Sony | CMT-GS10 | Sony CMT-GS10 Упатства за употреба

2-899-568-13(1)
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 47 227236
О
К
Битола
++389 34 211804
Р
++389 46 261281
Мини HI-FI
систем
++389 2 3081700
Е
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
П
Р
И
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
Упатство за работа
CMT-GS10
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
© 2008 Sony Corporation
http://www.sony.net/
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
Овој симбол на батериите и на нивното пакување
укажува дека батериите не треба да се третираат
како обичен отпад. Со прафилно исфрлање на
батериите, ќе помогнете во спречувањето на
појава на потенцијално негативни последици на
животната средина и човечкото здравје кои во
спротивно може да се загрози поради
неправилното исфрлање на батериите.Со
рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во
заштитата на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на
податоците за кои е потребна перманентна
конекција со вградената батерија, оваа батерија
треба да се замени само од квалификуван
персонал. За да се уверите дека батериите ќе
бидат правилно третирани, предадете го овој
производ кога ќе биде скоро потрошен на
колективен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето
за тоа како да ги извадите батериите од
производот. Предадете ги потрошените батерии
на колективен центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за
рециклирањето на батериите, контактирајте ги
локалните комунални служби, локалниот центар
за рециклирање или продавницата од каде сте го
купиле апаратот.
Мизички дискови со заштитени
авторски права
Овој производ е дизајниран за репродукција на дискови
кои ги задоволуваат Compact Disc (CD) стандардите.
Неодамна, различни музички дискови се снимаат со
посебна заштита за да се спречи пиратеријата.
Внимавајте дека покрај овие дискови на пазарот можат
да се најдат и CD-а кои не ги задоволуваат овие
стандарди, и системот можеби нема да ги
репродуцира.
MPEG Layer-3 aудио технологијата и патентите
се лиценцирани од Fraunhofer IIS and Thomson.
За намалување на опасноста од
појава , на пожар и електричен удар,
не го изложувајте уредот на дожд
или влага.
Не ги покривајте отворите за вентилација со
весници, облека, завеси и сл. Не поставувајте
свеќи врз апаратот. За спречување на опасности,
пожар или електричен удар, не поставувајте садови
со вода како вазни врз апаратот.
Поставете го системот на место каде приклучокот
за напојување ќе биде лесно достапен, и ќе може
веднаш да се исклучи во случај на опасност.
Не го поставувајте уредот на затворено
место, како полица за книги и сл.
Батериите во далечинското или во самиот уред
не смеат да се изложуваат на директна сончева
светлина, оган и сл.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ може да предизвика опасност за
очите.
Овој уред е ласерски производ од
класа 1. Ознаката е поставена на
задниот надворешен дел.
2
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
К
DualDisc е двостран диск кај кој од едната страна има
DVD снимен материјал, а од другата страна има
аудио материјал. Сепак, бидејќи страната на
аудио материјалот не ги задоволува стандардите
за Компакт диск (CD) репродукцијата на овој уред
не се гарантира.
О
Забелешки за DualDisc
MK
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
Р
Отпад на батерии
(апликативно во Европската
Унија и државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Производител е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan. Овластени претставници за
EMC и безбе-дност на производот е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
За било каков сервис или во врска со гаранцијата Ве
молиме да се обратите на следниве адреси.
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
И
М
Е
Овој симбол на апаратот Ви укажува дека апаратот
не треба да го третирате како обичниот
домашен отпад. Наместо тоа тој треба да се однесе
во најблискиот собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, Вие помагате да
се спречат негативните последици за околината и
човечкото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој продукт.
Рециклирањето на составните материјали помага во
зачувувањето на природата. За подетални
информации околу рециклирањето, контактирајте
ја локалната канцеларија, сервисот за комунална
хигиена или продавницата каде што сте го купиле
производот.
Забелешка за купувачите од земјите кои ги
спроведуваат EU правила.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
П
Р
Исфрлување на стара
електрична и електронска
опрема (Применливо во
Европската унија и други земји
со посебни собирни центри)
Започнување со употреба
Правилно спојување на системот
FM антена
(Поставете ја хоризонтално.)
