker),
– og AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) ikke er
kompatibel med [Kontroll for
HDMI]-funksjonen, kan det
oppstå problemer med å styre
TVen med spilleren.
– hvis du endrer HDMI-tilkoblingen,
trekker ut og setter inn igjen
støpselet på strømledningen
eller det forekommer strømstans,
kan du prøve følgende: 1Bytt
signalinngang for AV-forsterkeren
(AV-mottakeren) slik at bildet fra
spilleren vises på TV-skjermen.
2Sett [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] til [Av], og
sett deretter [Kontroll for HDMI]
i [HDMI-innstillinger] til [På]
(side 32). Se også bruksanvisningen
som følger med AV-forsterkeren
(AV-mottakeren).
Slå av systemet-funksjonen fungerer ikke
(BRAVIA Sync).
, Kontroller at [Kontroll for HDMI]
og [Koblet til TV-av] i [HDMIinnstillinger] er satt til [På] (side 32).
Andre
Avspillingen starter ikke fra begynnelsen
av innholdet.
, Trykk på OPTIONS og velg [Spill av
fra start].
38
Avspillingen starter ikke fra
gjenopptakelsespunktet der
du sist stoppet avspillingen.
, Avhengig av hvilken type plate du
bruker, kan gjenopptakelsespunktet
bli slettet fra minnet når
– du åpner plateskuffen.
– du kobler fra USB-enheten.
– du spiller av annet innhold.
– du slår av spilleren.
Meldingskode 1 [Avspillingen er stoppet.
Innholdet som spilles av, er beskyttet av
Cinavia og er ikke autorisert for avspilling
på denne enheten. Du finner mer
informasjon på http://www.cinavia.com.
Meldingskode 1.] vises på skjermen når du
spiller av en plate.
, Lydsporet på videoen du spiller av,
inneholder en Cinavia-kode som
indikerer at dette utelukkende er ment
for presentasjoner med profesjonelt
utstyr og ikke er autorisert for
avspilling av forbrukere (side 5).
Plateskuffen åpnes ikke og “LOCK” eller
“D ON” vises på frontpanelskjermen.
, Når “LOCK” vises, er spilleren låst.
For å oppheve barnelåsen trykker du
på x (stopp), HOME og deretter TOP
MENU-knappen på fjernkontrollen til
“UNLCK” vises på
frontpanelskjermen (side 10).
, Hvis “D ON” vises, bør du kontakte
Sony-forhandleren eller Sonys
nærmeste servicested.
Plateskuffen åpnes ikke og du kan ikke ta ut
platen selv om du trykker på Z.
, Prøv følgende løsning: 1Slå spilleren
av og trekk deretter ut støpselet på
strømledningen. 2Sett inn støpselet
igjen mens du trykker ned Z på
spilleren. 3Fortsett å holde nede Z
på spilleren helt til skuffen åpnes.
4Ta ut platen.
“Exxxx” eller “TEMP” vises på
frontpanelskjermen.
Spilleren reagerer ikke på noen av
knappene.
, Fuktighet har kondensert inne
i spilleren (side 3).
System
Laser: Halvlederlaser
Innganger og utganger
(Navn på inngang:
Type kontakt / utgangsnivå /
belastningsimpedans
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonokontakt / 0,5 Vp-p / 75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-pin standardkontakt
LAN (100):
100BASE-TX-terminal
USB:
USB-kontakt av type A (for tilkobling
av USB-minne, minnekortleser,
digitalt stillbildekamera og digitalt
videokamera)
Trådløst nett
Standard trådløst nett:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensområde:
2,4 GHz-båndet: Kanal 1–13
Modulasjon:
DSSS og OFDM
Ytterligere informasjon
, Hvis “Exxxx” vises, bør du kontakte
din nærmeste Sony-forhandler eller
Sonys nærmeste servicested og oppgi
feilkoden.
, Hvis “TEMP” vises, bør du plassere
spilleren på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon for å hindre at spilleren blir
for varm. “TEMP” vil fortsatt vises en
kort stund.
Spesifikasjoner
Generelt
Strømkrav:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk:
16 W
Hvilemodus for nettverk
5,8 W (alle tilkoblede/trådløse
nettverksporter PÅ)
Dimensjoner (ca.):
360 mm × 199 mm × 43 mm
(bredde/dybde/høyde)
inkl. utstikkende deler
Vekt (ca.): 1,3 kg
Driftstemperatur:
5–35 °C
Fuktighetstoleranse i drift:
25–80 %
39
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2 stk.)
• BILDE-CD-er
• Datadelen av ekstramateriale på CDer
• Super VCD-plater
• Lydmaterialedelen av tolagsplater
Spesifikasjoner og design kan endres
uten varsel.
