Sony | UBP-X500 | Sony UBP-X500 4K Ultra HD Blu-ray™-spiller | UBP-X500 med høyoppløselig lyd Bruksanvisning

4-738-236-12(2)
Ultra HD Blu-ray™-/
DVD-spiller
Kom i gang
Avspilling
Innstillinger og justeringer
Bruksanvisning
Takk for at du kjøpte dette produktet. Før du bruker denne
spilleren, må du lese denne bruksanvisningen nøye.
Programvaren til denne spilleren kan bli oppdatert i
fremtiden. Gå til følgende nettsted:
www.sony.eu/support
UBP-X500
Ytterligere informasjon
Innholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
FORHOLDSREGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Merknader om platene . . . . . . . . . . . . 6
Kom i gang
Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sette inn batteriene i fjernkontrollen . . . . 6
Oversikt over deler og kontroller . . . . . . . 7
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kodenumre til kontrollerbare TV-er . . . . 9
Trinn 1: Koble til spilleren. . . . . . . . . . . . . 10
Koble til TV-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Koble til TV-en via en soundbar/
AV-forsterker (mottaker) . . . . . . . . . . 11
Trinn 2: Nettverkstilkobling (kun for
programvareoppdateringer
og BD-Live™-tjeneste)
(kun kablet) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trinn 3: Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Startskjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Avspilling
Spille en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Bruke Blu-ray 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruke 4K Ultra HD Blu-ray . . . . . . . . . 14
Spille av fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . 14
Tilgjengelige alternativer . . . . . . . . . . . . 15
Innstillinger og justeringer
Bruke innstillingsskjermbildene . . . . . . . . 17
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . 19
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 20
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2NO
Ytterligere informasjon
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av/på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettverkstilkobling . . . . . . . . . . . . . . .
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . .
Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plater som kan spilles av . . . . . . . . . . . .
Filtyper som kan spilles av . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opphavsrett og varemerker . . . . . . .
Språkkodeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Områdekodeliste for
oreldrekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
28
29
31
32
Internett-tilkobling og IP-adresse
Tekniske data, for eksempel IP-adresse [eller
enhetsdetaljer], brukes når produktet er koblet
til Internett for å oppdatere programvare eller
motta tredjepartstjenester. Ved
programvareoppdateringer kan disse tekniske
dataene formidles til oppdateringsserverne
våre for å gi deg en programvareoppdatering
som passer til enheten. Hvis du ikke vil at slike
tekniske data skal brukes i det hele tatt, må du
ikke koble til en Internett-kabel.
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt er det viktig at du beskytter apparatet mot
væskesøl og -sprut, og at du ikke plasserer
beholdere med væske (f.eks. vaser) på apparatet.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for
elektrisk støt. Servicearbeid må bare utføres av
kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes på et sertifisert
verksted.
Pass på at batterier, eller apparater som inneholder
batterier, ikke utsettes for sterk varme, slik som fra
direkte sollys eller åpen flamme.
FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med
feil type.
Bruk av optiske instrumenter sammen med
dette produktet medfører økt fare for øyeskader.
Laserstrålen som brukes i dette produktet, kan
forårsake øyeskader. Kabinettet må derfor ikke
demonteres.
Servicearbeid må bare utføres av kvalifisert
personell.
Denne etiketten er plassert på det
laserbeskyttende kabinettet på innsiden
av avlukket.
Merknad for kunder i Storbritannia og
Irland
En støpt plugg som samsvarer med BS1363 er
utstyrt på dette utstyret for økt sikkerhet og
bekvemmelighet.
Dersom sikringen i støpselet som følger med,
må byttes ut, må en sikring som har den samme
klassifiseringen som dem som følger med
enheten og som er godkjent av ASTA eller BSI til
BS1362 (dvs. merket med
eller
-merket),
brukes. Hvis støpselet som følger med dette
utstyret har et avtakbart sikringsdeksel, må du
passe på å feste sikringsdekselet etter at du har
endret sikring. Bruk aldri støpsel uten
sikringsdekselet. Hvis du skulle miste
sikringsdekselet, kan du ta kontakt med det
nærmeste Sony-verkstedet.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU-land og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på
produktet, batteriet eller emballasjen, skal
produktet og batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier kan dette
symbolet brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly. Hvis du passer på å kvitte deg med
slike produkter og batterier på riktig måte, bidrar
du til å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialer
bidrar til å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
bare byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr for å sikre at produktet og
batteriet håndteres riktig. For alle andre
batterier kan du se delen om hvordan du trygt
tar ut batteriet fra produktet. Lever inn batteriet
til en gjenvinningsstasjon for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om gjenvinning av dette produktet
eller batteriet.
Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
PRODUKTMERKINGEN AV LASERKLASSE 1
befinner seg på ytre bakside.
3NO
Dette produktet er produsert av, eller på vegne
av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler
relatert til produktenes samsvar i Europa skal
sendes til produsentens autoriserte
representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Merknad for kunder i Europa
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig
på følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
FORHOLDSREGLER
• Denne enheten fungerer på 220–240 V AC,
50/60 Hz. Kontroller at enhetens
driftsspenning er identisk med det
lokale strømnettet.
• Monter dette systemet slik at
strømledningen raskt kan trekkes ut av
stikkontakten hvis det skulle oppstå
problemer.
• Dette utstyret har blitt testet og viser at det
er i samsvar med grensene som er beskrevet
i EMC-reguleringen når det brukes en
tilkoblingskabel på under 3 meter.
• Monter systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre
varmeakkumulering i systemet.
• Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner eller
lignende, kan det medføre brannfare.
• Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt
utstyret. Det må ikke plasseres inne i en
bokhylle eller lignende.
• Ikke plasser spilleren utendørs, i kjøretøy,
på skip eller på andre fartøy.
• Hvis enheten flyttes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inne i spilleren. Hvis dette skjer, kan det
hende at enheten ikke fungerer som den
skal. I slike tilfeller tar du ut platen og lar
spilleren være påslått i omtrent en time til
fuktigheten har fordampet.
4NO
• Pass på at høyttalerne ikke står på skrå.
Systemet er designet til å betjenes bare i en
horisontal posisjon.
• Ikke plasser metallobjekter foran
frontpanelet. Det kan begrense mottaket
av radiobølger.
• Ikke plasser systemet på et sted der
medisinsk utstyr er i bruk. Det kan føre til feil
på det medisinske utstyret.
• Dette utstyret bør installeres og brukes med
minst 20 cm eller større avstand mellom
spilleren og personer (unntatt ekstremiteter
som hender, håndledd, føtter og ankler).
• Ikke plasser tunge eller ustabile gjenstander
på spilleren.
• Ikke plasser andre gjenstander enn plater i
plateskuffen. Hvis du gjør det, kan det føre
til skade på spilleren eller gjenstanden.
• Ta plater ut av skuffen når du flytter
spilleren. Hvis du gjør det, kan det hende at
platen blir skadet.
• Koble strømledningen og alle andre kabler
fra spilleren når du flytter den.
• Nettadapteren er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve spilleren er slått av.
• Koble spilleren fra stikkontakten hvis du
ikke skal bruke den på lang tid. Når du
kobler fra strømledningen, må du passe på
at du trekker i selve støpslet, og ikke i
ledningen.
• Pass på følgende punkter for å hindre at
strømledningen blir skadet. Ikke bruk
strømledningen hvis den er skadet, siden
dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
– Ikke klem strømledningen mellom
spilleren og vegg, hylle, osv.
– Ikke plasser noe tungt på strømledningen
eller trekk på selve strømledningen.
• Bruk den medfølgende nettadapteren til
denne spilleren, ettersom andre adaptere
kan forårsake feil.
• Ikke demonter eller ta fra hverandre
strømadapteren.
• Ikke sett strømadapteren i et lite område,
f.eks. en bokhylle eller et TV-skap.
• Ikke koble strømadapteren til en
reiseadapter, siden dette kan skape varme
og føre til feil.
• Ikke slipp eller slå på strømadapteren.
• Ikke skru opp volumet mens du lytter til en
del med veldig lavt inngangsnivå eller ingen
lyd. Ørene dine og høyttalerne kan bli
skadet når lydnivået er på sitt høyeste nivå.
• Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut. Det må ikke brukes
skuresvamp eller skurepulver, og heller ikke
løsemidler som alkohol eller rensebensin.
• Ikke bruk rengjøringsplater eller
rengjøringsmidler (inkludert våte eller
spraytyper) på plate/objektiv. Dette kan føre
til at apparatet ikke fungerer som det skal.
• Hvis dette systemet repareres, kan det
hende at reparerte deler blir innhentet til
gjenbruk eller til resirkulering.
• Vær oppmerksom på følgende, da feilaktig
håndtering kan føre til skade på HDMI OUTkontakten og tilkoblingen.
– Juster HDMI OUT-kontakten på baksiden
av spilleren og HDMI-kontakten ved å
kontrollere størrelsene deres. Pass på at
kontakten ikke er opp ned eller på skrå.
Om 3D-videobilder
Noen personer kan oppleve ubehag (for
eksempel tretthet i øynene, tretthet eller
kvalme) når de ser på 3D-videobilder. Sony
anbefaler at alle seere tar pauser når de ser på
3D-videobilder. Behovet for lengde og frekvens
på pausene vil variere fra person til person. Du
må selv avgjøre hva som fungerer best. Hvis du
opplever ubehag, bør du slutte å se på 3Dvideobilder til ubehaget går over, ta kontakt
med lege hvis du mener det er nødvendig.
Du bør også se (i) i bruksanvisningen eller
advarslene på andre produkter som brukes
sammen med, eller Blu-ray Disc-innhold som
spilles av med dette produktet, og (ii) nettstedet
(www.sony.eu/myproducts/) for å få oppdatert
informasjon. Synet til små barn (spesielt under
seks år) er fremdeles under utvikling. Ta kontakt
med legen din (for eksempel en barnelege eller
øyelege) før du lar små barn se på 3Dvideobilder. Voksne må følge med på små barn
for å sikre at de følger anbefalingene som er
nevnt ovenfor.
VIKTIG MERKNAD
– Husk å koble fra HDMI-kabelen når du
flytter på spilleren.
– Hold HDMI-kontakten rett når du kobler
til eller fra HDMI-kabelen. Ikke vri eller
tving HDMI-kontakten inn i HDMI OUTkontakten.
Forsiktig: Dette systemet kan holde et
stillbilde eller skjermvisningsbilde på
TV-skjermen på ubegrenset tid. Hvis du lar
stillbildet eller skjermvisningsbildet være
på i lengre tid, risikerer du permanent skade
på TV-skjermen. TV-apparater med
plasmaskjerm og prosjektorsystemer kan
bli utsatt for dette.
Hvis du har spørsmål eller problemer
vedrørende spilleren, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
5NO
Merknader om platene
Kom i gang
• Hold platen i kanten, for å
holde den ren. Ikke berør
overflaten.
Støv, fingeravtrykk eller
riper på platen kan føre til
feil.
• Ikke utsett CD-platen for direkte sollys eller
varmekilder som for eksempel ventiler som
blåser ut varm luft, eller la den ligge i en bil
parkert i direkte sollys, da temperaturen kan
stige betydelig inne i bilen.
• Legg CD-platen tilbake i esken etter
avspilling.
• Rengjør platen med en
rengjøringsklut. Tørk platen
fra midten og utover.
• Du må ikke bruke løsemidler
som rensebensin,
fortynningsvæske, vanlige
rengjøringsmidler eller
antistatisk spray som er beregnet på
LP-plater.
• Hvis du har skrevet ut plateetiketten,
må etiketten tørke før avspilling.
• Ikke bruk følgende plater.
– En rengjøringsplate.
– En plate med avvikende form (f.eks.
firkantede eller hjerteformede).
– En plate med etiketter eller klistremerker.
– En plate med cellofan eller
klistremerkelim.
• Ikke legg på ny overflate på en plate for
å fjerne overflateriper.
6NO
Medfølgende tilbehør
• Nettadapter (AC-M1215WW) (1)
• Strømledning (1)
• Fjernkontroll (ekstern) (1)
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Sette inn batteriene i
fjernkontrollen
Sett inn to R03-batterier (AAA) i henhold
til + og - -merkene på batteriene og
diagrammet på innsiden av batterirommet
på fjernkontrollen.
Komme i gang
Oversikt over deler og kontroller
Frontpanel
Komme i gang
 Luke
  (åpne/lukk)
  (på/standby)
Slår på spilleren eller setter den i
standbymodus.
 Av/på-indikator
Lyser når spilleren er slått på.

