Sony | CMT-BX30R | Sony CMT-BX30R Упатства за употреба

3-293-639-11(1)
Микро HI-FI
компонентен
систем
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
Упатство за работа
CMT-BX30R
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2008 Sony Corporation
Употребата на оптички инструменти со
овој производ може да предизвика
опасност за очите.
Латино Американски модели освен
само за Аргентински модели
Плочата со името се наоѓа на долниот
надворешен дел.
Само за купувачи во САД и
Канада
Овој алат е класифиран како производ од
CLASS 1 LASER. За модели за Латино
Америка освен моделите за Мексико и
Аргентина, означувањето е поставено на
долниот надворешен дел. За други
модели, маркирањето е поставено на
задниот надворешен дел.
2MK
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Забелешка за купувачите од
земјите кои ги спроведуваат EU
правила.
Овој симбол на производот или на
неговото пакување кажуваат дека не треба
да се третира како домашен отпад.
Треба да се однесе до соодветен центар
за собирање за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со
правилното оставање на овој производ,
помагате во помошта за зачувување на
околината и човековото здравје, кое во
спротивно може да се предизвика.
Рециклирањето на материјалите ќе
помогне во одржување на природните
ресурци. За повеќе информации за
рециклирање на овој производ, Ве
молиме да ги контатирате локалните
претпријатија, претпријатието за отпад
или пак продавницата каде што сте го
купиле овој призвод.
Примелнив додаток: Далечински
управувач
Сервис
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
Оставање на стари
електрична &
електронска опрема
(Применлива во ЕУ и
други Европски земји со
систем за одвоено
собирање)
Град
++389 34 211804
++389 46 261281
Р
Производител е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Овластени претставници за EMC и безбедност на производот е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За било каков сервис
или во врска со гаранцијата Ве молиме да
се обратите на следниве адреси.
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
Е
ВНИМАНИЕ
Прекумерниот притисок од звук преку
слушалки може да предизвика губење
на слухот.
++389 2 3081700
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
И
За намалување на ризик од пожар, немојте да ги покривате отворите за вентилација на апаратот со весник,
чаршав, завеси и т.н. Немојте да
ставате незаш-титени запалени свеќи на
апаратот.
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, не дозволувајте врз
апаратот нешто да капе или прска и
немојте да ставате предмети полни со
течност, како што се вазна и т.н.
Уредот поврзете го со лесно достапен
АС излез. Ако забележите неправилности на единицата веднаш откачете го
главниот утикач од АС излезот.
Немојте да ставате алат во затворен
простор, како кутија или вграден
плакар.
Батериите или апарат со вградени
батерии не ги изложувајте на
премногу топли места, како сонце,
пожар или сл.
Европски модели
П
Р
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
Оставање на потрошени батерии
(применливи во ЕУ
и други Европски
земји со одвоен
систем за
собирање)
MK
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
Р
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
П
Р
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
l Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
l Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
l Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
l Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
l
Овој симбол на батериите и на нивното пакување укажува дека батериите
не треба да се третираат како обичен
отпад. Со прафилно исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето
на појава на потенцијално негативни
последици на животната средина и
човечкото здравје кои во спротивно
може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите. Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните
ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да
се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите
ќе бидат правилно третирани, предадете го овој производ кога ќе биде
скоро потрошен на колективен центар
за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да ги извадите батериите од производот. Предадете ги
потрошените батерии на колективен
центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за рециклирањето на батериите, контактирајте ги локалните комунални служби,
локалниот центар за рециклирање или
продавницата од каде сте го купиле
апаратот.
Забелешка за DualDiscs
DualDisc е диск со две страни кој
служи за DVD снимање од едната
страна и дигитален аудио материјал
од другата страна. Сепак, ако
снимениот аудио материјал не е во
согласност со стандардите на Compact
Disc (CD), не се гарантира
репродукција на овој производ.
Музички диск кодиран со авторска
заштита
Овој производ е дизајниран за
репродуцирање на дискови кои се во
согласност со стандардите на Compact
Disc (CD). Неодамна, неколку
музички дискови кодирани со
технологија за авторски права се
продаваат од некои музички
компании. Бидете свесни дека меѓу
овие дискови има такви кои не се во
согласност со стандардото CD и може
да не се пуштат на овој производ.
z “WALKMAN” и “WALKMAN”
логото се регистрирани заштитни
знаци на Sony Corporation.
z MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани од
Fraunhofer IIS и Thomson.
z Windows Media е регистриран
заштитен знак на Microsoft
Corporation во САД и/или други
земји.
3MK
Содржина
Започнување
Правилно спојување на
системот................................................10
Дотерување на часовникот.........12
Друго
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Проблеми и можни решенија...........25
Пораки...................................................30
Претпазливост.....................................31
Технички
карактеристики..................................32
Компатабилни USB уреди
со системот........................................34
MK
Основни операции
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
Други операции
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Е
Р
Пуштање CD/MP3 диск...................13
Слушање радио.................................14
Снимање од диск на USB
уред.........................................................15
Слушање на музика од
USB уред...............................................18
Употреба на аудио компоненти
по избор................................................20
Дотерување на звук..........................21
Менување на екранот.....................21
И
xxxxxxxxxxxx
Фирма увозник:
П
Р
Правење свој програм
(Program Play) .....................................22
Поставување радио станици.........23
Употреба на тајмер..........................24
О
К
Водич за деловите и
контролите............................................ 5
Прикажани информации ............... 9
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
4MK
Сериски Бр. 1234567890
Ова упатство главно објаснува работење со далечинскиот управувач, но истите
операции исто така можат да се употребуваат со копчињата на единицата кои имаат
исти или слични имиња.
Единица
Преден панел
Водич за деловите и контролите
Водич за деловите и контролите
Горен панел
Продолжува
5MK
Далечински
USB MEMORY индикатор
Се пали кога е поврзан USB уред по
избор.
(open/close) копче (стр.13)
Притиснете за отварање или
затварање на касетата за дискот.
AUDIO IN приклучок (стр. 20)
Поврзете го со аудио компоненти по
избор.
Поврзете слушалки.
(USB) порт (стр. 15, 18, 34)
Поврзете со USB уред по избор.
(power) копче (стр.12, 24,
29)
Притиснете за вклучување на системот.
STANDBY индикатор (стр.21, 25)
Се пали кога е исклучен системот.
Сензор за далечинско(стр. 25)
Други операции
PHONES приклучок
Копче за репродукција и копче
за функција
Единица: USB
(play/pause)
копче (стр.18)
Притиснете да селектирате USB.
Притиснете за почнување или паузирање на репродукцијата на USB
уредот.
Далечински: USB копче
(стр.18)
Притиснете да селектирате работа со
USB.
Единица: CD
копче (стр.13)
(play/pause)
Притиснете да селектирате работа на
CD.
Притиснете за почнување или паузирање на репродукцијата на дискот.
Далечински: CD копче (стр.13)
Притиснете да селектирате работа на
CD.
6MK
MK
Можете да ги употребувате следниве Sony USB уреди. Други USB
уреди не се компатабилни со овој
систем.
Потврдени Sony дигитални музички
плеери (како во Март 2008)
Име на произ. Име на моделот
NWD-B103 / B103F /
Walkman
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 /
A818 / B103F / B105F
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
Проверете на веб страната за
најпоследните информации за
компатабилни уреди.
