Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 HG1 h.ear go – bærbar BLUETOOTH®-høyttaler Bruksanvisning

TRINN 2: Koble til Wi-Fi-nettverket
TRINN 3: Høre på musikk via Wi-Fi
Et Wi-Fi-nettverk lar deg enkelt ha glede av musikk som er lagret på trådløse enheter i hjemmet.
For å høre på musikk via Wi-Fi, anbefales SongPal for smarttelefonen eller iPhone.
Personlig lydanlegg
Andre metoder
Andre metoder for å høre på musikk via Wi-Fi
Hjelpeveiledningen forklarer hvordan du kan spille av musikk på andre måter.
Bruksanvisning
Installere SongPal på smarttelefonen/iPhone
Med et Wi-Fi-nettverk kan du spille av musikk fra
online musikkstrømmingstjenester, eller spille av
musikken som er lagret på datamaskinen eller
smarttelefonen, i lyd av høy kvalitet. Du kan også
høre musikken i flere rom på samme tid.
Hvis SongPal allerede er installert, hopper du over denne installasjonen. Se "Lytte til musikk med
enheten".
1
2 Trykk [SongPal] på smarttelefonen/iPhone for å starte appen, og følg deretter
Velg hvordan du kobler enheten til Wi-Fi-nettverket fra følgende:
skjermanvisningene.
•• Tilkobling via SongPal
Sett opp denne enheten fra smarttelefonen/iPhone som er installert med SongPal.
•• Tilkobling via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Sett opp denne enheten ved å trykke på WPS-knappen på den trådløse ruteren.
4-589-723-52(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
Du kan høre på musikk som er lagret på Xperia ved å betjene
Music-appen, eller bruke den gratis programvaren MediaGo til å høre
på musikk som er lagret på PC-en.
Installer SongPal på smarttelefonen/iPhone.
Søk etter SongPal i Google Play (Play Store) eller App Store.
3 Når skjermbildet til høyre vises, trykk på [h.ear go (SRS-HG1)].
•• Tilkobling via PC
SongPal Link
Du kan også koble til fra datamaskinen. Se hjelpeveiledningen for detaljer.
Du kan høre på favorittmusikken med forskjellige stiler ved ulike kombinasjoner av trådløse høyttalere.
SRS-HG1
Fyll rommene med musikk fra en gruppe høyttalere på samme tid.
Tilkobling via SongPal
Få enda bedre surroundlyd med en ekstra Sony Sound BAR (ikke inkludert).*
Nødvendige elementer: Android-smarttelefon eller iPhone/iPod touch, den trådløse ruteren
Hjelpeveiledning
* Se følgende URL-adresse for kompatible Sony Sound BAR eller AV-mottakere.
http://sony.net/nasite/
Bruk en Android-smarttelefon eller iPhone hvor SongPal er installert for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene til
enheten.
(nettdokument for en PC/smarttelefon)
Forklarer detaljer om enheten, nettverket og BLUETOOTH®-tilkoblingsmetode med ulike enheter, Høyoppløselig
lyd-avspillingsmetode, osv.
Installer SongPal på smarttelefonen eller iPhone. Følg applikasjonens skjermanvisninger for å koble
enheten til et Wi-Fi-nettverk.
Sammenkoble to høyttalere for å skape lyd som er rikere og av
stereokvalitet.
Lytte til musikk med enheten
Nødvendig element: Android-smarttelefon eller iPhone/iPod touch
Søk etter SongPal i Google Play™ (Play Store) eller App Store.
1
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
•• Koble smarttelefonen eller iPhone til denne enheten via BLUETOOTH. Før tilkoblingen, slå på BLUETOOTHfunksjonen på smarttelefonen eller iPhone.
•• Noen trådløse rutere har flere SSID-er. Koble enheten og smarttelefonen eller iPhone til samme SSID.
