Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Упатства за употреба

Аудио систем за
домашна употреба
Почеток
Операции
Мрежни поврзувања
Упатство за работа
Дополнителни
информации
Отстранување на
проблеми
Мерки на претпазливост/
Спецификации
CMT-SBT300W/SBT300WB
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот
од пожар, не покривајте
го отворот за вентилација
на апаратот со весници,
прекривки, завеси итн.
Не изложувајте го уредот
на извори на отворен оган
(на пример, запалени свеќи).
За да го намалите ризикот
од пожар или електричен шок,
не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не
поставувајте на него предмети
што се наполнети со течности,
како на пример, вазни.
Бидејќи главниот приклучок се
користи за да се исклучи делот
од главните водови, поврзете
го делот со лесно достапен
AC штекер. Ако забележите
неправилности во делот,
веднаш исклучете го главниот
приклучок од штекерот за
наизменична струја.
Не монтирајте го апаратот во
затворен простор, како што
е полица за книги или вграден
шкаф.
Не изложувајте ги батериите
или апаратите што имаат
монтирана батерија на
прекумерна топлина, како
на пример, сончева светлина
или оган.
Уредот не е исклучен од
главниот довод сè додека
е поврзан во приклучокот
со наизменична струја, дури
и ако самиот уред е исклучен.
Оваа опрема е тестирана
со кабел за поврзување
пократок од 3 метри при што
е утврдено дека е усогласена
со ограничувањата поставени
во Директивата EMC.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички
инструменти со овој производ
ќе ја зголеми опасноста за
повреда на очите.
2МК
Оваа направа е класификувана
како производ CLASS 1 LASER.
Овој знак е лоциран на
надворешна страна одзади.
За потрошувачите во
Австралија
Опремата треба да се постави
и да работи на растојание од
најмалку 20 cm или повеќе
меѓу радијаторот и телото на
личноста (не вклучувајќи ги
екстремитетите: дланките,
зглобовите, стапалата
и глуждовите).
За потрошувачите во
Европа
За поврзување на
компјутерите домаќини и/или
периферните уреди мора да се
користат соодветно заштитени
и вземјени кабли и
приклучоци.
Притисокот од прекумерниот
звук од слушалките може да
предизвика загуба на слухот.
Напомена за
потрошувачите:
следните информации
се применливи
само за опремата
продадена во земјите
што ги применуваат
директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од
или во име на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Прашањата
поврзани со усогласеноста на
производот со законодавството
на Европската унија треба да
се упатат до овластениот
претставник, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните
документи за услуги или
гаранција за какви било
прашања во врска со услугата
или гаранцијата.
Со ова, Sony Corp., изјавува
дека оваа опрема е во
согласност со суштинските
барања и другите важни
одредби од Директивата
1999/5/EC.
За детали, посетете ја
следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Фрлање
на стара
електрична
и електронска
опрема
(применливо
во Европската
Унија и во други европски
земји со засебни собирни
системи)
Овој симбол на производот
или на неговата амбалажа
посочува дека со овој производ
не треба да се постапува како
со домашен отпад. Наместо
тоа, треба се предаде на
применливото збирно место
за рециклирање на електрична
и електронска опрема. Со
правилно отстранување на
овој производ ќе помогнете
да се спречат потенцијални
негативни последици за
животната средина и за
здравјето на луѓето кои инаку
може да се предизвикаат со
несоодветно постапување
со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на
материјалите ќе помогне
при заштита на природните
богатства. За подетални
информации за
рециклирањето на овој
производ, контактирајте
со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за
отстранување домашен отпад
или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
Само за Европа
Фрлање на
потрошени
батерии
(применливо
во Европската
Унија и во други европски
земји со засебни собирни
системи)
Овој симбол на батеријата или
на пакувањето посочува дека
батеријата што се испорачува
со овој производ не треба
да се третира како домашен
отпад.
Овој симбол може да се
користи во комбинација
со хемиски симбол кај
определени батерии.
Хемиските симболи за
жива (Hg) или олово (Pb)
се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005%
жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување
на овие батерии ќе помогнете
да се спречат потенцијално
негативни последици за
животната средина и за
здравјето на човекот коишто
инаку може да се предизвикаат
со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата.
Рециклирањето на
материјалите ќе помогне
за заштита на природните
богатства.
Во случај кога производите
бараат трајна поврзаност
со вметната батерија,
оваа батерија треба да ја
замени само квалификувано
лице заради безбедност,
функционалност или
интегритет на податоците.
За да бидете сигурни дека
со батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го
потрошениот производ
на применливото збирно
место за рециклирање на
електрична и електронска
опрема.
Погледнете го поглавјето
за тоа како безбедно да ја
отстраните батеријата од
производот за сите други
видови батерии. Предадете ја
батеријата на применливото
збирно место за рециклирање
на потрошени батерии.
За подетални информации
за рециклирањето на овој
производ или батеријата,
контактирајте со вашата
локална месна заедница,
вашиот сервис за
отстранување домашен отпад
или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
3МК
Пред да ракувате со овој систем
Дефектите кои се јавуваат при
нормална употреба на системот ќе
бидат поправени од страна на Sony
во согласност со условите утврдени
во ограничената гаранција за овој
систем. Меѓутоа, Sony нема да биде
одговорен за било какви последици
кои би произлегле од неможноста
за репродукција, предизвикана од
оштетениот или дефектен систем.
Музички дискови кодирани
со технологиите за заштита
на авторските права
Овој производ е дизајниран да
репродуцира дискови коишто се
усогласени со стандардот за компактен
диск (CD). Во последно време, некои
продукциски куќи нудат на пазарот
музички дискови што се шифрирани со
технологиите за заштита на авторските
права.
Бидете свесни дека меѓу овие дискови
постојат и такви што не одговараат
на стандардот за CD и може да не
се репродуцираат на производот.
Забелешка за DualDisc
DualDisc е диск со две страни што
репродуцира DVD снимен материјал
на едната страна и дигитален аудио
материјал на другата страна. Сепак,
бидејќи страната за аудио материјал
не е во согласност со стандардот за
компактен диск (CD), репродукцијата
на овој производ не е гарантирана.
4МК
Содржина
Пред да ракувате со овој систем ........................................................ 4
Карактеристики на овој систем .......................................................... 8
Уживање во музика од различни извори ....................................... 8
Уживање во музика преку мрежи .................................................. 8
Почеток
Локација и функција на контролите................................................... 9
Уред (предна страна) ..................................................................... 9
Далечински управувач .................................................................10
Поврзувања ......................................................................................... 13
Поврзување на антени, звучници и на кабелот за напојување ....... 13
Поврзување на iPod/iPhone/iPad или USB уред ............................. 14
Подготовка на антената за безжичен LAN ..................................... 15
Поставување на подлошките за звучниците ................................... 16
Вметнување на батериите ................................................................. 17
Поставување на часовникот .............................................................. 18
Операции
Репродукција на CD-DA/MP3 диск .................................................... 19
Создавање сопствена програма (репродукција на програма)......22
Репродукција на iPod/iPhone/iPad .................................................. 24
Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели ..................................... 24
Полнење на iPod/iPhone/iPad ......................................................25
Репродукција на датотека на USB уред.............................................27
Полнење на USB уред .................................................................. 29
Подготовка за BLUETOOTH поврзување .......................................... 30
Спарување на системот со BLUETOOTH уред ................................. 31
Поврзување со еден допир (NFC) ..................................................33
Слушање музика преку BLUETOOTH поврзување ...........................35
5МК
Мрежни поврзувања
Како да ја поврзете вашата мрежа................................................... 37
Поставувања за безжична мрежа .................................................... 38
Опција 1: Начин со користење на апликација
за паметни телефони или таблети
(Android уред/iPhone/iPod touch/iPad) .................................... 38
Опција 2: Начин со рачно поставување, со користење
на скен на пристапна точка (за компјутер/Mac) ....................... 39
Опција 3: Начин со притискање на WPS копче на
пристапна точка која поддржува WPS ......................................41
Поставувања на жични мрежи ......................................................... 42
Опција 4: DHCP начин .................................................................. 42
Слушање на аудио содржина преку DLNA
(Digital Living Network Alliance) ...................................................... 43
Слушање на аудио содржина на компјутер со Windows 8 ............. 44
Слушање на аудио содржина на компјутер со Windows 7 ............. 48
Слушање на аудио содржина на компјутер со
Windows Vista/Windows XP ...................................................... 50
Користење на интернет музички стриминг (Музички услуги) ....... 53
Подготовка на вашиот мобилен уред за контролер ...................... 53
Уживање во интернет музички стриминг ..................................... 54
Користење на AirPlay ......................................................................... 56
Користење на „WALKMAN“ апликацијата на
Xperia/Xperia Tablet ........................................................................ 58
Дополнителни информации
Слушање радио.................................................................................. 59
Барање радио станица ................................................................ 59
Претходно меморирање радио станици ...................................... 60
Рачно изведување на автоматското скенирање на DAB
(само кај CMT-SBT300WB) ........................................................ 60
Употреба на аудио компоненти по избор ....................................... 62
Поставување на функцијата за автоматско влегување
во режимот на подготвеност ........................................................ 63
Поставување на BLUETOOTH/режим на подготвеност
на мрежа.......................................................................................... 64
Ажурирање на софтверот ................................................................. 65
Прилагодување на звукот ................................................................. 66
Промена на екранот .......................................................................... 67
Употреба на тајмерите ...................................................................... 68
Поставување на тајмерот за заспивање ....................................... 68
Поставување на тајмерот за репродукција ................................... 68
6МК
Отстранување на проблеми
Отстранување на проблеми .............................................................. 71
Пораки .................................................................................................77
Мерки на претпазливост/Спецификации
Мерки за претпазливост ....................................................................79
BLUETOOTH безжична технологија ................................................... 81
Спецификации ................................................................................... 83
7МК
Карактеристики на овој систем
Уживање во музика од различни извори
страница 19
страница 27
Mузичко CD
USB уред
страница 24
страница 59
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Надворешна
компонента
страница 62
* AM е достапно само кај CMT-SBT300W, или DAB е достапно само кај CMT-SBT300WB.
Уживање во музика преку мрежи
страница 53
страница 56
страница 58
Музички услуги
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
страница 30
страница 43
Совет
Системот е опремен со DSEE функцијата, за да се репродуцира чист висок тон и покрај
деградацијата предизвикана од компресија.
Тој репродуцира звук од високо компресирани извори како што е MP3, со природен
и експанзивен звук близок до оригиналот.
DSEE функцијата автоматски се активира кога ќе го препознае форматот на изворот
на звукот.
8МК
Почеток
Локација и функција на контролите
Почеток
Уред (предна страна)
Забелешка за функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност
Овој систем автоматски влегува во режим на подготвеност ако во текот на 15 минути
немало операција или излезен аудио сигнал. Стандардно, функцијата за автоматско
влегување во режим на подготвеност е активирана. За да ја деактивирате, погледнете
на страница 63.
9МК
Далечински управувач
Далечински управувач: CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER и AUDIO IN
FUNCTION копчиња
Притиснете го соодветното копче
за функцијата која сакате да ја
активирате.
 BLUETOOTH копче/индикатор
Користете го за да се поврзете/ја
прекинете врската со BLUETOOTH
уред или за да изведете постапка
за спарување (страница 32, 32, 36).
Сијаличката во средината го покажува
статусот на BLUETOOTH поврзувањето.
За детали, погледнете „За индикаторот
за BLUETOOTH” (страница 30).
  (репродукција/пауза) копче
Користете го за да ја започнете или
да ја паузирате репродукцијата на
CD-DA или MP3 диск, или датотека
на поврзаниот iPod/iPhone/iPad,
USB уред or BLUETOOTH уред.
  (стоп) копче
Користете го за да ја запрете
репродукцијата на CD-DA или MP3
диск, или на датотека на поврзаниот
iPod/iPhone/iPad, USB уред or
BLUETOOTH уред.
Во ова упатство се објаснети операциите
што се прават преку далечинскиот
управувач, но истите операции може да
се изведат и преку копчињата на уредот
што имаат исти или слични имиња.
 / (напојување) копче
Користете го за да го вклучите или
исклучите напојувањето.
 STANDBY индикатор
Свети кога напојувањето е исклучено.
Индикаторот трепка кога уредот
детектира неправилност. Погледнете
„Ако трепка STANDBY индикаторот ”
(страница 71).
 Далечински сензор
 FUNCTION копче(иња)
Уред: FUNCTION копче
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето, функцијата се префрла на CD,
USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM,
TUNER AM* и AUDIO IN.
* AM е достапно само кај CMT-SBT300W,
или DAB е достапно само кај
CMT-SBT300WB.
10МК
 Копчиња за претходно поставени
радио станици/управување со музика
Уред: TUNE +/– и / копчиња
• TUNE +/– копчиња
Користете ги за да ја барате саканата
радио станица или за да изберете
број за меморирање на станица на
регистрираната радио станица.
• / копчиња
Користете ги за да се префрлите
на почеток на песна или датотека.
Додека го држите копчето
притиснато, можете песната или
датотеката брзо да ја премотувате
напред или назад.
Далечински управувач: TUNE +/–,
/ и / копчиња
• TUNE +/– копчиња
Користете ги за да ја барате саканата
радио станица или за да изберете
број за меморирање на станицата
која ја слушате.
• / копчиња
Користете ги за да се префрлите
на почеток на песна или датотека.
• / копчиња
Користете ги за брзо премотување
напред или назад на песна или
датотека.
 Прозорец за приказ
Ги прикажува информациите
за поставеноста на уредот.
  (слушалки) приклучок
Користете го за да поврзете слушалки.
 Носач на дискот
Користете го за да го поставите CD-DA
или MP3 дискот (страница 19).
 Индикатор на ефекти
Информира за оперативниот статус
на системот.
 EQ копче
Користете го за да изберете бас или
високи тонови за прилагодување на
звукот (страница 66).
  (отвори/затвори) копче
Користете го за да го отворите/
затворите носачот на дискот
(страница 19).
 BASS BOOST копче
Користете го за да го вклучите или
исклучите засилувањето на басот
(страница 66).
 Бирач/копче за јачина на звук
Уред: VOLUME бирач
Користете го за да ја прилагодите
јачината на звукот вртејќи го лево
или десно.
Далечински управувач: VOLUME +/–
копче
Користете го за да ја прилагодите
јачината на звукот притискајќи го +
или – копчето.
 USB порта
Користете ја за да поврзете iPod/
iPhone/iPad.
За детали, погледнете „Поврзување на
iPod/iPhone/iPad или USB уред”
(страница 14).
 SLEEP копче
Користете го за да го поставите
тајмерот за заспивање (страница 68).
 TUNING MODE копче
Користете го за да го изберете
режимот на бирање Секојпат кога
ќе го притиснете копчето, режимот
се менува во AUTO, PRESET
или MANUAL (страница 59).
 FM MODE копче
Користете го за да изберете FM стерео
или моно прием (страница 59).
Почеток
 N-ознака
Поставете паметен телефон опремен
со NFC функција блиску до оваа
ознака, за со еден допир да изведете
BLUETOOTH регистрација, поврзување
или да ја прекинете врската. За оваа
операција, неопходно е претходно
поставување (страница 33).
 TIMER MENU копче
Користете го за да го поставите
часовникот или тајмерот за
репродукција (страница 18, 69).
 TUNER MEMORY копче
Користете го за меморирање на
радиостаници (страница 60).
 Копчиња за управување
• /// копчиња
Користете ги за да изберете ставка
или за да промените поставка.
•
+/– копчиња
Користете ги за да изберете папка
(албум) на MP3 дискот или на USB
уредот.
 RETURN копче
Користете го за да се вратите на
претходниот статус.
 REPEAT копче
Користете го за да изберете повторена
репродукција (страница 20, 28).
 PLAY MODE копче
Користете го за да го изберете
режимот на репродукција
(страница 20, 22, 23, 28).
 DISPLAY копче
Користете го за промена на
информацијата која е прикажана
во прозорецот за приказ 
(страница 18, 36, 67).
 BASS +/– копчиња
Користите ги за контрола на бас звукот
(страница 66).
 TREBLE +/– копчиња
Користите ги за контрола на високите
тонови (страница 66).
 CLEAR копче
Користете го за бришење на
програмирана песна или папка
(страница 23).
11МК
  (индикатор на ефекти) копче
Користете го за да го вклучите или
исклучите индикаторот на ефекти .

(внес) копче
Користете го за да ја внесете
избраната ставка или поставка.
 OPTIONS копче
Користете го за приказ на менито
со опции. Притиснете / за да
го изберете следното мени со опции.
DEL LINK: За бришење на BLUETOOTH
информација за спарување
(страница 32).
BT/NW STBY: За поставување во
BLUETOOTH/режим на подготвеност за
мрежа (страница 64).
AUTO STBY: За поставување во
автоматски режим на подготвеност
(страница 63).
BT AAC: За прием на податоци во
формат на кодек AAC од BLUETOOTH
уред (страница 30).
WPS: За поврзување со мрежа
користејќи мрежен уред во согласност
со WPS (страница 41).
NW RESET: За иницијализација на
мрежно поврзување (страница 39, 57).
UPDATE: За ажурирање на софтверот
(страница 65).
Достапните менија може да се
разликуваат во зависност од
функцијата која е во употреба.
