Sony | CMT-V11iP | Sony CMT-V11iP Упатства за употреба

4-462-381-11 (1) (MK)
Локација на контролите
Забелешки за повторено репродуцирање
Операции
Главен уред (врв)
Далечински управувач
Репродукција на CD/MP3-диск
1 Изберете ја функцијата CD.
Притискајте на CD FUNCTION  на
далечинскиот управувач или на FUNCTION 
на главниот уред.
Личен аудиосистем
2 Отворете ја вратичката за CD.
Притиснете  (отвори/затвори)  на главниот уред.
 (отвори/затвори) 
МК Упатство за употреба
 Екран на плоча
Кога системот е вклучен, на екранот се појавува статусот за поставување.
Кога системот ќе помине во режимот на подготвеност, статусот за поставување исчезнува од екранот.
Главен уред (предна страна)
Индикатор за
далечинскиот управувач
Совет
Не зачувувајте друг вид песни или датотеки или непотребни
папки на диск што содржи MP3-датотеки.
Папките што немаат MP3-датотеки се прескокнуваат.
Системот може да репродуцира само MP3-датотеки што имаат
наставка на датотеката „.mp3“.
Дури и ако името на датотеката ја содржи наставката за
датотека „.mp3“, ако суштината на датотеката се разликува,
репродукцијата на ваквата датотека може дури да го оштети
системот.
Максималниот број:
папки е 255* (вклучувајќи ја и коренската папка)
датотеки со MP3 е 512.
MP3-датотеки во една папка е 512.
нивоа на папки (во структурата во форма на дрво
на датотеките) е 9.
Не може да се гарантира компатибилност со секој
кодирачки/творечки софтвер за MP3, уред за снимање
и медиуми за снимање. Некомпатибилните MP3-дискови
може да произведат шум или испрекинат аудиосигнал или
воопшто да не се репродуцираат.
За да го намалите статичкиот шум при слаб прием на FM-стерео
станица, притискајте на FM MODE  додека не се појави
„MONO“ за да го исклучите приемот на стерео.
Вратичка за CD
(Оддел за CD)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте
го отворот за вентилација на апаратот со весници,
прекривки, завеси итн. Не ставајте извори на
отворен оган, како на пример свеќи врз него.
За да го намалите ризикот од пожар или електричен
удар, не изложувајте го овој апарат на капење или
прскање и не поставувајте предмети полни со вода,
како што се вазните, врз апаратот.
Не поставувајте го уредот во ограничен простор,
како полица за книги или вграден шкаф.
Поврзете го главниот приклучок на адаптерот за
наизменична струја со лесно достапен штекер за
наизменична струја бидејќи тој се користи за да
се исклучи адаптерот за наизменична струја од
главниот довод на струја. Ако забележите негово
ненормално однесување, веднаш исклучете го од
штекерот за наизменична струја.
Не изложувајте ги батериите или апаратот со
инсталирани батерии на прекумерна топлина како
што се сонце, оган или слично.
Адаптерот за наизменична струја не е исклучен од
главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот
со наизменична струја, дури и ако главниот уред
е исклучен.
Плочата со името се наоѓа на долната надворешна
страна на главниот уред и на површината на
адаптерот за наизменична струја.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој производ
ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.
Овој апарат е класифициран
како производ од CLASS 1
LASER. Ова означување
се наоѓа на долната
надворешна страна
на главниот уред.
Напомена за потрошувачите: следните
информации се применливи само
за опремата продадена во земјите што
ги применуваат директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани со
усогласеноста на производот со законодавството на
Европската унија треба да се упатат до овластениот
претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на
адресите дадени во засебните документи за услуга
или гаранција за какви било проблеми со услугата
или со гаранцијата.
За потрошувачите во Европа и Австралија
Фрлање на стара електрична
и електронска опрема
(применливо во Европската
Унија и во други европски
земји со засебни збирни
системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа посочува дека со овој производ не треба
да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа,
треба се предаде на применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на овој производ ќе
помогнете да се спречат потенцијални негативни
последици за животната средина и за здравјето
на луѓето кои инаку може да се предизвикаат
со несоодветно постапување со отпадот на овој
производ. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне при заштита на природните богатства.
Контактирајте со локалната месна заедница,
со канцеларијата за отстранување на домашен
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во Европската
унија и во други европски
земји со посебни системи
на собирање)
Овој симбол на батеријата или на пакувањето
посочува дека батеријата што се доставува со овој
производ не треба да се третира како домашен отпад.
Овој симбол може да се користи во комбинација со
хемиски симбол кај определени батерии. Хемиските
симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат
ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или
0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии ќе
помогнете да се спречат потенцијално негативни
последици за животната средина и за здравјето на
човекот коишто инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне за
заштита на природните богатства.
Во случај кога производите бараат трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да ја
замени само квалификувано лице заради безбедност,
функционалност или интегритет на податоците.
За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го потрошениот производ
на применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Погледнете го поглавјето за тоа како безбедно да
ја отстраните батеријата од производот за сите
други видови батерии. Предадете ја батеријата на
применливото збирно место за рециклирање на
потрошени батерии.
Контактирајте со локалната месна заедница,
со компанијата за отстранување на домашниот
отпад или со продавницата каде што го купивте
производот за подетални информации околу
рециклирањето на овој производ или на батеријата.
Во ова упатство се објаснети операциите што се
прават преку далечинскиот управувач, но истите
операции може да се изведат и преку копчињата на
главниот уред што имаат исти или слични имиња.
Светка портокалово кога е примен сигнал од далечинскиот управувач.
Забелешки за употребата на далечинскиот управувач
Со нормална употреба, батериите треба да траат околу
6 месеци.
Не мешајте стари батерии со нови и не мешајте различни
типови батерии.
Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете можно оштетување
од протекување и корозија на батериите.
Почеток
™ ®
3 Изберете папка (само MP3-диск).
Поврзување iPod/iPhone
Поврзете iPod/iPhone на
портата за (USB) 
користејќи кабел за USB што е даден со уредот
iPod/iPhone.
Поставување на часовникот
1 Притиснете   за да го вклучите системот.
2 Притиснете TIMER MENU  за да го изберете
режимот за поставување на часовникот.
3
Ако трепка „PLAY SET“, притискајте на / 
за да изберете „CLOCK“, а потоа притиснете
(внеси) .
Притискајте на /  за да го поставите часот,
(внеси) .
потоа притиснете
4 Употребете ја истата постапка за да ги поставите
минутите.
