Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Упатства за употреба

4-485-790-13(2)
ПЕРСОНАЛЕН
АУДИО СИСТЕМ
Упатство за употреба
Почнување со работа
USB репродукција
Bluetooth
Тјунер
Прилагодување на звук
Други операции
Дополнителни информации
GTK-X1BT
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Да се намали ризик од пожар или
електричен шок не го изложувајте
апаратот на дожд или влага.
Да намалите ризик од пожар не ги
покривајте отворите за вентилација со
весници, чаршафи, завеси и т.н.
Апаратот не го изложувајте на отворен
извор на пламен (на пр. свеќа).
Да намалите ризик од пожар или
електричен шок, апаратот не го
изложувајте на пад или прскање и не
ставајте предмети полни со течност како
на пр. вазни. Бидејќи главниот кабел се
користи за откачување на уредот од
струја, уредот приклучете го во лесно
достапен штекер. Доколку забележите
абнормалност на уредот, веднаш
откачете го главниот кабел од струја.
Уредот не го ставајте во затворен
простор, како на пр. библиотека или
вграден плакар. Батериите или уредот со
батерии не ги изложувајте на
прекумерна топлина, како на пр. сонце
или пожар.
Овој уред не е исклучен од струја се
додека кабелот е поврзан во штекер,
дури и ако самиот уред се исклу. Оваа
опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувата утврдени во EMC
директивата за користење на продолжен
кабел пократок од 3 метри.
2МК
Белешка за сопственикот
Моделот и серискиот број се поставени
на задниот дел од уредот. Запишете ги
овие броеви во обезбеденото место.
Секогаш видете ги кога се обраќате кај
Sony продавачот во врска со овој уред.
Бр. на модел.
_
Сериски бр.
_
Овој симбол е наменет за
предупредување на
корисникот за присуство
на неизолиран “опасен
напон” во производот
кои може да се во
доволна количина да
предизвика ризик од
електричен шок.
Овој симбол е наменет за
предупредување на
корисникот за присуство
на важни инструкции за
работа и одржување
(сервис) пропратни со
уредот.
Важни безбедносни
инструкции
1) Прочитајте ги овие инструкции.
Задржете ги овие инструкции.
Обрнете внимание на сите предупредувања. Следете ги инструкциите.
Не го користите во близина на вода.
Чистете го со сува крпа.
Не ги блокирајте отворите за вентилација. Инсталирајте го во
согласност со упатството.
Не го инсталирајте во близина на
8) извори на топлина како на пр. радијатор, шпорет или други апарати
(вклучувајќи и засилувач) кои
произведуваат топлина.
9) Не го оштетувајте поларизираниот
дел и заемјувањето на приклучокот.
Поларизираниот приклучок има две
оштрици со еден дел поширок од
другиот. Заземјувањето има две
оштрици и третиот дел е заемјување.
Широката оштрица е за ваша
безбедност. Ако приклучокот не
одговара на Вашиот штекер
консултирајте се со електричар.
10) Заштитете го кабелот за напојување
од газење или притискање особено на
приклучокот и каде што излага од
апаратот.
11) Користете само приклучоци/додатоци
специфицирани од страна на
производителот.
12) Користете го само со постоље, држач,
статив, конзола или маса препорачана
од производителот или се продава со
апаратот. Кога се користи постоље,
внимавајте при поместување на
постољето/апаратот да не се преврти.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
14) За сервис обратете се кај квалификуван сервисер. Потребен е сервис
кога апаратот е оштетен на било кој
начи, пр. кабелот за напојување или
приклучокот е оштетен, врз апаратот
е истурена течност или предмет
паднал во апаратот, апаратот е
изложен на дожд или влага, не
работи правилно или Ви паднал.
ЗАБЕЛЕШКА:
Оваа опрема е тестирана е во согласност
со ограничувањата за дигитални уреди
Class B, во согласност со Дел 15 до FCC
Правилата. Овие ограничувања се
дизајнирани за обезбедување на разумна
заштита од штетни пречки во станбените
простории. Оваа опрема генерира,
користи и може да емитува радио
фреквентна енергија и ако не се
инсталира и користи во согласност со
инструкциите, може да предизвика
штетни пречки во радио комуникацијата.
Но, нема гаранција дека пречките нема да
се појават во одредена инсталација. Ако
овој уред предизвика штетни пречки на
радио или телевизискиот прием, што
може да се утврди со вклучување и
исклучување на уредот, корисникот треба
да се обиде да ги поправи овие пречки со
едно од следниве мерки:
– Пренасочете ја или преместе ја
антената.
– Зголемете го растојанието меѓу
опремата и ресиверот.
– Уредот поврзете го во штекер во кој не
е приклучен ресиверот.
– За помош консултирајте се со продавачот или искусен радио /ТВ техничар.
13) Апаратот откачете го од штекер
додека грми или кога не го
користите подолго време.
3МК
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било какви
промени или модификации не се
одобрени со ова упатство.
Правилно заштитени и заземјени кабли
и конектори мора да се користат за
поврзување со домашен компјутер и/или
периферни уреди со цел да се исполнат
FCC ограничувањата за емитување.
Оваа опрема не смее да се преместува
или работи заедно со било која друга
антена или предавател.
Оваа опрема е во согласност со FCC
ограничувањата за емитување на
радијација утврдени за неконтролирана
околина и е во согасност со FCC Упатство
за изложеност на радио фреквенција (RF).
Оваа опрема има многу мало ниво на RF
енергија која се смета дека се придржува без максимална проценка на изложеност (MPE). Но пожелно е да се инсталира и да работи на растојание најмалку 20 сm или повеќе.
За потрошувачите во Европа
Исфрлање на
истрошените батерии
(применливо во
Европската унија и
други земји со посебни собирни
центри)
Овој симбол на батеријата или на
нејзиното пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ не
треба да се третира како обичен домашен отпад. Кај некои батерии овој
симбол може да е во комбинација со
хемиски симбол. Додаден е хемиски
симбол за жива (Hg) или олово (Pb) ако
батеријата содржи повеќе од 0.0005%
жива и 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на овој производ и батериите,
вие помагате во спречување на
потенцијални негативни последици за
4МК
околината и човековото здравје. Со
рециклирање на овие материјали
помагате во зачувување на природните
ресурси.
Во случај производот да треба постојано
да биде поврзан со вградената батерија
заради безбедност, работење или
интегрирање на податоците, оваа
батерија треба да се замени само од
квалификуван сервисер.
За правилно третирање на батријата и
електричната и електронска опрема, кога
ќе се истрошат однесете ги во собирни
центри за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот каде што е
опишано како да ја извадите батеријата.
Батеријата однесете ја во собирен центар
за рециклирање на потрошени батерии.
За подетални информации за
рециклирање на овој производ или
батеријата, контактирајте ја локалната
канцеларија, комунална хигиена или
продавницата каде што сте го купиле
овој производ или батеријата.
Забелешка за потрошувачите:
следнава информација е
применлива само за опрема
купане во земји кои ги
применуваат ЕУ
директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања
поврзани за усогласеноста на производот врз основа на законодавството на
ЕУ треба да се адресираат до овластениот претставник Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Штутгарт, Германија. За сервис или
гаранција, обратете се на адресите наведени во сервисната книшка или
гаранцијата.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со основните
барања и други релевантни одредби на
Директивата 1999/5/EC.
За детали пристапете кон следната
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка за лиценци и заштитни
знаци
• iPhone и iPod touch се заштитни знаци
или трговски марки на Apple Inc.,
регистрирани во САД и други земји..
App Store е сервисен знак на Apple Inc.
• “Made for iPod” и “Made for iPhone”
значат дека сите електронски додатоци се дизајнирани специјално за iPod
или iPhone, и се сертифицирани од
страна на инвеститорот да одговараат
на стандардните перформанси на
Apple.