12МК
Поврзувања
Заден дел на звучникот
Почеток
Поврзување на антени, звучници и на кабелот за напојување
црвено 
 Влез за напојување (AC IN)
Откако ќе ја поврзете целата опрема,
поврзете го кабелот за напојување 
со ѕидниот штекер.
 AUDIO IN (надворешен влез)
приклучок
Поврзете изборна надворешна опрема со
кабел за поврзување аудио (не се испорачува).
 Приклучоци за звучници (лев/десен)
Цврсто поврзете го кабелот на десниот
звучник  со R, и кабелот на левиот
звучник  со L.
 LAN приклучок
Поврзете мрежен кабел (не е испорачан).
13МК
 Антени
 FM антена (испорачана)
(само кај CMT-SBT300W)
 AM антена рамка (испорачана)
(само кај CMT-SBT300W)
 DAB/FM антена (испорачана)
(само кај CMT-SBT300WB)
За да примате радио преноси, поврзете
ги антените.
Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием и потоа
зацврстете ги антените на стабилна
површина (прозорец, ѕид итн.).
Поставете ги антените подалеку
од уредот, кабелот за напојување
и другите AV-компоненти за да
избегнете прибирање шум.
Зацрвстете го крајот на FM антената
со леплива лента.
Подготвување на AM антената
рамка
Намотајте го кабелот за
антена околу антената
и подигнете го нејзиниот
држач.
Исправете ја антената
и зацврстете ја во
отворот додека не
кликне.
Поврзување на iPod/iPhone/iPad или USB уред
Поврзете го iPod/iPhone/iPad или USB уредот на USB портата .
За поврзување на iPod/iPhone/iPad* на
USB портата, употребете USB кабел кој
е испорачан со вашиот iPod/iPhone/iPad.
* За iPod/iPhone/iPad кои можете да ги
употребувате со овој систем , погледнете
„Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели”
(страница 24).
14МК
Подготовка на антената
за безжичен LAN
Кога воспоставувате безжична врска,
поставете ја безжичната антена на
задниот дел на уредот во исправена
положба.
Почеток
Забелешка за индикаторот на јачина
на сигналот на безжичниот LAN
Кога системот е вклучен и безжичната
LAN врска со пристапната точка
е воспоставена, „ “ засветува на
екранот .* Проверете го статусот
на прием на сигналот на безжичниот LAN,
и поставете го системот онаму каде
примениот сигнал е силен. Колку повеќе
сегменти има, толку е појак сигналот.
*
исто така се прикажува и за мрежно
(LAN) поврзување преку кабел.
15МК
Поставување на подлошките за
звучниците
Наместете ги испорачаните подлошки за
звучниците одоздола за да спречите
лизгање.
16МК
Вметнување на батериите
Почеток
Вметнете ги двете испорачани R6
батерии (големина AA), прво со 
страната, да одговараат на половите
прикажани подолу.
Забелешки
• Со нормална употреба, батериите треба да
траат околу 6 месеци.
• Не мешајте стари батерии со нови и не
мешајте различни типови батерии.
• Ако не го користите далечинскиот управувач
подолго време, отстранете ги батериите за
да избегнете можно оштетување од
протекување и корозија на батериите.
17МК
Поставување на часовникот
Поставете го часовникот користејќи ги
копчињата на далечинскиот управувач.
4
Употребете ја истата постапка
за да ги поставите минутите.
Забелешка
Поставувањата на часовникот се ресетираат
кога ќе го исклучите кабелот за напојување
или ако се појави грешка со напојувањето.
Приказ на часовникот кога
системот е исклучен
Притискајте DISPLAY  неколку пати за
да го прикажете часовникот. Часовникот
се прикажува во текот на 8 секунди.
Ако системот е во BLUETOOTH/режим
на подготвеност за мрежа, часовникот
нема да се прикаже со притискање на
DISPLAY .
1
Притиснете / (напојување)
 за да го вклучите системот.
2
Притиснете TIMER MENU 
за да го изберете режимот за
поставување на часовникот.
Ако трепка „PLAY SET“, притиснете
/  неколку пати за да изберете
„CLOCK“ а потоа притиснете на
(внес) .
3
18МК
Притискајте /  неколку
пати за да го поставите часот,
а потоа притиснете на
(внес) .
Операции
Репродукција на CD-DA/MP3 диск
Страна на етикетата (отпечатената страна)
Операции
 (отвори/затвори) 
1
Притиснете CD FUNCTION .
4
Притиснете го  (отвори/
затвори) копчето  за да го
затворите носачот на дискот .
5
Притиснете го  (репродуцирај/
пауза) копчето .
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати, сè додека „CD“ не се
појави на екранот .
2
Притиснете го  (отвори/
затвори) копчето  за да го
отворите носачот на дискот .
3
Вчитајте диск со етикетата
свртена нагоре.
Репродукцијата започнува.
Кога „NO DISC“ се појавува на екранот.
Во носачот на дискот нема поставено
диск или поставен е диск кој не може
да се репродуцира на овој систем.
Погледнете „Мерки за претпазливост”
(страница 79) и поставете диск кој
може да се репродуцира.
Забелешки
• Доколку не можете да го отстраните дискот
•
и се појавува „LOCKED“ на екранот ,
контактирајте со вашиот најблизок
Sony продавач.
Не вчитувајте дискови со нестандардна форма
(на пр. срце, квадрат, ѕвезда). Со тоа може да
предизвикате непоправлива штета за системот.
19МК
• Не употребувајте диск со лента, налепници
•
или паста, бидејќи тоа може да предизвика
дефект.
Кога го отстранувате дискот, не допирајте
ја површината на дискот.
Други операции
За
Направете го
следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  .
За да продолжи
репродукцијата,
повторно притиснете
го копчето.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на песна
или датотека
Притиснете / .
Наоѓање место
во песна или
датотека
Држете притиснато
/  (или
/  на
уредот) за време
на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
* Кога ќе се појави „FLDR“ или „FLDR SHUF“,
ќе се репродуцираат сите датотеки во
избраната папка на MP3 дискот.
При репродукција на диск CD-DA, системот ја
изведува истата операција како нормалната
репродукција (без ознака) или репродукција
по случаен избор „SHUF“.
Кога ќе се појави „PUSH STOP“
Не може да го промените режимот на
репродукција додека таа се одвива.
Запрете ја, а потоа променете го
режимот на репродукција.
Забелешка за режимот на репродукција
Избор на
повторена
репродукција
Притискајте REPEAT 
сè додека не се појави
„ “ сите песни или
датотеки) или „ 1“
(една песна или
датотека).
Избор на папка
на MP3 диск
Притискајте
неколку пати.
Отстранете
го дискот.
Притиснете   на
уредот.
+/ 
Менување режим на
репродукција
Притиснете PLAY MODE  додека
е прекината репродукцијата на плеерот.
Може да го изберете режимот за
нормална репродукција (не се појавува
ништо или се појавува „FLDR“*), режимот
за репродукција по случаен избор (се
појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF“*) или
репродукцијата на програма (се појавува
„PGM“).
20МК
Режим на
Ако се исклучи кабелот за напојување
додека системот е вклучен, режимот
на репродукција се враќа на нормална
репродукција.
Забелешки за повторено репродуцирање
• „
“ покажува дека сите песни или
датотеки ќе се повторуваат додека
не ја прекинете репродукцијата.
• „ 1“ покажува дека една песна или
датотека ќе се повторува додека не
ја прекинете репродукцијата.
• Ако се исклучи кабелот за напојување
додека системот е вклучен, повторената
репродукција ќе биде откажана.
Забелешки за режимот за репродукција
по случаен избор
• Кога режимот за репродукција по
случаен избор е поставен на „SHUF“,
системот ги репродуцира сите песни
или датотеки на дискот по случаен
избор. Кога режимот за репродукција
по случаен избор е поставен на „FLDR
SHUF“, системот ги репродуцира сите
песни или датотеки во избраната папка
по случаен избор.
• Кога ќе го исклучите системот,
избраниот режим за репродукција по
случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се брише и се враќа режимот за
нормална репродукција (без знак
или „FLDR“).
Забелешки за репродуцирање на MP3
дискови
• Не зачувувајте непотребни папки
•
•
•
•
Операции
•
или датотеки на диск што содржи
MP3 датотеки.
Системот не препознава папки што
не содржат MP3 датотеки.
Системот може да репродуцира само
MP3 датотеки што имаат наставка на
датотеката „.mp3“.
Дури и кога името на датотеката ја
содржи наставката за датотека „.mp3“,
ако таа не е аудио MP3 датотека,
нејзината репродукцијата може да
предизвика гласен шум што може
да му наштети на системот.
Максималниот број на MP3 папки
и датотеки што се компатибилни
со системот е:
– 999* папки (вклучувајќи ја коренската
папка)
– 999 датотеки
– 250 датотеки во една папка
– 8 нивоа на папки (во структурата
во форма на дрво на датотеките)
Не може да се гарантира
компатибилност со секој кодирачки/
творечки софтвер за MP3, CD-R/RW
драјв и медиуми за снимање.
Некомпатибилните MP3 дискови може
да произведат шум или испрекинат
аудио сигнал или воопшто да не се
репродуцираат.
* Тоа вклучува папки што немаат MP3
или други датотеки. Бројот на папки што
системот може да ги распознае може да
е помал од вкупниот број на папки, во
зависност од структурата на папките.
21МК
Создавање сопствена програма
(репродукција на програма)
Програмирајте ги избраните песни или
датотеки со помош на копчињата на
далечинскиот управувач.
3
Изберете папка (само MP3 диск).
• Притиснете
+/  неколку
пати за да ја изберете саканата
папка.
• Притиснете
 ако сакате да
ги програмирате сите датотеки
во папката.
4
Изберете го бројот на саканата
песна или датотека.
Притискајте /  сè додека
не се појави бројот на саканата
песна или датотека.
Избрана
песна или
датотека
1
2
22МК
Притиснете CD FUNCTION .
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„CD“ (CD) на екранот .
Притискајте PLAY MODE 
неколку пати додека не се
појави „PGM“ за да го изберете
режимот за репродукција на
програма кога е прекината
репродукцијата на плеерот.
Вкупното преостанато
време за репродукција
на избраната песна или
датотека
5
Притиснете
6
Повторете ги чекорите од
3 до 5 за да програмирате
дополнителни песни или
датотеки.
.
„--.--“ се појавува кога вкупното
време за репродукција е поголемо
од 100 минути за CD-DA или кога
програмирате MP3 датотеки.
Можат да бидат програмирани
до 25 песни или датотеки.
Ако се појави „STEP FULL“
Се обидовте да програмирате
26 песни или датотеки.
Избришете програмирана песна или
датотека и повторно програмирајте
нова песна или датотека.
Погледнете „За да избришете
програма” (страница 23).
7
Притиснете  .
• Програмираните датотеки
или песни остануваат достапни
и откако ќе го отстраните дискот
од носачот на дискот или го
исклучите кабелот за напојување.
• За да ја репродуцирате истата
програма повторно, притиснете
 .
Операции
Започнува репродукцијата на
програмата со песни или датотеки.
Откажување репродукција
на програма
Притискајте PLAY MODE  неколку
пати додека „PGM“ не исчезне кога е
прекината репродукцијата на плеерот.
За да избришете програма
Притиснете CLEAR  кога е прекината
репродукцијата на плеерот. Секојпат
кога ќе го притиснете копчето,
последната програмирана песна
или датотека ќе биде избришана.
Кога сите програмирани песни или
датотеки се избришани, се појавува
„NO STEP“.
Забелешки
• Ако по програмирањето дискот излезе,
•
сите програмирани песни или датотеки се
бришат.
Ако се исклучи кабелот за напојување додека
системот е вклучен, програмираните песни
или датотеки се бришат.
23МК
Репродукција на iPod/iPhone/iPad
Можете да репродуцирате на iPod/
iPhone/iPad со негово поврзување
со системот. Можете да ракувате
со вашиот iPod/iPhone/iPad користејќи
ги копчињата на овој систем.
Компатибилни iPod/
iPhone/iPad модели
iPad mini


iPad
(трета
генерација)


iPad 2


iPad


од април, 2013 година
iPod/iPhone/iPad модели кои можат да
се користат со овој систем се следниве:
Компатибилен USB
AirPlay
модел
поврзување поврзување
24МК
Компатибилен USB
AirPlay
модел
поврзување поврзување
iPod touch
(петта
генерација)


iPod touch
(четврта
генерација)


iPod touch
(трета
генерација)


iPod nano
(седма
генерација)

—
iPod nano
(шеста
генерација)

—
iPod nano
(петта
генерација)

—
iPod nano
(четврта
генерација)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(четврта
генерација)


Написите „Made for iPod“, „Made for iPhone“
и „Made for iPad“ значат дека
електронскиот додаток е дизајниран за да
се поврзе специфично со iPod, iPhone, или
iPad, соодветно, и поседува сертификат
од производителот дека ги исполнуваат
стандардите за функционирање на Apple.
Apple не е одговорен за работата на
овој уред или пак за почитувањето на
безбедносните и регулаторните стандарди.
Ве молиме земете во предвид дека
употребата на овој додаток со iPod, iPhone
или iPad може да влијае на перформансите
на безжичното поврзување.
1
Притиснете USB FUNCTION .
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„USB“ на екранот .
Забелешки
• Изведбата на системот може да се разликува,
•
•
2
•
•
Поврзете го USB кабелот
испорачан со iPod/iPhone/iPad
на iPod/iPhone/iPad.
Индикаторот на функцијата на
екранот  се менува од „USB“
во „iPod“.
4
Кога ќе се појави „iPod“ на
екранот , притиснете  
за да започнете со
репродукција.
Операции
3
Поврзете го USB кабелот
испорачан со iPod/iPhone/iPad
на USB портата  на уредот.
во зависност од спецификациите на вашиот
iPod/iPhone/iPad.
Не преместувајте го системот со iPod/iPhone/
iPad поврзан на системот. Тоа може да
предизвика дефект.
За да ја прилагодите јачината на звукот,
користете ги копчињата VOLUME +/ 
на далечинскиот управувач или VOLUME
бирачот  на уредот.
За користење на iPod/iPhone/iPad,
погледнете во упатството за корисникот
на вашиот iPod/iPhone/iPad.
Sony не може да прифати одговорност во
случај податоците снимени на iPod/iPhone/
iPad да се изгубат или оштетат кога се
користи iPod/iPhone/iPad со овој систем.
Полнење на iPod/iPhone/
iPad
Полнењето автоматски започнува кога ќе
поврзете iPod/iPhone/iPad на овој
систем, и кога системот е вклучен.
Други операции
Можете да ги изведувате следните
операции користејќи ги копчињата на
далечинскиот управувач или на уредот
на системот.
За
Направете го
следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете   или
 . За да продолжи
репродукцијата,
повторно притиснете
го копчето.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на песна
или поглавје
од аудио книга/
подкаст
Притиснете / .
Барање точка
во песна или
поглавје од
аудио книга/
објава
Држете притиснато /
  (/ 
на уредот) за време
на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
1
Вклучете го системот.
2
Поврзете го iPod/iPhone/iPad
со USB портата на уредот.
Притиснете / (напојување)
 за да го вклучите системот.
За детали во врска со поврзувањето,
погледнете страница 14.
Започнува полнењето на iPod/
iPhone/iPad. За детали, погледнете
го упатството за корисниците
на вашиот iPod/iPhone/iPad.
25МК
За да го прекинете полнењето на iPod/
iPhone/iPad
Притиснете /  за да го исклучите
системот, а потоа исклучете го iPod/
iPhone/iPad.
Забелешки за полнењето
• Не можете да го полните iPod/iPhone/iPad
кога системот е исклучен.
• Ако системот влегува во режим на
•
26МК
подготвеност за време на полнење на iPod/
iPhone/iPad, полнењето запира. Пред
полнење, исклучете ја функцијата за
автоматски режим на подготвеност. За
детали, погледнете „Поставување на
функцијата за автоматско влегување во
режимот на подготвеност” (страница 63).
За да видите дали полнењето работи или не,
проверете ја иконата на батеријата на
екранот на iPod/iPhone/iPad.
Репродукција на датотека на USB уред
* Датотеките со DRM (Digital Rights
Management) заштита на авторски права
или датотеките што се преземени од
музичка продавница на интернет не може
да се репродуцираат на овој систем. Ако се
обидете да репродуцирате некоја од овие
датотеки, системот ја репродуцира следната
незаштитена аудио датотека.
1
Притиснете USB FUNCTION .
2
Поврзете го USB уредот
директно или преку USB кабел
испорачан со USB уредот на
USB портата  на уредот.
3
Притиснете   за да
започнете репродукција.
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„USB“ на екранот .
Операции
Може да репродуцирате аудио датотеки,
што се складирани на USB уред на овој
систем, поврзувајќи ги USB меморијата
или USB уредот на системот.
Аудио форматот кој може да се
репродуцира на овој систем е MP3/
WMA*/AAC*.
Проверете ги интернет страниците
подолу за информации за
компатибилните USB уреди.
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
Други операции
Можете да ги изведувате следните
операции користејќи ги копчињата
на далечинскиот управувач или на
уредот на системот.
За
Направете го следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  .
За да продолжи
репродукцијата, повторно
притиснете го копчето.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
За да продолжите со
репродукцијата,
притиснете  *1.
За да го откажете
продолжувањето
на репродукцијата,
притиснете  
повторно*2.
