Sony | MDR-1R | Sony MDR-1R Слушалки 1R Водич за брзо поставување и почеток

Слушање музика и зборување по телефон
Работете со овој уред откако ќе направите Bluetooth конекција со Вашиот Bluetooth уред.
Слушање музика
Профил: A2DP, AVRCP
Започнете со репродукција на Bluetooth уред.
VOL+
VOL−
Безжични стерео
слушалки
Упатство за употреба
МК
GB
Повикување/Прием на повик
Профил: HSP, HFP
Направете повик преку Вашиот мобилен телефон
За завршување на повикот, допрете го копчето
Допрете го
на уредот.
Копчето на уредот кога ќе примите повик.
Работете на ист начин кога ќе примите повик кога слушате музика.
Конекција со еден допир со смарт телефон (NFC)
NFC (Near Field Communication) е технологија што овозможува краток опсег на безжична
комуникација меѓу разни уреди, како на пр. мобилен телефон и дигитални рекордери.
Благодарејќи на функцијата NFC, лесно може да се постигне комуникација само со
добирање на соодветен симбол или одредена локација на NFC компатибилните уреди.
Со користење на NFC функцијата, уредот автоматски се вклучува и потоа се спарува и поврзува
со Bluetooth уред.
Компатибилни смарт телефони
Смарт телефон со вградена NFC функција (OS:
Android 2.3.3 или понов, со исклучок наAndroid 3.x)
Подготовка на смарт телефон
Апликациите за NFC функцијата треба да се инсталира на смарт телефонот. Преземете
апликација “NFC Easy Connect” од Google Play и инсталирајте го.
1 Преземање и инсталирање апликација “NFC Easy Connect.”
Пристапете кон следната веб страна:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Земете дводимензионален код:
Користете апликација читач за дводимензионален код.
MDR-1RBT
2 Смарт телефонот дотерајте го да може да ја користите функцијата NFC.
За детали, видете во упатството на смарт телефонот.
За апликацијата “NFC Easy Connect”
“NFC Easy Connect” е оригинална апликација на Sony за Android телефон достапен на Google Play
Store. Да најдете повеќе за оваа функција, побарајте “NFC Easy Connect” и преземете апликација.
© 2012 Sony Corporation
4-441-038-32(1)
Македонски
Поврзување со смарт телефон со еден допир
Со допирање на уредот со смарт телефон, уредот автоматски се вклучува и потоа продолжува со
спарување и Bluetooth конекција.
Полнење на уредот
Полнењето почнува кога се поврзани
уредот и компјутерот. Полнењето ќе
заврши за околу 6 часа и индикаторот
(црвено) автоматски се гаси.
Спарување и поврзување со Bluetooth уред
Пред спарување, наполнете го уредот.
1
2
Bluetooth уредот ставете го на растојание од 1 метар од овој уред.
1
2
Започнете со апликацијата “NFC Easy Connect” на смарт телефонот.
3
Допрете на овој уред преку смарт телефон.
Направете режим за спарување.
Допрете и држете на
копчето POWER повеќе
од 7 секунди додека
овој уред е исклучен.
Проверете дали
индикаторот трепка сино и
црвено наизменично откако
ќе го ослободите копчето.
4
Допрете на смарт телефонот на ознаката N на овој
уред. Следете ги инструкциите на екранот за
комплетирање на поврзувањето.
За исклучување, повторно допрете го смарт телефонот.
Можете да изберете звук од друг NFC компатибилен
Bluetooth уред. За детали, видете во Помош.
Користење на уредот со поврзување преку испорачаниот кабел
Уредот можете да го користите како обични безжични слушалки со поврзување на испорачанииот кабел.
Направете ја постапката за спарување на Bluetooth уредот за препознавање на овој уред.
Кога на екранот од Bluetooth уредот ќе се прикаже листа со препознати уреди, допрете “MDR1RBT.” Ако е потребна лозинка за влез на екранот од Bluetooth уредот внесете “0000.”
Испорачан кабел
Направете Bluetooth конекција преку Bluetooth уредот.
Поврзување со спарен уред
1
Проверете дали е прикажан екранот за апликацијата.
Продолжете да го допирате
уредот преку смарт телефонот се
додека смарт телефонот вибрира.
Сино Црвено
3
Дотерајте го NFC прекинувачот во ON
на овој уред.
Bluetooth функцијата е исклучена.
Вклучете го уредот
За подетални информации како да работите со овој уред, видете во Help Guide
на вашиот компјутер или смарт телефон.
Допрете и држете на
копчето POWER околу
2 секунди додека овој
уред е исклучен.
http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/ce/
Bluetooth ознаката и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на ваков знак од
страна на Sony Corporation е со лиценца.
е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во САД и други
земји.
 Android е заштитен знак на Google Inc.
 Други заштитни знаци и трговски имиња се на нивните соодветни сопственици.

Сино
2
Направете Bluetooth конекција преку Bluetooth уредот.
 N ознаката
Download PDF

advertising