Sony | CMT-BX3 | Sony CMT-BX3 Упатства за употреба

3-293-639-11(1)
Микро HI-FI
компонентен
систем
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Упатство за работа
CMT-BX3
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2008 Sony Corporation
Јужноисточна Азија и модели само
за Африка
Плочата со името се наоѓа на долниот
надворешен дел.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со
овој производ може да предизвика
опасност за очите.
Само за купувачи во САД и
Канада
Овој алат е класифиран како производ од
CLASS 1 LASER. Маркирањето е
поставено на задниот надворешен дел.
2MK
Град
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
Овој симбол на производот или на
неговото пакување кажуваат дека не треба
да се третира како домашен отпад.
Треба да се однесе до соодветен центар
за собирање за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со
правилното оставање на овој производ,
помагате во помошта за зачувување на
околината и човековото здравје, кое во
спротивно може да се предизвика.
Рециклирањето на материјалите ќе
помогне во одржување на природните
ресурци. За повеќе информации за
рециклирање на овој производ, Ве
молиме да ги контатирате локалните
претпријатија, претпријатието за отпад
или пак продавницата каде што сте го
купиле овој призвод.
Примелнив додаток: Далечински
управувач
Сервис
++389 34 211804
++389 46 261281
Р
Оставање на стари
електрична &
електронска опрема
(Применлива во ЕУ и
други Европски земји со
систем за одвоено
собирање)
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
Е
За намалување на ризик од пожар, немојте да ги покривате отворите за вентилација на апаратот со весник, чаршав, завеси и т.н. Немојте да ставате
незаштитени запалени свеќи.
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, не дозволувајте врз
апаратот нешто да капе или прска и
немојте да ставате предмети полни со
течност, како што се вазна и т.н.
Уредот поврзете го со лесно достапен
АС излез. Ако забележите неправилности на единицата веднаш откачете го
главниот утикач од АС излезот.
Немојте да ставате алат во затворен
простор, како кутија или вграден
плакар.
Батериите или апарат со вградени
батерии не ги изложувајте на
премногу топли места, како сонце,
пожар или сл.
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Производител е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Овластени претставници за EMC и безбедност на производот е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За било каков сервис
или во врска со гаранцијата Ве молиме да
се обратите на следниве адреси.
++389 2 3081700
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
И
За намалување ризик од пожар
или електричен шок, немојте да го
изложувате апаратот на дожд или
влага
Забелешка за купувачите од
земјите кои ги спроведуваат EU
правила.
П
Р
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
Забелешка за DualDiscs
DualDisc е диск со две страни кој служи
за DVD снимање од едната страна и
дигитален аудио материјал од другата
страна. Сепак, ако снимениот аудио
материјал не е во согласност со
стандардите на Compact Disc (CD), не се
гарантира репродукција на овој
производ.
MK
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
Р
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
z “WALKMAN” и “WALKMAN”
логото се регистрирани заштитни
знаци на Sony Corporation.
z MICROVAULT Е заштитен знак на
Sony Corporation.
z ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и
нивните логоа се заштитен знак на
Sony Corporation.
z US и надворешни патентирани
лиценци од Dolby Laboratories.
z MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани од
Fraunhofer IIS и Thomson.
П
Р
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
Музички диск кодиран со авторска
заштита
Овој производ е дизајниран за
репродуцирање на дискови кои се во
согласност со стандардите на Compact
Disc (CD). Неодамна, неколку
музички дискови кодирани со
технологија за авторски права се
продаваат од некои музички
компании. Бидете свесни дека меѓу
овие дискови има такви кои не се во
согласност со стандардото CD и може
да не се пуштат на овој производ.
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
l Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
l Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
l Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
l Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
l
3MK
Содржина
Започнување
Правилно спојување на
системот................................................10
Дотерување на часовникот.........11
Друго
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Проблеми и можни решенија...........21
Пораки...................................................24
Претпазливост.....................................25
Технички
карактеристики..................................27
Компатабилни USB уреди
со системот........................................28
MK
Основни операции
Правење свој програм
(Program Play) .....................................18
Поставување радио станици.........19
Употреба на тајмер..........................20
Р
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Е
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
xxxxxxxxxxxx
И
Други операции
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Фирма увозник:
П
Р
Пуштање CD/MP3 диск...................12
Слушање радио.................................13
Слушање на музика од
USB уред...............................................14
Употреба на аудио компоненти
по избор................................................16
Дотерување на звук..........................16
Менување на екранот.....................17
О
К
Водич за деловите и
контролите............................................ 5
Прикажани информации ............... 9
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
4MK
Сериски Бр. 1234567890
Ова упатство главно објаснува работење со далечинскиот управувач, но истите
операции исто така можат да се употребуваат со копчињата на единицата кои имаат
исти или слични имиња.
Единица
Преден панел
Водич за деловите и контролите
Водич за деловите и контролите
Горен панел
Продолжува
5MK
Далечински
USB MEMORY индикатор
Се пали кога е поврзан USB уред по
избор (Дигитален музички плеер
или USB медиум за чување) е
поврзан).
AUDIO IN приклучок (стр. 16)
Поврзете го со аудио компоненти по
избор.
PHONES приклучок
Поврзете слушалки.
(USB) порт (стр. 14, 28)
Поврзете со USB уред по избор
(Дигитален музички плеер или USB
медиум за чување).
(power) копче (стр.11, 20,
23)
Притиснете за вклучување на системот.
STANDBY индикатор (стр.17, 21)
Се пали кога е исклучен системот.
Сензор за далечинско(стр. 21)
(open/close) копче (стр.12)
Притиснете за отварање или
затварање на касетата за дискот.
Копче за репродукција и
копче за функција
Единица: USB
(play/pause)
копче (стр.14)
Притиснете да селектирате USB.
Притиснете за почнување или паузирање на репродукцијата на USB
уредот.