Apple не е одговорен за работата на
овој урд или неговата согласност со
безбедноста и регулаторните стандарди. Забележете дека употребата на
овие додатоци со iPod или iPhone
може да влијаат врз безжичните
перформанси.
• Bluetooth® знакот и логото се
регистрирани заштитни знаци
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било каква употреба на ваков знак од
страна на Sony Corporation е под
лиценца. Други заштитни знаци или
трговски имиња се сопственост на
нивните претставници.
• N Mark е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на NFC
Forum, Inc. во САД и други земји.
• © 2013 CSR plc и неговата група на
компании. aptX® знакот и aptX логото
се заштитен знак на CSR plc или еден
од неговите компании и може да е
регистрирана во една или повеќе
јурисдикции.
• Android™е заштитен знак на Google Inc.
• Google Play™ е заштитен знак на
Google Inc.
• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани од
Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media е или регистрирана
трговска марка или заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
• Овој производ е заштитен со одредена
интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забрането е
користење или дистрибуција на ваква
технологија надвор од овој производ
без лиценца од Microsoft или овластена
филијала на Microsoft.
• Сите други заштитни знаци или
регистрирани трговски марки се
сопственост на нивните претставници.
Во ова упатство, ™ и ® ознаките не се
наведени.
5МК
Содржина
Водич за делови и контроли.....7
Почнување со работа
Безбедно прикачување на
системот ................................... 10
Дотерување на часовникот .... 11
Менување режим на приказ ...12
USB репродукција
Репродукција на USB уред ..... 12
Bluetooth
За Bluetooth безжична
технологија ..............................14
Дотерување на Bluetooth аудио
кодеци .......................................14
Поврзување на паметен телефон
со еден допир (NFC) ............... 15
Безжично слушање музика на
Bluetooth уред .. .......................16
Дотерување на Bluetooth режим
на подготвеност ....................... 18
Дотерување Bluetooth сигнал .18
Користење “SongPal” преку
Bluetooth....................................18
Тјунер
Слушање радио .. .................... 19
6МК
Прилагодување на звук
Прилагодување на звук ...........20
Креирање атмосфера за забава
(DJ EFFECT).............................20
Дотерување на вертикален
звучен ефект .............................20
Други операции
Користење на Party Chain
функција ...................................21
Дотерување на осветлување ..23
Користење тајмери ..................23
Користење дополнителна
опрема ......................................24
Деактивирање на копчињата на
уредот (Child Lock) .................24
Дотерување на функција за
автоматска подготвеност .......24
Дополнителни информации
Веб страна за компатибилни
уреди .........................................25
Проблеми и можни решенија 25
Пораки ......................................28
Мерки на претпазливост .........28
Спецификации .........................30
Водич за делови и контроли
Во ова упатство главно се објаснети операциите за користење на далечинскиот
управувач, но истите операции може да се направат и со користење на копчињата
на уредот и имаат исто или слично име.
Уред
– Одозгора
– Напред
Испакнати делови
7МК
– Десно (кога е поставен хоризонтално)
Забелешка
Кога допирате на копчињата на уредот, допрете на печатеното на копчињата да изберете.
Но, за копчето 9, допрете на испакнатиот дел како што е прикажано (стр. 7).
Далечински управувач RM-AMU166
(on/standby)
Вклучување на системот или
дотерување режим на мирување.
BLUETOOTH (стр. 14, 16, 17)
Допрете да изберете Bluetooth
функција. Држете за активирање
на Bluetooth спарувањето за
време на Bluetooth функцијата.
Уред: FUNCTION
Далечински: FUNCTION +/–
Изберете функција.
+/– (select folder)
Изберете папка на USB уред.
PARTY CHAIN (стр. 22)
Активирање или деактивирање на
Party Chain функцијата.
(USB) порт (стр. 12, 13)
Поврзете USB уред.
(N-Mark) (стр. 15)
Near Field Communication (NFC)
индикација на точка за допир.
8МК
 (stop)
Запирање на репродукцијата.
Допрете двапати за откажување
продолжување на репродукцијата
на USB уредот.
(rewind/fast forward)
Држете да најдете точка во песна
или фајл при репродукција.
(go back/go forward)
Изберете песна или фајл.
Уред: TUNING +/–
Далечинско: +/– (tuning)
Дотерување станица по желба за
време на TUNER функцијата.
Уред:
(play/pause)
Далечинско:
* (play),
(pause)
Почеток или пауза на репродукција.
За продолжување со репродукција
на USB уред, допрете
или
.
Дисплеј
Сензор за далечинско.
Уред: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Прилагодување на волуменот.
Прилагодување на DJ EFFECT
ниво (стр.20).
Не можете да го користите ова
копче за прилагодување волумен
кога е активирано DJ EFFECT.
Далечинско: VOLUME +*/–
Прилагодување на волумен.
LED SPEAKER (стр. 23)
Менување светло на осветлување.
FLANGER, ISOLATOR,
PHASER, PAN (стр. 20)
Select the DJ EFFECT type.
Внесете дотерување.
OPTIONS
Влез или излез од мени.
RETURN
Враќање во претходен екран.
/ / /
Изберете ставка од менито
или менито со тајмери.
TUNER MEMORY (стр. 19)
Дотерајте радио станица.
PLAY MODE/TUNING MODE
Изберете режим на репродукција
на USB уред (стр. 12).
Изберете режим на дотерување (с. 19).
REPEAT/FM MODE
Слушање USB уред, непрекинато
една песна или фајл (стр. 13).
Изберете FM режим на прием
(моно или стерео) (стр. 19).
SLEEP (стр. 23)
Дотерајте тајмер за спиење.
DISPLAY (стр. 12)
Менување на информација на
дисплејот.
* VOLUME + и
копчињата имаат
сензибилна точка. Користете ја оваа
точка како референца кога работите со
системот.
BASS BAZUCA (стр. 20)
Select the BASS BAZUCA effect.
EQ (стр. 20)
Изберете дефиниран звучен ефект.
TIMER MENU (стр. 11, 23)
Дотерување часовник и тајмери.
9МК
Почнување со употреба
Безбедно прикачување на системот
Кон штекерот
FM антенски приклучок
Најдете место и ориентација која
обезбедува добар прием кога ќе ја
дотерате антената.
Антената држете ја подалеку од
кабел на напојување и USB кабел да
избегнете шум.
Пример:
– AUDIO IN L/R приклучоци
Поврзете во аудио излезни
приклучоци на додатната опрема.
Звукот се слуша преку системот.
– PARTY CHAIN IN/OUT L/R
приклучоци
Поврзете во друг аудио систем да
уживате во Party Chain функцијата
(стр. 21).
Пример:
FM жичаната антена
оптегнете ја
хоризонтално
* Обликот на приклучокот варира во
зависност од земјата/регионот.
Аудио
Користете аудио кабел (одделно се
продава) да направите приклучок на
следниот начин:
– AUDIO OUT L/R приклучоци
Приклучете аудио влезни
приклучоци на додатна опрема.
10МК
Напојување
Приклучете го кабелот за напојување
во штекер. На дисплејот се прикажува
демонстрација. Допрете
да го
вклучите системот и демонстрацијата
автоматски завршува.
Ако испорачаниот адаптер на
приклучокот не одговара со штекерот,
откачете го од приклучокот (само за
модели опремени со адаптер).
Вметнување батерии
– Вертикална инсталација
Ставете две испорачани R6 (големина
AA) батерии да одговараат на прикажаниот поларитет.
• Не мешајте стари и нови батерии или
различен тип на батерии.
• Ако далечинскиот управувач не го
користите подолго време, извадете ги
батериите да не истечат или корозираат.