Merknader om plater
Medfølgende tilbehør
Avspillbare plater
Blu-rayplate*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
*1
*2
*3
CD-DA (Musikk-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Siden spesifikasjonene for Blu-ray-plater er
nye og under utvikling, kan det hende at
enkelte plater ikke kan spilles av (avhengig
av platetype og versjon).
Utgangslyden varierer avhengig av kilden,
tilkoblet utgangskontakt og valgte
lydinnstillinger.
BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 inkludert organisk
pigment-type BD-R (LTH-type)
BD-R-plater som er tatt opp (brent) med en
PC, kan ikke spilles av hvis postscripts er
skrivbare.
En CD- eller DVD-plate kan ikke spilles av
hvis den ikke er fullført på riktig måte. Du
finner mer informasjon i bruksanvisningen
som fulgte med opptaksenheten.
Plater som ikke kan spilles av
• BD-er med kassett
• BDXL-er
• DVD-RAM-er
• HD DVD-er
• DVD Audio-plater
40
Dette produktet er laget for å spille av
plater som samsvarer med Compact Disc
(CD)-standarden. Tolagsplater og
enkelte musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttelsesteknologi,
samsvarer ikke med Compact Disc
(CD)-standarden og kan derfor ikke
avspilles med dette produktet.
Merknad om avspillingsfunksjoner
for BD-/DVD-plater
Enkelte avspillingsfunksjoner for
BD-/DVD-plater kan være valgt av
programvareprodusentene med hensikt.
Ettersom denne spilleren spiller av
en BD-/DVD-plate på grunnlag av
plateinnholdet som
programvareprodusentene har
utviklet, kan det hende at enkelte
avspillingsfunksjoner ikke er
tilgjengelige.
Merknad om tolags BD-/DVD-plater
Avspillingen av bilde og lyd kan bli
midlertidig avbrutt når det byttes
mellom lagene.
Regionkode (bare BD-ROM / DVD VIDEO)
Regionkoden er trykket på baksiden
av spilleren. Den kan bare spille av
BD-ROM- og DVD VIDEO-plater som
er merket med identiske regionkoder
eller ALL .
Regionkode
Avspillbare filtyper
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Beholder
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Ytterligere informasjon
MPEG4/AVC*5
With Audio
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Filtype
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8
41
*10
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
DSF
*6
.dsf
DSDIFF*6*11
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Foto
Format
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
42
Filtype
Spilleren kan ikke spille av dette
filformatet fra en DLNA-server.
Spilleren kan bare spille video med
standardoppløsning fra en DLNA-server.
Spilleren kan ikke spille av filer
i DTS-format fra en DLNA-server.
Spilleren kan bare spille av filer i Dolby
Digital-format fra en DLNA-server.
Spilleren støtter AVC til opptil Level 4.1.
Spilleren kan ikke spille av dette
filformatet fra en DLNA-server.
Spilleren støtter en bildehastighet på
opptil 60 fps.
Spilleren kan spille av filer i AVCHDformat som er tatt opp med digitale
videokameraer e.l.
En plate i AVCHD-format kan ikke spilles
av hvis den ikke er fullført på riktig måte.
Spilleren kan spille “.mka”-filer.
Denne filen kan ikke spilles av fra en
DLNA-server.
*11
*12
Spilleren kan ikke spille av animerte
PNG-filer eller animerte GIF-filer.
Spilleren kan ikke spille av DST-kodede
filer.
For MPO-filer som ikke er i 3D, vises
nøkkelbildet eller det første bildet.
b
• Det kan hende at enkelte filer ikke
kan spilles på grunn av filformatet,
filkodingen, opptaksforholdene eller
DLNA-serverforholdene.
• Det kan hende at enkelte filer som er
redigert på en PC, ikke kan spilles av.
• Det kan hende at rask spoling forover eller
bakover ikke kan utføres på enkelte filer.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer,
slik som formatene DRM og Lossless.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer
eller mapper på BDer, DVDer, CDer og
USB-enheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert
rotmappen.
– opptil 500 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren kan gjenkjenne følgende filer eller
mapper som er lagret på DLNA-serveren:
– opptil mapper i det 19. laget.
– opptil 999 filer/mapper i ett lag.
• Spilleren støtter en bildehastighet på:
– opptil 60 fps for AVCHD (MPEG4/AVC).
– opptil 30 fps for andre videokodekser.
• Spilleren støtter en overføringshastighet for
video på opptil 40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke
fungerer med denne spilleren.
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage
Class (MSC)-enheter (slik som Flashminneenheter og harddisker), Still Image
Capture (SIC)-enheter og tastaturer med
101 taster.
• Det anbefales å slå av spilleren før du kobler
til eller fra USB-minnet eller en annen enhet
for å unngå fare for å ødelegge lagrede data
eller skade USB-minnet eller enheten.