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Звучници
AM антена
Селектор на напон
О
К
MK
Ставете го
само делот без
изолација.
(Црвен/+)
За моделите со селектор за напон,
поставете го VOLTAGE SELECTOR
според локалниот напон на
електричната мрежа.
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
ЛЕВ ЗВУЧНИК
(Црн/-)
И
М
Е
Р
ДЕСЕН ЗВУЧНИК
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
xxxxxxxxxxxx
Купувач
Адреса-Телефон:
П
Р
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Кон ел. контакт
Напојување
Приклучете го кабелот за
напојување во електричен контакт.
Ако приклучокот не одговара на
контактот, ставете адаптер.
Потпирачи на звучниците
Прикачете ги испорачаните потпирачи
на долниот дел на звучниците за да се
спречи лизгање.
Предни звучници:
4 потпирачи за секој звучник
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
Сериски Бр. 1234567890
3
Основни операции
Пред употреба на системот
Лизгајќи извадете го капакот на батериите
, и ставете две
R6 (големина АА) батерии (испорачани), внимавајќи на
поларитетот (прикажано на сликата).
Забелешки за користење на далечинското
•
При нормална употреба, батериите треба да траат околу 6 месеци.
•
Не мешајте стари со нови батерии или различни типови на
батерии.
•
Ако не го користите далечинското подолго време, извадете ги
батериите за да спречите истекување и корозија.
•
Батериите и уредот не треба да се изложуваат на прекумерна
топлина или оган.
* Освен моделите во Англија
Дотерување на часовникот
1. Вклучете го уредот.
(вклучување/неактивен режим)
за вклучување
2. Изберете режим за дотерување на времето.
Притиснете CLOCK/TIMER SET
. Индикаторот за часови трепка.
Ако "PLAY SET" трепка, притискајте
последователно
за избор на "CLOCK", а потоа притиснете ENTER
.
3. Дотерајте го времето.
Притискајте
последователно за да го дотерате
часот, а потоа притиснете ENTER
. Индикаторот за минути
трепка. Употребете ја истата процедура за да ги дотерате минутите.
Забелешка
Дотерувањата за времето се губат кога ќе го исклучите кабелот за
напојување од струја или има прекин на електричната енергија.
За прикажување на часовникот, кога системот е исклучен, притиснете
DISPLAY
Ова упатство, во главно ги опишува операциите за ракување
со далечинскиот уред, но некои од тие операции можат да
се употребат со копчињата на самиот уред ако имаат исти
или слични имиња.
4
Главна единица
Засилувач
Употреба на далечинскиот управувач
Притиснете
на уредот.
Технички карактеристики
. Часовникот се прикажува околу 8 секунди.
DIN излезна моќност: 45+45W
(6 оми на 1 kHz, DIN)
RMS излезна моќност (референтна):
50+50W
(6 оми на 1 kHz, 10% THD)
Музичка излезна моќност: 75+75W
(6 оми на 1 kHz, 10% THD)
Влезови:
AUDIO IN (стерео мини
приклучок): осетливост 775 mV
импенданса 22 килооми
Излези:
PHONES (слушалки): прима
слушалки од 8 оми или повеќе
ЗВУЧНИК: импенданса од 6 оми.
CD плеер
Систем: Компактен дигитален диск и
аудио систем
Полупроводнички ласер
Излез: помалку од 44,6 μW (мерено на
растојание од 200mm од леќата со 7mm
апертура).
Емитување: Континуирано
Фреквенција: 20 Hz - 20 kHz
Однос сигнал-шум: Повеќе од 90 dB
Динамичен опсег: Повеќе од 90 dB
Тјунер
FM стерео, FM/AM суперхетеродински
тјунер
Антена: FM жичана, АМ рам-антена
FM тјунер:
Опсег на фреквенција:
87,5 - 108,0 MHz (50 kHz чекор)
Меѓуфреквенција: 10,7 MHz
AM тјунер:
Опсег на фреквенција:
531 - 1 602 kHz (9 kHz чекор)
Меѓуфреквенција: 450 kHz
Звучници
Систем: комплетно подрачје, 12cm, конусен
Импеданса: 6 оми
Димензии (ш/в/д): Околу 160 х 246 х 211 mm
Маса: Околу 1,9 кг. / звучник
Општо
Напојување230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка: 100W
Димензии (ш/в/д) (без звучници):
Приближ. 170 × 246 × 307.5 mm
Маса (без звучници):
околу 4 кг.