Инсталирање на системот
Системот може да се инсталира или
вертикално или хоризонтално.
Изберете стил на инсталација врз
основа на Вашите параметри.
– Хоризонтална инсталација
Претпазливост
Не седнувајте или да го притиснете
системот; во спротивно системот може да
се преврти и да се повредите. Внимавајте
системот да го ставите на рамна површина
и преземете соодветни мерки, особено кога
се однесува за деца.
Почнување со употреба
Забелешки
Дотерување часовник
Часовникот не може да го дотерате во
Режим на штедење.
1 Допрете
системот.
за вклучување на
2 Допрете TIMER MENU.
Ако на екранот се прикаже “PLAY
SET”, допрете / непрекинато да
изберете “CLOCK” и допрете
.
3 Допрете
/
непрекинато да
дотерате час и допрете
.
4 Допрете
/
непрекинато да
дотерате минути и допрете .
11МК
Менување режим за
приказ
Демонстрацијата се прикажува на
дисплејот веднаш штом ќе го приклучите кабелот за напојување во штекер.
Допрете непрекинато DISPLAY
додека системот е исклучен.
Демонстрација
Дисплејот се менува и индикаторот
трепка дури и кога системот е
исклучен.
Нема дисплеј(Power Saving Mode)
Дисплејот се исклучува за заштеда на
напојувањето. Тајмерот и часовникот
продолжуваат внатрешно да работат.
Часовник
USB репродукција
Репродукција на USB уред
Аудио формати кои може да се
репродуцираат на овој систем се:
– MP3: фајл екстензија “.mp3”
– WMA: фајл екстензија “.wma”
– AAC: фајл екстензија “.m4a”, “.mp4”
или “.3gp”
– WAV: or “.wav”
Ако аудио фајлови ја имаат горе
наведената екстензија но не се во
соодветен формат, системот може да
репродуцира шум или да се расипе.
Проверете на веб страната за
компатибилни USB уреди (стр. 25).
1 Поврезете USB уред во
портот.
Прикажувањето на часовникот
автоматски се префрла во Режим за
заштеда на напојување по неколку
секунди.
Забелешки
• Може да го користите iPhone/iPod со овој
систем само преку Bluetooth поврзување.
• Може да користите USB адаптер (одделно
се продава) да поврзете USB уред во
апаратот ако USB уредот не може да се
приклучи во
портот.
2 Допрете FUNCTION +/–
да изберете USB функција.
3 Допрете
за репродуцирање.
За менување режим на репродукција
Допрете PLAY MODE непрекинато.
• Normal Play (blank): репродукција на сите
аудио фајлови на USB уредот
• Folder Play (“FLDR”)1): репродукција на
сите аудио фајлови на одредена папка
на USB уредот
• Shuffle Play (“SHUF”)2)3): мешана репродукција на сите аудио фајлови на USB уред
1)
2)
3)
12МК
” во
Не може да изберете Folder Play и “
исто време.
Не може да изберете Shuffle Play и Repeat
Play во исто време.
Кога ќе го исклучите системот, избраното
Shuffle Play се брише и режимот за
репродукција се враќа во Normal Play.
Да изберете Repeat Play
Допрете REPEAT непрекинато.
•
: повторување на сите аудио фајлови на USB уредот или во папката
•
: повторување на аудио фајл
Забелешки за USB уред
• Вкупно време за репродукција на USB
уред не се прикажува.
• Следново не се прикажува правилно:
– поминато време на репродукција на
MP3 фајл кодиран со VBR (variable bit
rate).
– име на папка и фајл кои немаат ни
ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet во
форматот на експанзија.
• ID3 tag информација за MP3 фајлови се
прикажува кога ID3 верзија 1 и верзија 2
tags се користат (приказ на информација
за ID3 верзија 2 tag има приоритет кога и
двата ID3 верзија 1 и верзија 2 tags се
користат за еден MP3 фајл).
USB репродукција
• Редоследот на репродукција на системот може
да се разликува од редоследот на репродукција
на поврзаниот дигитален музички плеер.
• Пред да го извадите USB уредот исклучете го системот. Ако го извадите USB
уредот додека системот е вклучен може
да се оштетат подтоците на USB уредот.
• Не се гарантира компатибилност со сите
софтвери за кодирање/пишување. Ако
аудио фајловите на USB уредот се
кодирани со некомпатибилен софтвер,
овие фајлови може да репродуцираат
шум или испрекинат звук или пак
воопшто нема да се репродуцираат.
• Овој систем може да препознае до
– 256 папки на USB уред.
– 65,536 аудио фајлови на USB уред.
– 256 аудио фајлови во папка.
Забелешки
Користење на системот како полнач
на батерии
Системот можете да го користите
како полнач на батерии за USB уреди
кои имаат функција за полнење кога
системот е вклучен.
Допрете непрекинато FUNCTION +/–
да изберете USB функција.
Полнењето почнува кога USB уредот
е поврзан во
портот. На екранот
од USB уредот се прикажува статус за
полнење. За детали видете во
упатството за употреба на USB
уредот.
Гледање на информација на
дисплејот
Допрете DISPLAY непрекинато
додека системот е вклучен.
Можете да гледате информација за
следното:
• Поминато време на репродукција,
име на фајл или папка.
• Наслов, артист и албум
13МК
Дотерување Bluetooth
За Bluetooth безжична аудио кодеци
Можете да примите податоци во AAC
технологија
или aptX формат од Bluetooth уред.
Bluetooth
Bluetooth безжичната технологија е
безжична технологија со краток опсег
која овозможува безжична комуникација на податоци меѓу дигитални
уреди. Bluetooth безжичната технологија
работи во опсег од 10 метри (33 feet).
Поддржана Bluetooth верзија,
профили и кодеци
Поддржана Bluetooth верзија:
• Bluetooth стандардна верзија 3.0
Поддржани Bluetooth профили:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддржани Bluetooth кодеци:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)
уредот да изберете Bluetooth.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
2 Допрете OPTIONS.
3 Допрете / да изберете
“BT AAC” или “BT APTX” и
потоа допрете .
4 Допрете
/ да изберете
“ON” или “OFF” и потоа на .
• ON: Овозможува прием на AAC
или aptX формати ако “BT AAC”
или “BT APTX” се избрани во
чекор 3.
• OFF: Прием на SBC формат.
За излез од менито, допрете
OPTIONS.
Забелешки
За BLUETOOTH
индикаторот
BLUETOOTH индикаторот светнува
или трепка сино за приказ на Bluetooth
статусот.
14МК
1 Допрете BLUETOOTH на
Статус на системот
Индикатор
Bluetooth мирување
Трепка полека
Bluetooth спарување
Трепка брзо
Воспоставено е
Bluetooth поврзување
Свети
• Може да уживате во висок квалитет на
звук ако се избрани AAC или aptX. Ако
не можете да слушате AAC или aptX звук
од уредот, допрете “OFF”.
• Ако го смените ова дотерување додека
системот е поврзан со Bluetooth уред,
Bluetooth уредот ќе се исклучи. Да
поврзете Bluetooth уред, повторно
направете Bluetooth поврзување.
• Ако звукот е испрекинат во AAC
форматот, изберете “OFF” за откажување
на дотерувањето. Во овој случај, системот
прима SBC кодек.
Поврзување паметен
телефон со еден
допир (NFC)
Што е “NFC”?
NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична комуникација со карток опсег меѓу два различни уреда, пр. мобилен телефон и IC
tags. Благодарение на NFC функцијата
податоците може да се примаат лесно
само со допирање на одредена точка на
NFC-компатибилни уреди.
Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена
NFC функција (OS: Android 2.3.3
или понов, освен Android 3.x)
2 Почнете со “NFC Easy Connect”
app на паметниот телефон.