Далечински: USB копче
(стр.14)
Притиснете да селектирате работа со
USB.
Единица: CD
копче (стр.12)
(play/pause)
Притиснете да селектирате работа на
CD.
Притиснете за почнување или паузирање на репродукцијата на дискот.
Далечински: CD копче (стр.12)
Притиснете да селектирате работа на
CD.
6MK
Притиснете за почнување или
паузирање на репродукцијата.
ENTER копче (стр.11, 18, 19,
20)
Притиснете за внес на дотерување.
TUNER/BAND копче (стр.13)
Притиснете да селектирате
TUNER. Притиснете да селектирате FM или AM режим за прием.
Единица: AUDIO IN копче
(стр.16)
Селектирате AUDIO IN.
Други операции
Далечинско: FUNCTION копче
Притиснете да селектирате функција.
DISPLAY копче (стр.17)
Притиснете за менување на
информациите на екранот.
PLAY MODE/TUNING MODE
копче (стр.12, 13, 15, 18, 19)
Притиснете да селектирате лента или
фајл.
Единица: TUNE +/- (tuning)
копче (стр.13)
Далечинско: +/- (tuning)
копче (стр.13, 19)
Притиснете да дотерате сакана
радио станица.
+/- (select folder) копче
(стр. 13, 19, 22)
Притиснете да селектирате фолдер.
(rewind/fast forward)
копче (стр.13, 19)
Притиснете да селектирате режим на
репродукција од CD, MP3 диск или од
оптички USB уред (Дигитален музички
плеер или USB медиум за чување)
Притиснете да селектирате режим за
дотерување.
Притиснете за наоѓање на точката
во лентата или фајлот.
Sound копче (стр.16)
Единица: VOL +/- копче
(стр. 12, 13, 14, 16)
Далечинско: VOLUME +/копче (стр.12, 13, 14, 16)
Единица: DSGX копче
Далечинско: EQ копче
Притиснете да селектирате звучен
ефект.
Единица: „/CANCEL (stop/
cancel) копче (стр.12, 13, 15)
Далечинско: „ (stop) копче
(стр. 12, 13, 15)
Притиснете за стопирање на
репродукција.
MK
(go back/go forward)
копче (стр.12, 15, 18)
Водич за деловите и контролите
Далечинско: (play)
(pause) копче
копче,
Притиснете за дотерување на
волуменот.
CLOCK/TIMER SELECT копче
(стр.20)
CLOCK/TIMER SET копче (стр.
11, 20)
Притиснете да го дотерате часовникот
и Play Timer.
Продолжува
7MK
REPEAT/FM MODE копче (стр.
12, 13, 15)
Притиснете за слушање диск,
единечна лента или непрекинато фајл
Притиснете да селектирате FM
режим за прием (моно или стерео).
Капак за одел за
батериите (стр. 11)
CLEAR копче (стр. 18)
TUNER MEMORY копче (стр.
19)
Притиснете поставена радио станица.
SLEEP копче (стр. 20)
Притиснете за дотерување Sleep Timer.
Име на произ. Име на моделот
MICROVAULT USM51212EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1 GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Проверете на веб страната за најпоследните информации за компатабилни
уреди.
За купувачите во САД:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
За купувачите во Канада:
English <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
French <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
За купувачите во Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
За купувачите во Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
За купувачите во Азија и Океанија:
<http://www.sony-asia.com/support>
Друго
Притиснете за бришење на препрограмирани ленти или фајлови.
Потврдени Sony USB медиум за
чување (како во Јануари 2007)
Забелешки
y Не употребувајтеUSB уреди различен од
овој USB уред. Не се гарантира работа
на модели кои не се наведени.
y Не е гарантирано секогаш работа кога
употребувате такви USB уреди.
y Некои од овие USB уреди може да не е
достапен да го купите во одредени
подрачја.
®
Забелешка за Walkman
y Не можете да репродуцирате Linear PCM
аудио на овој систем.
y Не можете да репродуцирате ATRAC
Advanced Lossless аудио формат на овој
систем.
y Не можете да репродуцирате музика
снимена директно на Walkman без
користење компјутер на овој систем.
8MK
29MK
Општо
Компатабилни
USB уреди со
овој систем
Информации на екранот
Можете да ги употребувате следниве Sony USB уреди. Други USB
уреди не се компатабилни со овој
систем.
Потврдени Sony дигитални музички
плеери (како во Јануари 2007)
Тежина: Приближ. 3.7 kg
Добиени додатоци: Далечински управувач (1), Батерии R6 (големина AA) (2),
AM антена (1), FM главна антена (1)
Дизајнот и техничките карактеристики
можат да се сменат без никаква најава.
y Заштеда на енергија:
0.5 W
y Не се употребувани материи
што горат на мрежната
плоча.
y Не се употребувани материи
што горат во кутијата
28
MK
Име на произ. Име на моделот
NW-E103 / 105 /
Walkman
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
®
Функција
Timer (стр. 20)
Аудио формат
Режим за репродукција (стр.
12, 15)
Водич за деловите и контролите
Потребна моќ
Канадски модел: 120 V AC, 60 Hz
Европски модел: 230 V AC, 50/60 Hz
Aвстралиски модел: 230 - 240 V AC,
50/60 Hz
Кореански модели: 220 V AC, 60 Hz
Тајвански модел: 120 V AC, 50/60
Hz
Други модели: 120 V, 220 V, 230 240 V AC, 50/60 Hz, прилагодлив со
селектор на волти
Потрошувачка: 65 вати
Димензии(w/h/d) (искл. звучници):
Приближ. 200 × 132 × 298 mm
DSGX (стр. 16)
Режим за прием на канали
(стр.13)
Прием на канали (стр.15)
Play/Pause
Текст информации
9MK
Технички карактеристики
Започнување
Правилно спојување на системот
Лев звучник
или
Штекер
Кабел за звучник (Црвен/ )
Кабел за звучник (Црн/ )
AM антена
FM главна антена (Продолжена хоризонтално)
Кафен дел за другите региони
Бел дел за моделите за Северна Америка
Звучници
Ставете го само правиот дел од кабелот
за звучниците во SPEAKER приклучокот.