За купувачите во САД:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
За купувачите во Канада:
English <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
French <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
За купувачите во Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
За купувачите во Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
За купувачите во Азија и Океанија:
<http://www.sony-asia.com/support>
плеер или USB уред, бидете сигурни дека
го форматирате самиот уред или одреден
софтвер за форматирање на уреди. Во
спротивно може да не сте во можност
правилно да снимате на USB уред преку
овој систем.
y Не употребувајтеUSB уреди различен од
овој USB уред. Не се гарантира работа
на модели кои не се наведени.
y Не е гарантирано секогаш работа кога
употребувате такви USB уреди.
y Некои од овие USB уреди може да не е
достапен да го купите во одредени
подрачја.
®
Забелешка за Walkman
y Кога префрлате музика на Walkman®
преку “Media Manager за WALKMAN,”
префрлете ги во MP3 формат. Фајлови во
MP4 формат (AAC или VIDEO) не се
прикажуваат од овој систем.
y Кога поврзувате Walkman
со
системот, поврзете го откако пораките
“Creating Library” или “Creating
Database” на Walkman
ќе исчезнат.
®
Remote: (play) копче,
(pause) копче
Притиснете за почнување или
паузирање на репродукцијата.
ENTER копче (стр.12, 15, 16,
17, 22, 23, 24)
Притиснете за внес на дотерување.
TUNER/BAND копче (стр.14)
Притиснете да селектирате
TUNER. Притиснете да селектирате FM или AM режим за прием.
Единица: AUDIO IN копче
(стр.20)
Селектирате AUDIO IN.
FUNCTION копче (стр.14, 20)
Притиснете да селектирате функција.
Единица: CD-USB SYNC/REC1
копче (стр.15, 16)
Притиснете да снимате од диск на
приклучен USB уред.
®
(go back/go forward)
копче (стр.13, 16, 17, 19, 22,
24)
Притиснете да селектирате лента или
фајл.
Единица: TUNE +/- (tuning)
копче (стр.14)
Далечинско: +/- (tuning)
копче (стр.14, 23)
Водич за деловите и контролите
Компатабилни
USB уреди со
овој систем
Забелешки
y Кога форматирате дигитален музички
Притиснете да дотерате сакана
радио станица.
+/- (select folder) копче
(стр. 13, 19, 22)
USB MENU копче (стр.16, 17)
Притиснете за бришење на аудио фајлови и фолдери од поврзаниот USB.
Притиснете да селектирате од која
меморија да чита податоци ако USB
уреди има повеќе од една меморија.
Притиснете да селектирате фолдер.
(rewind/fast forward)
копче (стр.13, 19)
Притиснете за наоѓање на точката
во лентата или фајлот.
Единица: VOL +/- копче
(стр. 13, 14, 18, 20)
Далечинско: VOLUME +/копче (стр.13, 14, 18, 20)
Притиснете за дотерување на
волуменот.
34MK
Продолжува
7MK
CD плеер
PLAY MODE/TUNING MODE
копче (стр. 13, 14, 15, 19, 22,
23)
Притиснете да селектирате режим
за репродукција на CD, MP3 диск
или на USB. Притиснете да селектирате на режимот за дотерување
Копчиња за звук (стр. 21)
Единица: DSGX копче
Далечински: EQ копче
CLEAR копче (стр. 22)
Притиснете за бришење на препрограмирани ленти или фајлови.
TUNER MEMORY копче (стр.
23)
Притиснете поставена радио станица.
Единица: „ /CANCEL (stop/
cancel) копче (стр. 13, 14, 16,
17, 19)
Далечинско: „ (stop) копче
(стр.13, 14, 16, 17, 19)
DISPLAY копче (стр 21)
Притиснете за стопирање на
репродукцијата.
Притиснете за дотерување Sleep Timer.
Притиснете да го дотерате часовникот
и Play Timer.
REPEAT/FM MODE копче (стр.
13, 14, 19)
Притиснете за слушање диск,
единечна лента или непрекинато фајл
Притиснете да селектирате FM
режим за прием (моно или стерео).
Притиснете за менување на
прикажаните информации.
SLEEP копче (стр. 24)
Систем: Компакт дискови и аудио
систем
Laser Diode Properties
Емитување: Континуирано
Ласерски излез*: помалку од
44.6µW
* Овој излез е измерен за растојание од
200mm од објективната површина на
Optical Pick-up Block со 7mm отвор.
Фреквенција: 20 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio: Повеќе од 90 dB
Динамичен сразмер: Повеќе од 90 dB
Радио
FM стерео, FM/AM суперхетероидно
радио
FM радио:
Опсег за дотерување:
87.5 - 108.0 MHz (50 kHz чекори)
Антена: FM антена
Антенски терминал: 75 ohms небалансиран
Средна фреквенција: 10.7 MHz
AM радио:
Опсег за дотерување
Европски и Руски модели:
531 - 1,602 kHz (со 9 kHz интервал
на дотерување)
Други модели:
530 - 1,710 kHz (со 10 kHz интервал
на дотерување)
531 - 1,710 kHz (со 9 kHz интервал
на дотерување)
Антена: AM антена, надворешна антена
Средна фреквенција: 450 kHz
Општо
Потребна моќ
Европски и Руски модели: 230 V
AC, 50/60 Hz
Мексикански модел: 120 V AC, 60 Hz
Аргетински модели: 220 V AC,
50/60 Hz
Други модели: 120 V, 220 V, 230 240 V AC, 50/60 Hz, прилагодлив
со селектор на волти
Потрошувачка
Европски модели: 60 вати
Други модели: 63 вати
Димензии(w/h/d) (искл. звучници):
Приближ. 215 × 140 × 298 mm
Тежина: Приближ. 3.9 kg
Добиени додатоци: Далечински управувач (1), Батерии R6 (големина AA) (2),
AM антена (1), FM антена (1)
Дизајнот и техничките карактеристики
можат да се сменат без никаква најава.
y Заштеда на енергија:
0.5 W
y Не се употребувани материи
што горат на мрежната
плоча.
y Не се употребувани материи
што горат во кутијата
Други операции
Притиснете за селектирање на
звучен ефект.
CLOCK/TIMER SELECT копче
(стр.24)
CLOCK/TIMER SET копче (стр.
12, 24)
8MK
Капак за одел за
батериите (стр. 11)
Звучници
Звучници: 2-правца, 2-единица, басрефлекс
Единици на звучниците: Вуфер 10 cm,
конусен тип, Звучник 4 cm, конусен тип
Брзина на импендансата: 6 ohms
Димензии(w/h/d): Приближ. 140 × 245 ×
215 mm (со решетката за звучници)
Тежина: Приближ. 1.9 kg
33MK
За загревање на главата
y Главата на единицата се загрева додека
работи и не е причина за алармирање.
y Немојте да ја допирате кутијата ако
непрекинато е употребувано со јак
звук бидејќи кутијата се загрева.
y Не ја покривајте вентилацијата.
За звучниците
Овие звучници не се магнетски
заштитени и сликата во близина на ТВ
може да се расипе.
Во ваква ситуација исклучете го ТВ,
почекајте 15 до 30 минути и повторно
вклучете го. Ако нема подобрување,
поставете ги звучниците подалеку од
ТВ.
Чистење на кутијата
Овој систем чистете го со мека
ткаенина малку навлажнета со слаб
раствор со детергент. Немојте да
употребувате абразивни средства,
прашак, или средства како раствори
од бензин или алкохол.
