Sony | WH-L600 | Sony WH-L600 Безжични слушалки WH-L600 за дигитален опкружувачки звук Упатство на препораки

4-732-284-21(1)
1
Упатства
Упатство за употреба
(овој документ)
Дигитален
сараунд систем
за слушалки
Упатство за употреба
МК
Обезбедува инструкции како да го
пооврзете процесорот со дигитални
уреди и основни операции.
1
Референтен водич
Полнење на слушалките
Поврзете го адаптерот за струја со
процесорот.
2
Ставете ги слушалките на терминалот за полнење
на процесорот.
Овозможува мерки на претпазливост
и спецификации на производот.
Водич за помош
Прочитајте го Водичот за помош на
компјутер или паметен телефон кога
сакате да дознаете како да го
користите системот подетално.
Адаптер за струја
(испорачан)
WH-L600R
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/whl600/h_zz/
Дводимензионален код:
TMR-L600
Црвено
Време на полнење и користење
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
WH-L600
Приближно
време на полнење
Приближно
време на користење 1)
6 часа 2)
17 часа 3)
20 минути 4)
2 часа 3)
1)
2)
3)
2
4)
Исклучено
•Може да ги полните слушалките без оглед на
левата или десната ориентација.
На 1 kHz, 1 mW + 1 mW излез
Време потребно за целосно полнење на празна батерија
Времето може да варира во зависност од температурата
или условите на користење.
Време поминато за полнење празна батерија
Избор на метод за поврзување
Дали Вашиот ТВ има HDMI влезен терминал означен како “ARC” ?
Да
Не
Дотерајте го CTRL FOR HDMI
прекинувачот во ON на страната од
процесорот.
TV
TV
A
Поврзување на процесорот со ТВ компатибилен со ARC функција
A
3
Поврзување на процесорот со ТВ преку оптички дигитален кабел
(Подолу)
B
(Позади)
Поврзување на процесорот со ТВ компатибилен со ARC функција
 Поврзете го ТВ.
Поврзување на ТВ
Поврзете HDMI кабел во HDMI прекинувачот со “ARC” ознака.
HDMI кабел (High Speed type) (одделно се продава)
HDMI 1 IN (ARC)
TV AUDIO
(ТВ со ARC*)
 Поврзете го испорачаниот адаптер за струја.

Совет
Дотерајте го CTRL FOR HDMI прекинувачот во ON. На ваков
начин може да ја користите функцијата за блокирање
напојување и т.н.
*ARC (Audio Return Channel)
ARC функцијата праќа дигитален звук од ТВ
на процесорот или AV засилувачот преку
HDMI кабел. За детали видете во Водичот за
помош.
TMR-L600
•Овозможете го дотерување на функцијата за контрола на
HDMI опрема на вашиот ТВ и потоа дотерајте го CTRL FOR
HDMI прекинувачот во ON на страната од процесорот.
TV AUDIO
HDMI IN
4
1
: аудио сигнал на ТВ
: HDMI влез
Гледање ТВ
Извадете ги слушалките од процесорот.
•Кога ќе ги извадите слушалките,
процесорот автоматски се
вклучува.
2
Изберете програм преку далечинскиот
управувач на ТВ
•Изберете аудио излез различен од
ТВ звучници на ТВ.
Продолжете до “ 5 Кога ќе завршите со гледање на содржината” на задната страна
3
Дотерајте го влезот на процесорот во “HDMI.”
ги слушалките со вклучено напојување и
4 Ставете
прилагодете го тонот.
•Слушалките се вклучуваат кога ќе
допрете на POWER (power)
копчето за околу 2 секунди.
Поврзување на процесорот со ТВ преку оптички дигитален кабел
B
3

Поврзување на ТВ
Поврзете ги процесорот и ТВ.
Потребно е дотерување на аудио излез на ТВ. За детали видете
во упатството за употреба испорачано со ТВV.
Оптички дигитален кабел (испорачан)
OPTICAL OUT
TV AUDIO

 Поврзете го испорачаниот адаптер за струја.
Забелешка
Кога ќе го изберете овој метод за поврзување, не може да ја
користите функцијата Control for HDMI, како што е функцијата за
блокирање на исклучување.
TMR-L600
TV AUDIO
OPTICAL IN
: аудио сигнал на ТВ
: оптички дигитален влез
OPTICAL OUT : оптички дигитален излез
4
1
Гледање ТВ
2
Извадете ги слушалките од процесорот.
•Кога ќе ги извадите слушалките,
процесорот автоматски се
исклучува.
5
1
Изберете програм со помош на
далечинскиот управувач на ТВ.
3
Дотерајте го влезот на процесорот во
“OPTICAL.”
•Изберете аудио излез различен од
ТВ звучници на ТВ.
ги слушалките со вклучено напојување и
4 Ставете
прилагодете го тонот.
•Слушалките се вклучуваат кога ќе
допрете на POWER (power)
копчето за околу 2 секунди.
Кога ќе завршите со гледање на содржината
Ставете ги слушалките на терминалот за полнење на
процесорот.
•Процесорот и слушалките автоматски се
исклучуваат.
•Звукот од уредот автоматски ќе се емитува
од ТВ.
•Ако од ТВ не се емитува звук автоматски, проверете
го дотерувањето за аудио излез на ТВ.
Дотерување на аудио излез на поврзани уреди
Дотерајте дигитален аудио излез на уред поврзан на тој начин што се
емитува звук обработен во “Dolby Digital” или “DTS” формат. Можеби се
потребни понатамошни дотерувања за емитување мултиканален звук. За
детали видете во упатството испорачано со уредот.
(Off)
(Désactivé)
Дотерување режим за звучно поле (SOUND FIELD)
Со избор на режим за звучно поле соодветно за програми и содржини, може да уживате во
чувство како да сте во кино или на стадион, и т.н.
За детали видете во Водичот за помош.
Допрете на SOUND FIELD копчето на процесорот повеќепати.
Може да го користите SOUND FIELD копчето и на слушалките.
Дотерување матричен декодер (MATRIX)
Кога режимот за звучно поле е CINEMA, GAME или SPORTS, достапен е матричен декодер. Матричниот
декодер ги проширува аудио влезните сигнали во мултиканален формат до 7.1 канали.
За детали видете во Водичот за помош.
Дотерајте го MATRIX прекинувачот во ON.
Download PDF