Антена
Најдете место и ориентација која
обезбедува добар прием и потоа
наместете ја антената.
Антената чувајте ја настрана од кабел за
звучници, кабел за струја и USB кабел
за избегнување на шум.
10MK
Засилувач
Канадски модел
18 + 18 вати (6 ohms на 1 kHz,
DIN) Континуиран RMS излезна
моќ (однос): 25 + 25 вати (6 ohms
на 1 kHz, 10% THD)
Европски модел:
DIN излезна моќ:
18 + 18 вати (6 ohms на 1 kHz,
DIN) Континуиран RMS излезна
моќ (однос): 25 + 25 вати (6 ohms
на 1 kHz, 10% THD)
Музичка излезна моќ (однос):
38 + 38 вати (6 ohms на 1 kHz,
10% THD)
Други модели:
DIN излезна моќ:
18 + 18 вати (6 ohms на 1 kHz,
DIN) Континуиран RMS излезна
моќ (однос): 25 + 25 вати (6 ohms
на 1 kHz, 10% THD)
Влезови:
AUDIO IN (stereo mini jack):
волтажа 250 mV, импенданса
47 kilohms
(USB) приклучок: Type A, мах.
моменталните 500 mA
Излези:
PHONES (stereo mini jack): прима
слушалки од 8 ohms или повеќе
SPEAKER: прима импенданса од
6 до 16 ohms
USB
Поддржани брзина
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
AAC: 48 - 320 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132kbps
(ATRAC3)
WMA: 32 - 192 kbps, VBR
AAC: 48 - 32 kbps
Одмерени фреквенции
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
ATRAC: 44.1 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
* Овој излез е измерен за растојание од
200mm од објективната површина на
Optical Pick-up Block со 7mm отвор.
Фреквенција: 20 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio: Повеќе од 90 dB
Динамичен сразмер: Повеќе од 90 dB
Радио
FM стерео, FM/AM суперхетероидно
радио
FM радио:
Опсег за дотерување:
Канадски модел:
87.5 - 108.0 MHz (100 kHz чекори)
Други модели:
87.5 - 108.0 MHz (50 kHz чекори)
Антена: FM антена
Антенски терминал: 75 ohms небалансиран
Средна фреквенција: 10.7 MHz
AM радио:
Опсег за дотерување
Канадски модел:
530 - 1,710 kHz (со 10 kHz интервал
на дотерување)
531 - 1,710 kHz (со 9 kHz интервал на
дотерување)
Европски модел:
531 - 1,602 kHz (со 9 kHz интервал
на дотерување)
Други модели:
530 - 1,710 kHz (со 10 kHz интервал
на дотерување)
531 - 1,710 kHz (со 9 kHz интервал
на дотерување)
Антена: AM антена, надворешна антена
Средна фреквенција: 450 kHz
Звучници
Единици на звучниците: Целосен опсег 10 cm,
конусен тип
Брзина на импендансата: 6 ohms
Димензии(w/h/d): Приближ. 140×245×210mm
Тежина: Приближ. 1.9 kg нето по звучник
Продолжува
27MK
Друго
Десен звучник
Главна единица
CD плеер
Систем: Компакт дискови и аудио
систем
Laser Diode Properties
Емитување: Континуирано
Ласерски излез*: помалку од
44.6µW
За поставување
y Системот не го ставајте во
наведната позиција или пак на
многу топло, ладно, прашливо,
нечисто или пак влажно место, или
неадекватна вентилација, или
предмет што вибрира, директна
сончева или јака светлина.
y Бидете внимателни кога ја
поставувате единицата или
звучниците на површина која е
специјално бришена (на пр. со
восок, масло, политура) може да
остане флека или може да ја смени
бојата.
y Ако системот е донесен директно од
ладно во топло место или е ставен
во многу влажна соба, влагата
може да кондензира внатре во
леќите на CD плеерот и да
предизвика дефект на системот. Во
ваква ситуација, извадете го дискот и
оставете го системот вклучен околу 1
час додека влагата не испари.
За загревање на главата
y Главата на единицата се загрева додека
работи и не е причина за алармирање.
y Немојте да ја допирате кутијата ако
непрекинато е употребувано со јак
звук бидејќи кутијата се загрева.
y Не ја покривајте вентилацијата.
За звучниците
Овие звучници не се магнетски
заштитени и сликата во близина на ТВ
може да се расипе.
Во ваква ситуација исклучете го ТВ,
почекајте 15 до 30 минути и повторно
вклучете го. Ако нема подобрување,
поставете ги звучниците подалеку од
ТВ.
Чистење на кутијата
Овој систем чистете го со мека
ткаенина малку навлажнета со слаб
раствор со детергент. Немојте да
употребувате абразивни средства,
прашак, или средства како раствори
од бензин или алкохол.
Јачина
За модели со одреден напон, дотерајте
VOLTAGE SELECTOR кон локалниот
напон на моќта.
Ставете го кабелот за струја во
штекерот. Ако утикачот не одговара
со штекерот, прикачете го добиениот
адаптер (само за модели кои се
опремени со адаптер).
Кога го пренесувате системот
1 Извадете го дискот за заштита на
Дотерување на часовникот
Употребете ги копчињата на далечинското за
дотерување на часовникот.
1
Притиснете
за
вклучување на системот.
2
Притиснете CLOCK/TIMER SET
.
CD механизмот.
2 Притиснете CD
за селектирање
на функционирање на CD-то.
3 Држете надолу TUNER/BAND
и
DSGX на единицата и притиснете
на единицата додека
не се појави “STANDBY”.