Технички карактеристики
Главна единица
Засилувач
Европски и руски модели:
DIN излезна моќ:
18 + 18 вати (6 ohms на 1 kHz,
DIN) Континуиран RMS излезна
моќ (однос): 25 + 25 вати (6 ohms
на 1 kHz, 10% THD)
Музичка излезна моќ (однос):
38 + 38 вати (6 ohms на 1 kHz,
10% THD)
Други модели:
DIN излезна моќ:
18 + 18 вати (6 ohms на 1 kHz,
DIN) Континуиран RMS излезна
моќ (однос): 25 + 25 вати (6 ohms
на 1 kHz, 10% THD)
Влезови:
AUDIO IN (stereo mini jack):
волтажа 250 mV, импенданса
47 kilohms
(USB) приклучок: Type A, мах.
моменталните 500 mA
Излези:
PHONES (stereo mini jack): прима
слушалки од 8 ohms или повеќе
SPEAKER: прима импенданса од
6 ohms
USB
Поддржани брзина
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA: 32 - 192 kbps, VBR
AAC: 48 - 320 kbps
Одмерени фреквенции
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
32MK
Информации на екранот
Функција
DSGX (стр. 21)
Аудио формат
Timer (стр. 24)
Репродукција (стр. 13, 19)
CD-USB снимање (стр. 15, 16)
Режим за прием на канали (стр.14)
Прием на канали (стр.14)
Play/Pause
Водич за деловите и контролите
y Ако системот е донесен директно од
ладно во топло место или е ставен
во многу влажна соба, влагата
може да кондензира внатре во
леќите на CD плеерот и да
предизвика дефект на системот. Во
ваква ситуација, извадете го дискот и
оставете го системот вклучен околу 1
час додека влагата не испари.
Текст информации
9MK
Претазливост
Започнување
Правилно спојување на системот
or
Лев звучник
Штекер
Кабел за звучник (Црвен/ )
Кабел за звучник (Црн/ )
AM антена
FM главна антена (Продолжена хоризонтално)
Бел дел за моделите за Северна Америка
Кафен дел за другите региони
10MK
Дискови што системот НЕ МОЖЕ
да ги репродуцира
y CD-ROM
y CD-R/CD-RW различни од овие што
се снимени во музички CD формат
или MP3 формат во согласност со
ISO9660 Level1/Level 2, Joliet или
мултисекциски
y CD-R/CD-RW снимени во
мултисекциски кои не завшуваат со
“closing the session”
y CD-R/CD-RW снимени со слаб
квалитет, CD-R/CD-RW кои се
изгребани или се нечисти или CDR/CD- RW снимени со
некомпатабилен уред за снимање
y CD-R/CD-RW кој е завршен
неправилно
y Дискови кои содржат фајлови
различни од MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3) фајлови
y Дискови со нестандардни форми (на
пр. срце, квадрат, ѕвезда)
y Дискови кои имаат закачена леплива
трака, хартија или налепница
y Изнајмени или употребени дискови
кои се запечатени каде што лепакот
се излеал
y Дискови кои имаат испечатени
етикети со мастило кое остава трага
кога ќе го допрете
За безбедност
y Комплетно исклучете ги каблите за
струја од штекер ако не го
употребувате подолго време. Кога ја
откачувате единицата, секогаш
фатете го утикачот. Никогаш не го
влечете кабелот.
y Ако влезе било каков цврст предмет
или се истури течност во системот,
однесете го на проверка во
квалификуван сервис пред да го
вклучите повторно.
y AC кабелот за струја може да се
замени само од квалификуван
сервис.
Други операции
Десен звучник
Дискови што системот МОЖЕ да
репродуцира
y Аудио CD
y CD-R/CD-RW (аудио/MP3 фајлови)
Забелешки за дисковите
y Пред да го пуштите, избришете го
дискот со чиста ткаенина бришејќи
го од центар кон рабовите.
y Немојте да го чистите дискот со
средства, како бензин или раствори
кои се продаваат или пак со
антистатички спреј.
y Дисковите не ги изложувајте на
директна сончева светлина или на
топлотни извори како што се
топлотни цевки, не ги оставајте во
паркирана кола на директна сончева
светлина.
За поставување
y Системот не го ставајте во
наведната позиција или пак на
многу топло, ладно, прашливо,
нечисто или пак влажно место, или
неадекватна вентилација, или
предмет што вибрира, директна
сончева или јака светлина.
y Бидете внимателни кога ја
поставувате единицата или
звучниците на површина која е
специјално бришена (на пр. со
восок, масло, политура) може да
остане флека или може да ја смени
бојата.
Продолжува
31MK
Пораки
CD/MP3 плеер, радио
USB уред
Complete!: Аудио фајл или фолдер
на USB уредот е избришан.
Device Full!: USB уредот е полн.
Erase Error!: Бришење на аудио
фајлови или фолдери на USB
уредот не е успешно.
Error: USB уредот не е препознаен
или пак е поврзан непознат уред
(стр.28).
Fatal Error!: USB уредот е откачен
додека снима или пак се
избришани аудио фајлови или
фолдери на USB уредот.
30MK
Антена
Најдете место и ориентација која
обезбедува добар прием и потоа
наместете ја антената.
Антената чувајте ја настрана од кабел за
звучници, кабел за струја и USB кабел
за избегнување на шум.
Звучници
Забелешки
Ставете го само правиот дел од
кабелот за звучниците во SPEAKER
приклу-чокот.
Јачина
За модели со одреден напон, дотерајте
VOLTAGE SELECTOR кон локалниот
напон на моќта.
Ставете го кабелот за струја во
штекерот. Ако утикачот не одговара
со штекерот, прикачете го добиениот
адаптер (само за модели кои се
опремени со адаптер).
y Со нормална употреба, батериите ќе траат
околу шест месеци.
y Немојте да мешате стари со нови батерии
или да мешате типови на батерии.
y Ако далечинското не го употребувате
подолго време, извадете ги батериите за да
не дозволите батериите да истечат и да
корозираат.
Започнување
CD Over: Доаѓате до крајот на дискот
со притискање на
за време на
репродукцијата или паузата.
Complete!: Поставените операции
нормално завршуваат.
LOCKED: Касетата за дискот не се
отвара. Контактирајте го Sony
продавачот.
No Disc: Нема диск во системот или сте
ставиле диск кој не може да се
репродуцира.
No Step: Сите од програмираните
ленти или фајлови се избришани.
Push SELECT!: Се обидувате да го
догерате саатот или тајмерот додека
работи.
Push STOP!: Сте притиснале PLAY
за време на репродукција.
MODE
Reading: Системот ги чита податоците
на дискот. Некои копчиња не се
дозволени.
SET CLOCK!: Се обидувате да
селектирате тајмер која часовникот
не е дотеран.
SET TIMER!: Се обидувате да
селектирате тајмер кога Play Timer
не е дотеран.
Step Full!: Се обидувате да
програмирате повеќе од 26 ленти
или фајлови.
TIME NG!: Play Timer започнува и во
исто време е дотерано времето на
завршување.
FLDR Full: Постигнат е максималниот
број на фолдери на USB уредот.
No Device: Нема поврзано USB уред
или поврзаниот USB уред е запрен.
No Step: Сите програмирани ленти
или фајлови се избришани.
No Track: Во системот ставен фајл што
не може да се репродуцира.
Not in Use: Сте направиле погрешна
операција.
