Sony | MDR-1R | Sony MDR-1R Слушалки 1R Упатства за употреба

Безжични
стерео слушалки
Упатство за употреба МК
Безжични
стерео слушалки
MDR-1RBT
MDR-1RBT
©2012 Sony Corporation
©2012 Sony Corporation
http://www.sony.net/
http://www.sony.net/
Македонски
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување ризик од пожар или електричен шок, овој
апарат не го изложувајте на капење или прскање и не
ставајте предмети полни со течност, како на пр. вазни.
За намалување на ризик од електричен шок, не го отворајте
куќиштето. Обратете се само кај квалификуван сервисер.
Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр.
библиотека или вграден кабинет.
Батериите не ги изложувајте на прекумерна топлина како на пр.
сончева светлина, пожар или сл. долго време.
Прекумерен звучен притисок може да Ви го оштети слухот.
Bluetooth знакот и логото се сопственост на Bluetooth
SIG, Inc. и секоја употреба на такви ознаки од страна на Sony
Corporation е со лиценца.
N ознаката е заштитен знак или регистриран заштитен знак на
NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.
Microsoft, Windows и Windows Vista се регистрирани заштитни
знаци или заштитни знаци на Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
Macintosh и Mac OS се заштитни знаци на Apple Inc.,
регистрирани во САД и други земји.
Други заштитни знаци или трговски марки се на нивните
соодветни сопственици.
Забелешка за потрошувачите: следната информација се
применува само за производ купен во земјите кои ги
применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Авторизиран
претставник за EMC и безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт,
Германија. За сервис или прашања за гаранцијата Ве молиме
обратете се на дадената адреса.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со
основните побарувања и други релевантни одредби на Директивата
1999/5/EC.
За детали, Ве молиме посетете ја следната URL страна :
http://www.compliance.sony.de/
Италија: Регулирана е употреба на RLAN мрежа:
 во однос на приватните корисници, со законодавната одредба
од 1.8.2003, бр. 259 (“Кодекс за електронски комуникации”).
Особено член 104 покажува кога пред добивањето на општо
овластување и член 105 покажува кога е обезбедено слободно
користење;
 во однос на снабдувањето на јавноста со RLAN пристап кон
телефонските мрежи и сервиси, со министерска одлука е
обновена од 28.5.2003 и член 25 (генерално овластување за
електронски комуникациски мрежи и сервиси) од Кодексот за
електронски комуникации.
Норвешка: Употребата на оваа радио опрема не е дозволена го
географско подрачје во радиус од 20 km од центарот на Њу
Алесунд, Свалбард.
Упатство за употреба МК
Отстранување на стара
електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен
систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото
пакување покажува дека овој производ не треба
да се третира како домашен отпад. Наместо тоа, треба да се
однесе во собирен центар за рециклирање на електронска и
електрична опрема. Со правилно отстранување на овој производ, ќе
помогнете спречување на потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, кои може да бидат предизвикани
од несоодветно отстранување на овој производ. Со рециклирање
се обезбедува зачувување на природните извори. За подетални
информации на рециклирање на овој производ контактирајте ја
соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле
овој производ.
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира како обичен домашен
отпад.Некои батерии може да се означени со хемиски
знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се
ставаат на батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива
или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите,
Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото
здравје, што може да се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај да уредот треба да е постојано поврзан
со вградената батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се
заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги
при крај на нивниот животен век во собирен центар за
рециклирање на електрична и електронска опрема. За
правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на
батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За подетални информации околу рециклирањето
на батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Македонски
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување ризик од пожар или електричен шок, овој
апарат не го изложувајте на капење или прскање и не
ставајте предмети полни со течност, како на пр. вазни.
За намалување на ризик од електричен шок, не го отворајте
куќиштето. Обратете се само кај квалификуван сервисер.
Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр.
библиотека или вграден кабинет.
Батериите не ги изложувајте на прекумерна топлина како на пр.
сончева светлина, пожар или сл. долго време.
Прекумерен звучен притисок може да Ви го оштети слухот.
Bluetooth знакот и логото се сопственост на Bluetooth
SIG, Inc. и секоја употреба на такви ознаки од страна на Sony
Corporation е со лиценца.