Испорачани додатоци: Далечински
управувач (1), Батерии R6 (големина AA)
(2), AM антена (1), FM жичана антена (1)
Дизајнот и техничките карактеристики
можат да се сменат без никаква најава.
y Заштеда на енергија: 0.5 W
y Не се употребувани халогенирани
успорувачи на оган во печатените
плочки.
y Не се употребувани халогенирани
успорувачи на оган во куќиштето.
Претазливост
Дискови што системот МОЖЕ да
репродуцира
y Аудио CD
y CD-R/CD-RW (аудио/MP3 фајлови)
Дискови што системот НЕ МОЖЕ
да ги репродуцира
y CD-ROM
y CD-R/CD-RW различни од овие што
се снимени во музички CD формат
или MP3 формат во согласност со
ISO9660 Level1/Level 2, Joliet или
мултисекциски
y CD-R/CD-RW снимени во
мултисекциски кои не завшуваат со
“closing the session”
y CD-R/CD-RW снимени со слаб
квалитет, CD-R/CD-RW кои се
изгребани или се нечисти или CDR/CD- RW снимени со
некомпатабилен уред за снимање
y CD-R/CD-RW кој не е правилно
финализиран
y Дискови кои содржат фајлови
различни од MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3) фајлови
y Дискови со нестандардни форми (на
пр. срце, квадрат, ѕвезда)
y Дискови кои имаат закачена леплива
трака, хартија или налепница
y Изнајмени или употребени дискови
кои се запечатени каде што лепакот
се излеал
y Дискови кои имаат испечатени
етикети со мастило кое остава трага
кога ќе го допрете
Забелешки за дисковите
y Пред да го пуштите, избришете го
дискот со чиста ткаенина бришејќи
го од центар кон рабовите.
y Немојте да го чистите дискот со
средства, како бензин или раствори
кои се продаваат или пак со
антистатички спреј.
y Дисковите не ги изложувајте на
директна сончева светлина или на
топлотни извори како што се
топлотни цевки, не ги оставајте во
паркирана кола на директна сончева
светлина.
12
За безбедност
y Комплетно исклучете ги каблите за
струја од штекер ако не го употребувате
подолго време. Кога ја откачувате единицата,
секогаш фатете го утикачот. Никогаш не го
влечете кабелот.
y Ако влезе било каков цврст предмет
или се истури течност во системот, однесете
го на проверка во квалификуван сервис пред
да го вклучите повторно.
y AC кабелот за струја може да се замени само
од квалификуван сервис.
За поставување
y Системот не го ставајте во наведната
позиција или пак на многу топло, ладно,
прашливо, нечисто или пак влажно место,
или неадекватна вентилација, или предмет
што вибрира, директна сончева или јака
светлина.
y Бидете внимателни кога ја поставувате
единицата или звучниците на површина
која е специјално бришена (на пр. со восок,
масло, политура) може да остане флека или
може да ја смени бојата.
y Ако системот е донесен директно од
ладно во топло место или е ставен во многу
влажна соба, влагата може да кондензира
внатре во леќите на CD плеерот и да
предизвика дефект на системот. Во ваква
ситуација, извадете го дискот и оставете го
системот вклучен околу 1 час додека влагата
не испари.
За загревање
y Единицата се загрева додека работи и не е
причина за алармирање.
y Немојте да ја допирате кутијата ако
непрекинато е употребувано со јак звук
бидејќи кутијата се загрева.
Не
ја покривајте вентилацијата.
y
За звучниците
• Овие звучници не се магнетски заштитени и
сликата во близина на ТВ може да се расипе.
• Во ваква ситуација исклучете го ТВ, почекајте
15 до 30 минути и повторно вклучете го. Ако
нема подобрување, поставете ги звучниците
подалеку од ТВ.
Чистење на кутијата
• Овој систем чистете го со мека ткаенина
малку навлажнета со слаб раствор со
детергент. Немојте да употребувате
абразивни средства, прашак, или средства
како раствори од бензин или алкохол.