(USB)-kontakt
Koble en USB-enhet til kontakten.
Se side 14.
 Fjernkontrollsensor
Bakpanel
 Ventilasjonshull
 HDMI OUT-kontakt
Sender ut digital video og lydsignal.
 LAN (100)-terminal
Bruk dette kun når du oppdaterer
programvaren, eller når du bruker
BD-Live™-tjenesten.
 DC IN 12 V-kontakt
(nettadapterinngang)
7NO
Fjernkontroll
De tilgjengelige funksjonene på
fjernkontrollen er forskjellige, avhengig av
platen eller situasjonen.
  (åpne/lukk)
Åpner eller lukker plateskuffen.
-TV-  (TV-inngangsvalg)
Bytter mellom TV og andre kilder.
-TV-  (på/standby)
Slår på TV-en eller setter den i
standbymodus.
 (på/standby)
Slår på spilleren eller setter den i
standbymodus.
 Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)
Hurtigtaster for interaktive funksjoner.
 TOP MENU
Åpner eller lukker øverste meny for Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Åpner eller lukker Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD-menyen.
OPTIONS (side 15)
Viser de tilgjengelige alternativene på
skjermen.
RETURN
Brukes for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
///
Flytter utheving for å velge et element
som vises.

• / fungerer som hurtigtast for å starte
sporsøkvinduet og angi spornummer
under musikkavspilling fra CD.
• / fungerer som hurtigtast for å rotere
bilder med/mot klokka med 90 grader.
• / fungerer som en snarvei for å endre
stillbilder når endring er aktivert.

Knappene , TV  og AUDIO har et opphevet
punkt. Denne fungerer som referansepunkt når
du betjener spilleren.
8NO
ENTER
Brukes til å angi valgt element.
HOME
Åpner eller lukker spillerens startskjerm.
Låse plateskuffen (barnesikring)
Du kan låse plateskuffen for å unngå at den
blir åpnet ved et uhell.
Når spilleren er slått på, trykker du på 
(stopp), HOME, og deretter trykker du på TOP
MENU-knappen på fjernkontrollen for å låse
eller låse opp skuffen.
Kodenumre til kontrollerbare TV-er
Trykk på og hold nede -TV- , og trykk
deretter på og hold inne TV-produsentens
kode ved hjelp av fjernkontrollen, i mer enn to
sekunder. Hvis mer enn én fjernkontrollknapp
er angitt på listen, prøver du én og én inntil du
finner en som fungerer for TV-en din.
Eksempel: Hvis du har en Hitachi-TV, trykker
du på og holder nede -TV-, og deretter
trykker på og holder nede TOP MENU i mer
enn to sekunder.
Produsent
Fjernkontrollknapp
Sony (standard)
Fargeknapp (rød)
Philips
Fargeknapp (grønn) /
fargeknapp (gul) /
RETURN
Panasonic
Fargeknapp (blå) /
ENTER
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar

Komme i gang
 / (forrige/neste)
Hopper til forrige/neste kapittel, spor
eller fil.
/ (rask spoling forover/bakover)
• Spoler platen raskt forover/bakover når
du trykker på dem under avspilling.
Spolehastigheten endres hver gang du
trykker på knappen.
• Spiller av i sakte film når du holder den
inne i mer enn ett sekund i
pausemodus.
• Spiller av ett bilde av gangen når du når
du holder den inne en liten stund i
pausemodus.
 (spill av)
Starter avspillingen på nytt.
/
(Flash-søk)
Spoler frem og tilbake under Ultra HD
Blu-ray-/BD-/DVD-avspilling.
 (pause)
Stopper avspillingen midlertidig eller
starter avspillingen på nytt.
 (stopp)
Stopper avspillingen og husker
stoppunktet (punktet for
gjenopptakelse).
Punktet for gjenopptakelse av en tittel/
spor er det siste punktet du spilte av eller
det siste bildet i en bildemappe.
SUBTITLE (side 19)
Velger undertekstspråk når flerspråklige
undertekster oppdages på en Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
TV  (volum) +/–
Justerer TV-ens volum.
AUDIO (side 19)
Velger talespråk når flerspråklige talespor
oppdages på en Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Velger lydsporet på CD-er.
 (demping)
Slår av TV-lyden midlertidig.
DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på skjermen.