Избор на папка
Притискајте
+/  неколку пати.
Избор на
датотека
Притиснете / .
27МК
Наоѓање на
место во
датотека
Држете притиснато
/  (/ 
на уредот) за време
на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
Избор на
повторена
репродукција
Притискајте REPEAT 
неколку пати додека не се
појави „ “ (сите аудио
датотеки) или „ 1“
(една аудио датотека).
*1
*2
Кога репродуцирате датотека со формат
VBR MP3/WMA, системот може да продолжи
со репродукцијата од друга точка.
Кога е откажано продолжувањето на
репродукцијата, екранот се враќа на бројот
на папки.
Забелешка за режимот на репродукција по
случаен избор
Кога ќе го исклучите системот, избраниот
режим за репродукција по случаен избор
(„SHUF“ или „FLDR SHUF“) се брише и се
враќа режимот за нормална репродукција
(без знак или „FLDR“).
Забелешки
• Редот на репродуцирање на системот може
•
•
Менување режим на
репродукција
Притискајте PLAY MODE  додека
е прекината репродукцијата на плеерот.
Може да го изберете режимот за нормална
репродукција (не се појавува ништо или се
појавува „FLDR“*1), или режимот за
репродукција по случаен избор (се појавува
„SHUF“ или „FLDR SHUF“*2).
*1
*2
Кога не е избран ниту еден знак, системот
ги репродуцира сите датотеки на USB уредот.
Кога ќе се избере „FLDR“, системот ги
репродуцира сите датотеки во избраната
папка на USB уредот.
Кога ќе се избере „SHUF“, системот ги
репродуцира сите аудио датотеки на USB
уредот по случаен избор. Кога ќе се избере
„FLDR SHUF“, системот ги репродуцира сите
аудио датотеки во избраната папка по
случаен избор.
Забелешка за режимот на репродукција
•
•
•
•
•
•
Ако се исклучи кабелот за напојување
додека системот е вклучен, режимот
на репродукција се враќа на нормална
репродукција.
Забелешки за повторено репродуцирање
• „
“ покажува дека ќе се повторуваат
сите песни или датотеки додека не ја
прекинете репродукцијата.
• „ 1“ покажува дека ќе се повторува
една песна или датотека додека не ја
прекинете репродукцијата.
• Ако се исклучи кабелот за напојување
додека системот е вклучен, повторената
репродукција ќе биде откажана.
28МК
да се разликува од редот на репродуцирање
на поврзаниот дигитален музички плеер.
Проверете дали сте го исклучиле системот пред
да го отстраните USB уредот. Отстранувањето
на USB уредот кога е вклучен системот може да
ги оштети податоците на USB уредот.
Кога е неопходно поврзување со USB кабел,
поврзете го USB кабелот испорачан со USB
уредот што треба да се поврзе. За детали во
врска со поврзувањето, погледнете ги
прирачникот за работа испорачан со USB
уредот што треба да се поврзе.
Може да потрае некое време по
поврзувањето пред да се појави „READING“,
во зависност од типот на поврзаниот USB
уред.
Не поврзувајте го USB уредот преку USB центар.
Кога USB уредот е поврзан, системот ги чита
сите датотеки што се во USB уредот. Ако има
многу папки или датотеки на USB уредот,
може ќе биде потребно долго време за да
заврши со читање на USB уредот.
Пренесувањето сигнали од системот или
читањето на USB уредот може да потрае
подолго кај некои поврзани USB уреди.
Не може да се гарантира компатибилност
со секој кодирачки/творечки софтвер.
Ако аудио датотеките на USB уредот биле
првично кодирани со некомпатибилен
софтвер, таквите датотеки може да
предизвикаат шум или дефект.
Максималниот број папки и датотеки на USB
уредот што се компатибилни со системот е:
– 1000* папки (вклучувајќи ја коренската
папка)
– 3000 датотеки
– 250 датотеки во една папка
– 8 нивоа на папки (во структурата во форма
на дрво на датотеките)
* Тоа ги вклучува папките што немаат аудио
датотеки што може да се репродуцираат
и празните папки. Бројот на папки што
системот може да ги распознае може
да е помал од вкупниот број на папки,
во зависност од структурата на папките.
• Не мора да значи дека овој систем
•
ги поддржува сите функции дадени
со поврзаниот USB уред.
Папките што немаат аудио датотеки не
се препознаваат.
• Аудио форматите што може да ги слушате
со овој систем се следните:
– MP3: наставка на датотека „.mp3“
– WMA: наставка на датотека „.wma“
– AAC: наставка на датотека „.m4a“, „.mp4“
или „.3gp“
Забележете дека дури и ако името на
датотеката ја содржи правилната наставка,
ако суштината на датотеката се разликува,
системот може да предизвика шум или да
се предизвика дефект.
Полнењето автоматски започнува кога ќе
поврзете USB уред на овој систем, и кога
системот е вклучен.
1
2
Операции
Полнење на USB уред
Вклучете го системот.
Притиснете / (напојување)  за да
го вклучите системот.
Поврзете го USB уредот со
USB портот на уредот.
За детали во врска со поврзувањето,
погледнете страница 14.
За да прекинете со полнењето на USB уредот
Притиснете /  за да го исклучите
системот, а потоа исклучете го USB
кабелот.
Забелешки за полнењето
• Не можете да полните USB уред кога
•
системот е исклучен. Некои USB уреди може
да не се полнат, што се должи на нивните
карактеристики.
Ако системот влезе во режим на
подготвеност за време на полнењето на USB
уредот, полнењето запира. Пред полнење,
исклучете ја функцијата за автоматски режим
на подготвеност. За детали, погледнете
„Поставување на функцијата за автоматско
влегување во режимот на подготвеност”
(страница 63).
29МК
Подготовка за BLUETOOTH поврзување
Можете да слушате музика од вашиот
iPod/iPhone/iPad или BLUETOOTH уред
преку безжична врска.
Пред употреба на BLUETOOTH функцијата,
извршете спарување за да го
регистрирате вашиот BLUETOOTH уред.
Системот поддржува регистрација
и поврзување на BLUETOOTH уредот и NFC,
што овозможува комуникација со податоци
при само допир на определено место.
За детали за NFC, погледнете „Поврзување
со еден допир (NFC)“ (страница 33).
Што е спарување?
BLUETOOTH уредите што треба да
се поврзат мора претходно да се
регистрирани меѓу себе. Спарувањето е
операција на регистрирање на два уреди.
Кога постапката на спарување еднаш
е изведена, нема потреба таа повторно
да се изведува. Меѓутоа, во следните
случаи операцијата за спарување мора
повторно да се изврши:
• Информациите од спарувањето биле
избришани кога BLUETOOTH уредот
бил поправан.
• Сте се обиделе да го спарите системот
со повеќе од 10 BLUETOOTH уреди.
Овој систем може да се спари со
до 9 BLUETOOTH уреди. Ако спарите
BLUETOOTH уред откако било
направено спарување со 9 уреди,
информациите од спарувањето
на уредот што прв бил поврзан со
системот се бришат од информациите
на новиот уред.
• Информацијата од регистрацијата на
спарувањето на овој систем се брише
од поврзаниот уред.
• Ако го иницијализирате системот
или ја избришете историјата на
спарувањето со системот ќе се
избришат сите информации од
спарувањето.
30МК
За индикаторот за BLUETOOTH
Индикаторот за BLUETOOTH во средината
на BLUETOOTH копчето  овозможува
проверка на BLUETOOTH статусот.
Статус на системот
Боја на
индикаторот
Статус на
индикаторот
Системот
е во режим
на подготвеност
за BLUETOOTH (кога
системот е вклучен).
Сино
Трепка
бавно.
За време на
спарувањето преку
BLUETOOTH
Сино
Трепка
брзо.
Системот се обидува Сино
да се поврзе со уред
со BLUETOOTH
Трепка.
Системот
воспоставил врска
со BLUETOOTH уред.
Свети.
Сино
Овој систем поддржува BLUETOOTH
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
За детали, погледнете „BLUETOOTH
безжична технологија” (страница 81).
Забелешки
• За детали во врска со работата на BLUETOOTH
•
уредот кој треба да се поврзе, погледнете во
прирачникот за користење испорачан со
вашиот BLUETOOTH уред.
BLUETOOTH уредот кој треба да се поврзе
мора да поддржува A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Овозможување прием на
AAC кодек
Може да примате податоци во AAC
формат на кодек од BLUETOOTH уред.
За да го овозможите приемот, поставете
користејќи го менито со опции.
1
Притиснете OPTIONS  за да се
прикаже менито за поставки.
2
Притискајте /  неколку пати
за да изберете „BT AAC“, а потоа
притиснете
.
3
Притискајте /  неколку пати,
за да изберете „ON“ или „OFF“,
а потоа притиснете на
.
ON: за да се прима во AAC формат на кодек
OFF: за да се прима во SBC формат на кодек
Забелешки
• Ако започнете поставување за време на
•
Операции
•
поврзување со BLUETOOTH, врската ќе
се прекине.
Кога користите производ на Apple, ажурирајте
го со најновата верзија на софтверот. За
детали во врска со ажурирањето, погледнете
го прирачникот за користење испорачан со
производот на Apple.
Ако се прекине звукот за време на приемот
во AAC формат на кодек, поставете го менито
BT AAC на „OFF“.
Спарување на системот
со BLUETOOTH уред
Пример за поврзување
BLUETOOTH уред како што
е „WALKMAN“*
* Во прирачникот за работа испорачан со
вашиот WALKMAN, проверете дали вашиот
WALKMAN е BLUETOOTH уред.
1
Поставете го BLUETOOTH
уредот, што треба да се
поврзе, на оддалеченост
до еден метар од системот.
2
Притиснете BLUETOOTH
FUNCTION .
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„BT AUDIO“ на екранот .
BLUETOOTH индикаторот трепка
бавно во сина боја.
• Ако порано системот автоматски
се поврзал со BLUETOOTH уредот,
притиснете BLUETOOTH  на
уредот за да го откажете
поврзувањето, така што „BT AUDIO“
ќе се појави на екранот .
31МК
3
• Зависно од типот на уредот со
Притиснете и задржете
BLUETOOTH  на уредот
за 2 секунди или подолго.
BLUETOOTH индикаторот трепка
брзо во сина боја и „PAIRING“ трепка
на екранот .
Системот е во режим на спарување.
4
Изведете ја операцијата за
спарување на BLUETOOTH
уредот и побарајте го системот
со BLUETOOTH уредот.
Кога барањето ќе заврши, може да
се појави список на откриени уреди
на екранот на BLUETOOTH уредот.
• Системот се појавува како „SONY:CMT-
•
•
•
5
6
SBT300W (Bluetooth)“ или „SONY:CMTSBT300WB (Bluetooth)“. Ако не се
појавува, изведете ја повторно
постапката од чекор 1.
Кога воспоставувате врска со овој
систем, изберете го аудио профилот
(A2DP, AVRCP) на BLUETOOTH уредот.
Ако BLUETOOTH уредот не поддржува
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), не можете да изведувате
репродукција или да запирате
репродукција со системот.
За детали во врска со работата на
BLUETOOTH уредот кој треба да се поврзе,
погледнете во прирачникот за користење
испорачан со вашиот BLUETOOTH уред.
Забелешки
• „Passkey“ може да се нарекува и „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ или „Password“ итн.
• Статусот на подготвеност за спарување на
•
системот се откажува по околу 5 минути.
Ако спарувањето е неуспешно, изведете
ја повторно постапката од чекор 1.
Ако сакате да се спарите со неколку
BLUETOOTH уреди, изведете ја постапката
од чекор 1 до чекор 6 посебно за секој
BLUETOOTH уред.
Совет
Може да изведете спарување или да
се обидете да остварите BLUETOOTH
поврзување со друг BLUETOOTH уред, додека
е воспоставена BLUETOOTH врска со еден
BLUETOOTH уред. Кога успешно ќе се
воспостави врска со друг BLUETOOTH уред,
тековната BLUETOOTH врска се откажува.
Бришење на информациите
од регистрација на спарување
1 Притиснете BLUETOOTH FUNCTION .
• Притискајте FUNCTION  на уредот
•
неколку пати додека не се појави
„BT AUDIO“ на екранот .
Кога системот е поврзан со BLUETOOTH
уред, ќе се појави поставеното име за
поврзаниот BLUETOOTH уред на екранот 
на системот. Притиснете BLUETOOTH  на
уредот за да го откажете поврзувањето со
тој BLUETOOTH уред така што „BT AUDIO“ ќе
се прикаже на екранот .
Изберете „SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)“ или „SONY:CMTSBT300WB (Bluetooth)“ на
екранот на BLUETOOTH уредот.
2
Притиснете OPTIONS  за да се
прикаже менито за поставки.
3
Ако се бара клуч за пристап на BLUETOOTH
уредот, внесете „0000“.
Притискајте /  неколку пати за
да изберете „DEL LINK“, а потоа
притиснете
.
4
Притискајте /  неколку пати
за да изберете „OK“, а потоа
притиснете
.
Работете со BLUETOOTH уредот
и изведете го BLUETOOTH
поврзувањето.
Кога ќе заврши спарувањето и ќе
се воспостави правилно поврзување
со BLUETOOTH уредот, екранот 
се менува од „PAIRING“ во
„BT AUDIO“, и индикаторот за
BLUETOOTH  трепка бавно во
сина боја.
32МК
BLUETOOTH, поврзувањето може
да започне автоматски откако ќе
заврши спарувањето.
Се појавува „COMPLETE“ на екранот , и сите
информации за спарувањето ќе се избришат.
Забелешка
Ако сте ги избришале сите информации за
спарување, не може да остварите поврзување
со BLUETOOTH, освен ако спарувањето не се
изведе повторно. За повторно да се поврзете
со BLUETOOTH уредот, мора да го внесете
клучот за пристап на BLUETOOTH уредот.
Ако пристапувате користејќи го
дводимензионалниот код
Прочитајте го следниот дводимензионален
код за пристап.
Поврзување со еден
допир (NFC)
Проверете ја интернет страницата
подолу за информации за компатибилни
уреди
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
Подготовка на вашиот паметен телефон
(Android)
На паметниот телефон мора да се
инсталира апликација согласна со NFC.
Ако не е инсталирана, може да ја
преземете „NFC Easy Connect“
апликацијата од Google Play.
• Во некои земји и региони, не е можно
да се преземе апликацијата согласна
со NFC.
• За некои паметни телефони, оваа
функција може да е достапна и без
преземање на „NFC Easy Connect“.
Во овој случај, управувањето и
спецификациите на паметниот телефон
може да се разликуваат од описите во
ова упатство. За детали, погледнете го
упатството за корисникот што се
испорачува со паметниот телефон.
1
2
Внесете поставки на вашиот паметен
телефон за да се овозможи NFC
функцијата.
За детали, погледнете го упатството за
корисникот што се испорачува со паметниот
телефон.
Операции
NFCNFC (Near Field Communication Комуникација на блиски полиња)
е технологија што овозможува безжична
комуникација на краток опсег помеѓу
различни уреди, како мобилен телефон
и IC ознаки.
NFC овозможува размена на податоци
само со допирање на уредот на
посочената локација.
Компатибилни паметни телефони се
оние што се опремени со NFC функцијата
(компатибилен оперативен систем:
Android верзија 2.3.3 или понова,
со исклучок на Android 3.x).
За „NFC Easy Connect“ апликацијата
Ова е бесплатна апликација која се
користи специјално за Android. Побарајте
на интернет детални информации во
врска со „NFC Easy Connect“ и преземете
ја апликацијата.
• Во некои земји и региони, не е можно да
се преземе апликацијата согласна со NFC.
Остварување врска со паметниот
телефон со еден допир
Само допрете го паметниот телефон
до системот. Системот се вклучува
автоматски и се воспоставува спарување
и BLUETOOTH поврзување.
1
Активирајте ја апликацијата „NFC Easy
Connect“ на вашиот паметен телефон.
Проверете дали се појавува екранот на
апликацијата.
2
Допрете го паметниот телефон до уредот.
Допрете го паметниот телефон до N ознаката
на уредот и одржувајте го контактот додека
паметниот телефон не почне да вибрира.
Пристапете до интернет страницата
дадена подолу за да ја инсталирате
апликацијата.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Завршете го поврзувањето со паметниот
телефон, следејќи ги напатствијата на екранот.
Погледнете го упатството за корисникот на
паметниот телефон за делот користење
допир со паметниот телефон.
33МК
За да ја прекинете врската со еден допир
За да ја прекинете воспоставената врска,
допрете го вашиот паметен телефон до
ознаката N-Mark на уредот.
За да префрлите помеѓу поврзаните
уреди со еден допир
Кога ќе допрете паметен телефон
согласен со NFC до уредот, додека со
системот е поврзан друг BLUETOOTH
уред, со тој BLUETOOTH уред ќе биде
прекината врската, а системот ќе се
поврзе со паметниот телефон.
Ако го допрете паметниот телефон,
што е поврзан со овој систем, со други
слушалки или звучник на BLUETOOTH,
согласни со NFC, паметниот телефон ќе
се исклучи од системот и ќе се поврзе
со допрениот BLUETOOTH уред.
34МК
Слушање музика преку BLUETOOTH
поврзување
2
Воспоставете BLUETOOTH
поврзување со BLUETOOTH
уредот.