Забелешка
Поставувањата на часовникот се ресетираат кога ќе го исклучите
кабелот за напојување или ако се појави грешка со напојувањето.
Приказ на часовникот кога е исклучен
системот
Притиснете DISPLAY . Часовникот се прикажува
во текот на 8 секунди.
Притиснете   на далечинскиот управувач
или притиснете   на главниот уред.
Исфрлање на дискот
Други операции
Запирање на
репродукцијата
Избор на папка
на MP3-диск
Избор на песна
или датотека
Наоѓање место
во песна или
датотека
Притиснете
  (или   на главниот
уред). За да продолжи
репродукцијата, повторно
притиснете го копчето.
 .
+/ .
 Антени
1 Поврзете го адаптерот за наизменична струја
Најдете локација и ориентација што обезбедуваат
добар прием и потоа поставете ја AM-антената.
Држете ја антената подалеку од кабелот за струја
за да избегнете ловење на шум.
со главниот уред.
2 Приклучете го адаптерот за наизменична струја
во ѕиден штекер.
 Приклучок AUDIO IN
Поврзете надворешна компонента за аудио.
 за да ја внесете избраната
Притиснете
песна или датотека.
„--.--“ се појавува кога вкупното време за
репродукција е 100 минути за CD или кога
програмирате MP3-датотеки.
6 Повторете ги чекорите 3-5 за да програмирате
додатни песни или датотеки, најмногу 25 песни
или датотеки.
7 За да ја репродуцирате вашата програма
со песни, притиснете   (или  
на главниот уред).
Програмата останува достапна додека не го
отстраните дискот од одделот за диск  или
не го исклучите кабелот за напојување.
За да ја репродуцирате истата програма повторно,
притиснете   (или   на главниот уред).
Притискајте на PLAY MODE  додека не исчезне
„PGM“ кога е прекината репродукцијата на плеерот.
Бришење на последната песна или датотека
во програмата
Држете на / 
(или /  на главниот
уред) за време на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
REPEAT  постојано додека
не се појави „ “ или „ 1“.
Притиснете CLEAR  кога е прекината
репродукцијата на плеерот.
  на главниот уред.
Притискајте на PLAY MODE  кога е прекината
репродукцијата на плеерот. Можете да го изберете
режимот за нормална репродукција („Normal“
или „FLDR“ за сите MP3-датотеки во папката
на дискот), режимот за репродукција по случаен
избор („SHUF“ или „FLDR SHUF*“ за случаен избор
на датотеките во папката) или репродукцијата
на програма („PGM“).
Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен
на „SHUF“ системот ги репродуцира сите песни или датотеки
на дискот по случаен избор. Кога режимот за репродукција
по случаен избор е поставен на „FLDR SHUF“ системот ги
репродуцира сите песни или датотеки во избраната папка
по случаен избор.
Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим
за репродукција по случаен избор („SHUF“ или
„FLDR SHUF“) се брише и се враќа режимот за нормална
репродукција („FLDR“).
Ако регистрирате станица со број за меморирање
од 1 до 6, станицата ќе се вклучи само со притискање
на TUNER MEMORY NUMBER (1–6)  кога
системската функција е поставена на FM или AM.
Ако регистрирате станица со број 7 или поголем,
притискајте на TUNING MODE  додека не се
појави „PRESET“, а потоа притискајте на +/ 
за да го изберете саканиот број за меморирање.
Репродукција на датотека
од USB-уред
Аудиоформатот што може да се репродуцира на овој
систем е MP3/WMA*.
* Датотеките со DRM (Digital Rights Management) заштита на
авторски права или датотеките што се преземени од музичка
продавница на интернет не може да се репродуцираат на
овој систем. Ако се обидете да репродуцирате некоја од овие
датотеки, системот ја репродуцира следната незаштитена
аудиодатотека.
Проверете ги веб-локациите подолу за информации
околу компатибилните USB-уреди.
За потрошувачите во Европа:
<http://support.sony-europe.com/>
За потрошувачите во Латинска Америка:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
За потрошувачите во Азија и други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Изберете ја функцијата USB.
Притиснете USB FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте на FUNCTION 
на главниот уред.
2 Поврзете го USB-уредот на портата за (USB) .
3 Започнете со репродукцијата.
Притиснете   на далечинскиот управувач
или притиснете   на главниот уред.
Други операции
За
Пауза на
репродукцијата
Запирање на
репродукцијата
Притиснете
  (или   на главниот
уред). За да продолжи
репродукцијата, повторно
притиснете го копчето.
 . За да продолжите со
репродукцијата, притиснете
 * (или   на
главниот уред). За да го
откажете продолжувањето
на репродукцијата, повторно
притиснете  .
Избор на папка
Слушање радио
1 Изберете ја функцијата TUNER.
Притискајте на TUNER FM/AM FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
на FUNCTION  на главниот уред.
2 Изберете станици.
Автоматско скенирање
Притискајте на TUNING MODE  додека не
се појави „AUTO“, а потоа притиснете +/ .
Скенирањето автоматски прекинува кога ќе се
најде станица, а на екранот светкаат „TUNED“
и „STEREO“ (само за стерео програми).
* Кога репродуцирате CD-DA (аудио) диск, репродукцијата
FLDR (SHUF) ја изведува истата операција како нормалната
репродукција (SHUF).
Забелешки за режимот за репродукција
по случаен избор
други станици.
Можете да меморирате до 20 FM и 10 AM-станици.
Откажување на репродукција на програма
/ // .
Менување режим на репродукција
 Напојување (DC IN 9,5 V)
Избрана песна
Целосно време
или датотека
на репродукција
Вкупното време за репродукција на сите
програмирани песни или датотеки, вклучувајќи
ја и избраната песна или датотека, е прикажано
во десната страна на екранот.
5 Програмирајте ги избраната песна или датотека.
Системот автоматски ќе ја затвори вратичката за CD  ако во
текот на неколку минути не се изврши операција, а вратичката
за CD е отворена.
Не ставајте дискови со нестандардни облици (на пример,
срце, квадрат, ѕвезда). Дискот може да падне во системот
и да предизвика непоправлива штета.
Ако притиснете /  кога е отворена вратичката за CD,
системот автоматски ќе ја затвори.
Не користете дискови со лента, пломби или лепенки на нив
затоа што може да предизвика дефект.
Држете го дискот за работ кога ќе го исфрлите од уредот.
Не допирајте ја површината.
