Sony | MDR-EX15AP | Sony MDR-EX15AP Лесни слушалки за во уво Брошура

4-294-816-72(1)
©2013 Sony Corporation
Македонски
Упатство за употреба
4-294-816-72(1)
4-294-816-72(1)
©2013 Sony Corporation
Македонски
Упатство за употреба
©2013 Sony Corporation
Македонски
Упатство за употреба
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира
како домашен отпад.
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира
како домашен отпад.
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира
како домашен отпад.
Наместо тоа, треба да се однесе во собирен центар за
рециклирање на електронска и електрична опрема. Со
правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете
спречување на потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, кои може да бидат
предизвикани од несоодветно отстранување на овој
производ. Со рециклирање се обезбедува зачувување на
природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја
соодветната служба или продавницата каде што сте го
купиле овој производ.
Наместо тоа, треба да се однесе во собирен центар за
рециклирање на електронска и електрична опрема. Со
правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете
спречување на потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, кои може да бидат
предизвикани од несоодветно отстранување на овој
производ. Со рециклирање се обезбедува зачувување на
природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја
соодветната служба или продавницата каде што сте го
купиле овој производ.
Наместо тоа, треба да се однесе во собирен центар за
рециклирање на електронска и електрична опрема. Со
правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете
спречување на потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, кои може да бидат
предизвикани од несоодветно отстранување на овој
производ. Со рециклирање се обезбедува зачувување на
природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја
соодветната служба или продавницата каде што сте го
купиле овој производ.
Забелешка за купувачите: следните информации се
само за опрема купена во земји кои ги применуваат
ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија
Забелешка за купувачите: следните информации се
само за опрема купена во земји кои ги применуваат
ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија
Забелешка за купувачите: следните информации се
само за опрема купена во земји кои ги применуваат
ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија
Download PDF

advertising