Sony | CMT-BT60 | Sony CMT-BT60 Упатства за употреба

4-456-714-12 (1) (MK)
Забелешка за DualDisc
DualDisc е диск со две страни што репродуцира
DVD-снимен материјал на едната страна
и дигитален аудиоматеријал на другата страна.
Сепак, бидејќи страната за аудио материјал
не е во согласност со стандардот за компактен
диск (CD), репродукцијата на овој производ не
е гарантирана.
Локација на контролите
Главен уред (врв)
Репродукција на CD-DA/
MP3-диск
1
Музички дискови кодирани
со технологиите при заштита
на авторските права
Личен аудиосистем
2
Овој производ е дизајниран да репродуцира
дискови коишто се усогласени со стандардот за
компактен диск (CD). Во последно време, некои
продукциски куќи нудат на пазарот музички
дискови што се шифрирани со технологиите
за заштита на авторските права. Имајте на ум
дека меѓу овие дискови постојат и такви што
не одговараат на стандардот за CD и истите
нема се репродуцираат на овој производ.
МК Упатство за употреба
Забелешки за репродуцирање MP3-дискови
Операции
Притиснете CD FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION 
на уредот додека не се појави „CD“
на екранот .
Вметнете диск во отворот за диск со страната
со ознаката свртена напред.
Вметнете диск со
страната со ознаката
свртена напред.
* Тоа вклучува папки што немаат MP3 или други
датотеки. Бројот на папки што системот може да
ги распознае може да е помал од вкупниот број
на папки, во зависност од нивната структура.
Известување за лиценци
и заштитени трговски знаци
©2013 Sony Corporation
CMT-BT60/BT60B
За потрошувачите во Европа
и Австралија
Фрлање на стара
електрична и електронска
опрема (применливо во
Европската унија и во други
европски земји со засебни
збирни системи)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не покривајте го отворот за вентилација
на уредот со весници, прекривки, завеси,
итн. за да го намалите ризикот од пожар.
Не изложувајте го уредот на извори на отворен
оган (на пример, запалени свеќи).
Не изложувајте го уредот на капење или
прскање и не поставувајте предмети наполнети
со течност врз него, како на пример, вазни
за да се намали ризикот од пожар или
електричен удар.
Не поставувајте го уредот во ограничен простор,
како полица за книги или вграден шкаф.
Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за
наизменична струја бидејќи главниот приклучок
се користи за да се исклучи уредот од доводот
за напојување. Веднаш исклучете го главниот
приклучок од штекерот за наизменична струја
ако забележите неправилности кај уредот.
Не изложувајте ги батериите или уредите со
поставена батерија на прекумерна топлина, како
на пример, сончева светлина или оган.
Уредот не е исклучен од главната електрична
мрежа сè додека е поврзан во штекерот за
наизменична струја, дури и ако самиот уред
е исклучен.
Плочката со името се наоѓа на долната
надворешна страна.
Оваа опрема е тестирана со кабел
за поврзување пократок од 3 метри
при што е утврдено дека е усогласена
со ограничувањата поставени во
Директивата EMC.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ ќе ја зголеми опасноста од повреда
на очите.
Овој апарат
е класифициран како
производ од CLASS 1
LASER. Оваа ознака
се наоѓа на долната
надворешна страна
на главниот уред.
За потрошувачите во Австралија
Опремата треба да се постави и да работи
на растојание од најмалку 20 cm или повеќе
меѓу радијаторот и телото на личноста (не
вклучувајќи ги екстремитетите: дланките,
зглобовите, стапалата и глуждовите).
За потрошувачите во Европа
Mора да се користат соодветно заштитени
и заземјени кабли и приклучоци за поврзување
со компјутерите-домаќини и/или
со периферните уреди.
Известување за потрошувачите:
следните информации важат само
за опремата што е продадена
во земјите кои ги применуваат
директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани
со усогласеноста на производот со
законодавството на Европската унија треба
да се упатат до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на
адресите дадени во засебните документи
за услуга или гаранција за какви било
проблеми со услугата или со гаранцијата.
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ
не треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа, треба се предаде на
применливото збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на овој производ ќе помогнете да
се спречат потенцијални негативни последици
за животната средина и за здравјето на
луѓето кои инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот на овој
производ. Рециклирањето на материјалите
ќе помогне при заштита на природните
богатства. Контактирајте со локалната месна
заедница, со канцеларијата за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде
што го купивте производот за подетални
информации за неговото рециклирање.
Само за
Европа
Фрлање на потрошените
батерии (применливо во
Европската Унија и во други
европски земји со посебни
системи на собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека батеријата што се доставува
со производот не треба да се третира како
домашен отпад.
Овој симбол може да се користи во комбинација
со хемиски симбол кај определени батерии.
Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb)
се додаваат ако батеријата содржи повеќе од
0,0005% жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за животната средина
и за здравјето на човекот коишто инаку може да
се предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита
на природните богатства.
Во случај кога производите бараат трајна
поврзаност со вметната батерија, оваа батерија
треба да ја замени само квалификувано лице
заради безбедност, функционалност или
интегритет на податоците. За да бидете сигурни
дека со батеријата ќе се постапи соодветно,
предадете го потрошениот производ на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Погледнете го поглавјето за тоа како безбедно
да ја отстраните батеријата од производот
за сите други видови батерии. Предадете ја
батеријата на применливото збирно место
за рециклирање на потрошени батерии.
Контактирајте со локалната месна заедница,
со компанијата за отстранување на домашниот
отпад или со продавницата каде што го
купивте производот за подетални информации
околу рециклирањето на овој производ или
на батеријата.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема
е во согласност со суштинските барања
и другите важни одредби од Директивата
1999/5/EC. За детали, посетете ја следната
веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Windows Media е или регистриран
трговски знак или трговски знак
на Microsoft Corporation во Соединетите
Американски Држави и/или во други земји.
Технологијата и патентите за кодирање
аудио според MPEG Layer-3 се со лиценца
на Fraunhofer IIS и Thomson.
Ознаката и логоата на BLUETOOTH®
се регистрирани заштитени знаци во
сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и нивната
употреба од страна на Sony Corporation
е со лиценца.
Ознаката N е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на NFC Forum,
Inc. во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
Android е заштитен знак на Google Inc.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забранета е употреба
или дистрибуција на таква технологија, освен
за овој производ, без дозвола од Microsoft
или од овластена филијала на Microsoft.
Имињата на системите и на производите,
посочени во ова упатство, генерално
се заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на производителот.
Знаците ™ и не се дадени во ова упатство.
®
 Не зачувувајте непотребни папки или датотеки на диск што
содржи MP3-датотеки.
 Системот не препознава папки што не содржат MP3-датотеки.
 Системот може да репродуцира само MP3-датотеки
што имаат наставка на датотеката „.mp3.“
 Дури и кога името на датотеката ја содржи наставката
за датотека „.mp3“, ако таа не е аудио MP3-датотека,
нејзината репродукцијата може да предизвика гласен
шум што може да му наштети на системот.
 Максималниот број на MP3-папки и датотеки што
се компатибилни со системот е:
 999* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
 999 датотеки
 250 датотеки во една папка
 8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво
на датотеките)
 Не може да се гарантира компатибилноста со сите
софтвери за кодирање/пишување MP3, дискови и уреди
за снимање CD-R/RW и со сите медиуми за снимање.
Некомпатибилните MP3-дискови може да произведат
шум или испрекинат аудио сигнал или воопшто да не
се репродуцираат.
  Исфрлете го дискот.
Далечински управувач
Откако ќе исчезне „READING“, репродукцијата
започнува автоматски.
Ако промените од друга функција на
функцијата CD додека дискот е веќе вметнат
во отворот за диск, притиснете   за да
започне репродукцијата.
Користење на далечинскиот управувач
Лизгајте го и отстранете го капакот на одделот
за батерии и вметнете ги двете доставени
батерии R6 (големина AA), прво со страната ,
спојувајќи ги половите како што е прикажано
подолу.
Забелешки за употребата на далечинскиот
управувач
Со нормална употреба, батериите треба да траат околу
6 месеци.
Не мешајте стари батерии со нови и не мешајте различни
типови батерии.
Ако не го користите далечинскиот управувач подолго
време, отстранете ги батериите за да избегнете можно
оштетување од протекување и корозија на батериите.
Забелешки
Дискови од 8 cm не може да се користат со овој систем.
Не вметнувајте диск од 8 cm со адаптер. Тоа може да
предизвика дефект на системот.
Кога на екранот не се појавува „NO DISC“, не може
да вметнете диск во отворот за диск.
Ако не можете да вметнете диск во отворот за диск, дури
и кога на екранот ќе се прикаже „NO DISC“, можеби во
отворот веќе има диск. Притиснете и задржете   за да
се исфрли дискот присилно. Ако дури и тогаш системот не
го исфрли дискот, контактирајте со најблискиот продавач
на Sony.
Ако не можете да го исфрлите дискот и на екранот се
појавува „LOCKED“, контактирајте со најблискиот продавач
на Sony.