3
4 Откако ќе се појави “LOCK”,
откачете го кабелот за струја.
Користење на далечинското
Лизгајте ги и извадете го капакот за
батериите
и ставете ги двете
добиени батерии R6 (големина AA),
прво страната
, да одговара
поларноста како што е прикажано.
4
Започнување
За безбедност
y Комплетно исклучете ги каблите за
струја од штекер ако не го
употребувате подолго време. Кога ја
откачувате единицата, секогаш
фатете го утикачот. Никогаш не го
влечете кабелот.
y Ако влезе било каков цврст предмет
или се истури течност во системот,
однесете го на проверка во
квалификуван сервис пред да го
вклучите повторно.
y AC кабелот за струја може да се
замени само од квалификуван
сервис.
Индикаторот за саатот светка на
екранот.
Ако “PLAY SET?” светка на екранот, притиснете
непреки-натоto да селектирате
“CLOCK SET?” и притиснете
ENTER
.
Притиснете
непрекинато да го дотерате саат и
потоа притиснете ENTER .
Употребете ја истата постапка
за дотерување на минутите.
Дотерувањето на часовникот се губи
кога ќе се исклучи кабелот за струја
или ако снема струја.
За прикажување на часовникот
кога системот е исклучен
Притиснете DISPLAY
. Часовникот
се прикажува за околу 8 секунди.
Забелешки
y Со нормална употреба, батериите ќе траат
околу шест месеци.
y Немојте да мешате стари со нови батерии
или да мешате типови на батерии.
y Ако далечинското не го употребувате
подолго време, извадете ги батериите за да
не дозволите батериите да истечат и да
корозираат.
26
MK
11MK
Основни операции
Пуштање CD/MP3 диск
1 Селектирајте работа на CD.
2
.
Ставете го дискот.
Притиснете
на единицата
и ставете го дискот со етикетата
нагоре.
3
Започнување со репродукција.
Притиснете
единицата)
4
(или CD
на
.
Дотерајте го волуменот.
Притиснете VOLUME +/- (или VOL
+/- на единицата)
.
Притиснете
(или CD
на
единицата) . За продолжување притиснете
го повторно копчето.
.
Стоп
Селектирање
+/- .
фолдер на
MP3 диск
Селектирање
.
лента или фајл
Наоѓање точка Надолу држете
за време на репродукна лентата или
фајлот
цијата и ослободете го
копчето на саканотместо.
Селек. пов
REPEAT
непрекинато
но пуштање додека “REP” или “REP1”
не се појави.
Менување на режимот за
репродукција
Притиснете PLAY MODE
непрекинато додека плеерот е стопиран. Можете
да селектирате нормална репродукција
(“
“ за силе МР3 фајлови во фолдерот на дискот, мешана репродукција
(“SHUF” или “
SHUF*”) или
програмирана репродукција (“PGM”).
* Кога пуштате CD-DA диск,
(SHUF) ја изведува истата операција
како нормално (мешано)пуштање.
Екран
Означува
2(два)
5 (пет)
6 (шес)
8 (осум)
0 (нула)
Претазливост
Дискови што системот МОЖЕ да
репродуцира
y Аудио CD
y CD-R/CD-RW (аудио/MP3 фајлови)
Дискови што системот НЕ МОЖЕ
да ги репродуцира
y CD-ROM
y CD-R/CD-RW различни од овие што
се снимени во музички CD формат
или MP3 формат во согласност со
ISO9660 Level1/Level 2, Joliet или
мултисекциски
y CD-R/CD-RW снимени во
мултисекциски кои не завшуваат со
“closing the session”
y CD-R/CD-RW снимени со слаб
квалитет, CD-R/CD-RW кои се
изгребани или се нечисти или CDR/CD- RW снимени со
некомпатабилен уред за снимање
y CD-R/CD-RW кој е завршен
неправилно
y Дискови кои содржат фајлови
различни од MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3) фајлови
y Дискови со нестандардни форми (на
пр. срце, квадрат, ѕвезда)
y Дискови кои имаат закачена леплива
трака, хартија или налепница
y Изнајмени или употребени дискови
кои се запечатени каде што лепакот
се излеал
y Дискови кои имаат испечатени
етикети со мастило кое остава трага
кога ќе го допрете
Друго
За да го затворите отворот за дискот, притиснете
повторно
на единицата.
Немојте да го затворате со сила со
прстите, на овој начин можете да
ја оштетите единицата.
За
Пауза
Основни операции
Притиснете CD
Прикажани примери
Други операции
Забелешки за дисковите
y Пред да го пуштите, избришете го
дискот со чиста ткаенина бришејќи
го од центар кон рабовите.
y Немојте да го чистите дискот со
средства, како бензин или раствори
кои се продаваат или пак со
антистатички спреј.
y Дисковите не ги изложувајте на
директна сончева светлина или на
топлотни извори како што се
топлотни цевки, не ги оставајте во
паркирана кола на директна сончева
светлина.
12MK
Продолжува
25MK
Пораки
CD/MP3 плеер, радио
CD Over: Доаѓате до крајот на дискот
со притискање на
за време на
репродукцијата или паузата.
COMPLETE!: Поставените операции
нормално завршуваат.
INVALID: Сте стиснале погрешно копче
LOCKED: Касетата за дискот не се
отвара. Контактирајте го Sony
продавачот.
NO DISC: Нема диск во системот или сте
ставиле диск кој не може да се
репродуцира.
NO STEP: Сите од програмираните
ленти или фајлови се избришани.
PUSH SELECT!: Се обидувате да го
догерате саатот или тајмерот додека
работи.
PUSH STOP!: Сте притиснале PLAY
за време на репродукција.
MODE
READING: Системот ги чита податоците
на дискот. Некои копчиња не се
дозволени.
SET CLOCK!: Се обидувате да
селектирате тајмер која часовникот
не е дотеран.
SET TIMER!: Се обидувате да
селектирате тајмер кога Play Timer
не е дотеран.
