Sony | MDR-ZX770BN | Sony MDR-ZX770BN Безжични слушалки со поништување на шум MDR-ZX770BN Водич за брзо поставување и почеток

A
Безжични стерео
слушалки со
поништување
шум
Водич за брз почеток
Поврзување со еден допир со паметен телефон (NFC)
B
Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред
Видете во Водичот со помош
http://
МК
NFC Easy Connect/Connexion NFC facile
POWER
Со допирање на уредот со паметен телефон, уредот автоматски се
вклучува и продолжува до спарување и поврзување преку BLUETOOTH.
Компатибилни паметни телефони
NFC-компатибилни паметни телефони со Android™ 2.3.3 или подоцна
инсталиран (со исклучок на Android 3.x).
За поврзување со други BLUETOOTH уреди, видете “
Спарување и
поврзување со BLUETOOTH уред.”
NFC
MDR-ZX770BN
© 2015 Sony Corporation
4-559-832-41(1)
NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична комуникација со краток опсег меѓу разни уреди, пр. паметен телефон и IC ознаки. Благодарејќи на NFC функцијата, комуникацијата на податоци - на пр., BLUETOOTH
спарувањето - лесно може да се постигне само со допирање на NFC компатибилни уреди (пр., на N-Mark симболот или локација назначена на секој уред).
1 Вклучете ја NFC функцијата на паметен телефон.
За детали, видете во упатството за употреба испорачано со паметниот телефон.
ˎˎАко ОС на паметниот телефон е Android 2.3.3 или понов и постар од
Android 4.1 (со исклучок на Android 3.x): продолжете до чекор 2.
ˎˎАко ОС на паметниот телефон е Android 4.1 или понов: продолжете до
чекор 4.
Сино
1 Ставете го BLUETOOTH уредот на 1 метар од овој уред.
2 Влезете во режим за спарување на овој уред.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx770bn/h_ce/
Допрете и држете на POWER копчето околу 7 секунди.
Проверете дали индикаторот трепка сино и црвено наизменично по
ослободување на копчето.
3 Направете постапка за спарување на BLUETOOTH уред да го
откриете овој уред.
Кога на екранот од BLUETOOTH уредот ќе се прикаже листа со
откриени уреди, изберете “MDR-ZX770BN.”
Ако на екранот од BLUETOOTH уредот се побара да внесете лозинка,
внесете “0000.”
За подетално да видите како да работите со уредот, прочитајте го
Водичот со помош на компјутер или паметен телефон.
4 Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред.
BLUETOOTH знакот и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и користење
на овие ознаки од страна на Sony Corporation е со лиценца.
ˎˎ N Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc.
во САД и други земји.
ˎˎAndroid и Google Play се заштитни знаци на Google Inc.
ˎˎЗнакот aptX® и aptX логото се трговски имиња на CSR plc или една од неговите
компании и може да се регистрирани во една или повеќе земји.
ˎˎДруги заштитни знаци и трговски имиња се на нивните сопственици.
ˎˎ
Поврзување со уред спарен во
2 Превземете и инсталирајте ја апликацијата “NFC Easy Connect.”
Полнење на уредот
“NFC Easy Connect” е бесплатна Android апликација која може да ја земете
од Google Play™. Превземете апликација со пребарување на “NFC Easy
Connect” или со пристап преку дводимензионалниот код. Може да се
наплати за превземање на апликацијата.
Забелешка
Апликацијата може да не е достапна во некои земји и/или региони.
3 Активирајте ја апликацијата “NFC Easy Connect” на паметен телефон.
POWER
Поврзување со еден допир е возможно само кога на паметниот
телефон ќе се прикаже екран на апликацијата.
4 Допрете на овој уред со паметниот телефон.
Прво отклучете го екранот на паметниот телефон.
Допрете на паметниот телефон на N означениот дел на овој уред.
Продолжете со допирање на уредот со паметен телефон додека
паметниот телефон реагира. Следете ги инструкциите на екран да го
завршите спарувањето и поврзувањето.
Поврзете го уредот и вклучете го компјутерот преку
испорачаниот микро-USB кабелот.
Кога уредот и компјутерот се поврзани, полнењето почнува и
индикаторот (црвен) светнува. Полнењето е завршено за околу 2.5 часа
најмногу и индикаторот (црвен) автоматски се исклучува.
Забелешки
Користете го испорачаниот микро-USB кабел. Можеби нема да можете да го
полните уредот со други кабли.
ˎˎПолнењето нема да биде завршено правилно ако компјутерот се префрли во
режим на хибернација или мирување додека е поврзан со уредот. Ако се
случи ова, сменете го дотерувањето на компјутерот и повторно полнете го
уредот.
ˎˎ
Да го исклучите, повторно допрете на паметниот телефон.
Може да изберете звук од друг NFC компатибилен BLUETOOTH уред. За
детали видете во Водичот со помош.
За поврзување на уредот со спарен паметен телефон, направете го
чекорот 4. (Кога користите апликација “NFC Easy Connect,” направете
ги чекорите 3 и 4.)
Црвено
1 Вклучете го уредот.
Допрете и држете на POWER копчето околу 2 секунди додека овој уред е
исклучен.