Не вметнувајте диск со нестандардни облици (на пример,
срце, квадрат, ѕвезда). Дискот може да падне во системот
и да предизвика непоправлива штета.
Не исклучувајте го системот ако дискот е до половина
вметнат во отворот за диск. Тоа може да предизвика дискот
да испадне.
Не користете диск со лента, пломби или лепенки на него
затоа што може да предизвика дефект.
Држете го дискот за работ кога ќе го исфрлите од уредот.
Не допирајте ја површината.
Создавање сопствена програма
(репродукција на програма)
1
Притиснете CD FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION 
на уредот додека не се појави „CD“ на
екранот .
2
Притискајте PLAY MODE  додека не се појави
„PGM“ кога е прекината репродукцијата
на плеерот.
3
4
Избрана песна Вкупното преостанато
или датотека
време за репродукција
на избраната песна
или датотека
5
Други операции
Во ова упатство се објаснети операциите што
се прават преку далечинскиот управувач, но
истите операции може да се изведат и преку
копчињата на главниот уред што имаат исти
или слични имиња.
Почеток
 Антени
Поставување на часовникот
 DAB/FM-антена (доставена)
(само за CMT-BT60B)
 FM-антена (доставена) (само за CMT-BT60)
 AM антена-рамка (доставена)
(само за CMT-BT60)
Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием и потоа зацврстете
ги антените на стабилна површина (прозорец,
ѕид итн.).
Поставете ги антените подалеку од уредот,
кабелот за напојување и другите AV-компоненти
за да избегнете прибирање шум.
Зацрвстете го крајот на FM-антената со
леплива лента.
 Влез за напојување (AC IN)
Откако ќе ја поврзете целата опрема, поврзете
го кабелот за напојување  со ѕидниот штекер.
1
2
3
4
Притиснете   за да го вклучите системот.
Притиснете TIMER MENU  за да го изберете
режимот за поставување на часовникот.
Ако трепка „PLAY SET“, притискајте / 
за да изберете „CLOCK“, а потоа притиснете
(внеси) .
Притискајте /  за да го поставите часот,
(внеси) .
а потоа притиснете
Поставувањата на часовникот се ресетираат кога ќе
го исклучите кабелот за напојување или ако се појави
грешка со напојувањето.
Приказ на часовникот кога системот
е исклучен
 Приклучок AUDIO IN
(надворешен влез)
Прием на радиостаници DAB/DAB+
(само за CMT-BT60B)
Поврзете изборна надворешна опрема со кабел
за поврзување аудио (не се доставува).
Кога за првпат ќе го вклучите системот
по купувањето, автоматски започнува
автоматското скенирање DAB и создава список
на достапни услуги. За време на автоматското
скенирање на DAB, се појавува „“.
Не притискајте ниту едно копче на уредот
или на далечинскиот управувач за време
на скенирањето. Скенирањето е прекинато
и списокот со услуги може да не се создаде
правилно. За да го изведете автоматското
скенирање на DAB рачно, изведете ја постапката
„Рачно изведување на автоматското скенирање
на DAB“. Ако сте се преселиле во друга област,
изведете го автоматското скенирање на DAB
рачно и повторно регистрирајте ја содржината
на преносите.
Намотајте го
кабелот за антена
околу антената
и подигнете го
нејзиниот држач.
Исправете ја антената
и зацврстете ја
во отворот додека
не кликне.
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  . За да
продолжи репродукцијата,
повторно притиснете
го копчето.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на песна
или датотека
Притиснете / .
Наоѓање место
во песна или
датотека
Задржете /  (или
/  на главниот уред)
за време на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
Избор на
повторена
репродукција
Притискајте REPEAT  додека
не се појави „ “ (сите песни
или датотеки) или „ 1“ (една
песна или датотека).
Избор на папка
на MP3-диск
Притискајте
Исфрлање
на дискот
Притиснете   на главниот
уред.
+/ .
Менување режим на репродукција
Притискајте PLAY MODE  додека е прекината
репродукцијата на плеерот. Може да го
изберете режимот за нормална репродукција
(не се појавува ништо или се појавува „FLDR*“),
режимот за репродукција по случаен избор
(се појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF*“) или
репродукцијата на програма (се појавува „PGM“).
Режим на репродукција
6
7
Кога ќе се појави „PUSH STOP“
Не може да го промените режимот на
репродукција додека таа се одвива. Запрете ја,
а потоа променете го режимот на репродукција.
Притиснете  .
Започнува репродукцијата на програмата
со песни или датотеки.
Програмата е достапна додека не го
отстраните дискот од отворот за диск  или
не го исклучите кабелот за напојување.
За да ја репродуцирате истата програма
одново, притиснете  .
Притискајте PLAY MODE  додека не исчезне
„PGM“ кога е прекината репродукцијата
на плеерот.
Притиснете CLEAR  кога е прекината
репродукцијата на плеерот.
Забелешки за повторено репродуцирање
„ “ покажува дека сите песни или датотеки ќе се
повторуваат додека не ја прекинете репродукцијата.
„ 1“ покажува дека една песна или датотека ќе се
повторува додека не ја прекинете репродукцијата.
Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот
е вклучен, повторената репродукција ќе биде откажана.
Забелешки за режимот за репродукција
по случаен избор
Кога режимот за репродукција по случаен избор
е поставен на „SHUF“ системот ги репродуцира сите
песни или датотеки на дискот по случаен избор. Кога
режимот за репродукција по случаен избор е поставен
на „FLDR SHUF“ системот ги репродуцира сите песни или
датотеки во избраната папка по случаен избор.
Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за
репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се брише и се враќа режимот за нормална репродукција
или режимот FLDR.
Менување на интервалот на бирање
AM (освен за моделите од Европа
и Русија)
Стандардната поставка за интервалот на
бирање AM е 9 kHz (или 10 kHz за некои
области). Користете ги копчињата на уредот
за да ја изведете оваа операција.
1 Притиснете TUNER FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот за да изберете
AM-станица.
2 Притиснете /  за да го исклучите
системот.
3 Притиснете и задржете FUNCTION 
и притиснете /  на уредот.
На екранот се појавува „STEP 9K“ или
„STEP 10K“. Кога ќе го смените интервалот,
се бришат сите претходно поставени
станици AM.
Рачно изведување
на автоматското скенирање
на DAB (само за CMT-BT60B)
Мора да го изведете почетното скенирање
на DAB, пред да може да бирате станици
DAB/DAB+.
Исто така, ако сте се преселиле во друга област,
изведете го почетното скенирање на DAB рачно
за да ги ажурирате услужните информации
на DAB/DAB+.
1 Притиснете TUNER FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„DAB“ на екранот .
2 Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито на поставки.
3 Притискајте /  за да изберете „INITIAL“,
.
а потоа притиснете
4 Притискајте /  за да изберете „OK“,
.
а потоа притиснете
Започнува скенирањето. Напредокот на
скенирањето е означен со ѕвездички (*******).
Зависно од достапната услуга DAB/DAB+
во вашата област, скенирањето може да
потрае неколку минути.
Кога ќе заврши, се креира список на
достапни услуги.
Забелешки
Ако вашата земја или регион не поддржува пренос
DAB/DAB+, ќе се појави „NO SERV“.
Оваа постапка ги брише сите претходно поставени
станици.
Пред да ја исклучите антената DAB/FM, проверете дали
системот е исклучен за да ги зачувате сопствените
параметри на DAB/DAB+.
Претходно меморирање радио
станици 1
2
Изберете ја саканата станица.
Притиснете TUNER MEMORY .
Број за меморирање
3
Забелешки
 Ако по програмирањето дискот излезе, сите програмирани
песни или датотеки се бришат.
 Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот е
вклучен, програмираните песни или датотеки се бришат.
Слушање радио
Меморирање радиостаница
2
Притиснете TUNER FUNCTION  на
далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„FM“ или „AM“ (CMT-BT60) или пак „DAB“ или
„FM“ (CMT-BT60B) на екранот.
Извршете меморирање.
Автоматско скенирање
Притискајте TUNING MODE  додека не се
појави „AUTO“, а потоа притиснете TUNE +/ .
Скенирањето автоматски прекинува кога ќе се
најде станица, а на екранот се појавува „ST“
(само за стерео програми) .
Забелешка за режимот на репродукција
Ако се исклучи кабелот за напојување додека
системот е вклучен, режимот на репродукција
се враќа на нормална репродукција.
За да го намалите статичкиот шум при слаб прием на
FM-стерео станица, притискајте FM MODE  додека не
се појави „MONO“ за да го исклучите приемот на стерео.
Бришење на последната песна
или датотека во програмата
1
* Кога ќе се појави „FLDR“ или „FLDR SHUF“, ќе се
репродуцираат сите датотеки во избраната папка
на дискот MP3. При репродукција на диск CD-DA,
системот ја изведува истата операција како нормалната
репродукција (без ознака) или репродукција по
случаен избор „SHUF“.
.
