Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Водич за брзо поставување и почеток

A
1
Уживајте во музиката со Xperia/
iPhone преку безжична мрежа
Водич за брзо поставување
Воспоставување на безжична врска помеѓу овој систем
и безжичен LAN рутер со WPS
Проверете дали мрежниот (LAN) кабел е исклучен
од системот, а потоа поврзете го кабелот за
напојување.
2 Притиснете
го / копчето за да го вклучите
системот.
3 Црвениот
STANDBY индикатор се гаси, а потоа
започнува да трепка во прозорецот за приказ.
Може да поминат неколку минути пред
Ова упатство е водич за поставување, за уживање во музиката од вашиот Xperia (или Xperia Tablet)/iPhone
(или iPad/iPod) со DLNA или AirPlay функција преку безжична мрежа.
STANDBY индикатор
/ копче
да почне да трепка.
Прозорец за
приказ
6 Држете
го притиснато неколку секунди копчето WPS
на безжичниот LAN рутер.
Кај некои рутери мора да
продолжите со притискање
на WPS копчето.
7 „CONNECT“
ќе почне да трепка откако „WPS” трепка
неколку десетици секунди во прозорецот за приказ на
системот, по што ќе засвети
завршено.
Ако
не се појави во рок од 5 минути, можно е дека поставувањето не
е правилно завршено. Во тој случај, продолжете повторно од чекор 4.
поврзувањето
Ако поставувањето и понатаму е неуспешно, обидете се со
на другата страна од ова упатство.
Кога поврзувањето помеѓу вашиот паметен телефон и безжичниот LAN рутер
е завршено, одете на следново.
За корисник на Xperia
Репродукција на музика складирана на Xperia
За корисник на iPhone
Репродукција на музика складирана на iPhone
За да ја користите безжичната мрежа, неопходен е безжичен LAN рутер (вклучувајќи и пристапна точка).
Аудиосистем за домашна употреба
4-464-271-11(1) (MK)
© 2013 Sony Corporation
4 Притиснете
го OPTIONS копчето на далечинскиот
управувач за да прикажете „BT/NW STBY“. Притиснете
За случаите подолу, погледнете го упатството за работа на овој систем.
 За репродукција на музика со друг паметен телефон или персонален компјутер
 Кога „WALKMAN“ апликацијата* не е инсталирана на вашата Xperia
SSID
Безбедносен клуч
5 Кога
ќе се појави „OK“ (Во ред) екранот, притиснете
го копчето .
9 Воспоставете
безжична врска помеѓу вашиот паметен
телефон и безжичниот LAN рутер.
За корисник на Xperia
Поврзување на Xperia со безжичен LAN
За корисник на iPhone
Поврзување на iPhone со безжичен LAN
Репродукција на музика складирана на Xperia
 Вчитајте ја
Постои ли WPS копче на вашиот
безжичен LAN рутер?
Воспоставување на безжична врска помеѓу овој
систем и безжичен LAN рутер со WPS
SSID:
Безбедносен клуч:
//
Поврзување на Xperia со безжичен LAN
Да
Погледнете во упатството за работа на безжичниот LAN рутер.
Ако „WPS“ не се појави
почекајте околу 2 минути.
„WPS“ трепка.
 За репродукција на музика со BLUETOOTH
8 Осигурете
се дека вашиот безжичен LAN рутер е вклучен.
Имајте ги вашите SSID и безбедносниот клуч при рака.
го / копчето неколку пати за да изберете „WPS“,
а потоа притиснете го
копчето.
CMT-SBT300W/SBT300WB
Изберете го SSID кој
го имавте во чекор
8 од списокот на
мрежи, и внесете го
безбедносниот клуч
за да се поврзете.
За детали, погледнете
во упатството за
работа на Xperia.
Допрете на [Settings]
(Поставки).
откако поврзувањето е
апликацијата
([WALKMAN]).
 Допрете ја иконата
и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
„NETWORK“
(МРЕЖА) се
појавува на екранот
на системот за време
на репродукција
на музиката.
Допрете на [Wi-Fi].
Поврзување на iPhone со безжичен LAN
Репродукција на музика складирана на iPhone
([Music]  Допрете ја иконата
и изберете
(Музика) апликацијата).
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
 Вчитајте ја
Не
Изберете го SSID кој
го имавте во чекор
8 од списокот на
мрежи, и внесете го
безбедносниот клуч
за да се поврзете.
За детали, погледнете
во упатството за
работа на вашиот
iPhone.
Воспоставување на безжична врска помеѓу овој
систем и безжичен LAN рутер со Xperia/iPhone
апликацијата „NS Setup“
* Можно е вашата Xperia да ја нема „WALKMAN“ апликацијата. Во тој случај, оваа функција не може да се користи. Со оваа функција, можете да слушате
музика со некои модели на „WALKMAN“, но за таа цел, можно е да им е потребно поинакво управување. За детали, погледнете во упатството за работа
на вашиот „WALKMAN“.
Допрете на [Settings]
(Поставки).
Допрете на [Wi-Fi].
„AirPlay“
се појавува
на екранот
на системот
за време на
репродукција на
музиката.
B
1
Воспоставување на безжична врска помеѓу овој систем и безжичен LAN рутер со Xperia/iPhone апликацијата „NS Setup“
Можете да воспоставите безжична врска помеѓу овој систем и вашиот безжичен LAN рутер со преземање на апликацијата „NS Setup“ на вашиот паметен телефон и управувајќи со неа како што следи.
2 Осигурете
се дека вашиот безжичен LAN рутер е вклучен.
Имајте ги вашите SSID и безбедносниот клуч при рака.
Проверете дали мрежниот (LAN) кабел е исклучен
од системот, а потоа поврзете го кабелот за
напојување.
STANDBY индикатор се гаси, а потоа
3 Притиснете го / копчето за да го вклучите системот. 4 Црвениот
започнува да трепка
во прозорецот за приказ.
Погледнете во упатството за работа на безжичниот LAN рутер.
STANDBY индикатор / копче
Прозорец
за приказ
Може да поминат неколку минути пред
да почне да трепка.
Изведете го поставувањето со помош на „NS Setup“ апликацијата
за паметни телефони.
За корисник на Xperia
Поставување на Xperia
За корисник на iPhone
Поставување на iPhone
SSID
Безбедносен клуч
SSID:
Безбедносен клуч:
Поставување на Xperia
Репродукција на музика складирана на Xperia
 Преземете ја бесплатната  Изведете го поставувањето со помош на [NS Setup] апликацијата.
 Вчитајте ја
„NS Setup“ апликација
од „Google Play“.
Системот прави проверка
дали поставувањето
е правилно изведено.
Почекајте неколку минути
додека се појави следниот
екран.
Ако се појави  од
„Отстранување на
проблеми” подолу, следете
ги неговите напатствија.
Системот се подготвува за
поставување на безжичната
врска. Почекајте неколку
минути додека се појави
следниот екран
За преземање
со 2D код.
Допрете на [NS
Setup].
Допрете на
[Let’s get started]
(Да започнеме).
Изберете го SSID кој
го имавте во чекор 2.
Внесете
го безбедносниот
клуч којшто го имавте
во чекор 2.
Допрете на [Play test sound] (Репродуцирај
звук за тестирање) за да ја потврдите работата
на системот преку репродукција на звук
за тестирање.
Репродукција на музика складирана на iPhone
 Преземете ја бесплатната  Изведете го поставувањето со помош на [NS Setup] апликацијата.
Системот се
подготвува за
поставување на
безжичната врска.
Почекајте неколку
минути додека се
појави следниот екран
Ако се појави  од
„Отстранување на
проблеми” подолу,
следете ги неговите
напатствија.
Допрете на
[Settings]
(Поставки).
Допрете на [Wi-Fi].
Допрете на [Sony_Wireless_...]
(Безжично поставување на
Sony...)*1 за да додадете знак
за потврдување, а потоа
вратете се на главниот
екран.
Допрете на
[NS Setup].
Допрете го
[Let’s Get Started]
(Да започнеме).
Системот прави
проверка дали
поставувањето е
правилно изведено.
Почекајте неколку
минути додека се
појави следниот екран
Ако се појави  или
 од „Отстранување
на проблеми” подолу,
следете ги неговите
напатствија.
Изберете го SSID
кој го имавте
во чекор 2.*2
Внесете го
безбедносниот
клуч којшто го
имавте во чекор 2.
*1 Може да поминат неколку минути додека се појави [Sony_Wireless Audio_Setup]. Ако не се појави, ресетирајте го системот следејќи го „За да го ресетирате системот“ во „Отстранување на проблеми”. *2 Ако не се појави SSID, допрете ја
иконата и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
„AirPlay“
се појавува
на екранот
на системот
за време на
репродукција
на музиката.
Допрете на [Play test
sound] (Репродуцирај
звук за тестирање) за
да ја потврдите работата
на системот преку
репродукција на звук
за тестирање.
иконата горе десно, за да го ажурирате екранот.
Ресетирајте го системот како што следи.
Исто така, ресетирајте го системот ако „Sony_Wireless_Audio_Setup“ не се појавува за време на поставувањето на iPhone.
Екраните подолу може да се појават за време на поставувањето. Во овие случаи, следете ги нивните упатства.

