Sony | CMT-SBT100B | Sony CMT-SBT100B Упатства за употреба

4-464-274-11 (1) (MK)
Аудио систем за
домашна употреба
Забелешка за DualDisc
DualDisc е диск со две страни што репродуцира
DVD-снимен материјал на едната страна
и дигитален аудио материјал на другата
страна. Сепак, бидејќи страната за аудио
материјал не е во согласност со стандардот
за компактен диск (CD), репродукцијата на овој
производ не е гарантирана.
Локација на контролите
Операции
Главен уред (предна страна)
Репро дукција на CD-DA/MP3-диск
Музички дискови кодирани
со технологиите за заштита
на авторските права
Притиснете CD FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION  на
уредот додека не се појави „CD” на екранот .
2
Притиснете го  копчето (отвори/затвори) 
за да ја отворите фиоката за дискот .
3
Овој производ е дизајниран да репродуцира
дискови коишто се усогласени со стандардот за
компактен диск (CD). Во последно време, некои
продукциски куќи нудат на пазарот музички
дискови што се шифрирани со технологиите
за заштита на авторските права. Имајте на ум
дека меѓу овие дискови постојат и такви што
не одговараат на стандардот за CD и истите
нема се репродуцираат на овој производ.
МК Упатство за употреба
1
Вчитајте диск со етикетата свртена нагоре.
Страна на етикетата
(отпечатената страна)
©2013 Sony Corporation
CMT-SBT100/SBT100B
За потрошувачите во Европа
и Австралија
Отстранување на стара
електрична и електронска
опрема (применливо во
Европската Унија и во други
европски земји со посебни
системи на собирање)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не покривајте го отворот за вентилација
на уредот со весници, прекривки, завеси, итн.
за да го намалите ризикот од пожар.
Не изложувајте го уредот на извори на отворен
оган (на пример, запалени свеќи).
Не изложувајте го уредот на капење или
прскање и не поставувајте предмети наполнети
со течност врз него, како на пример, вазни
за да го намалите ризикот од пожар или
електричен удар.
Не поставувајте го уредот во ограничен простор,
како полица за книги или вграден шкаф.
Поврзете го уредот со лесно достапен штекер
за наизменична струја бидејќи главниот
приклучок се користи за да се исклучи уредот
од довод за напојување. Веднаш исклучете го
главниот приклучок од штекерот за наизменична
струја ако забележите неправилности кај уредот.
Не изложувајте ги батериите или уредите
со поставена батерија на прекумерна топлина,
како на пример, сончева светлина или оган.
Уредот не е исклучен од главната електрична
мрежа сè додека е поврзан со штекерот
за наизменична струја, дури и ако самиот уред
е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од слушалките
може да предизвика загуба на слухот.
Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување
пократок од 3 метри при што е утврдено дека
е усогласена со ограничувањата поставени во
Директивата EMC.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ ќе ја зголеми опасноста од повреда
на очите.
Овој уред е
класифициран како
производ од CLASS 1
LASER. Оваа ознака
се наоѓа на задната
надворешна страна
на уредот.
За потрошувачите во Австралија
Опремата треба да се постави и да работи на
растојание од најмалку 20 cm или повеќе меѓу
радијаторот и телото на личноста (не вклучувајќи
ги екстремитетите: дланките, зглобовите,
стапалата и глуждовите).
За потрошувачите во Европа
Mора да се користат соодветно заштитени и
заземјени кабли и приклучоци за поврзување
со компјутерите-домаќини и/или со
периферните уреди.
Напомена за потрошувачите:
следните информации важат само
за опремата што е продадена
во земјите кои ги применуваат
директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани
со усогласеноста на производот со
законодавството на Европската унија треба
да се упатат до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете се
на адресите дадени во посебните документи за
услуги или гаранција за какви било прашања
во врска со услугата или гаранцијата.
Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа опрема е во
согласност со суштинските барања и другите
важни одредби од Директивата 1999/5/EC.
За детали, посетете ја следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Овој симбол на производот или на
неговата амбалажа покажува дека со овој
производ не треба да се постапува како
со домашен отпад. Наместо тоа, треба
се предаде на применливото збирно место
за рециклирање на електрична и електронска
опрема. Со правилно отстранување на
овој производ ќе помогнете да се спречат
потенцијални негативни последици за
животната средина и за здравјето на луѓето кои
инаку може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот од овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне
при заштита на природните богатства.
Контактирајте со локалната месна заедница,
со канцеларијата за отстранување на домашен
отпад или со продавницата каде што го купивте
производот за подетални информации
за неговото рециклирање.
Само за
Европа
Windows Media е регистриран заштитен знак
или заштитен знак на Microsoft Corporation
во Соединетите Американски Држави и/или
во други земји.
Технологијата за кодирање аудио според
MPEG Layer-3 и патентите се со лиценца
на Fraunhofer IIS и Thomson.
Ознаката и логоата на BLUETOOTH®
се регистрирани заштитени знаци
во сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc.
и нивната употреба од страна на Sony
Corporation е лиценцирана. Другите
заштитени знаци и заштитени имиња се оние
на нивните соодветни сопственици.
Ознаката N е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на NFC Forum,
Inc. во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
Android е заштитен знак на Google Inc.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост
на Microsoft Corporation. Забранета е употреба
или дистрибуција на таква технологија, освен
за овој производ, без дозвола од Microsoft
или од овластена филијала на Microsoft.
Имињата на системите и на производите,
посочени во ова упатство, генерално
се заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на производителот.
Знаците ™ и не се дадени во ова упатство.
1
Притиснете CD FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION  на
уредот додека не се појави „CD” на екранот .
2
Притискајте PLAY MODE  додека не се појави
„PGM” додека се запира плеерот.
3
Изберете папка (само MP3-диск).
+/   додека не ја изберете
Притискајте
саканата папка.
Ако сакате да ги програмирате сите датотеки
.
во папката, притиснете
4
Во ова упатство се објаснети операциите што
се прават преку далечинскиот управувач, но истите
операции може да се изведат и преку копчињата на
главниот уред што имаат исти или слични имиња.
Далечински управувач
Употреба на далечинскиот управувач
Лизгајте го и отстранете го капакот на одделот
за батерии и вметнете ги двете доставени батерии
R6 (големина AA), прво со страната , спојувајќи
ги половите како што е прикажано подолу.
 (отвори/затвори) 
4
 Со нормална употреба, батериите треба да траат околу
6 месеци.
 Не мешајте стари батерии со нови и не мешајте различни
типови батерии.
 Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете можно оштетување
од протекување и корозија на батериите.
Почеток
Заден дел на
звучникот
Други операции
5
6
7
За
Направете го следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  . За да
продолжите со репродукцијата,
повторно притиснете го
копчето.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на песна
или датотека
Притиснете / .
Наоѓање место
во песна или
датотека
Задржете го /  (или
/  на главниот уред)
за време на репродукција
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
Избор на
повторена
репродукцијаi
Притискајте REPEAT  додека
не се појави „ ” (сите песни
или датотеки) или „ 1”
(една песна или датотека).
®
Отстранување на потрошени
батерии (применливо
во Европската унија
и во други европски
земји со посебни системи
на собирање)
Избрана песна
или датотека
Притиснете го   копчето (пушти/пауза) .
Репродукцијата започнува.
Забелешки
5
 Доколку не можете да го отстраните дискот и се појавува
„LOCKED“ на екранот , контактирајте со вашиот најблизок Sony
продавач.
 Не вчитувајте дискови со нестандардна форма (на пр. срце,
квадрат, ѕвезда). Со тоа може да предизвикате непоправлива
штета за системот.
 Не употребувајте диск со лента, налепници или паста, бидејќи
тоа може да предизвика дефект.
 Кога го отстранувате дискот, не допирајте ја површината
на дискот.
Забелешки за употребата на далечинскиот
управувач
+/ .
Избор на папка
на MP3-диск
Притискајте
Отстранете го
дискот
Притиснете   на уредот.
Менување режим на репродукција
Притискајте PLAY MODE  додека не запре плеерот.
Може да го изберете режимот за нормална
репродукција (не се појавува ништо или се појавува
„FLDR*“), режимот за репродукција по случаен
избор (се појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF*“) или
репродукцијата на програма (се појавува „PGM“).
Откако ќе ја поврзете целата опрема, поврзете го
кабелот за напојување  со ѕидниот штекер.
Поставување на часовникот
1
2
 Приклучоци за звучници (лев/десен)
Цврсто поврзете го кабелот на десниот звучник
 со R, и кабелот на левиот звучник  со L.
Притиснете   за да го вклучите системот.
Притиснете TIMER MENU  за да го изберете
режимот за поставување на часовникот.
Ако трепка „PLAY SET”, притискајте /  за да
(внеси) .
изберете „CLOCK”, а потоа притиснете
3
Притискајте /  за да го поставите часот, потоа
(внеси) .
притиснете
Поврзете изборна надворешна опрема со кабел
за поврзување аудио (не се доставува).
4
Употребете ја истата постапка за да ги поставите
минутите.
 Антени
Забелешка
 приклучок AUDIO IN (надворешен влез)
 FM антена (доставена) (само за CMT-SBT100)
 AM антена-рамка (доставена) (само за
CMT-SBT100)
 DAB/FM-антена (доставена) (само за
CMT-SBT100B)
Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием и потоа зацврстете
ги антените на стабилна површина (прозорец,
ѕид итн.).