Притиснете
„--.--“ се појавува кога вкупното време за
репродукција е поголемо од 100 минути за
CD-DA или кога програмирате MP3-датотеки.
Повторете ги чекорите од 3 до 5 за да
програмирате дополнителни песни или
датотеки, најмногу 25 песни или датотеки.
Откажување репродукција на програма
Забелешка
Поврзете го USB-уредот во приклучокот за USB
користејќи USB-кабел (не се доставува).
Подготвување на AM антената-рамка
Направете го следното:
Употребете ја истата постапка за да
ги поставите минутите.
Притискајте DISPLAY  за да се прикаже
часовникот. Часовникот ќе се прикажува
околу 8 секунди.
Ако системот е во BLUETOOTH режимот
на подготвеност, часовникот нема да
се прикаже со притискање DISPLAY .
 Порта за USB
За
Изберете папка (само MP3-диск).
Притискајте
+/   за да ја изберете
саканата папка.
Ако сакате да ги програмирате сите датотеки
.
во папката, притиснете
Изберете го бројот на саканата песна
или датотека.
Притискајте /  повторливо
сè додека не се појави бројот на саканата
песна или датотека.
Совет
Ако скенирањето не застанува, притиснете  
за да го застанете скенирањето и потоа рачно
побарајте станици (подолу).
Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги,
преносот дава информации како името на
услугата или името на станицата.
Рачно бирање
Притискајте TUNING MODE  додека не
се појави „MANUAL“, а потоа притискајте
TUNE +/  за да ја изберете саканата станица.
Забелешки за станиците DAB/DAB+
 Пред избирање станици DAB/DAB+, проверете дали
е изведено почетното скенирање на DAB.
 Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, преносот
дава информации како името на услугата или името на
станицата.
 Кога ќе изберете станица DAB/DAB+, може да се потребни
неколку секунди пред да слушнете каков било звук.
 Примарната услуга се прима автоматски кога ќе заврши
секундарната услуга.
 Приемникот не поддржува услуги на податоци.
4
5
Притискајте TUNE +/  за да изберете
број за меморирање.
Ако друга станица е веќе доделена на
избраниот број за меморирање, таа ќе
се замени со новата станица.
 за да ја регистрирате
Притиснете
станицата.
„COMPLETE“ се појавува на екранот .
Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да
регистрирате други станици.
Може да меморирате до 20 FM, 10 AM
(само за CMT-BT60) и 20 DAB/DAB+
(само за CMT-BT60B) станици.
Вклучување меморирана
радиостаница
Притискајте TUNING MODE  додека не
се појави „PRESET“ на екранот , а потоа
притиснете TUNE +/  за да го изберете
меморираниот број на кој е регистрирана
саканата станица.
Репродукција на датотека
на USB-уред
Може да репродуцирате аудиодатотеки,
што се складирани на USB-уред, поврзувајќи
ја USB-меморијата или USB-уредот со
системот. Форматот на аудио што може
да се репродуцира е MP3/WMA*/AAC*.
Проверете ги интернет-страниците подолу
за информации за компатибилните USB-уреди.
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support
* Датотеките со DRM (Digital Rights Management) заштита
на авторски права или датотеките што се преземени
од музичка продавница на интернет не може да се
репродуцираат на овој систем. Ако се обидете да
репродуцирате некоја од овие датотеки, системот ја
репродуцира следната незаштитена аудиодатотека.
1
Притиснете USB FUNCTION  на далечинскиот
управувач или притискајте FUNCTION 
на уредот додека не се појави „USB“
на екранот .
2
Поврзете го USB-уредот директно или со
USB-кабел што е доставен со уредот на
приклучокот за USB  на главниот уред.
3
Притиснете   за да започне
репродукцијата.
Полнење USB-уред или iPod/
iPhone/iPad
Ако поврзете USB-уред или iPod/iPhone/iPad во
приклучокот за USB  кога системот е вклучен,
полнењето започнува автоматски.
Прекин на полнењето на USB-уредот
Други операции
Притиснете /  за да го исклучите системот,
а потоа исклучете го USB-кабелот.
За
Забелешка
Направете го следното:
Пауза на
Притиснете  . За да
репродукцијата продолжи репродукцијата,
повторно притиснете го копчето.
Запирање на
Притиснете  . За да
репродукцијата продолжите со репродукцијата,
притиснете   *1. За да го
откажете продолжувањето на
репродукцијата, притиснете  
повторно*2.
Избор на папка Притискајте
+/  .
Избор на
датотека
Притиснете / .
Наоѓање
на место
во датотека
Задржете /  (/ 
на главниот уред) за време на
репродукцијата и отпуштете го
копчето во саканата точка.
Избор на
повторена
репродукција
Притискајте REPEAT 
додека не се појави „ “
(сите аудиодатотеки) или „
(една аудиодатотека)
*1
*2
Може да слушате музика од „WALKMAN“
или од уредот BLUETOOTH преку безжично
поврзување.
Кога репродуцирате датотека со формат
VBR MP3/WMA, системот може да продолжи
со репродукцијата од друга точка.
Продолжената репродукција се враќа на бројот папки.
Притискајте PLAY MODE  додека е прекината
репродукцијата на плеерот. Може да го
изберете режимот за нормална репродукција
(не се појавува ништо или се појавува „FLDR“*1)
или режимот за репродукција по случаен избор
(се појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF“*2).
*2
Користење на функцијата
BLUETOOTH
1“
Менување режим на репродукција
*1
Не можете да полните USB-уред или iPod/iPhone/iPad кога
системот е исклучен. Некои USB-уреди и iPod/iPhone може
да не се полнат, што се должи на нивните карактеристики.
Кога не е избран ниту еден знак, системот
ги репродуцира сите датотеки на USB-уредот. Кога
ќе се избере „FLDR“, системот ги репродуцира сите
датотеки во избраната папка на USB-уредот.
Кога ќе се избере „SHUF“, системот ги репродуцира сите
аудиодатотеки на USB-уредот по случаен избор. Кога ќе
се избере „FLDR SHUF“ системот ги репродуцира сите
аудиодатотеки во избраната папка по случаен избор.
BLUETOOTH-уред како
што е „WALKMAN“
Овој систем ги поддржува профилите
BLUETOOTH A2DP и AVRCP. За детали за
безжичната технологија BLUETOOTH, погледнете
„Безжична технологија BLUETOOTH“.
За индикаторот на BLUETOOTH
Индикаторот на BLUETOOTH  овозможува
проверување на статусот на BLUETOOTH.
Статус на системот
Статус на индикаторот
Бавно трепка сино.
Системот е во режим
на подготвеност на
BLUETOOTH Standby
(кога системот е вклучен).
За време на BLUETOOTHспарување
Брзо трепка сино.
Ако се исклучи кабелот за напојување додека
системот е вклучен, режимот на репродукција
се враќа на нормална репродукција.
Системот се обидува
да се поврзе со уред
на BLUETOOTH.
Трепка сино.
Забелешки за повторено репродуцирање
Системот остварил врска Свети сино.
со уредот на BLUETOOTH.
Забелешка за режимот на репродукција
„ “ покажува дека ќе се повторуваат сите песни или
датотеки додека не ја прекинете репродукцијата.
„ 1“ покажува дека ќе се повторува една песна или
датотека додека не ја прекинете репродукцијата.
Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот
е вклучен, повторената репродукција ќе биде откажана.
Забелешка за режимот на репродукција
по случаен избор
Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за
репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“)
се брише и се враќа режимот за нормална репродукција
(без знак или „FLDR“).
Забелешки
Редот на репродуцирање на системот може да се
разликува од редот на репродуцирање на поврзаниот
дигитален музички плеер.
Проверете дали сте го исклучиле системот пред да го
отстраните USB-уредот. Отстранувањето на USB-уредот
кога е вклучен системот може да ги оштети податоците
на USB-уредот.
Кога е неопходно поврзување со USB-кабел, поврзете го
USB-кабелот даден со USB-уредот што треба да се поврзе.
За детали околу поврзувањето, погледнете го упатството
за работа на USB-уредот.
Може ќе потрае пред да се појави „READING“ по
поврзувањето, во зависност од типот на поврзаниот
USB-уред.
Не поврзувајте го USB-уредот преку USB-центар.
Кога USB-уредот е поврзан, системот ги чита сите датотеки
што се во него. Ако има многу папки или датотеки на
USB-уредот, може ќе биде потребно долго време за
да заврши читањето.
Пренесувањето сигнали од системот или читањето на
USB-уредот може да потрае подолго кај некои поврзани
USB-уреди.
Не може да се гарантира компатибилноста со сите
софтвери за кодирање/пишување. Ако аудиодатотеките
на USB-уредот биле првично кодирани со некомпатибилен
софтвер, таквите датотеки може да предизвикаат шум
или дефект.
Максималниот број папки и датотеки на USB- уредот што
се компатибилни со системот е:
 1 000* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
 3 000 датотеки
 250 датотеки во една папка
 8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво
на датотеките)
* Тоа ги вклучува папките што немаат аудиодатотеки што
може да се репродуцираат и празните папки. Бројот
на папки што системот може да ги распознае може
да е помал од вкупниот број на папки, во зависност
од нивната структура.