Hjelpeveiledningen forklarer:
•• Detaljer om Wi-Fi-nettverkstilkobling
•• Hvordan du linker med SongPal-appen
•• Nettverkstilkoblinger og avspillingsmetoder for hvert operativsystem på en PC
•• BLUETOOTH-tilkoblinger og avspillingsmetoder med ulike enheter
•• Hvordan du spiller av filer i Høyoppløselig lyd
•• Programvareoppdateringer
•• Hvordan du kobler andre enheter til via Wi-Fi, osv.
Trykk på smarttelefonen/iPhone for å spille av musikk på smarttelefonen/
iPhone ved å betjene SongPal.
Gå til TRINN 3 for avspilling av musikk
For flere detaljer om følgende tilkoblinger, avspillingsmetoder og annen informasjon, se hjelpeveiledningen.
2 Etter at du har valgt musikken, start avspillingen og juster volumet.
BLUETOOTH
Tilkobling med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Spille av musikk med Google Cast
Nødvendig element: Trådløs ruter med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knappen
1
TRINN 1: Lade batteriet
•• Denne enheten kan ikke slås på uten å lade batteriet.
•• Hvis batteristrømmen er lav, kan ikke enheten slås på med en gang, selv når den er koblet til den inkluderte
USB AC-adapteren. Bruk denne enheten etter at batteriet er ladet opp i minst én time.
•• Hvis enheten ikke lades på 30 timer etter at enheten er slått av, vil den gå over i strømsparingsmodus. I dette
tilfellet vil det ta 15 til 30 sekunder for enheten å slå på, og start av enheten via NFC vil ikke koble enheten til
BLUETOOTH. Berør enheten med N-merket på enheten igjen.
SRS-X99
SRS-X99
Merknader
•• Disse to høyttalerne av samme modell kreves for å bruke Trådløs surround-funksjonen eller Trådløs
stereo-funksjonen.
•• Kun musikkfiler på serverenheten til hjemmenettverket kan spilles av. Lyd fra videofiler kan ikke spilles av.
•• For å sette en gruppering med en lydplanke, hjemmekinoanlegg, osv., oppdaterer du programvaren til denne
enheten og enheten til siste versjon.
Du kan høre på musikk fra en BLUETOOTH-enhet over en trådløs forbindelse.
Før du bruker BLUETOOTH-funksjonen, utfør paring for å registrere BLUETOOTH-enheten din.
1. Sett opp Google Cast.
Hvis en applikasjon som korresponderer med Google Cast allerede er
installert, gå til trinn 2.
Plasser enheten nært den trådløse ruteren
og trykk deretter på  (av/på)-knappen for
å slå på enheten.
Før du slår på enheten, koble den til USB
AC-adapteren som er inkludert.
 (av/på)-indikatoren begynner å blinke.
Vent til indikatoren slutter å blinke. Det kan
ta omtrent 30 sekunder.
Blinker
Tennes
a Berør [Settings].
b Berør [Google Cast].
c Berør [Learn how to cast].
d Sjekk hvordan du bruker tjenesten og hvilken applikasjon som
korresponderer med Google Cast, og velg deretter en applikasjon for å
installere den.
2. Start den installerte applikasjonen som korresponderer med Google
Cast.
3. Berør Cast-ikonet og velg deretter [h.ear go (SRS-HG1)].
2 Trykk og hold UPDATE/WPS-knappen til
enheten inntil den piper (omtrent to
sekunder).
Mens UPDATE/WPS-indikatoren blinker,
fungerer ikke knappen for WPS.
Tilkoblede komponenter
Du kan høre på musikk fra datamaskinen eller smarttelefonen ved å koble til USB-porten på denne enheten.
Eller du kan høre på musikk fra den bærbare musikkspilleren ved å koble til AUDIO IN-kontakten på denne
enheten.
4. Start avspillingen på applikasjonen, og juster deretter volumet.
USB
3 Trykk på Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)knappen til ruteren innen 90 sekunder.
For å lade batteriet, koble enheten til en stikkontakt ved å bruke den inkluderte USB AC-adapteren og
mikro-USB-kabelen.
Blinker
AUDIO IN
Tennes
Gå til TRINN 2 for den trådløse tilkoblingen
Avhengig av den trådløse ruteren, trykk og hold Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen i noen få sekunder.
For mer informasjon, se brukerhåndboken til ruteren.
Når LINK-indikatoren tennes oransje, er tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket fullført.
Gå til TRINN 3 for avspilling av musikk
Deler og kontroller
Merknad for kunder i Europa
Sony Corp., erklærer herved at dette utstyret er i
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
5150 - 5350 MHz båndet er kun begrenset til bruk
innendørs.
Om USB AC-adapteren
Om lisensen
•• Når du kobler til eller fra USB AC-adapteren, slå
av enheten på forhånd. Ellers kan det føre til en
funksjonsfeil.
•• Bruk kun den inkluderte strømledningen, USB
AC-adapteren og mikro-USB-kabelen. For å
unngå å skade enheten, må du ikke bruke en
annen USB AC-adapter.
Dette produktet inneholder programvare som
Sony bruker under en lisensavtale med eieren
av kopibeskyttelsen. Vi er forpliktet til å
annonsere innholdet i avtalen for kunder under
krav av eieren av programvarens
kopibeskyttelse.
Gå til følgende URL-adresse og les innholdet i
lisensen.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Dette utstyret er testet og funnet å overholde med
grensene satt frem i EMC-reguleringen med en
tilkoblingskabel som er kortere enn 3 meter.
LINK-indikator
NETWORK-indikator
BLUETOOTH-indikator
USB-indikator
AUDIO IN-indikator
 (anrop)-knapp*2
EXTRA BASS-knapp/-indikator
VOLUME –-knapp
VOLUME +-knapp*2
CHARGE-indikator
 (av/på)/ PAIRING-knapp/-indikator
N-mark
UPDATE-knapp/-indikator, WPS-knapp
SET UP-knapp
STEREO PAIR-knapp
L-indikator
R-indikator
AUDIO IN-kontakt
USB-port
DC IN 5V-kontakt*1
RESET-knapp
Spak for frigjørelse av rist
FUNCTION-knapp
Mikrofon
*1 For å lade denne enheten, koble USB AC-adapteren til denne kontakten.
Kassering av gamle batterier og
elektriske og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske Unionen
og andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
emballasjen indikerer at dette produktet og
batterier ikke må behandles som
husholdningsavfall. På noen batterier er dette
symbolet brukt i kombinasjon med kjemiske
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder
mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å
sørge for at disse produktene og batteriene blir
kastet riktig, vil du bidra til å forhindre negative
konsekvenser for miljøet og menneskers helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturressursene.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses eller dataintegritetsgrunner krever en permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å sikre at batteriet og det elektriske og
elektroniske utstyr blir behandlet korrekt,
overlevere disse produktene ved endt levetid til et
mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og
elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen
om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet til et mottak for resirkulering av
avfall batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet.
Feilsøking
*2
(anrop)- og VOLUME +-knappene har en følbar prikk.
Når indikatoren er tent eller blinker
Fargen på den tente/blinkende indikatoren viser tilstanden til enhver av innstillingene. Se hjelpeveiledningen
for detaljer.
Hvis det oppstår et problem ved bruk av enheten,
kontroller følgende for å løse problemet før du
kontakter nærmeste Sony-forhandler.
•• Se i Hjelpeveiledning.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
For å sjekke Wi-Fi-signalstyrken (mottaksfølsomhet)
Trykk og hold knappen VOLUME – og knappen SET UP. Avhengig av signalstyrken tennes indikator  og .
Antall lysende indikatorer er avhengig av signalstyrken. Hvis signalet er svakt, tennes ingen indikatorer. Du
finner mer informasjon i hjelpeveiledningen.
Når indikatoren er tent eller blinker
 (av/på)-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (grønt)
Enheten er slått på.
