Sony | MDR-EX750BT | Sony MDR-EX750BT Слушалки за во уво MDR-EX750BT h.ear in Wireless Упатство на препораки

4-585-490-43(1)
Безжични
стерео
слушалки
Упатство за употреба
МК
• Не го изложувајте на прекумерен шок.
• Чистете го со мека сува ткаенина.
• Не го изложувајте на вода. Уредот не е
водоотпорен. Запомете ги следниве
мерки на претпазливост.
– Внимавајте да не ви падне уредот во
лавабо или друго место полно со вода.
– Не го користите уредот на влажни места
или лоши временски услови, како
дожд или снег.
– Do not get the unit wet.
If you touch the unit with wet hands, or put
the unit in a damp article of clothing, the
unit may get wet and this may cause a
malfunction of the unit.
• Ако почувствувате непријатност по користење
на уредот, веднаш престанете со користење.
• Ако имате прашања или проблеми во
врска со овој уред кои не се покриени
во ова упатство, обратете се во
продавницата на Sony.
Опционална замена на јастучиња може
да нарачате од продавницата на Sony.
Спецификации
Општо
MDR-EX750BT
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
A
B

–
Македонски
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување ризик од електричен
шок, не го отварајте куќиштето. За
За сервис обратете се само кај
квалификуван сервисер.
Не го инсталирајте уредот во затворен простор, како библиотека или вграден плакар.
Не ги изложувајте батериите (батерија или
инсталирани батерии) на прекумерна топлина како сонце, пожар или сл. подолго време.
Забелешка за купувачите: следнава
информација се применува само за
опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со
усогласеноста на производот со
законодавството на ЕУ адресирајте ги на
овластениот претставник, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За
сервис или гаранција обратете се на
адресите обезбедени во сервисната
книшка или гарантниот лист.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со основните
барања и други релевантни одредби на
Директивата 1999/5/EC.
За детали пристапете на следната URL:
http://www.compliance.sony.de/
Исфрлање на стари
батерии и електрична
и електронска
опрема (применливо
во ЕУ и други
Европски земји со
посебни собирни
центри)
Овој симбол на производот, батеријата
или пакувањето покажува дека овој производ и батериите не треба да се третираат како домашен отпад. За одредени
батерии овој симбол може да се користи
во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово
(Pb) се додадени ако батеријата содржи
повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на
производот и батериите ќе спречите од
потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје, што во
спротивно може да се предизвика со
неправилно исфрлање. Со рециклирање
на материјалите ќе помогнете во
зачувување на природните ресурси.
Во случај производот, дали од безбедносни причини, изведување или интеграција, да бара постојано поврзување со
вградена батерија, оваа батерија треба да
ја замени исклучиво сервисер. Да се
осигурате дека батеријата и електричната
и електронската опрема правилно ќе се
третира, при крај на работниот век на овој
производ однесете го во збирен центар за
рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот како да ги
извадите од производот. За подетални
информации за рециклирање на овој
производ или батеријата, обратете се во
локалната месна заедница, сервисот за
отпад или продавницата каде што сте ги
купиле производот или батеријата.
LDAC™ името и логото се заштитни знаци
на Sony Corporation.
Bluetooth® знакот и логото се регистрирани трговски марки сопственост на
Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба
на вакви знаци од страна на Sony
Corporation се со лиценца.
N-Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во
САД и во други земји.
Microsoft, Windows и Windows Vista се
регистрирани трговски марки или
заштитни знаци на Microsoft Corporation
во САД и/или други земји.
Mac и Mac OS се заштитни знаци на
Apple Inc., регистрирани во САД и
други земји.
iPhone е заштитен знак на Apple Inc.,
регистриран во САД и други земји.
Знакот aptX® и aptX логото се трговски
имиња на CSR plc или една од нејзините
компании и може да е регистрирана во
една или повеќе држави.
Други заштитни знаци и трговски имиња
се на нивните сопственици.
Мерки на
претпазливост
За BLUETOOTH комуникација
• BLUETOOTH безжичната технологија
работи на опсег од околу 10 m.
Максимален опсег на комуникација
може да се разликува зависно од
пречките (човечко тело, метал, ѕид и
т.н.) или електромагнетното
опкружување.
• Антената е вградена во уредот како што
е прикажано во испрекинатата линија
(Сл. ). Осетливоста на BLUETOOTH
комуникацијата ќе се подобри со вртење
во правец на вградената антена да се
поврзе со BLUETOOTH уредот. Кога има
пречки меѓу антената на поврзаниот
уред и вградената антена на уредот
може да се слушне бучава или прекин на
звукот или комуникацијата ќе се исклучи.
• BLUETOOTH комуникацијата може да се
исклучи, или да се случи бучава или
прекин на звук под следниве услови.
– Има човечко тело меѓу уредот и
BLUETOOTH уредот.
Оваа ситуација може да се подобри
со ставање на BLUETOOTH уред
насочен кон антената на уредот.
– Има пречки, како на пр. метал или
ѕид меѓу уредот и BLUETOOTH
уредот.
– Во близна име уред кој користи 2.4 GHz
фреквенција, како Wi-Fi уред, безжичен телефон или микробранова печка.
• Бидејќи BLUETOOTH уредите и Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) користат иста фреквенција (2.4 GHz), пречки од микробрановата
може да резултираат со бучава или прекин
на звук или комуникацијата да се исклучи
ако овој уред се користи близу Wi-Fi уред.
Во ваков случај, направете го следново.
– Користете го овој уред најмалку 10 m
подалеку од Wi-Fi уред.
– Ако овој уред се користи на 10 m од
Wi-Fi уред, исклучете го Wi-Fi уредот.
– Инсталирајте го овој уред и BLUETOOTH
уред што може поблиску еден до друг.
• Микробрановите емитувани од
BLUETOOTH уред може да влијаат врз
работата на електронските медицински
уреди. Исклучете го овој уред и други
BLUETOOTH уреди на следните места,
бидејќи може да предизвикаат несреќи:
– каде има запалив гас, во болници или
на бензински станици
– близу автоматски врати или аларм за пожар
• Не го користете уредот во авион. Радио брановите може да влијаат врз инструментите и
да предизвикаат несереќа поради дефект
• Како резултат на карактеристиките на
BLUETOOTH безжичната технологија,
репродуцираниот звук на овој уред
малку доцни од звукот репродуциран
на BLUETOOTH уредот при зборување
на телефон или слушање музика.
• Овој уред поддржува безбедносни карактеристики во согласност со BLUETOOTH стандардите да обезбеди безбедно поврзување
кога се користи BLUETOOTH безжичната технологија, но безбедноста може да не е доволна зависно од дотерувањето. Внимавајте
при комуникација преку BLUETOOTH
безжичната технологија.
• Ние не превземаме одговорност за
протекување на информации при
BLUETOOTH комуникацијата.
• Не се гарантира поврзување со сите
BLUETOOTH уреди.
– Уред кој содржи BLUETOOTH функција
треба да е во согласност со
BLUETOOTH стандардите назначени од
Bluetooth SIG, Inc. и да бидат заверени.
– Дури и ако поврзаниот уред е во
согласност со BLUETOOTH стандардот,
некои уреди може да не се поврзат
или да работат правилно зависно од
карактеристиките или спецификациите на уредот.
– Додека зборувате преку интерфон,
може да се слушне бучава, зависно
од уредот или околината.
• Во зависност од уредот што треба да е
поврзан, може да е потребно некое
време да почне со комуникација.
Ако звукот често прескокнува
при репродукција
• Ситуацијата може да се подобри со
менување на дотерување за квалитет на
безжична репродукција или фиксирање
на режимот за безжична репродукција во
SBC на уредот за пренос. За детали
видете во упатството за употреба
испорачано со уредот за пренос.
За полнење на уредот
• Овој уред може да се полни само
преку USB. Потребен е компјутер со
USB порт за полнење.
• Овој уред не може да се вклучи, ниту
пак може да се користи BLUETOOTH
функцијата при полнење.
• ако уредот не го користите долго
време батеријата на полнење може да
нема да биде доволно полна.
Батеријата ќе го задржи полнењето
правилно по празнење и полнење
неколку пати едно по друго.
• Ако уредот го чувате долго време, полнете ја батеријата еднаш на пола година да
спречите прекумерно трошење.
• Ако должината на време за кое може
да го користите уредот значително се
намали, батеријата на полнење треба
да се замени со нова. Обратете се во
продавницата на Sony за замена.
Забелешка за статичен електрицитет
• Статичен електрицитет насобран во телото
може да предизвика мало пецкање во
ушите. За намалување на ефектот, носете
облека направена од природни материјали.
Ако уредот не работи правилно
• Ресетирајте го уредот (Сл. ).
Дотерајте го уредот во статус на полнење,
потоа допрете на  и – копчињата истовремено. Уредот ќе се реситира. Информацијата за спарување не се брише.
• Ако проблемот постои дури и по
ресетирањето, иницијализирајте го
уредот на следниот начин.
