Sony | MDR-RF855RK | Sony MDR-RF855RK RF-безжични слушалки MDR-RF855RK Упатства за употреба

4-441-668-
Безжични стерео
слушалки
(2)
Проверка на
вклучени делови
Упатство за употреба
4-441-668-
Безжични стерео
слушалки
Проверка на
вклучени делови
Упатство за употреба
Предавател TMR-RF855R (1)
Предавател TMR-RF855R (1)
Слушалки MDR-RF855R (1)
AC адаптер
(1)
Слушалки MDR-RF855R (1)
AC адаптер
(1)
Кабел за поврзување (стерео
мини приклучок
пин
приклучок × 2), 1 m (1)
Никел-метал хидридна
батерија на полнење
(BP-HP550-11) (1)
Карактеристики
Карактеристики
Ви благодариме што ги купивте овие Sony MDR-RF855RK
Безжични стерео слушалки. Пред употреба на уредот, ве молиме
прво прочитајте го упатството и чувајте за понатамошна
употреба.
Некои од карактеристиките се:
– Безжични слушалки со долго траење на батеријата и опсег од
100 m
– Бесплатно полнење со ставање на слушалките во
предавателот
– 40 mm звучници за препознавање на длабок бас
– Функција со автоматско вклучување/исклучување на
напојувањето за продолжување на траење на батеријата
– Репродукција до 18 часа со батеријата на полнење или
28 часа со Sony алкални батерии
Ви благодариме што ги купивте овие Sony MDR-RF855RK
Безжични стерео слушалки. Пред употреба на уредот, ве молиме
прво прочитајте го упатството и чувајте за понатамошна
употреба.
Некои од карактеристиките се:
– Безжични слушалки со долго траење на батеријата и опсег од
100 m
– Бесплатно полнење со ставање на слушалките во
предавателот
– 40 mm звучници за препознавање на длабок бас
– Функција со автоматско вклучување/исклучување на
напојувањето за продолжување на траење на батеријата
– Репродукција до 18 часа со батеријата на полнење или
28 часа со Sony алкални батерии
MDR-RF855RK
За намалување на ризик од пожар или електричен шок,
апаратот не го изложувајте на дожд или влага.
Да намалите ризик од пожар или електричен шок, апаратот не го
изложувајте на капење или прскање, и врз апаратот не оставајте
предмети полни со течност, како на пр. вазни.
Батериите или апаратот не ги изложувајте на прекумерна
топлина како сонце, пожар или сл. долго време.
Да избегнете електричен шок, не го отворајте куќиштето.
Обратете се кај квалификуван сервисер.
Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр. библиотека
или вградени плакари.
Бидејќи приклучокот на AC адаптерот се користи за
исклучување од струја, AC адаптерот поврзете го во лесно
достапен штекер. Доколку забележите неправилности, веднаш
откачете го од струја.
Прекумерен звучен притисок од јастучињата и слушалките
може да Ви го оштети звукот.
Плочката со модел е на долниот дел од уредот кога
предавателот е поставен хоризонтално.
Валидноста на CE ознаката е is restricted to only those
countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA
(European Economic Area).
Со ова, Sony Corp. изјавува дека овој апарат е во согласност со
суштинските барања и други релевантни одредби од
Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следнатаURL
страна: http://www.compliance.sony.de/
Отстранување на стара електронска и
електрична опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен систем за
отстранување)
Овој симбол на производот или неговото
пакување покажува дека овој производ не треба да
се третира како домашен отпад.
Наместо тоа, треба да се однесе во собирен центар за
рециклирање на електронска и електрична опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото
здравје, кои може да бидат предизвикани од несоодветно
отстранување на овој производ. Со рециклирање се обезбедува
зачувување на природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја соодветната служба
или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
©2012 Sony Corporation
MDR-RF855RK
Безжични стерео слушалки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кабел за поврзување (стерео
мини приклучок
пин
приклучок × 2), 1 m (1)
Никел-метал хидридна
батерија на полнење
(BP-HP550-11) (1)
©2012 Sony Corporation
Македонски
(2)
Македонски
Исфрлање на истрошените батерии
(применливо во Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ
не треба да се третира како обичен домашен отпад.Некои батерии
може да се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива
(Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој
производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на податоците,
оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен
персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите,
однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар
за рециклирање на електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии од
апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од
уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
За подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање,
отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.
Батерии или апарат со инсталирани батерии не ги изложувајте на
прекумерна топлина, како на пр. сонце или сл.
Забелешка за потрошувачите: следната информација е
исклучиво за апарати кои се купени во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Овластен
претставник за EMC и безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард,
Германија. За сервис или прашања за гаранцијата, Ве молиме
обратете се на дадената адреса.
Безжични стерео слушалки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или електричен шок,
апаратот не го изложувајте на дожд или влага.
Да намалите ризик од пожар или електричен шок, апаратот не го
изложувајте на капење или прскање, и врз апаратот не оставајте
предмети полни со течност, како на пр. вазни.
Батериите или апаратот не ги изложувајте на прекумерна
топлина како сонце, пожар или сл. долго време.
Да избегнете електричен шок, не го отворајте куќиштето.
