Sony | MDR-E10LP | Sony MDR-E10LP Упатства за употреба

2-637-388-13(1)
Стерео слушалки
2-637-388-13(1)
Стерео слушалки
MDR-E10LP
MDR-E10LP
© 2005 Sony Corporation Printed in China
© 2005 Sony Corporation Printed in China
Македонски
Македонски
Стерео слушалки
Стерео слушалки
Карактеристики
Карактеристики
300 kJ/m3 висока моќност на неодимиум магнети кои произведуваат
300 kJ/m3 висока моќност на неодимиум магнети кои произведуваат
Спецификации
Спецификации
Тип: Отворен, динамичен / Звучник: 13.5 mm (CCAW), калотен
тип / Капацитет на моќ на прием: 100 mW (IEC*) / Импенданса:
16 Ω at 1 kHz / Осетливост: 104 dB/mW / Опсег на фреквенција:
18 – 22,000 Hz / Кабел: Приближ. 1.2 m (47 1/4 in.) Yформа/ Приклучок: LФорма стерео мини / Маса: Приближ. 6 g (0.22 oz.) без кабел
/
Испорачани
додатоци: Јастучиња (2)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без најава.
Тип: Отворен, динамичен / Звучник: 13.5 mm (CCAW), калотен
тип / Капацитет на моќ на прием: 100 mW (IEC*) / Импенданса:
16 Ω at 1 kHz / Осетливост: 104 dB/mW / Опсег на фреквенција:
18 – 22,000 Hz / Кабел: Приближ. 1.2 m (47 1/4 in.) Yформа/ Приклучок: LФорма стерео мини / Маса: Приближ. 6 g (0.22 oz.) без кабел
/
Испорачани
додатоци: Јастучиња (2)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без најава.
Мерки на претпазливост
Мерки на претпазливост
 Слушање јака музика преку слушалки може да Ви го оштети слухот.
Заради безбедност во сообраќајот, не ги носете додека возите автомобил
или велосипед.
 Не ставајте ништо тешко врз слушалките или да ги притискате, на тој
начин можете да ги деформирате.
 Јастучињата може да се уништат поради долго чување или користење.
 Слушање јака музика преку слушалки може да Ви го оштети слухот.
Заради безбедност во сообраќајот, не ги носете додека возите автомобил
или велосипед.
 Не ставајте ништо тешко врз слушалките или да ги притискате, на тој
начин можете да ги деформирате.
 Јастучињата може да се уништат поради долго чување или користење.
Забелешка за статичен електрицитет
При многу сув воздух, може да почувствувате благо боцкање во ушите. Ова
е резултат од статичен електрицитет акумулиран во телото и не
претставува дефект на слушалките.
Ефектот може да се намали со носење облека која е направена од
природни материјали.
Забелешка за статичен електрицитет
При многу сув воздух, може да почувствувате благо боцкање во ушите. Ова
е резултат од статичен електрицитет акумулиран во телото и не
претставува дефект на слушалките.
Ефектот може да се намали со носење облека која е направена од
природни материјали.
Како да ги користите
Како да ги користите
Јастучето со ознака R е за десното уво и тоа што е означено со L
за левото уво.
Јастучето со ознака R е за десното уво и тоа што е означено со L
за левото уво.
Ако слушалките не одговараат на Вашите уши, користете ги
испорачаните јастучиња.
Ако слушалките не одговараат на Вашите уши, користете ги
испорачаните јастучиња.
Отстранување на стара електронска и
електрична опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен систем за
отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе во
собирен центар за рециклирање на електронска и електрична опрема.
Со правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото
здравје, кои може да бидат предизвикани од несоодветно
отстранување на овој производ. Со рециклирање се обезбедува
зачувување на природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја соодветната служба
или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
Отстранување на стара електронска и
електрична опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен систем за
отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе во
собирен центар за рециклирање на електронска и електрична опрема.
Со правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото
здравје, кои може да бидат предизвикани од несоодветно
отстранување на овој производ. Со рециклирање се обезбедува
зачувување на природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја соодветната служба
или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
Забелешка за потрошувачите: следната информација се
Применува само за опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Овластен претставник за
EMC безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За сервис или гаранција,
обратете се на дадените адреси во гарантниот лист.
Забелешка за потрошувачите: следната информација се
Применува само за опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Овластен претставник за
EMC безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За сервис или гаранција,
обратете се на дадените адреси во гарантниот лист.
моќен бас звук
моќен бас звук
Download PDF

advertising