Не мора да значи дека овој систем ги поддржува сите
функции дадени со поврзаниот USB-уред.
Папките што немаат аудиодатотеки не се препознаваат.
Аудиформатите што може да ги слушате со овој систем
се следните:
 MP3: наставка на датотека „.mp3“
 WMA: наставка на датотека „.wma“
 AAC: наставка на датотека „.m4a“, „mp4“ или „.3gp“
Забележете дека дури и ако името на датотеката ја
содржи правилната наставка, ако суштината на датотеката
се разликува, системот може да предизвика шум или да
се предизвика дефект.
Овозможување прием на AAC-кодек
Може да примате податоци во формат на кодек
AAC од уред на BLUETOOTH. За да го овозможите
приемот, поставете користејќи го менито
на опции.
1 Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито на поставки.
2 Притискајте /  за да изберете „BT AAC“,
.
а потоа притиснете
3 Притискајте /  за да изберете „ON“ или
.
„OFF“, а потоа притиснете
ON: за да се прима во формат на кодек AAC
OFF: за да се прима во формат на кодек SBC
Забелешки
Ако започнете поставување за време на поврзување
со BLUETOOTH, врската ќе се прекине.
Ако се прекине звукот за време на приемот во формат
на кодек AAC, поставете го менито BT AAC на „OFF“.
Спарување на системов со уред
на BLUETOOTH
Спарување е операција каде што уредите
со BLUETOOTH се регистрираат еден со друг
однапред. Користете ја постапката подолу за да
го спарите системот со уредот со BLUETOOTH.
Откако операцијата со спарување е извршена,
истата не треба да се изврши повторно. Ако
спарувањето веќе е завршено, продолжете
со „Слушање музика преку BLUETOOTHповрзување“.
1 Поставете го уредот BLUETOOTH, што треба
да се поврзе, на еден метар од системот.
2 Притиснете BLUETOOTH FUNCTION  или
притиснете FUNCTION  на уредот додека
не се појави „BT AUDIO“ на екранот .
 Индикаторот на BLUETOOTH  бавно
трепка сино.
 Ако системот се поврзал автоматски со
уредот на BLUETOOTH порано, притиснете
BLUETOOTH  на уредот за да го откажете
поврзувањето, така што ќе се појави
„BT AUDIO“ на екранот .
3 Притиснете и задржете BLUETOOTH 
на уредот 2 секунди или подолго.
Индикаторот на BLUETOOTH  брзо трепка
сино и се појавува „PAIRING“ на екранот .
Системот е во режим на спарување.
4 Изведете ја операцијата спарување на уредот
BLUETOOTH и побарајте го системот со уредот
BLUETOOTH.
Кога барањето ќе заврши, може да се
појави список на откриени уреди на екранот
на уредот BLUETOOTH.
 Овој систем ќе се појави како
„SONY:CMT-BT60“ или „SONY:CMT-BT60B“.
Ако не се појави, повторете ја постапката
од чекорот 1.
 Кога воспоставувате врска со овој систем,
изберете го аудиопрофилот (A2DP, AVRCP)
на уредот BLUETOOTH.
 Ако уредот BLUETOOTH не поддржува AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile – Профил
за далечинска контрола на аудио/видео), не
може да изведувате репродукција или други
операции со системот.
 За детали за работата на уредот BLUETOOTH,
што треба да се поврзе, погледнете
во прирачникот за работа доставен
со уредот BLUETOOTH.
5
6
Изберете „SONY:CMT-BT60“ или
„SONY:CMT-BT60B“ на екранот
на уредот BLUETOOTH.
Ако се бара клуч за пристап на уредот
BLUETOOTH, внесете „0000“.
Работете со уредот BLUETOOTH и изведете
поврзување со BLUETOOTH.
Кога ќе заврши спарувањето и ќе се
воспостави правилно поврзување со уредот
на BLUETOOTH, екранот  се менува во
„BT AUDIO“ од „PAIRING“, а индикаторот
на BLUETOOTH  бавно трепка сино.
 Зависно од типот на уредот со BLUETOOTH,
поврзувањето може да започне автоматски
откако ќе заврши спарувањето.
Забелешки
Зависно од уредот, „Passkey“ може да се нарекува
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ или „Password“ итн.
Статусот на подготвеност за спарување на системот
се откажува по околу 5 минути. Ако спарувањето
е неуспешно, изведете ја постапката од чекор 1.
Ако сакате да спарите со неколку уреди со BLUETOOTH,
изведете ја постапката од чекор 1 до чекор 6 посебно
за секој уред со BLUETOOTH.
Совет
Може да изведете спарување или да се обидете да
остварите поврзување со BLUETOOTH со друг уред на
BLUETOOTH додека се остварува поврзување со еден уред
на BLUETOOTH. Кога успешно ќе се воспостави врска со
друг уред на BLUETOOTH, тековната врска се откажува.
Бришење на информациите
од регистрација на спарување
1
2
3
4
Притиснете BLUETOOTH FUNCTION 
на далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„BT AUDIO“ на екранот .
Кога системот е поврзан со уред
на BLUETOOTH, ќе се појави поставеното
име за поврзаниот уред на екранот  на
системот. Притиснете BLUETOOTH  на
уредот за да го откажете поврзувањето
со тој уред со BLUETOOTH, потоа ќе
се прикаже „BT AUDIO“.
Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито на поставки.
Притискајте /  за да изберете „DEL LINK“,
.
а потоа притиснете
Притискајте /  за да изберете „OK“,
.
а потоа притиснете
Се појавува „COMPLETE“ и ќе се избришат
сите информации за спарувањето.
Забелешка
Ако сте ги избришале сите информации за спарување, не
може да остварите поврзување со BLUETOOTH, освен ако
не се изведе спарувањето повторно. Мора да го внесете
клучот за пристап на уредот BLUETOOTH за повторно
поврзување со уред со BLUETOOTH.
Поврзување со еден допир (NFC)
NFC овозможува размена на податоци само со
допирање на уредот на посочената локација.
Компатибилни паметни телефони се оние што
се опремени со функцијата NFC (компатибилен
оперативен систем: Android верзија 2.3.3 или
понова, со исклучок на Android 3.x).
Проверете ја интернет-страницата подолу
за информации за компатибилни уреди
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Подготовка на вашиот паметен телефон
(Android)
Мора да се инсталира апликација согласна
со NFC на паметниот телефон. Ако не
е инсталирана, може да ја преземете
апликацијата „NFC Easy Connect“ од Google Play.
 Во некои земји и регион, не е можно да се
преземе апликацијата согласна со NFC.
 Оваа функција може да не е достапна за
некои паметни телефони, без да се преземе
„NFC Easy Connect“. Во тој случај, операциите
и спецификациите на паметниот телефон може
да се разликуваат од описот во ова упатство.
1 Пристапете до интернет-страницата дадена
подолу за да ја инсталирате апликацијата.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ако пристапувате користејќи
го дводимензионалниот код
Користете ја апликација за читање
дводимензионален код.
Остварување врска со паметниот телефон
со еден допир
Само допрете го паметниот телефон
до системот. Системот се вклучува автоматски
и се воспоставува спарување и BLUETOOTHповрзување.
1 Активирајте ја апликацијата
„NFC Easy Connect“ на паметниот телефон.
Проверете дали се појавува екранот
на апликацијата.
2 Допрете го паметниот телефон до уредот.
Допрете го паметниот телефон до
ознаката N  на уредот и одржувајте
го контактот додека телефонот не почне
да вибрира.
Завршете го поврзувањето со паметниот
телефон, следејќи ги упатствата на екранот.
Погледнете го упатството за корисникот
на паметниот телефон за делот користење
допир со паметниот телефон.
 За да ја исклучите воспоставената
врска, допрете го паметниот телефон
до ознаката N  на уредот.
 Кога ќе допрете паметен телефон согласен со
NFC до уредот, додека е поврзан друг уред на
BLUETOOTH со системот, тој уред ќе се исклучи,
а системот ќе се поврзе со паметниот телефон.
 Ако го допрете паметниот телефон, што
е поврзан со овој систем, со други слушалки
или звучник на BLUETOOTH, согласни со
NFC, паметниот телефон ќе се исклучи од
системот и ќе се поврзе со допрениот уред
на BLUETOOTH.
Слушање музика преку BLUETOOTHповрзување
Може да управувате со уредот BLUETOOTH
поврзувајќи го со системот преку AVRCP.
Проверете го следново пред да
репродуцирате музика:
 Дали е вклучена функцијата BLUETOOTH
на уредот BLUETOOTH.
 Дали е завршено спарувањето.
1 Притиснете BLUETOOTH FUNCTION  на
далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„BT AUDIO“ на екранот .
2 Воспоставете BLUETOOTH-поврзување
со уредот BLUETOOTH.