Поставете ги антените подалеку од уредот,
кабелот за напојување и другите AV-компоненти
за да избегнете прибирање шум.
Зацрвстете го крајот на FM-антената со леплива
лента.
Подготвување на AM врзувачката
антена
Намотајте го
кабелот за антена
околу антената
и подигнете го
нејзиниот држач.
Исправете ја
антената и
зацврстете ја во
отворот додека
не кликне.
Поставувањата на часовникот се ресетираат кога ќе го
исклучите кабелот за напојување или ако се појави грешка
со напојувањето.
Приказ на часовникот кога е исклучен
системот
Притискајте DISPLAY  за да се прикаже часовникот.
Часовникот се прикажува за околу 8 секунди.
Ако системот е во BLUETOOTH режимот на
подготвеност, часовникот нема да се прикаже со
притискање на .
Прием на радио станици DAB/DAB+
(само за CMT-SBT100B)
Кога за првпат ќе го вклучите системот по
купувањето, автоматски започнува автоматското
скенирање DAB и создава список на достапни
услуги. За време на автоматското скенирање
на DAB, се појавува „“. Не притискајте
ниту едно копче на уредот или на далечинскиот
управувач за време на скенирањето. Скенирањето
е прекинато и списокот со услуги може да не се
создаде правилно. За да го изведете автоматското
скенирање на DAB рачно, изведете ја постапката
„Рачно изведување на автоматското скенирање
на DAB (само за CMT-SBT100B)“. Ако сте се преселиле
во друга област, изведете го автоматското скенирање
на DAB рачно и повторно регистрирајте ја содржината
на преносите.
Поставување на подлошките
за звучниците
Наместете ги доставените подлошки за звучниците
одоздола за да спречите лизгање.
Кога ќе се појави „PUSH STOP“
Не може да го промените режимот на репродукција
додека таа се одвива. Запрете ја, а потоа променете
го режимот на репродукција.
Забелешка за режимот на репродукција
Ако се исклучи кабелот за напојување додека
системот е вклучен, режимот на репродукција
се враќа на нормална репродукција.
Забелешки за повторено
репродуцирање
 „ “ покажува дека сите песни или датотеки ќе се повторуваат
додека не ја прекинете репродукцијата.
1“ покажува дека една песна или датотека ќе се повторува
„
додека не ја прекинете репродукцијата.
 Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот
е вклучен, повторената репродукција ќе биде откажана.
Забелешки за режимот за репродукција
по случаен избор
 Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен
на „SHUF“ системот ги репродуцира сите песни или датотеки
на дискот по случаен избор. Кога режимот за репродукција
по случаен избор е поставен на „FLDR SHUF“ системот ги
репродуцира сите песни или датотеки во избраната папка
по случаен избор.
 Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим
за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се брише и се враќа режимот за нормална репродукција или
режимот FLDR.
Забелешки за репродуцирање
MP3-дискови
 Не зачувувајте непотребни папки или датотеки на диск што
содржи MP3-датотеки.
 Системот не препознава папки што не содржат MP3-датотеки.
 Системот може да репродуцира само MP3-датотеки што имаат
наставка на датотеката „.mp3“.
 Дури и кога името на датотеката ја содржи наставката
за датотека „.mp3“, ако таа не е аудио MP3-датотека, нејзината
репродукцијата може да предизвика гласен шум што може
да му наштети на системот.
 Максималниот број на MP3-папки и датотеки што
се компатибилни со системот е:
 999* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
 999 датотеки
 250 датотеки во една папка
 8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво
на датотеките)
Повторете ги чекорите од 3 до 5 за да
програмирате дополнителни песни или
датотеки, најмногу 25 песни или датотеки.
Притиснете  .
Започнува репродукцијата на програмата
со песни или датотеки.
Програмираните датотеки или песни остануваат
достапни и откако ќе го отстраните дискот
од фиоката за диск  или го исклучите кабелот
за напојување.
За повторно да ја пуштите истата програма,
притиснете  .
Притискајте PLAY MODE  додека не исчезне “PGM”
додека запира плеерот.
Бришење на последната песна или
датотека во програмата
Притиснете CLEAR  додека запира плеерот.
Мора да го изведете почетното скенирање на DAB,
пред да може да бирате станици DAB/DAB+.
Исто така, ако сте се преселиле во друга област,
изведете го почетното скенирање на DAB рачно
за да ги ажурирате услужните информации на
DAB/DAB+.
1
Слушање радио
Меморирање радио станица
1
Притиснете TUNER FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION 
на уредот додека не се појави „TUNER FM” или
„TUNER AM” (CMT-SBT100), или се појави „DAB”
или „TUNER FM” (CMT-SBT100B) на екранот.
Изберете станици.
Автоматско скенирање
Притискајте TUNING MODE  додека не се
појави „AUTO”, а потоа притиснете TUNE +/ .
Скенирањето автоматски прекинува кога ќе се
пронајде станица и на екранот се појавува „STEREO“
(само за стерео програми) .
Ако скенирањето не запира, притиснете   за да
го запрете скенирањето, а потоа рачно изберете
станица (подолу).
Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги,
преносот дава информации како името на услугата
или името на станицата.
Рачно бирање станици
Притискајте TUNING MODE  додека не се појави
„MANUAL”, и потоа притискајте TUNE +/  додека
не ја изберете саканата станица.
Забелешки за станиците DAB/DAB+
(само за CMT-SBT100B)
 Пред избирање станици DAB/DAB+, проверете дали
е направено почетното скенирање на DAB.
 Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, преносот дава
информации како името на услугата или името на станицата.
 Кога ќе изберете станица DAB/DAB+, може да се потребни
неколку секунди пред да слушнете каков било звук.
 Примарната услуга се прима автоматски кога ќе заврши
секундарната услуга.
 Приемникот не поддржува услуги на податоци.
Совет
За да го намалите статичкиот шум при слаб прием на FM-стерео
станица притискајте FM MODE  додека не се појави „MONO” за
да го исклучите приемот на стерео.
Менување на интервалот на бирање
AM (освен за моделите од Европа
и Русија)
Стандардната поставка за интервалот на бирање
AM е 9 kHz (или 10 kHz за некои области). Користете
ги копчињата на уредот за да ја изведете оваа
операција.
1
Притискајте FUNCTION  на уредот за да
изберете AM-станица.
2
Притиснете /  за да го исклучите системот.
Притиснете TUNER FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION  на
уредот додека не се појави „DAB” на екранот .
2
Притиснете OPTIONS  за да се прикаже менито
за поставки.
3
Притискајте /  за да изберете „INITIAL”,
.
потоа притиснете
4
Притискајте /  за да изберете „OK”, потоа
.
притиснете
Започнува скенирањето. Напредокот на
скенирањето е означен со ѕвездички (*******).
Зависно од достапната услуга DAB/DAB+
во вашата област, скенирањето може да потрае
неколку минути.
Кога ќе заврши, се креира список на достапни
услуги.
Забелешки
 Ако вашата земја или регион не поддржува пренос DAB/DAB+,
ќе се појави „NO SERV“.
 Оваа постапка ги брише сите претходно поставени станици.
 Пред исклучување на антената DAB/FM, осигурете се дека сте
го исклучиле системот за да ги зачувате вашите DAB/DAB+
поставки.
Претходно меморирање радио
станици
1
2
Изберете ја саканата станица.
Притиснете TUNER MEMORY .
Број за меморирање
3
Притискајте TUNE +/  за да изберете
мемориран број.
Ако друга станица е веќе доделена на избраниот
претходно поставен број, таа ќе се замени
со новата станица.
4
Притиснете
 за да регистрирате станица.
На крајот се појавува „COMPLETE” .
Забелешки
 Ако по програмирањето дискот излезе, сите програмирани
песни или датотеки се бришат.
 Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот
е вклучен, програмираните песни или датотеки се бришат.
2
* Кога ќе се појави „FLDR“ или „FLDR SHUF“, ќе се репродуцираат
сите датотеки во избраната папка на дискот MP3.
При репродукција на диск CD-DA, системот ја изведува истата
операција како нормалната репродукција (без ознака) или
репродукција по случаен избор „SHUF“.
.
Притиснете
„--.--“ се појавува кога вкупното време за
репродукција е поголемо од 100 минути за CD-DA
или кога програмирате MP3-датотеки.
Притиснете и задржете FUNCTION 
и притиснете /  на уредот.
На екранот се појавува „STEP 9K” или
„STEP 10K” . Кога ќе го смените интервалот,
се бришат сите претходно поставени станици AM.
Рачно изведување
на автоматското скенирање
на DAB (само за CMT-SBT100B)
Вкупното преостанато
време за репродукција
на избраната песна
или датотека
Откажување на репродукција
на програма
Режим на репродукција
 Влез за напојување (AC IN)
Изберете го бројот на саканата песна или
датотека.
Притискајте /  сè додека не се појави
бројот на саканата песна или датотека.
3
Притиснете го  копчето (отвори/затвори) 
за да ја затворите фиоката за дискот .
црвено 
Овој симбол на батеријата или на пакувањето
посочува дека батеријата што се доставува
со овој производ не треба да се третира како
домашен отпад.