Откако ќе се воспостави врската,
се појавува „CONNECT“ на екранот ,
а потоа се појавува името поставено
на поврзаниот BLUETOOTH уред.
• Ако BLUETOOTH уредот се поврзал
со системот порано, може да се
поврзе автоматски без посредство
на корисникот.
• За детали во врска со работата
на BLUETOOTH уредот, погледнете
во прирачникот за користење
испорачан со вашиот BLUETOOTH
уред.
Потврдете го следново пред да
репродуцирате музика:
• Вклучена е BLUETOOTH функцијата на
BLUETOOTH уредот.
• Спарувањето со системот е завршено.
3
Операции
Може да управувате со BLUETOOTH
уредот кој е спарен со системот и да
репродуцирате музика преку BLUETOOTH
поврзување.
Можете да ја прилагодувате јачината
на звукот на системот и да изведувате
операции за репродукција/запирање со
помош на поврзаниот BLUETOOTH уред.
За детали во врска со управувањето,
погледнете го прирачникот за користење
испорачан со вашиот BLUETOOTH уред.
Притиснете   за да
започнете репродукција.
• Зависно од BLUETOOTH уредот,
можеби ќе треба однапред да
го активирате музичкиот плеер
на BLUETOOTH уредот.
• Зависно од BLUETOOTH уредот,
можеби ќе треба да го притиснете
  двапати.
4
1
Притиснете BLUETOOTH
FUNCTION .
BLUETOOTH индикаторот трепка
бавно во сина боја.
• Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„BT AUDIO“ на екранот .
Притиснете VOLUME +/  за
да ја прилагодите јачината на
звукот.
• Вртете го лево или десно VOLUME
бирачот  на уредот за да ја
прилагодите јачината на звукот.
• Ако јачината на звукот не може
да се промени, прилагодете ја
на вашиот BLUETOOTH уред.
35МК
Други операции
Можете да ги изведувате следните
операции користејќи ги копчињата на
далечинскиот управувач или на уредот
на системот.
За
Направете го следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  *.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на папка
Притиснете
Избор на
датотека
Притиснете / .
Наоѓање
на место во
датотека
Држете притиснато
/  (или
/  на
уредот) за време
на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
+/ .
* Зависно од BLUETOOTH уредот, можеби ќе
треба да го притиснете   двапати.
Забелешка
Овие операции, опишани во ова упатство,
може да не се достапни за определени
BLUETOOTH уреди. Освен тоа, самите операции
може да се разликуваат зависно од поврзаниот
BLUETOOTH уред.
За проверување на адресата на поврзаниот
BLUETOOTH уред
Притиснете DISPLAY  додека
се прикажува поставеното име
на поврзаниот BLUETOOTH уред на
екранот . Адресата на BLUETOOTH
уредот се појавува на екранот, во две
продолженија за 8 секунди.
Откажување на врска со BLUETOOTH уред
Притиснете BLUETOOTH  на уредот.
На екранот  се појавува „DISCONNECT“.
Зависно од типот на BLUETOOTH уредот,
поврзувањето може да се откаже
автоматски кога ќе ја запрете
репродукцијата.
36МК
Мрежни поврзувања
Како да ја поврзете вашата мрежа
Поставете ја мрежата по проверката
на вашата мрежна средина. Погледнете
ги следниве описи.
Поставувања за безжична
мрежа
Мрежни поврзувања
Изберете соодветен начин и започнете
да ги правите мрежните поставки. Не
поврзувајте никаков мрежен (LAN) кабел
на системот.
• Опција 1: Начин со користење на
апликација за паметни телефони или
таблети (Android уред/iPhone/iPod
touch/iPad) (страница 38)
• Опција 2: Начин со рачно поставување,
со користење на скен на пристапна
точка (за PC/Mac) (страница 39)
• Опција 3: Начин со притискање на
WPS копче на пристапна точка која
поддржува WPS (страница 41)
Поставувања за жична мрежа
• Опција 4: DHCP начин (страница 42)
Совет
За поврзување на фиксна IP адреса и
поставување на прокси сервер, користете го
екранот во чекор 8 од „Опција 2: Начин со
рачно поставување, со користење на скен на
пристапна точка (за компјутер/Mac)”
(страница 39).
37МК
Поставувања за безжична мрежа
Забелешка
Кога поставувате безжична мрежа, може да ви
се потребни SSID (името на безжичната мрежа)
и безбедносниот клуч (WEP или WPA клуч).
Безбедносен клуч (или мрежен клуч) е клуч за
шифрирање кој се користи за да се ограничат
уредите со кои може да настане комуникација.
Тој се користи за да им се обезбеди поголема
безбедност на уредите кои комуницираат
преку безжичен LAN рутер/пристапна точка.
Во врска со SSID и безбедносниот
клуч, погледнете ги упатствата за
работа на безжичниот LAN рутер/
пристапната точка.
2
Преземете ја „NS Setup“
апликацијата.
Опција 1: Начин со
користење на апликација
за паметни телефони или
таблети (Android уред/
iPhone/iPod touch/iPad)
Можете да ја преземете бесплатната
апликација од „Google Play“ за Android
уреди или од „App Store“ за iPhone/iPod
touch/iPad на интернет страницата.
Забелешки
Android
• Пред да започнете со оваа постапка, имајте
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
•
•
1
во предвид дека вашата Wi-Fi мрежа нема
да биде заштитена се додека не заврши
поставувањето. Откако ќе заврши
поставувањето, вашата Wi-Fi мрежа повторно
ќе биде заштитена кога ќе ја поставите
безбедноста на вашиот безжичен LAN.
Следнава постапка мора да заврши во рок
од 30 минути. Ако не можете да ја завршите,
исклучете го системот и започнете одново
од чекор 1.
Ако настанат проблеми за време на
поставувањето на мрежата, започнете
одново од чекор 1.
Имајте ги на располагање,
за да бидат искористени,
името на безжичната мрежа
(SSID) и безбедносниот клуч
на безжичниот LAN рутер/
пристапната точка.
iOS
https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8
Ако пристапувате користејќи го
дводимензионалниот код
Прочитајте го следниот
дводимензионален код за пристап.
Android
iOS
SSID (Име на безжичната мрежа)
Безбедносен клуч (WEP или WPA клуч)
38МК
Лесно можете да ја барате
апликацијата ако искуцате „NS Setup“
на екранот за пребарување.
3
Притиснете / (напојување)
 за да го вклучите системот.
4
Притиснете OPTIONS  за да се
прикаже менито за поставки.
5
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „NW
RESET“, а потоа притиснете
. Кога ќе се појави „OK“
на екранот, притиснете
.
6
Имајте во предвид дека вашата Wi-Fi мрежа
нема да биде заштитена се додека не заврши
поставувањето. Откако ќе заврши поставувањето,
вашата Wi-Fi мрежа повторно ќе биде заштитена
кога ќе ја поставите безбедноста на вашиот
безжичен LAN.
1
Притиснете / (напојување)
 за да го вклучите системот.
Имајте ги на располагање, за
да бидат искористени, името
на безжичната мрежа (SSID)
и безбедносниот клуч на
безжичниот LAN рутер/
пристапната точка.
Кога
трепка на екранот ,
изведете ја следнава операција.
SSID (Име на безжичната мрежа)
Кога поставувате со iPhone/
iPod touch/iPad
Безбедносен клуч (WEP или WPA клуч)
Од главниот екран, одете на [Settings]
(Поставки) - [Wi-Fi] и изберете
„Sony_Wireless_Audio_Setup“.
Ако „Sony_Wireless_Audio_Setup“
не се појави, почекајте додека
не почне да трепка на екранот ,
а потоа повторно изведете го
пребарувањето.
7
Забелешка
Мрежни поврзувања
Системот автоматски се исклучува.
Опција 2: Начин со рачно
поставување, со користење
на скен на пристапна точка
(за компјутер/Mac)
Во врска со SSID и безбедносниот
клуч, погледнете ги упатствата за
работа на безжичниот LAN рутер/
пристапната точка.
2
Притиснете OPTIONS  за да се
прикаже менито за поставки.
3
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „NW
RESET“, а потоа притиснете
.
Вчитајте ја „NS Setup“ апликацијата.
8
Изведете го поставувањето,
следејќи ги напатствијата на
екранот.
Кога поставувањето е завршено,
притиснете на „Play test sound“ копчето
за да го потврдите функционирањето
на системот преку репродукција на
тест звук.
Системот автоматски се исклучува.
4
Притиснете / (напојување)
 за да го вклучите системот.
Забелешки
• Ако „Sony_Wireless_Audio_Setup“ не се појави,
повторете ги чекорите 4 и понатаму.
• Не поврзувајте мрежен (LAN) кабел.
39МК
5
За Windows Vista
Вклучете го PC.
Кликнете на
иконата на
дното на екранот.
Изберете [Connect to a network]
(Поврзи се со мрежата).
Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
од списокот на мрежи.
Поврзете ги уредот и Mac
или PC.
За Mac OS X
Вклучете го Mac.
Изберете ја
иконата на
врвот на екранот.
Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
од списокот на мрежи.
За Windows 8 (Windows UI)
Вклучете го PC.
Движете го покажувачот на глувчето
до горниот-десен (или долниот-лев)
агол на Start (Почетен) екранот,
за да ги прикажете копчињата,
и изберете [Settings] (Параметри).
Со екран на допир, прикажете
ги копчињата со поминување
од десниот раб на Start (Почетен)
екранот, и изберете [Settings]
(Параметри).
6
За Mac
Вчитајте го Safari и изберете [Bonjour]
под
([Bookmarks] (Маркери)),
а потоа изберете [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
За компјутер
Вчитајте го прелистувачот и внесете
ја било која од следниве URL адреси
во полето за адреса.
7
Изберeте ја или допрете ја
или
икона.
Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup] од
списокот на мрежи.
За Windows 7/Windows 8
Вклучете го PC.
Кликнете или допрете ја работната
површина на Start (Почетен)
екранот.
Изберете ја
или
иконата
на дното на екранот.
Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup] од
списокот на мрежи.
40МК
Пристапете му на [Sony Network
Device Setting] (Поставување
на Sony мрежен уред) екранот.
Кога ќе се појави екранот
[Language Setup] (Поставување
на јазик), изберете го саканиот
јазик.
8
Изберете [Network Settings]
(Мрежни параметри) од
менито.
Опција 3: Начин со
притискање на WPS
копче на пристапна точка
која поддржува WPS
1
Мрежни поставки
9
Ако мрежниот (LAN) кабел е поврзан,
исклучете го мрежниот (LAN) кабел
додека е исклучен кабелот за
напојување.
2
Притиснете OPTIONS  за да се
прикаже менито за поставки.
3
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „WPS“,
а потоа притиснете
.
Мрежни поврзувања
Изберете го SSID на
безжичниот LAN рутер/
пристапната точка, а потоа
внесете го безбедносниот клуч
(ако е применливо).
Проверете дали мрежниот
(LAN) кабел (не се испорачува)
е исклучен.
„OK“ се појавува на екранот .
• За да го откажете поставувањето,
притиснете /  за да изберете
„CANCEL“, а потоа притиснете
.
SSID
10 Изберете [Apply] (Примени).
11
Системот автоматски се рестартира.
12
4
Притиснете
5
Притиснете го WPS копчето на
пристапната точка.
Изберете [OK] (ОК) во
прикажаниот прозорец.
.
„WPS“ трепка.
Поврзете Mac или PC на
безжичниот LAN рутер/
пристапна точка кој ќе
го користете.
WPS копче*
Забелешка
Оваа постапка треба да заврши во рок од
30 минути. Ако не можете да ја завршите,
започнете одново од чекор 3.
* Поставеноста и обликот на WPS копчето
се разликуваат во зависност од моделот
на пристапната точка.
Совет
Погледнете ги упатствата за работа на
вашиот безжичен LAN рутер/пристапната
точка за детали во врска со WPS копчето.
41МК
Поставувања на жични мрежи
Опција 4: DHCP начин
Вообичаено, кога го поврзувате вашиот
компјутер на мрежа, поставката за DHCP
е поставена на ON.
Испробајте го следниов начин ако
користите жична мрежа.
Однапред поставете ја DHCP поставката
на вашиот компјутер на ON.
1
Проверете дали вашиот
компјутер и рутер се вклучени.
2
Поврзете го системот и рутерот
со помош на мрежен (LAN)
кабел (не се испорачува).
3
Поврзете го рутерот и вашиот
компјутер користејќи втор
мрежен (LAN) кабел (не се
испорачува) или безжична
LAN врска.
Мрежен (LAN) кабел
(не се испорачува) или
безжична LAN врска
Мрежен (LAN) кабел
(не се испорачува)
4
42МК
Вклучете го системот.
Кога врската е воспоставена,
засветува на екранот .
Слушање на аудио содржина преку
DLNA (Digital Living Network Alliance)
Уред со Network Audio Remote* или
со DLNA контролер
Сервер
Контрола
Плеер
контролиран
преку мрежа
(овој систем)
Пристап
Android
iOS
Системот може да репродуцира аудио
содржина складирана на сервер во MP3,
линеарен PCM, WMA и AAC* формати.
Аудио содржината со DRM (Digital Rights
Management) заштита на авторски права,
не може да се репродуцира на овој систем.
* Системот може да репродуцира AAC датотеки
само со наставка „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“.
Забелешки
• Општо земено, може да потрае некое време
Испорака
* Network Audio Remote е апликација за
iOS и Android. Sony ја обезбедува „Network
Audio Remote“ апликацијата бесплатно.
За детали, погледнете на следната
интернет страница.
Можете да ја преземете бесплатната
апликација од „Google Play“ за Android
уреди или од „App Store“ за iPhone/iPod
Touch/iPad на интернет страницата.
Лесно можете да ја барате апликацијата
ако искуцате „Network Audio Remote“
на екранот за пребарување.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
Ако пристапувате користејќи го
дводимензионалниот код
Прочитајте го следниот 2D код за
пристап.
Мрежни поврзувања
На овој систем можете да репродуцирате
аудио содржина на DLNA компатибилни
сервери како што се вашиот компјутер,
мрежен рекордер, итн., преку контрола
на серверот со користење на „Network
Audio Remote“ апликацијата*. DLNAкомпатибилен уред за контрола (уред за
далечинска контрола, итн.) е неопходен
за оваа операција.
Можете да ги користите Windows 7/
Windows 8 и како сервер и како
контролер.
•
•
да се препознае секој DLNA- компатибилен
уред кој се користи во моментот кога уживате
во аудио содржина преку домашната мрежа.
Овој систем не може да репродуцира датотеки
во WMA формат со DRM заштита на авторските
права. Ако WMA датотека не може да се
репродуцира на овој систем, проверете ја
сопственоста на таа датотека на вашиот
компјутер за да видите дали авторските
права на таа датотеката се DRM-заштитени.
Отворете ја папката или томот каде
е складирана WMA датотеката, и притиснете
со десното копче на глушецот врз датотеката
за да го прикажете прозорецот [Property]
(Својства). Кога има [Licence] (Лиценца)
табулатор, датотеката е со DRM заштитени
авторски права и не може да се репродуцира
на овој систем.
Можно е да не можете да репродуцирате
некоја содржина со DLNA CERTIFIED
производите.
Совет
Мрежната функција е достапна преку
репродукција на аудио содржина на DLNA
компатибилен сервер или контролен уред,
иако не можете да ја изберете со користење
на функциското копче(иња) на уредот на овој
систем.
43МК
Слушање на аудио
содржина на компјутер
со Windows 8
Windows 8 поддржува DLNA1.5.
Windows 8 може да се користи и како
сервер и како контролер. Лесно можете
да слушате аудио содржина на вашиот
сервер, користејќи ја [Play To] (Пушти на)
функцијата од Windows 8.
Контрола и
Испорака
DLNA контролер/
Сервер (компјутер
базиран на Windows 8)
Плеер контролиран
преку мрежа
(овој систем)
Забелешка
Ставките прикажани на компјутерот може да
се разликуваат од оние прикажани во овој дел,
во зависност од верзијата на оперативниот
систем или од компјутерската средина. За
детали, погледнете во системот за помош
на вашиот компјутер.
поставување на компјутер со
Windows 8
1
Движете го покажувачот на
глувчето до горниот-десен
(или долниот-десен) агол на
Start (Почетен) екранот, за
да ги прикажете копчињата,
и изберете [Settings]
(Параметри).
Со екран на допир, прикажете
ги копчињата со поминување од
десниот раб на Start (Почетен)
екранот, и изберете [Settings]
(Параметри).
44МК
2
Изберете ја
3
Кликнете со десното копче
од глувчето на името на
поврзаната мрежа или
притиснете и задржете го,
и изберете [Turn sharing on or
off] (Вклучете го или исклучете
го споделувањето).
или
икона.
4
Изберете [Yes, turn on sharing
and connect to devices]
(Примени).
3
Движете го покажувачот на
глувчето до горниот-десен
(или долниот-десен) агол на
Start (Почетен) екранот, за да
ги прикажете копчињата,
и изберете [Devices] (Уреди).
Со екран на допир, прикажете
ги копчињата со поминување од
десниот раб на Start (Почетен)
екранот, и изберете [Devices] (Уреди).
Мрежни поврзувања
Слушање на аудио содржина
складирана на компјутер со
Windows 8
Користење на „Music“ (Музика) од Windows
8 (Windows UI)
1
Изберете [Music] (Музика)
на Start (Почетен) екранот.