Кога ќе се воспостави врската, се појавува
„LINKED“ на екранот , а потоа се појавуваат
името на уредот BLUETOOTH и самиот уред.
Ако уредот на BLUETOOTH се поврзал
со системот порано, може да се поврзе
автоматски без посредство на корисникот.
3 Притиснете   за да започне
репродукцијата.
Зависно од уредот BLUETOOTH, можеби
ќе треба да притиснете   двапати.
Зависно од уредот BLUETOOTH, можеби
ќе треба однапред да го активирате
AV-софтверот на уредот BLUETOOTH.
4 Притиснете VOLUME +/  на далечинскиот
управувач или притиснете VOL +/ 
на уредот за да ја прилагодите јачината
на звукот.
Други операции
За
Направете го следното:
Пауза на
репродукцијата
Притиснете  *.
Запирање на
репродукцијата
Притиснете  .
Избор на папка
Притиснете
Избор на
датотека
Притиснете / .
+/ .
Наоѓање на место Задржете /  (или
во датотека
/  на главниот уред)
за време на репродукцијата
и отпуштете го копчето
во саканата точка.
* Зависно од уредот BLUETOOTH, можеби ќе треба
да притиснете   двапати.
Забелешка
Овие операции може да не се достапни за определени
BLUETOOTH-уреди. Освен тоа, самите операции може да
се разликуваат зависно од типот на уредот со BLUETOOTH.
Забелешка
Системот автоматски ќе влезе во режим на подготвеност
ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента
е прениско. Соодветно прилагодете ја јачината на звукот
на компонентата.
Поставување на функцијата
за автоматско влегување
во режимот на подготвеност
Со функција за автоматско влегување во
режимот на подготвеност, системот автоматски
влегува во режимот на подготвеност
ако 30 минути нема никаква операција или
излезен аудиосигнал. „AUTO: STBY“ се појавува
на екранот  за 2 минути пред системот да
влезе во режимот на подготвеност. Стандардно,
функцијата за автоматско влегување во режимот
за мирување е вклучена. Може да ја исклучите
оваа функција користејќи го менито за опции.
1 Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито на поставки.
2 Притискајте /  за да изберете
„AUTO:STBY“, а потоа притиснете
.
3 Притискајте /  за да изберете „ON“
или „OFF“, а потоа притиснете
.
Забелешки
Функцијата за автоматско влегување во режимот
на подготвеност е неважечка за функцијата бирање
станици (FM/AM/DAB), дури и кога ќе ја вклучите.
Системот може да не влезе автоматски во режимот
на подготвеност во следниве случаи:
 кога ќе се открие аудио сигнал;
 за време на репродукција на песни или аудио датотеки;
 додека работи тајмерот за заспивање или тајмерот
за репродукција.
Системот повторно го одбројува времето (30 минути)
пред да влезе во режимот на подготвеност, дури и кога
е вклучена функцијата за автоматско влегување во
режимот на подготвеност, кога е поврзан USB-уред или
кога е притиснато копче на далечинскиот управувач
или на уредот.
Поставување на режимот на
подготвеност на BLUETOOTH
Кога е вклучен режимот на подготвеност
на BLUETOOTH, системот влегува во режим
на чекање за BLUETOOTH-поврзување дури
и кога е исклучен. Ако системот прими наредба
за репродуцирање од поврзаниот уред
BLUETOOTH, тој се вклучува и репродуцира
музика. Режимот на подготвеност на BLUETOOTH
стандардно е исклучен.
1 Притиснете OPTIONS  за да се прикаже
менито на поставки.
2 Притискајте /  за да изберете „BT STBY“,
.
а потоа притиснете
3 Притискајте /  за да изберете „ON“ или
„OFF“, а потоа притиснете
.
4 Притиснете /  за да го исклучите
системот.
Кога „BT STBY“ е поставено на „ON“, системот
се вклучува и може да слушате музика
ако активирате BLUETOOTH на поврзаната
компонента.
За апликацијата „NFC Easy Connect“
Ова е бесплатна апликација што се користи
особено за Android. Побарајте на интернет
детални
информации за апликацијата „NFC Easy Connect“
и преземете ја.
 Во некои земји и регион, не е можно да
се преземе апликацијата согласна со NFC.
 до 8 знаци од името на услугата, до 128 знаци од DLS
(делот за динамичка ознака) и до 16 знаци од целата
ознака.
 се прикажува вредност помеѓу 0 и 100 што го означува
квалитетот на сигналот.
Користење на тајмерите
Системот нуди тајмер за заспивање и тајмер
за репродукција. Тајмерот за заспивање
е приоритетен пред тајмерот за репродукција.
Може да го поставите тајмерот користејќи
ги копчињата на далечинскиот управувач.
Поставување на тајмерот за заспивање
Системот се исклучува автоматски откако ќе
измине времето што е поставено на тајмерот
за заспивање.
Тајмерот за заспивање работи дури и кога
часовникот не е наместен.
1 Притискајте SLEEP  за да го поставите времето.
 Изберете „30MIN“ за да се исклучи системот
по 30 минути.
 За да го откажете тајмерот за заспивање,
изберете „OFF“.
Поставување на тајмерот
за репродукција
Може да слушате диск CD-DA или MP3 или
радио секој ден во претходно меморирано
време.
Проверете дали сте го наместиле часовникот
пред поставување на тајмерот.
1 Подгответе го изворот на звук, а потоа
притиснете VOLUME (или VOL) +/  за да ја
прилагодите јачината на звукот.
Достапните извори на звук се CD, USB и TUNER
(FM, AM или DAB)* FUNCTION.
За да започнете од одредена песна
на CD-дискот, аудиодатотека или
радиостаница, креирајте сопствена програма.
* FM или AM за CMT-BT60 или пак FM или DAB
за CMT-BT60B.
2
3
4
Притискајте BASS BOOST  за да изберете „ON“
или „OFF“.
5
Притиснете BASS +/  на далечинскиот
управувач за да го приспособите басот
или притиснете TREBLE +/  за да го
приспособите високиот тон.
Совет
Системот е опремен со функцијата DSEE за да се
репродуцира чист висок тон и покрај деградацијата
предизвикана од компресија.
Вообичаено, функцијата DSEE се активира автоматски кога
ќе го препознае изворот на звук, но може да не се активира
зависно од тековната функција.
Притиснете DISPLAY  додека се прикажува
поставеното име на поврзаниот BLUETOOTHуред на екранот . Адресата на BLUETOOTHуредот се покажува на два наврати на екранот
на системот за време од 8 секунди.
6
Откажување BLUETOOTH-врска
со уред BLUETOOTH
Притиснете BLUETOOTH  на уредот. „UNLINKED“
се појавува на екранот .
Зависно од типот на уредот со BLUETOOTH,
поврзувањето може да се откаже автоматски
кога ќе ја запрете репродукцијата.
Промена на приказот
За
Направете го следното:
Промена на
информациите
на екранот  *1
Притискајте DISPLAY  кога
системот е вклучен.
Приказ на
часовникот
Притискајте DISPLAY 
кога системот е исклучен. *2
Часовникот се појавува за околу
8 секунди.
1
2
3
4
Притиснете VOLUME   на далечинскиот
управувач или притиснете VOL –  на уредот
за да ја намалите јачината на звукот.
Поврзете дополнителна аудиокомпонента на
приклучокот за AUDIO IN  користејќи кабел
за поврзување аудио (не се доставува).
Притиснете AUDIO IN FUNCTION  на
далечинскиот управувач или притискајте
FUNCTION  на уредот додека не се појави
„AUDIO IN“ на екранот .
Започнете ја репродукцијата на поврзаната
компонента.
Прилагодете ја јачината на звукот на поврзаната
компонента за време на репродукцијата.
*2
7
Додека се репродуцира диск CD-DA/MP3, може
да гледате информациите опишани подолу.
Информациите не се појавуваат во режимот BLUETOOTH.
CD-DA-диск
 преостанатото време за репродукција на
песна за време на репродукцијата
 вкупно преостанато време на репродукција
MP3-диск
 име на песната или датотеката („ “)
 име на изведувачот („ “)
 име на албумот („ “)
Забелешки за информациите на екранот
Знаците што не можат да се прикажат се прикажуваат
како „_“.
Не се прикажува следново:
 преостанато или вкупно време за репродукција
на MP3-диск,
 преостанато време за репродукција на датотека со MP3.
Започнете од почеток од чекор 1.
Забелешки
Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција
е поставен на радиостаница, што сте ја поставиле со
автоматско скенирање (AUTO) или со рачно бирање
(MANUAL) и ако ја промените радиофреквенцијата
или појасот по поставувањето на тајмерот, ќе се смени
и поставката за радиостаница за тајмерот на репродукција.
Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција
е поставен на радиостаница избрана од меморирана
станица (мемориран број 1 до 20) и ако ја промените
фреквенцијата или појасот на радиостаницата по
поставување на тајмерот, поставката за радиостаница
за тајмерот нема да се смени. Бирањето радиостаница
за тајмерот е фиксно на станицата што ќе ја поставите.