Проверете дали е прикажан
екранот за апликација.
3 Допрете на паметниот телефон
на N-ознаката на системот
додека паметниот телефон
вибрира.
Bluetooth
Кога ќе допрете на системот со NFCкомпатибилен паметен телефон,
системот автоматски:
– се вклучува во Bluetooth функција.
– завршува со спарувањето.
– завршува со Bluetooth поврзувањето.
• Во зависност од Вашиот паметен телефон, може да ја користите NFC функцијата без инсталирање на апликацијата. Во
овој случај, работата и спецификацијата
може да се разликуваат. За детали видете
во упатството за употреба на телефонот.
1 Преземање и инсталирање
на “NFC Easy Connect” app.
Преземете бесплатна Android app
од Google Play пребарувајќи “NFC
Easy Connect” или пристап до него
со дводименизоналниот код.
Податоците може да се надградат.
За директен пристап
дводимензионален код*
* Користете апликација читач за
дводимензионален код.
Забелешки
• Апликацијата може да не е
достапна во некои земји/региони.
Завршете го поврзување следејќи
ги инструкциите кои се прикажани
на паметниот телефон.
Кога ќе се воспостави Bluetooth
поврзувањето, индикаторот на
BLUETOOTH престанува да
трепка и останува да свети. На
дисплејот се прикажува името на
Bluetooth уредот.
Можете да го смените изворот на
звук од паметен телефон во друг
NFC- компатибилен Bluetooth уред.
За детали, видете во упатството за
употреба на Вашиот Bluetooth
уред.
15МК
Совет
Ако не успее спарувањето и Bluetooth
поврзувањето, направете го следното.
– Повторно активирајте “NFC Easy
Connect” и полека поместете го
паметниот телефон преку N-Mark.
–Извадете ја кутијата од паметниот
телефон.
Репродукција на музика преку
паметен телефон
Почнете со аудио репродукција на
паметен телефон. За детали за
репродукцијата видете во упатството
за употреба на паметниот телефон.
Откачување на паметниот телефон
Допрете повторно со паметниот
телефон на N-онаката на системот.
Слушање музика
безжично на
Bluetooth уред
Можете да слушате музика од
Bluetooth уред кој е безжично
поврзан.
Проверете на веб страната за
компатибилни Bluetooth уреди
(стр. 25).
Спарување на системот со
Bluetooth уред
Спарувањето е операција каде
Bluetooth уредите претходно се
регистрираат. Откако ќе се направи
еднаш спарување, нема потреба
повторно спарување. Ако вашиот
уред е NFC-компатибилен паметен
телефон, не е потребна рачна постапка
за спарување.
1 Bluetooth уредот ставете го
во опсег од 1 метар (3 feet)
од системот.
16МК
2 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете Bluetooth.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
Забелешка
Ако системот е поврзан во Bluetooth
уред, допрете BLUETOOTH за
откачување на Bluetooth уредот.
3 Држете на BLUETOOTH на
системот 2 секунди или повеќе.
“PAIRING” трепка на екранот.
4 Направете ја постапката за
спарување на Bluetooth уредот.
За детали, видете во упатството за
употреба на Bluetooth уредот.
5 Изберете “SONY:GTK-X1BT” на
екранот од Bluetooth уредот.
Ако е потребна лозинка за
Bluetooth уредот, внесете “0000”.
6 Направете Bluetooth поврзу-
вање на Bluetooth уредот.
Кога ќе заврши спарувањето и е
воспоставено Bluetooth поврзување, на екранот се прикажува име на
Bluetooth уредот.
Во зависност од Bluetooth уредот,
поврзувањето може да почне
автоматски откако ќе заврши
спарувањето.
Можете да ја проверите адресата
на Bluetooth уредот со допирање
непрекинато на DISPLAY.
Забелешки
• Можете да спарите до 9 Bluetooth уреди.
Ако се спарува 10-ти Bluetooth уред,
најстаро спарениот уред ќе се избрише.
• “Passkey” може уште да се вика и
“Passcode”, “PIN code”, “PIN number” или
“Password” и т.н. во зависност од уредот.
• Статусот за мирување на спарување на
системот се откажува по околу 5 минути.
Ако спарувањето не е успешно,
повторете од чекор 1.
• Ако сакате да го спарите со друг Bluetooth
уред, повторете од чекор 1 до 6.
Откажување на спарување
Држете на BLUETOOTH на уредот
околу 2 секунди или повеќе додека на
екранот не се прикаже“BT AUDIO”.
Репродукција на музика од
Bluetooth уред
1 Допрете BLUETOOTH на
уредот да изберете Bluetooth.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
2 Востпоставување врска со
Bluetooth уред.
Последно поврзаниот Bluetooth
уред автоматски ќе се поврзе.
Направете Bluetooth поврзување од
Bluetooth уред ако уредот не е
поврзан.
Откако ќе се воспостави врска, на
екранот се прикажува името на
Bluetooth уредот.
3 Допрете
да почнете со
репродукција.
Во зависност од Bluetooth уредот,
– може ќе треба да допрете два
пати на
.
– може ќе треба да почнете со
репродукција на аудио изворна
Bluetooth уред.
• Кога системот не е поврзан во Bluetooth
уред, системот автоматски ќе се поврзе со
последно поврзаниот Bluetooth уред кога
ќе допрете
.
• Ако се обидете да поврзете друг
Bluetooth уред во системот, моментално
поврзаниот Bluetooth уред ќе се исклучи.
Откачување на Bluetooth уред
Допрете BLUETOOTH на уредот.
“BT AUDIO” се прикажува на екранот.
Во зависност од Bluetooth уредот,
Bluetooth поврзувањето може
автоматски да се откаже кога ќе
запрете со репродукција.
Бришење на сите
информации за спарување
Bluetooth
Можете да работите со Bluetooth уред
со поврзување на системот и
Bluetooth уред преку AVRCP.
Проверете го следното пред да
репродуцирате музика:
–Bluetooth функцијата на Bluetooth
уредот е вклучена.
– Завршено е спарувањето.
Забелешки
Користете ги копчињата на уредот да
ја направите оваа операција.
1 Допрете BLUETOOTH да
изберете Bluetooth.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
Ако системот е поврзан во
Bluetooth уред, името на Bluetooth
уредот се прикажува на екранот.
Допрете BLUETOOTH за
откачување на Bluetooth уредот.
2 Додека држите на , допрете
LED SPEAKER за околу 3
секунди.
“BT HIST” и “CLEAR” се
прикажуваат на екранот и сеите
информации за спарувањето ќе се
избришат.
17МК
Дотерување Bluetooth
режим на мирување
Bluetooth режимот на мирување овозможвува системот автоматски да се
вклучи кога ќе се воспостави Bluetooth
поврзување од Bluetooth уред.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“BT STBY” и потоа на
3 Допрете
.
/ да изберете
“ON” или “OFF”.
4 Допрете
за исклучување
на системот.
Кога е вклучен Bluetooth режимот
за мирување, системот чека за
Bluetooth поврзување дури и кога
системот е исклучен. Кога ќе се
воспостави Bluetooth поврзување,
системот автоматски се вклучува.
Забелешка
Системот не може да се префрли во
Bluetooth режим на мирување ако
информацијата за спарување е избришана.
Дотерување Bluetooth
сигнал
Системот можете да го поврзете од
спарен Bluetooth уред во сите
функции кога Bluetooth сигналот е
вклучен. Bluetooth сигналот фабрички
е вклучен. Користете ги копчињата на
уредот да ја направите оваа операција.
Додека држите на , допрете
BLUETOOTH околу 3 секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се
прикажува на екранот.
