Sony | MDR-DS6500 | Sony MDR-DS6500 Упатства за употреба

4-267-263-12(1)
Систем на
дигитални сараунд
слушалки
Упатство за употреба
MDR-DS6500
© 2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување ризик од пожар или
електричен шок, не го изложувајте уредот
на капење или прскање и не ставајте
предмети полни со течности, пр. вазна.
Да избегнете електричен шок, не го отварајте кабинетот. Однесете го на сервис
само кај квалификуван сервисер.
Апаратот не го инсталирајте во затворен
простор, пр. библиотека или вграден плакар.
Плочката со име е поставена на
долниот дел од процесорот.
Бидејќи главниот приклучокот на
адаптерот за струја се користи за
исклучување на адаптерот од штекер,
поврзете го во ледно достапен штекер.
Доколку забележите неправилности
веднаш исклучете го од штекер.
Адаптерот за струја не е исклучен од
струја се додека е поврзан во штекер,
дури и ако самиот уред се исклучи.
Не ги изложувајте батериите (батеријата
или вметната батерија) на прекумерна
топлина како сонце, пожар или сл. долго
време.
Прекумерен звучен притисок од
слушалките може да предизвика губење
на слухот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ве предупредуваме дека било какви
измени или модификации кои изричито
не се одобрени во ова упатство може да
доведе до укинување на правото за
користење на опремата.
МК
Забелешка за купувачите: следнава
информација се применува само за
опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања
поврзани со усогласеност на производот
врз основа на законодавството на
Европска унија адресирајте ги на
овластениот претставник, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За
сервис или гаранција, обратете се на
адресите обезбедени во сервисната
книшка или гарантниот лист.
Валидноста на CE ознаката е
ограничена само за тие земји каде може
легално да се купи, главно во Источно
европските земји.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со основните
барања и други соодветни одредби на
Директивата 1999/5/EC.
За детали пристапете на следнава URL:
http://www.compliance.sony.de/
Италија: Користење на RLAN мрежа е уреден:
– со право за приватно користење, со
Законодавна уредба од 1.8.2003, бр. 259
(“Закон за електронска комуникација”).
Особено член 104 покажува кога е
потребно да добиете генерално
овластување и Чл. 105 покажува кога е
дозволена бесплатно користење;
– со право на снабдување со јавен RLAN
пристап до телекомуникациската мрежа
и сервиси, со Министерска уредба
28.5.2003, изменета и Чл. 25 (генерално
овластување за мрежи и сервиси за
електронска комуникација) од Законот
за електронска комуникација.
Норвешка: Користење на оваа радио
опрема не е дозволена во географско
подрачје во радиус од 20 km од
центарот на Њу Алесунд, Свалбард.
Исфрлање на стара
електрична и
електронска опрема
(применливо во
Европска унија и други
Европски земји со
посебни собирни
центри)
Овој симбол на производот или на
неговот пакување покажува дека овој
производ не треба да се третира како
домашен отпад. Тој треба да се исфрли на
соодветно збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема. Со
правилно исфрлање на овој производ ќе
помогнете во спречување на потенцијални
негативни последици за околината и
човековото здравје, што во спротивно
може да биде предизвикано со
неправилно исфрлање на овој производ.
Со рециклирање на материјалите ќе
помогнете во зачувување на природните
ресурси. За подетални информации за
рециклирање на овој производ обратете
со во локалната месна заедница, сервисот
за отстранување домашен отпад или
продавницата каде што сте го купиле овој
производ.
(Продолжува)
3МК
Исфрлање на стари
батерии (применливо
во Европска Унија и
други Европски земји
со посебни збирни
центри)
Овој симбол на батеријата или на неговот
пакување покажува дека батериите
испорачани со овој производ не треба да
се третираат како домашен отпад.
На одредени батерии овој симбол може да
се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додадени ако батеријата
содржи повеќе од 0.0005% жива или
0.004% олово. Со правилно исфрлање на
овие батерии, ќе помогнете во спречување
на потенцијални последици за околината и
човековото здравје што во спротивно
може да се предизвика со неправилно
исфрлање на батериите. Со рециклирање
на материјалите ќе помогнете во
зачувување на природните ресурси.
Во случај на производот без разлика дали
е за безбедност или интегритет на
податоците бара постојано поврзување со
вметната батерија, оваа батерија треба да
се замени само од квалификуван сервисер.
Да се осигурате дека со батеријата ќе се
постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на збирно место за
рециклирање на електрична и електронска
опрема.
За сите други батерии, видете во делот за
безбедно вадење на батериите од
производот. Предадете ги батериите на
збирно место за рециклирање на
потрошени батерии.
4МК
За подетални информации за
рециклирање на овој поризвод или
батеријата, обратете во локалната месна
заедница, сервисот за отстранување