Совет
Поставката на тајмерот за репродукција останува важечка
сè додека не се откаже рачно.
Решавање проблеми
Се прикажува и следново:
Поставување на засилувањето на басот
Прилагодување на басот и на високиот тон
Промена на поставката
Забелешки за информациите
на екранот DAB/DAB+
За проверување на адресата на поврзан
BLUETOOTH-уред
Употреба на аудиокомпоненти
по избор
Поставете го паметниот телефон да
ја овозможува функцијата NFC.
За детали, погледнете го упатството
за корисникот што се доставува
со паметниот телефон.
Следното не се прикажува правилно:
 поминатото време на MP3-датотека што е шифрирана
со VBR (различна стапка на битови).
 имињата на папките и датотеките што не се во
согласност со форматот за наставки ISO9660 ниво 1/
ниво 2 или Joliet.
Следното се прикажува:
 целосното време за репродукција на CD-DA диск (освен
кога е избран режимот PGM и плеерот не работи)
 преостанатото време за репродукција на песна
на CD-DA диск
 преостанатото време на репродукција за диск CD-DA
(само кога е избран режимот за нормална репродукција
за време на репродукцијата)
 информации за ознаките ID3 за MP3-датотеки. Кога се
користат ознаки ID3 верзија 1 и верзија 2 за една иста
MP3-датотека, приказот на информациите за ознаката
ID3 верзија 2 имаат предност.
 до 64 знаци за ознаката ID3, кога дозволените знаци
се големи букви (од A до Z), броеви (од 0 до 9)
и симболи (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Прилагодување на звукот
*1
2
Притиснете VOLUME +/  на далечинскиот
управувач или притиснете VOL +/ 
на уредот за да ја прилагодите јачината
на звукот.
5
Притиснете TIMER MENU .
Притискајте /  за да изберете „PLAY SET“,
.
а потоа притиснете
Почетното време трепка на екранот.
Поставете го времето за почеток на
операцијата.
Притискајте /  за да го поставите часот,
а потоа притиснете .
Светка индикаторот за минути. Користете
ја постапката погоре за да ги поставите
минутите.
Кога ќе се постави почетното време, системот
преминува на поставување на крајното
време.
Користете ја истата постапка како во чекор
4 за да го поставите времето за прекин
на операцијата.
Ако на екранот свети „TIME NG“
Времињата за почеток и крај се поставени
на истото време. Променете го времето
за крај.
Изберете го изворот на звук.
Притискајте /  додека не се
појави саканиот извор на звук, а потоа
притиснете .
За достапните извори на звук, погледнете
во чекор 1.
Откако ќе заврши изборот на извор на звук,
се појавува потврдниот екран за тајмер на
репродукција.
Притиснете /  за да го исклучите
системот.
 Кога ќе се постави тајмерот за репродукција,
системот автоматски се вклучува околу
15 секунди (за FM, AM или DAB) или околу
90 секунди (за диск CD-DA или USB-уред)
пред меморираното време.
 Ако системот е вклучен во меморираното
време, тајмерот за репродукција не работи.
Внимавајте да не ракувате со системот
додека не се вклучи и не започне
репродукција со тајмерот.
Проверка на поставувањето
1
2
Притиснете TIMER MENU .
3
Притискајте /  за да изберете „PLAY SEL“,
.
а потоа притиснете
Поставката на тајмерот се појавува на
екранот.
Притискајте /  за да изберете „SELECT“,
.
а потоа притиснете
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка како за „Проверка
на поставувањето“ додека не се појави „OFF“
во чекор 3, а потоа притиснете .
1
Проверете дали кабелот за напојување
е добро поврзан.
2
Пронајдете го проблемот во списокот подолу
и направете ја наведената поправка.
Контактирајте со најблискиот продавач
на Sony ако проблемот опстојува.
Ако индикаторот STANDBY трепка
Веднаш извлечете го кабелот за напојување
и проверете ја следната ставка.
 Дали нешто ги блокира отворите за
вентилација на системот?
Откако индикаторот STANDBY  ќе престане
да трепка, повторно приклучете го кабелот
за напојување и вклучете го системот.
Контактирајте со најблискиот продавач
на Sony ако проблемот опстојува.
Општо
Системот не се вклучува.
 Дали кабелот за напојување е правилно
поврзан?
Системот неочекувано влезе во режимот
на подготвеност.
 Ова не е дефект. Системот автоматски влегува
во режимот на подготвеност ако во текот на
30 минути немало операција или излезен
аудиосигнал. Погледнете во „Поставување
на функцијата за автоматско влегување во
режимот на подготвеност“.
Поставувањето на часовникот или
операцијата на тајмерот за репродукција
се откажани неочекувано.
 Ако помине околу една минута без
операција, поставувањето на часовникот или
поставувањето на тајмерот за репродукција
се откажуваат автоматски. Изведете ја
операцијата повторно од почетокот.
Нема звук.
 Притиснете VOLUME +  за да ја зголемите
јачината на звукот.
 Проверете дали дополнителните
аудиокомпоненти се поврзани правилно
и поставете ја функцијата на AUDIO IN.
 Одредената станица можеби привремено
престанала да емитува.
Остар шум или бучава.
 Поместете го системот подалеку од извори
на шум.
 Поврзете го системот во друг ѕиден штекер.
 Се препорачува користење приклучник
за наизменична струја со филтер за звук
(не се доставува).
Далечинскиот управувач не работи.
 Отстранете ги сите пречки помеѓу
далечинскиот управувач и сензорот
за далечинскиот управувач  на главниот
уред и наместете го главниот уред подалеку
од флуоросцентни светла.
 Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за далечински управувач
на системот .
 Поместете го далечинскиот управувач
поблиску до системот.
CD-DA/MP3-диск
Системот не го исфрла дискот и „LOCKED“
се појавува на екранот .
 Консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony или со локалниот овластен сервис
за Sony.
Не може да се вметне дискот.
 Проверете дали системот е вклучен.
 Не вметнувајте диск во отворот за диск додека
не се појави „NO DISC“ на екранот .
Дискот или датотеката не се репродуцира.
 Дискот не е завршен (диск CD-R или CD-RW
на којшто може да се додаваат податоци).
Звукот прескокнува или дискот не се
репродуцира.
 Избришете го дискот и повторно ставете го.
 Поставете го системот на локација што
е подалеку од вибрации (на пример,
врз стабилен држач).
Репродукцијата не започнува од првата
песна.
 Вратете се во режимот за нормална
репродукција притискајќи PLAY MODE 
додека не исчезнат „PGM“ и „SHUF“
од екранот .
Почетокот на репродукцијата трае
подолго од обично.
Истовремено може да се слушнат неколку
радиостаници.
 Следните дискови можат да го
зголемат времето потребно за почеток
на репродукцијата:
 диск снимен со комплицирана структура
на дрво.
 диск снимен во формат на повеќе сесии.
 диск со многу папки.
 Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием, а потоа
поставете ја антената повторно.
 Соберете ги каблите за антена, на пример,
со комерцијални спојници за кабли
и прилагодете ја должината на каблите.
USB-уред
Радиостаницата DAB/DAB+ не се прима
правилно.
 Ако поврзете USB-уред кој не е поддржан,
може да настанат следниве проблеми.
Проверете ги информациите на интернетстраниците за компатибилни USB-уреди со
наведени URL-адреси под „Репродукција
на датотека на USB-уред“.
 USB-уредот не се препознава.
 Имињата на датотеките или папките
не се прикажуваат на овој систем.
 Репродукцијата не е можна.
 Звукот прескокнува.
 Има шум.
 Се слуша изобличен звук.
 Проверете ги сите поврзувања на антената,
а потоа изведете ја постапката на автоматско
скенирање DAB (погледнете во „Рачно
изведување на автоматското скенирање
на DAB (само за CMT-BT60B)“).
 Можеби тековната услуга DAB/DAB+ не е
достапна. Притиснете TUNE +/  за да
изберете друга услуга.
 Ако сте се преселиле во друга област, можно
е некои услуги/фреквенции да се промениле
и нема да може да ги изберете вообичаените
преноси. Изведете ја постапката на автоматско
скенирање DAB за повторно да ја регистрирате
содржината на преносите. (Изведувањето
на оваа постапка ги брише сите претходно
поставени станици.)
Нема звук.
Преносот DAB/DAB+ е прекинат.
 USB-уредот не е поврзан правилно.
Исклучете го системот, а потоа повторно
поврзете го USB-уредот.
 Проверете ја локацијата на системот или
наместете ја ориентацијата на антената
за да се зголеми означената вредност на
квалитетот на сигналот. За понатамошни
детали за квалитетот на сигналот погледнете
во „Промена на екранот“.
Дали користите поддржан USB-уред?
Има шум, прескокнување или
изобличен звук.
 Поврзан е неподдржан USB-уред. Поврзете
поддржан USB-уред.
 Исклучете го системот, а потоа повторно
поврзете го USB-уредот.