Обратете се кај квалификуван сервисер.
Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр. библиотека
или вградени плакари.
Бидејќи приклучокот на AC адаптерот се користи за
исклучување од струја, AC адаптерот поврзете го во лесно
достапен штекер. Доколку забележите неправилности, веднаш
откачете го од струја.
Прекумерен звучен притисок од јастучињата и слушалките
може да Ви го оштети звукот.
Плочката со модел е на долниот дел од уредот кога
предавателот е поставен хоризонтално.
Валидноста на CE ознаката е is restricted to only those
countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA
(European Economic Area).
Со ова, Sony Corp. изјавува дека овој апарат е во согласност со
суштинските барања и други релевантни одредби од
Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следнатаURL
страна: http://www.compliance.sony.de/
Отстранување на стара електронска и
електрична опрема (Се применува во ЕУ и
други Европски земји со одвоен систем за
отстранување)
Овој симбол на производот или неговото
пакување покажува дека овој производ не треба да
се третира како домашен отпад.
Наместо тоа, треба да се однесе во собирен центар за
рециклирање на електронска и електрична опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото
здравје, кои може да бидат предизвикани од несоодветно
отстранување на овој производ. Со рециклирање се обезбедува
зачувување на природните извори. За подетални информации на
рециклирање на овој производ контактирајте ја соодветната служба
или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
Исфрлање на истрошените батерии
(применливо во Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ
не треба да се третира како обичен домашен отпад.Некои батерии
може да се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива
(Hg) или олово (Pb) се ставаат на батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој
производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување, безбедност или интегритет на податоците,
оваа батерија треба да се заменува само од квалификуван сервисен
персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите,
однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар
за рециклирање на електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии од
апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од
уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
За подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање,
отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.
Батерии или апарат со инсталирани батерии не ги изложувајте на
прекумерна топлина, како на пр. сонце или сл.
Забелешка за потрошувачите: следната информација е
исклучиво за апарати кои се купени во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите
Производител на овој производ е Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Овластен
претставник за EMC и безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард,
Германија. За сервис или прашања за гаранцијата, Ве молиме
обратете се на дадената адреса.
Како да ги користите
1
Како да ги користите
Вметнете ја испорачаната батерија BP-HP550-11 во левото куќиште на слушалките.
1
При вметнување на батеријата внимавајте на поларитетот.
Вметнете ја испорачаната батерија BP-HP550-11 во левото куќиште на слушалките.
При вметнување на батеријата внимавајте на поларитетот.
Прво ставете
го
крајот.
Заклучување Ослободување
2
Прво ставете
го
крајот.
Никел-метал хидридна батерија на
полнење BP-HP550-11 (испорачана)
Поврзете го AC адаптерот.
Приклучокот цврсто поставете го.
За
штекер
3
Заклучување Ослободување
Полнење на слушалките.
2
Никел-метал хидридна батерија на
полнење BP-HP550-11 (испорачана)
Поврзете го AC адаптерот.
Приклучокот цврсто поставете го.
За
штекер
(Црвено)
(Исклучено)
Комплетно кога
индикаторот ќе се исклучи.
3
(Црвено)
(Исклучено)
Комплетно кога
индикаторот ќе се исклучи.
Точки за
контакт
Точки за
контакт
Контактни
пинови
4
Полнење на слушалките.
Контактни
пинови
Поврзете аудио/видео опрема, следејќи го описот А или В.
4
Приклучокот цврсто приклучете го.
А Користење на приклучок за слушалките на аудио/видео уредот
Поврзете аудио/видео опрема, следејќи го описот А или В.
Приклучокот цврсто приклучете го.
А Користење на приклучок за слушалките на аудио/видео уредот
Приклучок за
слушалки
(Стерео мини
приклучок)
R (црвено)
L (бело)
Приклучок за
слушалки
(Стерео мини
приклучок)
Стерео мини
приклучок
R (црвено)
L (бело)
ТВ, Дигитален музички
плеер и т.н.
ТВ, Дигитален музички
плеер и т.н.
В Користење аудио излезен (L/R) приклучок на аудио/видео уредот
Стерео мини
приклучок
L (бело)
Стерео мини
приклучок
В Користење аудио излезен (L/R) приклучок на аудио/видео уредот
Аудио излезен
(L/R) приклучок
Стерео систем, Blu-ray диск плеер,
DVD плеер и т.н.
Стерео мини
приклучок
L (бело)
Аудио излезен
(L/R) приклучок
Стерео систем, Blu-ray диск плеер,
DVD плеер и т.н.
R (црвено)
R (црвено)
5
Носење на слушалките.
Пред да почнете да слушате
За намалување на ризик од оштетување на слухот, прво намалете го тонот.
6
Почнување со репродукција на аудио/видео опрема.
POWER/GREEN индикаторот на предавателот светнува зелено.
5
Носење на слушалките.
Пред да почнете да слушате
За намалување на ризик од оштетување на слухот, прво намалете го тонот.
6
Почнување со репродукција на аудио/видео опрема.
POWER/GREEN индикаторот на предавателот светнува зелено.