18МК
Забелешки
• Не може да ги правите следните операции
кога Bluetooth сигналот е исклучен:
– Спарување со Bluetooth уред
– Бришење на информација за спарување
– Користење “SongPal” преку Bluetooth
• Кога Bluetooth сигналот е исклучен, овој
систем не може да открие и поврзувањето не
може да се воспостави од Bluetooth уред.
• Ако допрете на системот преку NFCкомпатибилен паметен телефон или
вклучите Bluetooth режим на мирување,
Bluetooth сигналот автоматски ќе се
вклучи.
Користење “SongPal”
преку Bluetooth
За App
Соодветна апликација за овој модел
е достапна и на Google Play и App
Store. Побарајте “SongPal” и преземете бесплатна апликација да дознаете повеќе за карактеристиките.
Bluetooth технологијата работи со
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone
4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5-та генерација), iPod touch (4-та
генерација).
Тјунер
Зачувуање радио станици
Слушање радио
Можете да зачувате до 20 FM
станици како омилени.
1 Допрете FUNCTION +/– да
1 Дотерајте станица по желба.
2 Допрете TUNER MEMORY.
изберете FM.
2 За автоматско скенирање:
За рачно дотерување:
Допрете TUNING MODE
непрекинато додека “AUTO” и
“PRESET” исчезнуваат од екранот.
Потоа, допрете +/– непрекинато за
дотерување станица.
Поставен број
3 Допрете +/– да изберете
поставен број по желба и
потоа на
.
“COMPLETE” се прикажува на
екранот. Станицата е зачувана.
Тјунер
Допрете TUNING MODE непрекинато додека “AUTO” не светне
на екранот. Потоа допрете +/–.
Скенирањето престанува автоматски кога ќе се дотера станица.
“TUNED” и “ST” (само за FM
стерео програми) светнува на
екранот.
Ако “TUNED” не светне и скенирањето не прекине, допрете  скенирањето да запре. Потоа, направете
рачно дотерување.
Дотерување поставена
станица
Допрете TUNING MODE се додека
“PRESET” не светна на екранот.
Потоа, допрете +/– да изберете
поставен број по желба.
Забелешка
Кога ќе дотерате FM станица која
обезбедува RDS сервиси, со емитувањето се
прикажуваа ифнромации за име на сервисот
или име на станицата. Можете да ја
проверите RDS информацијата со допирање
на DISPLAY.
Совет
За намалување на статичен шум на слаба FM
стерео станица, допрете FM MODE се
додека “MONO” не светна на екранот.
19МК
Прилагодување звук
Прилагодување звук
За
Направете го ова
Зајакнување
на басот и
создавање
помоќен звук
Press BASS BAZUCA.
Избор на
поставен
звучен ефект
Допрете EQ.
За откажување на поставениот звучен ефект, допрете EQ да изберете
“FLAT”.
Правење атмосфера
за забава
(DJ EFFECT)
Користете ги копчињата на уредот да
ја направите оваа операција.
1 Допрете FLANGER, ISOLATOR,
PHASER или PAN.
Избраното копче светнува и
ефектот се активира.
• FLANGER: Креирање звучен
ефект (флангинг) слично како
татнеж од авион.
• ISOLATOR: Изолирајте одредена
фреквенција со прилагодување на
друга фреквенција. Пр. кога
сакате да фокусирате вокали.
• PHASER: Креирање серија на
врвови и падови во фреквенцискиот спектар, како длабок ефект.
• PAN: Креирање чуство дека звукот се движи околу звучниците
меѓу левиот и десниот канал.
2 Допрете DJ CONTROL +/– за
прилагодување ниво на
ефект.
20МК
Исклучување на ефектот
Допрете повторно на копче со ефект.
Забелешки
• DJ EFFECT автоматски се исклучува
кога ќе го исклучите системот или ќе
смените функција или тјунер.
• Не можете да користите VOLUME/DJ
CONTROL +/– за прилагодување на
волуменот кога е активиран DJ EFFECT.
Допрете VOLUME+/– на далечинскиот
за прилагодување на волуменот.
Дотерување вертикален
звучен ефект
Можете да дотерате звучниот ефект
автоматски да се менува според
инсталираниот стил на системот.
Кога го инсталирате хоризонтално,
се емитува стерео звучен ефект.
Кога го инсталирате вертикално,
горниот звучник го засилува
средниот опсег додека долниот
звучник го зголемува нискиот опсег.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“VERTICAL SOUND” и потоа на
.
3 Допрете
/ да изберете
“AUTO” или “OFF” и потоа
.
За излез од менито, допрете
OPTIONS.
Други операции
Користење Party Chain
функцијата
Можете да поврзете повеќе аудио систем во групата за правење на подобра
забава и произведување на појак звук.
Активирајте го системот во групата
да биде “Party Host” и споделете ја
музиката. Другите системи же бидат
“Party Guest” и ќе репродуцираат
иста музика како и “Party Host”.
Кога правите
поврзување
• Било кој систем станува Party Host
во ова поврзување.
• Можете да изберете нов Party Host
кога е активирана функцијата Party
Chain. За детали видете “Да
изберете нов Party Host” (стр. 22).
• Во ова поврзување последниот систем
мора да биде поврзан со првиот систем.
Ако еден од системите
нема Party Chain
функција
Прв систем
Дотерување на Party Chain
Ако сите системи ја имаат
Party Chain функцијата
Прв систем
Втор систем
Продолжува поврзувањето
се до последниот систем
Последен систем
Втор систем
Кога правите
Продолжува поврзувањето
се до последниот систем
Последен систем
поврзување
• Може да поврзете систем кој ја
нема функцијата Party Chain како
последен систем. Внимавајте да
изберете функција која одговара со
“AUDIO IN” приклучоците на
последниот систем.
• Првиот систем мора да го изберете
како Party Host па така сите системи
ќе репродуцираат иста музика кога
ќе се активира функцијата Party
Chain.
• Во ова поврзување, последниот
систем не е поврзан во првиот
систем.
Прилагодување звук/Други операции
Можете да дотерате Party Chain со
поврзување на сите системи преку
аудио кабли (одделно се продаваат).
Пред поврзување на каблите, исклучете го кабелот за напојување.
21МК
Уживајте во Party Chain
Направете ја следната постапка за
активирање на функцијата Party Chain.
1 Приклучете го кабелот за
• Можете да изберете друг систем како нов
Party Host откако сите системи ќе
завршат со Party Chain функцијата.
• Повторете ги горните чекори акоизберете
систем кој не се менува како нов Party
Host по неколку секунди.
напојување и вклучете ги
сите системи.
За деактивирање на Party Chain
секој систем.
Забелешка
2 Прилагодете го волуменот на
3 Активирајте ја функцијата
Party Chain на системот кој
сакате да биде Party Host.
Допрете FUNCTION +/– да
изберете функција (освен AUDIO
IN) и почнете со репродукција.
Допрете PARTY CHAIN на уредот.
“PARTY” и “CHAIN” двапати се
прикажуваат на екранот.Систе
системи репродуцираат иста
музика како и Party Host.
Забелешки
• Во зависност од вкупниот број на системи
кои сте ги поврзале, Party Guest може ќе
му треба некое време пред да почне со
репродукција на музика.
• Менувањето на нивото на волуменот и
звучниот ефект на Party Host нема да
влијае врз емитувањето на Party Guest.
• Party Guest продолжува со репродукција
на музика како Party Host дури и кога ќе
ја смените функцијата на Party Guest. Но,
можете да го прилагодите волуменот и да
го смените звучниот ефект на Party Guest.
• Систем кој не е опремен со Party Chain
функцијата не може да биде Party Host.
• За детали за работата на друг систем,
видете во неговото упатство за работа.