 Самите музички податоци содржат шум или
звукот е изобличен. Веројатно шумот бил
внесен кога се создавале музичките податоци
заради условите на компјутерот. Во тој случај,
избришете ја датотеката и повторно испратете
ги музичките податоци.
 Бит-стапката што се користела за кодирање
на аудиодатотеките е ниска. Испратете
датотеки кодирани со повисоки бит-стапки
до USB-уредот.
„READING“ се прикажува подолго време
или потребно е долго време пред да
започне репродукцијата.
 Процесот на читање може да трае долго време
во следниве случаи.
 Постојат многу папки или датотеки
на USB-уредот.
 Структурата на датотеките е премногу
сложена.
 Нема доволно простор во меморијата.
 Внатрешната меморија е фрагментирана.
Ресетирање на системот
на фабрички поставки
Ресетирајте го системот на фабричките поставки
ако не работи правилно.
Користете ги копчињата на главниот уред
за да го ресетирате системот на стандардните
фабрички поставки.
1 Исклучете го кабелот за напојување
и потврдете дека индикаторот STANDBY 
не е запален. Потоа повторно приклучете го
кабелот за напојување и вклучете го системот.
2 Притиснете и задржете   и / 
на главниот уред додека на екранот не
се појави „RESET“.
Сите поставки што ги конфигурирал
корисникот, како меморираните
радиостаници, тајмерот и часовникот
ќе се избришат.
Ако проблемот опстои откако ќе направите
сѐ што е наведено погоре, консултирајте
со најблискиот продавач на Sony.
Пораки
Погрешен приказ
 Испратете ги музичките податоци до USBуредот одново, бидејќи податоците што
складирани во него веројатно се оштетени.
 Кодовите на знаци што системот може да
ги прикаже се следните:
 Големи букви (A до Z).
 Броеви (0 до 9).
 Симболи (< > * +, [ ] @ \ _).
Другите знаци се појавуваат како „_“.
USB-уредот не се препознава.
 Исклучете го системот и повторно поврзете
го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
 Проверете ги информациите на интернетстраниците за компатибилни USB-уреди со
наведени URL-адреси под „Репродукција
на датотека на USB-уред“.
 USB-уредот не работи правилно. Погледнете
во упатството за употреба доставено со
USB-уредот околу тоа како да се справите
со овој проблем.
Репродукцијата не започнува.
 Исклучете го системот и повторно поврзете
го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
 Проверете ги информациите на интернетстраниците за компатибилни USB-уреди со
наведени URL-адреси под „Репродукција
на датотека на USB-уред“.
Репродукцијата не започнува
од првата песна.
 Поставете го режимот за репродукција
во режим за нормална репродукција.
USB-уредот не може да се полни.
 Проверете дали USB-уредот е безбедно
поврзан.
 Не може да се изврши полнење кога системот
е исклучен.
 Системот може да не го поддржува
USB-уредот. Проверете ги информациите
на интернет-страниците за компатибилните
USB-уреди.
Приемник
Има остар шум или бучава или не
се примаат станици. (Ако на екранот
трепка „ST“.)
 Поврзете ја антената правилно.
 Најдете локација и ориентација што
обезбедуваат добар прием, а потоа поставете
ја антената повторно.
 Држете ги антените подалеку од кабелот
за напојување за да избегнете ловење шум.
 Исклучете ја електричната опрема во близина.
CANNOT PLAY: Системот не може да
репродуцира аудиодатотеки поради
неподдржан формат на датотека или поради
ограничување на репродуцирањето.
CAN’T PLAY: Сте вметнале диск што не може
да се репродуцира на системот, како што
се дисковите CD-ROM и DVD.
COMPLETE: Операцијата на меморираната
станица заврши нормално.
DATA ERROR: Се обидовте да репродуцирате
датотека што не може да се репродуцира.
ERROR: Работевте со системот за време на
иницијализацијата. Почекајте додека таа
заврши.
FULL: Се обидовте да програмирате повеќе
од 25 песни или датотеки.
LOCKED: Отворот за диск е заклучен и не
можете да го извадите дискот. Контактирајте
го најблискиот продавач на Sony.
NO DEVICE: Не е поврзан USB-уред или
поврзаниот USB-уред е отстранет.
NO DISC: Во плеерот нема диск или сте
наместиле диск што не може да се
репродуцира.
NO MEMORY: Медиумот за меморија не
е вметнат во USB-уредот или системот
не го идентификува.
NO STEP: Избришани се сите програмирани
песни.
NO SUPPORT: Системот не го поддржува
поврзаниот USB-уред.
NO TRACK: На USB-уредот или на дискот нема
датотеки што може да се репродуцираат.
NOT USED: Притиснавте копче што не може
да се репродуцира.
OVER CURRENT: Отстранете го USB-уредот од
приклучокот и исклучете го системот, а потоа
повторно вклучете го.
PUSH STOP: Притиснавте на PLAY MODE 
за време на репродукција во функцијата
CD или USB.
READING: Системот ги чита информациите
на дискот или на USB-уредот. Некои копчиња
не работат за време на читањето.
TIME NG: Времињата за почеток и крај
на тајмерот за репродукција се исти.
Мерки за претпазливост
Дискови што овој систем МОЖЕ
да ги репродуцира
 CD-DA аудио-дискови
 CD-R/CD-RW (аудиоподатоци на CD-DA песни
и MP3-датотеки)
Не користете празен диск CD-R/CD-RW. Тоа
може да предизвика негово оштетување.
Дискови што овој систем НЕ МОЖЕ
да ги репродуцира
 CD-ROM
 Дискови од 8 cm
 CD-R/CD-RW освен оние снимени во музички
CD-формат или MP3-формат во согласност
со ISO9660 ниво 1/ниво 2, Joliet
 CD-R/CD-RW снимен во формат на повеќе
сесии, а не во затворена сесија
 CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање,
CD-R/CD-RW што имаат гребнатинки или
се валкани или CD-R/CD-RW снимени со
некомпатибилен уред за снимање
 CD-R/CD-RW што е неправилно завршен
 Дискови што содржат датотеки што не
се MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) датотеки
 Дискови со нестандарден облик (на пример
срце, квадрат, ѕвезда)
 Дискови на коишто е залепена леплива лента,
хартија или лепенка
 Изнајмени или користени дискови со пломби
каде што лепилото излегува околу пломбата
 Дискови со печатени ознаки направени
со мастило лепливо на допир
Забелешки за дисковите CD-DA
 Пред репродуцирање, избришете го дискот
со крпа за чистење од центарот кон рабовите.
 Не чистете ги дисковите со растворувачи како
што се бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење или
антистатичен спреј наменет за винилни плочи.
 Не изложувајте ги дисковите на директна
сончева светлина или на топлотни извори
како што се каналите за топол воздух или
не оставајте го во автомобил паркиран
на директна сончева светлина.
Безбедност
 Целосно отстранете го кабелот на напојување
(главен вод) од ѕидниот штекер (главен вод)
ако нема да го користите подолг временски
период. Кога го исклучувате системот од
напојување, секогаш држете го приклучокот.
Никогаш не извлекувајте го кабелот.
 Ако во системот влезе цврст објект
или течност, исклучете го и повикајте
квалификувано лице да го провери пред
да го користите повторно.
 Кабелот за напојување за наизменична
струја може да се замени само во
квалификуван сервис.
Поставување
 Не поставувајте го системот во накосена
положба или на локации што се екстремно
жешки, ладни, прашливи или влажни или
немаат соодветна вентилација или се предмет
на вибрации, директна сончева светлина или
јака светлина.
 Внимавајте кога го поставувате системот
на површини кои се посебно обработени
(на пример, со восок, масло, средство за
полирање) бидејќи може да се предизвикаат
дамки или обезбојување на површината.
 Ако системот се внесува директно од ладна
во топла локација или се поставува во многу
влажна соба, влагата може да кондензира на
леќите во CD-плеерот и да предизвика дефект
на системот. Во тој случај, отстранете го дискот
и оставете го системот вклучен околу еден час
сè додека не испари влагата.
Акумулирање топлина
 Затоплувањето на уредот за време на работата
е нормално и не е причина за загрижување.
 Не допирајте ја кутијата ако е користена
постојано со голема јачина на звукот затоа
што кутијата може да биде жешка.
 Не блокирајте ги отворите за вентилација.
Систем на звучници
Овој систем на звучници не е магнетно
заштитен и сликата на блиските телевизори
може да се искриви под влијание на магнетното
поле. Во тој случај, исклучете го телевизорот,
почекајте од 15 до 30 минути и вклучете го пак.
Чистење на куќиштето
Чистете го овој систем со мека крпа делумно
натопена со слаб раствор на детергент.
Не користете каков било вид абразивни
перничиња, прашок за чистење или
растворувачи, како на пример, разредувачи,
бензин или алкохол.
Безжична технологија
BLUETOOTH
Безжичната технологија BLUETOOTH е безжична
технологија со краток опсег што поврзува
дигитални уреди, како персонални компјутери
и дигитални фотоапарати. Користејќи ја
безжичната технологија Bluetooth, може
да работите со уредите во опсег од околу
10 метри.