Denne spillerens fjernkontroll kan ha problemer
med å fungere med TV-en, avhengig av TV-ens
modell eller årsmodell. I slike tilfeller kan du
forsøke denne innstillingen ved hjelp av en
annen fjernkontroll eller bruke fjernkontrollen
som fulgte med TV-en.
9NO
Trinn 1: Koble til spilleren
Ikke koble til strømledningen før du har blitt ferdig med alle tilkoblingene.
Koble til TV-en
HDMI-kabel*
(medfølger ikke)
* En høyhastighets HDMI-kabel av god kvalitet eller høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps
båndbredde.

• For å kunne glede deg over 4K Ultra HD 60p-innhold må du koble spilleren til en 4K-TV med en
høyhastighets HDMI-kabel av god kvalitet, eller en høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps
båndbredde.
• 4K-utdata krever en kompatibel 4K-skjerm som har en HDCP2.2-kompatibel HDMI-inngang.
• Hvis du bruker en BRAVIA-TV som støtter 4K60p, stiller du inn TV-ens HDMI-signalformat til Enhanced
format. Du kan se TV-ens bruksanvisning for å få mer informasjon.
• Hvis en soundbar/AV-forsterker (mottaker) er koblet direkte til TV-en, kan du se tilkoblingsmetoder
på side 11.
• Hvis du får problemer eller trenger mer informasjon, kan du se på Feilsøking (side 22).
10NO
Koble til TV-en via en soundbar/AV-forsterker (mottaker)
Velg tilkoblingsmetode  eller  i henhold til inngangskontaktene på soundbaren/AV-forsterkeren
(mottaker).
 4K-soundbar/AV-forsterker (mottaker) med HDMI IN
HDMI-kabel*
(medfølger ikke)
HDMI-kabel*
(medfølger ikke)
Komme i gang
 Hvis du vil ha bitstrøm (Dolby/DTS), kan du angi [BD Secondary Audio] i [Audio Settings] (side 19).
 Ikke-4K-soundba/-AV-forsterker (mottaker) uten HDMI IN
HDMI-kabel*
(medfølger ikke)
Optisk digital kabel
(medfølger ikke)
* En høyhastighets HDMI-kabel av god kvalitet eller høyhastighets HDMI-kabel som støtter 18 Gbps
båndbredde.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som soundbaren/AV-forsterkeren (mottaker) støtter,
og mer informasjon om tilkoblingsmetoder, kan du se bruksanvisningen som fulgte med soundbaren/
AV-forsterkeren (mottaker).

Hvis du får problemer eller trenger mer informasjon, kan du se på Feilsøking (side 22).
11NO
Trinn 2: Nettverkstilkobling (kun for
programvareoppdateringer og BD-Live™-tjeneste) (kun
kablet)
Hvis du ikke skal koble spilleren til Internett, fortsetter du til Trinn 3: Easy Setup (side 13).
LAN-kabel
(medfølger ikke)
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Ruter
Modem
Internett

• Bruk av en skjermet og rett grensesnittkabel (LAN-kabel) anbefales.
• Du kan se [Network Settings] for å mer informasjon om innstillinger for nettverkstilkobling (side 21).
• Når spilleren er koblet til Internett, og det finnes en programvareoppdatering, vises et
oppdateringsvarsel automatisk på skjermen.
12NO

Trinn 3: Easy Setup
• Når [Easy Setup] er fullført, vil spilleren
automatisk finne tilgjengelige nettverk.
• Hvis det ikke er noen utgang eller svart skjerm
vises, kan du se Feilsøking (side 22).
Når du slår på for første gang
Vent en liten stund før spilleren slås på og
starter [Easy Setup].
Startskjermen vises når du trykker på HOME.
Velg et program ved hjelp av /, og trykk
på ENTER.
Program
 til DC IN 12 V
Komme i gang
1 Koble den medfølgende nettadapteren og
strømledningen i den numeriske
rekkefølgen som vises nedenfor. Når du
fjerner dem, bør du gjøre det i omvendt
rekkefølge.
Startskjermen
Nettadapter (medfølger)
USB
4K Ultra HD
Setup
What Happened to Mo

Strømledning (medfølger)
 til
strømnettet
2 Trykk på  for å slå på spilleren.
Strømindikatoren lyser.
De følgende tre programmene vises på
startskjermen.
(plate):
Spiller av en plate.
[USB device]:
Spiller av innhold fra en USB-enhet.
[Setup]:
Justerer spillerens innstillinger.
3 Slå på TV-en, og trykk på -TV- -knappen
på fjernkontrollen for å stille inn
inngangsvelgeren. Dette vil vise signalet
fra spilleren på TV-skjermen.
4 Utfør [Easy Setup].
Følg instruksjonene på skjermen for å angi
de grunnleggende innstillingene ved hjelp
av ///, og trykk på ENTER på
fjernkontrollen.
///
ENTER
13NO
Avspilling
Spille en plate
Du kan spille av Ultra HD Blu-ray-plater,
BD-plater, DVD-er og CD-er. For Plater som
kan spilles av kan du se side 25.
1 Trykk på  (åpne/lukk), og legg en plate i
plateskuffen.
Legg platens side med tegn eller bilde
vendt opp.
For dobbeltsidige plater plasserer du
siden du vil spille av vendt ned.

Du kan også se bruksanvisningene som følger
med TV-en din og den tilkoblede enheten.
Bruke 4K Ultra HD Blu-ray
1 Gjør deg klar for avspilling av 4K Ultra HD
Blu-ray.
• Koble spilleren til 4K TV-en med en
høyhastighets HDMI-kabel av god
kvalitet.
• Hvis du vil se 4K Ultra HD-innhold i 60p,
må du kontrollere at riktig innstilling er
valgt i HDMI-innstillingene på TV-en.
• Hvis du bruker en BRAVIA-TV som
støtter 4K60p, stiller du inn TV-ens
HDMI-signalformat til Enhanced format.
2 Sett i en 4K Ultra HD Blu-ray Disc™-plate.
Betjeningsmetoden varierer avhengig av
platen. Se bruksanvisningen som følger
med platen.
2 Trykk på  (åpne/lukk) for å lukke
plateskuffen.
Avspillingen starter.
Hvis avspillingen ikke starter automatisk,
kan du velge kategoriene [Video], [Musikk]
eller [Foto] i
(plate) og trykke på ENTER
eller  (spill av).


Spille av fra en USB-enhet
(Blandet plate) inneholder datainnhold.
Trykk på OPTIONS på fjernkontrollen, og velg
[Data Contents] for å vise alt tilgjengelig innhold.
For Filtyper som kan spilles av kan du se side 26.
Når du spiller av en 4K Ultra HD Blu-ray-plate
som ikke har en platenøkkel, kan den kreve en
nettverkstilkobling avhengig av nettverksmiljøet
og den offisielle nøkkelserveren (Studio).
1 Koble USB-enheten til USB-kontakten på
spilleren.
Bruke Blu-ray 3D
1 Forbered avspilling av Blu-ray 3D-platen.
• Koble spilleren til den 3D-kompatible
enheten din ved bruk av en
høyhastighets HDMI-kabel.
• Angi [3D Output Setting] og [TV Screen
Size Setting for 3D] i [Screen Settings]
(side 18).
2 Sett inn en Blu-ray 3D-plate.
Betjeningsmetoden varierer avhengig av
platen. Se bruksanvisningen som følger
med platen.
14NO
2 På startskjermen velger du
[USB
device] ved hjelp av /, og trykker
deretter på ENTER.
3 Velg kategorien [Video], [Musikk], eller
[Foto] ved å bruke /, og trykk på ENTER.

Slå av spilleren når du kobler til eller fjerner USBenheten for å unngå ødelagte data eller skade
på USB-enheten.

Tilgjengelige alternativer
Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner
er tilgjengelige ved å trykke på OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av situasjonen.