(Зелено)
Сензибилна точка
(Зелено)
Сензибилна точка
7
Ако не можете да примите јасен аудио сигнал
Прилагодување на тонот
Прво сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на предавателот, а
потоа сменете ја радио фреквенцијата во таа на предавателот со TUNING прекинувачот на
слушалките.
Горе
Доле
7
Ако не можете да примите јасен аудио сигнал
Прилагодување на тонот
Прво сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на предавателот, а
потоа сменете ја радио фреквенцијата во таа на предавателот со TUNING прекинувачот на
слушалките.
Горе
Доле
Сензибилна точка
Сензибилна точка
Користење слушалки со
суви батерии кои одделно
се продаваат
По употребата
Слушалките автоматски се исклучуваат кога ќе ги извадите
(Функција за автоматско вклучување/исклучување).
За функцијата автоматско
вклучување/исклучување
Комерцијално достапни (LR03 (големина AAA)) суви батерии
може да се користат со слушалките. Ставете две батерии по
истата опишана постапка во чекор 1 од “Како да ги користите.”
Кога ќе ставите суви батерии, функцијата за полнење на
батерии не е активна.
Кога ќе ги ставите слушалките, напојувањето на слушалките автоматски се вклучува. Слушалките носете ги вертикално на главата за да се
активира функцијата за автоматско вклучување на напојувањето.
Слушалките автоматски се исклучуваат кога ќе ги извадите.
Кога не ги користите не ја повлекувајте рачката за самоприлагодување, ова ќе ја потроши батеријата.
Траење на батеријата
Батерија
Sony алкални батерии
LR03 (големина AAA)
Приближ.време на користење1)
28 часа
2)
Слушалките автоматски се исклучуваат кога ќе ги извадите
(Функција за автоматско вклучување/исклучување).
За функцијата автоматско
вклучување/исклучување
Комерцијално достапни (LR03 (големина AAA)) суви батерии
може да се користат со слушалките. Ставете две батерии по
истата опишана постапка во чекор 1 од “Како да ги користите.”
Кога ќе ставите суви батерии, функцијата за полнење на
батерии не е активна.
Кога ќе ги ставите слушалките, напојувањето на слушалките автоматски се вклучува. Слушалките носете ги вертикално на главата за да се
активира функцијата за автоматско вклучување на напојувањето.
Слушалките автоматски се исклучуваат кога ќе ги извадите.
Кога не ги користите не ја повлекувајте рачката за самоприлагодување, ова ќе ја потроши батеријата.
1) за 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW излез
2) Времето може да се разликува, во зависност од температурата и
условите на користење.
Рачка за самоприлагодување
Користење слушалки со
суви батерии кои одделно
се продаваат
По употребата
Траење на батеријата
Совети за поврзување
–Истовремено не поврзувајте во AUDIO IN 1 и AUDIO IN 2
приклучоците. Ако во исто време поврзете две аудио/видео
компоненти во двата приклучоци, двата аудио сигнали може да
создадат мешан излез.
–Кога кабел за поврзување директно ќе поврзете во приклучок за
слушалки (моно мини приклучок), аудио сигналот може нема да
слуша од десниот канал.
При слаб сигнал или нема сигнал
околу 5 минути
Совети за дотерување тон
Ако се прими слаб сигнал за околу 5 минути, предавателот
автоматски се исклучува*. Ако тонот на поврзаната
аудио/видео опрема е премногу ниска, предавателот исто така
може да се исклучи. При прием на слаб сигнал, индикаторот
POWER/GREEN на предавателот трепка 5 минути, а потоа се
исклучува. Во овој случај, зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема во опсег каде што звукот нема да биде
испрекинат, потоа намалете го тонот на слушалките.
Предавателот исто така може да се исклучи ако не прими
сигнал за околу 5 минути. POWER/GREEN индикаторот на
предавателот трепка зелено за 5 минути, а потоа се исклучува.
Предавателот се рестартира по прием на аудио сигнал.
* Ако се слуша бучава од поврзаната аудио/видео опрема,
предавателот можеби нема да се исклучи, дури и кога нема
да прими сигнал.
–Ако предавателот го поврзете во приклучок за слушалки на
аудио/видео опрема,тонот на аудио/видео опремата дотерајте го
колку може погласно, но внимавајте звукот да не се изобличи.
–Кога гледате видео, внимавајте тонот да не го зголемите
многу на тивки сцени. При репродукција на гласни сцени,
може да ве здоболат ушите.
Совети за подобар прием
Перформанси за прием
Совети за полнење
Прво наполнете ја батеријата
Испорачаната никел-метал хидридна батерија на полнење не е
фабрички наполнета. Пред употреба наполнете ја.
За функцијата автоматско полнење
Со ставање на слушалките во предавателот автоматски се
исклучуваат и полнењето почнува. Ова ја елиминира потребата од
вклучување/исклучување секогаш кога ги носите и вадите
слушалките.
Ако индикаторот CHG/RED не светне
црвено
–Проверете дали правилно се ставени слушалките во
предавателот. Извадете ги и повторно ставете ги во
предавателот така што контактите на слушалките да се спојат со
пин контактот на предавателот.
–Полнењето може нема да е комплетно ако пин контактите на
предавателот и контактите на слушалките не се чист. Избришете
ги со памук.
Време на полнење и користење
Во зависност од статусот на преостаната батерија, потребни се
приближ. 30 минути до 7 часа повторно да се наполнат.
Приближ.време на полнење
7 часа
2)
1)
Приближ. Време на користење
18 часа
3)
1) за 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW излез
2) часови потребни за целосно полнење на празна батерија
3) Времето може да се разликува, во зависност од температурата и
условите на користење.
За повторно полнење на батеријата
Слушалките ставете ги во предавателот по употреба. CHG/RED
индикаторот светнува црвено и потоа полнењето почнува.
Кога полнењето е комплетно, нема потреба да ги извадите
слушалките од предавателот.
Овој систем користи сигнали со висока фреквенција во
опсег од 800 MHz па така перформансите за прием може да се
влошат поради околината. Следните примери илустрираат
услови кои може да го намалат опсегот на прием или да
создадат пречки.
–Во зграда со ѕидови кои содржат челични греди
–На места со многу челик.
–На места со многу електрични апарати кои можат да создадат
електромагнетни полиња
–Предавателот е ставен на метален инструмент.
–На места свртени накај автопат
– Во околината има бучава или мешани сигнали поради радио
примопредаватели во камиони и т.н.
– Во околината има бучава или мешани сигнали поради
безжични комуникациски системи поставени на автопатот.
Ефективна површина на предавателот
Оптималното растојание е до приближно 100 m без
системот да добие пречки. Но, растојанието може да се
разликува во зависност од опкружувањето или
околината.
–Ако системот прими бучава во горенаведеното растојание,
намалете го растојанието меѓу предавателот и слушалките или
изберете друг канал.
–Кога слушалките ги користите во ефективната површина на
предавателот, предавателот може да се стави во било кој
правец.
–Дури и во рамките на прием на сигналот, има некои точки
(мртви точки) каде не може да се прими RF сигнал. Оваа
карактеристика е вообичаена за RF сигнали и не е дефект. Со
мало поместување на предавателот, местото на мртвата точка
може да се смени.
Замена на јастучињата
Јастучињата може да се заменат. Ако јастучињата се
испрљаат или се загреат, заменете ги како што е подолу опишано.
Јастучињата не се достапни во продажба. Можете да ги
нарачате каде што сте го купиле овој систем или од
најблиската Sony продавница.
1
Извадете ги старите јастучиња со повлекување од жлебот на
куќиштето.
Преостаната батерија
За да проверите преостаната батерија на слушалките, повлечете ја
рачката за само-прилагодување и проверете го индикаторот
POWER. Батеријата се уште е полна кога ќе се запали
зелено. Слушалките полнете ги ако индикаторот POWER
се исклучи, слабо свети, трепка или звукот ќе биде
испрекинат или се слуша бука.
Забелешки
–Приклучокот на AC адаптерот поврзете го цврсто.
–Користете го само испорачаниот AC адаптер. Со користење на
AC адаптер со различен поларитет на приклучокот
или други карактеристики може да го оштета уредот.
2)
Запомнете
Суви батерии не носете заедно со монети или метални предмети.
Тие создаваат топлина ако позитивните и негативните
терминали на батеријата ненадејно ќе дојдат во контакт со
метални предмети.
Предавателот автоматски почнува со праќање на RF сигнали
кога ќе открие аудио сигнал од поврзаната опрема.
Запомнете дека;
–Може да се случи бучава во зависност од поставеноста на
предавателот и условите во собата. Се препорачува предавателот да го ставите на место кое овозможува јасен звук
transmitter in a location that produces the clearest sound.
–Ако предавателот е ставен на метална табла, може да
слушнете бучава или опсег на прием може да се намали. Не
го ставајте на метална табла.
Приближ.време на користење1)
28 часа
1) за 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW излез
2) Времето може да се разликува, во зависност од температурата и
условите на користење.
Рачка за самоприлагодување
Запомнете
За праќање на RF сигнали
Батерија
Sony алкални батерии
LR03 (големина AAA)
Суви батерии не носете заедно со монети или метални предмети.
Тие создаваат топлина ако позитивните и негативните
терминали на батеријата ненадејно ќе дојдат во контакт со
метални предмети.
За праќање на RF сигнали
Совети за поврзување
Предавателот автоматски почнува со праќање на RF сигнали
кога ќе открие аудио сигнал од поврзаната опрема.
Запомнете дека;
–Може да се случи бучава во зависност од поставеноста на
предавателот и условите во собата. Се препорачува предавателот да го ставите на место кое овозможува јасен звук
transmitter in a location that produces the clearest sound.
–Ако предавателот е ставен на метална табла, може да
слушнете бучава или опсег на прием може да се намали. Не
го ставајте на метална табла.
–Истовремено не поврзувајте во AUDIO IN 1 и AUDIO IN 2
приклучоците. Ако во исто време поврзете две аудио/видео
компоненти во двата приклучоци, двата аудио сигнали може да
создадат мешан излез.
–Кога кабел за поврзување директно ќе поврзете во приклучок за
слушалки (моно мини приклучок), аудио сигналот може нема да
слуша од десниот канал.
