Sony | WI-H700 | Sony WI-H700 Слушалки за во уво WI-H700 h.ear in 2 Wireless Упатство на препораки

Системски барања за полнење на
батеријата преку USB
(од август 2017)
Персонален компјутер претходно инсталиран со било кој
од следниве оперативни системи и USB порт:
Безжични стерео слушалки
Оперативни системи
(кога користите Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Референтен водич
®
®
®
®
®
®
®
(кога користите Mac)
Mac OS X (version 10.9 или понов)
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без
претходна најава.
WI-H700
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-697-589-42(1)
http://www.sony.net/
– Додека зборувате преку интерфон, може да се слушне
бучава, зависно од уредот или околината.
• Во зависност од уредот што треба да е поврзан, може да е
потребно некое време да почне со комуникација.
A
Ако звукот често прескокнува при репродукција
• Ситуацијата може да се подобри со дотерување на режимот
за квалитет на звук во “приоритет на стабилно поврзување.”
За детали видете во Водичот со помош.
• Ситуацијата може да се подобри со менување на дотерување за
квалитет на безжична репродукција или фиксирање на режимот за
безжична репродукција во SBC на уредот за пренос. За детали
видете во упатството за употреба испорачано со уредот за пренос.
• Ако користите паметен телефон, ситуацијата може да се
подобри со исклучување на непотребни апликации
или рестартирање на паметниот телефон.
B
За користење на апликации за повик за паметни
телефони или компјутери
• Овој уред поддржува само нормални дојдовни повици. Апликации
за повик за паметен телефон или компјутери не се поддржани.
За полнење на уредот


• Овој уред може да се полни само преку USB. Потребен е
компјутер со USB порт за полнење.
• Овој уред не може да се вклучи, ниту пак може да се користи
BLUETOOTH функција при полнење.
• Ако уредот не го користите долго време батеријата на
полнење може да нема да биде доволно полна. Батеријата
ќе го задржи полнењето правилно по празнење и полнење
неколку пати едно по друго.
• Ако уредот го чувате долго време, полнете ја батеријата
еднаш на пола година да спречите прекумерно трошење.
• Ако должината на време за кое може да го користите уредот
значително се намали, батеријата на полнење треба да се
замени со нова. Обратете се во продавницата на Sony за замена.
Забелешка за статичен електрицитет
Македонски
Не го инсталирајте уредот во затворен простор, како
библиотека или вграден плакар.
Не ги изложувајте батериите (батерии или инсталирани батерии) на
прекумерна топлина како сонце, пожар или сл. подолго време.
Не ги растурајте, отварајте или разделувајте секундарните
ќелии или батериите.
Во случај на протекување, не дозволувајте течноста да дојде во
контакт со кожата или очите. Ако се направи контакт,
измијте ги погодените места со многу вода и обратете се кај доктор.
Секундарните ќелии и батерии треба да се наполнат пред
употреба. Секогаш видете во упатството од производителот
или упатството на опремата за инструкции за правилно
полнење. При долго време на чување, можеби е потребно да
се полнат и празнат ќелиите или батериите неколку пати да се
добие максимални перформанси.
Исфрлете го правилно.
Забелешка за купувачите: следнава информација се
применува само за опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со
усогласеност на производот врз основа на законодавството
на Европска Унија адресирајте ги до овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За сервис или
гаранција, обратете се на обезбедените адреси во
сервисната книшка или гарантниот лист.
Со ова, Sony Corporation изјавува дека опремата е во
согласност со Директивата 2014/53/EU. Целиот текст од ЕУ
декларацијата за усогласеност е достапна на следнава
интернет адреса:: http://www.compliance.sony.de/
Исфрлање на стари батерии и
електрична и електронска опрема
(применливо во ЕУ и други Европски
земји со посебни собирни центри)
покажува дека овој производ и батериите не
треба да се третираат како домашен отпад. За
одредени батерии овој симбол може да се
користи во комбинација со хемиски симбол.
Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додадени
ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на производот и батериите ќе
спречите од потенцијални негативни последици за околината
и човековото здравје, што во спротивно може да се
предизвика со неправилно исфрлање. Со рециклирање на
материјалите ќе помогнете во зачувување на природните
ресурси.
Во случај производот, дали од безбедносни причини,
изведување или интеграција, да бара постојано поврзување со
вградена батерија, оваа батерија треба да ја замени
исклучиво сервисер. Да се осигурате дека батеријата и
електричната и електронската опрема правилно ќе се третира,
при крај на работниот век на овој производ однесете го во
збирен центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За сите други батерии, видете во делот како да ги
извадите од производот. За подетални информации за
рециклирање на овој производ или батеријата, обратете се во
локалната месна заедница, сервисот за отпад или
продавницата каде што сте ги купиле производот или
батеријата.
Валидноста на CE ознаката е ограничена само за тие земји
каде може легално да се купи, главно во Источно европските
земји.
LDAC™ името и логото се заштитни знаци на Sony Corporation.
Bluetooth® знакот и логото се регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба на
вакви знаци од страна на Sony Corporation се со лиценца.
N-Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.
Windows е регистрирана трговска марка или заштитен знак
на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
Mac, OS X, iPhone и iPod touch се заштитни знаци на Apple
Inc., регистрирани во САД и други земји.
“Made for iPod” и “Made for iPhone” значи дека електронските додатоци кои се дизајнирани да се поврзат само со iPod или iPhone,
и се сертифицирани од изумителот да одговараат на стандардите за
перформанси на Apple. Apple не е одговорен за работата на овие
уреди или нивната усогласеност со безбедносните и регулаторните
стандарди. Запомнете дека користење на овие додатоци со iPod или
iPhone може да влијаат врз безжичните перформанси.
Qualcomm® е заштитен знак на Qualcomm Incorporated,
регистриран во САД и други земји, кој се користи со дозвола.
Qualcomm aptX™ аудио е заштитен знак на Qualcomm
Technologies International, Ltd., регистриран во САД и други
земји, кој се користи со дозвола.
Android е заштитен знак на Google Inc.
Други заштитни знаци и трговски имиња се на нивните
сопственици.
Мерки на претпазливост
За BLUETOOTH комуникација
• BLUETOOTH безжичната технологија работи на опсег од околу
10 m. Максимален опсег на комуникација може да се
разликува зависно од пречките (човечко тело, метал, ѕид и
т.н.) или електромагнетното опкружување.
• Антената е вградена во уредот како што е прикажано со испрекинатата линија (Сл. ). Осетливоста на BLUETOOTH
комуникацијата ќе се подобри со вртење вградената антена
кон поврзаниот BLUETOOTH уред. Кога има пречки меѓу
антената на поврзаниот уред и вградената антена на овој
уред, може да се слушне шум или звукот да се прекине или
комуникацијата да се исклучи.
• BLUETOOTH комуникацијата може да се исклучи, или да се
случи бучава или прекин на звук под следниве услови.
– Има човечко тело меѓу уредот и BLUETOOTH уредот.
Оваа ситуација може да се подобри со ставање на
BLUETOOTH уредот кон антената на уредот.
– Има пречки, како метал или ѕид меѓу уредот BLUETOOTH
уредот.
– Уред кој користи 2.4 GHz фреквенција, како Wi-Fi уред,
безжичен телефон или микробранова се користи близу уредот.
• Бидејќи BLUETOOTH уредот и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) користат
иста фреквенција (2.4 GHz), пречки од микробрановата
може да резултираат со бучава или прекин на звук или
комуникацијата да се ис-клучи ако овој уред се користи
близу Wi-Fi уред. Во ваков случај, направете го следново.
– Користете го овој уред најмалку 10 m подалеку од Wi-Fi уред.
– Ако овој уред се користи на 10 m од Wi-Fi уред, исклучете
го Wi-Fi уредот.
– Инсталирајте го овој уред и BLUETOOTH уред што може
поблиску еден до друг.
• Микробрановите емитувани од BLUETOOTH уред може да
влијаат врз работата на електронските медицински уреди.
Исклучете го овој уред и други BLUETOOTH уреди на
следните места, бидејќи може да предизвикаат несреќи:
– каде има запалив гас, во болници или на бензински
станици
– близу автоматски врати или аларм за пожар
• Не го користете уредот во авион. Радио брановите може да влијаат
врз инструментите и да предизвикаат несереќа поради дефект.
• Поради карактеристиките на безжичната технологија, репродуцираниот звук од уредот доцни од звукот и музиката што се
репродуцира на уредот што испраќа. Затоа, сликата и звукот
може да не се усогласени кога гледате филм или играте игра.
• Овој уред поддржува безбедносни карактеристики во согласност со
BLUETOOTH стандардите да обезбеди безбедно поврзување кога се
користи BLUETOOTH безжичната технологија, но безбедноста може
да не е доволна зависно од дотерувањето. Внимавајте при
комуникација преку BLUETOOTH безжичната технологија.
• Ние не превземаме одговорност за протекување на
информации при BLUETOOTH комуникацијата.
• Не се гарантира поврзување со сите BLUETOOTH уреди
– Уред кој содржи BLUETOOTH функција треба да е во
согласност со BLUETOOTH стандардите назначени од
BLUETOOTH SIG, Inc. и да бидат заверени.
– Дури и ако поврзаниот уред е во согласност со BLUETOOTH
стандардот, некои уреди може да не се поврзат или да
работат правилно зависно од карактеристиките или
спецификациите на уредот.
• Статичен електрицитет насобран во телото може да
предизвика мало пецкање во ушите. За намалување на
ефектот, носете облека направена од природни материјали.
Ако уредот не работи правилно
• Ресетирајте го уредот (Сл. ).
Допрете на  и  копчињата истовремено додека полните. Уредот ќе се ресетира. Информацијата за спарување не се брише.
• Ако проблемот постои дури и по ресетирањето,
иницијализирајте го уредот на следниот начин. Откачете го
микро-USB кабелот од микро-USB портот, исклучете го
уредот, потоа држете на  и  копчињата истовремено
повеќе од 7 секунди. Индикаторот (син) трепка 4 пати и
уредот се враќа во фабрички дотерувања. Сите
информации за спарување се бришат.
• Откако уредот е иницијализиран, можеби нема да се поврзе со iPhone
или компјутер. Во ваков случај, избришете ги информациите за
спарување на уредот од iPhone или компјутер и повторно спарете ги.
Друго
• Кога го користите уредот како жичани слшалки, користете го
само испорачаниот кабел за слушалки. Проверете дали
кабелот за слушалки цврсто е вметнат.
• Не го ставајте уредот на места изложен на влага, прашина, сапуница
или пареа, или изложен на директна сончева светлина. Не го оставајте во автомобил долго време. Ова може да предизвика дефект.
• Користење на BLUETOOTH уредот со мобилни уреди може да
не функционира зависно од условите на рабио брановите
и местото каде што се користи уредот.
• Висок тон може да влијае врз слухот.
• Поради безбедност во сообраќајот, не го користите додека возите.
• Не го користите уредот на места каде може да сте во
опасност ако не може да ги слушате околните звуци, како
на премин на пругра, железничка станица и градилишта.
• Не ставајте тежина и притисок врз уредот бидејќи може да
предизвика деформирање на уредот поради долго чување.
• Не го изложувајте на прекумерен шок.
• Чистете го со мека сува ткаенина.
• Не го изложувајте на вода. Уредот не е водоотпорен.
Запомете ги следниве мерки на претпазливост.
– Внимавајте да не ви падне уредот во лавабо или друго
место полно со вода.
– Не го користите уредот на влажни места или лоши
временски услови, дожд или снег.
– Не го наводенувајте уредот.