Избор на
повторена
репродукција
Исфрлање
на дискот
 До адаптер за наизменична струја
 AM-врзувачка антена
 FM-главна антена (Издолжете ја хоризонтално.)
или датотека.
Притискајте на /  додека не се појави
бројот на саканата песна или датотека.
5 Започнете со репродукцијата.
За
Пауза на
репродукцијата
 за да ја регистрирате
+/  за да ја изберете
Притиснете  (отвори/затвори)  на главниот уред.
Се појавува „READING“.
Забелешки
Известување за лиценци и заштитени
трговски знаци
за да го изберете саканиот број за меморирање.
Ако друга станица е веќе доделена на избраниот
претходно поставен број, таа ќе се замени
со новата станица.
Вклучување меморирана станица
Притискајте на CD FUNCTION 
на далечинскиот управувач или на FUNCTION 
на главниот уред.
Притискајте на PLAY MODE  додека
не се појави „PGM“ кога е прекината
репродукцијата на плеерот.
Притиснете  (отвори/затвори)  на главниот уред
и отстранете го дискот извлекувајќи го работ на
дискот додека држите со прстот на вретеното.
Овој производ е дизајниран да репродуцира
дискови коишто се усогласени со стандардот за
компактен диск (CD). Во последно време, некои
продукциски куќи нудат на пазарот музички дискови
што се шифрирани со технологиите за заштита на
авторските права. Бидете свесни дека меѓу овие
дискови постојат и такви што не одговараат на
стандардот за CD и може да не се репродуцираат
на производот.
3 Притискајте на +/  или /// 
1 Изберете ја функцијата CD.
2 Изберете го режимот на репродукција.
Отстранете го капакот на одделот за батерии
и вметнете ги двете доставени батерии R6
(големина AA), прво страната , да одговараат
на половите подолу.
4 Затворете ја вратичката за CD.
Музички дискови кодирани
со технологиите за заштита
на авторските права
режимот за меморирање станици.
Број за меморирање
5 Повторете ги чекорите 1–4 за да регистрирате
4 Изберете го бројот на саканата песна
DualDisc е диск со две страни што репродуцира
DVD-снимен материјал на едната страна
и дигитален аудиоматеријал на другата страна.
Сепак, бидејќи страната за аудиоматеријал не е во
согласност со стандардот за компактен диск (CD),
репродукцијата на овој производ не е гарантирана.
1 Изберете ја саканата станица.
2 Притиснете TUNER MEMORY  за да го изберете
Создавање сопствена програма
(репродукција на програма)
Притискајте на
саканата папка.
Забелешка за DualDisc
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
се заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани
во САД и во други земји.
Технологијата за кодирање аудио според
MPEG Layer-3 и патентите се со лиценца
на Fraunhofer IIS и Thomson.
Windows Media е регистриран трговски заштитен
знак или заштитен знак на Microsoft Corporation
во Соединетите Американски Држави и/или во
други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост
на Microsoft Corporation. Забранета е употреба
или дистрибуција на таква технологија надвор
од овој производ без дозвола од Microsoft
или од овластена филијала на Microsoft.
Сите други заштитни знаци и регистрирани
заштитни знаци се на нивните соодветни
сопственици. Во ова упатство, знаците
и не се назначени.
Притиснете го централниот дел на дискот
со два прста додека дискот не се намести
во неговата положба.
Наместете диск со страната
со ознаката свртена напред.
Употреба на далечинскиот управувач
 Индикатор за далечинскиот управувач
Претходно меморирање радиостаници
станицата.
3 Поставете диск.
Само за Европа
Притискајте на TUNING MODE  додека не се
појави „MANUAL“, потоа притискајте на +/ 
за да ја изберете саканата станица.
4 Притиснете
CMT-V11iP
отпад или со продавницата каде што го купивте
овој производ за подетални информации околу
рециклирањето на овој производ.
Применлива дополнителна опрема: Далечински
управувач
Рачно бирање станици
Забелешки за репродуцирање MP3-дискови
* Тоа вклучува папки што немаат MP3 или други датотеки.
Бројот на папки што системот може да ги распознае може
да е помал од вкупниот број на папки, во зависност од
структурата на папките.
Далечински сензор
©2013 Sony Corporation
„ “ покажува дека сите песни или датотеки ќе се повторуваат
додека не ја прекинете репродукцијата.
„ 1“ покажува дека една песна или датотека ќе се повторува
додека не ја прекинете репродукцијата.
Ако не засветка „TUNED“ и скенирањето не
прекине, притиснете   за да го прекинете
скенирањето, а потоа изведете рачно бирање
(подолу).
Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги
(само за европскиот модел), од преносот
се обезбедени информации како името
на услугата или името на станицата.
+/  постојано.
Избор на датотека / // .
Наоѓање на место Држете на /  или
во датотека
/  (или / 
на главниот уред) за време на
репродукцијата и ослободете
го копчето во саканата точка.
Избор на
REPEAT  постојано додека
повторена
не се појави „ “ или „ 1“.
репродукција
* Кога репродуцирате датотека со формат VBR MP3/WMA,
системот може да продолжи со репродукцијата од друга точка.
Менување режим на репродукција
Притискајте на PLAY MODE  кога е прекината
репродукцијата на плеерот. Можете да го изберете
режимот за нормална репродукција (репродукција
во низа на сите датотеки од USB-уредот), режимот
за репродукција во папка („FLDR“ за сите
датотеки во одредена папка во USB-уредот),
режимот за репродукција по случаен избор
(„SHUF“ или „FLDR SHUF“ за случаен избор
на датотеките во папката) или репродукцијата
на програма („PGM“).
Забелешки за режимот за репродукција
по случаен избор
Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен
на „SHUF“ системот ги репродуцира сите аудиодатотеки
на USB-уредот по случаен избор. Кога режимот за
репродукција по случаен избор е поставен на „FLDR SHUF“
системот ги репродуцира сите аудиодатотеки во избраната
папка по случаен избор.
Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за
репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се брише и се враќа режимот за нормална репродукција („FLDR“).
Забелешки за повторено репродуцирање
Ако изберете „ “ кога системот се наоѓа во режимот
за нормална репродукција, системот изведува повторено
репродуцирање на сите аудиодатотеки од USB-уредот додека не
ја прекинете репродукцијата. Ако изберете „ “ кога системот
се наоѓа во режимот за репродукција во папка, системот
изведува повторено репродуцирање на сите аудиодатотеки
во избараната папка додека не ја прекинете репродукцијата.
