Sony | MDR-XB950BT | Sony MDR-XB950BT Безжични слушалки EXTRA BASS™ MDR-XB950BT Упатства за употреба

A
Безжични
стерео
слушалки
Водич за брз почеток
Поврзување со еден допир со паметен телефон (NFC)
B
Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред
МК
POWER
NFC Easy Connect/Connexion NFC facile
Со допирање на уредот со паметен телефон, уредот автоматски се
вклучува и продолжува до спарување и поврзување преку BLUETOOTH.
Компатибилни паметни телефони
NFC-компатибилни паметни телефони со инсталиран Android™ 2.3.3 или понов.
За поврзување со други BLUETOOTH уреди, видете “ Спарување и
поврзување со BLUETOOTH уред.”
NFC
NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична
комуникација со краток опсег меѓу разни уреди, пр. паметен телефон и IC ознаки.
Благодарејќи на NFC функцијата, комуникацијата на податоци - на пр., BLUETOOTH
спарувањето - лесно може да се постигне само со допирање на NFC компатибилни уреди (пр., на N-Mark симболот или локација назначена на секој уред).
MDR-XB950BT
© 2014 Sony Corporation
4-540-943-42(1)
1 Вклучете ја NFC функцијата на паметен телефон.
За детали, видете во упатството за употреба испорачано со паметниот телефон.
ˎˎАко ОС на паметниот телефон е Android 2.3.3 или понов и постар од
Android 4.1: продолжете до чекор 2.
ˎˎАко ОС на паметниот телефон е Android 4.1 или понов: продолжете до
чекор 4.
Сино
1 Ставете го BLUETOOTH уредот на 1 метар од овој уред.
2 Влезете во режим за спарување на овој уред.
Допрете и држете на POWER копчето околу 7 секунди.
Проверете дали индикаторот трепка сино и црвено наизменично по
ослободување на копчето.
3 Направете постапка за спарување на BLUETOOTH уред да го
откриете овој уред.
Кога на екранот од BLUETOOTH уредот ќе се прикаже листа со
откриени уреди, изберете “MDR-XB950BT.”
Ако на екранот од BLUETOOTH уредот се побара да внесете лозинка,
внесете “0000.”
4 Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред.
Поврзување со уред спарен во
2 Превземете и инсталирајте ја апликацијата “NFC Easy Connect.”
Полнење на уредот
“NFC Easy Connect” е бесплатна Android апликација која може да ја земете
од Google Play™. Превземете апликација со пребарување на “NFC Easy
Connect” или со пристап преку дводимензионалниот код. Може да се
наплати за превземање на апликацијата.
Забелешка
Апликацијата може да не е достапна во некои земји и/или региони.
3 Активирајте ја апликацијата “NFC Easy Connect” на паметен телефон.
POWER
Проверете дали е прикажан екран за апликацијата.
4 Допрете на овој уред со паметниот телефон.
Поврзете го уредот и вклучете го компјутерот преку
испорачаниот микро-USB кабелот.
Кога уредот и компјутерот се поврзани, полнењето почнува и индикаторот
(црвен) светнува. Полнењето е завршено за околу 4 часа најмногу и
индикаторот (црвен) автоматски се исклучува.
Забелешка
Користете го испорачаниот микро-USB кабел. Можеби нема да можете да го
полните уредот со други кабли.
Прво отклучете го екранот на паметниот телефон.
Допрете на паметниот телефон на N означениот дел на овој уред.
Продолжете со допирање на уредот со паметен телефон додека паметниот
телефон реагира. Следете ги инструкциите на екран да го завршите
спарувањето и поврзувањето.
Да го исклучите, повторно допрете на паметниот телефон.
Може да изберете звук од друг NFC компатибилен BLUETOOTH уред. За
детали видете во Водичот со помош.
За поврзување на уредот со спарен паметен телефон, направете го
чекорот 4. (Кога користите апликација “NFC Easy Connect,” направете
ги чекорите 3 и 4.)
1 Вклучете го уредот.
Допрете и држете на POWER копчето околу 2 секунди додека овој уред е
исклучен.
Проверете дали индикаторот трепка сино по ослободување на копчето.
2 Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред.