Избор на музички извор
3
Притиснете на следниве копчиња (или на FUNCTION
последователно)
За избор на
Притиснете
Тјунер
Компонента (приклучена
со помош на аудио
кабел)
Дотерување на јачината на звукот
За да ја дотерате јачината на звукот
Притиснете VOLUME +/- (или завртете го копчето
VOLUME на уредот)
.
За додавање на звучен ефект
За да
Генерирате подинамичен
звук (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Дотерате звучен ефект
Притиснете
DSGX
на уредот.
EQ
Започнете со репродукција.
Притиснете
(play) (или CD
За избор на друг диск, притиснете
EX-CHANGE на уредот.
(play) на уредот)
За ...
Притиснете
Пауза
(pause). За продолжение,
повторно притиснете на копчето.
Стоп
Избор на фолдер со
MP3 диск
За трака или фајл
(stop) .
(select folder) +/–
(или
.
.
(напред/назад)
на уредот)
.
За да најдете
Oдредена точка
на трака или фајл
Задржете
(премотување
напред-назад)
во репродукција, и
ослободете го копчето кога ќе ја
најдете точката.
Повторување
REPEAT
додека не се појави
"REP" или "REP1".
.
За промена на режим на репродукција
Pепродукција на CD/MP3 дискови
1
Селектирајте CD function.
2
Ставете диск.
Притиснете (open/close) на уредот, и ставете го
дискот со логото нагоре во фиоката. За да ставите
повеќе дискови, лизнете ја фиоката со прстите,
како што е прикажано на сликата подолу.
За да ја затворите фиоката, притиснете
(open/close) на уредот.
Не употребувајте сила за да ја затворите
фиоката со рака, уредот може да се оштети.
Притискајте CD (или FUNCTION)
.
Притискајте PLAY MODE
додека системот е во стоп
режим. Можете да одберете нормална репродукција (без
приказ за “1 DISC” или за “
” за сите MP3 фајлови
во фолдер на дискот), за случаен избор (“SHUF” за
сите дискови, или “1 DISC SHUF” за еден диск,
или“ SHUF*” за фолдер), или програмирана
репродукција (“PGM”).
* Во емитување на CD-DA,
(SHUF) Play важат истите
операции за 1 DISC (SHUF) Play.
Забелешки за повторување на репродукција
● Сите траки и фајлови на дискот се повторуваат континуирано до 5 пати
редоследно.
●Не можете да селектирате “REP” и “SHUF” во исто време.
● “REP1” укажува дека една трака или фајл ќе се повторува
додека Вие не ја исклучите операцијата.
Забелешки за репродукцијата на MP3 дискови
● Не чувајте други типови на траки или фајлови или непотребни
фолдери на дискот кој има MP3 фајлови.
● Фолдери кои немаат MP3 фајлови се прескокнуваат.
● MP3 фајловите се репродуцираат според редоследот на кој се
снимени на дискот.
● Системот може да емитува само MP3 фајлови кои имаат ознака
“.MP3”.
● Ако има фајлови на дискот кои имаат “.MP3” ознака, но тие не
се MP3 фајлови, уредот може да произведе шум, или да
дојде до оштетување.
● Максимален број на фолдери:
- фолдери 150 (вклучувајќи го и основниот фолдер).
- MP3 фајлови е 255.
- MP3 фајлови и фолдери кои може да ги содржи еден диск е 300.
- нивоа на фолдери e осум.
5
Радио
● MP3 компатибилноста со софтверите за кодирање, уредите за
снимање не се гарантира. Некомпатибилните MP3 дискови можат да
произведат шум, или да дојде до прекинување на репродукцијата .
Промена на дисплејот
Забелешки за репродукцијата на мултисесиските дискови
За
● Ако дискот започнува со CD-DA (или MP3) сесија, се препознава
како CD-DA (or MP3) диск, и репродукцијата трае додека
сесијата не заврши.
● Диск со мешан CD формат се препознава како CD-DA (aудио)
диск.
Слушање на радио
1
Селектирајте “ FM” или “AM” притискајте
TUNER/BAND .
