Sony | WH-CH500 | Sony WH-CH500 Безжични слушалки WH-CH500 Упатство на препораки

Друго
Безжични
стерео слушалки
Референтен водич
МК
• Не го ставајте уредот на места изложен на
влага, прашина, чад или пареа, или во автомобил или на директна сончева светлина.
• Користење на Bluetooth уредот со
мобилни уреди може да не функционира
зависно од условите на рабио брановите
и местото каде што се користи уредот.
• Висок тон може да влијае врз слухот.
• Заради безбедност во сообраќајот, не
го користите уредот додека возите.
• Не го користите уредот на места каде
може да сте во опасност ако не може
да ги слушате околните звуци, како
на премин на пругра, железничка
станица и градилишта.
• Не ставајте тежина и притисок врз уредот бидејќи може да предизвика деформирање на уредот поради долго чување.
• Не го изложувајте на прекумерен шок.
• Чистете го со мека сува ткаенина.
• Не го изложувајте на вода. Уредот не е
водоотпорен.
Запомете ги следниве мерки на
претпазливост.
– Внимавајте да не ви падне уредот во
лавабо или друго место полно со вода.
– Не го користите уредот на влажни места или
лоши временски услови, дожд или снег.
– Не го наводенувајте уредот
Ако уредот го допрете со влажни раце
или го стаивте уредот на влажна облека, уредот може да се наводени и ова
може да предизвика дефект на уредот.
Ако
почувствувате непријатност по користење
•
на уредот, веднаш престанете со користење.
• Ако имате прашања или проблеми во
врска со овој уред кои не се покриени
во ова упатство, обратете се во
продавницата на Sony.
Опционална замена на јастучиња може
да нарачате од продавницата на Sony.
Спецификации
Општо
WH-CH500
Мерки на претпазливост
A
За BLUETOOTH® комуникација
B
Македонски
Не го инсталирајте уредот во затворен простор, како библиотека или вграден плакар.
Не ги изложувајте батериите (батерии или
инсталирани батерии) на прекумерна топлина како сонце, пожар или сл. подолго време.
Не ги растурајте, отварајте или разделувајте секундарните ќелии или батериите.
Во случај на протекување, не дозволувајте
течноста да дојде во контакт со кожата
или очите. Ако се направи контакт,
измијте ги погодените места со многу
вода и обратете се кај доктор.
Секундарните ќелии и батерии треба да се
наполнат пред употреба. Секогаш ви-дете
во упатството од производителот или
упатството на опремата за инструкции за
правилно полнење. При долго време на
чување, можеби е потребно да се полнат и
празнат ќелиите или батериите неколку
пати да се добие максимални перформанси.
Исфрлете го правилно.
Забелешка за купувачите: следнава
информација се применува само за
опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation.
ЕУ увозник: Sony Europe Limited.
Прашања за ЕУ увозникот или поврзани
со усогласеност на производот во Европа
доставете ги до овластениот претставник
на производителот, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Со ова, Sony Corporation изјавува дека
опремата е во согласност со
Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст од ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на следнава
интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Исфрлање на стари
батерии и електрична
и електронска
опрема (применливо
во ЕУ и други
Европски земји со
посебни собирни
центри)
Овој симбол на производотили
пакувањето покажува дека овој производ и батериите не треба да се третираат како домашен отпад. За одредени
батерии овој симбол може да се користи
во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово
(Pb) се додадени ако батеријата содржи
повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на
производот и батериите ќе спречите од
потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, што во
спротивно може да се предизвика со
неправилно исфрлање. Со рециклирање
на материјалите ќе помогнете во
зачувување на природните ресурси.
Во случај производот, дали од безбедносни причини, изведување или интеграција, да бара постојано поврзување со
вградена батерија, оваа батерија треба да
ја замени исклучиво сервисер. Да се
осигурате дека батеријата и електричната
и електронската опрема правилно ќе се
третира, при крај на работниот век на овој
производ однесете го во збирен центар за
рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот како да ги
извадите од производот. За подетални
информации за рециклирање на овој
производ или батеријата, обратете се во
локалната месна заедница, сервисот за
отпад или продавницата каде што сте ги
купиле производот или батеријата.
Валидноста на CE ознаката е ограничена
само за тие земји каде може легално да
се купи, главно во Источно европските
земји.
Bluetooth® знакот и логото се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било
каква употреба на вакви знаци од страна
на Sony Corporation се со лиценца.
N-Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во
САД и во други земји.
Windows е регистрирана трговска марка
или заштитен знак на Microsoft
Corporation во САД и/или други земји.