Ако изберете „ 1“, системот изведува постојана репродукција
на избраната датотека додека не ја прекинете репродукцијата.
Забелешки
Редот на репродуцирање на системот може да се разликува
од редот на репродуцирање на поврзаниот дигитален
музички плеер.
Проверете дали сте го исклучиле системот пред да го
отстраните USB-уредот. Отстранувањето на USB-уредот
кога е вклучен системот може да ги оштети податоците
на USB-уредот.
Кога е неопходно поврзување со USB-кабел, поврзете го
USB-кабелот даден со USB-уредот што треба да се поврзе.
Погледнете ги прирачникот за работа даден со USB-уредот
што треба да се поврзе за детали за методот на работа.
Може ќе потрае пред да се појави „READING“ во зависност
од типот на поврзаниот USB-уред.
Системот не поддржува USB-центар. Не поврзувајте го
USB-уредот преку USB-центар.
Кога USB-уредот е вметнат, системот ги чита сите датотеки на
USB-уредот. Ако има многу папки или датотеки на USB-уредот,
може ќе биде потребно долго време за да заврши со читање на
USB-уредот.
Кај некои поврзани USB-уреди, може да се појави одложување
пред системот да ја спроведе операцијата што ќе се избере.
Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/
творечки софтвер. Ако аудиодатотеките на USB-уредот се
првично шифрирани со некомпатибилен софтвер, таквите
датотеки може да предизвикаат шум или прекинат звук, или
може воопшто да не се репродуцираат.
Овој систем не може да ги репродуцира аудиодатотеките
на USB-уредот во следните случаи:
кога вкупниот број на аудиодатотеки во папка надминува 999;
кога вкупниот број на аудиодатотеки на USB-уред
надминува 3.000;
кога вкупниот број на папки на USB-уред надминува 1.000
(вклучувајќи ја папката „ROOT“ и празни папки).
Овие броеви може да се разликуваат во зависност од
структурата на датотеката и папката. Не зачувувајте друг вид
на датотеки или непотребни папки на USB-уред што содржи
аудиодатотеки.
Системот може да репродуцира само до длабочина од 9 папки
(вклучувајќи ја папката „ROOT“).
Овој систем не ги поддржува задолжително сите функции
на поврзаниот USB-уред.
Папките што немаат аудиодатотеки се прескокнуваат.
Аудиоформатите што може да ги слушате со овој систем
се следните:
MP3: наставка на датотека „.mp3“
WMA: наставка на датотека „.wma“
Забележете дека дури и ако името на датотеката ја содржи
правилната наставка, ако суштината на датотеката се разликува,
системот може да предизвика шум или да се предизвика дефект.
Употреба на системот како полнач
на батерии
Можете да го користите системот како полнач
за USB-уреди што имаат функција за повторно
полнење кога системот е вклучен.
Полнењето започнува кога USB-уредот е поврзан
во порта за (USB) . На екранот на
USB-уредот се појавува статусот за полнење.
За детали, погледнете го упатството за користење
на USB-уредот.
Употреба на системот како полнач
на батерии
Можете да го користите системот како полнач
за батериите на iPod/iPhone кога системот е вклучен.
За да видите дали полнењето работи или не,
проверете ја иконата на батеријата на екранот
на уредот iPod/iPhone. Проверете во „Дел за iPod/iPhone“
во „Спецификации“ за список со модели на iPod/iPhone
што се компатибилни со овој систем.
Прекин на полнењето на iPod/iPhone
Отстранете го поврзаниот iPod/iPhone
од главниот уред.
Забелешки
Изведбата на системот може да се разликува, во зависност
од спецификациите на уредот iPod/iPhone.
Кога iPod/iPhone е поврзан со главниот уред преку порта
за USB, прво ќе се прикаже „CONNECT“, а потоа „iPod“.
Не преместувајте го системот кога со системот е поврзан
iPod/iPhone. Тоа може да предизвика дефект.
Кога го поврзувате или исклучувате уредот iPod/iPhone,
држете го системот со една рака и внимавајте случајно
да не ги притиснете контролите на уредот iPod/iPhone.
За користење iPod/iPhone, погледнете во упатството
за корисникот на уредот iPod/iPhone.
Sony не може да прифати одговорност во случај податоците
снимени на iPod/iPhone да се изгубат или оштетат кога
се користи iPod/iPhone со овој систем.
Следното се прикажува:
целосното време за репродукција на CD-DA диск
(освен кога е избран режимот PGM и плеерот не работи)
преостанатото време за репродукција на песна
на CD-DA диск
преостанатото време за репродукција за CD-DA диск
(само кога е избран режимот за нормална репродукција
за време на репродукција)
Информациите со ID3-ознаки за MP3-датотеки кога се
користат ознаките ID3 верзија 1 и верзија 2 (приказот
на информациите на ознака ID3 верзија 2 има предност
кога за една MP3-датотека се користат ознаките
ID3 верзија 1 и верзија 2)
до 64 знаци за ID3-ознака, каде што се дозволени
големи букви (A-Z), малу букви (a-z) (малите букви
ќе се прикажат како големи), цифри (0-9) и симболи
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Тајмер за заспивање:
Подгответе го изворот на звук и потоа притиснете
VOLUME +/  за да ја прилагодите јачината
на звукот. Како извор на звук можете да поставите
CD, USB (вклучувајќи iPod/iPhone), FM или
AM-функција.
За да започнете од одредена песна на CD,
аудиодатотека и радиостаница, креирајте своја
програма.
Притиснете AUDIO IN FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
на FUNCTION  на главниот уред.
4 Започнете со репродукцијата.
Започнете ја репродукцијата на поврзаната
компонента и прилагодете ја јачината на звукот.
2 Изберете го режимот за поставување на тајмерот.
Притиснете TIMER MENU .
3 Поставете го тајмерот за репродукција.
Притискајте на /  за да изберете „PLAY SET“,
.
потоа притиснете
4 Поставете го времето за почеток
на репродукцијата.
Притискајте на /  за да го поставите часот,
. Користете ја постапката
а потоа притиснете
погоре за да ги поставите минутите.
Прилагодување на звукот
Прекин на полнењето на USB-уредот
Отстранете го USB-уредот.
Притиснете
VOLUME +/ .
5 Користете ја истата постапка како во чекор
4 за да го поставите времето за прекин на
репродукцијата.
BASS BOOST .
SOUND EFFECT  постојано
додека не се појави саканиот
звучен ефект.
Секојпат кога ќе го притиснете
ова копче, звучните ефекти
се прикажани во редоследот
„ROCK“  „POP“  „JAZZ“ 
„FLAT“.