домашен отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Содржина
Главни карактеристики .................6
Проверка на компоненти и
додатоци .......................................7
Локација и функција на делови ....8
Опис на процесорот ................................. 8
Опис на слушалките .............. ................ 10
Полнење на слушалките .............. 11
Проверка на преостаната
батерија .................................................. 13
Поврзување на систем на
слушалки ..................................... 14
Поврзување процесор за дигитални
компоненти .......................................... 14
Поврзување процесор за аналогни
компоненти ......................................... 15
Слушаење на поврзаната
компонента ............................... 17
Замена на јастучињата ............... 24
Проблеми и решенија ................. 25
Мерки на претпазливост ............ 29
Спецификации .............................. 30
5МК
Главни карактеристики
MDR-DS6500 е дигитален сараунд систем на слушалки кој овозможува да уживате
безжично во сараунд звук од BD/DVD или друг мултиканален извор.
Може да уживате во мултиканален сараунд звук со слушалки само со поврзување на
дигитален сараунд процесор во BD/DVD уред, дигитална сателитска/ТВ ресивер,
GAME уред или друг уред со испорачаниот кабел.
1
 7.1ch VPT (Virtualphones Technology)* репродуцира тридимензионален сараунд на
мултиканални звучници.
 Голем 40 mm драјвер за премиум квалитет на звук за кино.
 Безжичен пренос значи дека може да ги користите слушалките насекаде во затворен
простор без да се грижите дека ќе има пречки. CD квалитет на звук се постигнува со
некомпресиран дигитален пренос. (Растојание на пренос: До приближ. 100 m*2)
 Можност за избор на сараунд режим. (CINEMA/GAME/VOICE (STEREO))
 Автоматско дотерување на слушалки за надобар прием на сигнал. Системот може да
се префрли автоматски во бесплатни канали без прекин на звук пред да се блокира
сигналот. Функција за брзо полнење со безбеден механизам за полнење.
 Долго време за репродукција. (приближ. 20 часа)
 Поддржан е широк спектар на медиа формати.
 (Макс. 7.1ch звучно поле се постигнува со Dolby Pro Logic IIx поддршка*3. Поддржани
медиа формати: Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, DTS, DTS-ES Matrix, and
DTS-ES Discrete)
*1 “Virtualphones Technology” е регистриран заштитен знак на Sony Corporation.
*2 Растојанието на пренос се разликува зависно од условите на користење.
*3 Процесорот на овој систем е опремен со Dolby Digital декодер, Dolby Pro Logic IIx декодер и
DTS декодер.
Процесорот на овој систем е произведен под лиценца на Dolby Laboratories и Digital Theater
Systems, Inc.
Произведен под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и дупло-D симболот се заштитни
знаци на Dolby Laboratories.
Произведен под лиценца на U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 &
други издадени американски и светски патентни. DTS и Symbol се регистрирани трговски знаци
& DTS Digital Surround и DTS логата се заштитни знаци на DTS, Inc. Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.
6МК
 Подготовка
Проверка на компонентите и додатоците
Пред да го дотерате системот, проверете ги сите компонентите кои се вклучени.
Процесор DP-RF6500 (1)
Безжични стерео слушалки MDR-RF6500 (1)
Адаптер за струја (1)
Оптички дифитален кабел за поврзување
(правоаголен тип  правоаголен тип) (1)
Подготовка
7МК
Локација и функција на деловите
Опис на процесорот
 Контактен пин
  /  (on/standby) копче
 Индикатор за напојување
Светнува зелено додека емитува RF сигнали.
 Индикатори за режим за декодирање
(Видете стр. 20 за детали.)
 COMPRESSION прекинувач
(Видете стр. 19 за детали.)
 EFFECT прекинувач
(Видете стр. 19 за детали.)
Лизгајте да изберете звучно поле
(CINEMA/GAME/VOICE (STEREO)/
OFF).
8МК
Подготовка
 INPUT прекинувач
(Видете стр. 18 за детали.)
Лизгајте да изберете влезен извор
(DIGITAL/ANALOG).
 DC IN 6V приклучок
Поврзете го испорачаниот адаптер за струја во
овој приклучок. (Користете го испорачаниот
адаптер за струја. Со користење на производи со
различен поларитет на приклучокот или други
карактеристики може да предизвикате дефект.)
 ATT (attenuator) прекинувач
Дотерајте го овој прекинувач во “0 dB” ако
тонот е премногу тивок за аналоген влез.
Обично, овој прекинувач треба да е
дотеран во “–8 dB.”
 LINE IN приклучок
(Видете стр. 15 за детали.)
Поврзете аудио излезни приклучоци на
аудио или видео компонента (одделно се
продава), како видео плеер или ТВ, стерео
систем, видео рекордер и т.н. во овие
приклучоци.
 DIGITAL IN приклучок
(Видете стр. 14 за детали. )
Поврзете BD/DVD уред, дигитална
сателитска/ТВ ресивер или друга
дигитална компонента (одделно се
продава) во овој приклучок.
Подготовка
9МК
Опис на слушалките
 Копче за ресетирање
 Индикатор за напојување
Индикаторот за напојување светнува
зелено кога напојувањето е вклучено.
 POWER копче
 VOL (Volume) контроли*
Се користи за прилагодување тон.




Десно куќиште
Јастучиња
Лево куќиште*
Индикатор за полнење
Светнува црвено додека полни.
 Контактна точка
* Има допирна точка на слушалките за
лесно препознавање.
10МК
Подготовка
Полнење на слушалките
Слушалките содржат литиум јонска батерија на полнење. Пред
да ја користите за прв пат прво наполнете ја.
Да ги полните слушалките, ставете ги во процесорот.
1 Поврзете го испорачаниот адаптер за струја во процесорот
Процесор
За во штекер
Адаптер за
струја
(испорачан)
Во DC IN 6V приклучок
Забелешки
 Користете го испорачаниот адаптер за струја. Со користење на адаптери за струја со
различен поларитет на приклучокот или други карактеристики може да предизвикате
дефект на производот.
Унифициран поларитет на приклучок


Секогаш користете го испорачаниот адаптер за струја. Дури и ако адаптерите за струја имаат
ист напон и поларитет на приклучок може да го оштетат овој производ поради капацитетот
на струја или други фактори.
Поврзете го адаптеро за струја во лесно достапен штекер. Доколку забележите неправилост
на адаптерот за струја, откачете го веднаш од штекер.
(Продолжува)
Подготовка
11МК
2 Спуштете ги слушалките на процесорот така што контактната точка на
слушалките да се совпадне со контактниот пин на процесорот и проверете
дали индикаторот за полнење светнува.
Потребно е приближ. 3 часа за целосно полнење на батеријата (индикаторот за
полнење се исклучува кога полнењето е комплетно).
Кога слушалките ќе ги ставите на процесорот, држете ги со двете раце така што десното
и левото куќиште да се хоризонтално и ставете ги слушалките вертикално на процесорот. Кога контактниот пин на процесорот правилно ќе се совпадне со контактната точка
на слушалките може да слушнете клик звук и индикаторот за полнење ќе светне.
Полнењето е комплетно за околу 3 часа и индикаторот за полнење се исклучува, нема
потреба да ги извадите слушалките од процесорот откако полнењето ќе заврши.
Слушалките може
да ги ставите на
процесорот во
било кој правец.
Слушалките не
се ставени
правилно.
Иникатор за полнење
Забелешки






Проверете дали слушалките се ставени врз процесорот
Индикаторот нема да светне ако контактната точка на слушалките не се совпаѓаат со контактниот
пин на процесорот. Во ваков случај, извадете ги слушалките и ставете ги поврно врз процесорот
за да светне индикаторот.
Процесорот автоматски се исклучува додека ја полните батеријата.
Полнете ја на температура меѓу 5˚C и 35˚C (меѓу 41˚F и 95˚F). Ако слушалките се полнат надвор
од препорачаниот опсег на температура индикаторот за полнење трепка и полнењето запира. Во
спротивно, батеријата може да не се наполни.
Не го допирајте контактниот пин на процесорот. Ако контактниот пин се извалка, може нема да
може да полни.
Полнењето може да не е комплетно ако контактниот пин на процесорот и контактната точка на
слушалките се прашливи, Избришете ги памук и т.н.
12МК
Подготовка




Ако не ги полните слушалките долго време, времетраењето на батеријата на полнење може да се
намали. Времетраењето на батеријата за полнење се подобрува кога ќе повторите неколку пати
полнење и прознење на батеријата.
Литиум-јонската батерија на полнење треба да се замени со нова кога ќе се намали очекуваното
време на пола, откако ќе направите целосно полнење. Батеријата на полнење не е комерцијално
достапно. Батеријата за полнењето не треба да биде заменета од страна на корисникот, ве молиме
обратете се во најблиската продавница на Sony за замена на нова батерија.
Слушалките не ги чувајте на топли места долго време. Полнете ја батеријата еднаш годишно да
спречите целосно да се испразни.
Избегнувајте изложување на екстремни температури, директна сончева светлина, валга, песок,
прашина или механички шок.
Време за полнење и користење
Приближ. време за полнење
Приближ. време за користење*1
3 часа*2
20 часа*3
*1 на 1 kHz, 1 mW + 1 mW излез
*2 потребни саати за целосно полнење на празна батерија
*3 Времето може да се разликува зависно од температурата или условите на користење.
Проверка на преостаната батерија
Да го проверите напојувањето на батеријата, допрете и држете на POWER копчето
околу 2 секунди. Батеријата сеуште работи ако индикаторот за напојување на десното
куќиште свети зелено. Наполнете ја батеријата на полнење ако индикаторот за
напојување е слабо или трепка или звукот станува искривен или бучен.
Индикатор за
напојување
POWER копче
Подготовка
13МК
 Поврзување
Поврзување на систем слушалки
Поврзување на процесорот во дигитални компоненти
Користете го испорачаниот оптички дигитален кабел за поврзување да поврзете оптички
дигитален излезен приклучок во BD/DVD уред, дигитална сателитска/ТВ ресивер, GAME
уред или друга дигитална компонента* во DIGITAL IN приклучок на процесорот.
Поврзаната АВ компонента можеби треба да биде дотерана за оптички дигитален излез.
Видете во упатството за употреба на поврзаниот уред.
Процесор
Во DIGITAL IN приклучок
Во оптички дигитален
излезен приклучок
Оптички дигитален кабел за поврзување
(испорачан)
Ориентацијата на утикачот треба да одговара со
приклучокот и потоа вметете го утикачот додека
не се вклопи.
BD/DVD уред, дигитална
сателитска/ТВ ресивер,
GAME уред или друга
дигитална компонента
која има оптички
дигитален излезен
приклучок
Забелешки


Оптичкиот дигитален кабел за поврзување е за уред со исклучиво голема прецизност и е чувствителен
на удари и надворешен притисок. Затоа, внимавајте кога го вметнувате и вадите утикачот од кабелот.
Дигитален влез за процесорот не поддржува фреквенции од 32 kHz/96 kHz. Дотерајте дигитален
излез на BD/DVD уред во 48 kHz/44.1 kHz кога го користите овој систем. Може да се слушне
бучава кога 32 kHz/96 kHz дигитален сигнал е влез. Ако се случи ова, поврзете го аудио кабелот
во LINE IN (L/R) приклучоците и уживајте во аудио преку аналоген влез.
* Поврзување во оптички дигитален излезен приклучок на компјутерот не се гарантира да работи
со овој систем.
DTS