• Det kan hende at spilleren ikke kan spille av
videofiler med høy overføringshastighet helt
jevnt fra en DATA-CD. Det anbefales at du
spiller av slike filer ved hjelp av DATA
DVDer eller DATA BDer.
Om sikkerhet i trådløse nettverk
Ettersom kommunikasjon via et trådløst
nettverk skjer ved hjelp av radiobølger,
kan det trådløse signalet bli fanget opp av
uvedkommende. For å beskytte den
trådløse kommunikasjonen har denne
spilleren flere sikkerhetsfunksjoner.
Sørg for at du konfigurerer
sikkerhetsinnstillingene på riktig måte
i samsvar med nettverksmiljøet ditt.
WEP
WEP sikrer kommunikasjon slik at
ikke uvedkommende kan få tilgang til
kommunikasjon eller få adgang til det
trådløse nettverket ditt. WEP er en
sikkerhetsteknologi som gjør det mulig
å koble til eldre enheter som ikke støtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhetsteknologi som er
utviklet for å korrigere svakheter ved
WEP. TKIP gir et høyere sikkerhetsnivå
enn WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhetsteknologi som
bruker en avansert sikkerhetsmetode
som skiller seg fra WEP og TKIP.
AES gir et høyere sikkerhetsnivå enn
WEP og TKIP.
• For å holde platen
ren bør bare
ytterkanten berøres.
Ikke berør
overflaten.
Støv, fingeravtrykk eller riper på platen
kan gjøre at den ikke fungerer som
den skal.
• Ikke utsett platen for direkte sollys eller
varmekilder som for eksempel ventiler
som blåser ut varm luft, eller la den
ligge i en bil i direkte sollys, da
temperaturen kan stige betydelig
inne i en parkert bil.
• Legg platen tilbake i etuiet etter
avspilling.
• Rengjør platen med
en ren klut. Tørk
platen fra midten
og utover.
• Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler for CDer/linser
eller antistatisk spray for LP-plater.
• Hvis du har skrevet ut en etikett og limt
den på platen, må du passe på at
etiketten har tørket før du spiller
av platen.
• Ikke bruk følgende typer plater:
– Plater som er laget for å rense linser.
– Plater med avvikende form (f.eks.
kvadratiske eller hjerteformede).
– Plater med etiketter eller
klistremerker.
– Plater med cellofantape eller
lim fra et klistremerke.
• Ikke legg nytt belegg på
avspillingssiden på en plate
for å fjerne overflatiske riper.
Ytterligere informasjon
Ingen sikkerhet
Selv om det er enkelt å angi innstillinger,
kan hvem som helst fange opp trådløs
kommunikasjon eller få adgang til ditt
trådløse nettverk, selv uten avanserte
verktøy. Husk at det er en fare for
uautorisert tilgang eller at data fanges
opp av uvedkommende.
Merknader om platene
43
Kodenumre for TVer som kan
styres
Hold nede -TV- [/1 i 2 sekunder og
skriv inn koden for TV-produsenten.
Hvis mer enn én fjernkontrollknapp
er angitt på listen, prøver du én og én
inntil du finner den som fungerer for
TVen din.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (Standard)
Fargeknapp (rød)
Philips
Fargeknapp
(grønn) /
Fargeknapp (gul) /
RETURN
Panasonic
Fargeknapp (blå) /
Midtknapp
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Språkkodeliste
Du finner mer informasjon på
[BD/DVD-visningsinnstillinger]
(side 31).
Stavemåtene samsvarer med ISO 639:
1988 (E/F)-standarden.
Kode Språk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
44
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Kode Språk
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Ikke angitt
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Barnelås/områdekode
Du finner mer informasjon på
[Sonenummer for barnelås] (side 32).
Kode Område
2044
2057
2090
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2304
2363
2376
2379
2427
2436
2501
2184
2499
2528
2586
Argentina
Belgia
Chile
Danmark
Finland
Hellas
India
Irland
Japan
Korea
Malaysia
Nederland
Norge
Pakistan
Portugal
Singapore
Storbritannia
Sverige
Thailand
Vietnam
2047
2070
2093
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2333
2362
2390
2046
2428
2489
2149
2086
2543
2109
Australia
Brasil
Colombia
Filippinene
Frankrike
Hongkong
Indonesia
Italia
Kina
Luxemburg
Mexico
New Zealand
Østerrike
Polen
Russland
Spania
Sveits
Taiwan
Tyskland
Ytterligere informasjon
1353
1357
45
Programvaren for denne spilleren kan bli oppdatert i fremtiden. På følgende nettsted
kan du finne informasjon om tilgjengelige oppdateringer samt siste versjon av
bruksanvisningen:
http://support.sony-europe.com/
z
Du finner nyttige tips og informasjon om Sony-produkter og -tjenester på:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-201-41(1) (NO)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF