Sony | SRS-ZR7 | Sony SRS-ZR7 Bærbar trådløs BLUETOOTH®-/Wi-Fi®-høyttaler Bruksanvisning

TRINN 2: Koble til Wi-Fi-nettverket
TRINN 3: Høre på musikk via Wi-Fi
Et Wi-Fi-nettverk lar deg enkelt ha glede av musikk som er lagret på trådløse enheter i hjemmet.
For å høre på musikk via Wi-Fi, anbefales SongPal for smarttelefonen eller iPhone.
Personlig lydanlegg
Andre metoder for å høre på musikk via Wi-Fi
Hjelpeveiledningen forklarer hvordan du kan spille av musikk på andre måter.
Med et Wi-Fi-nettverk kan du spille av musikk fra online
musikkstrømmingstjenester, eller spille av musikken som er
lagret på datamaskinen eller smarttelefonen, i lyd av høy
kvalitet. Du kan også høre musikken i flere rom på samme tid.
Bruksanvisning
Installere SongPal på smarttelefonen/iPhone
Hvis SongPal allerede er installert, hopper du over denne installasjonen. Se "Lytte til musikk fra
denne enheten med SongPal".
1
Velg hvordan du kobler enheten til Wi-Fi-nettverket fra følgende:
•• Tilkobling via SongPal
Sett opp denne enheten fra smarttelefonen/iPhone som er installert med SongPal.
•• Tilkobling via Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Sett opp denne enheten ved å trykke på WPS-knappen på den trådløse ruteren.
Du kan høre på musikk som er lagret på Xperia ved å betjene Music-appen,
eller bruke den gratis programvaren MediaGo til å høre på musikk som er
lagret på PC-en.
Installer SongPal på smarttelefonen/iPhone.
Søk etter SongPal i Google Play (Play Store) eller App Store.
2 Trykk [SongPal] på smarttelefonen/iPhone for å starte appen, og følg deretter
skjermanvisningene.
3 Når skjermbildet til høyre vises, trykk på [SRS-ZR7].
SongPal Link
•• Tilkobling via PC
4-592-063-54(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
Andre metoder
Du kan høre på favorittmusikken med forskjellige stiler ved ulike kombinasjoner av trådløse høyttalere.
Du kan også koble til fra datamaskinen. Se hjelpeveiledningen for detaljer.
Fyll rommene med musikk fra en gruppe høyttalere på samme tid.
Tilkobling via SongPal
SRS-ZR7
Få enda bedre surroundlyd med en ekstra Sony Sound BAR (ikke inkludert).*
* Se følgende URL-adresse for kompatible Sony Sound BAR eller AV-mottakere.
http://sony.net/nasite/
Nødvendige elementer: Android-smarttelefon eller iPhone/iPod touch, den trådløse ruteren
Sammenkoble to høyttalere for å skape lyd som er rikere og av
stereokvalitet.
Bruk en Android-smarttelefon eller iPhone hvor SongPal er installert for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene til
enheten.
Hjelpeveiledning
Installer SongPal på smarttelefonen eller iPhone. Følg applikasjonens skjermanvisninger for å koble
enheten til et Wi-Fi-nettverk.
(nettdokument for en PC/smarttelefon)
Forklarer detaljer om enheten, nettverket og BLUETOOTH®-tilkoblingsmetode med ulike enheter, Høyoppløselig
lyd-avspillingsmetode, osv.
Søk etter SongPal i Google Play™ (Play Store) eller App Store.
1
Trykk på smarttelefonen/iPhone for å spille av musikk på smarttelefonen/
iPhone ved å betjene SongPal.
SRS-X99
SRS-X99
TRINN 1: Koble til en stikkontakt
Tilkobling med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nødvendig element: Trådløs ruter med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knappen
1
Plasser enheten nært den trådløse ruteren og
trykk deretter på  (av/på)-knappen for å slå på
enheten.
 (av/på)-indikatoren begynner å blinke. Vent til
indikatoren slutter å blinke. Det kan ta omtrent
30 sekunder.
Blinker
Tennes
inntil den piper (omtrent to sekunder).
Sett opp Google Cast.