DTS-компатибилен BD/DVD уред е потребен за репродукција на BD/DVD снимени во DTS
аудио. (За повеќе детали видете во упатството за употреба на BD/DVD уредот.)
Кога репродуцирате CD снимени во DTS формат, може да се слушне бучава кога премотувате
брзо напред или назад. Ова не е дефект.
Ако DTS дигиталниот излез е дотеран во “OFF” на BD/DVD уред, не се слуша звук дури и ако
DTS излез е избрано во BD/DVD мени.
14МК
Поврзување
Забелешки за оптички дигитален кабел за поврзување




Не испуштајте предмети врз оптичкиот дигитален кабел
за поврзување или да го изложувате на шок.
Фатете за утикачот да го поврзете или исклучите кабелот.
Внимавајте краевите на оптичкиот дигитален кабел за
поврзување да се чисти. Прашина на крајот од кабелот
може да ги намали перформансите.
Кога системот го чувате, прикачете го капакот на крај
од утикачот и внимавајте да не се свитка или заврти
оптичкиот дигитален кабел за поврзување во радиус
помал од 25 mm (1 inch).
Радиус на виткање на оптичкиот
дигитален кабел за поврзување не
треба да биде помал од 25 mm (1
inch).
25 mm
(1 inch)
Поврзување на процесорот во аналогни компоненти
Користете аудио кабел (одделно се продава) да поврзете аудио излезен приклучок во
VCR, TV или други компоненти во LINE IN (L/R) приклучоците на процесорот.
Процесор
Во аудио излезен
Во LINE IN приклучок приклучок
Аудио лев
(L, бел)
VCR, TV или друга
компонента
Аудио лев
(white)
Аудио десен (црвен)
Аудио десен (R, црвен)
Аудио кабел
(одделно се продава)
Кабли за поврзување (одделно се продава)
Користете кабел за поврзување (стерео мини приклучок  пин приклучок  2) кога поврзувате
стерео мини приклучок (приклучок за слушалки и т.н.) во LINE IN приклучоците.
Во овој случај, дотерајте го тонот на плеерот на средно ниво. Може да се случи бучава ако тонот
на плеерот е многу гласен.
(Продолжува)
Поврзување
15МК
Дотерување на влезно ниво
Ако тонот е низок со користење на аналоген влез, дотерајте го ATT (attenuator)
прекинувачот во “0 dB.”
ATT
0dB
-8dB
Дотерување
Поврзани компоненти
0 dB
ТВ, портабл компонтнеи и други компоненти со ниско излезно ниво
–8 dB
Други компоненти (основно дотерување)
Забелешки