Ако се појави  или ,
ресетирајте го системот
следејќи ги чекорите
во „За да го ресетирате
системот“, прикажано
десно. Потоа повторно
изведете ги постапките за
поставување, започнувајќи
од првиот чекор од  во
„Поставување на Xperia“ или
„Поставување на iPhone“.
([Music] (Музика)
апликацијата).
За да го ресетирате системот
Отстранување проблеми

 Допрете ја
 Вчитајте ја
„NS Setup“ апликација
од „Apple Store“.

и изберете
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
„NETWORK“ (МРЕЖА)
се појавува на екранот
на системот за време на
репродукција на музиката.
Поставување на iPhone
За преземање
со 2D код.
 Допрете ја иконата
([WALKMAN]
апликацијата).

Ако се појави ,
повторно изведете
ги постапките
за поставување,
започнувајќи од
првиот чекор од 
во „Поставување
на iPhone“.
Ако се појави ,
постапете следејќи
ги напатствијата на
екранот.
Ако и потоа поставувањето
не успее, или „NO CONNECT“
(НЕ Е ПОВРЗАНО) се појави
во прозорецот за приказ
на системот, ресетирајте
го системот следејќи ги
чекорите од „За да го
ресетирате системот“,
прикажано десно.
1
Исклучете го кабелот за напојување од ѕидниот штекер и осигурете се дека STANDBY индикаторот не свети. Потоа
повторно приклучете го кабелот за напојување и вклучете го системот.
2
Држете ги притиснати копчињата  (стоп) и / на системот, се додека не се појави „ALL RESET“.
STANDBY индикатор
/ копче
 (стоп) копче
Download PDF