Sony | MDR-RF811RK | Sony MDR-RF811RK RF-безжични слушалки MDR-RF811RK Упатства за употреба

4-529-909-11(1)
Проверка на испорачани делови
Совети за дотерување тон
По употрба
Извадете ги слушалките и потоа исклучете го напојувањето.
Испраќање на радиофреквентни
(RF) сигнали
Предавателот почнува со праќање на RF сигнали автоматски кога ќе открие аудио сигнал од поврзаната опрема.
Безжични стерео
слушалки
Предавател TMR-RF810R (1)
Слушалки MDR-RF811R (1)
AC адаптер (1)
Гарантен лист (1)
Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Упатство за употреба
Батерија на полнење никел-метал
хидрид BP-HP550-11 (1)
Како да ги користите
1
Ставете ја испорачаната батерија на полнење во левото
куќиште на слушалките.
Обезбедете правилен поларитет при инсталирање на батеријата.
Допрете го и свртете го капакот во
спротивна насока на стрелките на
часовникот.
2
Поврзување со AC
адаптер.
Цврсто ставете го приклучокот.
Да одговара на
терминалот на батеријата со
ознаката во куќиштето.
3
Допрете го и свртете го капакот во
насока на стрелките на часовникот.
Полнење на слушалките.
(Црвено)
(Исклчено)
Комплетно е кога
индикаторот ќе се исклучи.
Ако предавателот не открие аудио сигнал за повеќе од 4
минути, ќе престане да праќа RF сигнали и индикаторот
POWER ќе треба околу 1 минута и потоа ќе се исклучи.
Кога предавателот повторно ќе прими аудио сигнал, започнува
со праќање на RF сигнали и индикаторот POWER повторно
се пали зелено.
Може да не го слушнете почетокот на звукот од слушалките
се додека предавателот не почне со праќање на RF сигнали
откако ќе го открие аудио сигналот.
Пренесувањето на RF сигнал може да запре ако околу 4
минути се слуша јак звук. Ако се случи ова, зголемете го
звукот на поврзаната аудио/видео компонента во опсег каде
звукот нема да биде изобличен и нема да го намали тонот на
слушалките.
Совети за полнењње
Испорачаната батерија на полнење не е фабрички наполнета,
пред употреба треба да ја наполните.
Кога индикаторот POWER на
предавателот нема да светне црвено
4
MDR-RF811RK
Македонски
Безжични стерео слушалки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или електричен шок,
овој апарат не го изложувајте на дожд или влага.
Да намалите ризик од пожар или електричен шок, овој апарат
не го изложувајте на капење или прскање, и врз апаратот не
оставајте предмети полни со течност, како на пр. вазни.
Батериите (батерија или инсталирани батерии) не ги
изложувајте на прекумерна топлина како на пр. сончева
светлина, пожар или сл. подолго време.
Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр.
библиотека или вградени плакари.
Бидејќи приклучокот на AC адаптерот се користи за
исклучување од струја, AC адаптерот поврзете го во лесно
достапен штекер. Доколку забележите неправилности, веднаш
откачете го од струја.
Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да
предизвика губење на слухот.
Плочата со име на предавателот е поставен на долниот дел
од куќиштето.
Важноста на CE ознаката е само за тие земји каде што
законски се применува, главно во земјите на Источно
Европското подрачје.
Со ова, Sony Corp. изјавува дека овој апарат е во
согласност со суштинските барања и други релевантни
одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја
следната URL страна: http://www.compliance.sony.de/
Отстранување на стара електронска и
електрична опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен систем за
отстранување)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира како обичен домашен
отпад.Некои батерии може да се означени со хемиски знак.
Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на батериите, Вие ќе помогнете
во спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што може да се
предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на
природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на
податоците, оваа батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите правилен
третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот
животен век во собирен центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување
на сите типови батерии од апаратот, прочитајте го упатството
за вадење на батериите од уредот. Однесете ги батериите во
собирен центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За подетални информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија
за рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го
купиле производот.
Забелешка за потрошувачите: следната информација
е исклучиво за апарати кои се купени во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Дотерајте го тонот на аудио/видео компонентата колку што е можно погласно, но не толку гласно каде што аудио
сигналот се изобличува.
Приклучок за
слушалки
(Стерео мини
приклучок)
ТВ, Дигитален музички плеер и т.н.
Прибл. време на користење1)
1 час
16 часови2)
45 минути3)
13 часови3)
5
Носење на слушалките.
Пред да слушате
За намалување на ризик од оштетување на
слухот, прво намалете го тонот.
6
Вклучете ја аудио/видео
компонентата.
Вклучете го прекинувачот поставен на лево на капакот на
слушалките и проверете го POWER индикаторот лево на
капакот. Батеријата се уште е употреблива кога индикаторот
свети црвено.
Полнете ја батеријата на полнење или ставете нови суви
батерии ако индикаторот POWER бледо свети, трепка, звукот е
испрекинат или има шум.
на полнење на батериите.
- Овој систем е дизајниран да се полни само со испорачаната
батерија тип BP-HP550-11. Запомнете дека други типови на
батерии на полнење не може да се полнат со овој систем.
- Ако се ставени суви батерии, тие не може да полнат.
- Испорачаната BP-HP550-11 батерија на полнење за други
7
-6 dB
компоненти. Тие се за употреба само за овој систем.
- Полнете на температура меѓу 0 °C и 40 °C (меѓу 32 °F и 104 °F).
Ставете ги јастучињата на звучниците.
Фатете за врвот на јастучињата од едната страна на
звучникот, потоа завртете го врвот на јастучињата околу
звучникот како што е прикажано.
Кога јастучињата правилно се ставени во жлебот,
поставете ги јастучињата во вертикална позиција.
Забелешки
Сензибилна точка
Ако не можете да примите јасен аудио сигнал
Прво сменете ја радио фреквенцијата со прекинувачот CHANNEL селектор
на предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата на предавателот со
прекинувачот за канали на слушалките.
Унифициран поларитет
на приклучок
- Кога овој систем не се користи подолго време, откачете го AC
адаптерот од штекер држејќи го за приклучокот и извадете ја
батеријата од слушалките да не истечат случајно и да
предизвикаат корозија.
- Системот не го оставајте на места изложено на директна
сончева светлина, топлина или влага.
- Избегнувајте да го изложувате на температурни разлики,
директна сончева светлина, влага, песог, прашина или
механички шок.
Спецификации
 Намалете го тонот пред да го дотерувате прекинувачот
ATT.
 Ако аудио влезот е испрекинат (понекогаш може да се
слуша бучава во исто време), дотерајте го прекинувачот
ATT во “–6 dB.”
Користење на слушалките
со суви батерии кои
одделно се продаваат
Комерцијално достапни (LR03 (големина AAA)) суви батерии
исто така може да се користат како напојување за слушалките.
Инсталирајте две батерии на инст начин како што е опишано во
чекор од “Како да ги користите.”
Кога се инсталирани суви батерии, функцијата за полнење на
батеријата не се активира.
Траење на
батеријата
Батерија
Прибл. време на користење1)
Sony алкална батерија
LR03 (големина AAA)
28 часа2)
1) на 1 kHz, 1 mW + 1 mW излез
2) Времето може да варира во зависност од
температурата и условите на користење.
Перформанси за прием
Ефективни области на предавателот
Оптималното растојание е до приближно 100 m без да има
пречки. Но, растојанието може да се разликува во зависност од
опкружувањето и околината
- Ако системот прими пречки во горенаведеното растојание,
намалете го растојанието меѓу предавателот и слушалките или
изберете друг канал.
- Кога слушалките ги користите во ефективната област на
предавателот, предавателот може да се постави во било кој
правец од слушателот.
- Дури и во рамките на приемниот сигнал, има некои точки
(мртви точки) каде што RF сигналот не може да се прими.
Оваа карактеристика е својствена за RF сигнали и не го
означува како дефект. Со малку поместување на
предавателот, местото на мртвата точка може да се смени.
Општо
Фреквенција
Проблеми и решенија
Ако наидете на било каков проблем при користење на овој
систем, пробајте со следнава листа. Доколку проблемот се
ууште постои обратете се во продавницата на Sony.
Нема звук/Тивок звук
- Вклучете ги слушалките.
- Проверете го поврзувањето на предавателот и аудио/видео
компонентата, AC адаптерот и штекерот.
- Проверете дали е вклучена аудио/видео компонентата.
- Ако предавателот го поврзете во приклучокот за слушалки на
аудио/видео компонентата, зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео компонента во опсег каде звукот нема да се
изобличи.
- Сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на
предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата во таа на
предавателот со прекинувачот за канали на слушалките.
- Полнете ги испорачаните батрии на полнење или заменете ги
сувите батерии со нови. Ако POWER индикаторот се уште е
исклучен по полнењето, однесете ги слушалките во
продавницата на Sony.
Искривен или повремен звук
(понекогаш со шум)
- Користење на слушалките во близина на предавателот или
сменете го местото на предавателот.
- Ако предавателот го поврзете во аудио/видео компонента
преку приклучокот за слушалките, зголемете го тонот на
поврзаната аудио/видео компонента во опсег каде звукот
нема да се искриви.
- Сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на
предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата во таа на
предавателот со прекинувачот за канали на слушалките.
- Полнете ги испорачаните батрии на полнење или заменете
ги сувите батерии со нови. Ако POWER индикаторот се
уште е исклучен по полнењето, однесете ги слушалките во
продавницата на Sony.
Гласен шум во позадина
- Ако предавателот го поврзете во аудио/видео компонента
преку приклучокот за слушалките, зголемете го тонот на
поврзаната аудио/видео компонента во опсег каде звукот
нема да се искриви.
- Полнете ги испорачаните батрии на полнење или заменете
ги сувите батерии со нови. Ако POWER индикаторот се
уште е исклучен по полнењето, однесете ги слушалките во
продавницата на Sony.
- Користење на слушалките во близина на предавателот.
Звукот е прекинат
- Предавателот се исклучува ако нема сигнал или ако се прими
слаб сигнал за околу 4 минути. Ако предавателот го поврзете
во аудио/видео компонента преку приклучокот за
слушалките, зголемете го тонот на поврзаната аудио/видео
компонента во опсег каде звукот нема да се искриви.
Батеријата не може да се полни/
POWER индикаторот не светнува
црвено
Прилагодете го
тонот
- AC адаптерот ставете го цврсто.
- Користете го испорачаниот AC адаптер. Со користење на AC
адаптер со различен поларитет или други карактеристики
може да предизвикате дефект на производот.
Други компоненти
Полнење на батеријата по употреба
- Приклучокот CHARGE не го поврзувајте со друга опрема.
- Предавателот автоматски престанува да праќа RF сигнали за време
Карактеристики
Дотерува Поврзани компоненти
ње
ТВ, портабл компоненти и други компоненти
0 dB
со излезно ниво (почетни дотерувања)
Овој систем користи сигнали со многу високи фреквенции до
800 MHz па така перформансите за прием може да се влошат
како резултат на околината. Следните примени прикажуваат
услови кои може да го намалат опсегот за прием или да
предизвикаат пречки.
- Во внатрешноста на зграда кома има челична конструкција.
- На места со многу челишни кабинети и т.н..
- На места со многу електрични апарати кои може да
генерираат електромагнетни полиња.
- Предавателот е ставен на метален инструмент.
- На место насочено кон автопат.
- Бучава или сигнали со пречки има во околината поради
предавателит во камионите и т.н..
- Бучава или сигнали со пречки има во околината поради
системие за безжична комуникација на автопатите.
Забелешки
Tactile dot
2
Совети за подобар прием
Приклучете ги слушалките во CHARGE приклучокот на
предавателот откако ќе ги користите. POWER индикаторот
светнува црвено и полнењето почнува.
Кога полнењето е комплетно нема потреба слушалките да ги
извадите од предавателот.