Намалете го тонот пред да го дотерате ATT прекинувачот.
Ако аудио влезот на LINE IN приклучокот е искривен (понекогаш, може да се слуша бучава во
исто време), дотерајте го ATT прекинувачот во “–8 dB.”
16МК
Поврзување
 Ракување
Слушање на поврзаната компонента
Пред да почнете прочитајте го прво “Поврзување на системот
слушалки” (стр. 14 до 16) и направете соодветни поврзувања.
1 Вклучете ја компонентата поврзана во процесорот.
BD/DVD уред, дигитална
сателитска/ТВ ресивер, GAME
уред или друга аудио или
видео компонента
POWER
2 Извадете ги слушалките од процесорот.
Процесорот автоматски се вклучува. Процесорот автоматски открива оптимална
фреквенција за пренос во согласност со условите на вашата просторија. Потоа
индикаторот за режим за декодирање светнува, во зависност од аудио влезен сигнал
од поврзаната аудио или видео компонента.
Систем на пренос на сигнал
Овој уред користи сопствен систем на пренос со користење на 2.4 GHz
фреквенција. Може да уживате во некомпресиран звук со овој безжичен систем.
(Продолжува)
Ракување
17МК
3 Ставете ги слушалките.
Допрете на POWER копчето за 2 секунди за вклучување на слушалките,
индикаторот за напојување светнува зелено.
Внимавајте да одговара десната и левата страна на слушалките со вашите уши.
Прилагодете ја врвката на слушалките да одговара на вашите уши.
Има допирна точка на левото куќиште да правите разлика за левата страна.
Сензибилна
точка
Индикатор
за
напојување
Забелешка
Користете ги слушалките во опсег на пренос на сигналот (стр. 22).
4 Лизгајте го INPUT прекинувачот да изберете копмонента за слушање.
INPUT
DIGITAL
ANALOG
Положба на прекинувачот Избрн извор за звук
DIGITAL
Звук од компонента поврзана во DIGITAL IN прекинувач.
ANALOG
Звук од компонента поврзана во LINE IN прекинувач.
Забелешка
Да слушате двоен аудио (MAIN/SUB) извор на звук, поврзете во LINE IN приклучок и потоа
изберете извор на звук кој сакате да го слушате на плеер, ТВ или друга компонента.
5 Почнете со репродукција на компонентата избрана во чекор 4.
18МК
Ракување
6 Лизгајте го прекинувачот да изберете звучно поле, EFFECT или COMPRESSION.
EFFECT прекинувач
EFFECT
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
OFF
Положба на прекинувачот Звучно поле и соодветен извор на звук
OFF
VOICE (STEREO)
GAME
CINEMA
Нормална репродукција на слушалки.
Произведуа јасен глас на најавувачот.
Создава точен простран звук и обезбедува јасно чувство на
правец. Произведува моќен и реален звук за мултиканален
сараунд звук на видео игри. Погодно за видео игри со
мултиканален звучни извори.
Обезбедува сараунд звук со поприроден квалитет на звук
(особено при дијалог). Произведува висок квалитет на звук
кој се наоѓа во кината.
Забелешки
 Јачината на звук на слушалките може да се разликува во зависност од влезниот сигнал и
дотерувањето на EFFECT прекинувачот.
 Сараунд звучен ефект може да не се добие од изворот за звук кој не вклучуваат видео, како
на пр. музичко CD.
 Овој систем симулира просечна HRTF* обичен за повеќето луѓе. Но, ефектот може да се
разликува од личност до личност бидејќи HRTF може да се разликува меѓу поединци.
* Head Related Transfer Function (Главна поврзана функција за пренос)
COMPRESSION прекинувач
COMPRESSION
ON
OFF
(Продолжува)
Ракување
19МК
Положба на прекинувачот Ефект за репродукција
Кога е избран EFFECT прекинувачот, режимот за звук се менува
во избраниот ефект.
Оваа функција го одржува целокупното ниво на програмскиот
материјал: експлозивни звуци се намалени, додека ниското ниво
на звуци (дијалот и т.н.) се подобрени.
Ефективно за аудио сигнали со широк динамичен опсег како
филмови и класична музика.
OFF
ON
Илустрација на процесот за компресија
експлозија
Почетно ниво
излезен сигнал
компресија
дијалог
дијалог
стандард
шепот, бучава во позадина
динамичен опсег
динамичен опсег
експлозија
влезен сигнал
Ниво лесно
за слушање
Ниво тешко
за слушање
шепот, бучава во позадина
Динамичен опсег на компресија
со вграден DSP процеор
Индикатори за режим за декодирање
Процесорот автоматски го идентификува форматот на влезниот аудио сигнал и
соодветниот индикатор светнува. Менување аудио меѓу Dolby Digital, DTS и т.н. на
поврзаната опрема (BD/DVD уред, дигитална сателитска/ТВ ресивер и т.н.).
 Dolby Digital: Влезен сигнал снимен во Dolby Digital формат.
 Dolby PLIIx: Аналоген влезен сигнал, дигитален влезен PCM сигнал или Dolby Digital
сигнал обработен со DOLBY PRO LOGIC IIx.
(Ако EFFECT прекинувачот е дотеран во “OFF” или “VOICE (STEREO),” не е обработен со
DOLBY PRO LOGIC IIx.)
 DTS: Влезен сигнал снимен во DTS формат.
Забелешка
Ако опремата поврзана во DIGITAL IN приклучокот не репродуцира (брзо напред, назад и
т.н.), Индикаторите за режим за декодирање можеби нема правилно да светнат.
7 Прилагодување јачина на звук.
За зголемување тон, завртете го VOL (Volume) контролата кон допирната точка и обратно.
Допирна точка
Зголемување тон
VOL
20МК
Ракување
Намалување тон
8 Кога ќе завршите со користење на слушалките исклучете го процесорот.
Допрете на  /  копчето на процесорот за исклучување на напојувањето.
9 Ставете ги слушалките врз процесорот за полнење.
Забелешки
 Кога гледате вилмови, внимавајте да не го зголемите тонот многу на тивки сцени. Може
да си ги оштетите ушите кога ќе се репродуцира силен тон.
 Може да слушнете бучава кога ќе го исклучите адаптерот за напојување од процесорот
пред да ги извадите слушалките.
Време на премин меѓу режими
Кога лизгате на прекинувачот на процесорот за менување на нови режими, времето на премин меѓу
режимите може да се разликува. Ова е поради разликите во системските контроли меѓу режимите.
Напојувањето автоматски се исклучува кога ќе ставите слушалки во процесорот
Полнењето автоматски почнува.
Ако се слуша бип звук од слушалките
Се слуша повторувачки бип звук ако процесорот не е вклучен или ако слушалките се
надвор од делот за пренос на RF сигнал. Ако слушнете бип звук, вклучете го процесорот
или приближете го до процесорот и користете ги слушалките во делот за пренос на RF
сигнал. Ако бип звукот не престане дури и по вклучување на процесорот или
приближување до процесорот, причината е веројатно мешање од, на пр., друг безжичен
уред кој користи 2.4 GHz безжична фреквенција или електромагнетни бранови
генерирани од микробранова печка. Обидете се сло следниве мерки.
 Ставете го процесорот подалеку од уред кој генерира електромагнетни бранови како на
места каде се користи безжичен LAN или друг безжичен уред или микробранова печка.
 Насочете ја антената на слушалките кон правецот на антената на процесорот и
проверете сигналот да не е блокиран или да има пречки (стр. 22).
 Сменете го местото за инсталирање или позиција на антената на процесорот и
поместете на место каде може да слушнете звук од слушалките.
 Инсталирајте го процесорот надвор од рамката, не го инсталирајте назад на рамката.
 Инсталирајте го процесорот на места каде нема метал, не го ставајте на метална табла.
 Поместете го процесорот и слушалките поблиску колку може еден до друг.
(Продолжува)
Ракување
21МК
Дел за пренос на RF сигнал


Приближен дел за пренос на RF сигнал од процесорот до слушалките е до 100 m,
но тоа варира во зависност од пречките (човечко тело, метал, ѕид и т.н.) и условите
на прием.
Антените на овој систем се вградени во делови назначени со испрекинати линии
во илустрацијата подолу.
Место на вградена
антена