Vanlige alternativer



Bare Video




[3D Output Setting]: Angir om 3D-video
spilles automatisk.
[A/V SYNC]: Justerer forsinkelsen mellom
bilde og lyd ved å forsinke lyden i forhold til
bildet (0 til 120 millisekunder).
[HDR Conversion]*2: Konverterer High
Dynamic Range-signalet (HDR) til standard
dynamisk rekkeviddesignal (SDR) når
spilleren er koblet til en TV eller en
projektor som ikke har støtte for HDRinngang. Et bilde blir mer likt HDR når det
velges større verdier, men dette reduserer
den totale lysstyrken.
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Velger
bildeinnstillingene for ulike belysninger.
 [Direct]
*4
 [Brighter Room]
*4
 [Theatre Room]
 [Auto]: Moduskontrollen for
støyreduksjon (NR) avhenger av mediet
og innholdet.
 [Custom1]/[Custom2]
 [FNR]: Reduserer tilfeldig støy som
vises i bildet.
 [BNR]: Reduserer mosaikklignende
ujevnheter i bildet.
 [MNR]: Reduserer mindre støy rundt
bildekonturen (myggstøy).
 [Contrast]
 [Brightness]
 [Colour]
 [Hue]





Avspilling
[Repeat Setting]*1: Angir
gjentagelsesmodusen.
[Spille av]/[Stoppe]: Starter eller stopper
avspillingen.
[Play from start]: Spiller av elementet fra
begynnelsen.
[Pause]: Stopper avspillingen midlertidig.
[Top Menu]: Viser toppmenyen for Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD.
[Meny]/[Popup Menu]: Viser
forgrunnsmenyen for Ultra HD Blu-ray- og
BD-platene eller menyen til DVD-platene.
[Title Search]: Søker etter en tittel på Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO og starter
avspillingen fra begynnelsen.
[Chapter Search]: Søker etter et kapittel og
starter avspillingen fra begynnelsen.
[Lyd]: Veksler mellom språksporet når
flerspråklige spor er spilt inn på Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD. Velger lydsporet på
CD-er.
[Subtitle]: Veksler mellom
undertekstspråkene når flerspråklig
underteksting er spilt inn på Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Angle]: Veksler mellom andre
visningsvinkler når flere vinkler er spilt inn
på Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
[Number Entry]: Velger nummeret ved
hjelp av ///-knappen på
fjernkontrollen.
Bare Musikk



[Track Search]: Søker etter spornummeret
ved avspilling av en musikk-CD.
[Add Slideshow BGM]: Registrerer
musikkfiler i USB-minnet som
bakgrunnsmusikk (BGM) for
lysbildefremvisning.
[Shuffle Setting]: Stilles inn til [På] for å
spille av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
Bare Foto






[Slideshow Speed]: Endrer hastigheten på
lysbildefremvisningen.
[Slideshow Effect]: Angir effekten i
lysbildefremvisninger.
[Slideshow BGM]:
– [Av]: Deaktiverer funksjonen.
– [My Music from USB]: Angir musikkfilene
som er registrert i [Add Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: Setter sporene i
CD-DA-er.
[2D Playback]*5: Angir avspillingen til
2D-bilder.
[Change Display]: Veksler mellom
[Grid View] og [List View].
[View Image]: Viser det valgte bildet.
15NO



[Slideshow]: Spiller av en
lysbildefremvisning.
[Rotate Left]: Roterer bildet mot klokken i
90 grader.
[Rotate Right]: Roterer bildet med klokken
i 90 grader.

*1
*2
*3
*4
*5
16NO
[Repeat Setting] er ikke tilgjengelig under
avspilling av BDJ-titler eller HDMV-interaktiv
tittel.
[HDR Conversion] er bare tilgjengelig ved
avspilling av HDR-video når visningsenheten
ikke er kompatibel med HDR-skjermen eller
når [HDR Output] i [Screen Settings] er satt til
[Av].
Det kan hende at [Video Settings]-valgene
ikke kan sees med det blotte øye.
[Brighter Room] og [Theatre Room] er ikke
tilgjengelige under avspilling av HDR-video.
[2D Playback] er bare tilgjengelig under
visning av 3D-bilder.
Innstillinger og justeringer
Bruke
innstillingsskjermbildene
Velg
[Setup] på startskjermen når du må
endre innstillingene til spilleren.
Standardinnstillingene er understreket.
1 På startskjermen velger du
[Setup]
ved hjelp av /, og trykker deretter
på ENTER.
[Software Update]
 [Update via Internet]
Brukes til å oppdatere programvaren i
spilleren ved hjelp av et tilgjengelig nettverk.
Kontroller at nettverket er koblet til Internett.
Se "Trinn 2: Nettverkstilkobling (kun for
programvareoppdateringer og BD-Live™tjeneste) (kun kablet)" (side 12).

Hvis et oppdateringvarsel vises på skjermen når
du slår på denne spilleren mens den er koblet til
Internett, må du følge instruksjonene på
skjermen for å oppdatere den.
 [Update via USB Memory]
Oppdaterer programvaren i spilleren ved
hjelp av USB-minnet. Opprett en mappe med
navnet UPDATE, og alle oppdateringsfilene
må lagres i denne mappen. Systemet kan
gjenkjenne opptil 500 filer/mapper i ett lag,
inkludert filene/mappene for oppdatering.

• Vi anbefaler at du oppdaterer programvaren
cirka annenhver måned.
• Hvis nettverkstilkoblingen er dårlig, kan du gå
til www.sony.eu/support for å laste ned den
siste programvareversjonen og oppdatere via
en USB-minneenhet.
Du kan også få informasjon om
oppdateringsfunksjoner på nettstedet.
 [HDR Output]
[Auto]: Sender ut HDR-signal avhengig av
innhold og HDMI-SINK-kapasitet.
Konverteringsfunksjonen blir brukt når
innholdet er HDR og HDMI-SINK ikke støtter
HDR.
[Av]: Sender alltid ut SDR.
 [Display Type]
[TV]: Velg dette alternativet når spilleren er
koblet til en TV.
[Projector]: Velg dette alternativet når
spilleren er koblet til projektor.

[HDR Conversion] justeres i henhold til
skjermtypen du velger. Selv om samme
innstillingsverdi er valgt for [HDR Conversion],
er bildets dynamiske rekkevidde forskjellig.
 [Output Video Resolution]
Velg vanligvis [Auto]. Når oppløsningen er
lavere enn SD-oppløsning, blir det skalert
opp til SD-oppløsning.
 [24p Output]
Sender bare ut 24p-videosignaler når du
kobler til en 24p-kompatibel TV via en HDMItilkobling, og [Output Video Resolution] er
satt til [Auto], [1080p] eller [4K].
Innstillinger og justeringer
2 Velg innstillingskategoriikonet ved å
bruke /, og trykk på ENTER.
[Screen Settings]
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Sender ut 24 Hz-signaler bare når du
kobler til en 24p-kompatibel TV ved hjelp av
HDMI OUT-kontakten.
[På]: Slår på funksjonen.
[Av]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
[DVD-ROM]
[Auto]: Sender ut 24 Hz-signaler bare når du
kobler til en 24p-kompatibel TV ved hjelp av
HDMI OUT-kontakten.
[Av]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
[Data content]
Denne funksjonen er tilgjengelig for
avspilling av innhold lagret i USB-minne eller
dataplate.
[Auto]: Sender ut 24 Hz-signaler bare når du
kobler til en 24p-kompatibel TV ved hjelp av
HDMI OUT-kontakten.
[Av]: Velg denne innstillingen når TV-en ikke
er kompatibel med 24p-videosignaler.
17NO
 [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Sender ut 2K-videosignaler (1920 ×
1080) når den er koblet til 4K-kompatibelt
utstyr fra Sony for videoavspilling. Signalene
oppkonverteres til 4K-signaler av utstyret.
Under avspilling av bilder sender denne
spilleren ut 4K-signaler til utstyret.
Sender ut 4K-videosignaler når den kobles til
4K-kompatibelt utstyr som ikke er produsert
av Sony.
Denne innstillingen fungerer ikke for
avspilling av 3D-video.
[Auto2]: Sender ut 4K-videosignaler
automatisk når du kobler til en 4Kkompatibel enhet.
[Av]: Deaktiverer funksjonen.