4
Изберете [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
Системот влегува во режим на
мрежна функција и избраната
аудио содржина се репродуцира.
2
Изберете ја саканата аудио
содржина и репродуцирајте ја.
45МК
Користење на Windows Media Player
1
4
Изберете [Play To] (Пушти на)
од менито.
Кликнете со десното копче на
глушецот на Start (Почетен)
екранот.
Со екран на допир, повлечете го Start
(Почетен) екранот од долу нагоре,
и изберете [All apps] (Сите апликации)
долу десно на екранот.
Се појавува списокот со уреди.
5
2
Изберете [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
Изберете [Windows Media
Player].
Системот влегува во режим на
мрежна функција и избраната
аудио содржина се репродуцира.
Поставување на DLNA контролер за
употреба на овој PC
3
46МК
Кликнете со десното копче на
глушецот врз саканата аудио
содржина или притиснете
и задржете ја.
1
Кликнете со десното копче
на глушецот на Start (Почетен)
екранот.
Кликнете или допрете
врз [Stream] (Постојан тек),
и изберете [More streaming
options] (Повеќе опции за
постојан тек на медиуми).
4
Проверете дали сите уреди
се дозволени.
Со екран на допир, повлечете го Start
(Почетен) екранот од долу нагоре, и
изберете [All apps] (Сите апликации)
долу десно на екранот.
2
Мрежни поврзувања
3
Изберете [Windows Media
Player].
Ако не се, изберете [Allow All]
(Дозволи сè), и отворете го екранот
[Allow All Media Devices] (Дозволи
ги сите медиумски уреди). Изберете
[Allow all the PCs and Media Devices]
(Дозволи им на сите компјутери
и медиумски уреди).
5
Изберете [OK] (OK) за да го
затворите прозорецот.
Поставката е сега завршена.
Можете да слушате музика
складирана на вашиот PC
користејќи DLNA контролер.
47МК
Слушање на аудио
содржина на компјутер
со Windows 7
2
Windows 7 поддржува DLNA1.5. Windows 7
може да се користи и како сервер и како
контролер. Лесно можете да слушате
аудио содржина на вашиот сервер,
користејќи ја [Play To] (Пушти на)
функцијата од Windows 7.
Изберете [Public network]
(Јавна мрежа) под [View your
active networks] (Прикажи ги
активните мрежи).
Ако екранот прикажува нешто друго,
а не [Public network] (Јавна мрежа),
одете на чекор 5.
Контрола и
Испорака
DLNA контролер/
Сервер (компјутер
базиран на Windows 7)
Плеер контролиран
преку мрежа
(овој систем)
Се појавува [Set Network Location]
(Постави мрежна локација) екранот.
Забелешка
Ставките прикажани на компјутерот може да се
разликуваат од оние прикажани во oвој дел, во
зависност од верзијата на оперативниот систем
или од компјутерската средина. За детали,
погледнете во системот за помош на вашиот
компјутер.
3
Изберете [Home network]
(Домашна мрежа) или [Work
network] (Мрежа на работа)
според околината во која се
користи системот.
4
Следете ги напатствијата кои
се појавуваат на екранот, во
согласност со околината во
која се користи системот.
поставување на компјутер
со Windows 7
1
Одете на [Start] (Старт) [Control Panel] (Контролна
табла) и изберете [View
network status and tasks]
(Приказ на мрежен статус
и задачи) под [Network and
Internet] (Мрежа и интернет).
Се појавува [Network and Sharing
Center] (Центар за мрежа
и споделување) екранот.
Совет
Ако ставката која ја сакате не се појави
на екранот, обидете се да го промените
типот на екран на Control Panel (Контролна
табла).
48МК
Кога промената е завршена,
потврдете дека ставката под [View
your active networks] (Прикажи ги
активните мрежи) беше променета
во [Home network] (Домашна мрежа)
или [Work network] (Мрежа на
работа) во [Network and Sharing
Center] (Центар за мрежа
и споделување) екранот.
5
Изберете [Choose media
streaming options...] (Изберете
ги опциите за проследување
медиуми...) од [Media streaming]
(Следење медиуми).
8
Изберете [Allow All]
(Дозволи сè).
Се отвора екранот [Allow All Media
Devices] (Дозволи ги сите медиумски
уреди). Ако сите уреди во локалната
мрежа се поставени на [Allowed]
(Дозволено), изберете [OK] (OK)
и затворете го прозорецот.
9
Мрежни поврзувања
6
Изберете [Change advanced
sharing settings] (Изменете
ги напредните параметри
за споделување).
Изберете [Allow all computers
and media devices] (Дозволи
им на сите компјутери
и медиумски уреди).
[OK] (OK) за да го
10 Изберете
затворите прозорецот.
Слушање на аудио содржина
складирана на компјутер со
Windows 7
7
Ако се појави [Media streaming
is not turned on]
(Континуираниот тек на
медиуми не е вклучен) во
Media streaming options (Опции
за постојан тек на медиуми)
екранот, изберете [Turn on
media streaming] (Вклучете
континуиран тек на медиуми).
1
Вчитајте го [Windows Media
Player] (Windows Media Player)
од Windows 7.
2
Изберете ја саканата аудио
содржина, а потоа кликнете
со десното копче на глушецот.
49МК
3
Изберете [Play To] (Пушти на)
од менито.
Слушање на аудио
содржина на компјутер со
Windows Vista/Windows XP
Треба да го поставите Windows Media
Player 11 за да слушате музика користејќи
ги Windows Vista/Windows XP* како
сервер.
*
Се појавува списокот со уреди.
4
Изберете [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
Windows Media Player 11 не инсталиран од
производителот на Windows XP. Пристапете
до интернет страната на Microsoft, преземете
го инсталаторот, а потоа инсталирајте го
Windows Media Player 11 на вашиот компјутер.
Ажурирајте ја верзијата на софтвер на вашиот
компјутер на XP Service Pack 2 или понова,
а потоа инсталирајте го Windows Media Player
11. Не можете да инсталирате Windows Media
Player 11 на верзии на XP пред Service Pack 2.
Забелешка
Ставките прикажани на компјутерот може да се
разликуваат од оние прикажани во oвој дел, во
зависност од верзијата на оперативниот систем
или од компјутерската средина. За детали,
погледнете во системот за помош на вашиот
компјутер.
Поставување на компјутер со
Windows Vista/Windows XP
1
Системот влегува во режим на
мрежна функција и избраната
аудио содржина се репродуцира.
Одете на [Start] (Старт) [All Programs] (Сите програми)
и изберете [Windows Media
Player] (Windows Media Player).
Се вчитува Windows Media Player 11.
2
Изберете [Media Sharing...]
(Споделување медиуми...) од
менито [Library] (Библиотека).
Ако користите Windows XP, одете
на чекор 8.
50МК
3
Кога
е прикажано, изберете
[Networking...] (Мрежно
работење...).
Потврдете дека [Location type]
(Тип локација) се променил во
[Private] (Приватно) и изберете
[Close] (Затвори).
7
Потврдете дека [(Private
network)] (Приватна мрежа)
е прикажано на [Network and
Sharing Center] (Центар за
мрежа и споделување) екранот
и затворете го екранот.
8
Ако одбележувањето не
е додадено покрај [Share my
media] (Сподели ги моите
медиуми) на екранот [Media
Sharing] (Споделување
медиуми) кој е прикажан во
чекор 2, обележете го [Share
my media] (Сподели ги моите
медиуми), а потоа изберете
[OK] (ОК).
Се појавува [Network and Sharing
Center] (Центар за мрежа
и споделување) екранот.
4
Изберете [Customize]
(Прилагоди).
Мрежни поврзувања
6
Се појавува [Set Network Location]
(Постави мрежна локација) екранот.
5
Се прикажува список на уреди кои
може да се поврзат.
Обележете [Private] (Приватно)
и изберете [Next] (Следно).
9
Изберете [Settings...]
(Параметри) кој се појавува
покрај [Share my media to:]
(Сподели ги моите медиуми).
51МК
[Allow new devices
10 Обележете
and computers automatically]
(Автоматски дозволи нови
уреди и компјутери) и изберете
[OK] (ОК).
Забелешка
Поништете го изборот на оваа ставка откако ќе
потврдите дека системот може да се поврзе со
компјутерот и да репродуцира аудио податоци
на системот.
Слушање на аудио содржина
складирана на компјутер со
Windows Vista/Windows XP
Можете да репродуцирате аудио
содржини, користејќи го DLNA
контролерот.
52МК
Користење на интернет музички
стриминг (Музички услуги)
За деталите во врска со регистрацијата,
погледнете на следната интернет страница
(само за моделот за Океанија).
http://munlimited.com/home
1
Преземете ја „Network Audio
Remote“ апликацијата.
Уред контролер
Контрола
Пристап
Испорака
Интернет
Овој систем
Подготовка на вашиот
мобилен уред за контролер
Подгответе го вашиот мобилен уред, каков
што е паметниот телефон или таблетот,
за користење како контролен уред.
Забелешки
• Пред да го користите интернет музичкиот
•
стриминг, проверете го следново:
– Проверете дали системот и мобилниот
уред се поврзани на иста мрежа.*
– Проверете дали системот е вклучен.
– Проверете дали системот и мобилниот
уред се поврзани на интернет.*
– Проверете дали системот е препознаен
со контролерот.
* За детали, погледнете „Како да ја поврзете
вашата мрежа” (страница 37).
Мора да го регистрирате вашиот систем за
да можете да го користите Music Unlimited.
Можете да ја преземете бесплатната
апликација од „Google Play“ за
Android уреди или од „App Store“ за
iPhone/iPod touch/iPad на интернет
страницата.
Лесно можете да ја барате
апликацијата ако искуцате „Network
Audio Remote“ на екранот за
пребарување.
Мрежни поврзувања
Можете да слушате различен интернет
музички стриминг кој се нуди на интернет,
без користење на компјутер. За да
слушате интернет музички стриминг,
инсталирајте ја „Network Audio Remote“
апликацијата на вашиот мобилен уред
и користете го мобилниот уред како
контролен уред.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/id398312883?mt=8
Ако пристапувате користејќи го
дводимензионалниот код
Прочитајте го следниот 2D код за
пристап.
Android
iOS
53МК
Уживање во интернет
музички стриминг
Совет
Екраните кои се користат во следниот дел се
од iPad. Екраните од Android уредите или од
iPhone/iPod touch може да се разликуваат.
1
Допрете или кликнете на
иконата на екранот од Android
уредот или на iPhone/iPod
touch/iPad.
2
Изберете [SONY:CMTSBT300W(B)] од списокот.
4
Изберете [Music Unlimited]
или [vTuner].
Услугите кои се појавуваат на
списокот може да се разликуваат
во зависност од вашата област.
Изберете или [Music Unlimited]
или [vTuner].
5
Изберете ја саканата содржина
која може да се репродуцира
и започнете со репродукција.
Совет
Ако репродукцијата не започне, повторно
изведете го процесот од чекор 1.
3
54МК
Изберете [Music Services]
(Музички услуги) од [Browse
Music] (Пребарувајте музика).
За да го потврдите/уредувате
името на уредот
Можете да го потврдите и уредувате
името на овој уред, користејќи го екранот
за поставување Device Details (Детали за
уредот) во прелистувачот.
Име на уредот
• Многу гласен звук може да излезе од овој
•
•
уред кога ќе ја поставите јачината на звукот
на многу гласно користејќи Android уреди
или iPhone/iPod touch/iPad.
За детали во врска со користењето на Android
OS или iOS, погледнете во Help на секој од
оперативните системи.
За детали во врска со користењето на
„Network Audio Remote“, допрете/кликнете
на неговата Help икона или на иконата
Option.
Мрежни поврзувања
Совети
55МК
Користење на AirPlay
На овој систем, со користење на AirPlay,
можете да репродуцирате музика
складирана на Mac или компјутер или
онаа на iTunes, iPhone, iPod touch и iPad.
Можете да репродуцирате музика
безжично, без да го поврзувате системот
на друг уред.
2
Изберете ја
иконата, долу
десно на екранот на iPhone,
iPod touch или iPad, или
на iTunes прозорецот.
iPhone, iPod touch или iPad
Контрола и стрим
Компатибилни iPhone/iPod
touch/iPad модели
iPod touch (петта генерација), iPod touch
(четврта генерација), iPod touch (трета
генерација), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPad (четврта генерација),
iPad mini, iPad (трета генерација), iPad 2,
iPad: iOS4.3.3 или понов
Mac, PC: iTunes10.2.2 или понов
iTunes
Забелешки
• За детали во врска со поддржаните
•
•
1
56МК
верзии на iOS или iTunes, погледнете кај
“Компатибилни iPhone/iPod touch/iPad
модели” на оваа страница.
Пред да ги користите со овој систем,
ажурирајте ги iOS или iTunes со најновата
верзија.
За детали во врска со употребата на iPhone,
iPod touch, iPad, iTunes или AirPlay,
погледнете во упатството за работа на
вашиот уред .
Вчитајте ја апликацијата на
вашиот iPhone, iPod touch,
iPad или iTunes.
3
Изберете [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX] на AirPlay
менито на iTunes или на вашиот
iPhone, iPod touch или iPad.
iPhone, iPod touch или iPad
iTunes
4
Започнете со репродукција
на аудио содржина на iPhone,
iPod touch, iPad или iTunes.
Системот влегува во AirPlay режим
на функција и избраната аудио
содржина се репродуцира.
Можете да го потврдите и уредувате
името на овој систем, користејќи го
екранот за поставување во
прелистувачот.
За детали, погледнете го екранот Device
Details (Детали за уредот) во чекор 8 од
„Device Details (Детали за уредот)
екранот“ (страница 41).
Уреденото име на уредот може да се
ресетира со изведување на „NW RESET“
(страница 39).
Мрежни поврзувања
За да го потврдите/уредувате името на
уредот
Совети
• Ако репродукцијата не започне, изведете
го процесот повторно од чекор 1.
• Многу гласен звук може да излезе од овој
•
•
•
систем кога ќе ја поставите јачината на звукот
на многу гласно користејќи iPhone, iPod
touch, iPad или iTunes.
За детали во врска со користењето на iTunes,
погледнете во Help на iTunes.
Нивото на јачина на звукот на iPhone, iPod
touch, iPad или iTunes може да не биде
можно да се поврзе со нивото на јачина на
звук на овој систем.
AirPlay е достапен преку репродукција на
аудио содржина на iPhone/iPod touch/iPad,
иако не можете да го изберете со користење
на функциското копче(иња) на уредот на овој
систем.
57МК
Користење на „WALKMAN“ апликацијата
на Xperia/Xperia Tablet
На овој систем, можете да
репродуцирате музика складирана
на Xperia/Xperia Tablet, со користење
на „WALKMAN“ апликацијата.
Xperia/Xperia Tablet
Контрола и стрим
Забелешки
• Пред да го користите со овој систем,
•
ажурирајте го Android оперативниот
систем со најновата верзија.
За детали, погледнете го упатството за
работа на вашиот Xperia/Xperia Tablet.
1
Вчитајте ја „WALKMAN“
апликацијата на вашиот Xperia/
Xperia Tablet.
2
Изберете ја
иконата во
горниот десен дел на Xperia/
Xperia Tablet.
4
Притиснете го копчето за
репродукција и започнете
со репродукција на аудио
содржина на Xperia/Xperia
Tablet.
Системот влегува во режим на
мрежна функција и избраната
аудио содржина се репродуцира.
Совети
3
Изберете [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX] на екранот
прикажан во чекор 2.
• Ако репродукцијата не започне, повторно
изведете ја постапката од чекор 1.
• За детали, како да го користите Android
•
•
58МК
оперативниот систем, погледнете во Help
на Android оперативниот систем.
Мрежната функција е достапна преку
репродукција на аудио содржина на Xperia/
Xperia Tablet, иако не можете да ја изберете
со користење на функциското копче(иња) на
уредот на овој систем.
Овој систем може да репродуцира музика
складирана на некои „WALKMAN“ модели
користејќи ја функцијата Music Throw
(Фрлање музика). За детали во врска со
функцијата Music Throw (Фрлање музика),
погледнете во упатството за работа
испорачано со вашиот „WALKMAN“.
Дополнителни информации
Слушање радио
3
Притиснете TUNE +/– .
Индикаторот на фреквенција на
екранот  почнува да се менува.
Рачно барање станици
Притискајте TUNING MODE 
неколку пати додека не се појави
„MANUAL“ на екранот , а потоа
притиснете TUNE +/–  за да ја
барате посакуваната станица.
Барање радио станица
1
Притиснете TUNER
FUNCTION  за да го изберете
појасот на радиото.
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„TUNER FM“ или „TUNER AM“
(CMT-SBT300W), или не се
појави „DAB“ или „TUNER FM“
(CMT-SBT300WB) на екранот .
Дополнителни информации
Барањето автоматски прекинува
кога ќе се најде радио станица,
и „STEREO“ (кога се прима FM стерео
пренос) се појавува на екранот
(Автоматско скенирање).
Забелешки за DAB/DAB+ станиците
(само кај CMT-SBT300WB)
• Кога ќе изберете станица што нуди RDS
услуги, преносот дава информации како
името на услугата или името на станицата.
• Кога ќе изберете станица DAB/DAB+,
може да се потребни неколку секунди
пред да слушнете каков било звук.
• Примарната услуга се прима
автоматски кога ќе заврши
секундарната услуга.
• Приемникот не поддржува услуги на
податоци.