Притискајте на /  додека не се појави
саканиот извор на звук, потоа притиснете
Притиснете  . Системот автоматски се
вклучува пред претходно поставеното време.
Ако системот се вклучи во претходно поставеното
време, тајмерот за репродукција нема да се огласи.
Не ракувајте со системот од времето кога ќе се
вклучи системот до времето додека не започне
репродукцијата.
Ако изворот на звук за тајмер е поставен на
FM/AM-станица, системот автоматски се вклучува
15 секунди пред претходно поставеното време.
Ако изворот на звук за тајмер е поставен на
CD/USB, системот автоматски се вклучува
30 секунди пред претходно поставеното време.
Промена на приказот
1 Поврзете го дадениот кабел за USB со iPod/iPhone
на
портата за (USB)  на главниот уред.
2 Изберете ја функцијата USB.
Притиснете USB FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте на FUNCTION 
на главниот уред.
За
Промена на
информациите
на екранот1)
Промена на режимот
на прикажување
(видете подолу).
1)
3 Започнете со репродукцијата откако ќе
Притиснете
 /  (или  
на главниот уред).

/ . За брзо
премотување напред, држете
го копчето.
Држете притиснато / 
во текот на репродукцијата
и пуштете го копчето на саканото
место.
/ .
/ .
RETURN / .
Проверка на поставката
DISPLAY  постојано кога
системот е исклучен.
1 Притиснете TIMER MENU .
2 Притискајте на /  за да изберете „SELECT“,
а потоа притиснете
На пример, можете да гледате информации за CD/MP3-дискот
или информации за USB-уредот, како на пример:
преостанатото време за репродукција на песна за време
на репродукцијата
целосното преостанато време на репродукција
3
.
Притискајте на /  за да изберете „PLAY SEL“,
.
а потоа притиснете
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка од погоре додека не се
.
појави „OFF“ во чекор 3, а потоа притиснете
MP3-диск/USB-уред
Контрола на iPod/iPhone
За
Пауза на
репродукцијата
Пауза
Избор на песна
или поглавје
од аудиокнига/
објава
Барање точка
во песна или
поглавје од
аудиокнига/
објава
Избор на
избраната ставка
Лизгајте нагоре/
надолу по менито
на iPod
Враќање
на претходното
мени
Притиснете
DISPLAY  постојано кога
е вклучен системот.
диск CD-DA
потврдите дека „iPod“ се појавил на екранот.
Притиснете   на далечинскиот управувач
или притиснете   на главниот уред.
.
7 Исклучете го системот.
Не можете да полните USB-уред кога системот е исклучен.
име на песната или датотеката („
име на изведувачот („ “)
име на албумот („
“)
“)
Системот ги нуди следните режими на прикажување.
Режим на приказ
Режим за штедење
енергија1)
Часовник2)
1)
2)
Кога системот е исклучен
Екранот е исклучен за да се
заштеди енергија. Тајмерот
и часовникот продолжуваат
да работат.
Се прикажува часовникот.
Не можете да го поставите часовникот во режимот
за штедење енергија.
Приказот на часовникот автоматски се префрла во режимот
за штедење енергија по 8 секунди.
Забелешки за информациите на приказот
Кога информациите вклучуваат знаци од два бајта, секој знак
од два бајта ќе зазема 2 бајта
Знаците што не може да се прикажат се појавуваат како „_“.
Следното не се прикажува:
вкупното време за репродукција на MP3-диск и USB-уред;
вкупното преостанато време за репродукција на MP3-диск
и USB-уред;
преостанатото време за репродукција на MP3-датотека
на MP3-диск или MP3/WMA-датотека на USB-уред;
Следното не се прикажува правилно:
поминатото време на MP3-датотека што е шифрирана
со VBR (различна стапка на битови)
имињата на папки и датотеки што не се во согласност со
форматот за наставки ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet
Поставката за часовникот или тајмерот
за репродукција се неочекувано откажани.
 Ако помине околу една минута без операција,
поставувањето на часовникот или поставувањето
на тајмерот за репродукција се откажуваат
автоматски. Изведете ја операцијата повторно
од почетокот.
 Притиснете VOLUME +  за да ја зголемите
јачината на звукот.
 Проверете дали дополнителните
аудиокомпонентите се поврзани правилно.
 Проверете дали функцијата е поставена
на AUDIO IN.
 Дали нешто ги блокира отворите на вентилацијата
на системот?
 Одредената станица можеби привремено
престанала да емитува.
Остар шум или бучава.
 Поместете го системот подалеку од извори на бука.
 Поврзете го системот во друг ѕиден штекер.
 На кабелот за напојување наместете филтер
за шум (не се доставува).
Далечинскиот управувач не работи.
 Отстранете ги сите пречки помеѓу далечинскиот
управувач и сензорот за далечинскиот
управувач  на главниот уред и наместете го
главниот уред подалеку од флуоросцентни светла.
 Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот
на системот .
 Поместете го далечинскиот управувач поблиску
до системот.
CD/MP3-диск
6 Изберете го изворот на звук.
Забелешка за полнењето на USB-уредот
Репродукција на iPod/iPhone
Системот не се вклучува.
Нема звук.
Можете да се разбудите со музика од CD,
FM/AM-прием, USB-уред или iPod/iPhone во
претходно поставено време. Проверете дали
сте го наместиле часовникот.
3 Изберете ја функцијата AUDIO IN.
За
Прилагодување
на јачината на
звукот
Емитување на
подинамичен
звук
Поставување на
звучниот ефект
Општо
 Ова не е дефект. Системот автоматски влегува
во режимот на подготвеност ако во текот
на 30 минути немало операција или излезен
аудиосигнал. Погледнете во „Исклучување
на функцијата за автоматско влегување во
режимот на подготвеност“.
1 Подгответе го изворот на звук.
Системот може автоматски да влезе во режимот на подготвеност
ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента
е прениско. Соодветно прилагодете ја јачината на звукот
на поврзаната компонента. Погледнете во „Исклучување
на функцијата за автоматско влегување во режимот на
подготвеност“.
и направете ја наведената поставка за поправка.
Контактирајте со најблискиот продавач на Sony
ако проблемот опстојува.
Системот нуди 2 функции за тајмер.
Ако ги користите двата тајмера, приоритет
има тајмерот за заспивање.
Тајмер за репродукција:
Забелешка
2 Пронајдете го проблемот во списокот подолу
Употреба на тајмерите
1 Подгответе го изворот на звук.