Проверете дали индикаторот трепка сино по ослободување на копчето.
2 Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред.
Сино
Повикување или примање повик
Слушање музика
Користење на испорачаниот кабел за слушалки
Кабел
Користење поништување шум
Користење на AI поништување на шум
По употреба
1 Прекинете го BLUETOOTH поврзувањето со допир на
паметниот телефон или BLUETOOTH уредот.
Плеер
2 Допрете и држете на POWER копчето околу 2 секунди.
POWER
Индикаторот (син) се исклучува и уредот се исклучува
Микрофон
Кабел за слушалки
NC
NC
Ракувајте со мобилниот телефон да направите повик.
Профил: HSP, HFP
Допрете
VOL +
VOL −
на уредот кога примате повик.
Ракувајте на ист начин кога примате повик додека слушате музика.
Репродукцијата на музиката се репродуцира за време на повикот и
автоматски продолжува кога повикот ќе заврши.
Микрофонот е повеќенасочен. Не мора да се грижите за позицијата на
микрофонот кога зборувате .
Забелешки
1 Ставете ги слушалките.
Левата слушалка и VOL+ копчето имаат сензибилна точка.
Користете ги како водич при работа.
2 Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред.
Репродукцијата на музика можеби нема автоматски да продолжи со некои
BLUETOOTH уреди.
ˎˎТонот за повикот и слушање музика може независно да се подеси.
ˎˎ
За одбивање повик, допрете повторно на
копчето.
Може да ги користите уредот како обични слушалки со поништување
шум со поврзување на испорачаниот кабел за слушалки кога е
забрането користење на BLUETOOTH уред, пр. во авиони.
Нема да може повеќе да ја користите BLUETOOTH функцијата.
Видете "Користење на поништување шум" да го користите уредот како
слушалки со поништување шум.
Забелешки
Влезете во режим за поништување шум на уредот.
Допрете и држете на POWER копчето околу 2 секунди кога уредот е
исклучен. Кога функцијата за поништување шум ќе се вклучи, NC копчето
светнува. Режимот за поништување шум е дотеран во NC режим B.
Во случај на поврзување со еден допир (NC режим B) се вклучува
истовремено кога уредот е вклучен.
ˎˎ
За исклучување на поништување шум
ˎ
ˎˎ
Проверете дали е ставен приклучокот цврсто.
Поврзете го приклучокот со форма на L на уредот за репродукција.
ˎˎVOL +/−, /
и / копчињата не може да се користат. Направете
репродукција на поврзаниот уред за репродукција.
ˎˎКога напојувањето на вградената батерија на полнење ќе се намали или
уредот ќе се исклучи, може да го користите уредот како обични слушалки со
поврзување на кабелот за слушалки. Во овој случај, функцијата за
поништување шум нема да работи. Исто така, квалитетот на звук ќе се намали
од тогаш кога сте го вклучиле уредот.
Кога користите преку BLUETOOTH поврзување: Допрете на NC копчето. NC
копчето се исклучува. (за вклучување на функцијата, допрете повторно на NC
копчето.)
ˎˎКога е поврзан кабелот за слушалки: Допрете на POWER копчето повеќе од
2 секунди. (Напојувањето и функцијата за поништување шум се исклучуваат.)
AI поништување шум е корисна функција која автоматски избира една од
режимите за поништување шум. Оваа функција овозможува најефективен
режим за поништување шум со инстантна анализа на околните звуци.
Допрете и држете на NC копче.
Кога уредот е вклучен, допрете и држете на NC копчето се додека не
слушнете еден звук од слушалки. Уредот почнува со анализирање на
околните звуци (приближ. 3 секунди). За време на анализата нивото на
звукот од слушалките се намалува и NC копчето трепка.
Кога анализата е завршена, најефективниот режим за поништување шум
автоматски се дотерува и нивото на звукот од слушалките се враќа во
нормала.
Тип на режим за поништување шум
NC режим A:
Намалениот шум содржи голема количина на средни
и ниски фреквенции на звук. Околниот шум ефективно
е намален.
NC режим B:
Намалениот шум содржи голема количина на супер
ниски фреквенции на звуци. На пр., позадински шум
главно што се слуша од автомбус или воз ефективно е
намален.
NC режим C:
Го намалува шумот во релативно тивко и широк опсег
на фреквенции на звуци. Позадинскиот шум главно
присутно во канцеларии (компјутери, фотокопири и
т.н.) ефективно се намалени.
Профил: A2DP, AVRCP
3 Ракувајте со слушалките.
Репродукција/пауза: Допрете .
Стопирање: Држете на .
Следна/претходна: Допрете /.
Брзо напред/брзо назад: Држете на /.
Забелешки
Достапните функции може да се разликуваат зависно од BLUETOOTH уред.
Кога ракувате со објаснетите копчиња, може да работат различно или
воопшто да не работат
ˎˎКвалитетот на звук е дотеран во стандарден режим (SBC high quality mode) пред
продажба. Кога ќе поврзете BLUETOOTH уред компатибилен со AAC или aptX,
може да го смените дотерувањето како што е опишано во Водичот со помош
да уживате во репродукција на музика со повисоко ниво на квалитет на звук.
ˎˎ
Download PDF

advertising