2
Селектирајте опсег на фреквенција.
Притискајте TUNING MODE
не се појави.
3
додека “AUTO”
Најдете ја бараната станица.
.
Притиснете +/– (или TUNING +/– на уредот)
Скенирањето автоматски се исклучува кога системот ќе
најде станица, а потоа се појавува “TUNED” и “ST” (за
стерео програми).
За исклучување на автоматско скенирање
Притиснете
(stop)
За станици со слаб сигнал
Ако “TUNED” не се појави, и скенирањето не
застанува притискајте TUNING MODЕ додека
“MANUAL” не се појави, и притиснете +/– (или
TUNING +/– на уредот за да ја најдете
станицата рачно).
За намалување на шумот на on FM
стерео станици со слаб сигнал
Притискајте FM MODE додека “MONO” не се
појави за исклучување на стерео приемот.
“MANUAL” не се појави, и притиснете +/– (или
TUNING +/– на уредот за да ја најдете станицата
рачно).
За намалување на шумот на on FM
стерео станици со слаб сигнал
Смена на
информација
на дисплеј 1)
Притиснете
DISPLAY
кога системот е
вклучен
кога системот е
Прикажување на DISPLAY
исклучен2). Часовникот се
часовникот при
исклучен систем. прикажува 8 секунди.
1)
На пример, за преглед на CD/MP3 информации, како
број на трака или фајл во нормална репродукција или време.
2)
STANDBY
исклучен.
индикаторот на уредот свети кога системот е
Забелешки за приказот на информациите
● следниве не се прикажуваат;
- вкупно времетраење на CD-DA диск во зависност од режимот
на репродукција.
- вкупно времетраење на MP3 диск.
- преостанато време на репродукција на MP3 фајл.
● Долунаведеното не се прикажува правилно;
- поминато време на MP3 фајл со VBR (варијабилни битови).
- имиња на фолдери и фајлови кои не ги задоволуваат
ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet формат.
● Следниве се прикажуваат;
- ID3 информација за MP3 фајлови кога ID3 верзија 1 и
верзија 2 се користат.
- до 30 карактери во ID3 се прикажуваат со букви (A до Z),
броеви (0 до 9), и симболи (‘< > * + , – / @ [ \ ] _).
Карактерите може да не се прикажуваат правилно во
зависност од користената кодна страница.
Остро зуење или шум или
станицата не може да се прими.
(“TUNED” или “ST” светкаат на
екранот.)
y Правилно поврзете ја антената.
y Најдете место и насока која
обезбедува добар прием и потоа
повторно поставете ја антената.
y Антената чувајте ја подалеку од кабел
за струја за избегнување на шум.
y Исклучете ги електричните уреди во
близина.
Враќање на фабрички дотерувања
Ако системот се уште не работи
правилно, повторно вратете ги
фабричките дотерувања.
Употребете ги копчињата на единицата за
враќање на фабричките дотерувања.
1 Откачете го и повторно вклучете
го кабелот за струја и потоа
вклучете го системот.
2 Притиснете
, DSGX
и
во исто време.
Сите поставени дотерувања, како
поставени радио станици, тајмер и
часовникот се бришат.
Пораки
CANNOT LOCK: Системот не може да
се заклучи по постапката
"Пренесување на системот".
COMPLETE!: Поставените операции
нормално завршуваат.
STEP FULL!: Се обидувате да
програмирате повеќе од 25 записи
или фајлови.
LOCKED: Лежиштето за дискот не се
отвара. Контактирајте го Sony
продавачот.
NO DISC: Нема диск во системот или сте
ставиле диск кој не може да се
репродуцира.
NO STEP: Сите од програмираните
ленти или фајлови се избришани.
OVER: Сте дошле до крај на дискот со
притискање на
во тек на
репродукцијата или паузата.
PROTECT: Можни се следните
причини:
- Преклопникот за напон е во
погрешна положба?
- Каблите на звучниците се во куса
врска?
- Нешто ги блокира вентилациските
отвори?
PUSH SELECT!: Се обидувате да го
догерате саатот или тајмерот додека
работи.
PUSH STOP!: Сте притиснале PLAY
за време на репродукција.