Hvis Sony-utstyret ikke registreres når [Auto1] er
valgt, har innstillingen den samme effekten som
innstillingen [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk hvilken type
TV som brukes, og bytter til tilsvarende
fargeinnstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Sender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Overfører videosignaler av
typen YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Overfører videosignaler av typen RGB.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Sender 12-biters/10-biters
videosignaler når det tilkoblede TV-apparatet
er kompatibelt med Deep Colour.
[Av]: Velg denne innstillingen når bildet er
ustabilt eller fargene virker unaturlige.
 [3D Output Setting]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
[Av]: Velg dette alternativet for å vise alt
innhold i 2D eller for å nyte 4K-utdata med
3D-innhold.
 [TV Screen Size Setting for 3D]
Angir skjermstørrelsen til den 3D-kompatible
TV-en.
 [TV Type]
[16:9]: Velg denne innstillingen når du kobler
til en TV i bredformat eller en TV med en
bredformatsfunksjon.
[4:3]: Velg denne innstillingen når du kobler
til en TV i 4:3-format som ikke har en
bredformatsfunksjon.
18NO
 [Screen Format]
[Full]: Velg dette alternativet når du kobler til
en TV med bredformatsfunksjon. Viser en
skjerm med bildeforhold 4:3 i 16:9sideforholdet selv på en widescreen-TV.
[Normal]: Endrer bildestørrelsen for å passe
til skjermstørrelsen med det opprinnelige
bildeformatet.
 [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Viser et bredt bilde med svarte
felter øverst og nederst.
[Pan & Scan]: Viser bildet i full høyde på hele
skjermen, med beskårede sider.
 [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
Spilleren registrerer automatisk om
materialet er videobasert eller filmbasert,
og bytter til riktig konverteringsmetode.
[Video]: Konverteringsmetoden som passer
for videobasert materiale vil alltid være
aktivert uavhengig av materialet.
 [Pause Mode]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
Dynamiske bevegelige bilder vises uten at
skjermbildet blir uklart.
[Frame]: Viser statiske bilder ved høy
oppløsning.
[Audio Settings]
 [Digital Audio Output]
[Auto]: Velg som regel denne innstillingen.
Sender ut videosignaler i henhold til statusen
til den tilkoblede enheten.
[PCM]: Sender ut PCM-signaler fra HDMI OUTkontakten. Velg dette alternativet hvis det
ikke kommer noe fra den tilkoblede enheten.
 [DSD Output Mode]
[Auto]: Sender ut DSD-signal fra HDMI OUTkontakten når du spiller av Super Audio CD &
DSD-filformater (hvis den tilkoblede enheten
også støtter DSD).
Sender ut LPCM-signal fra HDMI OUTkontakten når du spiller av Super Audio CD &
DSD-filformater (hvis den tilkoblede enheten
ikke støtter DSD).
[Av]: Sender ut PCM-signaler fra HDMI OUTkontakten når du spiller av Super Audio CD og
DSD-filformat.
 [BD Secondary Audio]
[På]: Sender ut lyd ved å blande den
interaktive og sekundære lyden fra den
primære lydkilden.
[Av]: Sender kun ut primærlyd. Velg dette
alternativet for å sende ut bitstrømsignaler
(Dolby/DTS) til en soundbar/AV-forsterker
(mottaker).

For å få bitstrømsignaler (Dolby/DTS) må du angi
[BD Secondary Audio] til [Av] og [Digital Audio
Output] til [Auto].
 [Audio DRC]
[Auto]: Utfører avspilling med det dynamiske
området som er spesifisert av platen (bare
BD-ROM). Andre plater, spilles av på [På]nivå.
[På]: Utfører avspilling med et standard
komprimeringsnivå.
[Av]: Ingen komprimering fungerer. En mer
dynamisk lyd blir produsert.
 [Downmix]
[Surround]: Overfører lydsignaler med
surroundeffekt. Velg dette alternativet når du
kobler til en lydenhet som støtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
[Stereo]: Overfører lydsignaler uten
surroundeffekt. Velg dette alternativet når du
kobler til en lydenhet som ikke støtter Dolby
Surround (Pro Logic) eller DTS Neo:6.
 [BD/DVD Menu Language]
Velger standard menyspråk for Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-Video.
Velg [Select Language Code] og skriv inn
koden på språket ditt, med henvisning til
Språkkodeliste (side 31).
 [Audio Language]
Velger standard lydspråk for Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-video.
Når du velger [Original], brukes det språket
som er prioritert på platen.
Velg [Select Language Code] og skriv inn
koden på språket ditt, med henvisning til
Språkkodeliste (side 31).
 [Subtitle Language]
Velger standard undertekstspråk for Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-video.
Velg [Select Language Code] og skriv inn
koden på språket ditt, med henvisning til
Språkkodeliste (side 31).
 [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Spiller av BD-lag.
[DVD/CD]: Spiller av DVD eller CD-lag.
Innstillinger og justeringer
 [Digital Music Enhancer]
[På]: Angir lydeffekten når du spiller av
innhold fra en USB-enhet.
[Av]/[Sound Bar Mode]: Deaktiverer
funksjonen.
[BD/DVD Viewing
Settings]
 [BD Internet Connection]
[Allow]: Tillater Internett-tilkobling fra
BD-innhold.
[Do not allow]: Forbyr Internett-tilkobling fra
BD-innhold.
 [Delete BD Data]
Sletter data fra USB-minnet.
Alle dataene som er lagret i buda-mappen
blir slettet.
19NO
[Parental Control
Settings]
 [HDMI Settings]
Ved å koble til Sony-komponenter som er
kompatible med HDMI-funksjoner med en
høyhastighets HDMI-kabel, blir betjeningen
forenklet.
 [Passord]
Angir eller endrer passordet for
foreldrekontrollfunksjonen. Passordet lar deg
angi en begrensning på avspilling av Ultra HD
Blu-ray/BD/DBD VIDEO. Hvis det er
nødvendig, kan du skille mellom
begrensningsnivåer for Ultra HD Blu-ray/BD/
DBD VIDEO.
[Control for HDMI]
[På]: Følgende BRAVIA Sync-funksjoner er
tilgjengelige:
– One-Touch Play
– Slå av systemet
– Dynamisk språkendring
[Av]: Deaktiverer funksjonen.
 [Parental Control Area Code]
Avspilling av noen Ultra HD Blu-ray/BD/DBD
VIDEO kan begrenses i henhold til geografisk
område. Scener kan bli blokkert eller erstattet
av andre scener. Følg instruksjonene på
skjermen og skriv inn et firesifret passord.
 [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control]
Ved å bruke Foreldrekontroll kan klipp
blokkeres eller erstattes med andre klipp.
Følg instruksjonene på skjermen og skriv inn
et firesifret passord.
[
Music Settings]
 [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Spiller av Super Audio
CD-lag.
[CD]: Spiller av CD-lag.
 [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Spiller av tokanalsområdet.
[DSD Multi]: Spiller av flerkanalsområdet.
[System Settings]
 [OSD Language]
Velger skjermvisningsspråk for spilleren.
 [System Sound]
[På]: Aktiverer pipelyden for betjening på
startskjermen.
[Av]: Deaktiverer funksjonen.
20NO

Se bruksanvisningen som følger med TV-en eller
komponentene for mer informasjon. Hvis du vil
aktivere BRAVIA Sync-funksjonene, kobler du til
TV-en via HDMI OUT-kontakten.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Slår automatisk av spilleren når den
tilkoblede TV-en går i standbymodus
(BRAVIA Sync).
[Invalid]: Deaktiverer funksjonen.
 [Quick Start Mode]
[På]: Forkorter oppstartstiden når du slår på
spilleren.
[Av]: Reduserer strømforbruket i
standbymodus.
 [Auto Standby]
[På]: Går automatisk tilbake til
standbymodus hvis det ikke trykkes på noen
knapper på mer enn 20 minutter.
[Av]: Deaktiverer funksjonen.
 [Auto Display]
[På]: Viser automatisk informasjon på
skjermen når tittel, bildemodus, lydsignaler
osv. endres.
[Av]: Viser informasjon bare når du trykker på
DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[På]: Angir at spilleren skal gi beskjed om den
nyeste programvareversjonen (side 17).
[Av]: Deaktiverer funksjonen.
 [System Information]
Viser informasjon om spillerens
programvareversjon og MAC-adressen.
 [Software License Information]
Viser informasjon om programvarelisensen.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Koble spilleren til nettverket med en
LAN-kabel på forhånd. Se Trinn 2:
Nettverkstilkobling (kun for
programvareoppdateringer og BD-Live™tjeneste) (kun kablet) (side 12) hvis du vil ha
mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, gå til følgende
nettsted og ser på de vanlige spørsmålene:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Diagnostics]
Kontroller for riktig nettverkstilkobling ved å
kjøre nettverksdiagnostikken.
[Easy Setup]
Se "Trinn 3: Easy Setup" (side 13).
Innstillinger og justeringer
 [Network Connection Status]
Viser den gjeldende statusen til
nettverkstilkoblingen.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Du kan tilbakestille til fabrikkinnstillingene
ved å velge gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen blir tilbakestilt.
 [Initialise Personal Information]
Slette personlige opplysninger som er lagret i
spilleren.