STEP FULL!: Се обидувате да
програмирате повеќе од 26 ленти
или фајлови.
TIME NG!: Play Timer започнува и во
исто време е дотерано времето на
завршување.
USB уред
ATRAC CD!: Приклучен е ATRAC аудио
уред.
ERROR: USB уредот не е препознаен
или пак е поврзан непознат уред.
INVALID: Сте направиле погрешна или
моментално забранета операција.
NO DEVICE: Нема поврзано USB уред
или поврзаниот USB уред е запрен.
NO STEP: Сите програмирани ленти
или фајлови се избришани.
NO TRACK: Во системот ставен фајл
што не може да се репродуцира.
NOT SUPPORTED: Поврзан е USB
уред кој не е соодветен.
PLEASE WAIT: Системот чита од USB
уредот.
READING: Системот го препозна USB
уредот.
REMOVED: USB уредот е изваден.
STEP FULL!: Се обидувате да
програми-рате повеќе од 26 ленти
или фајлови.
STORAGE DRIVE: USB уред е поврзан.
Забелешки за повторена
репродукција
y Сите ленти или фајлови на дискот се
пуштаат непрекинато најмногу до пет
пати.
y “REP1” индицира дека единечна лента
или фајл се повторува додека не ја
сопрете.
Забелешки за пуштање MP диск
y Немојте да снимате други типови на
фајлови или непотребни фолдери на
дискот кои имаат MP3 фајлови.
y Фолдери кои немаат MP3 фајлови се
прескокнуваат.
y MP3 фајлови се репродуцираат според
снимениот редослед на дискот.
y Системот може да пушта само MP3 фајлови
кои имаат екстензија “.MP3”.
y Ако на дискот има фајлови кои ја имаат
фајл екстензијата “.MP3”, но не се MP3
фајлови, единицата може да создаде шум
или да покаже неисправност.
y Максимален број на:
- фолдери е 255 (вклучувајќи го и коренот
на стеблото).
- MP3 фајл е 511.
- MP3 fфајлови и фолдери кои може да ги
содржи на единечен диск е 512.
- степен на фолдери (три структури на
фајлови) е 8.
y Не се гарантира компатабилност со MP3
кодиран/снимен софтвер, уред за снимање
и медиум за снимање. Некомпатабилен
MP3 уред може да предизвика шум или
прекинат звук или може воопшто да не се
репродуцира.
Забелешка за репродукција на
мултисекциски диск
y Ако дискот започне со делот CD-DA (или
MP3), го препознава како CD-DA (или
MP3) диск и другите делови не се
репродуцираат.
y Диск со мешан CD формат препознат е
како CD-DA (аудио) диск.
Слушање радио
1 Селектирајте “FM” или “AM.”
Притиснете FUNCTION (или
TUNER/BAND на единицата)
2
3
.
Селектирајте режим за
дотерување.
Притиснете TUNING MODE
повторно додека не се појави “AUTO”.
Дотерајте сакана станица.
Притиснете +/- (или TUNE +/- на
единицата)
. Скенирањето
автоматски прекинува кога
станицата е дотерана и потоа се
појавуваат “TUNED” и “STEREO”
(само за стерео програми).
Кога ќе дотерате станица која
обезбедува RDS сервис, името
се појавува на екранот
(Само Европските модели).
4
Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/- (или
VOL +/- на единицата) .
Стопирање автоматско скенирање
Притиснете
.
Дотерување на станица со слаб
сигнал
Ако “TUNED” не се појави и скенирањето не запре, притиснете TUNING
MODE повеќепати додека “AUTO” и
“PRE-SET” не исчезна и потоа притиснете +/- (или TUNE +/- на единицата)
повеќепати за дотерување на станица.
Намалување на статички шум на слаба
FM стерео станица
Притиснете FM MODE
повеќепати
додека не се појави “MONO” за
исклучување на стерео прием.
24MK
13MK
Слушање музика
преку USB уред
Притиснете USB
2
.
Поврзете USB уред по избор
(Дигитален музички плеер или
USB магацин) преку
(USB)
приклучок .
уред (Дитигален музич. плеер
или USB медиум)
Кога поврзувањето со USB кабел е
потребно, поврзете го добиениот
USB кабел со USB уредот.
Видете го добиеното упатство со
USB уредот за повеќе детали за
поврзувањето.
Кога USB уредот е поврзан, екрано
се менува на следниов начин:
“Reading” Æ “Storage Drive*”
Репродукција.
Менување на AM интервалот за
дотерување
Забелешка
Притиснете
на единицата)
14MK
Радио
Може да потрае околу 10 секунди пред да
се појави “Reading” во зависност од
типот на USB уредот што е поврзан.
Кога поврзувате дигитален музички
плеер.
2)
Кога поврзувате USB медиум за
зачувување, нивото на волуменот се
прикажува следно ако се сними.
4
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но
некои USB уреди може да не ги
поддржуваат сите типови на FAT. За
детали, видете го упатството добиеното со
секој USB уред или пак контактирајте го
производителот.
Остро зуење или шум или
станицата не може да се прими.
(“TUNED” или “STEREO” светкаат на
екранот.)
y Антената правилно поврзете ја.
y Најдете место и насока која
обезбедува добар прием и потоа
повторно поставете ја антената.
y Антената чувајте ја подалеку од
каблите за звучници, кабел за струја и
USB кабел за избегнување на шум.
y Поврзете надворешна антена која
ја има во продавниците.
y Консултирајте го најблискиот Sony
продавач ако добиената AM антена
нема пластичен држач.
y Исклучете ја во близина на електрична
опрема.
1)
3
Фајлот не може повторно да се
репродуцира.
y USB медиум за чување форматирани
со системот различно од FAT16 или
FAT32 не се поддржуваат.*
y Ако употребувате поделен USB, само
фајловите на првиот дел можат да се
пуштат..
y Фајловите кои се шифрирани или
заштитени со пасворд не можат да се
репродуцираат.