Овој симбол може да се користи
во комбинација со хемиски симбол кај
определени батерии. Хемиските симболи
за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако
батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива
или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за животната средина
и за здравјето на човекот коишто инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне
за заштита на природните богатства.
Во случај кога производите бараат трајна
поврзаност со вметната батерија, оваа батерија
треба да ја замени само квалификувано
лице заради безбедност, функционалност
или интегритет на податоците. За да бидете
сигурни дека со батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го потрошениот
производ на применливото збирно место
за рециклирање на електрична и електронска
опрема.
Погледнете го поглавјето за тоа како безбедно
да ја отстраните батеријата од производот
за сите други видови батерии. Предадете
ја батеријата на применливото збирно место
за рециклирање на потрошени батерии.
Контактирајте со локалната месна заедница,
со компанијата за отстранување на домашниот
отпад или со продавницата каде што го купивте
производот за подетални информации
околу ре циклирањето на овој производ или
на батеријата.
Создавање сопствена програма
(репродукција на програма)
Совет
Кога ги користите слушалките, поврзете ги  во приклучокот за (слушалки) .
Известување за лиценци
и заштитени знаци
 Не може да се гарантира компатибилноста со сите софтвери за
кодирање/пишување MP3, дискови и уреди за снимање CD-R/
RW и со сите медиуми за снимање. Некомпатибилните MP3дискови може да произведат шум или испрекинат аудио сигнал
или воопшто да не се репродуцираат.
* Тоа вклучува папки што немаат MP3 или други датотеки. Бројот
на папки што системот може да ги распознае може да е помал
од вкупниот број на папки, во зависност од нивната структура.
5
Повторете ги чекорите 1-4 за да регистрирате
други станици.
Можете да меморирате до 20 FM-станици (само
за CMT-SBT100), или 20 DAB/DAB+ и FM-станици
(само за CMT-SBT100B).
Вклучување меморирана станица
Притискајте TUNING MODE  додека не се појави
„PRESET” на екранот , и потоа притиснете
TUNE +/  за да изберете мемориран број
на кој е регистрирана саканата станица.
Репродукција на датотека
на USB-уред
Може да репродуцирате аудиодатотеки,
што се складирани на USB-уред, поврзувајќи
ја USB-меморијата или USB-уредот со системот.
Форматот на аудио што може да се репродуцира
е MP3/WMA*/AAC*.
Проверете ги веб-локациите подолу за информации
околу компатибилните USB-уреди.
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support
* Датотеките со DRM (Digital Rights Management) заштита
на авторски права или датотеките што се преземени
од музичка продавница на интернет не може
да се репродуцираат на овој систем. Ако се обидете
да репродуцирате некоја од овие датотеки, системот
ја репродуцира следната незаштитена аудио датотека.
1
2
3
Притиснете USB FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION  на
уредот додека не се појави „USB” на екранот .
Поврзете го USB-уредот директно или преку
USB-кабел доставен со USB-уредот во USBприклучокот  на уредот.
Притиснете   за да ја почнете
репродукцијата.
Други операции
За
Направете го следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  . За да
продолжите со репродукцијата,
повторно притиснете го
копчето.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  . За да
продолжите со репродукцијата,
притиснете  *1. За да го
откажете продолжувањето
на репродукцијата, притиснете
  повторно*2.
Избор на папка
Притискајте
Избор на
датотека
Притиснете / .
+/  .
За
Направете го следното:
Наоѓање на место Задржете / 
во датотека
(/  на уредот)
за време на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
Избор на
повторена
репродукција
*1
*2
Притискајте REPEAT  додека
не се појави„ ” (сите аудио
датотеки) или „ 1” (една аудио
датотека)
Кога репродуцирате датотека со формат VBR MP3/WMA,
системот може да продолжи со репродукцијата од друга точка.
Кога е откажано продолжувањето на репродукцијата, екранот
се враќа на бројот на папки.
Менување режим на репродукција
Притискајте PLAY MODE  додека не запре плеерот.
Може да го изберете режимот за нормална
репродукција (не се појавува ништо или се појавува
„FLDR“*1) или режимот за репродукција по случаен
избор (се појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF“*2).
*1
*2
Кога не е избран ниту еден знак, системот ги репродуцира
сите датотеки на USB-уредот. Кога ќе се избере „FLDR“,
системот ги репродуцира сите датотеки во избраната папка
на USB-уредот.
Кога ќе се избере „SHUF“, системот ги репродуцира сите
аудиодатотеки на USB-уредот по случаен избор. Кога ќе се
избере „FLDR SHUF“ системот ги репродуцира сите
аудиодатотеки во избраната папка по случаен избор.
Забелешка за режимот на репродукција
Ако се исклучи кабелот за напојување додека
системот е вклучен, режимот на репродукција
се враќа на нормална репродукција.
Забелешки за повторено
репродуцирање
 „ “ покажува дека ќе се повторуваат сите песни или датотеки
додека не ја прекинете репродукцијата.
1“ покажува дека ќе се повторува една песна или датотека
„
додека не ја прекинете репродукцијата.
 Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот
е вклучен, повторената репродукција ќе биде откажана.
Забелешка за режимот на репродукција
по случаен избор
Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за репродукција
по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се брише и се враќа
режимот за нормална репродукција (без знак или „FLDR“).
Откако операцијата на спарување е извршена,
истата не треба да се изврши повторно. Меѓутоа,
во следните случаи операцијата за спарување мора
повторно да се изврши:
 Информациите од спарувањето биле избришани
кога BLUETOOTH-уредот бил повторно спарен.
 Се обидувате да го спарите системот со повеќе
од 10 BLUETOOTH-уреди.
Овој систем може да се спари со најмногу
9 BLUETOOTH-уреди. Ако спарите BLUETOOTHуред откако било направено спарување со
9 уреди, информациите од спарувањето на уредот
што прв бил поврзан со системот се бришат
од информациите на новиот уред.
 Информацијата од регистрацијата на спарувањето
на овој систем се брише од поврзаниот уред.
 Ако го иницијализирате системот или ја
избришете историјата на спарувањето со системот
ќе се избришат сите информации од спарувањето.
За индикаторот на BLUETOOTH
Индикаторот за BLUETOOTH во центарот на
копчето BLUETOOTH  овозможува проверка на
BLUETOOTH-статусот
Статус на системот
За време на BLUETOOTH- Брзо трепка сино.
спарување.
Системот се обидува
да се поврзе со уред на
BLUETOOTH.
Овозможување прием на AAC-кодек
Може да примате податоци во формат на
кодек AAC од уред на BLUETOOTH. За да го
овозможите приемот, поставете користејќи го
менито на опции.
1 Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито за поставки.
2 Притискајте /  за да изберете „BT AAC”,
потоа притиснете
Полнење USB-уред или iPod/
iPhone/iPad
„OFF”, потоа притиснете .
ON: за да се прима во формат на кодек AAC
OFF: за да се прима во формат на кодек SBC
Забелешки
 Ако започнете поставување за време на поврзување
со BLUETOOTH, врската ќе се прекине.
 Кога користите производ на Apple, ажурирајте го со последната
верзија на софтверот. За детали во врска со ажурирањето,
погледнете го прирачникот за користење доставен
со производот на Apple.
 Ако се прекине звукот за време на приемот во формат на кодек
AAC, поставете го менито BT AAC на „OFF”.
Спарување на системот
со BLUETOOTH-уред
Пример за поврзување
BLUETOOTH-уред како
што е „WALKMAN“
1
Поставете го BLUETOOTH-уредот, што треба
да се поврзе, на еден метар од системот.
2
Притиснете BLUETOOTH FUNCTION  или
притискајте FUNCTION  на уредот додека
на екранот не се појави „BT AUDIO” .
 Индикаторот за BLUETOOTH  бавно трепка
сино.
 Ако системот се поврзал автоматски со
BLUETOOTH-уредот порано, притиснете
BLUETOOTH  на уредот за да го откажете
поврзувањето, така што ќе се појави „BT AUDIO”
на екранот .
3
Притиснете и задржете BLUETOOTH  на уредот
2 секунди или подолго.
Индикаторот за BLUETOOTH  брзо трепка сино
и “PAIRING” се појавува на екранот 
Системот е во режим на спарување.
4
Изведете ја операцијата спарување на уредот
BLUETOOTH и побарајте го системот со уредот
BLUETOOTH.
Кога барањето ќе заврши, може да се
појави список на откриени уреди на екранот
на BLUETOOTH-уредот.
 Системот се појавува како „SONY:CMT-SBT100”
или „SONY:CMT-SBT100B”. Ако не се појавува,
повторно изведете ја постапката од чекор 1.
 Кога воспоставувате врска со овој систем,
изберете го аудио профилот (A2DP, AVRCP)
на BLUETOOTH-уредот.
 Ако BLUETOOTH-уредот не поддржува AVRCP
(профил за далечинска контрола на аудио
и видео), не можете да изведувате репродукција
или да запирате репродукција со системот.
 За детали за работата на BLUETOOTH-уредот,
што треба да се поврзе, погледнете во
прирачникот за користење доставен
со BLUETOOTH-уредот.
5
Изберете „SONY:CMT-SBT100” или
„SONY:CMT-SBT100B” in екранот
на BLUETOOTH-уредот.