Hvis du avhender, overfører eller selger denne
enheten, må du slette alle personlige
opplysninger av sikkerhetshensyn.
21NO
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Hvis det oppstår et problem mens du bruker
spilleren, kan du bruke denne
feilsøkingsveiledningen til å løse problemet
før du ber om reparasjoner. Hvis problemet
vedvarer, tar du kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Av/på
Spilleren slås ikke på selv når du trykker på
 på fjernkontrollen eller spilleren.
• Slå spilleren av, og koble fra strømledningen.
Vent i mer enn 30 sekunder, koble deretter
strømledningen til på nytt og slå på spilleren.
Bilde
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke på
riktig måte.
• Kontroller at alle kablene er ordentlig
tilkoblet (side 10).
• Slå på inngangsvelgeren på TV-en for å vise
signalet fra spilleren.
• Tilbakestill [Output Video Resolution] til
laveste oppløsning ved å trykke på
 (stopp), HOME og deretter POP UP/
MENU-knappen på fjernkontrollen.
• Prøv følgende: Slå systemet av og på
igjen. Slå det tilkoblede utstyret av og på
igjen. Koble HDMI-kabelen fra og til igjen.
• HDMI OUT-kontakten er koblet til en DVIenhet som ikke støtter teknologi som er
beskyttet av opphavsrett.
• Kontroller [Output Video Resolution]innstillingene i [Screen Settings] (side 17).
• For Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/
datainnhold/nettverksinnhold må du
kontrollere [24p Output]-innstillingene i
[Screen Settings] (side 17).
• For å få 4K-utgang må du forsikre deg om at
spilleren er koblet til en 4K-skjerm som
støtter en HDCP 2.2-kompatibel HDMIinngang med førsteklasses høyhastighets
HDMI-kabel, eller en høyhastighets HDMIkabel som støtter en båndbredde på
18 Gbps (side 10).
22NO
Visningsspråket på skjermen endres
automatisk når den er koblet til HDMI OUTkontakten.
• Når [Control for HDMI] i [HDMI Settings] er
satt til [På] (side 20), endres visningsspråket
på skjermen automatisk i henhold til
språkinnstillingen til den tilkoblede TV-en
(hvis du endrer innstillingen på TV-en osv.).
Lyd
Ingen lyd, eller lyden gjengis ikke riktig.
• Kontroller at alle kablene er ordentlig
tilkoblet (side 10).
• Bytt inngangsvelgeren til soundbaren/
AV-forsterkeren din (mottaker), slik at
lydsignalene til spilleren spilles av fra
soundbaren/AV-forsterkeren (mottaker).
• Hvis lydsignalet ikke spilles av gjennom
HDMI OUT-kontakten, må du kontrollere
lydinnstillingene (side 18).
• For HDMI-tilkoblinger kan du prøve
følgende: Slå systemet av og på igjen.
Slå det tilkoblede utstyret av og på igjen.
Koble HDMI-kabelen fra og til igjen.
• For HDMI-kontakter, og hvis spilleren er
koblet til TV-en via en soundbar/AVforsterker (mottaker), kan du prøve å koble
HDMI-kabelen direkte til TV-en. Se
bruksanvisningen som følger med
soundbaren/AV-forsterkeren (mottaker).
• HDMI OUT-kontakten er koblet til en
DVI-enhet (DVI-kontakter tar ikke i mot
lydsignaler).
• Enheten som er koblet til HDMI OUTkontakten, støtter ikke lydformatet til
spilleren. Kontroller lydinnstillingene
(side 18).
HD-lyden (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos*1 and
DTS:X*2) kommer ikke fra bitstrømmen.
• Sett [BD Secondary Audio] i [Audio Settings]
til [Av] (side 19).
• Kontroller at soundbaren/AV-forsterkeren
(mottaker) er kompatibel med alle
HD-lydformatene.
*1
*2
Dolby Atmos er et varemerke som tilhører
Dolby Laboratories.
DTS:X er et registrert varemerke eller et
varemerke som tilhører DTS, Inc. i USA eller
andre land.
Den interaktive lyden gjengis ikke.
• Sett [BD Secondary Audio] i [Audio Settings]
til [På] (side 19).
Meldingskode 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played
is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this enheten.
For more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 3.] vises
på skjermen når du spiller av en plate.
• Lydsporet til videoen du skal spille av,
inneholder en Cinavia-kode som viser at det
er en uautorisert kopi av innhold som er
produsert profesjonelt (side 30).
Plate
USB-enhet
Spilleren registrerer ikke en USB-enhet
som er koblet til spilleren.
• Kontroller at USB-enheten er ordentlig
koblet til USB-kontakten.
• Kontroller om USB-enheten eller USBkabelen er skadet.
• Kontroller om USB-enheten er slått på.
• Hvis USB-enheten er koblet til via en
USB-hub, kobler du USB-enheten direkte til
spilleren.
Nettverkstilkobling
Spilleren kan ikke koble til nettverket.
• Kontroller nettverkstilkoblingen (side 12) og
nettverksinnstillingene (side 21).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
[Control for HDMI]-funksjonen for fungerer
ikke (BRAVIA Sync).
• Kontroller at TV-en er koblet til via HDMI
OUT-kontakten.
• Kontroller at [Control for HDMI] i [HDMI
Settings] er satt til [På] (side 20).
• Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen, må du slå
spilleren av og på igjen.
• Hvis strømmen går, setter du [Control for
HDMI] i [HDMI Settings] til [Av], og deretter
setter du [Control for HDMI] i [HDMI
Settings] til [På] (side 20).
• Kontroller følgende, og se
bruksanvisningen som fulgte med
komponenten.
– Den tilkoblede enheten er kompatibel
med [Control for HDMI]-funksjonen.
– Den tilkoblede enhetens innstilling for
funksjonen [Control for HDMI] er riktig.
• Når du kobler spilleren til en TV via en
soundbar/AV-forsterker (mottaker):
– Hvis soundbaren/AV-forsterkeren
(mottaker) ikke er kompatibel med
funksjonen [Control for HDMI], kan det
hende at du ikke kan kontrollere TV-en
fra spilleren.
– Hvis du endrer HDMI-tilkoblingen, kobler
du strømledningen fra og til igjen. Hvis
det oppstår strømbrudd, kan du prøve
følgende: Endre inngangsvelgeren til
soundbaren/AV-forsterkeren (mottaker)
slik at bildet fra spilleren vises på TVskjermen. Sett [Control for HDMI] i
[HDMI Settings] til [Av], og sett deretter
[Control for HDMI] i [HDMI Settings] til [På]
(side 20). Se bruksanvisningen som følger
med soundbaren/AV-forsterkeren
(mottaker).
Ytterligere informasjon
Platen spilles ikke.
• Platen er tilsmusset eller skjev.
• Platen er opp ned. Sett inn platen med
avspillingssiden ned.
• Platen har et format som ikke kan spilles av
på denne spilleren (side 25).
• Spilleren kan ikke spille av en innspilt plate
som ikke er riktig ferdigbehandlet, eller
platen er ikke i plateformatet Mastered.
• Områdekoden på BD/DVD-en samsvarer
ikke med spilleren.
Meldingen [A new software version is
available.Please go to the “Setup” section
of the menuand select “Software Update”
to perform theupdate.] vises på skjermen
når du slår på spilleren.
• Se [Software Update] (side 17) for å
oppdatere systemet til en nyere
programvareversjon.
Funksjonen for å slå av systemet fungerer
ikke (BRAVIA Sync).
• Kontroller at [Control for HDMI] og [Linked
to TV-off] i [HDMI Settings] er satt til [På] og
23NO
[Valid] (side 20).
Annet
Avspillingen starter ikke fra begynnelsen
av innholdet.
• Trykk på OPTIONS, og velg [Play from start].
Avspillingen starter ikke fra
gjenopptakelsespunktet der du stoppet
avspillingen sist.
• Gjenopptakelsespunktet kan være fjernet
fra minnet, avhengig av platen når
– du åpner plateskuffen.
– du kobler fra USB-enheten.
– du spiller av annet innhold.
– du slår av spilleren.
Meldingskode 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
vises på skjermen når du spiller av en plate.
• Lydsporet til videoen som skal spilles av,
inneholder en Cinavia-kode som viser at
den bare var ment for presentasjoner med
profesjonelt utstyr og ikke er autorisert for
avspilling av forbrukere (side 30).
Plateskuffen åpnes ikke, og du kan ikke ta
ut platen selv etter at du har trykket på 
(åpne/lukk).
• Når spilleren er slått på, kan du trykke på
 (stopp), HOME, og deretter TOP MENUknappen på fjernkontrollen for å låse opp
skuffen og deaktivere barnesikringen
(side 9).
• Prøv følgende: Slå spilleren av, og koble
fra strømledningen. Koble
strømledningen til igjen mens du trykker
ned  (åpne/lukk) på spilleren. Fortsett å
holde inne  (åpne/lukk) på spilleren til
skuffen åpnes. Ta ut platen.
Meldingen [[EJECT] Key is currently
unavailable.] vises på skjermen etter at 
(åpne/lukk) trykkes ned.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller
autoriserte Sony-serviceavdeling.
Spilleren reagerer ikke på noen av
knappene.
• Fuktighet har samlet seg inne i spilleren
(side 4).
24NO
Om programvareoppdatering
• Hvis nettverksforbindelsen er dårlig, går du til
www.sony.eu/support for å laste ned den
nyeste programvareversjonen og oppdaterer
via USB-minnet. Du kan også få informasjon
om oppdateringsfunksjoner på nettstedet.
Plater som kan spilles av
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (musikk-CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*3
*1
*2
Plater som kan ikke spilles av
• BD-er med kassett
• BDXL-er
• DVD-RAM-plater
• HD DVD-er
• PHOTO CD-er
• Data som er del av CD-tillegg
• Super VCD-er
• DVD AUDIO
• Siden med lydmateriale på DualDisc-er
Merknad om Ultra HD Blu-ray-/BD-/DVDplater med dobbelt lag og Ultra HD Blu-ray
med trippelt lag
Avspillingsbildene og -lyden kan midlertidig
bli avbrutt når lagene endres.
Regionkode (bare BD/DVD VIDEO)
Spilleren din har en regionkode som er trykt
på baksiden av enheten og spiller bare av
BD-/DVD-plater som er merket med samme
regionkoder eller
.
Ytterligere informasjon
*3
Siden Blu-ray Disc-spesifikasjonene er nye og
under utvikling, kan det hende at noen plater
ikke kan spilles av, avhengig av platetypen og
versjonen. Lydutgangen er forskjellig avhengig
av kilden, den tilkoblede utgangskontakten og
de valgte lydinnstillingene.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2 og 1.3
inkluderer organisk pigmenttype BD-R
(LTH-type). BD-R-platene som brennes på
en PC, kan ikke spilles av hvis postscript-filene
er skrivbare.
En CD- eller DVD-plate spilles ikke av hvis den
ikke har blitt ferdigbehandlet riktig, eller hvis
platen ikke er i plateformatet Mastered. Les
bruksanvisningen til opptaksenheten hvis du
vil ha mer informasjon.
kan det hende at enkelte avspillingsfunksjoner
ikke er tilgjengelige.
Merknad om platene
Dette produktet er laget for å spille av plater
som samsvarer med Compact Disc (CD)standarden. DualDisc-er og enkelte
musikkplater som er kodet med teknologier
for opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke
med Compact Disc-standarden (CD) og kan
derfor ikke spilles av med denne enheten.
Merknader om avspillingsfunksjonene for
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
Det kan forekomme at noen av Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD-platene er stilt inn av
programvareprodusentene med hensikt.
Ettersom denne spilleren spiller av Ultra HD-/
BD-/DVD-plater på grunnlag av plateinnholdet
som programvareprodusentene har utviklet,
25NO
Filtyper som kan spilles av
Video
Kodek
MPEG-1 Video
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*1
VC1
WMV9*2
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*3
Beholder
Filtype
Med lyd
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Format
AVCHD (Ver.2.0)*4*5*6
26NO

Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*7
.mp3
AAC/HE-AAC*7
.m4a, .aac
WMA9Standard
.wma
WMA 10 Pro*8
.wma
LPCM*7
.wav
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*7
.ac3
DSF
.dsf
DSDIFF*9
.dff
AIFF
.aiff, .aif
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*11
BMP
.bmp*12
WEBP
.webp
Ytterligere informasjon
ALAC
• Avhengig av filformatet, filkodingen eller
opptaksforholdene kan det hende at enkelte
filer ikke kan spilles av.
• Det kan være problemer med å spille av
enkelte filer som er redigert på datamaskin.
• Noen filer kan kanskje ikke spole raskt
fremover og bakover.
• Spilleren kan ikke spille av kodede filer som
DRM.
• Spilleren kan kjenne igjen følgende filer eller
mapper i BD-er, DVD-er, CD-er og USB-enheter:
– opptil mapper i det 9. laget, inkludert
rotmappen
– opptil 500 filer/mapper i ett lag
• Spilleren støtter følgende bildehastigheter:
– opptil 60 bilder per sekund bare for AVCHD
(MPEG4/AVC).
– opptil 30 bilder per sekund for andre
videokodeker.
• Spilleren støtter videobithastigheter på opptil
40 Mbps.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter ikke
fungerer med denne spilleren.
• Spilleren kan gjenkjenne Mass Storage
Class-enheter (MSC) (slik som Flash-minne og
harddisker), Still Image Capture-enheter (SICD)
og tastaturer med 101 taster.
• Spilleren kan ikke spille av videofiler og lydfiler
med høy bithastighet på DATA CD-er uten
problemer. Det anbefales at du spiller av slike
filer ved hjelp av DATA DVD-er eller DATA
BD-er.
*1
*2
Spilleren støtter AVC opp til nivå 5.2.
Spilleren støtter WMV9 opp til Advance
Profile.
*3 Spilleren støtter HEVC opp til nivå 5.1.
*4 Spilleren støtter en bildehastighet på opptil
60 fps.
*5 Spilleren spiller av filer med AVCHD-format som
er tatt opp på et digitalt videokamera osv.
Plater med AVCHD-format spilles ikke av hvis
de ikke har blitt ferdigbehandlet på riktig måte.
*6 Spilleren kan spille av AVCHD 3D-format.
*7 Spilleren kan spille av .mka-filer.
*8 Spilleren kan ikke spille av kodede filer som
Lossless.
*9 Spilleren kan ikke spille av DST-kodede filer.
*10 Systemet spiller ikke av animerte PNG-filer
eller animerte GIF-filer.
*11 For andre 3D-filer enn MPO-filer er det
hovedbildet eller det første bildet som vises.
*12 Spilleren støtter ikke 16-biters BMP-filer.
27NO
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner og designet kan endres uten varsel.
System
Laser
Halvlederlaser
Innganger og utganger
Kontaktnavn
Kontakttype/utgangsnivå/belastningsimpedans
HDMI OUT
HDMI 19 pin standardkontakt
LAN (100)
100BASE-TX-terminal
USB
USB-kontakt type A (for å koble til et USB-minne, en
minnekortleser, digitale stillkameraer og digitale
videokameraer)*
* Ikke for bruk til opplading.
DC IN
12 V DC, 1,25 A
Generelt
28NO
Strømkrav
12 V DC med nettadapter
Nominell: 220–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
(ved bruk av en nettadapter)
15 W
Nettverksstandby
Mindre enn 2 W (med alle kablede nettverksporter PÅ)
Mål (ca.)
320 × 212 × 45 mm (bredde x dybde x høyde) inkl.
utstikkende deler
Vekt (omtrentlig)
1,4 kg
Driftstemperatur
5–35 °C
Fuktighetstoleranse i drift
25 % til 80 %
Opphavsrett og varemerker
Ytterligere informasjon
• Oracle og Java er registrerte varemerker som
tilhører Oracle og/eller dets tilknyttede
selskaper. Andre navn kan være varemerker
for sine respektive eiere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
• Nettstedet http://patents.dts.com gir mer
informasjon om DTS-patenter. DTS, symbolet,
DTS i kombinasjon med symbolet, Digital
Surround og DTS 2.0+Digital Out-logoen
produseres på lisens fra DTS, Inc. og er
registrerte varemerker eller varemerker som
tilhører DTS, Inc. i USA eller andre land. © DTS,
Inc. Med enerett.
• Begrepene HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable og HDMI-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing Administrator, Inc. i USA og
andre land.
• Ordmerkene og logoene for Blu-ray Disc™,
Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD
Blu-ray™ er varemerker som tilhører Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray 3D™- og Blu-ray 3D™-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc
Association.
• DVD Logo er et varemerke som tilhører
DVD Format / Logo Licensing Corporation.
• DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD
VIDEO, Super Audio CD og CD-logoene er
varemerker.
• “BRAVIA” er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter er benyttet med lisens fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
• Dette produktet benytter varemerkebeskyttet
teknologi under lisens fra Verance Corporation
og er beskyttet av den amerikanske patenten
7,369,677 og andre amerikanske og globale
patenter som er utstedt og venter, i tillegg til
opphavsrettbeskyttelse og beskyttelse fra
forretningshemmeligheter for enkelte
aspekter av slik teknologi. Cinavia er et
varemerke som tilhører Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Verance med enerett. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
• Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i
USA eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
Innholdseiere bruker Microsoft PlayReady™teknologien for innholdstilgang for å beskytte
den immaterielle eiendommen sin, inkludert
innhold som er beskyttet av opphavsrett.
Denne enheten bruker PlayReady-teknologi
for å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold
og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis det
ikke håndheves restriksjoner for innholdsbruk
på enheten, kan innholdseierne kreve at
Microsoft tilbakekaller enhetens mulighet til å
bruke beskyttet innhold fra PlayReady.
Tilbakekalling bør ikke påvirke ubeskyttet
innhold eller innhold som er beskyttet av andre
teknologier for innholdstilgang. Innholdseiere
kan kreve at du oppgraderer PlayReady for å få
tilgang til innholdet deres. Hvis du ikke