MODE
READING: Системот ги чита податоците
на дискот. Некои копчиња не се
дозволени.
SET CLOCK!: Се обидувате да
селектирате тајмер која часовникот
не е дотеран.
SET TIMER!: Се обидувате да
селектирате тајмер кога Play Timer
не е дотеран.
TIME NG!: Play Timer започнува и во
исто време е дотерано времето на
завршување.
Притискајте FM MODE додека “MONO” не се појави
за исклучување на стерео приемот.
6
11
Опционални аудио компоненти
Друго
Проблеми и можни
решенија
1 Бидете сигурни дека кабелот за
струја и звучниците се правилно и
цврсто поврзани.
2 Најдете го проблемот во листата и
постапете исправно.
Ако има проблем, контактирајте
го Вашиот Sony продавач.
Ако индикаторот е "PROTECT"
Веднаш откачете го кабелот за струја
и проверете ги следниве работи.
y Ако системот има селектерот на
волти и дали е дотеран во соодветна
волтажа?
y Дали каблите на звучниците
имаат краток спој?
y Дали има нешто што ја блокира
вентилацијата на горниот или
задниот дел на системот?
Повторно поврзете го кабелот за
струја и вклучете го системот.
Ако сеупте постои проблемот,
контактирајте го најблискиот
Sony продавач.
Општо
Системот не се вклучува.
y Дали е приклучен мрежниот кабел.
y Проверете дали преклопникот за
напон е поставен во правилна
положба.
Не се слуша звук.
y Каблите за звучниците имаат куса
врска.
y Дали ги користите само
испорачаните звучници.
y Дали има нешто што ја блокира
вентилацијата на задниот дел на
системот?.
Звукот се слуша од еден канал
или левиот и десниот звук се
избалансирани.
y Звучниците поставете ги
посиметрично што можете.
y Поврзете ги само добиените
звучници.
y Системот поврзете го во друг
штекер.
y Инсталирате филтер против
шум (посебно се набавува).
Далечинското не работи.
y Отстранете било какви препреки
меѓу далечинското и сензорот
на единицата и поставете го уредот подалеку од флуоресцентни
светла.
y Насочете го далечинското кон сензорот
на системот.
y Приближете го далечинското поблиску
до системот.
CD/MP3 плеер
Звукот прекокнува или дискот не
работи.
y Избришете го дискот и заменете го.
y Системот тргнете го од место со
вибрации (на пр. на врв од стабилен
држач).
y Звучниците тргнете ги настрана од
системот или ставете ги на одвоен
држач. На многу јак звук, вибрациите
на звучниците може да предизвикаат
звукот да прескокнува.
Репродукцијата не започнува од
првата лента.
y Притиснете PLAY MODE
повеќепати додека не исчезнат “PGM” и
“SHUF” за да се вратите во
нормален режим.
Започнувањето на репродукцијата
трае повеќе од обично.
y На следниве дискови им треба подолго
време да започнат со репродукција.
- диск снимен со комплицирани
три структури.
- диск снимен во мултисекциски
режим.
- диск кој не е завршен (диск на кои
можат да се додадат податоци).
- диск кој има многу фолдери.
Лежиштето на дискот не се отвара и
се прикажува "LOCKED".
y Обратете се на овластениот застапник
за Sony или на овластениот сервис.
За поврзување на слушалки
Поврзете ги слушалките во PHONES
приклучокот на уредот.
За поврзување на опционална
опрема
Поврзете дополнителен аудио извор преку аудио
кабел (не е испорачан). Намалете ја јачината
на звукот на системот, и селектирајте AUDIO IN
функција.
Други операции
Правење свој CD програм
(Program Play)
Користете ги копчињата на
далечинскиот управувач за изработка
на програм
1
Притиснете CD
да селектирате
функција на CD-то.
2
Кога уредот е стопиран, повеќе пати
притиснете на PLAY MODE
додека не се прикаже "PGM".
3
Повеќе пати притиснете на
или
на уредот
додека не се појави бројот на
саканиот запис
За стартување на репродукцијата на
6 програмот,
притиснете
(или CD
на уредот) .
Програмот останува зачуван додека
не го извадите дискот. За повторна
репордукција, одберете CD и
притиснете
(или CD
на
уредот) .