Lyser (oransje)
Enheten er i standbymodus for
BLUETOOTH/nettverk.
Lyser (rødt)
Enheten er i standbymodus.
Slukket
Enheten er i
strømsparingsmodus.
Blinker (grønt)
• Når du slår på enheten,
blinker indikatoren langsom
grønt før den tennes.
• Når du trykker på knappene
VOLUME –/+, blinker
indikatorer én eller tre
ganger, avhengig av
volumjusteringen.
Blinker (rødt)
En programvareoppdatering
mislyktes eller enheten er i
beskyttelsesmodus.
LINK-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (oransje)
Enheten er koblet til et trådløst
nettverk.
Blinker (oransje)
Enheten er i ferd med å koble
til et trådløst nettverk.
Blinker (rødt)
Nettverkstilkoblingen
mislyktes.
Lyser (rødt)
Nettverkstilkoblingen
mislyktes, eller tilkobling
mislyktes selv om
nettverksinnstillingen er
fullført.
NETWORK-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (hvitt)
Enheten er i NETWORK-modus.
Fargen på den lysende/blinkende indikatoren
skifter etter tilkoblet musikktjeneste. Du finner mer
informasjon i hjelpeveiledningen.
UPDATE-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (oransje)
Enheten oppdager den nyeste
programvaren mens den er
koblet til Internett.
Blinker (oransje)
Enheten oppdaterer
programvaren. Du kan ikke
bruke enheten under
oppdateringen.
Før du betjener enheten, les nøye gjennom denne
veiledningen og ta vare på den for fremtidig
referanse.
ADVARSEL
For å redusere faren for brann eller
elektrisk støt, må du ikke utsette dette
apparatet for regn eller fuktighet.
For å redusere faren for brann, må du ikke dekke til
apparatets ventilasjonsåpninger med avispapir,
duker, gardiner, osv.
Ikke utsett apparatet for åpen ild (for eksempel,
tente stearinlys).
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted, for
eksempel i en bokhylle eller innebygd i et skap.
Ikke utsett batteriene eller apparatet med installert
batteri for sterk varme, som solskinn, brann e.l.
USB AC-adapteren er ikke koblet fra strømmen så
lenge den står i kontakten, selv om selve enheten
er slått av.
Da støpslet brukes til å koble enheten fra
strømnettet, må du koble enheten til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du merker noe
unormal med enheten må du straks koble støpslet
fra stikkontakten.
Legg merke til at dette produktet ikke er
vannsikkert.
FORSIKTIG
Merknad for kunder: Følgende informasjon
gjelder kun for utstyr som er solgt i land som
anvender EU-direktivene
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning
skal adresseres til autorisert representant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service
eller garanti saker, vennligst referer til adresse som
nevnt i separat service eller garanti dokument.
Gyldigheten for CE-merkingen er begrenset kun til
de land der det er juridisk pålagt, hovedsakelig
landene innen EØS (Europeisk økonomisk
samarbeidsområde).
Dette produktet skal brukes i følgende land:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
•• Sjekk informasjon om problemet på
kundestøttesiden.
http://www.sony.eu/support
•• Koble enheten til en stikkontakt via USB
AC-adapteren for å lade batteriet. Du kan løse
noen problemer ved å lade opp batteriet.
•• Trykk på RESET-knappen på baksiden av enheten
med en spiss gjenstand, som en knappenål.
Når du trykker på RESET-knappen uten USB
AC-adapteren, slås enheten på ved å trykke og
holde  (av/på)-knappen eller ved å koble den
til USB AC-adapteren.
Hvis problemet vedstår etter at du har gjort alt
over, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Forholdsregler
Ved bruk av en mobiltelefon
•• For detaljer om bruk av mobiltelefonen når du
mottar et anrop under overføring av lyden over
Bluetooth-tilkoblingen, se bruksanvisningen
som fulgte med mobiltelefonen.