Откачете го микро-USB кабелот од микроUSB портот, исклучете го уредот, потоа
држете на  и – копчињата истовремено
повеќе од 7 секунди. Индикаторот (син)
трепка 4 пати и уредот се враќа во
фабрички дотерувања. Сите информации
за спарување се бришат.
• Откако уредот е иницијализиран, можеби
нема да се поврзе со iPhone или компјутер. Во ваков случај, избришете ги информациите за спарување на уредот од iPhone
или компјутер и повторно спарете ги.
Друго
• Кога уредот го користите како жичани
слушалки, користете го само
испорачаниот кабел. Проверете дали
кабелот за слушалките цврсто е
вметнат.
• Не го ставајте уредот на места изложен на
влага, прашина, чад или пареа, изложен
на директна сончева светлина. Не го
оставајте уредот во автомобил долго
време. Може да предизвика дефект.
• Користење на BLUETOOTH уредот со
мобилни уреди може да не функционира
зависно од условите на рабио брановите
и местото каде што се користи уредот.
• Слушање со овој уред на висок тон
може да ви влијае врз слухот.
• Заради безбедност во сообраќајот, не
го користите уредот додека возите.
• Не го користите уредот на места каде
може да сте во опасност ако не може
да ги слушате околните звуци, како
на премин на пругра, железничка
станица и градилишта.
• Не ставајте тежина и притисок врз
уредот бидејќи може да предизвика
деформирање на уредот поради долго
чување.
Систем на комуникација: BLUETOOTH
Specification version 4.1
Излез: BLUETOOTH Specification Power
Class 2
Максимален опсег на комуникација:
Видокруг приближ. 10 m1)
Фреквенција: 2.4 GHz band (2.4000 GHz
- 2.4835 GHz)
Метод на модулацијаd: FHSS
Компатибилни BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддржан кодекс3): SBC4), AAC5), aptX, LDAC
Поддржан метод за заштита на содржина:
SCMS-T
Опсег на пренос (A2DP):
20 Hz - 20,000 Hz (Фреквенција
44.1 kHz)
20 Hz - 40,000 Hz (Фреквенција LDAC
96 kHz, 990 kbps)
Вклучени делови:
Безжични стерео слушалки (1)
Микро-USB кабел (приближ. 50 cm) (1)
Соодветен кабел за слушалки
(приближ. 1.0 m) (1)
Хибришни силиконски јастучиња
(SS/S/M/L 2 секое)
Фуртрола за носење (1)
Клип (1)
Упатство за употреба (овој документ) (1)
Упатство за употреба (1)
Други документи (1 комплет)
1)
2)
3)
4)
5)
Вистинскиот опсег ќе се разликува
зависно од факторите како пречки
меѓу уредите, магнетни полиња околу
микробранова печка, статичен
електрицитет, перформансите на
антената, оперативен систем,
софтверска апликација и т.н.
Стандардни BLUETOOTH профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
Кодекс: Компресија на аудио
сигнал и формат на конверзија
Подкодекс
Напредно аудио кодирање
Безжични стерео слушалки
Напојување:
DC 3.7 V: Вградена литиумјонска батерија на полнење
DC 5 V: Кога полните преку USB
Маса: Приближ. 38 g
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална потрошувачка: 0.4 W
Време на користење:
Кога поврзувате преку BLUETOOTH
уред
Репродукција на музика: Макс. 7.5 часа
Време за комуникација: Макс. 7.5 часа
Време на мирување: Макс. 200 часа
Забелешка: Времето на користење може
да е пократко во зависност од Кодексот и
условите на користење.
Време на полнење:
Приближ. 2.5 часа
Забелешка: Времето за полнење и
користење може да се разликува
зависно од условите на користење.
Температура за полнење: 5 °C до 35 °C
Ресивер
Тип: Затворен, динамичен
Драјвер: 9 mm, конусен тип (CCAW Voice
Coil)
Опсег на фреквенција: 5 Hz - 40,000 Hz
(Кога користите соодветен кабел за
слушалки)
Импенданса: 32 Ω (1 kHz) (кога користите
соодветен кабел за слушалки)
Осетливост: 103 dB/mW (кога користите
соодветен кабел за слушалки)
Микрофон
Тип: MEMS
Насоченост: На сите страни
Ефективен опсег на фреквенција:
100 Hz - 8,000 Hz
Системски барања за
полнење на батеријата
преку USB
Компјутер со претходно инсталиран со
било кој од следниве оперативни
системи и USB порт:
Оперативен систем
(кога користите Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 or later)
Home Basic / Home Premium /
Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
®
(кога користите Mac)
Mac OS X (version.10.3 or later)
Дизајнот и спецификациите се предмет
на измена без претходна најава.
Download PDF

advertising