Совет
2
Притискајте TUNING MODE 
неколку пати додека не се
појави „AUTO“ на екранот .
Ако приемот на FM стерео преносот има шум,
притискајте го FM MODE  неколку пати додека
не се појави „MONO“ на екранот, за да изберете
моно прием. Ова го намалува шумот.
Секојпат кога ќе го притиснете копчето,
режимот на бирање се менува во
AUTO, PRESET или MANUAL.
„MONO“ се прикажува четири секунди.
59МК
Менување на интервалот на
АМ бирање (освен за моделите
за Европа)
Стандардната поставка за интервалот на
АМ бирање е 9 kHz (или 10 kHz за некои
области). Користете ги копчињата на уредот
за да ја изведете оваа операција.
1
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати за да изберете AM
станица.
2
Притиснете / (напојување)  за да го
исклучите системот.
3
Притиснете и задржете го FUNCTION 
и притиснете го / (напојување) 
на уредот.
„STEP 9K“ или „STEP 10K“ се појавува на
екранот .
Кога ќе го смените интервалот, се бришат
сите претходно поставени АМ станици.
Претходно меморирање
радио станици
Можете да ги меморирате вашите
посакувани станици.
1
2
Пронајдете ја станицата која
сакате да ја меморирате.
Притиснете TUNER MEMORY .
Број за меморирање
4
„COMPLETE“ се појавува на
екранот .
5
Вклучување меморирана
станица
Притискајте TUNING MODE  неколку
пати додека не се појави „PRESET“ на
екранот , а потоа притиснете TUNE
+/–  за да го изберете меморираниот
број на кој е регистрирана саканата
станица.
Рачно изведување на
автоматското скенирање
на DAB (само кај
CMT-SBT300WB)
Мора да го изведете почетното
скенирање на DAB, пред да може да
бирате DAB/DAB+ станици.
Исто така, ако сте се преселиле во друга
област, изведете го почетното скенирање
на DAB рачно за да ги ажурирате
услужните информации на DAB/DAB+.
Притискајте TUNE +/– 
неколку пати за да изберете
број за меморирање.
Ако друга станица е веќе доделена
на избраниот претходно поставен
број, таа ќе се замени со новата
станица.
60МК
Повторете ги чекорите 1-4 за да
регистрирате други станици.
Можете да меморирате до 20 FM
станици и 10 АМ станици
(CMT-SBT300W), или 20 DAB/DAB+
и 20 FM станици (CMT-SBT300WB).
1
3
Притиснете
 за да
регистрирате станица.
Притискајте TUNER
FUNCTION  неколку пати
додека не се појави „DAB“
на екранот .
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„DAB“ на екранот .
2
Притиснете OPTIONS  за
да се прикаже менито за
поставки.
3
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „INITIAL“
а потоа притиснете
.
4
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „OK“
а потоа притиснете
.
Започнува скенирањето. Напредокот
на скенирањето е означен со
ѕвездички (*******). Зависно од
достапната услуга DAB/DAB+ во
вашата област, скенирањето може
да потрае неколку минути.
Кога ќе заврши, се креира список
на достапни услуги.
• Ако вашата земја или регион не поддржува
DAB/DAB+ пренос, ќе се појави „NO SERV“.
• Оваа постапка ги брише сите претходно
поставени станици.
• Пред исклучување на DAB/FM антената,
осигурете се дека сте го исклучиле системот
за да ги зачувате вашите DAB/DAB+ поставки.
Дополнителни информации
Забелешки
61МК
Употреба на аудио компоненти
по избор
3
Притиснете AUDIO IN
FUNCTION .
Притискајте FUNCTION  на уредот
неколку пати додека не се појави
„AUDIO IN“ на екранот .
4
Започнете ја репродукцијата
на поврзаната компонента.
Прилагодете ја јачината на звукот
на поврзаната компонента за време
на репродукцијата.
5
1
Притиснете VOLUME   на
далечинскиот управувач за да
ја намалите јачината на звукот.
Свртете го VOLUME бирачот  на
уредот спротивно од насоката на
движење на стрелките на часовникот
за да ја намалите јачината на звукот.
2
Поврзете ја дополнителната
аудио компонента на AUDIO IN
приклучокот  (страница 13).
Поврзете изборна надворешна
опрема со кабел за поврзување
аудио (не се испорачува).
62МК
Притиснете VOLUME +/ 
на далечинскиот управувач
за да ја прилагодите јачината
на звукот.
Вртете го VOLUME бирачот  на
уредот лево или десно за да ја
прилагодите јачината на звукот.
Забелешка
Системот може автоматски да влезе во Standby
(Подготвено) режимот, ако нивото на јачината
на звукот на поврзаната компонента е
прениско. Соодветно прилагодете ја јачината на
звукот на поврзаната компонента. Погледнете
„Поставување на Automatic Standby (автоматско
влегување во режимот на подготвеност)
функцијата“ (страница 63).
Поставување на функцијата за
автоматско влегување во режимот
на подготвеност
Овој систем е опремен со функција
за автоматско влегување во режимот
на подготвеност. Со оваа функција,
системот автоматски влегува во режим
на подготвеност во рок од 15 минути,
ако не постои активност или излез на
аудио сигнал.
„AUTO STBY“ се појавува на екранот 
2 минути пред системот да влезе во
режим на подготвеност.
1
Притиснете OPTIONS  за
да се прикаже менито за
поставки.
2
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „AUTO
STBY“, а потоа притиснете
.
3
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „ON“ или
„OFF“, а потоа притиснете
.
• Функцијата за автоматско влегување во
режимот на подготвеност е неважечка за
функцијата за бирање станици (FM/AM/DAB*),
дури и кога ќе ја вклучите.
• Системот може да не влезе автоматски во
режимот на подготвеност во следните
случаи:
– кога ќе се открие аудио сигнал
– за време на репродукција на песни
или аудио датотеки
– кога е во тек работа на тајмерот за
заспивање или тајмерот за репродукција.
• Системот повторно го одбројува времето
(15 минути) до влегување во режим на
подготвеност, дури и кога функцијата
за автоматско влегување во режимот
на подготвеност е вклучена, во следниве
случаи:
– кога е поврзан USB уред
– кога е притиснато копче на далечинскиот
управувач или на уредот;
* AM е достапно само кај CMT-SBT300W,
или DAB е само кај CMT-SBT300WB.
Дополнителни информации
Стандардно, функцијата за автоматско
влегување во режимот на подготвеност
е вклучена. Може да ја исклучите оваа
функција користејќи го менито со опции.
Забелешки
63МК
Поставување на BLUETOOTH/режим
на подготвеност на мрежа
Можете да го вклучите/исклучите
BLUETOOTH/режимот за подготвеност
на мрежа. Кога BLUETOOTH/режимот
за подготвеност на мрежа е вклучен,
системот влегува во режим на чекање
на BLUETOOTH или мрежна врска, дури
и кога системот е исклучен. Стандардно,
BLUETOOTH/режимот за подготвеност
на мрежа е исклучен.
1
Притиснете OPTIONS  за
да се прикаже менито за
поставки.
2
Притискајте / 
неколку пати за да изберете
„BT/NW STBY“, а потоа
притиснете
.
3
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „ON“ или
„OFF“, а потоа притиснете
.
4
Притиснете / (напојување) 
за да го исклучите системот.
Кога „BT/NW STBY“ е поставено на
„ON“, системот се вклучува и можете
да слушате музика со активирање
на BLUETOOTH или AirPlay на
поврзаната компонента.
64МК
Забелешка
Репродукција на DLNA уред или користење
на Музичките услуги не е можно.
Ажурирање на софтверот
Софтверот на овој систем можете да го
ажурирате со преземање на најновата
верзија преку мрежа.
Ако системот детектира ново ажурирање
кога е поврзан на интернет, „UPDATE“ се
појавува на екранот . Можете да го
ажурирате софтверот преку менито со
опции.
Притиснете OPTIONS  за
да се прикаже менито за
поставки.
2
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „UPDATE“,
а потоа притиснете
.
3
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „OK“,
а потоа притиснете
.
Дополнителни информации
1
Ажурирањето започнува.
Забелешки
• Вообичаено е потребно меѓу 3 и 10 минути
•
системот да го заврши ажурирањето.
Можно е да трае и подолго, во зависност
од мрежното опкружување.
За време на ажурирањето немојте да
управувате со уредот или со далечинскиот
управувач. Исто така, за време на
ажурирањето немојте да го исклучувате
системот или да го исклучувате кабелот
за напојување.
65МК
Прилагодување на звукот
Можете да го поставите засилувањето
на басот или да го прилагодите тонот
според вашите желби.
Поставување на засилувањето на басот
Притискајте BASS BOOST  неколку
пати за да изберете „ON“ или „OFF“.
Прилагодување на басот и на високите
тонови
Притиснете BASS +/–  за да го
прилагодите басот или TREBLE +/– 
за да ги прилагодите високите тонови.
• На уредот, притиснете EQ  неколку
пати за да изберете „BASS“ или
„TREBLE“, и прилагодете ја избраната
ставка користејќи TUNE +/– .
Совет
Системот е опремен со DSEE функцијата, за
да се репродуцира чист висок тон и покрај
деградацијата предизвикана од компресија.
DSEE функцијата најчесто автоматски се
активира со препознавање на изворот на
звукот, но може и да не се активира, во
зависност од функцијата која се користи.
66МК
Промена на екранот
• Следното не се прикажува правилно:
– изминато време на репродукција на MP3
•
За
Направете го следното:
Приказ на
часовникот
Притискајте DISPLAY 
неколку пати кога
системот е исклучен.*2
Часовникот се појавува
8 секунди.
*1 Можете да ги гледате информациите
опишани подолу за време на репродукција
на CD-DA/MP3 диск.
*2 Информациите не се појавуваат во
BLUETOOTH/режим на подготвеност за
мрежа.
диск CD-DA
– преостанатото време за репродукција
на песна за време на репродукцијата
– целосното преостанато време на
репродукција
MP3 диск
– име на песна или на датотека
– име на изведувачот
– име на албумот
Дополнителни информации
Притискајте DISPLAY 
Погледнете
неколку пати кога
информација
на екранот *1 системот е вклучен.
датотеката кодирана со помош на VBR
(Variable Bit Rate).
– папки или имиња на датотеки кои не се
сообразни со ISO9660 Level 1/Level 2 или
Joliet во проширен формат.
Следното се прикажува:
– целосното време за репродукција на
CD-DA диск (освен кога е избран режимот
PGM и плеерот не работи)
– преостанатото време за репродукција на
песна на CD-DA диск
– преостанатото време за репродукција за
CD-DA диск (само кога е избран режимот
за нормална репродукција за време на
репродукција)
– Информации од ID3 ознаки за MP3
датотеки. Приказот на информации
од ID3 верзија 2 ознаките има приоритет
кога и ID3 верзија 1 и верзија 2 ознаките
се користат во иста MP3 датотека.
– до 64 знаци за ознаката ID3, кога
дозволените знаци се големи букви
(од A до Z), броеви (од 0 до 9) и симболи
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Забелешки за DAB/DAB+ приказот на
информации (само кај CMT-SBT300WB)
Се прикажува и следново:
– до 8 карактери од името на услугата,
до 128 карактери од DLS (Dynamic Label
Segment) и до 16 карактери од ознаката
на составот.
– се прикажува вредност помеѓу 0 и 100 што
го означува квалитетот на сигналот.
Забелешки за информациите на приказот
• Знаците што не може да се прикажат се
појавуваат како „_“.
• Следното не се прикажува:
– преостанатото време за репродукција
–
или целосното време за репродукција
на MP3 дискот
преостанато време за репродукција
на MP3 датотеката
67МК
Употреба на тајмерите
Системот нуди тајмер за заспивање
и тајмер за репродукција.
Тајмерот за заспивање е приоритетен
пред тајмерот за репродукција.
Може да го поставите тајмерот
користејќи ги копчињата на
далечинскиот управувач.
Поставување на тајмерот
за репродукција
Можете да слушате CD-DA или MP3 диск
или радио секој ден во определено време.
Проверете дали сте го наместиле
часовникот пред поставување на тајмерот.
Поставување на тајмерот
за заспивање
Системот се исклучува автоматски откако
ќе измине времето што е поставено на
тајмерот за заспивање. Тајмерот за
заспивање работи дури и кога
часовникот не е поставен.
1
Притискајте SLEEP  неколку
пати за да го одредите
времето.
• Изберете „30MIN“ за да го
исклучите системот по 30 минути.
• За да го откажете тајмерот за
заспивање, изберете „OFF“.
68МК
1
Подгответе го изворот на звук.
• Подгответе го изворот на звук,
и свртете го VOLUME бирачот 
на уредот лево или десно или
притиснете VOLUME +/–  на
далечинскиот управувач за да ја
прилагодите јачината на звукот.
Достапни извори на звук се: CD,
USB, и TUNER (FM, AM или DAB)*1
FUNCTION
• За да ги репродуцирате само
саканите песни или датотеки
од дискот, создадете програм.
Погледнете „Создавање сопствена
програма (репродукција на
програма)“ (страница 22).
• За да слушате радио програма,
изберете ја саканата станица,
користејќи автоматско скенирање,
рачно барање или пребарување на
меморирани станици (страница 59).
6
*1 FM или AM кај CMT-SBT300W, или FM
или DAB кај CMT-SBT300WB.
2
3
Откако ќе заврши изборот на извор
на звук, се појавува потврдниот
екран за тајмер за репродукција.
Притискајте /  неколку
пати за да изберете „PLAY SET“,
а потоа притиснете
.
7
е поставен, системот автоматски
се вклучува 15 секунди (за FM, AM
или DAB*) или 90 секунди (за CD-DA
диск или USB уред) пред
меморираното време.
• Ако системот е вклучен во
меморираното време, тајмерот
за репродукција не работи.
Внимавајте да не ракувате со
системот додека не се вклучи и не
започне репродукција со тајмерот.
Поставете го времето за
почеток на операцијата.
Притискајте /  неколку пати
за да го поставите часот, а потоа
притиснете
. Трепка
индикаторот за минути. Користете ја
постапката погоре за да ги поставите
минутите.
Кога ќе се постави почетното време,
системот преминува на поставување
на крајното време.
5
Користете ја истата постапка
како во чекор 4 за да го
поставите времето за прекин
на операцијата.
Ако на екранот трепка „TIME NG“
Времињата за почеток и крај
се поставени на истото време.
Променете го времето за крај.
Притиснете / (напојување)
 за да го исклучите системот.
• Кога тајмерот за репродукција
Дополнителни информации
4
Притискајте /  неколку пати
додека не се појави саканиот извор
на звук, а потоа притиснете
.
Достапни извори на звук се: CD,
USB, и TUNER (FM, AM или DAB)*1
FUNCTION.
*1 FM или AM кај CMT-SBT300W, или
FM или DAB кај CMT-SBT300WB.
Притиснете TIMER MENU .
Времето за почеток започнува
да трепка на екранот .
Изберете го изворот на звук.
* AM е достапно само кај CMT-SBT300W,
или DAB е достапно само кај
CMT-SBT300WB.
Проверка на поставката
1 Притиснете TIMER MENU .
2 Притискајте /  неколку пати
за да изберете „SELECT“, а потоа
притиснете
.
3
Притискајте /  неколку пати за
да изберете „PLAY SEL“, а потоа
притиснете
.
Поставките на тајмерот се појавуваат на
екранот .
Откажување на тајмерот
1 Притиснете TIMER MENU .
2 Притискајте /  неколку пати
за да изберете „SELECT“, а потоа
притиснете
.
3
Притискајте /  неколку пати
за да изберете „OFF“, а потоа
притиснете
.
69МК
Промена на поставката
Изведете ги истите постапки за да ја
промените поставката на тајмерот за
репродукција.
Забелешки
• Кога изворот на звук за тајмерот за
•
репродукција е поставен на радио станица
која сте ја поставиле користејќи автоматско
скенирање (AUTO) или рачно барање
(MANUAL) и ако ја промените фреквенцијата
или појасот на радио станицата по
поставувањето на тајмерот, поставката за
радио станица за тајмерот исто така ќе се
промени.
Кога изворот на звук за тајмерот за
репродукција е поставен на радио
станица избрана од меморирана станица
(мемориран број 1 до 20) и ако ја промените
фреквенцијата или појасот на радио
станицата по поставување на тајмерот,
поставката за радио станица за тајмерот
нема да се промени. Бирањето радиостаница
за тајмерот е фиксно на станицата што ќе ја
поставите.
Совет
Поставката на тајмерот за репродукција
останува важечка сè додека не се откаже
рачно.
70МК
Отстранување на проблеми
Отстранување на проблеми
Ако се јави проблем додека работите со
системот, следете ги чекорите опишани
подолу пред да се консултирате со
најблискиот продавач на Sony. Ако се
појави порака за грешка, не заборавете
да направите забелешка во врска со
содржината како референца.
Проверете дали проблемот
е наведен во овој „Отстранување
на проблеми“ дел.
2
Проверете ги следниве интернет
страници за корисничка поддршка.
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
На овие интернет страници ќе
ги најдете најновите информации
за поддршка и ЧПП.
3
Ако и по чекорите 1 и 2 сè
уште не можете да го решите
проблемот, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
Ако проблемот опстои откако ќе
направите сѐ што е наведено погоре,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
Кога го носите производот на
поправка, бидете сигурни дека
го носите целиот систем (уредот
и далечинскиот управувач).