Забелешки за AC адаптерот
За извори за напојување и поставување
1) на 1 kHz, 1 mW + 1 mW излзе
2) часа потребни за целосно полнење на празна батерија
3) Времето може да варира во зависност од
температурата и условите на користење.
Преостаната батерија
Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со
усогласеноста на производот врз основа на законодавството
на ЕУ доставете ги до овластениот претставник, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германија. За сервис или во врска со гаранцијата, обратете се
на наведените адреси обезбедни во сервисната книшка или
гарантниот лист.
Ви благодариме за купувањето на Sony MDR-RF811RK
Безжични стерео слушалкиStereo Headphone System. Пред да
почнете со употреба на овој уред, прво прочитајте го
внимателно ова упатство.
Некои од карактеристиките се:
- Безжичен систем кој овозможува слушање програми без
кабел.
- Висока веродостојност при репродукција на звук.
- 13 часа непрекината употреба со испорачаната батерија на
полнење.
- Лесно поврзување со ТВ HiFi аудио опрема.
- Најмногу до 100 метри опсег на прием.
- Функција за контрола на јачината звук на слушалките.
Прибл. време на полнење
Мерки на претпазливост
- Секогаш користете го испорачанит AC адаптер. Дури и ако
AC адаптерот има ист напон и поларитет на приклучокот
може да го оштети производот поради напојувањето и др.
фактори.
Ако нема сигнал или сигналот е слаб
повеќе од 4 минути
Полнење и време на користење
Поврзување на аудио/видео компоненти преку приклучокот за
слушалки.
Ако јачината на звукот е висока преку аналоген влез, дотерајте
го прекинувачот ATT (атенуатор) во “–6 dB.”
Јастучињата комерцијално не се достапни. Замена можете да
нарачате од продавницата каде што сте ги купиле или од
најблискиот Sony продавач.
1 Старите јастучиња извадете ги повлекувајќи ги од жлебот
на капакот.
- Ако се слуша шиштење, приближете ги кон предавателот.
- Може да слушнете бучава при откачување на AC
адаптерот од предавателот пред да ги исклучите
слушалките.
Проверете дали прекинувачот не левата страна од капакот од
слушалките е дотеран во OFF. Ако прекинувачот е дотеран во
ON, POWER индикаторот не се пали.
Не можете да полните други батерии или суви батерии, освен
испорачаните батерии.
©2014 Sony Corporation
Дотерување на ниво за влез
Јастучињата може да се заменат. Ако јастучињата се испрљаат или се истрошат, заменете ги како што е прикажано
подолу.
Забелешки
Прво наполнете ги слушалките
Кон штекер
Кога гледате видо, внимавајте да се зголемите тонот премногу
на тивки сцени. Може да си ги повредите ушите при
репродукција на гласни сцени.
Замена на јастучињата
- Инсталирајте ги испорачаните батерии. Не може да се полнат
други батерии освен испорачаните суви батерии и батерии
на полнење.
- Проверете дали прекинувачот на левото куќиште од
слушалките е дотерано во OFF. Ако прекинувачот е дотеран
во ON, POWER индикаторот не светнува.
Канал
863.52 MHz, 864.52 MHz
Ch1, Ch2
Модулација
FM стерео
Опсег на фреквенција
20 Hz – 20,000 Hz
Предавател (TMR-RF810R)
Напојување
DC 12 V: испорачан AC адаптер
Аудио влез
Стерео мини приклучок
Димензии
Приближ. 108 mm × 128 mm × 108
mm (в/ш/д)
Приближ. 137 g
Маса
Номинална моќ на потрошувачка
3W
Слушалки (MDR-RF811R)
Напојување
Испорачана никел-метал хидридна
батерија на полнење BP-HP550-11 или
комерцијално достапни (големина AAA)
суви батерии
Маса
Приближ. 270 g (9.52 oz) (со
испорачаната никел-метал хидридна
батерија)
Номинална моќ на потрошувачка
2W
Дизајнот и спецификацијата се предмет на измена без
претходна најава.
Download PDF

advertising