oppgraderer, får du ikke tilgang til innhold som
krever oppgraderingen.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2018 Vewd
Software AS. Med enerett.
Og ytringsrettighet:
Denne programvaren leveres uten noen form
for garanti.
Vewd og sine leverandører fraskriver seg alle
garantier vedrørende programvaren, verken
uttrykte eller underforståtte, lovfestede eller
andre, inkludert og uten begrensning,
garantier om funksjonalitet, egnethet for et
bestemt formål eller ikke-krenkelser.
• Alle andre varemerker tilhører sine respektive
eiere.
• Andre system- og produktnavn er vanligvis
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører produsentene. ™- og ®-merkene er
ikke angitt i dette dokumentet.
29NO
Kopibeskyttelse
Vær oppmerksom på den avanserte
innholdsbeskyttelsen som brukes i mediene
Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ og DVD. Disse
systemene, også kalt AACS (Advanced Access
Content System) og CSS (Content Scramble
System), kan inneholde noen begrensninger for
avspilling, analog utgang og andre lignende
funksjoner. Bruken av dette produktet, og
medfølgende restriksjoner, kan variere avhengig
av kjøpsdato, siden styret som regulerer AACS
kan innføre eller endre begrensningsreglene
etter kjøpsdatoen.
Merknad fra Cinavia
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å
begrense bruken av uautorisert kopiering av
kommersielt produserte filmer og videoer og
tilhørende lydspor. Når det oppdages ulovlig
bruk av en uautorisert kopi, vises det en melding
og avspillingen eller kopieringen avbrytes.
Mer informasjon om Cinavia-teknologi
er tilgjengelig på Cinavias nettsted for
forbrukerinformasjon på http://www.cinavia.com.
For å be om mer informasjon om Cinavia via post
kan du sende et brev med adressen din til: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Informasjon om programvarelisens
Hvis du vil lese lisensavtalen for sluttbrukere
(EULA), kan du se i vedlegget Lisensavtale for
sluttbrukere som følger med denne spilleren.
NÅR DU BRUKER PRODUKTET, ERKJENNER DU
AT DU GODKJENNER DENNE AVTALEN.
Hvis du vil ha mer informasjon om andre
programvarelisenser, kan du velge
[Setup]
på startskjermen og se [Software License
Information] i [System Settings].
Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt GNUs generelle offentlige lisens
("GPL") og mindre generelle offentlige lisens
("LGPL"). Disse lisensene fastslår at kunden har
rett til å anskaffe seg, endre og distribuere
kildekoden i den angitte programvaren på nytt i
samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er brukt i
dette produktet, er underlagt GPL og LGPL og er
tilgjengelig på nettet. Den kan lastes ned fra
følgende URL-adresse:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke svarer på
spørsmål om innholdet i kildekoden.
30NO
Kode
1417
Språkkodeliste
Du finner mer informasjon i [BD/DVD Viewing
Settings] (side 19).
Stavemåtene samsvarer med ISO 639: 1988
(E/F)-standarden.
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
Språk
Afar
1028
Afrikaans
1039
Arabisk
1045
Aymara
1052
Basjkirsk
1057
Bulgarsk
1060
Bislama
1066
Tibetansk
1070
Katalansk
1093
Tsjekkisk
1103
Dansk
1109
Bhutansk,
1142
dzongkha
Norsk
1145
Spansk
1150
Baskisk
1157
Finsk
1166
Færøysk
1174
Frisisk
1183
Skotsk-gælisk 1194
Guarani
1203
Hausa
1217
Kroatisk
1229
Armensk
1235
Interlingue
1245
Indonesisk
1253
Italiensk
1257
Japansk
1269
Javanesisk
1287
Kasakhisk
1298
Kambodsjansk, 1300
khmer
Koreansk
1305
Kurdisk
1311
Latin
1326
Laotisk, lao
1332
Latvisk
1345
Maori
1349
Malayalam
1352
Moldovsk
1356
Malayisk
1358
Burmesisk
1365
Nepalsk
1376
Norsk
1393
Oromo
1408
Abkhasisk
Amharisk
Assamesisk
Aserbajdsjansk
Hviterussisk
Bihari
Bengali
Bretonsk
Korsikansk
Walisisk
Tysk
Gresk
Esperanto
Estisk
Persisk
Fijiansk
Fransk
Irsk
Galisisk
Gujarati
Hindi
Ungarsk
Interlingua
Inupiak
Islandsk
Hebraisk
Jiddisk
Georgisk
Grønlandsk
Kannada
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Sundanesisk
Swahili
Telugu
Thai
Turkmensk
Setswana,
tswana
Tyrkisk
Tatar
Ukrainsk
Usbekisk
Volapük
Xhosa
Kinesisk
Ikke angitt
1428
Polsk
1436
Portugisisk
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Retoromansk
Rumensk
Kinyarwanda
Sindhi
Serbokroatisk
Slovakisk
Samoansk
Somali
Serbisk
Sesotho;
Sør-sotho
Svensk
Tamil
Tadsjikisk
Tigrinya
Tagalog
Tonga
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamesisk
Wolof
Yoruba
Zulu
Ytterligere informasjon
Kode
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1435
Språk
Punjabi,
panjabi
Pashto,
pushto
Quechua
Kirundi, rundi
Russisk
Sanskrit
Sango
Singalesisk
Slovensk
Shona
Albansk
Swati, siswati
Kashmiri
Kirgisisk
Lingala
Litauisk
Gassisk
Makedonsk
Mongolsk
Marathi
Maltesisk
Nauru
Nederlandsk
Oksitansk
Oriya
31NO
Områdekodeliste for
foreldrekontroll
Du finner mer informasjon i [Parental Control
Area Code] (side 20).
Kode
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
2586
32NO
Sted
Argentina
Østerrike
Brasil
Kina
Danmark
Frankrike
Hellas
India
Irland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Polen
Russland
Spania
Sveits
Thailand
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australia
Belgia
Chile
Colombia
Finland
Tyskland
Hongkong
Indonesia
Italia
Korea
Malaysia
Nederland
Norge
Filippinene
Portugal
Singapore
Sverige
Taiwan
Storbritannia
Av praktiske hensyn
Før du stiller
spørsmål
Bekreft følgende opplysninger:
• Se Feilsøking (side 22) for få hjelp til å løse problemet.
• Slå spilleren av, og koble fra strømledningen. Vent i mer enn
30 sekunder, og koble deretter strømledningen til på nytt.
Noter serienummeret (S/N) i feltet under. Angi dette nummeret til Sony-forhandleren for å
få raskere behandling når du ringer om dette produktet.
S/N _____________________________

Du finner nyttige tips og informasjon om produkter og tjenester fra Sony på:
www.sony.eu/myproducts/
4-738-236-12(2)
http://www.sony.net/
© 2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
Download PDF