Овој производ е системски производ,
па затоа целиот систем е неопходен
за да се определи делот на кој му
е потребна поправка.
Веднаш извлечете го кабелот за
напојување и проверете ја следната
ставка:
• Има ли краток спој во кабелот на
звучникот?
Откако индикаторот STANDBY 
ќе престане да трепка, приклучете
го повторно кабелот за напојување,
и вклучете го системот. Ако проблемот
опстојува, контактирајте со најблискиот
продавач на Sony.
Општо
Системот не се вклучува.
 Дали кабелот за напојување е правилно
поврзан на ѕидниот штекер?
Системот неочекувано влезе во режимот
на подготвеност.
Отстранување на проблеми
1
Ако трепка STANDBY индикаторот 
 Ова не е дефект. Системот автоматски влегува
во режимот на подготвеност ако во текот на
15 минути немало операција или излезен
аудио сигнал. Погледнете во „Поставување
на функцијата за автоматско влегување во
режимот на подготвеност“ (страница 63).
Поставката за часовникот или тајмерот за
репродукција се неочекувано откажани.
 Ако помине околу една минута без
операција, поставувањето на часовникот или
поставувањето на тајмерот за репродукција
се откажуваат автоматски. Изведете ја
операцијата повторно од почетокот.
Нема звук.
 Осигурете се дека каблите на звучникот
се правилно поврзани.
 Проверете дали ги користите испорачаните
звучници.
 Свртете го VOLUME бирачот  на уредот во
насока на движење на стрелките на часовникот
или притиснете VOLUME +  на далечинскиот
управувач за да ја зголемите јачината на звукот.
71МК
 Осигурете се дека слушалките се исклучени
од приклучокот за слушалки.
 Осигурете се дека надворешната
компонента е правилно поврзана со
AUDIO IN приклучокот  и поставете ја
функцијата на AUDIO IN.
 Одредената станица можеби привремено
престанала да емитува.
 Рамнотежата помеѓу звукот од десно и од
лево е неточна. Проверете дали десниот
и левиот звучник се правилно поврзани.
 Поставете ги симетрично звучниците.
 Поврзете ги испорачаните звучници.
Се појавува сериозно зуење или шум.
 Поместете го системот подалеку од извори
на бука.
 Поврзете го системот во друг ѕиден штекер.
 Се препорачува користење приклучник
за наизменична струја со филтер за звук
(не се испорачува).
Далечинскиот управувач не работи.
 Отстранете ги сите пречки помеѓу
далечинскиот управувач и сензорот
за далечинскиот управувач на уредот,
и наместете го уредот подалеку од
флуоросцентни светла.
 Насочете го далечинскиот управувач кон
сензорот за далечински управувач на
уредот.
 Поместете го далечинскиот управувач
поблиску до системот.
CD-DA/MP3 диск
Репродукцијата не започнува од првата
песна или датотека.
 Вратете се на нормална репродукција
притискајќи PLAY MODE  неколку пати
во режим на запрена репродукција додека
не исчезнат и „PGM“ и „SHUF“ од екранот .
Почетокот на репродукцијата трае
подолго од обично.
 Следните дискови можат да го зголемат
времето потребно за почеток на
репродукцијата:
• диск што е снимен со комплицирана
структура на дрво;
• диск што е снимен во формат на повеќе
сесии
• диск што има многу папки.
iPod/iPhone/iPad
Нема звук.
 Осигурете се дека iPod/iPhone/iPad е
безбедно поврзан со USB портата .
 Запрете ја репродукцијата и поврзете
го iPod/iPhone/iPad на системот.
 Осигурете се дека iPod/iPhone/iPad
е ажуриран со најновиот софтвер. Ако не е,
ажурирајте го iPod/iPhone/iPad пред да го
користите со системот.
„LOCKED“ се појавува на екранот 
и дискот не може да биде отстранет
од носачот на диск.
 Свртете го VOLUME бирачот  на уредот
во насока на движење на стрелките на
часовникот или притиснете VOLUME +  на
далечинскиот управувач за да ја зголемите
јачината на звукот.
 Консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony или со локалниот овластен сервис
за Sony.
 iPod/iPhone/iPad може да не е поддржан
од овој систем. Погледнете „Компатибилни
iPod/iPhone/iPad модели” (страница 24).
Дискот или датотеката не се репродуцира.
Звукот е изобличен.
 Дискот не е завршен (CD-R или CD-RW диск
на кој што може да се додаваат податоци).
 Осигурете се дека iPod/iPhone/iPad е
безбедно поврзан со USB портата .
Звукот прескокнува или дискот не се
репродуцира.
 Избришете го дискот и ставете го одново.
 Поставете го системот на локација што
е подалеку од вибрации (на пример,
врз стабилен држач).
72МК
 Осцилацијата на звучниците може да е
предизвикана од прескокнување на звукот,
зависно од нивото на јачината на звукот.
Оддалечете ги звучниците од уредот или
променете ја локацијата на звучниците.
 Свртете го VOLUME бирачот  на уредот
во насока на движење на стрелките на
часовникот или притиснете VOLUME + 
на далечинскиот управувач за да ја
зголемите јачината на звукот.
 Поставете ја „EQ“ (ЕКВИЛАЈЗЕР) поставката
од iPod/iPhone/iPad на „Off“ (Исклучено)
или „Flat“ (Рамно).
 iPod/iPhone/iPad може да не е поддржан
од овој систем. Погледнете „Компатибилни
iPod/iPhone/iPad модели“ (страница 24).
iPod/iPhone/iPad не работи.
 Затворете ги сите iOS апликации што се
изведуваат на iPod/iPhone/iPad. За детали,
погледнете во упатството за работа
испорачано со iPod/iPhone/iPad.
 Осигурете се дека iPod/iPhone/iPad
е безбедно поврзан со USB портата .
 Осигурете се дека iPod/iPhone/iPad е
ажуриран со најновиот софтвер. Ако не е,
ажурирајте го iPod/iPhone/iPad пред да
го користите со системот.
iPod/iPhone/iPad не може да се полни.
 Осигурете се дека iPod/iPhone/iPad е
безбедно поврзан со USB USB портата 
преку кабелот испорачан со iPod/iPhone/iPad.
 iPod/iPhone/iPad не може да се полни кога
системот е исклучен.
USB уред
Поврзан е USB уред кој не е поддржан.
 Ако поврзете USB уред кој не е поддржан,
може да настанат следниве проблеми.
Проверете ги информациите во врска со
компатибилните USB уреди, на интернет
страниците чии URL адреси се наведени
кај „Репродукција на датотека на USB уред”
(страница 27).
• Уредот USB не се препознава.
• Имињата на датотеките или папките
не се прикажуваат на овој систем.
• Не е можна репродукција.
• Звукот скока.
• Има бучава.
• Излегува изобличен звук.
Нема звук.
 USB уредот не е правилно поврзан.
Исклучете го системот, а потоа повторно
поврзете го USB уредот.
 Поврзан е USB уред кој не е поддржан.
Поврзете USB уред кој е поддржан.
 Исклучете го системот, потоа повторно
поврзете го USB уредот и вклучете го
системот.
 Самите музички податоци содржат бучава
или звукот е изобличен. Веројатно шумот
бил внесен кога се создавале музичките
податоци заради условите на компјутерот.
Во тој случај, избришете ја датотеката и
повторно испратете ги музичките податоци.
 Бит-стапката што се користела за кодирање
на аудио датотеките е ниска. Испратете на
USB уредот датотеки кодирани со повисоки
бит-стапки.
„READING“ е прикажано во подолг
временски период, или е потребно подолго
време пред да започне репродукцијата.
 Процесот на читање може да трае долго
време во следниве случаи.
• Постојат многу папки или датотеки на
USB уредот.
• Структурата на датотеките е премногу
сложена.
• Нема доволно простор во меморијата.
• Интегралната меморија е фрагментирана.
Името на датотеката или папката (името
на албумот) не се прикажува правилно.
Отстранување на проблеми
 Бидејќи работата со системот и со iPod/
iPhone/iPad се разликуваат, нема да можете
да ракувате со iPod/iPhone/iPad користејќи
ги копчињата на далечинскиот управувач
или на уредот. Во тој случај, користете ги
контролните копчиња на iPod/iPhone/iPad.
Има бучава, скокање или изобличен звук.
 Испратете ги повторно музичките податоци
на USB уредот, бидејќи е можно податоците
складирани на USB уредот да се оштетени.
 Кодовите на знаци што системот може да
ги прикаже се следните:
• Големи букви (A до Z).
• Броеви (0 до 9).
• Симболи (< > * +, [ ] @ \ _).
Другите знаци се појавуваат како „_“.
Уредот USB не се препознава.
 Исклучете го системот, потоа повторно
поврзете го USB уредот и вклучете го
системот.
 Проверете ги информациите во врска со
компатибилните USB уреди, на интернет
страниците чии URL адреси се наведени
кај „Репродукција на датотека на USB уред”
(страница 27).
 USB уредот не работи правилно. За тоа како
да се справите со овој проблем, погледнете
во упатството за работа испорачано со USB
уредот.
73МК
Репродукцијата не започнува.
 Исклучете го системот, потоа повторно
поврзете го USB уредот и вклучете го
системот.
 Проверете ги информациите во врска со
компатибилните USB уреди, на интернет
страниците чии URL адреси се наведени
кај „Репродукција на датотека на USB уред”
(страница 27).
Репродукцијата не започнува од првата
песна.
 Поставете го режимот за репродукција
во режим за нормална репродукција.
USB уредот не може да се полни.
 Осигурете се дека USB уредот е безбедно
поврзан.
 Не може да се изврши полнење кога
системот е исклучен.
 Системот може да не го поддржува USB
уредот. Проверете ги информациите
на интернет страниците во врска со
компатибилните USB уреди.
Приемник
 Проверете ги сите врски на антената,
а потоа изведете ја постапката на DAB
автоматско скенирање. Погледнете
„Рачно изведување на автоматското
скенирање на DAB (само кај CMT-SBT300WB)”
(страница 60).
 Можеби тековната DAB/DAB+ услуга не
е достапна.
Притиснете TUNE +/–  за да изберете
друга услуга.
 Ако сте се преселиле во друга област,
можно е некои услуги/фреквенции да се
промениле и нема да може да ги изберете
вообичаените преноси. Изведете ја
постапката на DAB автоматско скенирање за
повторно да ја регистрирате содржината на
преносите. (Изведувањето на оваа постапка
ги брише сите претходно поставени
станици.)
DAB/DAB+ преносот беше прекинат.
 Проверете ја локацијата на системот или
наместете ја ориентацијата на антената
за да се зголеми означената вредност
на квалитетот на сигналот.
Мрежна врска
Се појавува сериозно зуење или шум
(„STEREO“ трепка на прозорецот за
приказ ), или преносите не може
да се примат.
Системот не може да се поврзе со мрежата.
(Друга опрема на мрежата не може да го
пронајде или препознае системот.)
 Поврзете ја антената правилно.
 Проверете дали
 Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием, а потоа
поставете ја антената повторно.
 Кога системот е вклучен во комуникациска
средина без рутер, потребно е околу
1 минута тој да добие IP адреса.
 Антените држете ги подалеку од уредот,
кабелот од звучникот или другите AV
компоненти за да се избегне собирање
на звуци.
 Кога користите фиксирана IP адреса, истата
IP адреса може да се користи од друга
опрема. Користете различна IP адреса.
 Исклучете ја електричната опрема во
близина.
Системот не може да се поврзе на мрежа
преку безжична LAN врска.
Се слушаат неколку радиостаници
истовремено.
 Ако мрежниот (LAN) кабел е поврзан на
системот, системот автоматски работи за да
воспостави жична LAN врска. Ако сакате да
користите безжична LAN врска, немојте да
поврзувате мрежен (LAN) кабел на системот.
 Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием, а потоа
поставете ја антената повторно.
 Соберете ги каблите за антена користејќи
комерцијални спојници за кабли, на
пример, и прилагодете ја должината
на каблите.
74МК
DAB/DAB+ радио станицата не се прима
правилно.
свети на екранот .
 Проверете ги поставките на безжичниот LAN
рутер/пристапната точка. Ако SSID стелт
режимот на работа на пристапната точка
е поставен на ON, поставете го на OFF.
За детали во врска со поставките на
пристапната точка, погледнете во
упатството за работа на пристапната точка.
Системот не може да се поврзе со
мрежата користејќи WPS.
 Поставете ја вашата мрежа по пребарување
на пристапната точка користејќи скенирање
на пристапна точка.
Брзината на комуникација на безжичната
LAN врска одеднаш станала ниска.
 Брзината на комуникација на безжичниот
LAN станува ниска за IEEE802.11n
компатибилни LAN рутер/пристапни точки,
ако методот за безбедност е поставен
на WEP или WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Шемата за енкрипција (безбедност)
се разликува во зависност од уредот.
За детали, погледнете во упатството за
работа на вашиот рутер/пристапна точка.
Музички услуги
Домашна мрежа
Контролерот не може да го пронајде
овој систем. (Контролерот не може да ја
прелистува содржината на овој систем.)
 Осигурете се дека контролерот е поврзан
на домашната мрежа.
 Контролата за поголем број на корисници
на пристапната точка е вклучена.
Музиката започнува автоматски.
 Можно е системот да е контролиран
од друга компонента. За да ја отфрлите
контролата, поставете го BLUETOOTH/
режим на подготвеност за мрежа на
исклучено (страница 64).
Звукот е прекинат.
Системот не може да се поврзе со
Музичките услуги.
 Осигурете се дека безжичниот LAN рутер/
пристапната точка се вклучени.
 Проверете дали
се појавува во
прозорецот за приказ . Ако не се појавува,
поставете ја повторно безжичната мрежа
(страница 38).
 Кога системот е поврзан на безжична
мрежа, поставете ги поблиску еден на
друг безжичниот LAN/пристапната точка
и системот, и повторно изведете го
поставувањето.
 Во зависност од давателите на услуги,
дозволена е само една врска со интернет.
Ако е ова случајот, системот не може
да се поврзе ако врската е зафатена.
Консултирајте се со вашиот оператор
или давател на услуги.
 Кога ќе го вклучите вашиот мобилен
телефон (Android уред, Xperia/Xperia
Tablet или iPhone/iPod touch/iPad) по
вклучувањето, обидете се повторно
да ја вчитате апликацијата
„Network Audio Remote“.
 Состојбата на безжичниот сигнал е лоша.
Престанете да ја користите вашата
микробранова печка.
Не започнува репродукција.
 Потврдете дека аудио датотеката
е несоодветна или дека е избришана
од серверот. Погледнете го упатството
за работа на серверот.
 Серверот се обидува да репродуцира
аудио датотека во формат на аудио кој
системот не го поддржува. Проверете ги
информациите за форматот на аудио на
серверот.
Отстранување на проблеми
 DLNA серверот е преоптоварен. Затворете
ги сите апликации кои се извршуваат.
 Исклучете ја контролата за поголем број
на корисници на безжичниот LAN рутер/
пристапната точка. Ако е вклучена, може
да поминат неколку минути до излегување
на звук. За детали, погледнете во упатството
за работа на безжичниот LAN рутер/
пристапната точка.
 Пристапот од овој систем не е дозволен
од страна на серверот. Променете ги
поставките на серверот за да овозможите
пристап од овој систем. За детали, погледнете
го упатството за работа на серверот.
75МК
AirPlay
Системот не може да биде пронајден
од iPhone/iPod Touch/iPad.
 Погледнете „Мрежна врска - Системот
не може да се поврзе со мрежата“
(страница 74).
 Осигурете се дека iOS уредот или
компјутерот со iTunes е поврзан на
вашата домашна мрежа.
 Пред да го користите со системот,
ажурирајте ги iOS или iTunes со најновата
верзија.
Музиката започнува автоматски.
 Можно е системот да е контролиран
од друга компонента. За да ја отфрлите
контролата, поставете го BLUETOOTH/
режим на подготвеност за мрежа на
исклучено (страница 64).
Звукот скока при репродукција.
 Серверот е преоптоварен. Затворете
ги сите апликации кои се извршуваат.
Не може да се работи со овој уред.
 Ажурирајте ја верзијата на софтверот
на iPhone/iPod Touch/iPad на најновата
верзија.
Ресетирање на системот на
фабричките поставки
Ресетирајте го системот на фабричките
поставки ако не работи правилно.
Користете ги копчињата на уредот за да
го ресетирате системот на стандардните
фабрички поставки.
1
Исклучете го кабелот за напојување
и потврдете дека STANDBY
индикаторот  не свети. Потоа
повторно поврзете го кабелот за
напојување и вклучете го системот.
2
Притиснете и задржете на  
и /  на уредот, додека на
екранот не се појави „ALL RESET“.
Сите поставки што ги конфигурирал
корисникот, како меморираните
радиостаници, часовникот, тајмерот
и мрежата ќе се избришат.
Ако проблемот опстои откако ќе направите
сѐ што е наведено погоре, консултирајте
се со најблискиот продавач на Sony.
76МК
Пораки
За време на операцијата, може да се
појават или да трепкаат следниве пораки.
CANNOT DOWNLOAD
Системот не успеал да ги преземе
податоците за ажурирање додека
извршувал ажурирање на софтверот.
Влезете во менито за поставки
и повторно ажурирајте го софтверот.