Избор на нов Party Host
22МК
Забелешки
Кога правите
поврзување, можете
да изберете друг систем како нов Party
Host. Повторете го чекор 3 од
“Уживајте со Party Chain” на системот
кој сакате да биде нов Party Host.
Моменталниот Party Host автоматски
станува Party Guest. Сите системи
репродуцираат иста музика како и
новиот Party Host.
Допрете PARTY CHAIN на уредот на
Party Host.
Повторете ги горните чекори ако системот
не ја деактивира Party Chain по неколку
секунди.
Дотерување на звучен
режим на Party Chain
Можете да дотерате звучен режим кога
функцијата Party Chain е активирана.
За оптимален звучен ефект на забава,
поставете системи на левата страна од
собата да емитува звук само од левиот
канал и системи на десната страна за
емитување звук од десниот канал.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“P.CHAIN MODE” и потоа на
.
3 Допрете
/ да изберете
“STEREO”, “RIGHT CH” или
“LEFT CH” и потоа на
.
• STEREO: Емитува стерео звук.
• RIGHT CH: Емитува моно звук од
десниот канал.
• LEFT CH: Емитува моно звук од
левиот канал.
За излез од менито допрете
OPTIONS.
Дотерување на
осветлување
Можете да изберете осветлување од
разни модели на осветлување.
Осветлувањето ќе направи светлосни
ефекти врз основа на музиката.
Допрете LED SPEAKER.
Секогаш кога ќе допрете на копчето,
моделот се менува.
Исклучување на осветлувањето
Допрете LED SPEAKER да изберете
“LED OFF”.
Забелешка
Ако светлото на осветлувањето е
фрашантно, сменете го светлото на собата
или исклучете го осветлувањето.
Системот нуди 2 тајмера. Ако ги
користите двата тајмера, Sleep Timer
има приоритет.
Sleep Timer (Исклучување)
Можете да заспиете слушајќи музика.
Системот самиот се исклучува во
поставеното време.
Допрете SLEEP.
За откажување на Sleep Timer,
допрете SLEEP да изберете “OFF”.
Совет
Да го проверите преостанатото време пред
да се исклучи системот, допрете SLEEP.
Можете да се разбуите со тјунер или
USB уред во поставено време.
Видете дали сте го дотерале часовникот.
1 Подгответе звучен извор,
потоа допрете VOLUME +/– за
прилагодување на волумен.
2 Допрете TIMER MENU.
3 Допрете / да изберете
“PLAY SET” и потоа на
.
4 Дотерајте време за почеток.
Допрете / да дотерате час/
минути и допрете на
.
5 Користете ја истата постапка
како во чекор 4 да дотерате
време на запирање.
6 Допрете
/ да изберете
звучен извор и допрете
на
.
7 Допрете
за исклучување.
Проверка на дотерувањето за
тајмери или повторно активирање
на тајмерот
Други операции
Користење тајмери
Play Timer (Репродукција)
1 ДопретеTIMER MENU.
“TIMERSEL” трепка на екранот.
.
2 Допрете
3 Допрете
/ да изберете
“PLAY SEL” и потоа на
.
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка од горе и
изберете “OFF” во чекор 3 и на
.
Забелешки
• Системот се вклучува пред поставеното
време. Ако системот се вклучи во поставеното време или ако “STANDBY” трепка
на екранот, Play Timer нема да се вклучи.
• Не работете со ситемот кога треба да се
вклучи се додека не почне со репродукција.
23МК
Користење дополнителна опрема
Функцијата Child Lock ќе се откаже кога ќе
го откачите кабелот за напојување.
1 Допрете VOLUME – се додека
Дотерување автоматска
функција за мирување
2 Поврзете ја дополнителната
Овој систем е опремен со автоматска
функција за мирување. Со оваа функција, системот автоматски се префрла во режим на мирување за околу 15
минути кога нема никаква операција
или нема аудио излезен сигнал.
By default, the automatic standby
function is turned on.
на екранот не се прикаже
“VOL MIN”.
опрема (стр. 10).
3 Допрете FUNCTION +/– да
изберете AUDIO IN функција.
4 Почнете со репродукција на
дополнителната опрема.
5 Допрете VOLUME + за прилагодување на волуменот.
Забелешка
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“AutoSTBY” и потоа на
.
Системот може автоматски да се префрли во
режим на мирување ако нивото на волуменот
на поврзаната опрема е премногу ниско.
Прилагодете го волуменот на опремата. За
автоматски исклучување на функцијата за
мирување, видете “Дотерување автоматски на
функција за мирување” (стр. 24).
3 Допрете
Деактивирање на
копчиња на уредот
• Пораката “AutoSTBY” трепка на екранот
околу 2 минути пред да се префрли во
режим на мирување.
• Автоматската функција за мирување не
работи додека работи тјунерот.
• Системот може автоматски да не се префрли во режим на мирување во следниве
случаи:
– кога е откриен аудио сигнал.
– за време на репродукција на аудио фајл.
– кога поставениот Play Timer или Sleep
Timer е во процес.
(Child Lock)
Можете да ги деактивирате копчињата на уредот (освен
) за спречување грешка при работа.
Држете на  уредот повеќе од 5
секунди.
“CHILD” и “LOCK ON” се
прикажуваат на екранот.
Со системот можете да работите само
преку копчињата на далечинското.
За откажување, држете на  на
уредот повеќе од 5 секунди се додека
“CHILD” и “LOCK OFF” не се
прикажат на екранот.
24МК
Забелешка
/ да изберете
“ON” или “OFF”.
За излез од менито, допрете
OPTIONS.
Забелешки
Дополнителни информации
Веб страни за
компатибилни уреди
Проверете на долните веб страни за
најнови информации за
компатибилни USB уреди и
Bluetooth уреди.
За потрошувачите во Л.Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За потрошувачите во САД:
<http://esupport.sony.com/>
За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>
За потрошувачите во други земји:
<http://www.sony-asia.com/support>
Проблеми и решенија
Имајте на ум дека сервисерот ако
замени некој дел при сервисирањето,
тој дел може да се задржи.
Ако на екранот се прикаже
“PROTECT” и “EXX” (X е број)
Веднаш откачете го кабелот за
напојување.
• Проверете нешто да не е блокирано во отворите за вентилација.
• Отстранете го поврзаниот USB
уред. Проверете да не има
проблем со USB уредот.
Откако ќе ги проверите горните
ставки и ќе го решите проблемот,
повторно приклучете го кабелот за
напојување и вклучете го системот.
Ако проблемот се уште постои,
обратете се кај Sony продавач.
Системот се префрла во режим на
мирување.
• Ова не е дефект. Системот
автоматски се префрла во режим на
мирување по околу 15 минути кога
нема никаква операција или нема
аудио излезен сигнал (стр. 24).
Откажано дотерување за
часовникот или тајмерот.
• Кабелот за напојување е откачен
или има прекин во ел. мрежа.
Повторно дотерајте го часовникот
(стр. 11) и тајмерот (стр. 23).
Нема звук.
• Прилагодете го тонот.
• Проверете го поврзувањето на
додатната опрема ако има (стр. 10).
• Вклучете ја поврзаната опрема.
Има шум или бучава.
• Поместете го системот подалеку од
извори на шум.
• Системот поврзете го друг штекер.
• Инсталирајте филтер за шум
(одделно се продава) во кабелот за
напојување.
• Исклучете ја сараунд електричната
опрема.
Тајмерот не работи.
• Проверете го дотерувањето на
тајмерот и дотерајте точно време
(стр. 23).
• Откаќете ја функцијата Sleep Timer
(стр.23).
Далечинскиот не работи.
Дополнителни информации
Доколку се судрите со проблем со
системот, најдете го проблемот во
листата со проблеми и решенија и
обидете се да го поправите.