Not Supported: Поврзан е USB уред
кој не е соодветен.
Please Wait: Системот чита од USB
уредот.
Protected!: Се обидувате да снимите
или да бришете заштитен USB уред.
Reading: Системот го препозна USB
уредот.
REC Error!: Снимањето не е започнато, стопирано на пола или поинаку
не може да се изведе (стр. 26).
Removed: USB уредот е изваден.
Step Full!: Се обидувате да програмирате повеќе од 26 ленти или фајлови.
Storage Drive: USB уред е поврзан.
Track Full: Постигнат е максимален број
на фајлови на USB уредот.
Кога го пренесувате системот
1 Извадете го дискот за заштита на
CD механизмот.
2 Притиснете CD
за селектирање
на функционирање на CD-то.
3 Држете надолу VOL +
и DSGX
на единицата и притиснете
на единицата додека не се
појави “STANDBY”.
4 Af
“LOCK”
l
h
Користење на далечинското
Лизгајте ги и извадете го капакот за
батериите
и ставете ги двете
добиени батерии R6 (големина AA),
прво страната
, да одговара
поларноста како што е прикажано.
11MK
Дотерување на часовникот
Употребете ги копчињата на далечинското за
дотерување на часовникот.
1
Притиснете
за
вклучување на системот.
2
Притиснете CLOCK/TIMER SET
.
Притиснете
непрекинато да го дотерате саат и
4
ENTER
Употребете ја истата постапка
за дотерување на минутите.
Дотерувањето на часовникот се губи
кога ќе се исклучи кабелот за струја
или ако снема струја.
За прикажување на часовникот
кога системот е исклучен
Притиснете DISPLAY
. Часовникот
се прикажува за околу 8 секунди.
12MK
Остро зуење или шум, или
станицата не може да се прими.
(“TUNED” или “STEREO” светкаат на
екранот.)
y Антената правилно поврзете ја.
y Најдете место и насока која
обезбедува добар прием и потоа
повторно поставете ја антената.
y Антената чувајте ја подалеку од
каблите за звучници, кабел за струја и
USB кабел за избегнување на шум.
y Поврзете надворешна антена која
ја има во продавниците.
y Консултирајте го најблискиот Sony
продавач ако добиената AM антена
нема пластичен држач.
y Исклучете ја во близина на електрична
опрема.
Менување на AM интервалот за
дотерување
AM интервал за дотерување фабрички
е поставен до 9 kHz (или 10 kHz, за
некои подрачја; оваа функција не е
достапна за Европските и Руските
модели).
Употребете ги копчињата на единицата за
менување на AM интервал за
дотерување.
1 Дотерајте во било која AM станица и
исклучете го системот.
2 Додека држите надолу ENTER
,
притиснете
.
Сите AM поставени станици се
избришани. За повторно враќање во
фабричките дотерувања, повторете
ја постапката.
Подобрување на радио приемот
Исклучете го CD плеерот преку
функцијата за управување со CD.
Фабрички CD-то е вклучено.
1 Притиснете CD
да селектирате
работа на CD и потоа исклучете го
системот
2 Откако “STANDBY” ќе престане да
светка, притиснете
на
единицата додека држите надолу
.
“CD POWER OFF” се појавува. Со
исклучено CD, зголемено е времето
на пристап на дискот. За
вклучување на CD плеерот,
повторете ја постапката додека “CD
POWER ON” не се појави.
Враќање на фабрички дотерувања
Ако системот се уште не работи
правилно, повторно вратете ги
фабричките дотерувања.
Употребете ги копчињата на единицата за
враќање на фабричките дотерувања.
Други операции
3
Индикаторот за саатот светка на
екранот.
Ако “PLAY SET?” светка на
екранот, притиснете
непреки-натоto да селектирате
“CLOCK SET?” и притиснете
ENTER
.
Радио
1 Откачете го и повторно вклучете
го кабелот за струја и потоа
вклучете го системот.
2 Притиснете
, VOL +
и
во исто време.
Сите поставени дотерувања, како
поставени радио станици, тајмер и
часовникот се бришат.
29 MK
USB уредот не е препознаен.
y Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, а потоа
вклучете го системот.
y Поврзете соодветен USB уред
(стр. 34).
y USB уредот не работи правилно.
Погледнете го упатството за USB
уредот како да се справите со овој
проблем. Ако проблемот сеуште
постои, контактирајте го
најблискиот Sony продавач.
Репродукцијата не почнува.
y Исклучете го системот и повторно
вклучете го USB уредот, а потоа
вклучете го системот.
y Поврзете соодвете USB уред
(стр. 34).
(или USB
y Притиснете
на единицата) за започнување.
Репродукцијата не почнува од
првата лента.
y Режимот на репродукција дотерајте
го во Normal Play режим.
Фајлот не може повторно да се
репродуцира.
y Аудио фајлот нема екстензија
“.mp3”, “.wma”, “.m4a”.
y Податоците не се чуваат во
MP3/WMA/ AAC формат.
y USB медиум за чување форматирани
со системот различно од FAT16 или
FAT32 не се поддржуваат.*
y Ако употребувате поделен USB, само
фајловите на првиот дел можат да се
пуштат..
y Репродукцијата е можна до 8 ниво.
y Бројот на фолдери пречекорува
999.
y Бројот на фајлови пречекорува 999.
y Фајловите кои се шифрирани или
заштитени со пасворд не можат да се
репродуцираат.
Основни операции
Пуштање CD/MP3 диск
1 Селектирајте работа на CD.
Притиснете CD
2
.
Ставете го дискот.
Притиснете
на единицата
и ставете го дискот со етикетата
нагоре.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но
некои USB уреди може да не ги
поддржуваат сите типови на FAT. За
детали, видете го упатството добиеното со
секој USB уред или пак контактирајте го
производителот.
За да го затворите отворот за
дискот, притиснете
повторно на единицата.
Немојте да го затворате со сила со
прстите, на овој начин можете да
ја оштетите единицата.
3
Започнување со репродукција.
Притиснете
единицата)
4
(или CD
на
.
Дотерајте го волуменот.
Притиснете VOLUME +/- (или VOL
.
+/- на единицата)
Други операции
За
Пауза
Притиснете
(или CD
на
единицата) . За продолжување притиснете
го повторно копчето.
.
Стоп
Селектирање
+/- .
фолдер на
MP3 диск
Селектирање
.
лента или фајл
Наоѓање точка Надолу држете
за време на репродукна лентата или
фајлот
цијата и ослободете го
копчето на саканотместо.
Селек. пов
REPEAT
непрекинато
но пуштање додека “REP” или “REP1”
не се појави.
Основни операции
Погрешен приказ
y Повторно пратете ги музичките
податоци на USB уредот, а бидејќи
податоци се чуваат во USB уредот
можат да се оштетат.
y Карактерниот код кој може да се
прикаже на овој систем се броеви и
букви. Други карактери не се
прикажуваат правилно.
Менување на режимот за
репродукција
Притиснете PLAY MODE
непрекинато додека плеерот е стопиран. Можете
да селектирате нормална репродукција
(“
“ за силе МР3 фајлови во
фолдерот на дискот, мешана
репродукција (“SHUF” или “
SHUF*”) или програмирана
репродукција (“PGM”).
* Кога пуштате CD-DA диск,
(SHUF) ја изведува истата операција
како нормално (мешано)пуштање.