При слаб сигнал или нема сигнал
околу 5 минути
Совети за дотерување тон
Ако се прими слаб сигнал за околу 5 минути, предавателот
автоматски се исклучува*. Ако тонот на поврзаната
аудио/видео опрема е премногу ниска, предавателот исто така
може да се исклучи. При прием на слаб сигнал, индикаторот
POWER/GREEN на предавателот трепка 5 минути, а потоа се
исклучува. Во овој случај, зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема во опсег каде што звукот нема да биде
испрекинат, потоа намалете го тонот на слушалките.
Предавателот исто така може да се исклучи ако не прими
сигнал за околу 5 минути. POWER/GREEN индикаторот на
предавателот трепка зелено за 5 минути, а потоа се исклучува.
Предавателот се рестартира по прием на аудио сигнал.
* Ако се слуша бучава од поврзаната аудио/видео опрема,
предавателот можеби нема да се исклучи, дури и кога нема
да прими сигнал.
–Ако предавателот го поврзете во приклучок за слушалки на
аудио/видео опрема,тонот на аудио/видео опремата дотерајте го
колку може погласно, но внимавајте звукот да не се изобличи.
–Кога гледате видео, внимавајте тонот да не го зголемите
многу на тивки сцени. При репродукција на гласни сцени,
може да ве здоболат ушите.
Совети за подобар прием
Перформанси за прием
Совети за полнење
Прво наполнете ја батеријата
Испорачаната никел-метал хидридна батерија на полнење не е
фабрички наполнета. Пред употреба наполнете ја.
За функцијата автоматско полнење
Со ставање на слушалките во предавателот автоматски се
исклучуваат и полнењето почнува. Ова ја елиминира потребата од
вклучување/исклучување секогаш кога ги носите и вадите
слушалките.
Ако индикаторот CHG/RED не светне
црвено
–Проверете дали правилно се ставени слушалките во
предавателот. Извадете ги и повторно ставете ги во
предавателот така што контактите на слушалките да се спојат со
пин контактот на предавателот.
–Полнењето може нема да е комплетно ако пин контактите на
предавателот и контактите на слушалките не се чист. Избришете
ги со памук.
Време на полнење и користење
Во зависност од статусот на преостаната батерија, потребни се
приближ. 30 минути до 7 часа повторно да се наполнат.
Приближ.време на полнење
7 часа
2)
1)
Приближ. Време на користење
18 часа
3)
1) за 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW излез
2) часови потребни за целосно полнење на празна батерија
3) Времето може да се разликува, во зависност од температурата и
условите на користење.
За повторно полнење на батеријата
Слушалките ставете ги во предавателот по употреба. CHG/RED
индикаторот светнува црвено и потоа полнењето почнува.
Кога полнењето е комплетно, нема потреба да ги извадите
слушалките од предавателот.
Овој систем користи сигнали со висока фреквенција во
опсег од 800 MHz па така перформансите за прием може да се
влошат поради околината. Следните примери илустрираат
услови кои може да го намалат опсегот на прием или да
создадат пречки.
–Во зграда со ѕидови кои содржат челични греди
–На места со многу челик.
–На места со многу електрични апарати кои можат да создадат
електромагнетни полиња
–Предавателот е ставен на метален инструмент.
–На места свртени накај автопат
– Во околината има бучава или мешани сигнали поради радио
примопредаватели во камиони и т.н.
– Во околината има бучава или мешани сигнали поради
безжични комуникациски системи поставени на автопатот.
Ефективна површина на предавателот
Оптималното растојание е до приближно 100 m без
системот да добие пречки. Но, растојанието може да се
разликува во зависност од опкружувањето или
околината.
–Ако системот прими бучава во горенаведеното растојание,
намалете го растојанието меѓу предавателот и слушалките или
изберете друг канал.
–Кога слушалките ги користите во ефективната површина на
предавателот, предавателот може да се стави во било кој
правец.
–Дури и во рамките на прием на сигналот, има некои точки
(мртви точки) каде не може да се прими RF сигнал. Оваа
карактеристика е вообичаена за RF сигнали и не е дефект. Со
мало поместување на предавателот, местото на мртвата точка
може да се смени.
Замена на јастучињата
Јастучињата може да се заменат. Ако јастучињата се
испрљаат или се загреат, заменете ги како што е подолу опишано.
Јастучињата не се достапни во продажба. Можете да ги
нарачате каде што сте го купиле овој систем или од
најблиската Sony продавница.
1
Извадете ги старите јастучиња со повлекување од жлебот на
куќиштето.
Преостаната батерија
2
Ставете нови јастучиња на звучникот.
Едниот раб од јастучињата закачете го за жлебот од
звучникот, а потоа завртете го околу звучникот како што е
објаснето подолу.
Кога јастучињата се ставени правилно во жлебот, дотерајте ги
во вертикална позиција.
За да проверите преостаната батерија на слушалките, повлечете ја
рачката за само-прилагодување и проверете го индикаторот
POWER. Батеријата се уште е полна кога ќе се запали
зелено. Слушалките полнете ги ако индикаторот POWER
се исклучи, слабо свети, трепка или звукот ќе биде
испрекинат или се слуша бука.