Притиснете VOLUME  .
е добро поврзан.
Системот неочекувано влезе во режимот
на подготвеност.
Употреба на аудиокомпоненти
по избор
2 Намалете ја јачината на звукот.
1 Осигурете се дека кабелот за напојување
 Дали кабелот за напојување е правилно поврзан?
Може да заспиете со музика. Оваа функција работи
дури и кога часовникот не е наместен.
Притискајте на SLEEP .
Со секое притискање на SLEEP , поставеното
време се намалува за 10 минути од максимумот
од 90 минути до минимум од 10 минути.
За да го откажете тајмерот за заспивање,
изберете „OFF“.
Поврзете дополнителна аудиокомпонента на
приклучокот за AUDIO IN  на главниот уред
користејќи аналоген аудиокабел (не се доставува).
Решавање проблеми
Промена на поставката
Започнете од почеток од чекор 1.
Забелешки
Ако изберете USB-уред како тајмер и имате многу датотеки
или папки на тој уред, потребно е време за процесирање,
а тоа ќе предизвика мало одложување пред почетокот на
репродукцијата како одговор на тајмерот.
Ако изворот на звук за тајмерот за репродукција е поставен
на FM/AM-станица, наместена со автоматско или рачно
скенирање, кога ќе ја промените станицата по поставувањето
на тајмерот за репродукција, бирањето на радиостаница
за тајмерот за репродукција се исто така менува.
Ако изворот на звук за тајмерот за репродукција е поставен
на FM/AM-станица со регистриран број за меморирање,
бирањето на радиостаница за тајмерот за репродукција,
останува она што сте го наместиле. Дури и ако ја промените
станицата по поставувањето на тајмерот за репродукција,
поставувањето за радиостаницата на тајмерот за репродукција
нема да се промени.
Забелешки за корисникот на iPod/iPhone
Осигурете се дека уредот iPod/iPhone не репродуцира кога
го користите тајмерот за репродукција.
Тајмерот за репродукција може да не се активира во зависност
од статусот на поврзаниот iPod/iPhone.
Совет
Поставувањето на тајмерот за репродукција важи додека истото
не се откаже рачно и не се изведе поставување на часовникот.
Звукот прескокнува или дискот
не се репродуцира.
 Избришете го дискот и ставете го одново.
 Поставете го системот на локација што е подалеку
од вибрации (на пример, врз стабилен држач).
Репродукцијата не започнува
од првата песна.
 Вратете се во режимот за нормална репродукција
со постојано притискање на PLAY MODE 
додека не исчезнат и „PGM“ и „SHUF“.
Почетокот на репродукцијата трае подолго
од обично.
 Следните дискови можат да го зголемат времето
потребно за почеток на репродукцијата:
 диск што е снимен со комплицирана структура
на дрво;
 диск што има многу папки.
Погрешен приказ.
 Податоците складирани во CD-DA, MP3-уредот
можеби се расипани. Извршете го преносот
повторно.
 Кодовите за знаци кои може да се прикажат
од страна на овој систем се следните:
 големи букви (A-Z)
 мали букви (a-z) (малите букви ќе се прикажат
како големи букви)
 цифри (0-9)
 симболи (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Другите знаци се појавуваат како „_“
USB-уред
Дали користите поддржан USB-уред?
 Ако поврзете USB-уред кој не е поддржан, може
да настанат следниве проблеми. Проверете ги
информациите на веб-локациите за компатибилни
USB-уреди со наведени URL-адреси под
„Репродукција на датотека од USB-уредот“.
 USB-уредот не е препознат
 Имињата на датотеките или папките
не се прикажани на овој систем
 Не е можна репродукција
 Звукот скока
 Има бучава
 Излегува изобличен звук
Нема звук.
 USB-уредот не е поврзан правилно. Исклучете
го системот и повторно поврзете го USB-уредот.
Има бучава, скокање или изобличен звук.
 Користите неподдржан USB-уред. Проверете
ги информациите на веб-локациите за
компатибилните USB-уреди.
 Исклучете го системот и повторно поврзете
го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
 Самите музички податоци содржат бучава или
звукот е изобличен. Шумот можеби е додаден
за време на процесот на пренос. Избришете ја
датотеката и обидете се со повторен пренос.
 Бит-стапката што е користена за кодирање
на аудиодатотеките е ниска. До USB-уредот
испратете аудиодатотеки со повисока бит-стапка.
„READING“ се прикажува подолго време
или е потребно долго време пред да започне
репродукцијата.
 Процесот на читање може да трае долго време
во следниве случаи:
 Постојат многу папки или датотеки на
USB-уредот
 Структурата на датотеките е премногу сложена
 Капацитетот на меморијата е надминат
 Интегралната меморија е фрагментирана
Погрешен приказ.
 Податоците складирани во USB-уредот можеби
се расипани. Извршете го преносот повторно.
 Кодовите за знаци кои може да се прикажат од
страна на овој систем се следните:
 големи букви (A-Z)
 мали букви (a-z) (малите букви ќе се прикажат
како големи букви)
 цифри (0–9)
 симболи (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Другите знаци се појавуваат како „_“
USB-уредот не се препознава.
 Исклучете го системот и повторно поврзете
го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
 Проверете ги информациите на веб-локациите
за компатибилните USB-уреди.
 USB-уредот не работи правилно. Погледнете
во упатствата за работа на USB-уредот околу
тоа како да се справите со овој проблем.
Не започнува репродукција.
 Исклучете го системот и повторно поврзете го
USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
 Проверете ги информациите на веб-локациите
за компатибилните USB-уреди.
Репродукцијата не започнува
од првата датотека.
 Поставете го режимот за репродукција во режим
за нормална репродукција.
Аудиодатотеката не може
да се репродуцира.
 MP3-датотеките во форматот MP3 PRO не може
да се репродуцираат.
 Датотеките WMA во професионалниот формат
и форматот без загуба на Windows Media Audio
не може да се репродуцираат.
 USB-уред форматиран со системи на датотеки кои
се поинакви од FAT16 или FAT32 не се поддржани.*
 Ако на USB-уредот што се користи постојат повеќе
партиции, датотеките може да не се репродуцираат.
 Системот може да репродуцира само до длабочина
од 9 папки.
 Не може да се репродуцираат датотеки кодирани
или заштитени со лозинки и слично.
 Овој систем не може да репродуцира датотеки
со заштита на авторските права (дигитално
управување со правата).