Забелешки за повторена
репродукција
y Сите ленти или фајлови на дискот се
пуштаат непрекинато најмногу до пет
пати.
y “REP1” индицира дека единечна лента
или фајл се повторува додека не ја
сопрете.
28 MK
Продолжува
13MK
Забелешки за пуштање MP диск
Слушање радио
1
Притиснете FUNCTION (или
TUNER/BAND на единицата)
2
.
Селектирајте режим за
дотерување.
Притиснете TUNING MODE
повторно додека не се појави “AUTO”.
3
Забелешка за репродукција на
мултисекциски диск
y Ако дискот започне со делот CD-DA (или
MP3), го препознава како CD-DA (или
MP3) диск и другите делови не се
репродуцираат.
y Диск со мешан CD формат препознат е
како CD-DA (аудио) диск.
Селектирајте “FM” или “AM.”
Дотерајте сакана станица.
Притиснете +/- (или TUNE +/- на
единицата)
. Скенирањето
автоматски прекинува кога
станицата е дотерана и потоа се
појавуваат “TUNED” и “STEREO”
(само за стерео програми).
Кога ќе дотерате станица која
обезбедува RDS сервис, името
се појавува на екранот
(Само Европските модели).
4
Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/- (или
VOL +/- на единицата) .
Стопирање автоматско скенирање
Притиснете
.
Дотерување на станица со слаб
сигнал
Фајловите или фолдерите на USB
уредот не можат да се избришат.
y Проверете USB уредот да не е
заштитен.
y USB уредот е откачен или струјата е
исклучена за време на бришењето.
Избришете ги делимично избришанaте фајлови. Ако овој проблем не
може да се поправи, USB уредот можеби е расипан. Погледнете го упатството од USB уредот за како да се
справите со овој проблем. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте
го најблискиот Sony продавач.
Дали употребувате соодветен USB
уред?
y Ако поврзете несоодветен USB уред,
следниве проблеми можат да се случат. Видете “Компатабилни USB
уреди со овој систем” (стр. 34) за
соодветни типови на уреди.
- USB уредот не е препознат.
- Не е прикажано име на фајл или
фолдер на системот.
- Не е можна репродукција.
- Звукот прескокнува.
- Има шум.
-Се слуша пореметен звук.
-Снимањето запира пред да заврши.
“Over Current” се појавува.
y Откриен е проблем од
тековната
струја (USB) приклучок . Исклучете го системот и извадете го USB
уредот од (USB) приклучокот .
Осигурете се дека нема проблем со
USB уредот. Ако овој приказ постои,
контактирајте го најблискиот Sony
продавач.
Нема звук.
y USB уредот не е поврзан правилно.
Исклучете го системот и потоа
повторно уклучете го USB уредот и
проверете дали индикаторот USB
MEMORY
ќе светне.
Има шум, прескокнува или извртен
звук.
y Исклучете го системот, а потоа
повторно уклучете го USB уредот.
y Самите музички податоци содржат
шум или звукот е извртен. Шумот може да влезе за време на снимањето.
Избришете го фајлот и обидете се
повторно да го снимите.
USB уредот не може да се поврзе во
(USB) приклучокот .
y USB уредот наопачки е поврзан.
USB уредот поврзете го правилно.
“Reading” е прикажано подолго
време или пак му треба повеќе
време за започнување на
репродукцијата.
y Процесот на читање трае подолго во
следниве случаи.
-Има многу фолдери или фајлови на
USB уредот.
- Структурата на фајлот е многу
комплексна.
- Капацитетот на меморијата е голема.
- Внатрешната меморија е поделена.
Ова го препорачува во следниве
случаи.
- Вкупно фолдери на USB уредот:
100 или помалку
- Вкупно фајлови по фолдер:
100 или помалку
Други операции
y Немојте да снимате други типови на
фајлови или непотребни фолдери на
дискот кои имаат MP3 фајлови.
y Фолдери кои немаат MP3 фајлови се
прескокнуваат.
y MP3 фајлови се репродуцираат според
снимениот редослед на дискот.
y Системот може да пушта само MP3 фајлови
кои имаат екстензија “.MP3”.
y Ако на дискот има фајлови кои ја имаат
фајл екстензијата “.MP3”, но не се MP3
фајлови, единицата може да создаде шум
или да покаже неисправност.
y Максимален број на:
- фолдери е 255 (вклучувајќи го и коренот
на стеблото).
- MP3 фајл е 511.
- MP3 fфајлови и фолдери кои може да ги
содржи на единечен диск е 512.
- степен на фолдери (три структури на
фајлови) е 8.
y Не се гарантира компатабилност со MP3
кодиран/снимен софтвер, уред за снимање
и медиум за снимање. Некомпатабилен
MP3 уред може да предизвика шум или
прекинат звук или може воопшто да не се
репродуцира.
Ако “TUNED” не се појави и
скенирање-то не запре, притиснете
TUNING MODE
повеќепати додека “AUTO” и “PRESET” не исчезна и потоа притиснете
+/- (или TUNE +/- на единицата)
повеќепати за дотерување на станица.
Намалување на статички шум на слаба
FM стерео станица
Притиснете FM MODE
повеќепати
додека не се појави “MONO” за
исклучување на стерео прием.
14MK
Продолжува
27 MK
Репродукцијата не започнува од
првата лента.
y Притиснете PLAY MODE
повеќепати додека не исчезнат “PGM” и
“SHUF” за да се вратите во
нормален режим.
USB уред
Не можете да почнете да снимате
на USB уред.
y Следниве проблеми можат да се
појават.
- USB уредот е полн.
- Бројот на фајлови и фолдер на USB
уредот го преминуваат лимитот.
- USB уредот е заштитен.
Снимањето е запрено пред да
крај.
y Употребувате несоодветен USB
уред. Видете “Компатабилни USB
уреди со овој систем” (стр.34) за
типови кои ги поддржува.
y USB уредот не е форматиран
правилно. Погледнете го
упатството од USB уредот за
начинот на форматирање.
Снимањето на USB уредот
резултира со грешка.
y Употребувате несоодветен USB
уред. Видете “Компатабилни USB
уреди со овој систем” (стр.34) за
типови кои ги поддржува.
y Исклучете го системот и отстранете го
USB уредот. Ако USB уредот има
копче за исклучување, исклучете го
USB уредот и потоа повторно
вклучете го откако ќе го извадите
од системот. Потоа обидете се
повторно да снимите.
y USB уредот е откачен или струјата
е исклучена за време на снимање.
Избришете го делимично
снимениот фајл и повторно
снимете го. Ако овој проблем не се
поправи, USB уредот може да е
расипан. Погледнете го упатството
од USB уредот за како да се
справите со овој проблем. Ако
проблемот сеуште постои,
контактирајте го најблискиот Sony
продавач.
Кога има потреба да се поврзе USB
кабел, поврзете го добиениот USB
кабел со USB уредот.
Видете го добиеното упатство за
работа со USB уредот за повеќе
информации за методата на
поврзувањето.
Снимање од диск на
USB уред
Можете да поврзете USB апарат по
избор со
(USB) приклучок на
единицата и снима музика од диск на
USB апарат.
Можете да снимите од CD-DA диск
или само MP3 диск.
Аудио формат на снимените фајлови од
овој систем се MP3.
Приближната големина на снименото е
околу 1 MB по минута време на
симање од CD. Големината може да
биде поголема кога снимате од MP3
диск.