Забелешки
–Приклучокот на AC адаптерот поврзете го цврсто.
–Користете го само испорачаниот AC адаптер. Со користење на
AC адаптер со различен поларитет на приклучокот
или други карактеристики може да го оштета уредот.
Унифициран полраитет на
приклучок
Унифициран полраитет на
приклучок
–Капацитетот на батеријата може да се намали ако
слушалките се вклучат и се стават на предавателот со
исклучен AC адаптер.
–Предавателот автоматски се исклучува додека ја полни
батеријата.
–Овој систем е дизајниран за полнење само на
испорачаната батеријана полнење BP-HP550-11.
Запомнете дека не може да се полнат други батерии со овој
систем.
–Ако се стават суви батерии, тие нема да се полнат.
–Не се обидувајте испорачаната батерија BP- HP550-11 да ја
користите со други уреди. Тие се за употреба само за овој
систем.
–Полнете на температура меѓу 5 °C и 35 °C (меѓу 41 °F и 95 °F).
–Кога траењето на батеријата ќе се намали на пола, ова може да
претставува крај на траењето на батеријата. Испорачаната
батерија BP-HP550-11 не е достапна во продавници.
Батеријата можете да ја нарачате од продавницата каде сте го
купиле овој систем или од најблиската Sony продавница.
–Капацитетот на батеријата може да се намали ако
слушалките се вклучат и се стават на предавателот со
исклучен AC адаптер.
–Предавателот автоматски се исклучува додека ја полни
батеријата.
–Овој систем е дизајниран за полнење само на
испорачаната батеријана полнење BP-HP550-11.
Запомнете дека не може да се полнат други батерии со овој
систем.
–Ако се стават суви батерии, тие нема да се полнат.
–Не се обидувајте испорачаната батерија BP- HP550-11 да ја
користите со други уреди. Тие се за употреба само за овој
систем.
–Полнете на температура меѓу 5 °C и 35 °C (меѓу 41 °F и 95 °F).
–Кога траењето на батеријата ќе се намали на пола, ова може да
претставува крај на траењето на батеријата. Испорачаната
батерија BP-HP550-11 не е достапна во продавници.
Батеријата можете да ја нарачате од продавницата каде сте го
купиле овој систем или од најблиската Sony продавница.
2
Ставете нови јастучиња на звучникот.
Едниот раб од јастучињата закачете го за жлебот од
звучникот, а потоа завртете го околу звучникот како што е
објаснето подолу.
Кога јастучињата се ставени правилно во жлебот, дотерајте ги
во вертикална позиција.
Проблеми и можни
решенија
Ако наидете на некој проблем при користење на системот,
проверете ја следната листа. Ако проблемот се уште постои,
консултирајте се со најблиската Sony продавница.
Нема звук/Слаб звук
– Проверете го поврзувањето на аудио/видео опремата или AC
адаптерот.
– Проверете дали е вклучена аудио/видео опремата.
–Ако предавателот го поврзете со аудио/видео опрема преку приклучокот за слушалки, зголемете го тонот на поврзаната аудио/
видео опрема до тоа ниво во кое звукот нема да се изобличи.
–Сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на
предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата со тој на
предавателот преку TUNING прекинувачот на слушалките.
–Слушалките користете ги во близина на предавателот или
сменете ја позицијата на предавателот.
–Наполнете ја испорачаната батерија или сувите батерии
заменете ги со нови. Ако индикаторот POWER се уште е
исклучен откако ќе се наполнат, слушалките однесете ги во
продавница на Sony.
– Зголемете го тонот на слушалките.
Искривен или испрекинат звук
(понекогаш со бучава)
– Слушалките користете ги во близина на предавателот или
сменете го местото на предавателот.
– Предавателот не го ставајте на метална табла.
–Ако предавателот го поврзете во аудио/видео опрема преку
приклучокот за слушалки, намалете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема до ниво каде што звукот нема да се
изобличи.
– Сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на
предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата со тој на
предавателот преку TUNING прекинувачот на слушалките.
– Наполнете ја испорачаната батерија или сувите батерии
заменете ги со нови. Ако индикаторот POWER се уште е
исклучен откако ќе се наполнат, слушалките однесете ги во
продавница на Sony.
Гласна бучава во позадина
– Ако предавателот го поврзете во аудио/видео опрема преку приклучокот за слушалки, намалете го тонот на поврзаната аудио/
видео опрема до ниво каде што звукот нема да се изобличи.
– Наполнете ја испорачаната батерија или сувите батерии
заменете ги со нови. Ако индикаторот POWER се уште е
исклучен откако ќе се наполнат, слушалките однесете ги во
продавница на Sony.
– Предавателот не го ставајте на метална табла.
– Слушалките користете ги во близина на предавателот.
POWER/GREEN индикаторот трепка
зелено
– Нема сигнал или сигналот е слаб. Почнете со репродукција на
аудио/видео опремата, или зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема до ниво кое нема да се изобличи, во спротивно предавателот ќе се исклучи. Ако нема сигнал или сигналот е
слаб за околу 5 минути, предавателот автоматски се исклучува.