CANNOT PLAY
CAN’T PLAY
Сте поставиле диск што не може
да се репродуцира на овој систем,
како што се CD-ROM и DVD.
COMPLETE
Операцијата на меморираната станица
заврши нормално.
DATA ERROR
Се обидовте да репродуцирате датотека
што не може да се репродуцира.
ERROR
Работевте со системот за време на
иницијализацијата. Почекајте додека
таа заврши.
INITIAL
Системот ги иницијализира поставките на
мрежата. За време на овој процес, нема
да можете да ракувате со некои од
копчињата на системот.
LOCKED
Носачот на диск  е заклучен и не
можете да го отстраните дискот.
Контактирајте го најблискиот продавач
на Sony.
Системот не може да биде поврзан
со мрежата.
NO DEVICE
Не е поврзан USB уред или поврзаниот
USB уред е отстранет.
NO DISC
Во плеерот нема диск или сте наместиле
диск што не може да се репродуцира.
NO MEMORY
Медиумот за меморија не е вметнат
во USB уредот или системот не го
идентификува.
NO STEP
Избришани се сите програмирани песни.
NO SUPPORT
Системот не го поддржува поврзаниот
USB уред.
Отстранување на проблеми
Системот не може да репродуцира аудио
датотеки поради неподдржан формат на
датотека или поради ограничување на
репродуцирањето.
NO CONNECT
NO TRACK
На USB уредот или на дискот нема
датотеки што може да се репродуцираат.
NOT IN USE
Притиснавте копче што не може да се
репродуцира.
OVER CURRENT
Отстранете го USB уредот од приклучокот
и исклучете го системот, а потоа
повторно вклучете го.
PUSH STOP
Притиснавте на PLAY MODE  за време
на репродукција во функцијата CD или
USB.
READING
Системот ги чита информациите на
дискот или на USB уредот. Некои
копчиња не работат за време на
читањето.
77МК
STEP FULL
Се обидовте да програмирате повеќе
од 25 песни или датотеки.
TIME NG
Времињата за почеток и крај на тајмерот
за репродукција се исти.
UPDATE ERROR
Системот не може да го ажурира
софтверот. Исклучете го системот и потоа
повторно вклучете го. Системот ќе се
обиде да го ажурира софтверот. Ако се
појави истата порака, контактирајте со
вашиот најблизок продавач на Sony.
78МК
Мерки на претпазливост/Спецификации
Мерки за претпазливост
Дискови што овој систем МОЖЕ да ги
репродуцира
Забелешки за дисковите CD-DA
• CD-DA аудио-дискови
• CD-R/CD-RW (аудио податоци на
чистење од центарот кон рабовите
пред репродукција.
• Не чистете ги дисковите со
растворувачи како што се бензин,
разредувач, комерцијално достапни
средства за чистење или антистатичен
спреј наменет за винилни плочи.
• Не изложувајте ги дисковите на
директна сончева светлина или на
топлотни извори како што се каналите
за топол воздух или не оставајте ги
во автомобил паркиран на директна
сончева светлина.
CD-DA песни и MP3 датотеки)
Не користете празен диск CD-R/CD-RW. Тоа
може да предизвика негово оштетување.
Дискови што овој систем НЕ МОЖЕ да
ги репродуцира
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW освен оние снимени
•
•
•
•
•
•
•
Безбедност
• Целосно отстранете го кабелот на
напојување (главен вод) од ѕидниот
штекер (главен вод) ако нема да го
користите подолг временски период.
Кога го исклучувате системот од
напојување, секогаш држете го
приклучокот. Никогаш не извлекувајте
го кабелот.
• Ако во системот влезе цврст објект
или течност, исклучете го и повикајте
квалификувано лице да го провери
пред да го користите повторно.
• Кабелот за напојување со наизменична
струја може да се замени само во
квалификуван сервис.
Мерки на претпазливост/Спецификации
•
во музички CD-формат или формат
во согласност со ISO9660 ниво 1/ниво 2,
Joliet
CD-R/CD-RW снимен во формат на
повеќе сесии, а не во затворена сесија
CD-R/CD-RW со слаб квалитет на
снимање, CD-R/CD-RW што имаат
гребнатинки или се валкани или CD-R/
CD-RW снимени со некомпатибилен уред
за снимање
CD-R/CD-RW што е неправилно завршен
CD-R/CD-RW што содржат датотеки
што не се MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
датотеки
Дискови со нестандарден облик
(на пример срце, квадрат, ѕвезда)
Дискови на коишто е залепена леплива
лента, хартија или лепенка
Изнајмени или користени дискови со
пломби каде што лепилото излегува
околу пломбата
Дискови со печатени ознаки направени
со мастило лепливо на допир
• Избришете го дискот со крпа за
79МК
Поставување
• Не поставувајте го системот во
накосена положба или на места што
се екстремно жешки, ладни, прашливи
или влажни или немаат соодветна
вентилација или се предмет на
вибрации, директна сончева светлина
или јака светлина.
• Внимавајте кога го поставувате
системот на површини кои се посебно
обработени (на пример, со восок,
масло, средство за полирање) бидејќи
може да се предизвикаат дамки или
обезбојување на површината.
• Ако системот се внесува директно
од ладна во топла локација или се
поставува во многу влажна соба,
влагата може да кондензира на леќите
во CD-плеерот и да предизвика дефект
на системот. Во тој случај, отстранете
го дискот и оставете го системот
вклучен околу еден час сè додека
не испари влагата.
Акумулирање топлина
• Загревањето на уредот за време на
работата е нормално и не е причина
за аларм.
• Не допирајте ја кутијата ако
е користена постојано со голема
јачина на звукот затоа што кутијата
може да биде жешка.
• Не блокирајте ги отворите за
вентилација.
Систем на звучници
Овој систем на звучници не е магнетно
заштитен и сликата на блиските
телевизори може да се искриви под
влијание на магнетното поле. Во тој случај,
исклучете го телевизорот, почекајте од
15 до 30 минути и вклучете го пак.
Чистење на куќиштето
Чистете го овој систем со мека крпа
делумно натопена со слаб раствор
на детергент. Не користете каков било
вид абразивни перничиња, прашок
за чистење или растворувачи, како на
пример, разредувачи, бензин или алкохол.
80МК
BLUETOOTH безжична технологија
Поддржана верзија и профили на
BLUETOOTH
Профилот се однесува на стандардниот
сет на можности за разни можности на
производот со BLUETOOTH. Погледнете
„Спецификации” (страница 83) за детали
за верзијата и профилите со поддржан
BLUETOOTH.
Забелешки
• За да користите BLUETOOTH уред поврзан
•
на системот, тој мора да го поддржува
истиот профил како и системот. Забележете
дека функциите на уредот со BLUETOOTH
може да се разликуваат во зависност од
спецификациите на уредот, дури и ако
го има истиот профил како и системот.
Споредено со аудио репродукцијата на
предавателот, репродукцијата на системот
е малку одложена поради својствата на
BLUETOOTH безжичната технологија.
Ефективен опсег за комуникација
Уредите со BLUETOOTH треба да се
користат на околу 10 метри (непречено
растојание) еден од друг.
Ефективниот опсег за комуникација може
да стане пократок под следните услови.
– Кога некое лице, метален објект, ѕид
или друга препрека се наоѓа помеѓу
уредите со BLUETOOTH поврзување
– Локации каде што е инсталиран
безжичен LAN
– Околу микробранови печки што
се користат
– Локации каде што може да се појават
други електромагнетни бранови
Ефекти од други уреди
Уредите со BLUETOOTH и безжичен
LAN (IEEE802.11b/g) го користат истиот
фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го
употребувате вашиот уред со BLUETOOTH
во близина на уред со можност за
безжичен LAN, може да се појават
електромагнетни пречки.
Ова може да резултира со послаби
стапки на пренос на податоци, шум
и неможност за поврзување. Ако ова се
случи, пробајте да го решите проблемот
на следните начини:
– Обидете се да го поврзете системот
и мобилниот телефон со BLUETOOTH
или уредот со BLUETOOTH кога се
наоѓате на барем 10 метри од
опремата со безжичен LAN.
– Исклучете го напојувањето на
опремата за безжичен LAN кога
го користите уредот со BLUETOOTH
на растојание од 10 метри.
Мерки на претпазливост/Спецификации
BLUETOOTH безжичната технологија
е безжична технологија со краток опсег
што поврзува дигитални уреди, како
персонални компјутери и дигитални
фотоапарати. Користејќи ја BLUETOOTH
безжичната технологија, може да
работите со уредите во опсег од
околу 10 метри.
BLUETOOTH безжичната технологија
обично се користи помеѓу два уреда,
но и еден уред може да се поврзе со
повеќе уреди.
Не ви требаат жици за да се поврзете,
како кај USB поврзувањето, а не треба
ниту да ги поставите уредите свртени
еден кон друг, како кај безжичната
инфрацрвена технологија. Технологијата
може да ја користите со еден BLUETOOTH
уред во торбата или во џебот.
BLUETOOTH безжичната технологија
е глобален стандард што е поддржан
од илјадници компании. Овие компании
произведуваат производи што го
исполнуваат глобалниот стандард.
81МК
Ефекти врз други уреди
Емитирањето радиобранови од
овој систем може да го попречува
работењето на некои медицински
уреди. Бидејќи овие пречки можат
да резултираат со дефект, секогаш
исклучете ги напојувањето на овој
систем, мобилниот телефон со
BLUETOOTH и уредот со BLUETOOTH
на следниве локации:
– Во болниците, возовите и во
авионите
– Во близина на автоматски врати
или аларми за пожар
Забелешки
• Овој систем поддржува безбедносни
•
•
•
•
82МК
функции кои се во согласност со
спецификацијата на BLUETOOTH како
средства за обезбедување безбедност
за време на комуникацијата со помош
на технологијата BLUETOOTH. Сепак, оваа
безбедност може да биде недоволна во
зависност од содржината на поставките
и од други фактори, па затоа секогаш бидете
внимателни кога вршите комуникација со
помош на технологијата BLUETOOTH.
Sony не е одговорен на никој начин за
штетите и другите загуби што настанале
како резултат на протекување информации
за време на комуникација со користење на
BLUETOOTH технологијата.
Комуникацијата со BLUETOOTH не е нужно
гарантирана со сите уреди со BLUETOOTH
кои имаат ист профил како и овој систем.
Уредите со BLUETOOTH што се поврзани
со системот мора да се во согласност со
спецификациите на BLUETOOTH што ги
пропишува BLUETOOTH SIG, Inc. и мора да
се потврди дека се соодветни. Меѓутоа, дури
и кога уредот ја исполнува спецификацијата
на BLUETOOTH, може да има случаи каде што
карактеристиките или спецификациите на
уредот со BLUETOOTH прават да не е можно
да се поврзете или можат да резултираат
со различни начини за контрола, приказ
или работење.
Може да се појави шум, или звукот може
да се отсече во зависност од уредот
со BLUETOOTH поврзан на овој систем,
средината за комуникации или условите
во опкружувањето.
Спецификации
Дел за засилувач
Сооднос на сигнал наспроти шум:
Повеќе од 90 dB
Излезна моќност (номинално):
Динамички опсег:
25 вати + 25 вати (на 6 оми, 1 kHz, 1% THD)
Повеќе од 90 dB
RMS излезна моќност (референтно):
50 вати + 50 вати (по канал на 6 оми, 1 kHz)
Дел за приемникот
Влезови/Излези
Дел за AM-приемникот (само кај
CMT-SBT300W):
AUDIO IN:
USB:
Поддржана бит-стапка:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Одмерени фреквенции:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB порта:
Тип A, 5 V DC 2,1 A
Дел за FM-пребарувач:
Приемник за стерео FM, суперхетеродин FM
Опсег на пребарување:
87,5 MHz – 108,0 MHz (чекор од 50 kHz)
Antenna:
Антена за FM
Дел за CD-DA/MP3 плеер
Дел за DAB/DAB+ приемникот
(само кај CMT-SBT300WB):
Систем:
Приемник за стерео FM, суперхетеродин
DAB/FM
Појас на фреквенција:
Појас-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antenna:
Антена за DAB/FM:
Компактен диск и дигитален аудио систем
Карактеристики на ласерската диода:
Времетраење на емисија: Продолжено
Излез за ласер*: Помалку од 44,6 μW
* Овој излез е мерка за вредност на растојание
од 200 mm. од површината на леќата на
објективот на Оптичкиот блок за прибирање
со отвор од 7 mm.
Мерки на претпазливост/Спецификации
AUDIO IN (надворешен влез) приклучок:
Стерео мини приклучок, чувствителност
700 mV, импеданца 47 килооми
 (слушалки) приклучок:
Стерео мини приклучок, 8 оми или повеќе
Опсег на пребарување:
За моделите наменети за Европа:
531 kHz – 1602 kHz (со интервал
на пребарување од 9 kHz)
Други модели:
530 kHz – 1710 kHz (со интервал
на пребарување од 10 kHz)
531 kHz – 1710 kHz (со интервал
на пребарување од 9 kHz)
Antenna:
АM антена рамка
Непосредна фреквенција:
400 kHz
Реакција на фреквенција:
50 Hz – 20 kHz
83МК
Табела на фреквенции на DAB/DAB+ (Појас-III):
Фреквенција
Ознака
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
* На овој систем фреквенциите се прикажуваат
со две децимални места.
84МК
Дел за звучниците
Систем на звучници:
двонасочен систем на слушалки,
Бас рефлекс
Вуфер: 120 mm, конусен тип
Високотонец: 25 mm мек свиткан тип
Проценети пречки:
6 оми
Димензии (Ш/В/Д)
Приближно 150 mm x 270 mm x 220 mm
Маса:
приближно 2,5 кг (на уред)
Дел за BLUETOOTH
Систем за комуникација:
BLUETOOTH стандардна верзија 3.0
Излез:
BLUETOOTH стандардна класа за
напојување 2
Максимален опсег за комуникација:
Видна линија приближно 10 m*1
Фреквентен појас:
Појас од 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Начин на модулација:
FHSS
Компатибилни BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Профил за напредна дистрибуција на
аудио)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддржан начин за заштита на содржина
SCMS-T начин
Пропусен опсег на пренос
20 Hz – 20 000 Hz (со одмерни 44,1 kHz)
*1 Вистинскиот опсег може да се разликува
во зависност од фактори како пречки
помеѓу уредите, магнетно поле околу
микробранова печка, статичен електрицитет,
чувствителност на приемот, перформансите
на антената, оперативниот систем,
софтверска апликација итн.
*2 BLUETOOTH стандардните профили ја
покажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата помеѓу уредите.
Дел за NETWORK
LAN порта:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Брзината на комуникација може да
варира во зависност од средината за
комуникација. Овој систем не ја гарантира
брзината на комуникација и квалитетот на
10BASE-T/100BASE-TX.)
Безжичен LAN:
Компатибилни стандарди:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bit, WEP 128 bit)
Појас на фреквенција 2,4 GHz појас
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Достапни канали ch1 до ch13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Општо
Побарувања за напојување:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
36 вати
Димензии (Ш/В/Д) (вкл. испакнати делови,
без звучници):
Приближно 290 mm × 106 mm × 221 mm
Тежина (без звучници):
Приближно 2,5 kg
Испорачана дополнителна опрема:
Далечински управувач (RM-AMU171) (1),
батерии R6 (големина AA) (2), кабли
за звучник (2), подлошки за звучник (8),
FM антена/AM антена рамка (1) (само
CMT-SBT300W), DAB/FM антена (1)
(само CMT-SBT300WB), Водич за брзо
поставување (1), Упатство за работа
(овој прирачник) (1)
Мерки на претпазливост/Спецификации
Потрошувачка на струја:
Дизајнот и спецификациите се подлежни
на промена без известување.
Потрошувачка на струја при режим на
подготвеност: 0,5 W
85МК
Заштитени марки, итн.
• Windows, Windows логото и Windows Media
•
•
се или регистрирани заштитени знаци или
заштитени знаци на Microsoft Corporation
во Соединетите Американски Држави и/или
во други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забранета е употреба
или дистрибуција на таква технологија
надвор од овој производ без дозвола од
Microsoft или од овластена филијала на
Microsoft.
AirPlay, AirPlay логото, iPad, iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano и iPod touch се заштитени
знаци на Apple Inc., регистрирани во САД
и во други земји.
„
“ е знак на Wi-Fi Alliance.
•
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance®
се регистрирани знаци на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ се знаци на Wi-Fi Alliance.
• DLNA™, DLNA логото и DLNA CERTIFIED™
•
•
•
•
•
•
86МК
се заштитени знаци, услужни знаци или
сертифицирани знаци на Digital Living
Network Alliance.
MPEG Layer-3 технологијата за аудио
кодирање и патентите се под лиценца
на Fraunhofer IIS и Thomson.
BLUETOOTH® ознаката и логоата се
регистрирани заштитени знаци во
сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и нивната
употреба од страна на Sony Corporation
е со лиценца. Другите заштитени знаци
и заштитени имиња се оние на нивните
соодветни сопственици.
N Mark е заштитен знак или регистриран
заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
Android е заштитен знак на Google Inc.
„Xperia“ и „Xperia Tablet“ се заштитени
знаци на Sony Mobile Communications AB.
Имињата на системите и на производите,
посочени во ова упатство, генерално
се заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на производителот.
™ и ® знаците не се дадени во ова упатство.
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (MK)
Download PDF

advertising