Om sikkerhet
Navneplaten og viktig informasjon angående
sikkerhet finnes under på utsiden av
hovedenheten og på overflaten til USB
AC-adapteren.
•• Før du betjener enheten, sørg for at
driftsspenningen til enheten er identisk med den
til din lokale strømforsyning.
Kjøpested
Driftsspenning
Alle land/regioner
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Spesifikasjoner
Generelt
Strøm
DC 5 V 1,5 A (med den inkluderte USB AC-adapteren
tilkoblet AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
strømforsyning) eller med innebygd litium-ion-batteri
Strømforbruk
12 W
Pluggens polaritet
•• Koble strømledningen tilkoblet USB ACadapteren til en stikkontakt i nærheten. Hvis det
er et problem, kobler du den straks fra
stikkontakten.
•• Ikke installer USB AC-adapteren på et trangt
område, som i en bokhylle eller et innebygd
kabinett.
MAC-adressen til Wi-Fi-nettverket finnes på
bunnen av denne enheten.
•• Før du betjener enheten, sørg for at
driftsspenningen til enheten er identisk med den
til din lokale strømforsyning.
Om plassering
•• Ikke sett enheten i en skrå posisjon.
•• Ikke la enheten ligge på en plass nær
varmekilder, eller på et sted som er utsatt for
direkte sollys, store støvmengder, regn eller
mekanisk støt.
Om drift
•• Ikke før små gjenstander, e.l. inn i kontaktene
eller ventilasjonshullet på baksiden av enheten.
Enheten kan kortslutte eller få en funksjonsfeil.
Om rengjøring
•• Ikke bruk alkohol, benzen eller tynner til å
rengjøre kabinettet.
Annet
•• Hvis du har spørsmål eller problemer med denne
enheten som ikke dekkes av dette dokumentet,
ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
•• Når du kaster eller gir bort denne enheten, sørg
for at du initialiserer den for å tilbakestille alle
innstillinger etter fabrikkstandardene. Se
hjelpeveiledningen for detaljer.
Om kopibeskyttelse
•• Dette produktet er beskyttet av enkelte
intelligente eiendomsrettigheter som tilhører
Microsoft Corporation. Bruk eller distribuering av
slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt
uten en lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
•• iPhone og iPod touch er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et
elektrisk tilbehør har blitt utviklet spesielt for
tilkobling til iPod eller iPhone, henholdsvis, og er
sertifisert av utvikleren til å møte Appleytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for
drift av denne enheten eller dens overholdelse
av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Legg
merke til at bruk av dette tilbehøret med iPod
eller iPhone kan innvirke trådløs ytelse.
App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
•• "
" er et merke for Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® er registrerte merker for Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi
Protected Setup™ er merker for Wi-Fi Alliance.
•• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter
lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•• N-Mark er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
•• BLUETOOTH®-ordmerket og logoer eies av
Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.
Andre varemerker eller varenavn eies av deres
respektive eiere.
•• Google Play og Android er varemerker for
Google Inc.
•• Google Cast og Google Cast Badge er
varemerker for Google Inc.
•• "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemerker for
Sony Mobile Communications AB.
•• LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for Sony
Corporation.
•• DLNA™, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED™ er
varemerker, tjenestemerker eller
sertifiseringsmerker for Digital Living Network
Alliance.
•• Dette produktet bruker Spotify-programvare som
er underlagt tredjepartslisenser som du finner her:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
•• Spotify og Spotify-logoer er varemerker for
Spotify Group.
•• Enhets- og produktnavnene som brukes i dette
dokumentet er vanligvis varemerker eller
registerte varemerker for produsenten.
™- og ®-merker er utelatt i dette dokumentet.
Strømforbruk (under standbymodus)
Mindre enn 0,2 W
Strømforbruk (under BLUETOOTH/
nettverk-standbymodus)
Mindre enn 0,2 W
Om GNU GPL/LGPL-anvendt
programvare
Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt følgende GNU General Public License
(heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General
Public License (heretter kalt "LGPL"). Disse
etablerer at kunder har rett til å innhente, endre
og redistribuere kildekoden til denne
programvaren i henhold til vilkårene i GPL eller
LGPL som følger med. Kildekoden for
programvaren oppført over er tilgjengelig på
Internett.