Прекинување на програмираната
репродукција
Додека уредот е запрен, повеќе пати
притиснете PLAY MODE
додека
знакот "PGM" не исчезне од екранот.
Бришење на последниот запис или
датотека на програмот
Притиснете CLEAR додека уредот е
запрен.
Преглед на информации за
програмот, како и на вкупниот број
на записи
Повеќепати притиснете DISPLAY
.
Кога програмирате фајл, притиснете
+/повеќепати да селектирате фолдер и потоа селектирајте
фајл.
Бр. на датотека
ENTER
за додавање
4 Притиснете
на запис или датотеки на програмот
Повторете ги чекорите од 3 до 4 за
5 програмирање
дополнителни записи
или датотеки (вкупно 15).
Остро зуење или шум.
y Системот трегнете го настрана од
извори на шум.
10
7
Поставување
радио станици
Употреба на тајмер
Системот нуди две функции на тајмер.
Ако употреубате Play Timer со Sleep
Timer, Sleep Tmer има предност.
Можете да поставите омилени
радио станици и веднаш да ги
дотерате со селектирање на
соодветен поставен број.
Употребете ги копчињата на
далечинското за поставување
станици.
1
2
Дотерајте сакана станица
(видете “Слушање радио”).
Притиснете TUNER MEMORY
Поставен број
3
Притиснете +/повеќепати
да селектирате сакан
поставен број.
Ако друга станица е веќе поставена
на селектираниот поставен број,
станицата е заменета со новата
станица.
4
5
6
8
Sleep Timer:
Можете да заспиете со музика. Оваа
функција работи дури и ако саатот не е
дотеран.
Притиснете ENTER
Притиснете SLEEP
.
Play Timer:
Можете да се разбудите во одредено
време со CD или радио.
Употребете ги копчињата на далечинското
за управување со Play Timer. Уверете се
дека часовникот е наместен.
1
Можете да поставите до 20 FM
и 10 AM станици.
Поставената станица се памети
половина ден и ако го откачите
кабелот за струја или ако дојде до
прекин на електричната енергија.
За повикување на поставена
радио станица, притиснете
TUNING MODE повеќепати
додека не се појави “PRESET” и
потоа притиснете +/повеќепати за да го селектирате
саканиот број.
Подготовка на звучен извор.
Подгответе го звучниот извор и
потоа притиснете VOLUME +/за дотерување на волуменот.
Започнување од одредена лента
или фајл, направете си свој
програм.
.
Повторете од чекор 1 до 4
за зачувување друга
станица.
повеќепати.
Ако селектирате “AUTO,” системот
автоматски се исклучува откако ќе
запре дискот или касетата или по 100
минути.
2
Притиснете CLOCK/TIMER
SET .
3
Притиснете
повеќепати да селектирате
“PLAY SET,” и потоа
притиснете ENTER .
5
6
Употребете ја истата постапка како во чекор 4 за да го
дотерате времето на
престанување.
Селектирајте звучен извор.
Притиснете
повеќепати додека не се појави саканиот
звучен извор и потоа притиснете
ENTER . На екранот се прикажува
дотерувањето на тајмерот.
7
Притиснете
за
исклучување на системот.
Системот се вклучува 15 секунди
пред поставеното време. Ако системот е вклучен во поставеното време,
Play Timer нема да се вклучи.
Повторно активирање или поврерка на
тајмерот
Притиснете CLOCK/TIMER SELECT
, притиснете
повеќепати додека не се појави “PLAY SEL?”
и потоа притиснете ENTER .
Откажување на тајмерот
Повторете ја истата постапка од претходно се додека не се појави “TIMER
OFF?” и потоа притиснете ENTER
.
Менување на дотерувањето
Започнете од чекор 1.
Совет
Дотерувањето Play Timer останува се
додека дотерувањето рачно не се смени.
“ON” се појавува и индикаторот
за саат светка.
4
Дотерајте го времето на
почнување.
Притиснете
повеќепати да го дотерате саатот и потоа
притиснете ENTER . Индикаторот за минутите светка. Употребете
ја претходната постапка за дотерување на минутите.
9
Download PDF

advertising