Mac, OS X и iPhone се заштитни
знаци на Apple Inc., регистрирани во САД
и други земји.
Android е заштитен знак на Google Inc.
Други заштитни знаци и трговски имиња
се на нивните сопственици.
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-731-710-42(1)
• Bluetooth безжичната технологија работи
на опсег од околу 10 m. Максимален опсег
на комуникација може да се разликува
зависно од пречките (човечко тело,
метал, ѕид и т.н.) или електромагнетното
опкружување.
• Bluetooth комуникацијата може да се
исклучи, или да се случи бучава или
прекин на звук под следниве услови.
– Има човечко тело меѓу уредот и
Bluetooth уредот.
Оваа ситуација може да се подобри
со ставање на Bluetooth уредот кон
антената на уредот.
– Има пречки, како метал или ѕид
меѓу уредот Bluetooth уредот.
– Wi-Fi уред или микробранова печка,
или микробранови се емитуваат во
близина на уредот.
– Антената е вградена во уредот како
што е прикажано со испрекинатата
линија (Сл. ). Осетливоста на
Bluetooth комуникацијата ќе се
подобри со отстранување на
пречките меѓу поврзаниот Bluetooth
уред и антената на уредот.
• Бидејќи Bluetooth уредот и Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) користат иста фреквенција (2.4 GHz), пречки од микробрановата
може да резултираат со бучава или прекин
на звук или комуникацијата да се ис-клучи
ако овој уред се користи близу Wi-Fi уред.
Во ваков случај, направете го следново.
– Користете го овој уред најмалку 10 m
подалеку од Wi-Fi уред.
– Ако овој уред се користи на 10 m од
Wi-Fi уред, исклучете го Wi-Fi уредот.
– Инсталирајте го овој уред и Bluetooth
уред што може поблиску еден до друг.
• Микробрановите емитувани од
Bluetooth уред може да влијаат врз
работата на електронските медицински
уреди. Исклучете го овој уред и други
Bluetooth уреди на следните места,
бидејќи може да предизвикаат несреќи:
– каде има запалив гас, во болници или
на бензински станици
– близу автоматски врати или аларм за пожар
• Поради карактеристиките на безжичната
технологија, репродуцираниот звук од
уредот доцни од звукот и музиката што се
репродуцира на уредот што испраќа. Затоа,
сликата и звукот може да не се усогласени
кога гледате филм или играте игра.
• Не го користете уредот во авион. Радио брановите може да влијаат врз инструментите и
да предизвикаат несереќа поради дефект.
• Овој уред поддржува безбедносни карактеристики во согласност со Bluetooth стандардите да обезбеди безбедно поврзување
кога се користи Bluetooth безжичната
технологија, но безбедноста може да не е
доволна зависно од дотерувањето.
Внимавајте при комуникација преку
Bluetooth безжичната технологија.
• Ние не превземаме одговорност за
протекување на информации при
Bluetooth комуникацијата.
• Не се гарантира поврзување со сите
Bluetooth уреди.
– Уред кој содржи Bluetooth функција
треба да е во согласност со Bluetooth
стандардите назначени од Bluetooth
SIG, Inc. и да бидат заверени.
– Дури и ако поврзаниот уред е во
согласност со Bluetooth стандардот,
некои уреди може да не се поврзат
или да работат правилно зависно од
карактеристиките или спецификациите на уредот.
– Додека зборувате преку интерфон,
може да се слушне бучава, зависно
од уредот или околината.
• Во зависност од уредот што треба да е
поврзан, може да е потребно некое
време да почне со комуникација.
Ако звукот често прескокнува
при репродукција
• Ситуацијата може да се подобри со
менување на дотерување за квалитет на
безжична репродукција или фиксирање
на режимот за безжична репродукција
во SBC на уредот за пренос. За детали
видете во упатството за употреба
испорачано со уредот за пренос.
• Ако користите паметен телефон,
ситуацијата може да се подобри со
исклучување на непотребни апликации
или рестартирање на паметниот телефон.
За користење на апликации за повик
за паметни телефони или компјутери
• Овој уред поддржува само нормални дојдовни повици. Апликации за повик за паметен
телефон или компјутери не се поддржани.
За полнење на уредот
• Овој уред може да се полни само
преку USB. Потребен е компјутер со
USB порт за полнење.
• Овој уред не може да се вклучи, ниту
пак може да се користи Bluetooth
функцијата при полнење.
• Ако уредот не го користите долго
време батеријата на полнење може да
нема да биде доволно полна.
Батеријата ќе го задржи полнењето
правилно по празнење и полнење
неколку пати едно по друго.