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но некој USB-уред
може да не ги поддржува овие табели за адресирање датотеки.
За детали, погледнете ги упатствата за работа за секој USBуред или контактирајте со производителот.
iPod/iPhone
Приемник
Сериозен шум или станиците не можат
да се примат. (на екранот трепка „TUNED“
или „STEREO“).
 Поврзете ја антената правилно.
 Најдете локација и ориентација што обезбедуваат
добар прием, а потоа поставете ја антената
повторно.
 Држете ги антените подалеку од кабелот
за напојување за да избегнете ловење шум.
 Исклучете ја електричната опрема во близина.
Се слушаат неколку радиостаници
истовремено.
 Најдете локација и ориентација што обезбедуваат
добар прием, а потоа поставете ја антената
повторно.
 Соберете ги каблите за антена користејќи
комерцијални спојници за кабли, на пример,
и прилагодете ја должината на каблите.
Ресетирање на системот на фабричките
поставки
Ресетирајте го системот на фабричките поставки ако
не работи правилно.
Користете ги копчињата на главниот уред за да го
ресетирате системот на стандардните фабрички
поставки.
1 Исклучете го и повторно приклучете го кабелот
за напојување, а потоа вклучете го системот.
2 Притиснете и задржете на   и / 
на главниот уред додека на екранот не
се појави „RESET“.
Сите поставки што ги конфигурирал корисникот,
како меморираните радиостаници, тајмерот
и часовникот ќе се избришат.
Исклучување на функцијата
за автоматско влегување во
режимот на подготвеност
Овој систем е опремен со функција за автоматско
влегување во режимот на подготвеност. Со оваа
функција системот автоматски влегува во режимот
на подготвеност ако во текот на 30 минути немало
операција или излезен аудиосигнал.
Стандардно, функцијата за автоматско влегување
во режимот на подготвеност е вклучена.
Исклучете ја функцијата за автоматско влегување
во режимот на подготвеност преку копчињата
на уредот.
Држете на   кога системот е вклучен,
додека не се појави „AUTO. STBY OFF“.
За да ја вклучите функцијата, повторете
ја постапката додека не се појави
„AUTO. STBY ON“.
Забелешки
„AUTO. STBY“ се појавува на екранот за 2 минути пред
системот да влезе во режимот на подготвеност.
Функцијата за автоматско влегување во режимот
на подготвеност е неважечка за функцијата бирање
станици (FM/AM), дури и кога ќе ја вклучите.
Системот може да не влезе автоматски во режимот
на подготвеност во следните случаи:
кога ќе се открие аудиосигнал;
за време на репродукција на песни или аудиодатотеки;
кога е во тек работа на тајмерот за заспивање или тајмерот
за репродукција.
Системот повторно го одбројува времето пред да влезе
во режимот на подготвеност, дури и кога е вклучена
функцијата за автоматско влегување во режимот
на подготвеност во следниве случаи:
кога е поврзан USB-уред или iPod/iPhone;
кога е притиснато копче на далечинскиот управувач
или на главниот уред;
кога се огласува претходно поставено време на тајмерот
за заспивање или тајмерот за репродукција.
Нема звук.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно
поврзан.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone
репродуцира музика.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е ажуриран
со најновиот софтвер. Ако не е, ажурирајте го уредот
iPod/iPhone пред да го користите со системот.
 Прилагодете ја јачината на звукот.
Звукот е изобличен.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно
поврзан.
 Намалете ја јачината на звукот.
 Наместете го поставувањето „EQ“ на уредот
iPod/iPhone на „Off “ или „Flat“.
Уредот iPod/iPhone не работи.
 Исклучете ги сите апликации на iOS што се
изведуваат на уредот iPod/iPhone. За детали,
погледнете во прирачникот за работа доставен
со уредот iPod/iPhone.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно
поврзан.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е ажуриран
со најновиот софтвер. Ако не е, ажурирајте
го уредот iPod/iPhone пред да го користите
со системот.
 Затоа што работата на системот и уредот iPod/
iPhone се разликуваат, нема да можете да ракувате
со уредот iPod/iPhone користејќи ги копчињата
на далечинскиот управувач или главниот уред.
Во тој случај, користете ги копчињата на уредот
iPod/iPhone.
iPod/iPhone не може да се полни.
 Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно
поврзан.
 Осигурете се дека системот е вклучен.
 Ако не можете целосно да го наполните уредот
iPod/iPhone, наполнете го повторно откако ќе ја
исклучите функцијата за автоматско влегување
во режимот на подготвеност
Пораки
COMPLETE: Претходно поставената операција
е извршена нормално.
CONNECT: Поврзаниот iPod/iPhone изведува процес
на проверка.
DEVICE ERROR: Непредвидлива ситуација
(или е поврзан непознат уред).
FULL: Се обидовте да програмирате повеќе
од 25 песни или датотеки (чекори).
NO DEVICE: Не е поврзан ниту USB-уред ниту
iPod/iPhone.
NO DISC: Во плеерот нема диск или сте наместиле
диск што не може да се репродуцира.
NO STEP: Избришани се сите програмирани песни.
NO SUPPORT: Поврзан е неподдржан USB-уред.
NO TRACK: На USB-уредот или CD-дискот нема
датотеки што може да се репродуцираат.
NOT USED: Се обидовте да изведете операција
под услови каде истата е забранета.
OVER CURRENT: Системот откри грешка во
напојувањето на поврзан USB-уред или iPod/iPhone.
Отстранете ги USB-уредот или уредот iPod/iPhone
од системот, исклучете го системот од напојувањето
и повторно вклучете го. Ако проблемот продолжи,
контактирајте со вашиот најблизок продавач
на Sony.
PROTECT: Системот откри грешка во напојувањето.
Исклучете го адаптерот за наизменична струја.
Ако проблемот продолжи, контактирајте со вашиот
најблизок продавач на Sony.
PUSH STOP: Притиснавте на PLAY MODE
 за време на репродукција во функцијата
CD или USB.
READING: Системот ги чита информациите на
дискот, USB-уредот или на уредот iPod/iPhone.
Некои копчиња не работат за време на читањето.
REMOVED: Поврзаниот USB-уред или iPod/iPhone
е отстранет.
TIME NG: Времињата за почеток и крај на тајмерот
за репродукција се исти.