Сино
Црвено
Слушање музика
Повикување или примање повик
Користење на испорачаниот кабел за слушалки
Видете во Водичот со помош
VOL +
VOL −
Кабел за слушалки (испорачан)
Микрофон
1 Ставете ги слушалките.
Левата слушалка има сензибилна точка.
2 Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред.
Профил: A2DP, AVRCP
Ракувајте со мобилниот телефон да направите повик.
Профил: HSP, HFP
Допрете
3 Ракувајте со слушалките.
Репродукција/пауза: Допрете .
Стопирање: Држете на .
Следна/претходна: Допрете /.
Брзо напред/брзо назад: Држете на /.
Може да го користите уредот како обични жичани слушалки со
поврзување на испорачаниот кабел за слушалки.
Забелешки
Проверете дали е ставен приклучокот цврсто.
Поврзете го приклучокот со форма на L на уредот за репродукција.
ˎˎНе може да го вклучите уредот. Нема да можете повеќе да го користите
BLUETOOTH и Electro Bass Booster функциите.
ˎˎVOL +/−,
/ и / копчињата не може да се користат.
ˎˎАко го поврзете кабелот за слушалки кога уредот е вклучен, уредот
автоматски се исклучува.
ˎˎ
на уредот кога примате повик.
Ракувајте на ист начин кога примате повик додека слушате музика.
Репродукцијата на музиката се репродуцира за време на повикот и
автоматски продолжува кога повикот ќе заврши.
Микрофонот е повеќенасочен. Не мора да се грижите за позицијата на
микрофонот кога зборувате.
Забелешки
Забелешки
Достапните функции може да се разликуваат зависно од BLUETOOTH уред. Кога
ракувате со објаснетите копчиња, може да работат различно или воопшто да не работат.
ˎˎКвалитетот на звук е дотеран во стандарден режим (SBC high quality mode) пред
продажба. Кога ќе поврзете BLUETOOTH уред компатибилен со AAC или aptX,
може да го смените дотерувањето како што е опишано во Водичот со помош
да уживате во репродукција на музика со повисоко ниво на квалитет на звук.
ˎˎ
Репродукцијата на музика можеби нема автоматски да продолжи со некои
BLUETOOTH уреди.
ˎˎТонот за повикот и слушање музика може независно да се подеси.
ˎˎ
За одбивање повик, допрете повторно на
http://rd1.sony.net/help/mdr/xb950bt/h_ce/
ˎˎ
По употреба
За подетално да видите како да работите со уредот, прочитајте го
Водичот со помош на компјутер или паметен телефон.
копчето.
BLUETOOTH знакот и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и користење
на овие ознаки од страна на Sony Corporation е со лиценца.
ˎˎN Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во
САД и други земји.
ˎˎAndroid и Google Play се заштитни знаци на Google Inc.
ˎˎЗнакот aptX® и aptX логото се трговски имиња на CSR plc или една од неговите
компании и може да се регистрирани во една или повеќе земји.
ˎˎДруги заштитни знаци и трговски имиња се на нивните сопственици.
ˎˎ
Користење на Electro Bass Booster функцијата
1 Прекинете го BLUETOOTH поврзувањето со допир на
паметниот телефон или BLUETOOTH уредот.
2 Допрете и држете на POWER копчето околу 2 секунди.
Индикаторот (син) се исклучува и уредот се исклучува.
Портокалово
BASS BOOST
Electro Bass Booster функцијата ги подобрува ниските фреквенции.
Кога уредот е вклучен, допрете на BASS BOOST копчето.
BASS BOOST индикаторот (портокалово) светнува.
За исклучување на Electro Bass Booster функцијата допрете повторно
на BASS BOOST копчето.
Забелешки
Бидејќи функцијата засилува некои ниски фреквенции, ефектот може да не се добие
со музика која не содржи фреквенции за засилување.
ˎˎИндикаторот се вклучува или исклучува кога Electro Bass Booster функцијата е
вклучена или исклучена. Но, се емитува работниот звук.
ˎˎСтатусот за вклучена или исклучена Electro Bass Booster функција ќе биде иста кога
ќе го вклучите уредот следниот пат.
ˎˎ
Download PDF

advertising