Звукот е прекинат
–Предавателот се исклучува ако нема сигнал или сигналот е слаб за
5 минути. Ако предавателот го поврзете во аудио/видео опрема
преку приклучокот за слушалки, зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема до ниво во кое звукот нема да се изобличи.
Батеријата не се полни/CHG/RED
индикаторот трепка црвено или не се
пали црвено
–Проверете дали одговараат левата/десната страна на слушалките и
предавателот и слушалките правилно ставете ги во предавателот.
–Ставете ја испорачаната никел-метал хидридна батерија. Сувите
батерии и батериите на полнење различни од испорачаната не
можат да се полнат.
–Ако CHG/RED индикаторот не светне црвено дури и ако
слушалките ги ставите во предавателот и чекате некое време,
можеби траењето на батериите е при крај. Можете да нарачате
од батеријата на полнење BP-HP550-11 од продавницата каде
сте го купиле системот или од најблиската Sony продавница.
–Полнењето може нема да е комплетно ако пин контактот на
предавателот и контактите на слушалките не се чисти.
Избришете ги со памук.
Мерки на претпазливост
–Ако овој систем не го користите долго време, откачете го AC
адаптерот од штекер држејќи го за приклучокот и извадете ги
батериите од слушалките да избегнете оштетување поради
течење на батериите и корозија.
–Овој систем не го оставајте на места изложени на директна
сончева светлина,топлина или влага.
–Може да слушнете бучава кога го исклучувате AC адаптерот од
предавателот пред да ги извадите слушалките.
–Избегнувајте да го изложувате на прекумерна топлина, директна
сончева светлина, влага, песок, прашина или механички шок.
Забелешки за слушалките
За намалување на ризик за оштетување слух
Слушалките не ги користите со висок тон. Докторите не
препорачуваат долго користење, гласна и продолжена
репродукција. Ако почувствувате ѕвонење во ушите, намалете го
тонот или прекинете со употреба.
Грижа за околината
Тонот одржувајте го на умерено ниво. Ова ќе ви овозможи да ги
слушате околните звуци и ќе бидете внимателни за луѓето околу
вас.
Безжични стерео слушалки (MDR-RF855R)
Опсег на фреквенција
10 Hz – 22,000 Hz
Испорачана батерија на полнење BPНапојување
HP550-11 или комерцијално достапни (LR03
(големина AAA)) суви батерии
Приближ. 280 g со батерија
Маса
Работна температура
5°C до 35°C (41°F до 95°F)
Испорачани делови
RF стерео предавател TMR-RF855R
Безжични стерео слушалки MDR-RF855R
AC адаптер (12 V) (1)
Кабел за поврзување (стерео мини приклучок
пин
приклучок × 2), 1 m (1)
Никел-метал хидридна батерија на полнење BP-HP550-11
(550 mAh min) (1)
Гаранција (1)
Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна
најава.
Проблеми и можни
решенија
Ако наидете на некој проблем при користење на системот,
проверете ја следната листа. Ако проблемот се уште постои,
консултирајте се со најблиската Sony продавница.
Нема звук/Слаб звук
– Проверете го поврзувањето на аудио/видео опремата или AC
адаптерот.
– Проверете дали е вклучена аудио/видео опремата.
–Ако предавателот го поврзете со аудио/видео опрема преку приклучокот за слушалки, зголемете го тонот на поврзаната аудио/
видео опрема до тоа ниво во кое звукот нема да се изобличи.
–Сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на
предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата со тој на
предавателот преку TUNING прекинувачот на слушалките.
–Слушалките користете ги во близина на предавателот или
сменете ја позицијата на предавателот.
–Наполнете ја испорачаната батерија или сувите батерии
заменете ги со нови. Ако индикаторот POWER се уште е
исклучен откако ќе се наполнат, слушалките однесете ги во
продавница на Sony.
– Зголемете го тонот на слушалките.
Искривен или испрекинат звук
(понекогаш со бучава)
– Слушалките користете ги во близина на предавателот или
сменете го местото на предавателот.
– Предавателот не го ставајте на метална табла.
–Ако предавателот го поврзете во аудио/видео опрема преку
приклучокот за слушалки, намалете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема до ниво каде што звукот нема да се
изобличи.
– Сменете ја радио фреквенцијата со CHANNEL селекторот на
предавателот, потоа сменете ја радио фреквенцијата со тој на
предавателот преку TUNING прекинувачот на слушалките.
– Наполнете ја испорачаната батерија или сувите батерии
заменете ги со нови. Ако индикаторот POWER се уште е
исклучен откако ќе се наполнат, слушалките однесете ги во
продавница на Sony.
Гласна бучава во позадина
– Ако предавателот го поврзете во аудио/видео опрема преку приклучокот за слушалки, намалете го тонот на поврзаната аудио/
видео опрема до ниво каде што звукот нема да се изобличи.
– Наполнете ја испорачаната батерија или сувите батерии
заменете ги со нови. Ако индикаторот POWER се уште е
исклучен откако ќе се наполнат, слушалките однесете ги во
продавница на Sony.
– Предавателот не го ставајте на метална табла.
– Слушалките користете ги во близина на предавателот.