Место на вградена
антена
Ако има пречки мешу антената на процесорот и антената на слушалките, опсегот за
пренос на сигнал може да е пократок. Во ваков случај, тргнете ги сите пречки меѓу
антената на процесорот и слушалките.
Звукот може да е прекинат ако се поместите од опсегот за пренос на сигнал или
условите за прием околу вас се влоши за време на користењето. Звукот може исто така
да е прекинат како резултат на пречки, место на инсталирање и позиционирање на
процесорот и оритнација на слушалките. Овој феномен е поради карактеристиките на
RF сигналите и не е индикација за неисправност.
Забелешки




Овој сигнал користи сигнал во 2.4 GHz фреквенција и го користите под следниве услови може да
влијае врз опсегот на пренос на сигнал.
 Пречки како човечко тело, метал или ѕид меѓу процесорот и слушалките.
 Процесорот е инсталиран на задниот дел од рамката.
 На места на кои безжичен LAN е вграден, на места каде се користи микробранова печка или
други електромегнетни бранови се генерираат и т.н.
 На места на кои друг безжичен уред користи 2.4 GHz фреквенција.
Овој систем и безжичниот LAN (IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција (2.4 GHz) и се
користи во близина на уред со вградена безжична LAN функција ќе резултира со генерирање на
пречки на сигналот, што може да предизвика намалување на брзина на комуникација и бучава
или прекинување звук. Во ваков случај, преземете ги следните мерки.
 Кога го користите системот на 10 m од уредот со вградена безжична LAN функција, исклучете
ја безжичната LAN функција.
 Приближете ги процесорот и слушалките колку може поблиску еден до друг.
Не го инсталирајте процеосорот близу метални предмети, како на метална табла.
Звукот може да е прекинат ако сигналот на овој систем е блокиран од пречки. Овој феномен е
поради карактистиките на RF сигналите и не е индикација за дефект.
22МК
Ракување
Ако аудио сигнал не се прими за околу 30 минути
Пренос на RF сигнал од процеосорот автоматски запира кога нема влез на аудио сигнал за
околу 30 минути. Кога преносот ќе запре, индикаторот за напојување на процесорот трепка
зелено за 30 секунди и потоа се исклучува. Преносот на RF сигнал може да запре кога многу
тивок звук е влез за околу 30 минути. Ако се случи ова, зголемете го тонот на поврзаната
АВ компонента најјако што може до степен до кој звукот нема да биде нарушен и намалете
го тонот на слушалките. Акло се емитува сигнал со бучава од компонентата поврзана во
AUDIO IN приклучокот, преносот на RF сигнал може да запре.
Ако процесорот се исклучи
Слушалките ќе се исклучат автоматски по 5 минути. Кога сакате системот повторно
да го користите, вклучете ги слушалките и процесорот.
Ако се поместите од опсегот за пренос на сигнал, слушалките не можат да се поврзат
со системот и ќе се исклучат автоматски по 5 минути.
Забелешка
Процесорот работи само со испорачаните слушалки.
Ракување
23МК
Замена на јастучињата
Јастучињата може да се заменат. Ако јастучињата се извалкаат или истрошат,
заменете ги со нови како што е прикажано подолу. Јастучињата не се комерцијално
достапни. Може да нарачате замена од продавницата каде сте го купиле овој
систем, или од најблиската Sony продавница.
1 Извадете ги старите јастучиња повелкувајќи ги нанадвор.
2 Ставете нови јастучиња околу куќиштето.
24МК
Ракување
 Дополнителни информации
Проблеми и решенија
Ако наидете на проблеми при користење на овој систем на слушалки, користете ја
следнава листа. Ако некој проблем постои, обратете се во најблиската Sony продавница.
Симптоми
Причина и поправка
Нема звук
 Проверете го поврзувањето меѓу процесорот и AV компонентата.
 Проверете дали оптичкиот дигитален излез на поврзаната AV
компонента е дотеран во “ON” кога избирате дигитален влез.
 Вклучете ја AV компонентата поврзана во процесорот и
почнете со репродукција.
 Вклучете го процесорот и слушалките.
 Проверете дали INPUT прекинувачот на процесорот е дотеран во
компонента на која сакате да слушате.
 Ако процесорот го поврзете во AV компонента преку приклучокот за
слушалки, зголемете го нивото на тон на поврзаната AV компонента
колку може повеќе до степен во кој звукот нема да е испрекинат.
 Зголемете го тонот на слушалките.
 Индикаторот за напојување на слушалките се исклучува.
Наполнете ја батеријата на полнење ако е слаба. Ако индикаторот за
напојување се уште е исклучено по полнење на батеријата, однесете
ги слушалките кај најблискиот продавач на Sony.
 Се обидувате да репродуцирате DTS аудио песна на BD/DVD уред кој
не поддржува DTS.

Користете или BD/DVD уред кој поддржува DTS, или изберете Dolby
Digital или PCM аудио песна.
 Репродуцирате BD/DVD диск снимен во DTS кога дотерувањето за DTS
дигитален излез за BD/DVD уред (вклучувајќи GAME уред) е “OFF.”

Видете во упатството за употреба на BD/DVD уредот и сменете го
дотерувањето за DTS дигитален излез во “ON.”
 Репродуцирате BD/DVD диск снимен во DTS кога BD/DVD уред
(вклучувајќи GAME уред) и процесорот се поврзани аналогно.