Видете “Компатабилен USB уред со
овој систем” (стр. 34) за список наUSB
уреди кои можат да се поврзат со
системот.
Синхронизирано снимање
Лесно можете да снимите цел диск на
USB уред.
1
2
3
Селектирајте работа на
CD, потоа ставете диск што
сакате да го снимите.
Притиснете PLAY MODE повеќепати
да селектирате репродукција кога CD
плеерот е запрен.
Репродукцијата автоматски се менува
во нормален режим, ако почнете да
снимате во мешан режим, повротерете
го режимот за репродукција или во
програмирана репродукција (кога
нема лента или MP3 фајловите се
програмирани).
За детали за режимот за репродукција,
видете “Менување на режимот за
репродукција” (стр. 13).
4
Основни операции
Започнувањето на репродукцијата
трае повеќе од обично.
y На следниве дискови им треба подолго
време да започнат со репродукција.
- диск снимен со комплицирани
три структури.
- диск снимен во мултисекциски
режим.
- диск кој не е завршен (диск на кои
можат да се додадат податоци).
- диск кој има многу фолдери.
y Исклучете го системот и отстранете
го USB уредот. Ако USB уредот има
копче за исклучување, исклучете го
USB уредот и потоа повторно
вклучете го откако ќе го извадите
од системот. Потоа обидете се
повторно да снимите.
y Ако операциите на снимање и
бришење повеќепати се повторат,
структурата на фајлот заедно со USB
уредот станува фрагментиран.
Погледнете го упатството од USB
уредот за тоа како да се справите со
овој проблем. Ако проблемот
сеуште постои, контактирајте го
најблискиот Sony продавач.
Притиснете CD-USB SYNC/REC1
на единицата.
“REC” светка и на екранот кружи
“CD SYNC,” “xxxMB Free” (преостанато место на USB уредот) и
“Push Enter.”
USB уредот е подготвен за
снимање и CD плеерот се паузира
за репродукција.
Поврзете USB уред на кој можете да снимате преку
(USB) приклучок
5
Притиснете ENTER
.
Снимањето започнува. Кога ќе
заврши со снимање, CD плеерот и
USB апаратот автоматски
запираат.
USB device
26 MK
Продолжува
15MK
Снимање единечна лента или MP3
за време на репродукција (REC1)
Лесно можете да снимите лента или
MP3 фајл кој правилно е
репродуциран на USB уред.
1
2
4
Селектирајте функција на
CD, потоа ставете диск што
сакате да го снимите.
Селектирајте лента или MP3
фајл што сакате да го
снимите, потоа започнете со
репродукција.
Притиснете CD-USB SYNC/REC1
на единицата додека
селектираната лента или MP3
фајл се репродуцира.
“REC” светка и на екранот кружи
“REC 1,” “xxxMB Free” (преостанато
време на USB апаратот)и “Push
Enter.”
USB уредот е подготвен за
снимање и CD плеерот паузира за
репродуцирање.
5
АкоUSB уредот има повеќе од една
меморија (на пр. внатрешна меморија
и мемориска картичка), можете да
селектирате која меморија ќе ја
употребите за снимање.
1 Поврзете го USB уредот преку
(USB) приклучок
.
2 Селектирајте USB функција.
Притиснете USB
.
3 Притиснете USB MENU
на
единицата во режим стоп.
“Select?” се појавува. Ако е
селектиран аудио фајл или фолдер, се
појавува “Erase?”. Притиснете
повеќепати да селектирате “Select?.”
4 Притиснете ENTER
.
Се појавува името на меморијата.
Прикажаното име варира во зависност
од техничките карактеристики на USB
уредот.
5 Притиснете
повеќепати да селектирате меморија.
Постапете според чекор 6 ако може
да се селектира само една меморија.
За откажување на оваа операција,
.
притиснете
6 Притиснете ENTER
.
7 Започнете со снимање следејќи ги
Притиснете ENTER
.
Снимањето започнува. Кога снимањето е комплетно, CD плеерот
продолжува со репродукција.
чекорите 2 до 5 од “Синхронизирано снимање” или “Снимање на
единечна лента или MP3фајл за
време на репродукција (REC1).”
Прекинување на снимањето
Притиснете
16MK
.
Друго
Проблеми и можни
решенија
1 Бидете сигурни дека кабелот за
струја и звучниците се правилно и
цврсто поврзани.
2 Најдете го проблемот во листата и
постапете исправно.
Ако има проблем, контактирајте
го Вашиот Sony продавач.
Ако индикаторот STANDBY свети
Веднаш откачете го кабелот за струја
и проверете ги следниве работи.
y Ако системот има селектерот на
волти и дали е дотеран во соодветна
волтажа?
y Дали ги употребувате само
добиените звучници?
y Дали има нешто што ја блокира
вентилацијата на горниот или
задниот дел на системот?
Откако индикаторот STANDBY
престанува да светка, повторно
поврзете го кабелот за струја и
вклучете го системот. Ако сеупте
постои проблемот, контактирајте
го најблискиот Sony продавач.
Општо
Остро зуење или шум.
y Системот трегнете го настрана од
извори на шум.
y Системот поврзете го во друг
штекер.
y Инсталирате филтер против
шум (посебно се набавува).
Далечинското не работи.
y Отстранете било какви препреки
меѓу далечинското и сензорот
на единицата и поставете го уредот подалеку од флуоресцентни
светла.
y Насочете го далечинското кон сензорот
на системот.
y Приближете го далечинското поблиску
до системот.
Индикаторот STANDBY останува
запален по откачувањето на кабелот
за струја.
y Индикаторот STANDBY може да
не се исклучи веднаш по откачувањето на кабелот за струја. Ова не е
дефект. Индикаторот ќе се исклучи за
околу 40 секунди.
Други операции
3
Поврзете USB уред на кој се
снима преку (USB) порт .
Селектирање на одредиште за
снимање на USB уред
CD/MP3 плеер
Звукот прекокнува или дискот не
работи.
y Избришете го дискот и заменете го.
y Системот тргнете го од место со
вибрации (на пр. на врв од стабилен
држач).
y Звучниците тргнете ги настрана од
системот или ставете ги на одвоен
држач. На многу јак звук, вибрациите
на звучниците може да предизвикаат
звукот да прескокнува.
Звукот се слуша од еден канал
или левиот и десниот звук се
избалансирани.
y Звучниците поставете ги
посиметрично што можете.
y Поврзете ги само добиените
звучници.
Продолжува
25 MK
Употреба на тајмер
Системот нуди две функции на тајмер.
Ако употреубате Play Timer со Sleep
Timer, Sleep Timer има предност.
Притиснете SLEEP
повеќепати.
Ако селектирате “AUTO,” системот
автоматски се исклучува откако ќе
запре дискот или USB уредот или по
100 минути.
Play Timer:
Можете да се разбудите во одредено
време со CD, радио или USB уред.
Употребете ги копчињата на далечинското
за управување со Play Timer. Со
сигурност дотерајте го часовникот.
1
Подготовка на звучен извор.
Подгответе го звучниот извор и
потоа притиснете VOLUME +/за дотерување на волуменот.
Започнување од одредена лента
или фајл, направете си свој
програм (стр.22).
2
Притиснете CLOCK/TIMER
SET .
3
Притиснете
повеќепати да селектирате
“PLAY SET?,” и потоа
притиснете ENTER .
6
Употребете ја истата постапка како во чекор 4 за да го
дотерате времето на
престанување.
