Sony | MDR-V150 | Sony MDR-V150 Слушалки V150 Упатства за употреба

4-177-862-12(1)
Стерео
слушалки
Упатство за употреба
4-177-862-12(1)
Стерео
слушалки
Упатство за употреба
MDR-V150
MDR-V150
©2010 Sony Corporation
©2010 Sony Corporation
Македонски
Стерео слушалки
Карактеристики
Слушалки за следење звук и DJ
Реверзибилни јастучиња дизајнирани за лесно одржување
Стерео уникатни за употреба со разна аудио опрема
Спецификации
Затворен, динамичен
30 mm, калотен тип
500 mW (IEC*)
24 Ω at 1 kHz
98 dB/mW
16 Hz – 22,000 Hz
Приближ. 2 m (78 in) долг кабел со
стерео уникатен приклучок
Приближ. 120 g (4 1/4 oz) (без кабел)
Маса:
* IEC = International Electrotechnical Commission
Дизајнот и спецификацијата се предмет на измена без претходна најава.
Тип:
Звучник:
Капацитет на приемна моќ:
Импенданса:
Осетливост:
Опсег на фреквенција:
Кабел:
Мерки на претпазливост
Слушање со слушалки многу гласна музика може да го оштети вашиот
слух. Заради безбедност во сообраќајот, не ги користите додека возите
автомобил или велосипед.
Не ставајте ништо тешко или не вршете притисок врз слушалките, тоа може
да предизвика слушалките да се деформираат при долго чување.
The earpads may deteriorate due to long-term storage or use.
Замена по избор на јастучињата и главната перница може да се
нарача од најблиската Sony продавница.
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе вособирен
центар за рециклирање на електронска и електрична опрема.
Со правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје, кои
може да бидат предизвикани од несоодветно отстранување на овој производ.
Со рециклирање се обезбедува зачувување на природните извори. За подетални информации на рециклирање на овој производ контактирајте ја соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
Забелешка за потрошувачите: следнава информација се однесува само
за опремата купена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato- ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Овластен претставник за EMC и
безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Штутгард, Германија. За сервис или во врска со гаранцијата,
обратете се на дадената адреса.
Македонски
Стерео слушалки
Карактеристики
Слушалки за следење звук и DJ
Реверзибилни јастучиња дизајнирани за лесно одржување
Стерео уникатни за употреба со разна аудио опрема
Спецификации
Затворен, динамичен
30 mm, калотен тип
500 mW (IEC*)
24 Ω at 1 kHz
98 dB/mW
16 Hz – 22,000 Hz
Приближ. 2 m (78 in) долг кабел со
стерео уникатен приклучок
Приближ. 120 g (4 1/4 oz) (без кабел)
Маса:
* IEC = International Electrotechnical Commission
Дизајнот и спецификацијата се предмет на измена без претходна најава.
Тип:
Звучник:
Капацитет на приемна моќ:
Импенданса:
Осетливост:
Опсег на фреквенција:
Кабел:
Мерки на претпазливост
Слушање со слушалки многу гласна музика може да го оштети вашиот
слух. Заради безбедност во сообраќајот, не ги користите додека возите
автомобил или велосипед.
Не ставајте ништо тешко или не вршете притисок врз слушалките, тоа може
да предизвика слушалките да се деформираат при долго чување.
The earpads may deteriorate due to long-term storage or use.
Замена по избор на јастучињата и главната перница може да се
нарача од најблиската Sony продавница.
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе вособирен
центар за рециклирање на електронска и електрична опрема.
Со правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје, кои
може да бидат предизвикани од несоодветно отстранување на овој производ.
Со рециклирање се обезбедува зачувување на природните извори. За подетални информации на рециклирање на овој производ контактирајте ја соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
Забелешка за потрошувачите: следнава информација се однесува само
за опремата купена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato- ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Овластен претставник за EMC и
безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Штутгард, Германија. За сервис или во врска со гаранцијата,
обратете се на дадената адреса.
Download PDF

advertising