Ако се бара клуч за пристап
на BLUETOOTH-уредот, внесете „0000“.
Ако поврзете USB-уред или iPod/iPhone/iPad
во приклучокот за USB  кога системот е вклучен,
полнењето започнува автоматски.
Прекин на полнењето на USB-уредот
Притиснете /  за да го исклучите системот,
а потоа исклучете го USB-кабелот.
Забелешки
 Не можете да полните USB-уред или iPod/iPhone/iPad кога
системот е исклучен. Некои USB-уреди и iPod/iPhone може
да не се полнат, што се должи на нивните карактеристики.
 Кога системот влегува во режим на подготвеност за време
на полнење на USB-уред или iPod/iPhone/iPad, полнењето
запира. Пред полнење, исклучете ја функцијата за автоматски
режим на подготвеност. За детали, погледнете „Поставки
за функција за автоматски режим на подготвеност“.
Користење на функцијата
BLUETOOTH
Можете да слушате музика на вашиот
iPod/iPhone/iPad или BLUETOOTH-уред преку
бежична врска.
Пред употреба на функцијата BLUETOOTH,
извршете спарување за да го регистрирате вашиот
BLUETOOTH-уред.
Системот поддржува регистрација и поврзување
на BLUETOOTH-уредот и NFC, што овозможува
комуникација со податоци при само допир
на определено место. За детали за NFC, погледнете
„Поврзување со еден допир (NFC)“.
Што е спарување?
BLUETOOTH-уредите што треба да се поврзат
мора претходно да се регистрирани меѓу себе.
Спарувањето е операција на регистрирање на два
уреди.
.
3 Притискајте /  за да изберете „ON” или
 Не мора да значи дека овој систем ги поддржува сите функции
дадени со поврзаниот USB-уред.
 Папките што немаат аудиодатотеки не се препознаваат.
 Аудио форматите што може да ги слушате со овој систем
се следните:
 MP3: наставка на датотека „.mp3“
 WMA: наставка на датотека „.wma“
 AAC: наставка на датотека „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“
Забележете дека дури и ако името на датотеката ја содржи
правилната наставка, ако суштината на датотеката се разликува,
системот може да предизвика шум или да се предизвика
дефект.
Трепка сино.
Системот остварил врска Трепка сино.
со уредот на BLUETOOTH.
Забелешки
 Редот на репродуцирање на системот може да се разликува од
редот на репродуцирање на поврзаниот дигитален музички плеер.
 Проверете дали сте го исклучиле системот пред да го
отстраните USB-уредот. Отстранувањето на USB-уредот
кога е вклучен системот може да ги оштети податоците
на USB-уредот.
 Кога е неопходно поврзување со USB-кабел, поврзете
го USB-кабелот даден со USB-уредот што треба да се поврзе.
За детали околу поврзувањето, погледнете го упатството
за работа на USB-уредот.
 Може ќе потрае пред да се појави „READING“ по поврзувањето,
во зависност од типот на поврзаниот USB-уред.
 Не поврзувајте го USB-уредот преку USB-центар.
 Кога USB-уредот е поврзан, системот ги чита сите датотеки што
се во него. Ако има многу папки или датотеки на USB-уредот,
може ќе биде потребно долго време за да заврши читањето.
 Пренесувањето сигнали од системот или читањето
на USB-уредот може да потрае подолго кај некои поврзани
USB-уреди.
 Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/
творечки софтвер. Ако аудио датотеките на USB-уредот биле
првично кодирани со некомпатибилен софтвер, таквите
датотеки може да предизвикаат шум или дефект.
 Максималниот број папки и датотеки на USB- уредот што
се компатибилни со системот е:
 1.000* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
 3.000 датотеки
 250 датотеки во една папка
 8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво
на датотеките)
* Тоа ги вклучува папките што немаат аудио датотеки што може
да се репродуцираат и празните папки. Бројот на папки што
системот може да ги распознае може да е помал од вкупниот
број на папки, во зависност од нивната структура.
Статус на индикаторот
Бавно трепка сино.
Системот е во режим
на подготвеност на
BLUETOOTH Standby (кога
системот е вклучен).
6
 Зависно од уредот, „Passkey“ може да се нарекува „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ или „Password“ итн.
 Статусот на подготвеност за спарување на системот се откажува
по околу 5 минути. Ако спарувањето е неуспешно, изведете
ја постапката од чекор 1.
 Ако сакате да спарите со неколку BLUETOOTH-уреди,
изведете ја постапката од чекор 1 до чекор 6 посебно за секој
BLUETOOTH-уред.
Совет
Може да изведете спарување или да се обидете да остварите
поврзување со BLUETOOTH со друг уред на BLUETOOTH додека
се остварува поврзување со еден BLUETOOTH-уред. Кога успешно
ќе се воспостави врска со друг уред на BLUETOOTH, тековната
врска се откажува.
Бришење на информациите
од регистрација на спарување
1
Притиснете BLUETOOTH FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„BT AUDIO” на екранот .
Кога системот е поврзан со BLUETOOTH-уред,
ќе се појави поставеното име за поврзаниот
уред на екранот  на системот. Притиснете
BLUETOOTH  на уредот за да го откажете
поврзувањето со тој BLUETOOTH-уред, потоа
ќе се прикаже „BT AUDIO“.
2
Притиснете OPTIONS  за да се прикаже менито
за поставки.
3
Притискајте /  за да изберете „DEL LINK”,
.
потоа притиснете
Притискајте /  за да изберете „OK”, потоа
.
притиснете
Се појавува „COMPLETE“ и ќе се избришат сите
информации за спарувањето.
Забелешка
Забелешка
Системот може автоматски да влезе во режимот на подготвеност
ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента
е прениско. Соодветно прилагодете ја јачината на звукот на
компонентата.
Завршете го поврзувањето со паметниот
телефон, следејќи ги упатствата на екранот.
Погледнете го упатството за корисникот
на паметниот телефон за делот користење допир
со паметниот телефон.
 За да ја исклучите воспоставената врска, допрете
го вашиот паметен телефон до ознаката N-Mark 
на уредот.
 Кога ќе допрете паметен телефон согласен
со NFC до уредот, додека е поврзан друг уред
на BLUETOOTH со системот, тој уред ќе се исклучи,
а системот ќе се поврзе со паметниот телефон.
 Ако го допрете паметниот телефон, што е поврзан
со овој систем, со други слушалки или звучник
на BLUETOOTH, согласни со NFC, паметниот
телефон ќе се исклучи од системот и ќе се поврзе
со допрениот уред на BLUETOOTH.
Слушање музика преку
BLUETOOTH-поврзување
1
2
Ако сте ги избришале сите информации за спарување, не може
да остварите поврзување со BLUETOOTH, освен ако не се изведе
спарувањето повторно. Мора да го внесете клучот за пристап на
уредот BLUETOOTH за повторно поврзување со BLUETOOTH-уред.
Поврзување со еден допир (NFC)
Подготовка на вашиот паметен телефон
(Android)
Мора да се инсталира апликација согласна со NFC
на паметниот телефон. Ако не е инсталирана, може
да ја преземете апликацијата „NFC Easy Connect“
од Google Play.
 Во некои земји и региони, не е можно
да се преземе апликацијата согласна со NFC.
 Оваа функција може да не е достапна за
некои паметни телефони, без да се преземе
„NFC Easy Connect“. Во тој случај, операциите
и спецификациите на паметниот телефон може
да се разликуваат од описот во ова упатство.
1
Пристапете до интернет-страницата дадена
подолу за да ја инсталирате апликацијата.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ако пристапувате користејќи
го дводимензионалниот код
Прочитајте го следниот 2D Code за пристап.
3
4
Внесете поставки на вашиот паметен телефон
за да се овозможи функцијата NFC.
За детали, погледнете го упатството
за корисникот што се доставува со паметниот
телефон.
За апликацијата „NFC Easy Connect“
Ова е бесплатна апликација што се користи особено
за Android. Побарајте на интернет детални
информации за апликацијата „NFC Easy Connect“
и преземете ја.
 Во некои земји и региони, не е можно
да се преземе апликацијата согласна со NFC.
Остварување врска со паметниот
телефон со еден допир
Само допрете го паметниот телефон до системот.
Системот се вклучува автоматски и се воспоставува
спарување и BLUETOOTH-поврзување.
1
2
Активирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“
на паметниот телефон.
Проверете дали се појавува екранот
на апликацијата.
Допрете го паметниот телефон до уредот.
Допрете го паметниот телефон до ознаката N 
на уредот и одржувајте го контактот додека
паметниот телефон не почне да вибрира.
Со функција за автоматско влегување во режимот
на подготвеност, системот автоматски влегува
во режимот на подготвеност ако 15 минути нема
никаква операција или излезен аудио сигнал.
„AUTO STBY” се појавува на екранот  за 2 минути
пред системот да влезе во режим на подготвеност.
Стандардно, функцијата за автоматско влегување
во режимот на подготвеност е вклучена. Може да ја
исклучите оваа функција користејќи го менито
за опции.
1 Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито за поставки.
2 Притискајте /  за да изберете
Притиснете BLUETOOTH FUNCTIONN 
на далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„BT AUDIO” на екранот .
Воспоставете BLUETOOTH-поврзување
со BLUETOOTH-уредот.
Кога ќе се воспостави врска, се појавува
„CONNECT” на екранот  потоа се појавува
поставување на името на BLUETOOTH-уред
со BLUETOOTH-уредот.
Ако BLUETOOTH-уредот се поврзал со системот
порано, може да се поврзе автоматски без
посредство на корисникот.
Притиснете   за да започнете репродукција.
Зависно од BLUETOOTH-уредот, можеби ќе треба
да притиснете   двапати.
Зависно од BLUETOOTH-уредот, можеби ќе треба
однапред да го активирате AV-софтверот
на BLUETOOTH-уредот.
Притиснете VOLUME +/  на далечинскиот
управувач или свртете го копчето VOLUME 
на уредот налево или надесно за да ја
приспособите јачината на звукот.
Други операции
За
Направете го следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  *.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на папка
Притиснете
Избор на
датотека
Притиснете / .
+/ .
Наоѓање на место Задржете /  (или
во датотека
/  на уредот) за
време на репродукцијата
и отпуштете го копчето во
саканата точка.
* Зависно од BLUETOOTH-уредот, можеби ќе треба да притиснете
  двапати.
Забелешка
Овие операции може да не се достапни за определени
BLUETOOTH-уреди. Освен тоа, самите операции може да
се разликуваат зависно од типот на уредот со BLUETOOTH.
„OFF”, потоа притиснете
.
Забелешки
 Функцијата за автоматско влегување во режимот
на подготвеност е неважечка за функцијата за бирање станици
(FM/AM/DAB*), дури и кога ќе ја вклучите.
 Системот може да не влезе автоматски во режимот
на подготвеност во следните случаи:
 кога ќе се открие аудио сигнал;
 за време на репродукција на песни или аудио датотеки;
 кога е во тек работа на тајмерот за заспивање или тајмерот
за репродукција.
 Системот повторно го одбројува времето (15 минути) пред
да влезе во режимот на подготвеност, дури и кога е вклучена
функцијата за автоматско влегување во режимот на
подготвеност, кога е поврзан USB-уред или кога е притиснато
копче на далечинскиот управувач или на уредот.
* AM е достапно само за CMT-SBT100, или DAB само
за CMT-SBT100B.
Поставување на режимот
на подготвеност на BLUETOOTH
Може да овозможите/оневозможите режим
на подготвеност за BLUETOOTH.
Кога е вклучен режимот на подготвеност
на BLUETOOTH, системот влегува во режим
на чекање за BLUETOOTH-поврзување дури
и кога е исклучен. Ако системот прими наредба
за репродуцирање од поврзаниот уред BLUETOOTH,
тој се вклучува и репродуцира музика. Режимот на
подготвеност на BLUETOOTH стандардно е исклучен.
1
Притиснете OPTIONS  за да се прикаже менито
за поставки.
2
Притискајте /  за да изберете „BT STBY”,
.
потоа притиснете
3
Притискајте /  за да изберете „ON” или
„OFF”, потоа притиснете
.
4
Притиснете / (power)  за да го исклучите
системот.
Кога „BT STBY“ е поставено на „ON“, системот
се вклучува и може да слушате музика
ако активирате BLUETOOTH на поврзаната
компонента.
Забелешка
2
3
4
Започнете ја репродукцијата на поврзаната
компонента.
Приспособете ја јачината на звукот
на поврзаната компонента за време
на репродукцијата.
Употреба на тајмерите
Системот нуди тајмер за заспивање и тајмер за
репродукција. Тајмерот за заспивање е приоритетен
пред тајмерот за репродукција.
Поставување на тајмерот за
заспивање
Системот се исклучува автоматски откако ќе измине
времето што е поставено на тајмерот за заспивање.
Тајмерот за заспивање работи дури и кога
часовникот не е поставен.
1
Системот е опремен со функцијата DSEE за да се репродуцира
чист висок тон и покрај деградацијата предизвикана од
компресија.
Вообичаено, функцијата DSEE се активира автоматски кога ќе го
препознае изворот на звук, но може да не се активира зависно од
тековната функција.
Може да слушате диск CD-DA или MP3 или радио
секој ден во претходно меморирано време.
Проверете дали сте го наместиле часовникот пред
поставување на тајмерот.
1
Направете го следното:
Гледајте ги
информациите
на екранот  *1
Притискајте DISPLAY  кога
системот е вклучен.
Приказ
на часовникот
Притискајте DISPLAY 
кога системот е исклучен.*2
Часовникот се појавува за околу
8 секунди.
*1
*2
Додека се репродуцира диск CD-DA/MP3, може да гледате
информациите опишани подолу.
Информациите не се појавуваат во режимот BLUETOOTH.
Подгответе го изворот на звукот и завртете
го копчето VOLUME  на уредот
налево или надесно или притиснете
VOLUME +/  на далечинскиот управувач за да
ја приспособите јачината на звукот.
Достапните извори за звук се: CD, USB, и TUNER
(FM, AM или DAB)* FUNCTION.
За да започнете од одредена песна на CD-дискот,
аудио датотека или радио станица, креирајте
сопствена програма.
* FM или AM за CMT-SBT100, или FM или DAB за CMT-SBT100B.
2
3
Притиснете TIMER MENU .
Притискајте /  за да изберете „PLAY SET”,
.
потоа притиснете
Почетното време трепка на екранот.
4
Поставете го времето за почеток на операцијата.
Притискајте /  за да го поставите часот,
.
потоа притиснете
Светка индикаторот за минути. Користете
ја постапката погоре за да ги поставите минутите.
Кога ќе се постави почетното време, системот
преминува на поставување на крајното време.
Користете ја истата постапка како во чекор
4 за да го поставите времето за прекин
на операцијата.
Ако на екранот свети „TIME NG“
Времињата за почеток и крај се поставени
на истото време. Променете го времето за крај.
6
7
Промена на приказот
За
Притискајте SLEEP  за да го одредите времето.
 Изберете „30MIN“ за да се исклучи системот по
30 минути.
 За да го откажете тајмерот за заспивање,
изберете „OFF“.
Поставување на тајмерот
за репродукција
Приспособување на басот и на високи
тонови
Поврзете дополнителна аудио компонента
на приклучокот за AUDIO IN  користејќи кабел
за поврзување аудио (не се доставува).
Притиснете AUDIO IN FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„AUDIO IN” на екранот .
 до 8 знаци од името на услугата, до 128 знаци од DLS (делот
за динамичка ознака) и до 16 знаци од целата ознака,
 се прикажува вредност помеѓу 0 и 100 што го означува
квалитетот на сигналот.
Поставување на засилувањето на басот
Притискајте BASS BOOST  за да изберете
„ON” или „OFF.”
Совет
Притиснете VOLUME   на далечинскиот
управувач или завртете го копчето VOLUME 
на уредот налево за да ја намалите јачината на
звукот.
Се прикажува и следново:
5
Откажување BLUETOOTH-врска со
BLUETOOTH-уред
1
Забелешки за информациите на екранот
на DAB/DAB+ (само за CMT-SBT100B)
Приспособување на звукот
Притиснете BASS +/  за да го приспособите
басот или TREBLE +/  за да ги приспособите
високите тонови.
Или, притискајте EQ  на уредот за да изберете
„BASS” или „TREBLE”, и приспособете ја избраната
единица користејќи TUNE +/ .
Употреба на аудио компоненти
по избор
 Знаците што не може да се прикажат се појавуваат како „_“.
 Следното не се прикажува:
 преостанато или вкупно време за репродукција на MP3-диск,
 преостанато време за репродукција на датотека
со MP3-формат.
 Следното не се прикажува правилно:
 поминатото време на MP3-датотека што е кодирана со VBR
(различна стапка на битови),
 имињата на папките и датотеките што не се во согласност
со форматот за наставки ISO9660 Level 1/ Level 2 или Joliet.
 Следното се прикажува:
 целосното време за репродукција на CD-DA диск (освен кога
е избран режимот PGM и плеерот не работи)
 преостанатото време за репродукција на песна на CD-DA диск
 преостанатото време за репродукција за CD-DA диск (само
кога е избран режимот за нормална репродукција за време
на репродукција)
 информации за ознаките ID3 за MP3-датотеки. Кога
се користат ознаки ID3 верзија 1 и верзија 2 за една иста
MP3-датотека, приказот на информациите за ознаката ID3
верзија 2 имаат предност.
 до 64 знаци за ознаката ID3, кога дозволените знаци се големи
букви (од A до Z), броеви (од 0 до 9) и симболи (˝ $ % ’ ( ) * + , – .
/ < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
“BT STBY” не се појавува во менито за поставувања, ако
BLUETOOTH-уредот не е регистриран на системот.
Притиснете DISPLAY  додека се прикажува
поставеното име на поврзаниот BLUETOOTH-уред
на екранот . Адресата на BLUETOOTH-уредот
се покажува на два наврати на екранот на системот
за време од 8 секунди.
Притиснете BLUETOOTH  на уредот. „DISCONNECT”
се појавува на екранот .
Зависно од типот на уредот со BLUETOOTH,
поврзувањето може да се откаже автоматски кога ќе
ја запрете репродукцијата.
Забелешки за информациите
на приказот
.
3 Притискајте /  за да изберете „ON” или
За проверување на адресата на поврзан
BLUETOOTH-уред
2
Поставување на функцијата
за автоматско влегување
во режимот на подготвеност
„AUTO STBY”, потоа притиснете
Може да управувате со уредот BLUETOOTH
поврзувајќи го со системот преку AVRCP.
Проверете го следново пред да репродуцирате
музика:
 Дали е вклучена функцијата BLUETOOTH
на BLUETOOTH-уредот.
 Дали е завршено спарувањето.
4
NFC овозможува размена на податоци само
со допирање на уредот на посочената локација.
Компатибилни паметни телефони се оние што
се опремени со функцијата NFC (компатибилен
оперативен систем: Android верзија 2.3.3 или
понова, со исклучок на Android 3.x).
Проверете ја интернет-страницата подолу
за информации за компатибилни уреди
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Притиснете VOLUME +/  на далечинскиот
управувач или свртете го копчето VOLUME 
на уредот налево или надесно за да ја
приспособите јачината на звукот.
5
Работете со уредот BLUETOOTH и изведете
поврзување со BLUETOOTH.
Кога ќе заврши спарувањето и ќе се воспостави
правилно поврзување со BLUETOOTH-уредот,
екранот  се менува во „BT AUDIO” од „PAIRING”
и индикаторот за BLUETOOTH  бавно трепка сино.
 Зависно од типот на BLUETOOTHуредот,
поврзувањето може да започне автоматски
откако ќе заврши спарувањето.
Забелешки
Изберете го изворот на звук.
Притискајте /  додека не се појави саканиот
.
извор на звук, потоа притиснете
За достапните извори на звук, погледнете
во чекор 1.
Откако ќе заврши изборот на извор на звук,
се појавува потврдниот екран за тајмер
на репродукција.
Притиснете / (power)  за да го исклучите
системот.
 Кога ќе се постави тајмерот за репродукција,
системот автоматски се вклучува околу 15
секунди (за FM, AM или DAB)(for FM, AM or
DAB*) или околу 90 секунди (за диск CD-DA или
USB-уред) пред меморираното време.
 Ако системот е вклучен во меморираното
време, тајмерот за репродукција не работи.
Внимавајте да не ракувате со системот додека
не се вклучи и не започне репродукција
со тајмерот.
* AM е достапно само за CMT-SBT100, или DAB само
за CMT-SBT100B.
Проверка на поставката
1
2
Притиснете TIMER MENU .
Притискајте /  за да изберете „SELECT”,
.
а потоа притиснете
диск CD-DA
Притискајте /  за да изберете „PLAY SEL”,
.
а потоа притиснете
 преостанатото време за репродукција на песна за
Поставката на тајмерот се појавува на екранот.
време на репродукцијата
 целосното преостанато време на репродукција
MP3-диск
 име на песната или датотеката
 име на изведувачот
 име на албумот
3
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка како за „Проверка
на поставувањето“ додека не се појави „OFF“
во чекор 3, а потоа притиснете .
Промена на поставката
Започнете од почеток од чекор 1.
Забелешки
 Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција е поставен на
радио станица, што сте ја поставиле со автоматско скенирање
(AUTO) или со рачно бирање (MANUAL) и ако ја промените
радио фреквенцијата или појасот по поставувањето на тајмерот,
ќе се смени и поставката за радио станица за тајмерот на
репродукција.
 Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција е поставен
на радио станица избрана од меморирана станица (мемориран
број 1 до 20) и ако ја промените фреквенцијата или појасот
на радио станицата по поставување на тајмерот, поставката
за радио станица за тајмерот нема да се смени. Бирањето
радиостаница за тајмерот е фиксно на станицата што
ќе ја поставите.
Совет
Поставката на тајмерот за репродукција останува важечка
сè додека не се откаже рачно.
Решавање проблеми
1
Осигурете се дека кабелот за напојување
е добро поврзан.
2
Пронајдете го проблемот во списокот подолу
и направете ја наведената поправка.
Контактирајте со најблискиот продавач на Sony
ако проблемот опстојува.
Ако индикаторот STANDBY 
трепка
Веднаш извлечете го кабелот за напојување
и проверете ја следната ставка.
 Има ли краток спој во кабелот на звучникот?
Откако индикаторот STANDBY  ќе престане
да трепка, повторно поврзете го кабелот
за напојување и вклучете го системот.
Контактирајте со најблискиот продавач на Sony
ако проблемот опстојува.
Општо
Системот не се вклучува.
 Дали кабелот за напојување е правилно поврзан?
Системот неочекувано влезе во режимот
на подготвеност.
 Ова не е дефект. Системот автоматски влегува
во режимот на подготвеност ако во текот на
15 минути немало операција или излезен
аудио сигнал. Погледнете во „Поставување на
функцијата за автоматско влегување во режимот
на подготвеност“.
Поставувањето на часовникот или
операцијата на тајмерот за репродукција
се откажани неочекувано.
 Ако помине околу една минута без операција,
поставувањето на часовникот или поставувањето
на тајмерот за репродукција се откажуваат
автоматски. Изведете ја операцијата повторно
од почетокот.
Нема звук.
 Осигурете се дека каблите на звучникот
се правилно поврзани.
 Проверете дали ги користите доставените
звучници.
 Свртете го копчето VOLUME  на уредот
во насоката на стрелките на часовникот или
притиснете VOLUME +  на далечинскиот
управувач за да ја зголемите јачината на звукот.
 Осигурете се дека слушалките се исклучени
од приклучокот за слушалки.
 Осигурете се дека надворешната компонента
е правилно поврзана со приклучокот AUDIO IN 
и поставете ја функцијата на AUDIO IN.
 Одредената станица можеби привремено
престанала да емитува.
 Нема рамнотежа помеѓу звукот од десно и од лево.
Проверете дали десниот и левиот звучник
се правилно поврзани.
 Поставете ги звучниците симетрично.
 Поврзете ги доставените звучници.
Се појавува сериозно зуење или шум.
 Поместете го системот подалеку од извори
на бука.
 Поврзете го системот во друг ѕиден штекер.
 Се препорачува користење приклучник
за наизменична струја со филтер за звук
(не се доставува).
Далечинскиот управувач не работи.
 Отстранете ги сите препреки помеѓу далечинскиот
управувач и сензорот за далечински управувач 
на уредот и поставете го уредот подалеку
од флуросцентни светла.
 Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот
за далечински управувач на уредот.
 Поместете го далечинскиот управувач поблиску
до системот.
CD-DA/MP3-диск
На екранот се појавува „LOCKED” 
и дискот не може да се отстрани
од фиоката за диск.
 Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony
или со локалниот овластен сервис за Sony.
Дискот или датотеката
не се репродуцира.
 Дискот не е завршен (диск CD-R или CD-RW на
којшто може да се додаваат податоци).
Звукот прескокнува или дискот не се
репродуцира.
 Избришете го дискот и ставете го одново.
 Поставете го системот на локација што е подалеку
од вибрации (на пример, врз стабилен држач).
 Осцилацијата на звучниците може
да е предизвикана од прескокнување на звукот,
зависно од нивото на јачината на звукот.
Оддалечете ги звучниците од уредот или
променете ја локацијата на звучниците.
Репродукцијата не започнува од првата
песна или датотека.
Се слушаат неколку радио станици
истовремено.
 Вратете се на нормална репродукција
со притискање на PLAY MODE  во режим
на запрена репродукција додека „PGM” и „SHUF”
 не исчезнат од екранот.
 Најдете локација и ориентација што обезбедуваат
добар прием, а потоа поставете ја антената
повторно.
 Соберете ги каблите за антена користејќи
комерцијални спојници за кабли, на пример,
и прилагодете ја должината на каблите.
Почетокот на репродукцијата трае
подолго од обично.
 Следните дискови можат да го зголемат времето
потребно за почеток на репродукцијата:
 диск снимен со комплицирана структура на
дрво,
 диск снимен во формат на повеќе сесии,
 диск со многу папки.
USB-уред
Поврзан е неподдржан USB-уред.
 Ако поврзете USB-уред кој не е поддржан, може
да настанат следниве проблеми. Проверете
ги информациите на интернет-страниците
за компатибилни USB-уреди со наведени
URL-адреси под „Репродукција на датотека
на USB-уред“.
 USB-уредот не се препознава.
 Имињата на датотеките или папките
не се прикажуваат на овој систем.
 Репродукција не е можна.
 Звукот скока.
 Има бучава.
 Се слуша изобличен звук.
Нема звук.
 USB-уредот не е поврзан правилно.
Исклучете го системот, а потоа повторно поврзете
го USB-уредот.
Има бучава, скокање или изобличен
звук.
 Поврзан е неподдржан USB-уред. Поврзете
поддржан USB-уред.
 Исклучете го системот, потоа повторно поврзете
го USB-уредот и вклучете го системот.
 Самите музички податоци содржат бучава или
звукот е изобличен. Веројатно шумот бил внесен
кога се создавале музичките податоци заради
условите на компјутерот. Во тој случај, избришете
ја датотеката и повторно испратете ги музичките
податоци.
 Бит-стапката што се користела за кодирање
на аудио датотеките е ниска. Испратете датотеки
кодирани со повисоки бит-стапки до USB-уредот.
„READING“ се прикажува подолго време
или е потребно долго време пред да
започне репродукцијата.
 Процесот на читање може да трае долго време
во следниве случаи.
 Постојат многу папки или датотеки
на USB-уредот.
 Структурата на датотеките е премногу сложена.
 Нема доволно простор во меморијата.
 Внатрешната меморија е фрагментирана.
Името на датотеката или папката (името
на албумот) не се прикажува правилно.
 Испратете ги музичките податоци до USB-уредот
одново, бидејќи податоците што складирани
во него веројатно се оштетени.
 Кодовите на знаци што системот може
да ги прикаже се следните:
 Големи букви (A до Z).
 Броеви (0 до 9).
 Симболи (< > * +, [ ] @ \ _).
Другите знаци се појавуваат како „_“.
USB-уредот не се препознава.
 Исклучете го системот и повторно поврзете
го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
 Проверете ги информациите на интернетстраниците за компатибилни USB-уреди
со наведени URL-адреси под „Репродукција
на датотека на USB-уред“.
 USB-уредот не работи правилно. Погледнете
во упатството за употреба доставено
со USB-уредот околу тоа како да се справите
со овој проблем.
Репродукцијата не започнува.
 Исклучете го системот и повторно поврзете
го USB уредот, а потоа вклучете го системот.
 Проверете ги информациите на
интернет-страниците за компатибилни USB-уреди
со наведени URL-адреси под „Репродукција
на датотека на USB-уред“.
Репродукцијата не започнува од првата
песна.
 Поставете го режимот за репродукција во режим
за нормална репродукција.
USB-уредот не може да се полни.
 Проверете дали USB-уредот е безбедно поврзан.
 Не може да се изврши полнење кога системот
е исклучен.
 Системот може да не го поддржува
USB-уредот. Проверете ги информациите
на интернет-страниците за компатибилните
USB-уреди.
Приемник
Се појавува сериозно зуење или
шум (трепка „STEREO” на прозорецот
на екранот ), или преносите не може
да се примат.
 Поврзете ја антената правилно.
 Најдете локација и ориентација што обезбедуваат
добар прием, а потоа поставете ја антената
повторно.
 Антените држете ги подалеку од уредот, кабелот
од звучникот или другите AV компоненти за да се
избегне собирање на звуци.
 Исклучете ја електричната опрема во близина.
Радио станицата DAB/DAB+ не се прима
правилно.
 Проверете ги сите компоненти на антената,
потоа изведете ја постапката за автоматско DAB
скенирање (погледнете „рачно спроведување
на автматското DAB скенирање (само за
CMT-SBT100B)“).
 Можеби тековната услуга DAB/DAB+ не е достапна.
Притиснете TUNE +/  за да изберете друга
услуга.
 Ако сте се преселиле во друга област, можно
е некои услуги/фреквенции да се промениле и нема
да може да ги изберете вообичаените преноси.
Изведете ја постапката на автоматско скенирање
DAB за повторно да ја регистрирате содржината
на преносите. (Изведувањето на оваа постапка
ги брише сите претходно поставени станици.)
Преносот DAB/DAB+ е прекинат.
 Проверете ја локацијата на системот или
наместете ја ориентацијата на антената за да
се зголеми означената вредност на квалитетот
на сигналот. За понатамошни детали за квалитетот
на сигналот погледнете во „Промена на екранот“.
Ресетирање на системот
на фабричките поставки
Ресетирајте го системот на фабричките поставки ако
не работи правилно.
Користете ги копчињата на уредот за да го
ресетирате системот на стандардните фабрички
поставки.
1
Исклучете го кабелот за напојување и потврдете
дека индикаторот STANDBY  не е запален.
Потоа повторно поврзете го кабелот
за напојување и вклучете го системот.
2
Притиснете и задржете   и /  на екранот
досека не се појави „RESET” на екранот.
Сите поставки што ги конфигурирал корисникот,
како меморираните радиостаници, тајмерот
и часовникот ќе се избришат.
Ако проблемот опстои откако ќе направите
сѐ што е наведено погоре, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
Пораки
CANNOT PLAY: Системот не може да репродуцира
аудио датотеки поради неподдржан формат
на датотека или поради ограничување
на репродуцирањето.
CAN’T PLAY: Сте поставиле диск што не може
да се пушти на овој систем, како што се CD-ROM
и DVD.
COMPLETE: Операцијата на меморираната станица
заврши нормално.
DATA ERROR: Се обидовте да репродуцирате
датотека што не може да се репродуцира.
ERROR: Работевте со системот за време
на иницијализацијата. Почекајте додека таа
заврши.
LOCKED: Фиоката за диск  е заклучена
и не можете да го отстраните дискот. Контактирајте
го најблискиот продавач на Sony.
NO DEVICE: Не е поврзан USB-уред или поврзаниот
USB-уред е отстранет.
NO DISC: Во плеерот нема диск или сте наместиле
диск што не може да се репродуцира.
NO MEMORY: Медиумот за меморија не е вметнат
во USB-уредот или системот не го идентификува.
NO STEP: Избришани се сите програмирани песни.
NO SUPPORT: Системот не го поддржува поврзаниот
USB-уред.
NO TRACK: На USB-уредот или на дискот нема
датотеки што може да се репродуцираат.
НЕ Е ВО УПОТРЕБА: Притиснавте копче што
не може да се репродуцира.
OVER CURRENT: Отстранете го USB-уредот
од приклучокот и исклучете го системот, а потоа
повторно вклучете го.
PUSH STOP: Притиснавте PLAY MODE  за време
на репродукција во функцијата на CD или на USB.
READING: Системот ги чита информациите
на дискот или на USB-уредот. Некои копчиња
не работат за време на читањето.
STEP FULL: Се обидовте да програмирате повеќе
од 25 песни или датотеки.
TIME NG: Времињата за почеток и крај на тајмерот
за репродукција се исти.
Мерки за претпазливост
Дискови што овој систем МОЖЕ
да ги репродуцира
 CD-DA аудио-дискови
 CD-R/CD-RW (аудиоподатоци на CD-DA песни
и MP3-датотеки)
Не користете празен диск CD-R/CD-RW. Тоа може
да предизвика негово оштетување.
Дискови што овој систем НЕ МОЖЕ
да ги репродуцира
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW освен оние снимени во музички
CD-формат или MP3-формат во согласност со
ISO9660 ниво 1/ниво 2, Joliet
 CD-R/CD-RW снимен во формат на повеќе сесии,
а не во затворена сесија
 CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање,
CD-R/CD-RW што имаат гребнатинки или
се валкани или CD-R/CD-RW снимени
со некомпатибилен уред за снимање
 CD-R/CD-RW што е неправилно завршен
 Дискови што содржат датотеки што не се MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)-датотеки
 Дискови со нестандарден облик (на пример срце,
квадрат, ѕвезда)
 Дискови на коишто е залепена леплива лента,
хартија или лепенка
 Изнајмени или користени дискови со пломби каде
што лепилото излегува околу пломбата
 Дискови со печатени ознаки направени со мастило
лепливо на допир
Забелешки за дисковите CD-DA
 Избришете го дискот со крпа за чистење
од центарот кон рабовите пред репродукција.
 Не чистете ги дисковите со растворувачи како што
се бензин, разредувач, комерцијално достапни
средства за чистење или антистатичен спреј
наменет за винилни плочи.
 Не изложувајте ги дисковите на директна
сончева светлина или на топлотни извори како
што се каналите за топол воздух и не оставајте
го во автомобил паркиран на директна сончева
светлина.
Безбедност
 Целосно отстранете го кабелот на напојување
(главен вод) од ѕидниот штекер (главен вод) ако
нема да го користите подолг временски период.
Кога го исклучувате системот од напојување,
секогаш држете го приклучокот. Никогаш не
извлекувајте го кабелот.
 Ако во системот влезе цврст објект или течност,
исклучете го и повикајте квалификувано лице
да го провери пред да го користите повторно.
 Кабелот за напојување со наизменична струја
може да се замени само во квалификуван сервис.
Поставување
 Не поставувајте го системот во накосена положба
или на места што се екстремно жешки, ладни,
прашливи или влажни или немаат соодветна
вентилација или се предмет на вибрации,
директна сончева светлина или јака светлина.
 Внимавајте кога го поставувате системот
на површини кои се посебно обработени
(на пример, со восок, масло, средство
за полирање) бидејќи може да се предизвикаат
дамки или обезбојување на површината.
 Ако системот се внесува директно од ладна
во топла локација или се поставува во многу
влажна соба, влагата може да кондензира
на леќите во CD-плеерот и да предизвика дефект
на системот. Во тој случај, отстранете го дискот
и оставете го системот вклучен околу еден
час сè додека не испари влагата.
Акумулирање топлина
 Загревањето на уредот за време на работата
е нормално и не е причина за аларм.
 Не допирајте ја кутијата ако е користена постојано
со голема јачина на звукот затоа што кутијата може
да биде жешка.
 Не блокирајте ги отворите за вентилација.
Ефекти на другите уреди
Уредите со BLUETOOTH и безжичен LAN (IEEE
802.11b/g) го користат истиот фреквентен појас
(2,4 GHz). Кога го користите уредот со BLUETOOTH
во близина на уред што ја има способноста за
безжичен LAN, може да се појави електромагнетна
пречка. Ова може да даде послаби стапки на пренос
на податоци, шум и неможност за поврзување. Ако
ова се случи, пробајте да го решите проблемот на
следните начини:
 Обидете се да го поврзете системот и мобилниот
уред со BLUETOOTH или уредот со BLUETOOTH
кога се наоѓате на барем 10 метри од опремата
со безжичен LAN.
 Исклучете го напојувањето на опремата
за безжичен LAN кога го користите уредот
со BLUETOOTH на растојание од 10 метри.
Ефекти врз другите уреди
Емитувањето радиобранови од системот може
да предизвика пречки во работата на некои
медицински уреди. Бидејќи пречката може
да предизвика дефект, секогаш исклучете
го напојувањето на системот, мобилниот телефон
со BLUETOOTH и BLUETOOTH-уредот на следните
локации:
 Во болниците, возовите и на авионите
 Во близина на автоматски врати или аларми
за пожар
Забелешки
 Системот поддржува функции за безбедност што
се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH како
средство за осигурување на безбедноста при користење
на технологијата BLUETOOTH. Сепак, оваа безбедност може
да не е доволна во зависност од поставките и други фактори.
Затоа секогаш бидете внимателни кога комуницирате
користејќи ја технологијата BLUETOOTH.
 Sony не е одговорен на ниту еден начин за штетите или
за другите загуби што настанале како резултат на протекување
информации за време на комуникација со користење
на технологијата BLUETOOTH.
 Комуникацијата преку BLUETOOTH не се гарантирана за сите
уреди со BLUETOOTH што го имаат истиот профил како системот.
 Уредите со BLUETOOTH што се поврзани со системот мора
да се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH што
ги пропишува BLUETOOTH SIG, Inc. и мора да се потврди дека
се соодветни. Сепак, дури и кога уредот е во согласност со
спецификациите на BLUETOOTH, може да постојат случаи
каде што карактеристиките или спецификациите на уредот
со BLUETOOTH го прават поврзувањето невозможно или
може да резултира со други начини на контрола, приказ или
ракување.
 Може да се појави шум или аудиото може да е исечено
во зависност од BLUETOOTH-уредот, што е поврзан
со системот, од средината за комуникација или од условите
на опкружувањето.
Спецификации
Дел со засилувач
Излезна моќност (номинално): 20 вати + 20 вати
(на 6 оми, 1 kHz, 1% THD)
RMS излезна моќност (референтно): 25 вати +
25 вати (за канал на 6 оми, 1 kHz)
Влезови/Излези
Овој систем на звучници не е магнетно заштитен
и сликата на блиските телевизори може да се
искриви под влијание на магнетното поле. Во тој
случај, исклучете го телевизорот, почекајте од 15 до
30 минути и вклучете го пак.
AUDIO IN (надворешен влез) приклучок:
Стерео мини приклучок, чувствителност 700 mV,
импеданца 47 килооми
 (слушалки) приклучок:
Стерео мини приклучок, 8 оми или повеќе
USB:
Поддржана бит-стапка:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Одмерени фреквенции:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
порта за USB: Тип A, 5 V DC 2,1 A
Чистете го овој систем со мека крпа делумно
натопена со слаб раствор на детергент. Не користете
каков било вид абразивни перничиња, прашок
за чистење или растворувачи, како на пример,
разредувачи, бензин или алкохол.
Безжична технологија
BLUETOOTH
Безжичната технологија BLUETOOTH е безжична
технологија со краток опсег што поврзува дигитални
уреди, како персонални компјутери и дигитални
фотоапарати. Користејќи ја безжичната технологија
Bluetooth, може да работите со уредите во опсег
од околу 10 метри.
Безжичната технологија BLUETOOTH обично се
користи помеѓу два уреда, но и еден уред може
да се поврзе со повеќе уреди.
Не ви требаат жици за да се поврзете, како кај
USB-поврзувањето, а не треба ниту да ги поставите
уредите свртени еден кон друг, како кај безжичната
инфрацрвена технологија. Технологијата може
да ја користите со еден уред BLUETOOTH во торбата
или во џебот.
Безжичната технологија BLUETOOTH е глобален
стандард што е поддржан од илјадници компании.
Овие компании произведуваат производи што
го исполнуваат глобалниот стандард.
Поддржана верзија и профили
на BLUETOOTH
Профил се однесува на стандарден збир
способности за различни способности
на производите со BLUETOOTH. Погледнете
„Спецификации“ за деталите за верзијата
и профилите со поддржан BLUETOOTH.
Забелешки
 За да користите уред со BLUETOOTH поврзан со системот,
тој мора да го поддржува истиот профил како и системот.
Забележете дека функциите на уредот со BLUETOOTH може
да се разликуваат во зависност од спецификациите на уредот,
дури и ако го има истиот профил како и системот.
 Споредено со аудиорепродукцијата на предавателот,
репродукцијата на системот е малку одложена поради
својствата на безжичната технологија BLUETOOTH.
Ефикасен опсег за комуникација
Уредите со BLUETOOTH треба да се користат
на околу 10 метри (непречено растојание) еден
од друг. Ефективниот опсег за комуникација може
да стане пократок под следните услови.
 Кога некоја личност, метален објект, ѕид
или друга пречка се наоѓа помеѓу уредите
со поврзување преку BLUETOOTH
 Локации каде што е инсталиран безжичен LAN
 Околу микробранови печки што се користат
 Локации каде што може да се појават други
електромагнетни бранови
Фреквенција
Ознака
Фреквенција
Ознака
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
* На овој систем фреквенциите се прикажуваат
со две децимални места.
Дел за BLUETOOTH
Систем за комуникација:
BLUETOOTH, стандардна верзија 3.0
Излез:
BLUETOOTH, стандардна класа за напојување 2
Максимален опсег за комуникација:
Видна линија приближно 10 м*1
Фреквентен опсег:
Појас од 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS
Компатибилни BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Профил
за напредна дистрибуција на аудио)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Профил
за далечинска контрола на аудио/видео)
Поддржан кодек:
SCMS-T
Пропусен опсег на пренос:
20 Hz – 20.000 Hz (со одмерни 44,1 kHz)
*1
Систем на звучници
Чистење на куќиштето
Табела на фреквенции на DAB/DAB+ (Појас-III)
Дел за CD-DA/MP3-плеер
Систем: Компактен диск и дигитален аудиосистем
Својства на ласерската диода
Времетраење на емисија: Продолжено
Излез за ласер*: Помалку од 44,6 μW
* Овој излез е мерка за вредност на растојание
од 200 мм. од површината на леќата
на објективот на Оптичкиот блок за прибирање
со отвор од 7 мм.
Реакција на фреквенција: 50 Hz – 20 kHz
Сооднос на сигнал наспроти шум: Повеќе од 90 dB
Динамички опсег: Повеќе од 90 dB
Дел за приемникот
Дел за AM-приемникот (само за CMT-SBT100):
Опсег на пребарување:
За моделите наменети за Европа:
531 kHz – 1,602 kHz (со интервал
на пребарување од 9 kHz)
Други модели:
530 kHz – 1,710 kHz (со интервал
на пребарување од 10 kHz)
531 kHz – 1,710 kHz (со интервал
на пребарување од 9 kHz)
Antenna: АM-врзувачка антена
Непосредна фреквенција: 400 kHz
Дел за FM-пребарувач:
Приемник за стерео FM, суперхетеродин FM
Антена: Антена за FM
Опсег на пребарување: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(во чекори од 50 kHz)
DAB/DAB+ дел за приемник (само за CMT-SBT100B):
Приемник за стерео FM, суперхетеродин DAB/FM
Појас на фреквенција*
Појас-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* За детали, погледнете во „Табела на фреквенции
на DAB/DAB+“ долу.
Antenna: Антена за DAB/FM
Услугите DAB/DAB+ се достапни само во земји/
региони што поддржуваат услуги DAB/DAB+.
Вистинскиот опсег може да се разликува
во зависност од фактори како пречки помеѓу
уредите, магнетно поле околу микробранова
печка, статичен електрицитет, чувствителност
на приемот, перформансите на антената,
оперативниот систем, софтверска апликација итн.
*2
Стандардните профили за BLUETOOTH ја
покажуваат целта на комуникацијата преку
BLUETOOTH помеѓу уредите.
Дел за звучниците
двонасочен систем на слушалки, Бас рефлекс
Вуфер: 100 мм, конусен тип
Tweeter: 40 мм, конусен тип
Димензии (Ш/В/Д)
Околу 150 мм × 240 мм × 220 мм
Маса: приближно 2,0 кг (на уред)
Општо
Побарувања за напојување:
За моделите наменети за Латинска Америка:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Други модели:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Потрошувачка на струја: 31 вати
Димензии (Ш/В/Д)
Приближно 290 мм × 106 мм × 221 мм
(со испакнатите делови)
Маса: Приближно 2,7 kg
Доставена дополнителна опрема: Далечински
управувач (RM-AMU171) (1), батерии R6
(големина AA) (2), кабел за напојување (1),
FM антена/AM-врзувачка антена (1)
(само за CMT-BT60), DAB/FM-оловна антена (1)
(само за CMT-BT60B), Упатство за користење
(овој прирачник) (1)
Дизајнот и спецификациите подлежат
на промени без претходно известување.
Потрошувачка на струја при мирување: 0,5 B
Download PDF