Селектирајте звучен извор.
Притиснете
повеќепати додека не се појави саканиот
звучен извор и потоа притиснете
ENTER . На екранот се прикажува
дотерувањето на тајмерот.
7
Притиснете
за
исклучување на системот.
Системот се вклучува 15 секунди
пред поставеното време. Ако системот се вклучи во поставеното време,
Play Timer нема да се вклучи.
Повторно активирање или поврерка на
тајмерот
Притиснете CLOCK/TIMER SELECT
, притиснете
повеќепати додека не се појави “PLAY SEL?”
и потоа притиснете ENTER .
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка од претходно се додека не се појави “TIMER
OFF?” и потоа притиснете ENTER
.
Менување на дотерувањето
Започнете од чекор 1.
Совет
Дотерувањето Play Timer останува се
додека дотерувањето рачно не се смени.
Отстранување на USB уредот
1 Селектирајте USB функција.
.
Притиснете USB
2 Држете надолу
на единицата
во режим стоп додека не се појави
“No Device“.
3 Отстранете го USB уредот.
Бришење на аудио фајлови или
фолдери од USB уредот
Можете да бришете аудио фајлови
или фолдери од USB уред.
1 Поврзете USB уред на кој можете
да снимате преку
приклучок .
(USB)
Правила за фолдер и фајл
Кога прво снимате на USB апарат,
“MUSIC” фолдер се креира директно
на “ROOT.” Фолдери и фајлови се
создаваат заедно со “MUSIC” фолдер
кој е во согласност со методите за
снимање.
Синхронизирано снимање1)
Извор за
снимање
MP3
CD-DA
Исто како изворот за сним.2)
“CDDA001”3) “TRACK001”4)
REC1 снимање
Извор за
снимање
Име на фолдер Име на фајл
MP3
2 Селектирајте USB функција.
Притинете USB
Име на фолдер Име на фајл
.
CD-DA
3 Притиснете
или
повеќепати да селектирате
+/аудио фајл или фолдер што сакате
да го бришете.
4 Притиснете USB MENU
“REC1”
5)
на
единицата.
“Erase?” се појавува.
5 Притиснете ENTER
.
На екранот се појавува “Track
Erase?” или “Folder Erase?”.
За откажување на операцијата за
.
бришење, притиснете
Исто како
изворот за
снимање2)
Основни операции
Sleep Timer:
Можете да заспиете со музика. Оваа
функција работи дури и ако саатот не е
дотеран.
5
4)
“TRACK001”
Во режимот Program Play, името на
фолдерот е “PGM_xxx,” и името на
фајлот зависи од изворо (CD-DA диск
или MP3 диск).
2)
Одредени се најмногу до 32 карактери во
името.
3)
Потоа серисики се одредени број на фолдери
максимум до 999 (вклучувајќи ги “ROOT”
и “MUSIC” фолдерите).
4)
Потоа сериски е одреден бројот на фајлови.
5)
Нов фајл е снимен во фолдерот “REC1”
секогаш кога се изведува REC1 снимање.
1)
6 Притиснете ENTER
.
Селектираниот аудио фајл или
фолдер е избришан.
“ON TIME” се појавува и
индикаторот за саат светка.
4
Дотерајте го времето на
почнување.
Притиснете
повеќепати да го дотерате саатот и потоа
притиснете ENTER . Индикаторот за минутите светка. Употребете
ја претходната постапка за дотерување на минутите.
24 MK
Продолжува
17MK
Забелешки
Поставување
радио станици
Можете да слушате музика зачувана на
USB уредот.
Аудио формати што можат да се
репродуцираат со овој систем се:
MP3*/WMA*/AAC*
Видете “Компатабилен USB уред со
овој систем” (стр. 34) за листата на
USB уредот што може да се поврзе со
овој систем.
* Фајлови со авторска заштита (Digital
Можете да поставите омилени
радио станици и веднаш да ги
дотерате со селектирање на
соодветен поставен број.
Употребете ги копчињата на
далечинското за поставување
станици.
Rights Management) не можат да се
репродуцираат на овој систем.
Фајлови симнати од онлајн музички
продавници може исто така да не се пуштат
на овој систем.
1
1
Дотерајте сакана станица
(видете “Слушање радио”
(стр. 14)).
2
Притиснете TUNER MEMORY
Селектирајте USB функциј.
Притиснете USB
2
Поврзете USB уред по избор
преку (USB) приклучок .
Поставен број
3
Кога USB уредот е поврзан, екрано
се менува на следниов начин:
“Reading” Æ “Storage Drive*”
Забелешка
Репродукција.
Притиснете
на единицата)
4
(или USB
.
Дотерајте го волуменот.
Притиснете VOLUME +/- (или VOL
+/- на единицата) .
Притиснете +/повеќепати
да селектирате сакан
поставен број.
Ако друга станица е веќе поставена
на селектираниот поставен број,
станицата е заменета со нова та
станица.
* Кога поврзувате USB медиум за
зачувување, нивото на волуменот се
прикажува следно ако се сними.
3
.
За повикување на поставена
радио станица, притиснете
TUNING MODE повеќепати
додека не се појави “PRESET” и
потоа притиснете +/повеќепати за да го селектирате
саканиот број.
.
Може да потрае околу 10 секунди пред да
се појави “Reading” во зависност од
типот на USB уредот што е поврзан.
18MK
6
Слушање музика
преку USB уред
Други операции
y Немојте да го отстранувате USB уредот
додека снима или брише. Во спротивно
може да ги оштети податоци на USB
уредот или да го оштети самиот USB
уред.
y Системот и USB уредот немојте да ги
поврзувате низ USB хаб.
y Кога снимате од CD, лентите се снимаат
како 128 kbps MP3 фајлови. Кога снимате
од MP3 диск, MP3 фајловите се снимаат со
иста големина како и оргиналните MP3
фајлови.
y Додека снимате од MP3 диск, несе слуша
звук и се појавува “High Speed”.
y CD текст информација не е снимена во
направениот MP3 фајл.
y Ако го откажете снимањето на пола, MP3
фајлот се снима до моментот до пред да се
откаже снимањето.
y Снимањето автоматски запира ако:
- Ако на USB уредот снема повеќе место
за време на снимањето.
- Бројот на аудио фајлови на USB
уредот доаѓа до ограничувањето.
y Максимален број на аудио фајлови и фолдери
кои може да се снимат на единечен USB
уред е 999 (вклучувајќи ги и фолдерите
“ROOT” и “MUSIC”).
Максимален број на аудио фајлови и фолдери
може многу да зависи од структурата на
аудио фајлот и фолдерот.
y Не можете да бришете аудио фајлови
или фолдери во режимот за мешана
репродукција или програмски режим.
y Ако фолдерот што треба да се избрише
нема фајлови или подфолдери со MP3/
WMA/AAC, други фолдери не се
бришат.
y Ако фолдер или фајл што се обидувате да го
снимите веќе постои на USB уредот под
исто име, се додава наредниот број по
името без да го впише врз огиналниот
фолдер или фајл.
4
5
Притиснете ENTER
.
Повторете од чекор 1 до 4
за зачувување друга
станица.
Можете да поставите до 20 FM
и 10 AM stations.
Поставената станица се памети
пола ден и ако го откачите кабелот
за струја или ако се случи струен
удар.
23 MK
Други операции
4
Правење свој програм
CD
да селектирате
Притиснете CD
функција на CD-то.
USB
Вкупното времетраење не може да се
прикаже, така да се појавува “--.--”.
USB
Притиснете USB
функција USB.
2
3
да селектирате
Притиснете PLAY MODE повторно додека не се појави “PGM”
додека системот е стопиран.
Притиснете
повторно додека не се појави бараниот број на лента или фајл.
Кога програмирате фајл, притиснете
+/повеќепати да селектирате фолдер и потоа селектирајте
фајл.
Пример: Кога програмирате лента
на CD
5
6
Повторете го чекор 3 до 4 за
програмирање додатна лента
или фајл, најмногу до 25 ленти
или фајлови.
За пуштање на ваш програм
на ленти или фајл, притиснете
.
Програмот останува достапен додека ја отворите касетата за диск или
го остраните USB уредот. За повторно пуштање на ист програм,
притиснете
.
Откажување на Program Play
Притиснете PLAY MODE
повеќепати се додека не исчезне “PGM”
кога системот е стопиран.
Бришење на последната лента или
фајл од програмот
Селектирана лента или Вкупно времетраење на
бр. на фајл
програмот (вклучувајќи
ја селектираната лента
или фајл)
22 MK
Притиснете CLEAR
системот е стопиран.
додека
Други операции
За
Паузирање
репродукција
Стопирање
репродукција
Забелешки за USB уредот
Притиснете
(или USB
. За
на единицата)
продолжување, повторно
притиснете го копчето.
. За продолжување
на пеењето, притиснете
на едини(или USB
цата) *. За откажување,
притиснете повторно.
Сел.фолдер
Селек.фајл
Најдете точка
на фајлот
.
Држете надолу
за време на репро. и
ослободете го копче на
саканото место.
Селекти.
Repeat Play
REPEAT
повеќепати додека “REP” или
“REP1” не се појават.
Remove the
USB device
Држете надолу
на единицата додека
“No Device” не се појави, потоа извадете
гоUSB уредот.
* Кога пуштате VBR MP3/WMA фајл,
системот може да продолжи од
различни точка.
Менување на режимот за репродукција
Притиснете PLAY MODE
повеќепати додека не запре USB уредот.
Можете да селектирате нормален
режим (“
“ за сите фајлови во фолдерот на USB уредот), мешан режим
(“SHUF” или “
SHUF”), или
програмин режим (“PGM”).
y За време на репродукција не можете да го
менувате режимот.
y Некогаш можеби ќе треба да започнете со
репродукција кога:
- структурата на фолдерот е сложена.
- капацитетот на меморијата е прекумерна.
y Кога е ставен USB уред, системот ги чита
сите фајлови на USB уредот. Ако има многу фолдери или фајлови на USB уредот ќе
му треба подолго време за да заврши со
читање на USB уредот.
y Немојте да го поврзувате системот и USB
уредот низ USB хаб.
y Со некои исти поврзани USB уреди, по
извршената работа тие може да каснат
пред да се изврши на овој систем.
y Овој систем не секогаш ги поддржува сите
функции што се обезбедени со поврзаниот
USB уред.
y Редот на репродукција за системот може да се
разликува од редот на репродукција на
поврзаниот USB уред.
y Секогаш држете надoлу
на единицата
и бидете сигурни дека “No Device” ќе се
појави пред да го отсраните USB уредот.
Отстранете го USB уредот додека не се
појави “No Device” со што може да се
оштетат податоците или да се оштети
самиот USB уред.
y Немојте да снимате други типови на
фајлови или непотребни фолдери кои
имаат аудио фајлови на USB уредот.
y Фолдери кои немаат аудио фајлови се
прескокнати.
y Максималниот број на аудио фајлови и
фолдери што може да содржи на единечен
USB уред е 999 (вклучувајќи ги и
фолдерите “ROOT” и “MUSIC”).
Максималниот број на аудио фајлови и
фолдери може да зависи и од структурата на
фајлот и фолдерот.
Продолжува
Основни операции
Селектирајте сакана функција.
CD
“--.--” се појавува кога вкупното
времетраење надминува 100 минути за CD, или кога селектирате CD
лента чиј број е 21 или повеќе,
или кога селектирате MP3 фајл.
(Program Play)
1
Притиснете ENTER за
додавање на лента или фајл на
програмот.
19MK
Употреба на аудио
компоненти по избор
1 Поврзете дополнителна аудио
компонента со AUDIO IN
приклучок на единицата
преку аудио аналоген гајтан
(не следува).
2
Намалете го звукот.
3
Селектирајте AUDIO IN.
4
Пуштете ја поврзана
компонента.
5
Дотерајте го волуменот.
Притиснете VOLUME - (или VOL –
на единицата)
.
Притиснете FUNCTION (или AUDIO IN на единицата) повеќепати.
Притиснете VOLUME +/- (или VOL
+/- на единицата) .
Дотерување на звукот
Додавање на звучни ефекти
За
Притиснете
Создавање на DSGX
на единицата.
подинамичен
звук
(Dynamic
Sound
Generator Хtra)
Дотерување
на звучен
ф
EQ
повеќепати да
селектирате “BASS”
или “TREBLE,” и
потоа притиснете +/повеќепати да го
дотерате степенот.
Менување на екранот
За
Притиснете
Менување
DISPLAY повторно
информација кога системот е
на екранот1)
вклучен.
Проверете го DISPLAY
кога сисаатот кога
стемот е исклучен2).
системот е
Часовникот за појавува
исклучен
за 8 секунди.
На пр., можете да гледате информации за
CD/MP3 диск, како што се;
- број на лента или фајл за време на
нормален режим.
- Име на лента или фајл (“ ”) за време на
нормален режим.
- име на артистот (“ ”) за време на
нормален режим.
- име на албум или фолдер (“ “) за време
на нормален режим.
- вкупно време на репродукција додека
плеерот е стопиран.
2)
STANDBY индикаторот
на единицата
се пали кога системот е исклучен.
1)
Основни операции
y Аудио формати што можете да ги слушате со
овој систем се следните:
- MP3: фајл со екстензија “.mp3”
- Windows Media Audio file: фајл со
екстензија “.wma”
- AAC: фајл со екстензија “.m4a”
Забележете дека дури и кога името на фајлот
ги има горенаведените екстензии, ако фајлот
е различен, системот може да произведе шум
или дефект.
y Компатабилноста со сите кодирани/
пишани програми, уреди за снимање и
медиуми за снимање не се гарантира.
Некомпатабилен USB уред може да
произведе шум или прекини на звукот или
може воошто да не се пушти.
Забелешки за прикажаните
информации
20MK
y Карактери кои не можат да се прикажат
се појавуваат како “_”.
y Следново не се прикажува:
- вкупно време на репродукција за CD-DA
диск во зависност од режимот.
- вкупно време на репродукција за MP3
диск и USB уред.
y Следново не се прикажува правилно:
- Име на фолдер и фајл кој не содржи
било кој ISO9660 Level 1, Level 2 или
Joliet во проширен формат.
y Следново се прикажува:
- ID3 информација за потсетување за
MP3 фајлови кога ID3 верзија 1 и верзија
2 потсетување се појавува (најмногу до
62 карактери за MP3 диск).
- Руски модел може да прикаже информации во Руски карактери, но карактерите
може да не се прикажат правилно за
диск направен со некој кодиран софтвер
или заштита од пишување и некои
уреди за снимање.
21MK
Download PDF

advertising