Користете дигитално поврзување. (Аналоген звук може да не се
емитува од BD/DVD уред.)
Дотерајте фреквенција на излезни сигнали за уред поврзан во
процесорот во 48 kHz/44.1 kHz.
(Продолжува)
Дополнителни информации
25МК
Симптоми
Причина и поправка
Изобличен или
наизменичен звук
(понекогаш со шум)
 Наполнете ја батеријата на полнење ако е слаба. Ако индикаторот за
напојување е исклучено, однесете ги слушалките во продавницата на Sony.
 Проверете да не има безжични апарати кои користат 2.4 GHz
фреквенција или во близина има микробранова печка.
 Сменете ја позицијата на процесорот.
 Кога е избран аналоген влез, сменете го ATT прекинувачот на
процесорот во “–8 dB.”
 Ако процесорот го поврзете во AV компонента преку приклучокот за
слушалки, намалете го нивото на тон на поврзната AV компонента.
 Кога користите DTS аудио извори, дотерајте го EFFECT прекинувачот на
процесорот во “CINEMA”, “GAME” или “VOICE (STEREO)” режим (стр. 19).
 Дотерајте фреквенција на излезен сигнал на било која компонента
поврзана во процесорот во 48 kHz/44.1 kHz.
Тивок звук
 Кога е избран аналоген влез, сменете го ATT прекинувачот на
процесорот во “0 dB.”
 Ако процесорот го поврзете во AV компонента преку приклучокот за
слушалки, зголемете го нивото на тон на поврзаната AV компонента
најмногу што може до степен каде звукот нема да биде изобличен.
 Зголемете го тонот на слушалките.
Гласен позадински шум
 Ако процесорот го поврзете во AV компонента преку приклучокот за
слушалки, зголемете го нивото на тон на поврзаната AV компонента
најмногу што може до степен каде звукот нема да биде изобличен.
 Наполнете ја батеријата на полнење ако е слаба. Ако индикаторот за
напојување е исклучено, однесете ги слушалките во продавницата на Sony.
 Проверете да не има безжични апарати кои користат 2.4 GHz
фреквенција или во близина има микробранова печка.
Звукот е испрекинат
(Кога користите
аналоген влез)
 Процесорот запира со пренос ако нема влезен сигнал околу 30 минути.
Сараунд звучен ефект не
е добиени
 Дотерајте го EFFECT прекинувачот на процесорот во “CINEMA”


Дотерајте го ATT прекинувачот напроцесорот во “0 dB.”
Ако процесорот го поврзете во AV компонента преку приклучокот за
слушалки, зголемете го нивото на тон на поврзаната AV компонента
најмногу што може до степен каде звукот нема да биде изобличен.
или “GAME” режим (стр. 19).
 Репродуцираното аудио не е муилтиканален сигнал.

Dolby Digital
индикаторот не се
вклучува
Сараунд ефектот не работи за моно звучни извори.
 Дотерувањето за дигитален аудио излез за BD/DVD уред (вклучувајќи
GAME уред) може да е дотеран во “PCM.”
Видете во упатството за работа на BD/DVD уред и сменете го
дотерувањето (како “Dolby Digital/PCM” или “Dolby Digital”) за користење
со компоненти кои имаат вградени Dolby Digital декодери.
 Репродуцираните сигнали не се снимени во Dolby Digital формат.

 Аудио за поглавјето кое се репродуцира не е Dolby Digital сигнал.
26МК
Дополнителни информации
Симптоми
Причина и поправка
Dolby PLIIx индикаторот
 EFFECT прекинувачот на процесорот е дотеран во “OFF” или “VOICE (STEREO).”
не се вклучува
 Кога INPUT прекинувачот е дотеран во DIGITAL, PCM сигнал или
Dolby Digital сигнал не е влез.
Dolby PLIIx индикаторот
се вклучува
 EFFECT прекинувачот на процесорот е дотеран во “CINEMA” или “GAME”.
DTS индикаторот не се
вклучува
 Дотерување на DTS дигитален излез на BD/DVD уред (вклучувајќи
 Аналоген влезен сигнал, дигитален влезен PCM сигнал, Dolby Digital сигнал е влез.
и GAME уред) е дотеран во “OFF.”
Видете во упатството за употреба на BD/DVD уред и сменете го
дотерувањето за DTS идигитален излез во “ON.”
 Сигнали за репродукција не се снимени во DTS формат.

 Аудио за поглавјето кое се репродуцира не е DTS сигнал.
 BD/DVD уред не поддржува DTS формат.

Батеријата не може
да се полни
Користете BD/DVD уред кој поддржува DTS.
 Проверете дали индикаторот за полнење е вклучен. Ако не, правилно стевете ги
слушалките врз процесорот за да се вклучи индикаторот за полнење.
 Контактниот пин на процесорот и контактната точка на слушалките се прашливи.

Индикаторот за
полнење трепка.
Избришете ги со памук и т.н.
 Батеријата не може да се полни.


