Sony | CMT-X7CDB | Sony CMT-X7CDB Сè-во-едно аудио систем со Bluetooth® и NFC Водич за брзо поставување и почеток

4-528-300-11(1) (MK)
Прво подгответе ги главниот уред и далечинскиот управувач
Подготвување на далечинскиот управувач
Вклучување на главниот уред
Батеријата во далечинскиот управувач е монтирана во фабриката.
Пред да го користите далечинскиот управувач за првпат, отстранете
ја фолијата за изолација што е прикачена на држачот на батеријата.
 Поврзете го кабелот за напојување (обезбеден) со задната страна
на главниот уред.
 Поврзете го кабелот за напојување (обезбеден) во ѕидниот штекер.
 Притиснете / за да го вклучите главниот уред.
Личен аудиосистем
Упатство за брз почеток
Уживајте во музика преку безжична мрежа
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
Xperia
Ова упатство за брз почеток објаснува како
да поставите безжична мрежа со помош
на SongPal* и како да слушате музика на
Xperia™/iPhone преку безжична мрежа.
Xperia
Слушање музика на вашата Xperia

Погледнете ја оваа страна.
iPhone
Слушање музика на вашиот iPhone

Поврзување на безжична мрежа со SongPal
1
2
3
4
Проверете дека Xperia е поврзан
со безжична мрежа.
Инсталирајте SongPal на Xperia,
па отворете ја апликацијата.
Направете поврзување преку BLUETOOTH
помеѓу главниот уред и вашата Xperia,
следејќи ги упатствата на апликацијата.
Конфигурирајте ги поставките за Wi-Fi,
следејќи ги упатствата на апликацијата.
Забележете ги SSID и лозинката на рутерот
на линиите подолу.
Барајте „SongPal“ во
продавницата Google Play™.
Допрете ја N-ознаката на главниот уред
со Xperia.
Внесете ја лозинката што
ја запишавте во чекор 1,
па допрете [OK] (Во ред).
Допрете и задржете
додека Xperia не реагира.
Погледнете ја другата страна.
SSID:
Лозинка:
* SongPal е апликација за контролирање на
различни аудиоуреди на Sony преку паметниот
телефон/iPhone.
За детали, погледнете во упатството за работа
на рутерот.
Кога ќе заврши
поврзувањето преку
Wi-Fi, ќе се појави
основниот екран на
SongPal.
Затворете SongPal,
па рестартирајте го
главниот уред.
Откако ќе се вчита SongPal, следете ги упатствата
на апликацијата.
Дизајнот на апликацијата може да биде променет
без претходно известување.
Ако моделот на Xperia што го имате не ја поддржува
функцијата NFC, погледнете „Кога функцијата NFC
не е достапна на вашата Xperia“.
5
Кога функцијата NFC не е достапна на
вашата Xperia.
Репродуцирајте музика
 Отворете ја
апликацијата
[WALKMAN®]*
на вашата Xperia.
, изберете
 Допрете
[SONY:CMT-X7××],
па започнете ја
репродукцијата.
Со далечинскиот управувач поставете го уредот
во режим на спарување. Статусот на главниот
уред се прикажува на прозорецот за приказ.
Прозорец за приказ
FUNCTION
MENU
/
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Притиснете FUNCTION за да изберете
„BT AUDIO“.
 Притиснете MENU.
 Притиснете / за да изберете „BT MENU“,
па притиснете .
 Притиснете / за да изберете „PAIRING“,
па притиснете .
За време на репродукцијата на музика, на
прозорецот за приказ ќе се појави „HOME NET“.
 Допрете
[SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].
 Допрете [Open the
Bluetooth setting screen]
(Отвори го прозорецот
за поставки за
Bluetooth).
 Притиснете / за да изберете „OK“, а потоа
притиснете .
Кога ќе започне да трепка „PAIRING“
во прозорецот за приказ, уредот влегува
во режим на спарување.
* Можно е вашата Xperia да ја нема апликацијата
[WALKMAN®]. Во тој случај, оваа функција не може
да се користи.
Направете поврзување
преку BLUETOOTH со
вашата Xperia.
Продолжете со чекор 4.
iPhone
Поврзување на безжична мрежа со SongPal
1
2
3
4
Проверете дека iPhone е поврзан со
безжична мрежа.
Инсталирајте SongPal на iPhone,
па отворете ја апликацијата.