N ознаката е заштитен знак или регистриран заштитен знак на
NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.
Microsoft, Windows и Windows Vista се регистрирани заштитни
знаци или заштитни знаци на Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
Macintosh и Mac OS се заштитни знаци на Apple Inc.,
регистрирани во САД и други земји.
Други заштитни знаци или трговски марки се на нивните
соодветни сопственици.
Забелешка за потрошувачите: следната информација се
применува само за производ купен во земјите кои ги
применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Авторизиран
претставник за EMC и безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт,
Германија. За сервис или прашања за гаранцијата Ве молиме
обратете се на дадената адреса.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со
основните побарувања и други релевантни одредби на Директивата
1999/5/EC.
За детали, Ве молиме посетете ја следната URL страна :
http://www.compliance.sony.de/
Италија: Регулирана е употреба на RLAN мрежа:
 во однос на приватните корисници, со законодавната одредба
од 1.8.2003, бр. 259 (“Кодекс за електронски комуникации”).
Особено член 104 покажува кога пред добивањето на општо
овластување и член 105 покажува кога е обезбедено слободно
користење;
 во однос на снабдувањето на јавноста со RLAN пристап кон
телефонските мрежи и сервиси, со министерска одлука е
обновена од 28.5.2003 и член 25 (генерално овластување за
електронски комуникациски мрежи и сервиси) од Кодексот за
електронски комуникации.
Норвешка: Употребата на оваа радио опрема не е дозволена го
географско подрачје во радиус од 20 km од центарот на Њу
Алесунд, Свалбард.
Отстранување на стара
електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен
систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото
пакување покажува дека овој производ не треба
да се третира како домашен отпад. Наместо тоа, треба да се
однесе во собирен центар за рециклирање на електронска и
електрична опрема. Со правилно отстранување на овој производ, ќе
помогнете спречување на потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, кои може да бидат предизвикани
од несоодветно отстранување на овој производ. Со рециклирање
се обезбедува зачувување на природните извори. За подетални
информации на рециклирање на овој производ контактирајте ја
соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле
овој производ.
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира како обичен домашен
отпад.Некои батерии може да се означени со хемиски
знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се
ставаат на батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива
или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите,
Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото
здравје, што може да се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај да уредот треба да е постојано поврзан
со вградената батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се
заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги
при крај на нивниот животен век во собирен центар за
рециклирање на електрична и електронска опрема. За
правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на
батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За подетални информации околу рециклирањето
на батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Мерки на претпазливост
За Bluetooth комуникација
 Bluetooth безжичната технологија работи во опсег од
околу 10 метри.
Максимален опсег на комуникација може да се
разликува во зависност од пречките (човечко тело,
метал, ѕид и т.н.) или електромагнетно опкружување.
 Антената е вградена во уредот како што е прикажано на
точкатастата линија.
Осетливоста на Bluetoothкомуникацијата ќе се подобри со вртете
на правецот на вградената антена кон поврзаниотBluetoothуред.
Растојанието во комуникацијата се намалува кога има
пречки меѓу антената на поврзаниот уред и овој уред.
Спецификации
Мерки на претпазливост
Општо
Систем за комуникација
Bluetooth Specification version 3.0
Излез
Bluetooth Specification Power Class 2
Максимален опсег за комуникација
Линија на поглед приближ. 10 m*1
Опсег на фреквенција
2.4 GHz опсег (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
За Bluetooth комуникација
 Bluetooth безжичната технологија работи во опсег од
околу 10 метри.
Максимален опсег на комуникација може да се
разликува во зависност од пречките (човечко тело,
метал, ѕид и т.н.) или електромагнетно опкружување.
 Антената е вградена во уредот како што е прикажано на
точкатастата линија.
Осетливоста на Bluetoothкомуникацијата ќе се подобри со вртете
на правецот на вградената антена кон поврзаниотBluetoothуред.
Растојанието во комуникацијата се намалува кога има
пречки меѓу антената на поврзаниот уред и овој уред.
Метода за модулација
FHSS
Следните услови може да влијаат врз осетливоста на Bluetooth
комуникацијата.
– Има пречки како на пр. човечко тело, метал или ѕид меѓу
овој уред и Bluetooth уредот.
– Во близина на овој уред се користи уред кој користи 2.4
GHz фреквенција, како на пр. безжичен LAN уред,
телефон или микробранова печка.
 Бидејќи Bluetooth уредите и безжичните LAN
(IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција, може да се
случат пречки од микробранова печка и може да се намали
брзината во комуникацијата, бучава или направена е
неправилно поврзување на овој уред во близина на
безжичен LAN уред. Во ваков случај, направете го следното.
–Уредот користете го најмалку 10 m подалеку од безжичен
LAN уред.
– Ако овој уред се користи на растојание од 10 m од
безжичен LAN уред, исклучете го безжичниот LAN уред.
– Инсталирајте го овој уред и Bluetooth уредот поблиску
еден кон друг што е можно поблиску.
 Микробрановите емитувани од Bluetooth уредот може да
влијаат врз работата на електронските медицински уреди.
Исклучете го овој уред и други Bluetooth уреди на следните
места, бидејќи може да предизвикаат несреќа:
– каде има запалив гас, во болници, воз, авион или
бензинска станица
– во близина на автоматски врати и противпожарен аларм.
 Овој уред поддржува безбедносна мерка која одговара со
Bluetooth стандардите за обезбедување на безбедна
конекција кога се користи Bluetooth безжична технологија,
но безбедноста можеби не е доволна во зависност од
дотерувањето. Внимавајте кога комуницирате преку
Bluetooth безжична технологија.
 Ние не превземаме никаква одговорност за проток на
информации при Bluetooth комуникацијата.
 Не се гарантира поврзување со сите Bluetooth уреди.
– Уреди со Bluetooth функција потребно е да се усогласат
со Bluetooth стандардите назначени од Bluetooth SIG, Inc..
– Дури и ако поврзаниот уред е усогласен со
гореспоменатиот Bluetooth стандард, некои уреди можеби
нема да се поврзат или да работат правилно, во
зависност од карактеристиките или спецификациите на
уредот.
– Додека зборувате на телефон преку интерфон, може да се
слуша бучава, во зависност од уредот или опкружувањето.
 Во зависност од поврзаниот уред, може ќе му треба некое
време пред да почне со комуникација
.
Друго
 Овој уред не го оставајте на места полни со влага, прашина,
чад или пареа, изложен на директна сончева светлина или
во автомобил. Ова може да предизвика дефект.
 Користењето на Bluetooth уредот може нема да работи со
мобилен телефон, во зависност од состојбата на радио
брановите и местото каде се користи опремата.
 Ако почувствувате мачнина по користење на Bluetooth
уредот, веднаш престанете со користење на Bluetooth
уредот. Ако има проблеми, консултирајте се со најблиската
Sony продавница.
 Слушање музика со многу силен звук може да ви го
оштети слухот.
За безбедност во сообраќајот, овој уред не го користите
додека возите автомобил или велосипед.
 Не ставајте тешки предмети или не вршете притисок врз
овој уред може да предизвика деформирање на уредот при
долго чување.
 Уредот не го изложувајте на прекумерен шок.
 Уредот чистете го со сува мека ткаенина.
 Уредот не го изложувајте на вода. Уредот не е
водоотпорен.
Запомнете го следниве мерки на претпазливост.
– Внимавајте уредот да не ви падне во мијалник полн со
вода.
–Уредот не го користите на влажни места или лоши
временски услови, како на пр. врнење на дожд или снег.
–Не го навлажнувајте уредот.
Ако уредот го допрете со влажни раце, уредот не го ставајте
во влажна облека, може да се навлажни и ова може да
предизвика дефект на уредот.
 Јастучињата може да се влошат поради долго време на
чување.
 Ако имате било какви прашања или проблеми во врска со
овој апарат, а не се споменати во ова упатство, Ве молиме
консултирајте се со најблиската Sony продавница.
Општо
Систем за комуникација
Bluetooth Specification version 3.0
Излез
Bluetooth Specification Power Class 2
Максимален опсег за комуникација
Линија на поглед приближ. 10 m*1
Опсег на фреквенција
2.4 GHz опсег (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Метода за модулација
FHSS
2
Местоположба
на вградената
антена
Спецификации
Компатибилни Bluetooth профили*
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддржан кодек*3
SBC*4 , AAC*5
Поддржана содржина за метода за заштита
SCMS-T
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
Вклучени делови
Безжични стерео слушалки (1)
микро-USB кабел (приближ. 50 cm) (1)
Кабел за поврзување (приближ. 1.5 m) (1)
Футрола за носење (1)
Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Препорачани додатоци
USB полнач AC адаптер за напојување: AC-UD10 (одделно се
продава)
*1 Вистинскиот опсег ќе се разликува во зависност од факторите
како што се пречки меѓу уредите, магненти полиња околу
микробранова печка, статичен електрицитет, осетливост на
прием, перформанси на антената, работниот систем,
софтверски апликации и т.н.
*2 Bluetooth стандардните профили ја наведуваат целта на
Bluetooth комуникацијата меѓу уредите.
3
* Кодек: Компресиран аудио сигнал и формат на конверзија
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
Безжични стерео слушалки
Извор на напојување
DC 3.6 V: Вградена литиум-јонска батерија на полнење
Маса
Приближ. 297 g
Работна температура
0 °C до 40 °C
Номинална моќ на потрошувачка
1.6 W
Часови при употреба
Време за комуникација (со време за репродукција на музика):
Приближ. 30 часа
Време во мирување: Макс. 200 часа
Време на полнење
Приближ. 6 часа
Температура за полнење
5 °C до 35 °C
Ресивер
Тип
Затворен, Динамичен
Звучници
40 mm
Опсег на фреквенција
4 Hz – 80 kHz
Микрофон
Тип
Електронски кондензаторен
Карактеристика на насока
Омни насочен
Ефективен опсег на фреквенција
100 Hz – 4,000 Hz
Системски побарување за полнење
на батерија преку USB
Персонален компјутер претходно инсталиран со еден од
следните оперативни системи и USB приклучок:
Оперативни системи
(кога користите Windows)
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или понов)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 или понов)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
Местоположба
на вградената
антена
Следните услови може да влијаат врз осетливоста на Bluetooth
комуникацијата.
– Има пречки како на пр. човечко тело, метал или ѕид меѓу
овој уред и Bluetooth уредот.
– Во близина на овој уред се користи уред кој користи 2.4
GHz фреквенција, како на пр. безжичен LAN уред,
телефон или микробранова печка.
 Бидејќи Bluetooth уредите и безжичните LAN
(IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција, може да се
случат пречки од микробранова печка и може да се намали
брзината во комуникацијата, бучава или направена е
неправилно поврзување на овој уред во близина на
безжичен LAN уред. Во ваков случај, направете го следното.
–Уредот користете го најмалку 10 m подалеку од безжичен
LAN уред.
– Ако овој уред се користи на растојание од 10 m од
безжичен LAN уред, исклучете го безжичниот LAN уред.
– Инсталирајте го овој уред и Bluetooth уредот поблиску
еден кон друг што е можно поблиску.
 Микробрановите емитувани од Bluetooth уредот може да
влијаат врз работата на електронските медицински уреди.
Исклучете го овој уред и други Bluetooth уреди на следните
места, бидејќи може да предизвикаат несреќа:
– каде има запалив гас, во болници, воз, авион или
бензинска станица
– во близина на автоматски врати и противпожарен аларм.
 Овој уред поддржува безбедносна мерка која одговара со
Bluetooth стандардите за обезбедување на безбедна
конекција кога се користи Bluetooth безжична технологија,
но безбедноста можеби не е доволна во зависност од
дотерувањето. Внимавајте кога комуницирате преку
Bluetooth безжична технологија.
 Ние не превземаме никаква одговорност за проток на
информации при Bluetooth комуникацијата.
 Не се гарантира поврзување со сите Bluetooth уреди.
– Уреди со Bluetooth функција потребно е да се усогласат
со Bluetooth стандардите назначени од Bluetooth SIG, Inc..
– Дури и ако поврзаниот уред е усогласен со
гореспоменатиот Bluetooth стандард, некои уреди можеби
нема да се поврзат или да работат правилно, во
зависност од карактеристиките или спецификациите на
уредот.
– Додека зборувате на телефон преку интерфон, може да се
слуша бучава, во зависност од уредот или опкружувањето.
 Во зависност од поврзаниот уред, може ќе му треба некое
време пред да почне со комуникација
.
Друго
 Овој уред не го оставајте на места полни со влага, прашина,
чад или пареа, изложен на директна сончева светлина или
во автомобил. Ова може да предизвика дефект.
 Користењето на Bluetooth уредот може нема да работи со
мобилен телефон, во зависност од состојбата на радио
брановите и местото каде се користи опремата.
 Ако почувствувате мачнина по користење на Bluetooth
уредот, веднаш престанете со користење на Bluetooth
уредот. Ако има проблеми, консултирајте се со најблиската
Sony продавница.
 Слушање музика со многу силен звук може да ви го
оштети слухот.
За безбедност во сообраќајот, овој уред не го користите
додека возите автомобил или велосипед.
 Не ставајте тешки предмети или не вршете притисок врз
овој уред може да предизвика деформирање на уредот при
долго чување.
 Уредот не го изложувајте на прекумерен шок.
 Уредот чистете го со сува мека ткаенина.
 Уредот не го изложувајте на вода. Уредот не е
водоотпорен.
Запомнете го следниве мерки на претпазливост.
– Внимавајте уредот да не ви падне во мијалник полн со
вода.
–Уредот не го користите на влажни места или лоши
временски услови, како на пр. врнење на дожд или снег.
–Не го навлажнувајте уредот.
Ако уредот го допрете со влажни раце, уредот не го ставајте
во влажна облека, може да се навлажни и ова може да
предизвика дефект на уредот.
 Јастучињата може да се влошат поради долго време на
чување.
 Ако имате било какви прашања или проблеми во врска со
овој апарат, а не се споменати во ова упатство, Ве молиме
консултирајте се со најблиската Sony продавница.
Компатибилни Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддржан кодек*3
SBC*4 , AAC*5
Поддржана содржина за метода за заштита
SCMS-T
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
Вклучени делови
Безжични стерео слушалки (1)
микро-USB кабел (приближ. 50 cm) (1)
Кабел за поврзување (приближ. 1.5 m) (1)
Футрола за носење (1)
Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Препорачани додатоци
USB полнач AC адаптер за напојување: AC-UD10 (одделно се
продава)
*1 Вистинскиот опсег ќе се разликува во зависност од факторите
како што се пречки меѓу уредите, магненти полиња околу
микробранова печка, статичен електрицитет, осетливост на
прием, перформанси на антената, работниот систем,
софтверски апликации и т.н.
*2 Bluetooth стандардните профили ја наведуваат целта на
Bluetooth комуникацијата меѓу уредите.
3
* Кодек: Компресиран аудио сигнал и формат на конверзија
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
Безжични стерео слушалки
Извор на напојување
DC 3.6 V: Вградена литиум-јонска батерија на полнење
Маса
Приближ. 297 g
Работна температура
0 °C до 40 °C
Номинална моќ на потрошувачка
1.6 W
Часови при употреба
Време за комуникација (со време за репродукција на музика):
Приближ. 30 часа
Време во мирување: Макс. 200 часа
Време на полнење
Приближ. 6 часа
Температура за полнење
5 °C до 35 °C
Ресивер
Тип
Затворен, Динамичен
Звучници
40 mm
Опсег на фреквенција
4 Hz – 80 kHz
Микрофон
Тип
Електронски кондензаторен
Карактеристика на насока
Омни насочен
Ефективен опсег на фреквенција
100 Hz – 4,000 Hz
Системски побарување за полнење
на батерија преку USB
Персонален компјутер претходно инсталиран со еден од
следните оперативни системи и USB приклучок:
Оперативни системи
(кога користите Windows)
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или понов)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 или понов)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 /
Media Center Edition 2005
(кога користите Macintosh)
Mac OS X (version.10.3 или понов)
(кога користите Macintosh)
Mac OS X (version.10.3 или понов)
Дизајнот и спецификациите се предмет на измени без
претходна најава.
Дизајнот и спецификациите се предмет на измени без
претходна најава.
Download PDF

advertising