Ако проблемот се уште постои,
обратете се кај Sony продавачот.
Општо
• Отстранете ги пречките меѓу
далечинското и уредот.
• Далечинското поместете го
поблиску до уредот.
• Насочете го далечинското кон
сензорот на уредот.
• Заменете ги батериите (R6/size AA).
• Уредот тргнете го настрана од
флуоресцентно светло.
25МК
“CHILD” и “LOCK” се прикажува
кога ќе допрете копче на уредот.
• Исклучете ја Child Lock
функцијата (стр. 24).
USB уред
Нема звук.
• USB уредот не е правилно поврзан.
Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот и потоа
вклучете го системот.
Има шум, прескокнување и
изобличен звук.
• Користите неподдржан USB уред.
Проверете на веб страната за
компатибилни USB уреди (стр. 25).
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот и вклучете
го системот.
• Самите музички фајлови имаат шум
или звукот е изобличен. Шумот може да влезе при креирање на дискот
поради условите на компјутерот.
Направете повторно диск со музика.
• Брзината користена при кодирање
на аудио фајл е многу мала.
Испратете аудио фајлови со
поголема брзина н USB уредот.
“READING” се прикажува подолго
време или му треба повеќе време
пред да почне со репродукција.
• Процесот на чистање може да трае
подолго време во следниве случаи.
– Има многу папки и фајлови на
USB уредот.
– Структурата на фајлот е комплексна.
– Преминат е капацитетот на мемориј.
– Внатрешната мем. е фрагментирана.
Се прикажува“OVER CURRENT”.
26МК
• Откриен е проблем со нивото на
електричната струја преку
портот. Исклучете го системот и
извадете го USB уредот од портот.
Проверете да не има проблем со
USB уредот. Ако се уште постои
овој проблем, обратете се кај
продавачот на Sony.
Погрешно прикажување.
• Податоците зачувани на USB уредот може се оштетени, повторно
префрлете ги податоци на USB уред.
• Карактери кои може да се прикажат
со овој систем се бројки и букви.
Други карактери што не може да се
прикажат се појавуваат како “_”.
USB уредот не е препознат.
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот и вклучете
го системот.
• Проверете на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 25).
• USB уредот не работи правилно.
Видете во упатството за употреба
испорачано со USB уредот како да го
решите проблемот.
Репродукцијата не запира.
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот и вклучете
го системот.
• Проверете на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 25).
Репродукцијата не почнува од
првиот фајл.
• Режимот за репродукција дотерајте
го во Normal Play (стр. 12).
Аудио фајл не може да се
репродуцира.
• MP3 фајл во MP3 PRO формат не
може да се репродуцира.
• Некои AAC фајлови може да не се
репродуцираат правилно.
• AAC фајл кој има видео снимка не
може да се репродуцира.
• WMA фајлови во Windows Media
Audio Lossless и Professional format
неможе да се репродуцираат.
• USB уреди форматирани фо
системски фајл различен од FAT16
или FAT32 не се поддржани.*
• Ако користите поделен USB уред,
само фајлови од првиот дел ќе се
репродуцираат.
• Системот може да репродуцира
само до 8 папки.
• Фајлови кои се шифрирани или
заштитени со лозинка не може да се
репродуцираат.
• Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) авторска заштита не
може да се репродуцираат.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32,
но некои USB уреди не ги поддржуваат
сите FAT. За детали, видете во
упатството на секој USB уред или
контактирајте го производителот.
Bluetooth уред
Спарувањето не може да се направи.
• Поместете го Bluetooth уредот
поблиску до системот.
• Спарувањето може да не е можно
ако има друг Bluetooth уред околу
системот. Во овој случај, исклучете
го другиот Bluetooth уред.
• Проверете дали сте внеле точен
пасворд во Bluetooth уредот.
Bluetooth уредот не може да го
детектира овој уред или “BT OFF”
се прикажува на екранот.
• Дотерајте го Bluetooth сигналот во
“BT ON” (стр.18).
• Bluetooth уредот кој се обидувате да
го поврзете не поддржува A2DP
профил и не може да се поврзе со
системот.
• Овозможете Bluetooth функција на
Bluetooth уредот.
• Воспоставена е врска од
Bluetooth уред.
• Информацијата за спарување е
избришана. Направете повторно
спарување.
• Избришана е информацијата за
спарување од Bluetooth уредот и
повторно направете го спарувањето.
Звукот прескокнува или варира
или врската е изгубена.
• Системот и Bluetooth уредот се
премногу оддалечени.
• Ако има пречки меѓу системот и
Bluetooth уредот, остранете ги или
избегнете ги пречките.
Звукот од Bluetooth уредот не
може да се слушне на системот.
• Прво појачајте го тонот на Bluetooth
уредот, потоа прилагодете го со
VOLUME +/–.
Има шум, бучава или изобличен
звук.
• Ако има пречки меѓу системот и
Bluetooth уредот, отстранете ги или
избегнете ги пречките.
• Ако во близина има опрема која
генерира електромагнетно зрачење,
како на пр. безжичен LAN, друг
Bluetooth уред или микробранова
печка, тргнете ги подалеку.
• Намалете го тонот на поврзаниот
Bluetooth уред.
Тјунер
Има шум или бучава, или
станицата не може да се прими.
(“TUNED” или “ST” трепкаат на
екранот.)
• Антената поврзете ја правилно.
• Сменете го местото на антената
или ориентацијата да добиете
подобар прием.
• Поврзете надворешна антена.
• Исклучете ја околната
електрична опрема.
Party Chain
Дополнителни информации
Поврзувањето не е можно.
• Ако во близина има опрема која
генерира електромагнетно зрачење,
како на пр. безжичен LAN, друг
Bluetooth уред или микробранова
печка, тргнете ги подалеку.
Party Chain функцијата не може да
се активира.
• Проверете го поврзувањето (стр. 21).
• Проверете аудио кабеллите дали се
поврзани правилно.
27МК
“PARTY” и “CHAIN” трепкаат на
екранот.
• AUDIO IN функцијата е избрана за
време на Party Chain функцијата.
Допрете FUNCTION +/– да изберете
друга функцијат.
• Рестартирајте го системот.
Party Chain функцијата не работи
правилно.
• Исклучете го системот. Потоа,
вклучете го системот и активирајте
ја функцијата Party Chain.
Ресетирање на системот
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот во
фабричките дотерувања.
Користете ги копчињата на уредот за
изведување на оваа операција.
HOST
Системот станува Party Host кога е
активирана функцијата Party Chain.
NoDEVICE
Нема поврзано USB уред.
NO TRACK
Во системот не се вчитани фајлови за
репродукција.
NOT SUPPORT
Поврзан е USB уред кој не е поддржан
или USB уредот е поврзан преку USB
hub.
PAIRING
Системот е во режим на спарување.
1 Откачете го и повторно прика-
READING
Системот чита информација од USB
уред. Некои операции не се достапни.
2 Допрете
за вклучување.
3 Додека држите на , допрете
TIME NG
Времето на вклучување и
исклучување на Play Timer се исти.
чете го кабелот за напојување.
FUNCTION за околу 3 секунди.
“RESET” се прикажува на екранот.
Сите кориснички дотерувања, како
на пр. зачувани радио станици,
тајмери и часовникот се враќаат во
фабричкото дотерување.
Пораки
При работа една од следните пораки
може да се прикаже или да трепка на
екранот.
CHILD LOCK
Овозможена е функцијата за
заклучување за деца.
CONNECT
Системот се поврзува со последно
поврзануред за време на Bluetooth.
ERROR
USB уредот не е препознат или е
поврзан непознат уред.
28МК
GUEST
Системот станува Party Guest кога е
активиранана функцијата Party Chain.