Ако уредот го допрете со влажни раце или го стаивте
уредот на влажна облека, уредот може да се наводени и
ова може да предизвика дефект на уредот.
• Ако почувствувате непријатност по користење на уредот,
веднаш престанете со користење.
• Инсталирајте ги цврсто јастучињата. Ако ненадејно се откачат и
останат во уво, може да предизвикаат повреда.
• Бидејќи деца може да ги голтнат малите делови како јастучињата,
чувајте го уредот подалеку од дофат на деца.
• Ако имате прашања или проблеми во врска со овој уред кои не се
покриени во ова упатство, обратете се во продавницата на Sony.
Опционална замена на јастучиња може да нарачате
од продавницата на Sony.
Компатибилни iPhone/
iPod модели
Уредот може да го користите само со следните модели. Пред употреба ажурирајте го iPhone или iPod со најнова верзија на софтвер.
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6та генерација)
(од август 2017)
Спецификации
Општо
Систем на комуникација: BLUETOOTH Specification version 4.1
Излез: BLUETOOTH Specification Power Class 2
Максимален опсег на комуникација: Видокруг прибл. 10 m 1)
Фреквенција: 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Работна фреквенција:
BLUETOOTH 2,400 MHz - 2,483.5 MHz
NFC 13.56 MHz
Максимален излезен напон:
BLUETOOTH < 20.0 dBm
NFC < 60 dBμA/m at 10 m
Компатибилни Bluetooth профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддржан кодекс3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Поддржан метод за заштита на содржина: SCMS-T
Опсег на пренос (A2DP):
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
20 Hz - 40,000 Hz (Sampling frequency LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Вклучени делови:
Безжични стерео слушалки (1)
Микро- USB кабел ( приближ. 50 cm) (1)
Специјален кабел за слушалки (приближ. 1.0 m) (1)
Хибридни силиконски гумени јастучиња (SS/S/M/L 2 секое)
Магнетен клип (1)
Референтен водич (ова упатство) (1)
Упатство за употреба (1)
Други документи (1 комплет)
1)
2)
3)
4)
5)
Вистинскиот опсег се разликува зависно од факторите како
пречки меѓу уредите, магнетни полиња околу
микробранова, статичен електрицитет, перформансите на
антената, оперативен систем, софтверска апликација и т.н.
BLUETOOTH стандардни профили ја прикажуваат целта на
BLUETOOTH комуникацијата меѓу уредите
Кодекс: Аудио сигнал и формат на конверзија
Подкодекс
Напредно аудио кодирање
Безжични стерео слушалки
Напојување:
DC 3.7 V: Вградена литиум-јонска батерија на полнење
DC 5 V: Кога полните преку USB
Маса: Приближ. 40 g (главен уред приближ. 33 g )
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална потрошувачка: 0.45 W
Време на користење:
Кога поврзувате преку BLUETOOTH уред
Репродукција на музика: Макс. 8 часа
Време на комуникација: Макс. 5.5 часа
Време на мирување: Макс. 180 часа
Забелешка: Времето на користење може да е пократко во
зависност од Кодексот и условите на користење.
Време за полнење:
Приближ. 2.5 часа
(Можно е околу 60 минути репродукција на музика
по 15 минути полнење.)
Забелешка: Часовите за полнењеможе да
се разликуваат зависно од условите на користење.
Температура на полнење: 5 °C до 35 °C
Ресивер
Тип: Затворен, динамичен
Уред: 9 mm, конусен тип (CCAW Voice Coil)
Опсег на фреквенција: 5 Hz – 40,000 Hz (JEITA)
Импенданса:
32 Ω (1 kHz) (кога ќе поврзете преку соодветен кабел за
слушалки)
Осетливост:
103 dB/mW (кога ќе поврзете преку соодветен кабел за
слушалки)
Микрофон
Тип: MEMS
Насоченост: Во сите насоки
Ефективен опсег на фреквенции: 50 Hz - 8,000 Hz
Download PDF

advertising