Безжичната технологија BLUETOOTH обично
се користи помеѓу два уреда, но и еден уред
може да се поврзе со повеќе уреди.
Не ви требаат жици за да се поврзете, како
кај USB-поврзувањето, а не треба ниту да ги
поставите уредите свртени еден кон друг,
како кај безжичната инфрацрвена технологија.
Технологијата може да ја користите со еден
уред BLUETOOTH во торбата или во џебот.
Безжичната технологија BLUETOOTH е глобален
стандард што е поддржан од илјадници
компании. Овие компании произведуваат
производи што го исполнуваат глобалниот
стандард.
Поддржана верзија и профили
на BLUETOOTH
Профил се однесува на стандарден збир
способности за различни способности на
производите со BLUETOOTH. Овој систем
ги поддржува следната верзија и профили
на BLUETOOTH.
Поддржана верзија на BLUETOOTH:
 BLUETOOTH, стандардна верзија 3.0
Поддржани профили на BLUETOOTH:
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile –
Профил за напредна дистрибуција
на аудио)
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile –
Профил за далечинска контрола
на аудио/видео)
Забелешки
За да користите уред со BLUETOOTH поврзан со системот,
тој мора да го поддржува истиот профил како и системот.
Забележете дека функциите на уредот со BLUETOOTH може
да се разликуваат во зависност од спецификациите на
уредот, дури и ако го има истиот профил како и системот.
Споредено со аудиорепродукцијата на предавателот,
репродукцијата на системот е малку одложена поради
својствата на безжичната технологија BLUETOOTH.
Спецификации
Дел на засилувачот
Излезна моќност (номинално): 16 вати + 16 вати (8 оми на 1 kHz,
1 % THD)
Постојана RMS-излезна моќност (референца): 20 вати + 20 вати
(8 оми на 1 kHz, 10 % THD)
Влез/Излези
AUDIO IN (мини стереоприклучок): Чувствителност 700 mV,
импеданса 47 килооми
USB:
Поддржана бит-стапка: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps –320 kbps
Одмерени фреквенции: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Приклучок за USB: Тип A, 5 V DC 2,1 A
Дел за CD-DA/MP3-плеер
Систем: Компактен диск и дигитален аудиосистем
Својства на ласерската диода
Времетраење на емисија: Продолжено
Излез за ласер*: Помалку од 44,6 μW
* Овој излез е мерка за вредност на растојание од 200 мм
од површината на леќата на објективот на Оптичкиот блок
за прибирање со отвор од 7 мм.
Фреквентен одзив: 20 Hz – 20 kHz
Сооднос на сигнал наспроти шум: Повеќе од 90 dB
Динамички опсег: Повеќе од 90 dB
Дел за приемникот
Дел за AM-приемникот (само за CMT-BT60):
Опсег на пребарување:
За моделите наменети за Европа:
531 kHz – 1 602 kHz (со интервал на пребарување од 9 kHz)
Азиски модели:
531 kHz – 1 602 kHz (со интервал на пребарување од 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (со интервал на пребарување од 10 kHz)
Други модели:
531 kHz – 1 710 kHz (со интервал на пребарување од 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (со интервал на пребарување од 10 kHz)
Антена: АM-врзувачка антена
Непосредна фреквенција: 400 kHz
Дел на FM-приемник:
Приемник за стерео FM, суперхетеродин FM
Антена: Антена за FM
Опсег на пребарување: 87,5 MHz – 108,0 MHz (во чекори од 50 kHz)
Дел за приемникот DAB/DAB+ (само за CMT-BT60B):
Приемник за стерео FM, суперхетеродин DAB/FM
Појас на фреквенција*
Појас-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* За детали, погледнете во „Табела на фреквенции
на DAB/DAB+“ долу.
Антена: Антена за DAB/FM
Услугите DAB/DAB+ се достапни само во земји/региони
што поддржуваат услуги DAB/DAB+.
Табела на фреквенции на DAB/DAB+ (Појас-III)
Фреквенција
Ознака
Фреквенција
Ознака
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
Ефикасен опсег за комуникација
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
Уредите со BLUETOOTH треба да се користат на
околу 10 метри (непречено растојание) еден од
друг. Ефективниот опсег за комуникација може
да стане пократок под следните услови.
 Кога некоја личност, метален објект, ѕид
или друга пречка се наоѓа помеѓу уредите
со поврзување преку BLUETOOTH
 Локации каде што е инсталиран
безжичен LAN
 Околу микробранови печки што се користат
 Локации каде што може да се појават други
електромагнетни бранови
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Ефекти на другите уреди
Уредите со BLUETOOTH и безжичен LAN
(IEEE 802.11b/g) го користат истиот фреквентен
појас (2,4 GHz). Кога го користите уредот
со BLUETOOTH во близина на уред што ја има
способноста за безжичен LAN, може да се појави
електромагнетна пречка. Ова може да даде
послаби стапки на пренос на податоци, шум
и неможност за поврзување. Ако ова се случи,
пробајте да го решите проблемот на следните
начини:
 Обидете се да го поврзете системот
и мобилниот уред со BLUETOOTH или
уредот со BLUETOOTH кога се наоѓате
на барем 10 метри од опремата
со безжичен LAN.
 Исклучете го напојувањето на опремата
за безжичен LAN кога го користите уредот
со BLUETOOTH на растојание од 10 метри
Ефекти врз другите уреди
Емитувањето радиобранови од системот може
да предизвика пречки во работата на некои
медицински уреди. Бидејќи пречката може
да предизвика дефект, секогаш исклучете го
напојувањето на системот, мобилниот телефон
со BLUETOOTH и уредот со BLUETOOTH на
следните локации:
 Во болница, воз, авион, бензинска пумпа
и други места каде може да се присутни
запаливи гасови
 Во близина на автоматски врати или
аларми за пожар
Забелешки
Системот поддржува функции за безбедност што се
во согласност со спецификациите на BLUETOOTH како
средство за осигурување на безбедноста при користење на
технологијата BLUETOOTH. Сепак, оваа безбедност може да
не е доволна во зависност од поставките и други фактори.
Затоа секогаш бидете внимателни кога комуницирате
користејќи ја технологијата BLUETOOTH.
Sony не е одговорен на ниту еден начин за штетите
или за другите загуби што настанале како резултат на
протекување информации за време на комуникација
со користење на технологијата BLUETOOTH.
Комуникацијата преку BLUETOOTH не се гарантирана
за сите уреди со BLUETOOTH што го имаат истиот профил
како системот.
Уредите со BLUETOOTH што се поврзани со системот мора
да се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH
што ги пропишува BLUETOOTH SIG, Inc. и мора да се
потврди дека се соодветни. Сепак, дури и кога уредот
е во согласност со спецификациите на BLUETOOTH,
може да постојат случаи каде што карактеристиките
или спецификациите на уредот со BLUETOOTH го прават
поврзувањето невозможно или може да резултира
со други начини на контрола, приказ или ракување.
Може да се појави шум или аудиото може да е исечено
во зависност од уредот со BLUETOOTH, што е поврзан со
системот, од средината за комуникација или од условите
на опкружувањето.
* На овој систем фреквенциите се прикажуваат со две
децимални места.
Дел за BLUETOOTH
Систем за комуникација:
BLUETOOTH, стандардна верзија 3.0
Излез:
BLUETOOTH, стандардна класа за напојување 2
Максимален опсег за комуникација:
Видна линија приближно 10 m*1
Фреквентен опсег:
Појас од 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS
Компатибилни BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Профил за напредна
дистрибуција на аудио)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Профил
за далечинска контрола на аудио/видео)
Поддржан кодек:
SCMS-T
Пропусен опсег на пренос:
20 Hz – 20 000 Hz (со одмерни 44,1 kHz)
*1
Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од
фактори како пречки помеѓу уредите, магнетно поле околу
микробранова печка, статичен електрицитет, чувствителност
на приемот, перформансите на антената, оперативниот
систем, софтверска апликација итн.
*2
Стандардните профили за BLUETOOTH ја покажуваат целта
на комуникацијата преку BLUETOOTH помеѓу уредите.
Дел за звучниците
Звучник со полн опсег
Пасивна радијација
Проценети пречки: 8 оми
Општо
Побарувања за напојување:
За моделите наменети за Латинска Америка:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Други модели:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Потрошувачка на енергија: 29 вати
Димензии (Ш/В/Д):
Приближно 481 mm × 202 mm × 86 mm (со испакнатите
делови)
Тежина: Приближно 3,0 kg
Доставена дополнителна опрема: Далечински управувач
(RM-AMU171) (1), батерии R6 (големина AA) (2), кабел
за напојување (1), FM/AM-антена (1) (само за CMT-BT60),
DAB/FM-антена (1) (само за CMT-BT60B)
Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без претходно
известување.
Потрошувачка на енергија при мирување: 0,5 W
Download PDF