Поставете го уредот во режим
на спарување.
Направете поврзување преку BLUETOOTH
со вашиот iPhone.
Забележете ги SSID и лозинката на рутерот
на линиите подолу.
Барајте „SongPal“ во App Store.
Со далечинскиот управувач поставете го уредот
во режим на спарување. Статусот на главниот
уред се прикажува на прозорецот за приказ.
Прозорец за приказ
SSID:
Лозинка:
FUNCTION
MENU
Откако ќе се вчита SongPal, следете ги упатствата
на апликацијата.
За детали, погледнете во упатството за работа
на рутерот.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
/
 Притиснете FUNCTION за да изберете
„BT AUDIO“.
 Притиснете MENU.
 Допрете [Settings]
(Поставки) 
[Bluetooth].
 Вклучете BLUETOOTH.
 Притиснете / за да изберете „BT MENU“,
па притиснете .
 Притиснете / за да изберете „PAIRING“,
па притиснете .
 Притиснете / за да изберете „OK“, а потоа
притиснете .
Кога ќе започне да трепка „PAIRING“
во прозорецот за приказ, уредот
влегува во режим на спарување.
 Допрете [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
5
6
Конфигурирајте ги поставките за Wi-Fi,
следејќи ги упатствата на апликацијата.
Репродуцирајте музика
Внесете ја лозинката што
ја запишавте во чекор 1,
па допрете [OK] (Во ред).
Кога ќе заврши
поврзувањето преку Wi-Fi,
ќе се појави основниот
екран на SongPal.
Затворете SongPal,
па рестартирајте го
главниот уред.
 Поминете со прстот
од дното на екранот
за да се прикаже
контролниот центар.
 Допрете
[AirPlay],
изберете
[SONY:CMT-X7××],
па започнете ја
репродукцијата.
За време на репродукцијата
на музика, на прозорецот за
приказ ќе се појави „AirPlay“.
Дизајнот на апликацијата може да биде променет
без претходно известување.
Воспоставување безжична врска со копчето WPS на рутерот за безжичен LAN
За „SongPal“
1
2
3
Звучни поставувања
Проверете дали мрежниот (LAN) кабел
(не е обезбеден) е исклучен од уредот,
па вклучете го уредот.
Поставете го уредот во режим на WPS.
Притиснете и задржете го копчето WPS*
подолго од 3 секунди.
Лесно можете да го прилагодите звукот или
да ги користите препорачаните поставки на
Sony за „CA+“.
Избор на уред
Изберете уред компатибилен со „SongPal“.
Главен екран
Ги прикажува функциите на избраниот уред,
музики услуги и апликации инсталирани
на вашиот паметен телефон/iPhone.
Поставки на поврзаниот уред
Се прикажуваат различни звучни/мрежни
поставки. Ова мени може да се прикаже
од секој екран, со брз допир надесно.
Мини плеер
Регулатор за избраната функција.
Музички услуги
Можете да уживате во различни музички услуги.
Индикатор за режим на подготвеност
 Притиснете MENU за да изберете „NETWORK“.
Контролирање уреди на домашната
мрежа
 Притиснете / за да изберете „WPS“,
па притиснете .
Можете да репродуцирате музика што
е складирана на компјутер или на DLNA-сервер
преку својата мрежа.
 Кога на прозорецот за приказ ќе
се појави „OK“, притиснете .
„WPS“ светнува во прозорецот за приказ.
Индикаторот за режим на подготвеност
ќе засвети во зелена боја и ќе почне да
.
трепка во прозорецот за приказ
Ќе почне да трепка „CONNECT“ откако десетина
секунди ќе трепка „WPS“ на прозорецот за
приказ, а потоа ќе светне кога ќе заврши
.
поврзувањето
* За детали на, упатете се на оперативните упатства
на рутерот за безжичен LAN.
Поврзувањето преку Wi-Fi може да се направи и преку компјутер, а може да се поврзе и мрежата. За детали, погледнете во упатствата за работа.
Операции на CD вметнато во главниот
уред или уред поврзан преку USB
Можете да репродуцирате CD што е вметнато
во главниот уред или музика од уред поврзан
со приклучокот за USB
Со „SongPal“ можете да контролирате различни
работи во зависност од поврзаниот уред.
Спецификацијата и дизајнот на апликацијата може
да бидат променети без претходно известување.
Download PDF