Мерки за претпазливост
Дискови што овој систем МОЖЕ
да ги репродуцира
 CD со аудио
 CD-R/CD-RW (аудиоподатоци/MP3-датотеки)
Дискови што овој систем НЕ МОЖЕ
да ги репродуцира
Спецификации
Дел со засилувач
Излезна моќност (номинално): 4 вати + 4 вати
(8 оми на 1 kHz, 1% THD)
Постојана RMS-излезна моќност (референца):
5 вати + 5 вати (8 оми на 1 kHz, 10% THD)
Влез
AUDIO IN (мини стерео приклучок): Чувствителност 900 mV,
импеданца 47 килооми
Дел за CD-плеерот
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW освен оние снимени во музички
CD-формат или MP3-формат во согласност
со ISO9660 ниво 1/ниво 2, Joliet
 CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање,
CD-R/CD-RW што имаат гребнатинки или
се валкани или CD-R/CD-RW снимени со
некомпатибилен уред за снимање
 CD-R/CD-RW што е неправилно завршен
 Дискови што содржат датотеки што не се MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)-датотеки
 Дискови со нестандарден облик (на пример срце,
квадрат, ѕвезда)
 Дискови на коишто е залепена леплива лента,
хартија или лепенка
 Изнајмени или користени дискови со пломби
каде што лепилото излегува околу пломбата
 Дискови со печатени ознаки направени
со мастило лепливо на допир
Систем: Компактен диск и дигитален аудиосистем
Својства на ласерската диода
Времетраење на емисија: Продолжено
Излез за ласер*: Помалку од 44,6 μW
* Овој излез е мерка за вредност на растојание од 200 mm
од површината на леќата на објективот на Оптичкиот блок
за прибирање со отвор од 7 mm.
Реакција на фреквенција: 20 Hz – 20 kHz
Сооднос на сигнал наспроти шум: Повеќе од 80 dB
Динамички опсег: Повеќе од 80 dB
Забелешки за дисковите
Дел за USB
 Избришете го дискот со крпа за чистење од
центарот кон рабовите пред репродукција.
 Не чистете ги дисковите со растворувачи
како што се бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење или антистатичен
спреј наменет за винилни плочи.
 Не изложувајте ги дисковите на директна сончева
светлина или на топлотни извори како што се
каналите за топол воздух и не оставајте го во
автомобил паркиран на директна сончева светлина.
Дел за iPod/iPhone
Безбедност
 Целосно отстранете го кабелот на напојување
(главен вод) од ѕидниот штекер (главен вод) ако
нема да го користите подолг временски период.
Кога го исклучувате системот од напојување,
секогаш држете го приклучокот. Никогаш не
извлекувајте го кабелот.
 Ако во системот влезе цврст објект или течност,
исклучете го и повикајте квалификувано лице
да го провери пред да го користите повторно.
 Кабелот за напојување со наизменична струја може
да се замени само во квалификуван сервис.
Поставување
 Не поставувајте го системот во накосена положба
или на места што се екстремно жешки, ладни,
прашливи или влажни или немаат соодветна
вентилација или се предмет на вибрации, директна
сончева светлина или јака светлина.
 Внимавајте кога го поставувате системот на
површини кои се посебно обработени (на пример,
со восок, масло, средство за полирање) бидејќи
може да се предизвикаат дамки или обезбојување
на површината.
 Ако системот се внесува директно од ладна во
топла локација или се поставува во многу влажна
соба, влагата може да кондензира на леќите во
CD-плеерот и да предизвика дефект на системот.
Во тој случај, отстранете го дискот и оставете
го системот вклучен околу еден час сè додека
не испари влагата.
Акумулирање топлина
 Загревањето на уредот за време на работата
е нормално и не е причина за аларм.
 Не допирајте ја кутијата ако е користена постојано
со голема јачина на звукот затоа што кутијата може
да биде жешка.
 Не блокирајте ги отворите за вентилација.
Систем на звучници
Овој систем на звучници не е магнетно заштитен
и сликата на блиските телевизори може да
се искриви под влијание на магнетното поле.
Во тој случај, исклучете го телевизорот, почекајте
од 15 до 30 минути и вклучете го пак.
Чистење на куќиштето
Чистете го овој систем со мека крпа делумно
натопена со слаб раствор на детергент. Не користете
каков било вид абразивни перничиња, прашок
за чистење или растворувачи, како на пример,
разредувачи, бензин или алкохол.
Дел за приемникот
Антена: Антена за FM
АM-врзувачка антена
Дел за FM-пребарувач
Опсег на пребарување:
87,5 MHz – 108,0 MHz (во чекори од 50 kHz)
Дел на AM-пребарувач
Опсег на пребарување:
Европски модел:
531 kHz – 1.602 kHz (чекор од 9 kHz)
За моделите наменети за Латинска Америка и Австралија:
530 kHz – 1.710 kHz (чекор од 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (чекор од 9 kHz)
Други модели:
531 kHz – 1.602 kHz (чекор од 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz (чекор од 10 kHz)
Поддржана бит-стапка:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
Одмерени фреквенции:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
порта за (USB): Тип A, максимална јачина на струја од 500 mA
Компатибилни модели на iPod/iPhone:
 iPod touch (петта генерација)
 iPod touch (четврта генерација)
 iPod touch (трета генерација)
 iPod nano (седма генерација)*
 iPod nano (шеста генерација)
 iPod nano (петта генерација)
 iPod nano (четврта генерација)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* Уредот iPod nano (седма генерација) не може да се контролира
со далечинскиот управувач кога е притисната командата на
„TOOL MENU“, „“, „“, „“, „“, „
“ и „RETURN“.
Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските
додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod или iPhone,
соодветно и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите
за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или
неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди.
Имајте предвид дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone
може да влијае на безжичната изведба.
Дел за звучниците
Звучник за цел опсег: 80 mm, конусен тип
Проценети пречки: 8 оми
Општо
Побарувања за напојување:
Австралиски модел:
Адаптер за наизменична струја
Влез: 120 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Излез: DC 9,5 V 1,8 A
Други модели:
Адаптер за наизменична струја
Влез: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Излез: DC 9,5 V 1,8 A
Потрошувачка на струја: 13 вати
Димензии (Ш/В/Д)
Приближно 400 mm × 197 mm × 114 mm
Маса: Приближно 2,4 kg
Квантитет на главниот дел: 1 дел
Доставена дополнителна опрема: Далечински управувач (1),
адаптер за наизменична струја (1), АM-врзувачка антена (1),
батерии R6 (големина AA) (2), Адаптер за разговор (само за моделот
за Латинска Америка) (1)
Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без претходно
известување.
Потрошувачка на струја во режим на подготвеност: 0,5 W
Download PDF