POWER/GREEN индикаторот трепка
зелено
– Нема сигнал или сигналот е слаб. Почнете со репродукција на
аудио/видео опремата, или зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема до ниво кое нема да се изобличи, во спротивно предавателот ќе се исклучи. Ако нема сигнал или сигналот е
слаб за околу 5 минути, предавателот автоматски се исклучува.
Звукот е прекинат
–Предавателот се исклучува ако нема сигнал или сигналот е слаб за
5 минути. Ако предавателот го поврзете во аудио/видео опрема
преку приклучокот за слушалки, зголемете го тонот на поврзаната
аудио/видео опрема до ниво во кое звукот нема да се изобличи.
Батеријата не се полни/CHG/RED
индикаторот трепка црвено или не се
пали црвено
–Проверете дали одговараат левата/десната страна на слушалките и
предавателот и слушалките правилно ставете ги во предавателот.
–Ставете ја испорачаната никел-метал хидридна батерија. Сувите
батерии и батериите на полнење различни од испорачаната не
можат да се полнат.
–Ако CHG/RED индикаторот не светне црвено дури и ако
слушалките ги ставите во предавателот и чекате некое време,
можеби траењето на батериите е при крај. Можете да нарачате
од батеријата на полнење BP-HP550-11 од продавницата каде
сте го купиле системот или од најблиската Sony продавница.
–Полнењето може нема да е комплетно ако пин контактот на
предавателот и контактите на слушалките не се чисти.
Избришете ги со памук.
Мерки на претпазливост
–Ако овој систем не го користите долго време, откачете го AC
адаптерот од штекер држејќи го за приклучокот и извадете ги
батериите од слушалките да избегнете оштетување поради
течење на батериите и корозија.
–Овој систем не го оставајте на места изложени на директна
сончева светлина,топлина или влага.
–Може да слушнете бучава кога го исклучувате AC адаптерот од
предавателот пред да ги извадите слушалките.
–Избегнувајте да го изложувате на прекумерна топлина, директна
сончева светлина, влага, песок, прашина или механички шок.
Забелешки за слушалките
За намалување на ризик за оштетување слух
Слушалките не ги користите со висок тон. Докторите не
препорачуваат долго користење, гласна и продолжена
репродукција. Ако почувствувате ѕвонење во ушите, намалете го
тонот или прекинете со употреба.
Грижа за околината
Тонот одржувајте го на умерено ниво. Ова ќе ви овозможи да ги
слушате околните звуци и ќе бидете внимателни за луѓето околу
вас.
Ако имате било какви прашања или проблеми во врска со овој
систем, а не се споменати во ова упатство, консултирајте се кај
продавачот на Sony.
Ако имате било какви прашања или проблеми во врска со овој
систем, а не се споменати во ова упатство, консултирајте се кај
продавачот на Sony.
Кога слушалките и предавателот треба да се поправат однесете ги
исклучиво во продавница на Sony.
Кога слушалките и предавателот треба да се поправат однесете ги
исклучиво во продавница на Sony.
Спецификации
Спецификации
RF стерео предавател (TMR-RF855R)
RF стерео предавател (TMR-RF855R)
Модулација
FM стерео
Фреквенција на пренос 863.52 MHz, 864.02 MHz, 864.52 MHz
Канал
Растојание за пренос
Аудио влезови
Ch1, Ch2, Ch3
Приближ. 100 m или подолго
Пин приклучоци (лев/десен)
Стерео мини приклучок
Потребна моќ
DC 12 V (од испорачаниот AC адаптер)
Димензии
Приближ. 180 mm × 94 mm × 126 mm (ш/в/д)
Приближ. 310 g
Маса
Номинална моќ на потрошувачка
3.0 W
Работна температура
5°C до 35°C (41°F до 95°F)
Модулација
FM стерео
Фреквенција на пренос 863.52 MHz, 864.02 MHz, 864.52 MHz
Канал
Растојание за пренос
Аудио влезови
Ch1, Ch2, Ch3
Приближ. 100 m или подолго
Пин приклучоци (лев/десен)
Стерео мини приклучок
Потребна моќ
DC 12 V (од испорачаниот AC адаптер)
Димензии
Приближ. 180 mm × 94 mm × 126 mm (ш/в/д)
Приближ. 310 g
Маса
Номинална моќ на потрошувачка
3.0 W
Работна температура
5°C до 35°C (41°F до 95°F)
Безжични стерео слушалки (MDR-RF855R)
Опсег на фреквенција
10 Hz – 22,000 Hz
Испорачана батерија на полнење BPНапојување
HP550-11 или комерцијално достапни (LR03
(големина AAA)) суви батерии
Приближ. 280 g со батерија
Маса
Работна температура
5°C до 35°C (41°F до 95°F)
Испорачани делови
RF стерео предавател TMR-RF855R
Безжични стерео слушалки MDR-RF855R
AC адаптер (12 V) (1)
Кабел за поврзување (стерео мини приклучок
пин
приклучок × 2), 1 m (1)
Никел-метал хидридна батерија на полнење BP-HP550-11
(550 mAh min) (1)
Гаранција (1)
Упатство за употреба (ова упатство) (1)
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна
најава.
Download PDF