Мерки на претпазливост
За безбедноста
• Целосно исклучете го кабелот за напојување од штекер ако не го користите подолго време. Кога го откачувате уредот,
секогаш фатете го за приклучокот. Никогаш не влечете за кабелот.
• Ако тврд предмет или течност влезат во
системот, откачете го системот и пред да
почнете да ракувате со него однесете го
на проверка кај квалификуван сервисер.
• AC кабелот за напојување мора да го
смени квалификуван сервисер.
За сместување
• Системот не го ставајте во навалена позиција или на места каде што се премногу
топли, ладни, прашливи, нечисти или
влажни, нема соодветна вентилација,
изложен на вибрации, на директна сончева
светлина или јака светлина.
• Внимавајте кога системот го ставате на
површина која е специјално третирана (на
пр. восок, масло или политура) може да
се случи обезбојување на површината.
• Ако системот го донесете директно од
ладно на топло место или е ставен во
многу влажна просторија, влагата може да
навлезе во системот и да предизвика
дефект. Во ваква ситуација, оставете го
системот исклучен додека влагата не
испари.
За претоплување
• Претоплувањето на уредот за време на
работење е нормално и ова не е дефект.
• Не го допирајте куќиштето ако се користи
непрекинато подолго време бидејќи може
да се затопли.
• Не ги блокирајте отворите за вентилација.
За звучниците
Чистење на куќиштето
Системот чистете го со мека ткаенина
малку навлажнета со лесен раствор од
детергент.
Не користите било каков тип на абазивни
средства, прашак, растворувачи како на пр.
разредувач, бензин или алкохол.
За Bluetooth комуникација
• Bluetooth уреди треба да се користат на
растојание од приближно 10 метри (33
feet) (непречено растојание). Ефективниот
опсег за комуникација се намалува во
следните ситуации.
– Кога меѓу уредите и Bluetooth
поврзувањето има лице, метален
предмет, ѕид или други пречки
– Места каде е инсталиран безжичен LAN
– Околу микробранова печка
– Места каде има други електромагнетни
бранови
Дополнителни информации
Вграденииот систем на звучници не се
отпорни на магнет и сликата од блискиот ТВ
може да се искриви. Во овој случај,
исклучете го ТВ, почекајте 15 до 30
минути и повторно вклучете го. Ако нема
подобрување, системот поместете го
подалеку од ТВ.
• Bluetooth уреди и безжичен LAN (IEEE
802.11b/g) користат иста фреквенција (2.4
GHz). Кога го кроистите Bluetooth уредот
во близина на уред со безжичен LAN,
може да се случат електромагнетни
пречки. Ова може да предизвика мола
проток на податоци, шум или нема да се
поврзе. Ако се случи ова, обидете се со
следното:
– Обидете се да ги поврзете системот и
Bluetooth уредот најмалку 10 метри (33
feet) подалеку од безжична LAN опрема.
– Исклучете ја безжичната LAN опрема
кога користите Bluetooth уред на
растојание од 10 метри (33 feet).
• Радио брановите емитувани од системот
може да влијаат врз работата на некои
медицински уреди. Бидејќи овие пречки
може да предизвикаат дефект, секогаш
исклучувајте го напојувањето на системот и Bluetooth уредот на следните места:
– Во болници, железничка станица,
аеродром, бензинска пумпа и на места
каде има запалив гас
– Во близина на автоматски врати и
аларм за пожар
• Овој систем поддржува функција за безбедност која е во согласност со спецификацијата на Bluetooth за безбедно комуницирање преку Bluetooth технологијата.
Но, оваа безбедност може да не е доволна
во зависност од дотерувањето на содржината и други фактори, па така кога бидете
секогаш внимателни кога користите комуникација преку Bluetooth.
• Sony не е одговорен за било каква штета
или друг начин на губење на податоците
кои произлегуваат од течење на
информации при користење на Bluetooth.
• Bluetooth комуникација не се гарантира
со сите Bluetooth уреди кој имаат ист
профил како и овој систем.
• Bluetooth уреди поврзани со овој систем
мора да се во согласност со спецификацијата на Bluetooth наведен од Bluetooth
SIG, Inc. Но, дури и ако уредот е во
согласност со Bluetooth спецификацијата,
има случај каде карактеристиките или
спецификацијата на Bluetooth уредот
прават да не може да се поврзе или да има
различни контролни методи, приказ или
работа.
• Може да се појави шум или звукот може
да биде прекинат во зависност Bluetooth
уредот кој е поврзан со овој систем,
околината на комуникација.
29МК
Спецификации
АУДИО НАПОЈУВАЊЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ИЗЛЕЗЕН НАПОН И ВКУПНА
ХАРМОНИЧНА ДИСТОРЗИЈА
(само моделите за САД)
Со оптоварување од 6 ohm, двата
канала управувани од 120 – 10,000 Hz;
оценето75 вати по канал минимално
RMS напојување, со не повеќе од
0.7% вкупна хармонична дисторзија
од 250 миливати до моќност.
Засилувач
Следниве се мерат по
Модели за САД:
AC 120 V, 60 Hz
Модели за Мексико:
AC 127 V, 60 Hz
Модели за Европа и Русија:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Модели за Чиле и Боливија:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Други модели:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Излезна моќ (номинална)
150 W + 150 W (at 6 ohms, 1 kHz,
1% THD)
RMS излезна моќ (референтна)
250 W + 250 W (по канал на
6 ohms, 1 kHz)
Влезови
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Напон 2 V, импенданса 47
kilohms
Излези
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Напон 2 V, импенданса 1 kilohm
30МК
USB
Поддржан формат
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Фреквенции
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Поддржан USB уред
Mass Storage Class
Максимална струја
1A
(USB) порт
Type A
Bluetooth
Систем на комуникација
Bluetooth стандардна верзија 3.0
Излез
Bluetooth Standard Power Class 2
Максимален опсег на комуникација
Видокруг од приближ. 10 m1)
Фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни Bluetooth профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддржани кодеци
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)
1)
Вистинскиот опсег може да се разликува
во зависност од факторите како на пр.
пречки меѓу уредите, магнентни полиња
околу микробранова печка, статичен
електрицитет, осетливост на прием,
перформанси наантената, работниот
систем, софтверската апликација и т.н.
2)
Bluetooth стандардниот профил ја прикажува намената на Bluetooth комуникацијата меѓу уредите.
FM тјунер
FM стерео, FM суперхетороиден тјунер
Антена
FM жичана антена
Опсег на дотерување
Модели за САД:
87.5 MHz – 108.0 MHz (100 kHz чекори)
Други модели:
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz чекори)
Звучник
Општо
Моќност
Модели за САД:
AC 120 V, 60 Hz
Модели за Мексико:
AC 127 V, 60 Hz
Модели за Европа и РУсија:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Модели за Чиле и Боливија:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Други модели:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Потрошувачка на енергија
110 W
Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава
.
Дополнителни информации
Систем на звучници
2-way, Бас рефлекс
Звучник
Вуфер: 200 mm (7 7/8 in), конусен
тип
Високотонец: 66 mm (2 5/8 in),
конусен тип
Оценета импенданса
6 ohms
Потрошувачка на енергија (во Режим
на заштеда на енергија)
Модели за Европа и Русија:
0.5 W (Кога “BT STBY” е
дотеран во “OFF”)
6 W (Кога “BT STBY” е дотеран
во “ON”)
Димензии (в/ш/д) (Приближ.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 7/8 in × 12 in × 14 3/8 in)
Маса (Приближ.)
13.8 kg (30 lb 7 oz)
Испорачани додатоци
Далечинси управувач (1)
R6 (Size AA) батерии (2)
FM жичана антена (1)
31МК
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising