Sony | CMT-CPZ2 | Sony CMT-CPZ2 Упатства за употреба

2-887-635-11(1)
Микро HI-FI Кон
Конпонентен систем
Инструкции за употреба
GB
Одстранување на стар електричен и
електронски материјал
(Застапен во Европската Унија и други
Европски земји со одделен систем за
колекција)
Основни операции
Забелешки за вклучување дискови
Селектирање на изворот на музика
Овој симбол на продуктот или на неговото пакување
означува дека овој продукт не треба да биде третиран
како домашен отпад. Напротив, треба да биде однесен
до одредениот колективен пункт за рециклирање на
електричен и електронски материјал. Со безбедно
одстранување на овој отпад коректно, вие ќе
помогнете во превенција од потенцијалните негативни
последици за околината и човечкото здравје, што
може да биде предизвикано од несоодветно
одсранување на овој отпад. Рециклирањето на овој
отпад ќе помогне во сочувувањето на природните
ресурси. За подетални информации за рециклирањето
на овој продукт, ве молиме контактирајте ја вашата
локална. Цивилна канцеларија, вашиот сервис за
одстранување на домашниот отпад или продавницата
каде сте го набавиле овој продукт. Вклучени додатци:
Управувач за команди
Притиснете ги следниве копчиња (или притиснете
FUNCTION
неколкупати).
Притиснете
CD
на далечинското.
TUNER/BAND .
TAPE
на далечинското.
FUNCTION
непрекинатододека не се појави “MD”.
Да селектирате
CD
тјунер
Касета
Компонента (поврзана преку аудио кабел)
Отпечатен на 100% рециклирачка хартија која употребува
VOC (Volatile Organic Compound)-растително мастило.
© 2006 Sony Corporation
Освен за потрошувачите во САД
и Канада
Внимание
Овој алат е
класифициран како
CLASS 1 LASER
производ. Оваа
ознака ја има на
задниот дел.
Да го намалите ризикот од пож ар или електричен
удар, да не ги излож увате овој апарат на
дож д или влага.
Да го намалите ризикот од пожар, да не ја покривате
вентилацијата на овој апарат со весник, чаршави, завеси
итн.. И да не ставате запалени свеќи врз овој апарат.
Даго намалитеризикотод пож ар илиелектричен удар, данеоставате
опредметиполнисо течност, каконапример вазни,врзапаратот.,
Поврзете го апаратот до лесно достапен AC излез. Ако
забеле ите нешто невообичаено со апаратот, исклучете го
главниот приклучок од AC излезот веднаш.
Уредот да не се става во затворен простор како, полици
или вграден плакар.
Забелешки за удирното бирање
Само првите 9 карактери се покажуваат кога перформирате групно
барање, барање на траки,или барање на фајлови.
Забелешки за повторено репродуцирање
yСите траки или фајлови на диск репродуцираат повторно до пет
пати.
y “REP 1” индицира дека единечен фајл или трака се повторува
додека вие не ја стопирате.
Дотерување на звукот
Забелешки за репродукција на MP3 дискови
Да се дотера волуменот
притиснете VOLUME +/- на далечинското (или
свртете VOLUME контролата на апаратот) .
Забелешки за DualDiscs
CMT-CPZ2
yКога ќе го вклучите системот, дискот не е вовлечен во отворот за
диск додека “NO DISC” не се појави на екранот. Да не настојувате да
го внесете дискот додека “NO DISC” не се појави.
yАко внесете диск што не може да репродуцира на овој систем, ќе биде
автоматски исфрлен.
yДа не внесувате диск од 8 cm со адаптер. Правејќи го тоа, може да
направите системот лошо да функционира.
yКога ќе вадите диск, држете го по неговите краеви и извадете го
директно од отворот од дискот. Не ја допирајте површината.
DualDisc е двостран диск продукт кој ги соединува
DVDснимените материјали од една страна со
дигиталните аудио материјали од друга страна
Секако, бидејќи страната со аудио материјали не е
афирмирана по Compact Disc (CD) стандардите,
преслушување на овој продукт не е гарантирано.
За да
Генерирајте подинамичен звук
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Дотерајте ги
Притиснете
DSGX
на
апаратот.
EQ
на далечинското
неколкупати да селектирате
“BASS”или“TREBLE,” и
потоа притиснете+/на
далечинското неколкупати
(или влучете BASS или
TREBLE на единицата) за
дотерување на нивото.
звучните ефекти
Музички дискови кодирани со
технологија за заштита на
авторски права
Овој продукт е дизајниран да репродуцира дискови кои
се потврдени од Compact Disc (CD) стандард.
Неодамна, разни музички дискови кодирани со
технологија за заштита на авторски права се
промовирани од некои дискографски компании. Ве
молиме бидете внимателни бидејжи помеѓу тие
дискови, има некои кои не се потврдени од
CD стандард и може да не репродуцираат на овој
продукт.
Работа на CD/MP3 дискот
1
2
MPEG Layer-3 аудио кодирана технологија и
патентирано и лиценцирано од Fraunhofer IIS и
Thomson.
CD функционира.
Притиснете CD
на далечинското.
Внесете го дискот.
Внесете го дискот во просторот за диск
yДа не сочувувате други типови на фајлови или непотребни групи на
диск кој има MP3 фајлови.
yГрупите кои немаат MP3 фајлови се избегнати.
yMP3 фајлови се преслушуваат по редот како што се снимени на
дискот.
yСистемот репродуцира MP3 фајлови кои имаат “.MP3”наставка на
фајлот.
yАко има фајлови на дискот кои имаат “.MP3” наставка на фајлот,
но не се MP3фајлови, системот може да произведе шум или може
лошо да функционира.
yМаксималниот број на:
-групите е 256 (вклучувајже го основниот фолдер).
-MP3 фајлови е 511.
-MP3 фајлови и групи кои се вклучени на единечен диск е 512.
-нивоата на директориумите (структурата на фајловите)е 8.
yКомпатибилноста со сите MP3 шифрирани/пишани софтвери,
уреди за снимање, и средини за снимање не се гарантирани.
Некомпатибилни MP3 дискови може да предизвикаат шумови или
да го попречуваат звукот или може воопшто да не репродуцираат.
yАко дискот започне со CD-DA (или MP3) сесии, препознаен е како
CD-DA (или MP3) диск, и другите сесии не се повторуваат.
yДиск со мешан CD формат е препознаен како CD-DA (аудио)
диск.
1
2
насловот нагоре.
3
Пред користење на овој систем
3
Користете копчиња на системот да ја направите
следнава процедура.
1 Притиснете (power) да го вклучите
системот, потоа притиснете FUNCTION
неколкупати да ја смените функцијата на CD.
2
Звучници
3
Поврзете ги влошките на звучниците кои се вклучени
за да ги заштите звучниците од лизгање .
4
Бидете сигурни дека нема диск во отворот за
диск за да го заштитите CD механизмот.
Држете го (stop)/CANCEL и потоа притиснете
+ додека “LOCK” се појави.
DSGX
и
Исклучете го доводниот кабел.
Забелешки за користење на далечинското
y Со нормално користење, батериите треба да траат околу шест
месеци .
y Да не мешате стари со нови батерии, или да мешате различни
типови на батерии.
y Ако не го користите далечинското подолго време, извадете ги
батериите за да избегнете истекување или корозија.
За дотерување на часовникот
1
2
3
Лев звучник
Десен звучник
AM чворна антана
Вклучете го системот.
Притиснете
(power) .
Изберете го моделот за дотерување на
часовникот.
ПритиснетеCLOCK/TIMER SET
на
далечинското. Ако постојниот модел се појави на
на
екранот, притиснете
далечинското неколкупати да се појави “CLOCK
на
SET”и потоа притиснете ENTER
далечинското.
Дотерајте го времето.
Притиснете
на далечинското
неколку пати да го дотерате времето, а потоа
притиснете ENTER на далечинското.
Користете ја истата процедура да ги дотерате
минутите.
Дотерувањето на часовникот е изгубено кога ќе го
исклучите доводниот кабел или доколку снема
струја.
Притиснете
(pause)
на далечинското (или
CD
(play/pause) на апаратот). Да
севратите на play, притиснете го копчето
повторно
Стопирање
(stop) .
Вадење диск
Притиснете CD (исфрлање) (15)
на единицата апаратот
Селектирање
+/- (14). Или вклучете го
група на MP3 диск бројачот (12) на единицата и
притиснете PUSH ENTER (13)
на единицата (вклучете го бројачот (12) на единицата за
време на репродукција додека не
се појави “GROUP”, и потоа на
PUSH ENTER (13) на
единицата да селектирате група).
(назад/напред)
Селектирање
(11). Или вклучете го бројатрака или фајл
чот (12) на единицата или
притиснете PUSH ENTER
(13) на единицата. За
откажување, притиснете
CANCEL (18) на единицата.
Наоѓање точка
Држете надолу
(назад/
во трака или
брзо напред) (11) за време на
фајл
репродукција и ослободете го
копчето на саканата точка.
REPEAT (6) непрекинато
Селектирање
додека не се појави “REP” или
Repeat Play
“REP 1”.
Довод
Најдете локација и ориентација која овозмож ува
најдобар прием, и тогаш дотерајте ја антената
Чувајте ја антената подалеку од каблите за звучниците и
од доводниот кабел да се избегне создавање на
шумови.
Поврзете го доводниот кабел на ѕидниот штекер.
Ако приклучокот не одговара на ѕидниот штекер,
приклучете го вклучениот приклучен адаптер (само за
модели кои вклучуваат и адаптер).
FM кабел за антена
(Извлечете го хоризонтално
or
Ѕиден приклучок
Поврзете ја кафената страна
Притиснете PLAY MODE (5) неколкупати додека
плеерот запре.
Можете да одберете normal play (“
” за сите MP3
фајлови во групата на дискот), shuffle play (“SHUF”
“
SHUF*”), or program play (“PGM”).
* When playing a CD-DA disc,
operation as SHUF Play.
(SHUF) Play performs the same
Притиснет
(pause) (28) на далечинско
(или TAPE
(pause) (9) на
единицата). За продолжување,
повторно притиснете го копчето.
„ (stop) (18) на далечинско
(или TAPE „ (stop) (9) на
единицата).
(rewind/fast forward) (11).
Враќање или брзо
f
d
Совет
Ако селектирате “
” површината на лентата запира
автоматски после повторување на секвенците пет пати.
Менување на екранот
За менување
Информации на
екранот*
Режим на екран
(Видете долу.)
Притиснете
DISPLAY (4) непрекинато кога
системот е вклучен.
DISPLAY (4) непрекинато кога
системот е исклучен.
* На пример, можете да ги прегледате CD/MP3 информациите на
дискот, како траки или број на фајлови или имиња на групи
за време на нормална репродукција или вкупното врема на
репродукција додека плеерот е стопиран.
Системот ги нуди следните модели на екранот.
Режим на екран Кога системот е исклучен, 1)
Саат
Режим на
заштеда2)
1)
2)
Саатот е прикажан.
Екранот е исклучен да чува струја.
Тајмерот и саатот продолжуваат да
работат.
STANDBY индикаторот се пали кога системот е исклучен.
Кога системот е во Power Saving Mode, следниве функции не се
достапни:
-дотерување на часовникот.
-менување на CD моќта за раководење функции.
Забелешки за информациите на екранот
yСледниве не се покажуваат;
-вкупното време на репродукција за CD-DA диск зависно од
моделот за репродукција.
-вкупното време на репродукција за MP3 диск.
-останатото време за репродукција за MP3 фајл.
yСледниве не се покажуваат правилно;
-поминатото време на репродукција за MP3 фајл шифриран
користејќи VBR (вариабилно рангиран бит).
-имиња на групи или фајлови кои не ги следат или ISO9660
стандардот1, стандардот 2или Joliet во проширен формат.
yСледниве се покажуваат;
-ID3 прикачени информации за MP3 фајлови кога ID3 верзија 1 и
верзија 2 се користат.
-До 124 карактери на ID3 прикачена информација користејќи
горните букви (A до Z), бројки (0 до 9), и симболите (’< > * + , /
@ [ \ ] _).
Користење опции за аудио
компоненти
на апаратот).
Да госмените начинот на репродукција
Антени
. Скенирањето застанува
Старт на репродукција.
Притиснете
(play)
на далечинското (или CD
За
Паузирање
Кога го пренесувате овој систем
додека “AUTO”се појави.
Дотерајте ја саканата станица.
Притиснете +/- на далечинското (илиTUNING +/автоматски кога станицата е дотерана и тогаш
“TUNED” и“STEREO” (за стерео програми) се
појавува.
(play/pause)
Безбедно вклучување на системот
Селектирајте “FM”или “AM.”
Притиснете TUNER/BAND
неколкупати.
Селектирајте го моделот за дотерување.
Притиснете TUNING MODE
неколкупати
на системот)
За користење на далечинското
Лизгај и одстрани го капакот на одделот за батерии
и внеси две од добиените R6 (size AA) батерии,
страна прво со поларитети како што е покажано
подоле
Стопирање
Забелешки за репроукција на мултисесивни дискови
Слушање на радиото
со
За
Паузирање
Кога ќе одберете станица што нуди RDS
услуги, името на станицата се појавува на екранот.
Да се запре автоматскотоскенирање
Притиснете „ (stop)
на далечинското.
Да се одбере станица сослабсигнал
Ако “TUNED” не се појави и скенирањето не запре
притиснете TUNING MODE
неколкупати додека
“AUTO” и “PRESET” исчезне, и потоа притиснете +/на далечинското (или TUNING +/- на системот)
неколкупати додека ја одберете саканата станица.
Да се намали статичниотшум на слабата FM
стерео станица
Притиснете FM MODE (6) неколкупати додека
“MONO” се појави да се исклучи стерео рецепцијата.
Да се поврзат достапните слушалки
Поврзете ги слушалките на PHONES приклучокот
(19) на системот.
Да се поврзат достапни аналогни компоненти
Поврзете го достапните аналогни компоненти на
ANALOG IN приклучокот (20) на системот
користејќи аудио аналоген кабел (не е вклучен).
Исклучетеговолуменот на системот, и потоа притиснете
FUNCTION (8) неколкупати да селектирате “MD”.
Да се поврзе достапна дигитална компонента
Поврзете компонента со дигитална опција ставете
го џекот во CD DIGITAL OUT приклучокот (21)
на системот користејќи дигитален достапен кабел
(квадрат, не е достапен). Виеможете дигитално да
снимате од CD-DA диск на поврзаната компонента.
Забелешка
Неможетеданаправитедигиталноснимање на копиран заштитен диск
MP3 траки користејќи дигитални компоненти поврзани со овој
систем.
Репродукција на лента
1
2
Селектирајте ја функцијата за лента.
Притиснете TAPE (9) на далечинското.
Внесете ја лентата.
Притиснете TAPE
(eject) (9) на системот, и
внесете TYPE I (normal) лента во држачот за ленти
со страната што сакате свртена напред. Бидете
сигурни дека лентата не е слаба за да се избегне
оштетувањето на лентата или на површината на
лентата.
3
Притиснете DIRECTION (5) на системот неколкупати да селектирате “
” да репродуцира едната страна. Селектирајте “
” или “
” да
репродуцираат двете страни.
4
Стартувајте репродукција.
Притиснете
(play) (28) на далечинското
(или TAPE
(play) (9) на системот).
Притиснете го повторно копчето за
репродуцирање на задната страна.
Други операции
Несакани проблеми
Креирање сопствена CD програма
(Program Play)
Можетедасниматена TYPE I (normal) лента на два начина:
Користете ги копчињата на далечинското да креирате
сопствена програма.
1 Притиснете CD (16) да селектирате CD функција.
Притиснете PLAY MODE (5) неколкупати додека
2 “PGM” се појави додека плеерот е стопиран.
Притиснете
(11) неколкупати додека не
3 се појави бројот на саканата трака
Кога програмирате MP3 фајл, притиснете
+/- (14)
неколкупати да ја селектирате посакуваната група,
а потоа селектирајте го саканиот фајл.
Селектирана трака
или број
на фајлот
4
CD Синхронизирано снимање:
Можетедаснимитецело CD на лента.
Притиснете ENTER (13) да ја внесете траката
или фајлот на програмата.
“--. --” се појавува кога вкупното време надминува 100
минути за диск, или кога селектирате CD трака чиј број
21 или повеќе, или кога селектирате MP3фајл.
5
6
Да репродуцира вашата програма од траки и фајлови,
притиснете
(play) (28).
Можетедаснимате само деловите што ги сакате од изворот
на звук, вклучувајќи ги поврзаните аудио компоненти .
Користете ги копчињата на апаратот да го контролирате
снимањето.
1 Ставете ја лентата за снимање со страната на која
сакате да снимате свртена нанапред.
2
3
4
Да се избрише последната трака или фајлод
програмата
5
Совет
Моќетедакориститеударнибирање (12) на апаратот да селектирате
фајлови во чекор 3.
Одберете ударно бирање (12) и притиснете PUSH ENTER (13) на
апаратот да ја селекттирате посакуваната група, а потоа
селектирајте го саканиот фајл.
Притиснете TUNER MEMORY (29).
За рачно снимање:
Притиснете TAPE z REC (9).
Стартува снимањето.
Додека снимате, не можете да слушате други извори.
За CD Синхронизирано снимање:
Притиснете TAPE (pause) (9). Кога снимањето е
завршено, CD плеерот и површината на траката
застануваат автоматски. Ако на двете страни од
лентата било претходно снимано, и ако траката дојде
до крај на предната страна на некој дел од траката,
целата трака же се снима повторно од почеток на
задната страна.
За рачно снимање:
Притиснете TAPE (pause) (9), и започнете со
репродукција на посакуваниот извор на снимање.
Ако од тунерот се создаваат шумови за време на
снимањето, преместете ја соодветната антена да
го намалите шумот.
Дотерување на радио станици
Моќетедагидотератевашитеомиленирадиостаници и да ги
внесете веднаш со селектирање на соодветниот број
за дотерување.
КОристете ги копчињата на далечинското да дотерате
станици
1 Одберете ја саканата станица (видете “Слушање на
радио”).
За рачно снимање:
Селектирајте го саканиот извор за снимање.
Наместете ја лентата за снимање.За CD
Синхронизирано снимање:
Притиснете CD SYNCHRO (17).
Притиснете CLEAR (27) додека плеерот е стопиран.
Притиснете DISPLAY (4) неколкупати.
4
5
6
Притиснете +/- (11) неколкупати да го
селектирате посакуваниот одбран број.
Ако друга станица е веќе впишана на
селектираниот одбран број, станицата се
преместува на нова станица.
Притиснете ENTER (13).
Селектирајте го изворот на звук или
Осигурајте се дека доводниот кабел и кабелот
за звучник се правилно и цврсто поврзани.
2
Најдете го вашиот проблем во листата што следи, И
преземете ја индицираната соодветна акција.
Aко има проблем, контактирајте го Sony дилерот.
Ако STANDBY Индикаторот трепка
Веднаш исклучете го доводниот кабел, и
проверете ги следниве работи.
yАко вашиот систем има селектор за волтажа,
дали the селекторот за волтажа е дотеран на
соодветната волтажа?
y Дали + и - кабелот за звучник имаат краток спој?
Дали
ги користите соодветните звучници?
y
y Дали нешто ги блокира отворите за вентилација на
решетката на системот?
Откако STANDBY индикаторот (2) престанува да
трепка, повторно поврзете го доводниот кабел, и
вклучете го системот. Ако проблемот остане,
Контактирајте го вашиот најблизок Sony дилер.
подгответе ја лентата. За Play Timer:
(11) неколкупати додека
Притиснете
се појави саканиот извор на звук, а потоа
притиснете ENTER (13). Екранот го покажува
дотерувањето на тајмерот.
Генерално
Звукот доаѓа од еден канал, или левиот и
десниот волумен не се балансирани.
За Rec Timer:
Наместете ја лентата за снимање и притиснете
TAPE (9) да ја селектирате функцијата за лента.
Притиснете DIRECTION (5) на апаратот
” да снимате на
неколкупати и селектирајте “
” или “
” да снимате на
една страна, или “
двете страни.
Дагисменитестраните заснимање налентата,притиснете
(play) (28) неколкупати(“X” се појавува за снимање на предната, и “W” за задната страна), и потоа
притиснете „ (stop) (18).
Притиснете
(power) (1) да го исклучите
системот.
Системотсе вклучува околу 15 секунди пред
y Наместете го звучникот најсиметрично што можете.
y Поврзете
Притиснете CLOCK/TIMER SELECT (25),
(11) неколкупати додека
притиснете
“PLAY SEL” или “REC SEL” се појави, и потоа
притиснете ENTER (13).
Да гооткажете тајмерот
yАко го запрете CD Синхронизираното снимање со притискање CD
„ (stop) (18), траката запира откако ќе направи околу 4
секунди празно (неснимено) место пред да запре.
yКога снимате на двете страни, бидете сигурни да започнете од
предната страна.
Ако започнете од задната страна, снимањето запира на крајот од
задната страна.
пример, врз некој стабилен рафт).
y Наместете ги звучниците подалеку од системот, или
Да се смени дотерувањето
Репродукцијата не започнува од првата трака.
Стартувајте повторно од чекор 1.
y Вратете се на Normal Play со притискање на PLAY
MODE (5)неколкупати додека двете “PGM”и “SHUF”
да исчезнат.
работа.
- диск снимен со комплицирана дрвна структура.
- диск снимен во мултисесивен модел.
- диск што не бил завршен (диск во чија база може да
се додава).
- диск што има многу групи.
овозможуваат добар прием, и потоа дотерајте ја
антената повторно.
комерцијално достапна надворешна
антена.
y Чувајте ја антената подалеку од каблите на звучниците и о
доводниот кабел да избегнете создавање на звуци.
y Консултирајте го најблискиот Sony дилер ако
вклучената AM антена излегла од пластичниот држач.
y Поврзете
Површина на траката
Да го подобрите приемот на тунерот
Притиснете CLOCK/TIMER SET (25).
y Исчистете
ја основата и граничните ролери. Исто
така, Исчистете ја и демагнетизирајте ја главата на
лентата. Видете “Предупредување” за детали.
Исклучете годоводотна CD плеерот со користење на CD
функциите за менаџирање на доводот. По правило,
CD доводот е вклучен.
Не можете да го смените дотерувањето во Power Saving Mode.
Користете ги копчињата на далечинското за да го исклучите
доводот на CD плеерот.
1 Притиснете FUNCTION (8) неколкупати за да ја
изберете CD функцијата
(power) (1) да го исклучите
Откако “STANDBY” престанува да светка,
притиснете
(power) (1) додека држите CD
„ (stop) (18).
“CD POWER” и “OFF” се појавува. Со исклучениот
довод на CD плеерот, пристапното време на диско
се зголемува. Дасевклучидоводотна CD плеерот
повторно, повторете ја процедурата додека “CD
POWER” и “ON” се појават.
Да го наместите системот на фабричките дотерувања
Ако системот се уште не работи прописно, наместете го
системот на фабричките дотерувања. Неможетедагонаместите
системот на фабричко дотерување во Power Saving Mode.
Користете ги копчињата на апаратот да го наместите на
фабричките дотерувања.
1 Исклучете го и вклучете го доводниот кабел, и потоа
вклучете го системот.
2
За трака подолга од 90 минути
Дискови на кои овој систем МОЖЕ да
репродуцира
y CD-R/CD-RW (аудио податоци/MP3
y Поврзете ја прописно антената.
y Најдете ја локацијата и ориентацијата што
Тајмер за снимање:
Акоподоцнајакористите лентата заснимање, покријте го јазичето со
самолеплива трака.
Предупредувања
y Aудио CD
Тајмер за спиење:
2
Искршете го
јазичето на
касетата
y Поминува повеќе време додека наредниот диск започне со
Системот нуди три опции за тајмерот. Неможетевоисто
времедагиактивирате двете Play Timer и the Rec Timer
во исто време. Ако некое користите во комбинација
со Sleep Timer, Sleep Timer има приоритет.
Подгответе го изворот на звук.
За Play Timer:
Подгответе го изворот на звук, и притиснете
VOLUME +/- (17) да го дотерате волуменот.
Дастартуватеод одредена CD трака или MP3 фајл,
креирајте ваша сопсвена CD програма.
За Rec Timer:
Наместете на дотераната радио станица.
Искршете ја протекцијата за заштита од преснимување
од страна A или B како на илустрацијата
Стартувањето со работа одзема повеќе време од
вообичаено.
Да ја добиете дотераната радио станица, притиснете
TUNING MODE (5) неколкупати додека “PRESET”
се појави, а потоа притиснете +/- (11)
неколкупати да ја селектирате посакуваната
станица.
1
Да се заштити дискот од несекано
снимање
наместете ги на посебен рафт. На висок волумен,
вибрацијата на звучниците моќе да предизвика губење
на звукот.
Мoжете да се разбудите со CD, лента или тунер во
претходно одреденото време.
Добиени додатоци: Далечински управувач (1)/R6
(големина AA) батерии (2)/ AM антена (1)/FM
антена (1)/ Подлога за звучници (8)
US и надворешни патенти лиценцирани од Dolby
Laboratories. Дизајнот и техничките карактеристики
се предмет на менување без најава.
yЗаштеда на енергија: 0.3 W
yНе се употребувани халогенски материи
што горат на мрежната плоча.
yНе се употребувани халогенски материи
што горат во кутијата.
Чистете го системот со мека крпа слабо навлажнета
со слаб раствор на детергент. да не се користат
абразивни средсва, пашак за чистење или раствори
како бензин, разредувач или алкохол.
y Наместее го системот на место подалеку од вибрации (на
Се појавува прекумерна промена на звукот
или треперење или престанување.
Можете да снимате одредена радио станица во
одредено време.
Користете ги копчињата на далечинското за контролирањ
на Play Timer и the Rec Timer. Бидете сигурни дека сте
го наместиле часовникот.
Системот звучници не е магнетно заштитен, и
сликата на блискиот TV приемник може ма има
магнетни пречки.
Во оваа ситуација, исклучете го TV, чекајте 15 до 30
минути, и повторно вклучете го.
Ако нема подобрување, поместете ги звучниците
подалеку од TVприемникот.
Радио
FM стерео, FM/AM суперхетеродинамичен радио
FM радио:
Дотерување: 87.5 - 108.0 MHz (50 kHz чекор)
Антена: FM антена
Антенски терминал: 75 ohms небалансиран
Средна фреквенција: 10.7 MHz
AM радио:
Дотерување: 531 - 1,602 kHz (со дотерување
интервал од 9 kHz)
Антена: AM антена
Антенски терминал: Надворешна антена
Средна фреквенција: 450 kHz
Звучник
Звучен систем: 2-насочен, тип бас-рефлекс
Звучник
Вуфер: 13 cm dia., конусен тип
Високотонци: 2.5 cm dia.
Номинална импеданса: 4 ohms
Димензии (в/т/ш): Приближ. 178 × 240 × 280 mm
Тежина: Приближ. 3.7 kg нето по звучник
Општо
Потребнамоќ: 230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка: 60 watts
Димензии (в/т/ш) (без звучници): Приближ. 175 ×
240 × 295 mm
Тежина (без звучници): Приближ. 3.8 kg
Чистење на кутијата
Користење на тајмерите
Тајмер за репродуцирање:
За системот звучници
y Пребришете го дискот и наместете го.
Притиснете
системот.
не се става апаратот во нерамна позиција или
на локации кои се екстремно топли, ладни,
валкани, прашливи, или влажни или имаат
недостаток на адекватна вентилација, или објект
со вибрации, директно сонце или јако светло.
y Бидете внимателни кога го ставате апаратот или
звучниците на површини кои се специјално
третирани (пример,со восок, масло,политура) како
како флекање и дисколорација кои може да бидат
резултат на ова.
y Iако системот е донесен од ладна во топла
просторија или е наместен во многу влажна
просторија, влагата може да кондензира во
внатрешните леќи во CD плеерот, и да биде причина
системот да функционира лошо . Во ваква ситуација,
извадете го дискот, andи оставете го апаратот
вклучен неколку часа додека влагата испари.
операцијата е нормална и не е случај за аларм.
не ја допирате кутијата ако е користена подолго
на висок волумен бидејќи таа може да биде загреана.
y Да не се затвораат отворите за вентилација.
Звукот се губи, или дискот не репродуцира.
2
3
y Да
y да
CD/MP3 плеер
Повторете ги чекорите од 1 до 4 да сочувате
други станици.
МОжетедадотератедо 20 FM и 10 AMстаници.
Дотераните станици остануваат околу половина ден
дури и да го исклучите приклучниот кабел или ако
снема струја.
Можетедазаспиетесомузика. Оваа функција работи дури и
ако часовникот не е дотеран.
Притиснете SLEEP (30) неколкупати на
далечинското. Ако го селектирате “AUTO,” системот
автоматски се искличува откако постојната лента или
дискот запре,
или после 100 минути.
За местоположбата
y Температурата во апаратот се покачува додека
и
сензорот на далечинското (3) на апаратот, и
наместете го апаратот оддалечен од
флуоресцентно светло.
y Насочете го далечинското накај сензорот на системот.
y Наместете го далечинското поблиску до системот.
Тунер
Совети
Означува
y Одстранете ги пречките помеѓу далечинското
Совети
извор
(каблите) додека е поврзан на ѕидниот приклучок,
дури и ако самиот апарат е исклучен.
y Исклучете го комплетно доводниот кабел
од ѕидниот приклучок (струјата) ако не биде
користен за некој подолг период.
Кога ќе го исклучите апаратот секогаш истегнувајте го
кабелот.Никогаш не го исклучувајте само кабелот.
y Ако тврд објект или течност влезе во системот,
исклучете го системот, и проверете го со
квалифициран personnперсонал пред повторно
да почне да работи.
yAC доводниот кабел може да се смени со помош на
квалифициран сервис
За покачување на температурата
Екран
Далечиинското на функционира.
Голема влага или врева, или нема прием на
станицата.
(pause) (9).
Примери на екранот
го системот на различен приклучок за
струја.
y Инсталирајте филтер за врева (одделно достапен) на
доводниот кабел.
Да гопаузирате снимањето (Само за рачно
снимање
yСнимањето запира ако смените друга функција.
yНеможетедагоизвадитедискот за врема на CD Синхронизираното снимање.
COMPLETE : Дотераната операција завршила нормално.
LOCKED : Контактирајте го најблискиот Sony дилер.
NO DISC : Нема диск во плеерот, или сте ставиле
диск што не може да репродуцира.
NO STEP : Сите програмирани траки се
избришани.
NO TAB : Не можете да снимате бидејќи капакот за
заштита од преснимување бил одстранет од
касетата.
NO TAPE : Нема лента во отворот за лента
NOT IN USE : Одбиратеневалидникопче.
OVER : Стестигналедокрајотнадискот додека сте
притискале
(fast forward) (11) за време
на репродукцијата или паузата.
PUSH SELECT : Пробуватедагонаместитечасовникот или
тајмерот за време на операцијата на тајмерот.
PUSH STOP : Степритиснале PLAY MODE
за
време на репродукцијата.
SET CLOCK : Пробуватедагоодберететајмерот кога
часовникот не е дотеран.
SET TIMER : Пробуватедагоселектиратетајмероткога Play
Timer или Rec Timer не се дотерани.
STEP FULL : Пробуватедапрограмиратеповеќеод 25
лентиили фајлови(чекори).
TIME NG : Play Timer или Rec Timer времето на
почнување и завршување се дотерани во исто
време.
y Поврзете
Повторете ја истата процедура како погоре додека
“TIMER OFF” се појави, и потоа притиснете ENTER
(13).
yPlay Timer дотерувањето останува толку долго додека
дотерувањето на се откаже рачно.
yRec Timer се откажува автоматски откако Rec Timer е
активиран.
yВолуменот е намален на минимум додека трае Rec Timer.
y Апаратот не е исклучен од AC доводен
y Поместете го системот од изворот на врева.
дотераното време.
Ако системот е вклучен во одреденото време, Play
Timer и the Rec Timer нема да репродуцираат или
снимаат.
Повторнода гоактивирате или проверитетајмерот
ги само соодветните звучници
голема влага или врева.
Притиснете TAPE „ (stop) (9) или CD „ (stop) (18)
(само за CD синхронизирани снимање).
Забелешки
3
6
1
Да се запре снимањето
Притиснете TAPE
Дотеран број
Користете ја истaта процедура како во чекор 4 да
го наместите времето за запирање на
репродуцирањето или снимањето.
7
,”
(11) неколкупати да
Притиснете
селектирате “PLAY SET” или “REC SET” потоа
притиснете ENTER (13).
“ON TIME” се појавува, и индикаторот за часот се
појавува.
Дотерајте го времето да започне репродукцијата
или снимањето.
(11) неколкупати да го
Притиснете
наместите часот, а потоа притиснете ENTER
(13).
Се појавува индикаторот за минутите. Користете
ја претходната процедура да ги наместите
минутите.
5
За CD Синхронизирано
Да откажете програмирана репродукција
Прегледување на информацииза програмата, ,како
штосе бројот на траките на програмата
Спремете ја површината на лентата за снимање.
Притиснете FUNCTION (8) неколкупати да
селектирате работа со лента.
Притиснете DIRECTION (5) на апаратот
неколкупати и селектирајте “
” да снимите на
една страна, или “
” или “
” да снимате на
двете страни.
Дагисвртите страните за снимање на лентата,
(play) (9) неколкупати
притиснете TAPE
(“X” се појавува за снимање на предната, и “W” за
задната страна), и потоа притиснете TAPE „ (stop)
(9).
Подготовка за изворот на снимање.
Снимање:
Притиснете FUNCTION (8) неколкупати да ја
селектирате CD функцијата.
Ставете го дискот на кој сакате да снимате.
Кога снимате на група од MP3 disc, притиснете
PLAY MODE (5) неколкупати да селектирате“
па притиснете
+/- (14) неколкупати да ја
селектирате саканата група.
Дагиснимитесамовашите омилени CD траки по ваш
редослед, направете ги чекорите од 2 до 5
од“Креирајте ваша сопствена CD програма.”
Програмата е достапна додека вие не го извадите дискот. Да
се одбереистата програмаповторно, селектирајте CD
функции, а потоа притиснете
(play) (28).
Притиснете PLAY MODE (5) неколкупати додека
“PGM”исчезне додека плеерот е стопиран.
4
Рачно снимање:
Вкупно време на репродукција на
програмата
(including selected track or file)
Повторете го чекор 3 за време на 4 да
програмирате додатни траки или фајлови највеќе
до вкупно 25 траки или фајлови.
2
3
Снимање на лента
За безбедност
Пораки
Притиснете TAPE „ (stop) (9), DISPLAY (4) и
(power) (1) во исто време.
Сите кориснички конфигурации за дотерување,
како дотерани радио станици, тајмер, и часовник,
се избришани.
фајлови)
Дискови на кои овој систем НЕ МОЖЕ да
репродуцира
y CD-ROM
y CD-R/CD-RW подруги од оние снимени во музички
CD формат или MP3 формат потврден од ISO9660
стандард.
1/Level 2, Joliet или мултисесивен
y CD-R/CD-RW снимен со мултисесија кои не
завршиле со “затварање на сесијата”
y CD-R/CD-RW со сиромашен потенцијал за
снимање, CD-R/CD- RW thкои се изгребани или
валкани, или CD-R/CD-RW снимен со
некомпатибилен уред за снимање
y CD-R/CD-RW кој е некоректно завршен
y Дискови кои содржат фајлови поинакви од MPEG 1
Аудио стандард3 (MP3) фајлови
y Дискови со нестандардна форма (на пример,
срце, квадрет, ѕвезда)
y Дискови кои имаат лента, хартија, или етикета
залепена на нив
y Позајмени или користени дискови со закачени
траги каде лепакот оди позади трагата.
y Дискови кои имаат одпечатени наслови користејќи
мастило кое остеве трага кога ќе се допре
y8 cm диск со адаптер
Забелешки за дисковите
y Пред
работа, избришете го дискот со крпа за чистење
од центарот кон крајот.
со раствори како, бензин,
разредувач, или комерцијално достапни
чистачи или антистатичен спреј наменет за
винил LPs.
y Да не се изложува дискот на директна сончева
светлина или извори на топлина како извор на
топол воздух, да не се остава во кола паркирана на
директна сончева светлина.
y Дискот да не се чисти
За користење лента подолга од 90 минути време зе репродукција
не е препорачлива освен за подолго континуираноснимање
или репродукција.
Чистење на главата на лентите
Користете сув или мокар тип на касета за чистење (достапни одделно)
после секои 10 часови од употреба, пред да започнете важно
снимање, или после преслушување на стара лента. Грешка во
чистењето на главите на лентите моќе да предизвика
деградирање на квалитетот на звукот или
неспособност на системот да снима или репродуцира ленти. За
детали, барајте во инструкциите за чистење ленти.
Демагнетизирање на главите на лентите
Користете касета за демагнетизирање (одделно достапна) после
eсекои 20 до 30 часа на користење. Грешка во демагнетизирање
на главите на лентите моќе да предизвика зголемување на шумот,
губење на високофреквентни звуци, и неспособност за
комплетно чистење на лентите. За детали, побарајте инструкции
за демагнетизирање на касети
Технички карактеристики
Главна единица
Засилувач
DIN излезна моќ: 60 + 60 W (4 ohms at 1 kHz, DIN)
Непрекината RMS излезна моќ: 75 + 75 W (4 ohms at 1
kHz, 10% THD)
Излези
CD DIGITAL OUT: Optical Wavelength: 660 nm
Слушалки (stereo mini jack): Прифаќа слушалки со
импенданса од 8 ohms или повеќе
Звучник: Прифаќа импенданса од 4 ohms
CD плеер
Систем: Компактабилен диск и дигитален аудио
систем
Ласерски карактеристики
Времетраење: Непрекинато
Ласерски излез*: Помалку од 44.6μW
* Овој излез е мерен на растојание од 200 мм од
објективна леќа на Optical Pick-up Block со 7 mm
отвор.
Фреквенција: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Бранова должина: 770 - 810 nm
Касетофон
Систем за снимање: 4-ленти 2-канала, стерео
Download PDF

advertising