• Ако уредот го чувате долго време, полнете ја батеријата еднаш на пола година да
спречите прекумерно трошење.
• Ако должината на време за кое може
да го користите уредот значително се
намали, батеријата на полнење треба
да се замени со нова. Обратете се во
продавницата на Sony за замена.
Забелешка за статичен електрицитет
• Статичен електрицитет насобран во телото
може да предизвика мало пецкање во
ушите. За намалување на ефектот, носете
облека направена од природни материјали.
Ако уредот не работи правилно
• Ресетирајте го уредот (Сл. ).
Кога го ресетирате уредот, наполнете го.
Кога полнењето ќе почне, овој уред
автоматски се ресетира. Информацијата за
спарување и други дотерувања се задржани.
• Ако проблемот постои дури и по
ресетирањето, иницијализирајте го
уредот на следниот начин.
Откачете го микро-USB кабелот од
микро-USB портот, исклучете го уредот,
потоа држете на  и – копчињата истовремено повеќе од 7 секунди.
Индикаторот (син) трепка 4 пати и уредот
се враќа во фабрички дотерувања. Сите
информации за спарување се бришат.
• Откако уредот е иницијализиран, можеби
нема да се поврзе со iPhone или компјутер. Во ваков случај, избришете ги информациите за спарување на уредот од iPhone
или компјутер и повторно спарете ги.
За носење на уредот
• Бидејќи слушалките се со обмотани со
висока густина, со насилно ставање во
ушите може да го оштетите ушното
тапанче. Со притискање на слушалките
кон ушите може да направи звук како
мембрана. Ова не е дефект.
http://www.sony.net/
Систем на комуникација:
Bluetooth Specification version 4.2
Излез: Bluetooth Specification Power Class
2
Максимален опсег на комуникација:
Видокруг приближ. 10 m1)
Фреквенција:
2.4 GHz band (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Работна фреквенција:
Bluetooth 2,400 MHz - 2,483.5 MHz
NFC 13.56 MHz
Максимален излезен напон:
Bluetooth < 4.0 dBm
Компатибилни Bluetooth профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддржан кодек3): SBC4) , AAC5)
Поддржан метод за заштита на содржина:
SCMS-T
Опсег на пренос (A2DP):
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency
44.1 kHz)
Вклучени делови:
Безжичен стерео слушалки (1)
Микро-USB кабел (приближ. 50 cm) (1)
Референтен водич (ова упатство) (1)
Упатство за употреба (1)
Други документи (1 комплет)
1)
2)
3)
4)
5)
Вистинскиот опсег се разликува
зависно од факторите како пречки меѓу
уредите, магнетни полиња околу
микробранова печка, статичен
електрицитет, перформансите на
антената, оперативен систем,
софтверска апликација и т.н.
Bluetooth стандардни профили ја
прикажуваат целта на Bluetooth
комуникацијата меѓу уредите.
Кодекс: Компресија на аудио сигнал и
формат на конверзија
Подкодекс
Напредно аудио кодирање
Безжични стерео слушалки
Напојување:
DC 3.7 V: Вградена литиумјонска батерија на полнење
DC 5 V: Кога полните преку USB
Маса: Приближ. 140 g
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална потрошувачка: 0.7 W
Време на користење:
Кога поврзувате преку Bluetooth
уред
Репродукција музика: Макс. 20 часа
Комуникација: Макс. 20 часа
Мирување: Макс. 200 часа
Забелешка: Времето на користење
може да е пократко во зависност од
Кодексот и условите на користење.
Време за полнење:
Приближ. 4.5 часа
(Околу 60 минути репродукција на
музика по 15 минути полнесе.)
Забелешка: Часовите за полнење
може да се разликуваат зависно од
условите на користење.
Температура при полнење: 5 °C до 35 °C
Ресивер
Тип: Затворен, динамичен
Уред: 30 mm
Микрофон
Тип: Електронски кондензаторски
Насоченост: Во сите насоки
Ефективен опсег на фреквенции: 50 Hz - 8,000 Hz
Системски барања за
полнење на
батеријата преку USB
USB адаптер за струја
Комерцијално достапен USB адаптер за
струја способен за напојување повеќе
од 0.5 A (500 mA)
Персонален компјутер
(од ноември 2017)
Персонален компјутер претходно
инсталиран со било кој од следниве
оперативни системи и USB порт:
Оперативни системи:
(кога користите Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(кога користите Mac)
Mac OS X (version 10.9 или понов)
Дизајнот и спецификациите се предмет
на измена без претходна најава.
Download PDF

advertising