(или USB
.
Дотерајте го волуменот.
Притиснете VOLUME +/- (или VOL
+/- на единицата) .
1 Дотерајте во било која AM станица и
исклучете го системот.
2 Додека држите надолу TUNER/
BAND
, притиснете
.
Сите AM поставени станици се
избришани. За повторно враќање во
фабричките дотерувања, повторете
ја постапката.
Подобрување на радио приемот
Исклучете го CD плеерот преку
функцијата за управување со CD.
Фабрички CD-то е вклучено.
1 Притиснете FUNCTION
да
селектирате работа на CD и потоа
исклучете го системот
2 Откако “STANDBY” ќе престане да
светка, притиснете
на
единицата додека држите надолу
0.
“CD POWER OFF” се појавува. Со
исклучено CD, зголемено е времето
на пристап на дискот. За
вклучување на CD плеерот,
повторете ја постапката додека “CD
POWER ON” не се појави.
Друго
Rights Management) не можат да се
репродуцираат на овој систем.
Фајлови симнати од онлајн музички
продавници може исто така да не се пуштат
на овој систем.
Репродукцијата не почнува од
првата лента.
y Режимот на репродукција дотерајте
го во Normal Play режим.
Селектирајте USB функциј.
Основни операции
Можете да поврзете USB уред по избор
(Дигитален музички плеер или USB
магацин) со
(USB) приклучок
со
единицата и да слушате музика
зачувана на USB уредот. Видете
“Компатабилни USB уреди“ (стр.28) за
список од USB уреди кои можат да се
поврзат со овој систем.
Аудио формати што можат да се
репродуцираат со овој систем се:
ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*
* Фајлови со авторска заштита (Digital
1
Враќање на фабрички дотерувања
Ако системот се уште не работи
правилно, повторно вратете ги
фабричките дотерувања.
Употребете ги копчињата на единицата за
враќање на фабричките дотерувања.
1 Откачете го и повторно вклучете
го кабелот за струја и потоа
вклучете го системот.
2 Притиснете
,
и
во исто време.
Сите поставени дотерувања, како
поставени радио станици, тајмер и
часовникот се бришат.
AM интервал за дотерување фабрички
е поставен до 9 kHz (или 10 kHz, за
некои подрачја; оваа функција не е
достапна за Европските и Руските
модели).
Употребете ги копчињата на единицата за
менување на AM интервал за
дотерување.
23 MK
USB уред
“Over Current” се појавува.
y Откриен е проблем од тековната струја
од
(USB) приклучок . Исклучете
го системот и извадете го USB уредот од
(USB) приклучокот . Осигурете се
дека нема проблем со USB уредот. Ако
овој приказ постои, контактирајте го
најблискиот Sony продавач.
Нема звук.
y USB уредот не е поврзан правилно.
Исклучете го системот и потоа
повторно уклучете го USB уредот и
проверете дали индикаторот USB
MEMORY
ќе светне.
Звукот е извртен.
y Брзо се употребува кога кодирањето е
споро. Пратете кодиран фајл со
поголема брзина на USB уредот.
Има шум, прескокнува или извртен
звук.
y Исклучете го системот, а потоа
повторно уклучете го USB уредот.
y Самите музички податоци содржат шум
или звукот е извртен. Шумот мо-же да
влезе за време на снимањето. Избришете
го фајлот и обидете се повторно да го
снимите.
22 MK
USB уредот не може да се поврзе во
(USB) приклучокот .
y USB уредот наопачки е поврзан.
USB уредот поврзете го правилно.
USB медиумот за чување кој е употребуван од друг уред не работи.
y Може да е снимен во несоодветен
формат. Ако е така, прво бидете внимателни со правење копии на фајлови
од USB медиумот на компјутер. Потоа, форматирајте го USB со FAT16
или FAT32 формат и повторно префрлете ги аудио фајловите на USB.
“Reading” е прикажано подолго
време.
y Може да потрае извесно време додека
заврши со читање на USB уредот ако
во него има многу фолдери или фајлови. Затоа, ние препорачуваме да
ги следите упатствата.
- Вкупно фолдери на USB уредот: 100
или помалку.
- Вкупно фајлови по фолдер:
100 или помалку.
Погрешен приказ
y Повторно пратете ги музичките
податоци на USB уредот, а бидејќи
податоци се чуваат во USB уредот
можат да се оштетат.
Репродукцијата не почнува.
y Исклучете го системот и повторно
вклучете го USB уредот.
y Поврзете соодветен USB уред.
(или USB
y Притиснете
на единицата) за започнување.
Други операции
За
Паузирање
репродукција
Стопирање
репродукција
Забелешки за USB уредот
Притиснете
(или USB
. За
на единицата)
продолжување, повторно
притиснете го копчето.
.
Сел.фолдер
Селек.фајл
Најдете точка
на фајлот
.
Држете надолу
за време на репро. и
ослободете го копче на
саканото место.
Селекти.
Repeat Play
REPEAT
повеќепати додека “REP” или
“REP1” не се појават.
Remove the
USB device
Држете надолу
на единицата додека
“No Device” не се појави, потоа извадете
гоUSB уредот.
Менување на режимот за репродукција
Притиснете PLAY MODE
повеќепати додека не запре USB уредот.
Можете да селектирате нормален
режим (“
“ за сите фајлови во фолдерот на USB уредот), мешан режим
(“SHUF” или “
SHUF”), или
програмин режим (“PGM”).
y Немојте да го поврзувате системот и USB
уредот низ USB хаб.
y Со некои исти поврзани USB уреди, по
извршената работа тие може да каснат
пред да се изврши на овој систем.
y Овој систем не секогаш ги поддржува сите
функции што се обезбедени со поврзаниот
USB уред.
y Редот на репродукција за системот може да се
разликува од редот на репродукција на
поврзаниот USB уред.
y Секогаш држете надoлу
на единицата
и бидете сигурни дека “NO DEVICE” ќе се
појави пред да го отсраните USB уредот.