Се обидувате да полните батерија на температура надвор од
пропишаниот опсег меѓу 5°C и 35°C (меѓу 41°F и 95°F). Не може да
полните додека индикаторот за полнење трепка.
Полнете го на температура меѓу 5°C и 35°C (меѓу 41°F и 95°F).
(Продолжува)
Дополнителни информации
27МК
Симптоми
Причина и поправка
Други уреди (бежичен LAN,
безжични телефони и т.н.)
кои користат 2.4 GHz фреквенција околу процесорот
стануваат неупотребливи
 Ако безжичниот LAN користи 2.4 GHz фреквенција, сменете го каналот.
Опсегото за пренос на
сигнал е краток
(звукот е испрекинат)
 Ако има уред со безжична LAN функција, друг безжичен уред или
Ако е можно користете 5 GHz.
 Држете го процесорот повеќе од 2 m подалеку од други уреди
(безжичен LAN, безжични телефони и т.н.) кои користат 2.4 GHz
фреквенција.
уред кој генерира електромагнетни бранови како на пр. на места
каде се користи микробранова печка, користете го системот
подалеку од такви уреди.
 Насочете ја антенат ана слушалките кон антената на процесорот и
проверете да не е блокиран сигналот од пречки (стр. 22).
 Инсталирајте го процесорот на различно место или позиција или
сменете го местото каде слушате со слушалки.
 Ако процесорот е инсталиран на задниот дел од рамката, инсталирајте го надвор од рамката.
 Ако процесорот е инсталиран на метална табла, инсталирајте го на
место каде нама метал.
 Приближете ги процесорот и слушалките колку може поблиску еден до друг.
Повторен бип звук
 Слушалките не можат да примат сигнал од процесорот
Поместете во рамките на пренос на RF сигналот.
Проверете го поврзувањето на процесорот, адаптерот за струја и штекерот.
 Проверете да не има безжични апарати кои користат 2.4 GHz
фреквенција или микробранова околу процесорот и слушалките.
 Сменете ја позицијата на процесорот.
 Нема аудио влезен сигнал околу 30 минути и RF сигналот не се
пренесува.


Уредот не работи
правилно
28МК
 Ресетирајте го уредот. Информацијата за спарување не се брише со
оваа операција. Ставете мало топчесто пенкало и т.н. во отворот и
притиснете додека не почувствувате клик.
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедноста


За чистење
Не го испуштајте, ударајте или на друг начин
да го изложувате процесорот или
слушалките на јак шок. Ова може да го
оштети производот.
Користете мека ткаенина малку навлажнета со
малку раствор со детергент. Не користете
раствори како разредувач, бензин или алкохол
бидејќи може да ја оштети површината.
Не го расклопувајте или да се обидувате да
ги отворите деловите на системот.
Кога производот ќе престане да работи

За извор за напојување и поставување


Ако немате намера системот да го користите
подолго време, откачете го адаптерот за
струја од штекер. Кога го вадите
приклучокот, фатете за даптерот за струја.
Не влечете за кабелот.
Не го поставувајте системот на било кое од
следниве места.
 Места изложени на директна сончева
светлина, во близина на греалки или
друго многу топло место
 Прашливи места
 На нестабилна или навалена површина
 Места изложени на голема количина на
вибрации
 Бања или други многу влажни места

Кога производот ќе престане да работи или ако
надворешен предмет влезе во уредот, веднаш
исклучете го и обратете се во продавницата
на Sony.
Кога системот го носите во продавницата на
Sony, земете ги и слушалките и процесорот.
За слушалките
Постапувајте внимателно
Кога јачината на звук е премногу висок, звукот
истекува надвор од слушалките. Внимавајте да
не го зголемите тонот премногу и да им пречи
на луѓето околу вас. Постои можност да се
појача тонот кога го користите на бучно место.
Сепак, од безбедносни причини, ве советуваме
да го одржувате тонот на ниво каде се уште
може да ги слушате звуците околу вас.
Дополнителни информации
29МК
Спецификации
Дигитален сараунд процесор (DP-RF6500)
Функции на декодер
Безжични стерео
слушалки (MDR-RF6500)
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIx
DTS
DTS ES
Опсег на фреквенција
за репродукција
12 Hz – 22,000 Hz
(дигитален влез)
Виртуелни сараунд
функции
Потребен напон
OFF
VOICE (STEREO)
GAME
CINEMA
Вградена Литиум-јонска
батерија на полнење
Маса
Приблж. 320 g (11.3 oz)
Работна температура
Компресија
OFF
ON
5 °C до 35 °C (41 °F до
95 °F)
Модулација на систем
MSK
Пренос на фреквенции 2.408 GHz – 2.473 GHz
Растојание на пренос
Приближ. 100 m (328 ft) од
најдолгите*
Опсег на фреквенции
12 Hz – 22,000 Hz
(дигитален влез)
Стапка на дисторзија
1% или помалку (1 kHz)
Аудио влезови
Оптички дигитален влез
(правоаглен тип)  1
Аналоген влез (пин
приклучок лев/десен)  1
Потребен напон
DC 6 V (800 mA) (од
испорачаниот адаптер
за струја)
Потрошувачка
2.0 W
(проценета)
Димензии
Приближ. 120 mm 
120 mm  263 mm
(4 3/4 in  4 3/4 in 
10 3/8 in) (ш/в/д)
Маса
Приближ. 450 g (15.9 oz)
Работна температура
5 °C до 35 °C (41 °F до
95 °F)
* Растојание на пренос е груба проценка и
може да се разликува зависно од околината
и местото на инсталација.
30МК
Дополнителни информации
Испорачани додатоци
Адаптер за струја (6 V) (1)
Оптички дигитален кабел за
поврзување (оптички правоаголен
приклучок  оптички правоаголен
приклучок, 1.5 m (59 1/8 in)) (1)
Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Водич за поврзување
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
Download PDF

advertising