For å laste ned, gå til følgende URL-adresse og
velg modellnavnet "h.ear go (SRS-HG1)".
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Legg merke til at Sony ikke kan ta ansvar for
personskader som gjelder innholdet i
kildekoden.
Om oppdateringen
Hvis du bruker denne enheten mens den er
koblet til Internett via et kabelbasert eller
Wi-Fi-nettverk, kan enheten oppdatere
automatisk til siste programvare.
Ved å oppdatere programvaren, legges nye
funksjoner til som lar deg oppleve en mer
praktisk og stabil bruk.
Hvis du ikke oppdaterer programvaren
automatisk, kan du deaktivere denne
funksjonen ved å bruke SongPal som er
installert på smarttelefonen/iPhone.
Programvaren kan derimot oppdateres
automatisk for stabil bruk, osv., selv om du
deaktiverer denne funksjonen. Hvis du også
deaktiverer denne funksjonen, kan du
fremdeles oppdatere programvaren manuelt.
For mer informasjon om hvordan du
konfigurerer og bruker enheten, se
Hjelpeveiledning.
Enheten kan kanskje ikke brukes under
oppdateringen.
Ansvarsfraskrivelse angående
tjenester tilbudt av tredjeparter
Tjenester levert av tredjeparter kan endres,
suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony
har ikke noe ansvar i slike situasjoner.
Brukslevetid for litium-ion-batteri for
BLUETOOTH-tilkobling (når Wi-Fi ikke er
tilkoblet)
Ca. 12 timer*1
Brukslevetid for litium-ion-batteri for
Wi-Fi-tilkobling
Ca. 8 timer*2
Ladetid for litium-ion-batteri
Ca. 5 timer
Mål (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 204 mm × 62 mm × 60 mm (b/h/d)
Vekt
Ca. 790 g
Tilbehør som følger med
USB AC-adapter (1)
Mikro-USB-kabel (1)
Strømledning (2)
Bruksanvisning (dette dokumentet)
Garantiseddel (1)
For kunder i Storbritannia, Irland, Malta, Kypros og
Hong Kong:
Bruk strømledningen (A).
Av sikkerhetsmessige årsaker, er ikke strømledningen
(B) ment for landene/regionene over og skal derfor
ikke brukes der.
For kunder i andre land/regioner:
Bruk strømledningen (B).
(A)
(B)
Strømledningen (B) medfølger ikke for kunder i Hong
Kong.
*1 Når den spesifiserte musikkilden brukes og volumnivået på
enheten er innstilt til 33. Hvis volumnivået på enheten er satt
til maks, vil brukslevetiden være ca. 4 timer. Tiden kan
variere, avhengig av temperaturen eller bruksforholdene.
2
* Når den spesifiserte musikkilden brukes og volumnivået på
enheten er innstilt til 33. Hvis volumnivået på enheten er satt
til maks, vil brukslevetiden være ca. 4 timer. Tiden kan
variere, avhengig av temperaturen eller bruksforholdene.
Del for USB-port
USB-port
Du kan koble en kompatibel enhet som en PC, osv. til
denne enheten med en USB-kabel som du kan kjøpe i
en butikk.
Støttet format*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
*3 Kompatibilitet med alle kodings-/skrivingsprogramvare,
opptaksenheter og opptaksmedium kan ikke garanteres.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Bluetooth-teknologi fungerer med iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod
touch (6. generasjon), iPod touch (5. generasjon).
Merk
Sony kan ikke godta ansvar hvis data som er tatt opp
på iPhone/iPod går tapt eller blir skadet ved bruk av
iPhone/iPod koblet til denne enheten.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Download PDF

advertising