Отстранете го USB уредот додека не се
појави “NO DEVICE” со што може да се
оштетат податоците или да се оштети
самиот USB уред.
y Немојте да снимате други типови на
фајлови или непотребни фолдери кои
имаат аудио фајлови на USB уредот.
y Фолдери кои немаат аудио фајлови се
прескокнати.
y Максималниот број на фолдери и фајлови
кои ги има на единечен USB уред се:
- Дигитален музички плеер: 65.535 групи.
- USB магацин: 999 фајлови.
Максималниот број на фајлови и фолдери
можат да варираат во зависност од
структурата на фајлот и фолдерот.
y Аудио формат кој можете да го слушате
со овој систем се:
- МР3: фајл екстензија ".mp3".
- Windows Media Audio фајл: фајл
екстензија ".wma".
Забележете дека дури и ако името на фајлот
ја има горенаведената екстензија на фајл,
ако вистинскиот фајл се разликува, системот
може да создаде шум или дефект.
y Компатабилност со сите кодирани/заштитени
програми, уреди за снимање и медиуми за
снимање не може да се гарантира.
Некомпатабилно USB уред може да произведе
шум или прекинат аудио или може воопшто
да не се репродуцира.
Основни операции
Дали употребувате компатабилен
USB уред.
y Ако поврзете некомпатабилен USB уред,
можат да се случат следниве проблеми.
Видете “Компатабилни USB уреди“
(стр.28) за соодветни типови на уреди.
- USB уредот не е препознаен.
- Име на фолдер или фајл не е прикажан
на системот.
- Не е можна репродукција.
- Звукот прескокнува.
- Има шум.
y Кога употребувате USB магацин,
фајловите копирајте ги на компјутер,
форматирајте го USB уредот во
FAT16 или FAT32 формат и
копирајте ги фајловите на USB-то
повторно.
15MK
Употреба на аудио
компоненти по избор
1 Поврзете дополнителна аудио
компонента со AUDIO IN
приклучок на единицата
преку аудио аналоген гајтан
(не следува).
2
Намалете го звукот.
3
Селектирајте AUDIO IN.
4
Пуштете ја поврзана
компонента.
5
Дотерајте го волуменот.
Притиснете FUNCTION (или AUDIO IN на единицата) повеќепати.
Притиснете VOLUME +/- (или VOL
+/- на единицата) .
Додавање на звучни ефекти
За
Притиснете
Создавање на DSGX
на единицата.
подинамичен
звук
(Dynamic
Sound
Generator Хtra)
Дотерување
на звучен
ф
EQ
повеќепати да
селектирате “BASS”
или “TREBLE,” и
потоа притиснете +/повеќепати да го
дотерате степенот.
Друго
Проблеми и можни
решенија
1 Бидете сигурни дека кабелот за
струја и звучниците се правилно и
цврсто поврзани.
2 Најдете го проблемот во листата и
постапете исправно.
Ако има проблем, контактирајте
го Вашиот Sony продавач.
Ако индикаторот STANDBY свети
Веднаш откачете го кабелот за струја
и проверете ги следниве работи.
y Ако системот има селектерот на
волти и дали е дотеран во соодветна
волтажа?
y Дали ги употребувате само
добиените звучници?
y Дали има нешто што ја блокира
вентилацијата на горниот или
задниот дел на системот?
Откако индикаторот STANDBY
престанува да светка, повторно
поврзете го кабелот за струја и
вклучете го системот. Ако сеупте
постои проблемот, контактирајте
го најблискиот Sony продавач.
Општо
Звукот се слуша од еден канал
или левиот и десниот звук се
избалансирани.
y Звучниците поставете ги
посиметрично што можете.
y Поврзете ги само добиените
звучници.
y Системот поврзете го во друг
штекер.
y Инсталирате филтер против
шум (посебно се набавува).
Далечинското не работи.
y Отстранете било какви препреки
меѓу далечинското и сензорот
на единицата и поставете го уредот подалеку од флуоресцентни
светла.
y Насочете го далечинското кон сензорот
на системот.
y Приближете го далечинското поблиску
до системот.
CD/MP3 плеер
Звукот прекокнува или дискот не
работи.
y Избришете го дискот и заменете го.
y Системот тргнете го од место со
вибрации (на пр. на врв од стабилен
држач).
y Звучниците тргнете ги настрана од
системот или ставете ги на одвоен
држач. На многу јак звук, вибрациите
на звучниците може да предизвикаат
звукот да прескокнува.
Друго
Притиснете VOLUME - (или VOL –
на единицата)
.
Дотерување на звукот
Репродукцијата не започнува од
првата лента.
y Притиснете PLAY MODE
повеќепати додека не исчезнат “PGM” и
“SHUF” за да се вратите во
нормален режим.
Започнувањето на репродукцијата
трае повеќе од обично.
y На следниве дискови им треба подолго
време да започнат со репродукција.
- диск снимен со комплицирани
три структури.
- диск снимен во мултисекциски
режим.
- диск кој не е завршен (диск на кои
можат да се додадат податоци).
- диск кој има многу фолдери.
Остро зуење или шум.
y Системот трегнете го настрана од
извори на шум.
16MK
Продолжува
21 MK
Употреба на тајмер
Системот нуди две функции на тајмер.
Ако употреубате Play Timer со Sleep
Timer, Sleep Tmer има предност.
Притиснете SLEEP
повеќепати.
Ако селектирате “AUTO,” системот
автоматски се исклучува откако ќе
запре дискот или USB уредот или по
100 минути.
Play Timer:
Можете да се разбудите во одредено
време со CD, радио или USB уред.
Употребете ги копчињата на далечинското
за управување со Play Timer. Со
сигурност дотерајте го часовникот.
1
Подготовка на звучен извор.
Подгответе го звучниот извор и
потоа притиснете VOLUME +/за дотерување на волуменот.
Започнување од одредена лента
или фајл, направете си свој
програм (стр.18).
2
Притиснете CLOCK/TIMER
SET .
3
Притиснете
повеќепати да селектирате
“PLAY SET,” и потоа
притиснете ENTER .
“ON” се појавува и индикаторот
за саат светка.
4
6
Употребете ја истата постапка како во чекор 4 за да го
дотерате времето на
престанување.
Селектирајте звучен извор.
Притиснете
повеќепати додека не се појави саканиот
звучен извор и потоа притиснете
ENTER . На екранот се прикажува
дотерувањето на тајмерот.
7
Притиснете
за
исклучување на системот.
Системот се вклучува 15 секунди
пред поставеното време. Ако системот се вклучи во поставеното време,
Play Timer нема да се вклучи.
Повторно активирање или поврерка на
тајмерот
Притиснете CLOCK/TIMER SELECT
, притиснете
повеќепати додека не се појави “PLAY SEL?”
и потоа притиснете ENTER .
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка од претходно се додека не се појави “TIMER
OFF?” и потоа притиснете ENTER
.
Менување на дотерувањето
Започнете од чекор 1.
Совет
Дотерувањето Play Timer останува се
додека дотерувањето рачно не се смени.
Менување на екранот
За
Притиснете
Менување
DISPLAY повторно
информација кога системот е
на екранот1)
вклучен.
Проверете го DISPLAY
кога сисаатот кога
стемот е исклучен2).
системот е
Часовникот за појавува
исклучен
за 8 секунди.
На пр., можете да гледате информации за
CD/MP3 диск или информации за USB
уред, како што се број на лента или фајл
или име на фолдер за време на нормална
репродукција, или вкупно време на
репродукција додека плеерот е запрен.
2)
STANDBY индикаторот
на единицата
се пали кога системот е исклучен.
1)
Основни операции
Sleep Timer:
Можете да заспиете со музика. Оваа
функција работи дури и ако саатот не е
дотеран.
5
Забелешки за прикажаните
информации
y Карактери кои не можат да се прикажат
се појавуваат како “_”.
y Следново не се прикажува:
- вкупно време на репродукција за CD-DA
диск во зависност од режимот.
- вкупно време на репродукција за MP3
диск и USB уред.
y Следново не се прикажува правилно:
- Име на фолдер и фајл кој не содржи
било кој ISO9660 Level 1, Level 2 или
Joliet во проширен формат.
y Следново се прикажува:
- ID3 информација за потсетување за
MP3 фајлови кога ID3 верзија 1 и верзија
2 потсетување се појавува (најмногу до
62 карактери за MP3 диск).
- ID3 ознака за информација. за "ATRAC"
фајл кога ID3 верзија 2 потсетувања се
употребени.
Дотерајте го времето на
почнување.
Притиснете
повеќепати да го дотерате саатот и потоа
притиснете ENTER . Индикаторот за минутите светка. Употребете
ја претходната постапка за дотерување на минутите.
20 MK
17MK
4
Селектирајте сакана функција.
CD
“--.--” се појавува кога вкупното
времетраење надминува 100 минути за CD, или кога селектирате CD
лента чиј број е 21 или повеќе,
или кога селектирате MP3 фајл.
CD
да селектирате
Притиснете CD
функција на CD-то.
USB
Вкупното времетраење не може да се
прикаже, така да се појавува “--.--”.
Можете да поставите омилени
радио станици и веднаш да ги
дотерате со селектирање на
соодветен поставен број.
Употребете ги копчињата на
далечинското за поставување
станици.
1
Повторете го чекор 3 до 4 за
програмирање додатна лента
или фајл, најмногу до 25 ленти
или фајлови.
Дотерајте сакана станица
(видете “Слушање радио”
(стр. 13)).
2
Притиснете TUNER MEMORY
(Program Play)
USB
Притиснете USB
функција USB.
2
3
да селектирате
Притиснете PLAY MODE повторно додека не се појави “PGM”
додека системот е стопиран.
Притиснете
повторно додека не се појави бараниот број на лента или фајл.
Кога програмирате фајл, притиснете
+/повеќепати да селектирате фолдер и потоа селектирајте
фајл.
Пример: Кога програмирате лента
на CD
5
6
За пуштање на ваш програм
на ленти или фајл, притиснете
.
Програмот останува достапен додека ја отворите касетата за диск или
го остраните USB уредот. За повторно пуштање на ист програм,
притиснете
.
Бришење на последната лента или
фајл од програмот
Притиснете CLEAR
системот е стопиран.
Селектирана лента или Вкупно времетраење на
бр. на фајл
програмот (вклучувајќи
ја селектираната лента
или фајл)
18 MK
Поставен број
3
додека
Притиснете +/повеќепати
да селектирате сакан
поставен број.
Ако друга станица е веќе поставена
на селектираниот поставен број,
станицата е заменета со нова та
станица.
Откажување на Program Play
Притиснете PLAY MODE
повеќепати се додека не исчезне “PGM”
кога системот е стопиран.
.
За повикување на поставена
радио станица, притиснете
TUNING MODE повеќепати
додека не се појави “PRESET” и
потоа притиснете +/повеќепати за да го селектирате
саканиот број.
Други операции
Поставување
радио станици
Правење свој програм
1
6
Притиснете ENTER за
додавање на лента или фајл на
програмот.
Други операции
4
5
Притиснете ENTER
.
Повторете од чекор 1 до 4
за зачувување друга
станица.
Можете да поставите до 20 FM
и 10 AM stations.
Поставената станица се памети
пола ден и ако го откачите кабелот
за струја или ако се случи струен
удар.
19 MK
Download PDF

advertising