Hvis en applikasjon som korresponderer med Google Cast allerede er
installert, gå til trinn 2.
a. Trykk på smarttelefonen/iPhone for å spille av musikk på smarttelefonen/
iPhone ved å betjene SongPal.
b. Berør [Settings].
c. Berør [Google Cast].
d. Berør [Learn how to cast].
e. Sjekk hvordan du bruker tjenesten og hvilken applikasjon som
korresponderer med Google Cast, og velg deretter en applikasjon for å
installere den.
3 Trykk på Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-knappen
Du kan høre på musikk fra en BLUETOOTH-enhet over en trådløs
forbindelse.
Før du bruker BLUETOOTH-funksjonen, utfør paring for å registrere
BLUETOOTH-enheten din.
Tilkoblede komponenter
Du kan lytte til musikk fra datamaskinen, smarttelefonen, en bærbar musikkspiller eller USB-flashstasjon ved å
koble til USB-A- eller USB-B-porten på denne enheten. For Høyoppløselig lyd, bruk USB-B-porten med
USB-kabelen (ikke inkludert). Eller du kan lytte til musikk fra din bærbare musikkspiller ved å koble til AUDIO
IN-kontakten på denne enheten.
Hvis du kobler HDMI-kabelen (ikke inkludert: høyhastighetstype) til HDMI IN ARC-porten på TV-en og HDMI ARC
TO TV-porten på denne enheten, kan du lytte til lyd på TV-en fra denne enheten.
HDMI ARC TO TV
USB-A/USB-B
AUDIO IN
2 Start den installerte applikasjonen som korresponderer med Google
til ruteren innen 90 sekunder.
Cast.
Blinker
Gå til TRINN 2 for den trådløse tilkoblingen
Lytte til musikk fra denne enheten med Google
Cast
1
2 Trykk og hold UPDATE/WPS-knappen til enheten
Sørg for at en LAN-kabel ikke er tilkoblet. En
kablet og trådløs tilkobling kan ikke brukes
samtidig.
2 Etter at du har valgt musikken, start avspillingen og juster volumet.
Nødvendig element: Android smarttelefon/iPhone/iPod touch installert med SongPal
Koble enheten til en stikkontakt ved å bruke den inkluderte AC-adapteren og strømledningen.
For flere detaljer om følgende tilkoblinger, avspillingsmetoder og annen informasjon, se hjelpeveiledningen.
BLUETOOTH
Gå til TRINN 3 for avspilling av musikk
Hjelpeveiledningen forklarer:
•• Detaljer om Wi-Fi-nettverkstilkobling
•• Hvordan du linker med SongPal-appen
•• Nettverkstilkoblinger og avspillingsmetoder for hvert operativsystem på en PC
•• BLUETOOTH-tilkoblinger og avspillingsmetoder med ulike enheter
•• Hvordan du spiller av filer i Høyoppløselig lyd
•• Programvareoppdateringer
•• Hvordan du kobler andre enheter til via Wi-Fi, osv.
Trådløs stereo og trådløs surround kan brukes etter at du oppdaterer enhetens programvare.
Se hjelpeveiledningen for informasjon om oppdatering.
Nødvendig element: Android smarttelefon/iPhone/iPod touch installert med SongPal
•• Koble smarttelefonen eller iPhone til denne enheten via BLUETOOTH. Før tilkoblingen, slå på BLUETOOTHfunksjonen på smarttelefonen eller iPhone.
•• Noen trådløse rutere har flere SSID-er. Koble enheten og smarttelefonen eller iPhone til samme SSID.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
Lytte til musikk fra denne enheten med SongPal
Tennes
3 Berør Cast-ikonet og velg deretter [SRS-ZR7].
Avhengig av den trådløse ruteren, trykk og hold Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen i noen få sekunder.
For mer informasjon, se brukerhåndboken til ruteren.
Når LINK-indikatoren tennes oransje, er tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket fullført.
Gå til TRINN 3 for avspilling av musikk
4 Start avspillingen på applikasjonen, og juster deretter volumet.
* ARC er en funksjon for å sende lyd på TV-en fra HDMI-inngangsporten på en TV til en AV-enhet med HDMI-kabelen.
Deler og kontroller
For å sjekke Wi-Fi-signalstyrken
(mottaksfølsomhet)
Trykk og hold VOLUME -knappen og SET
UP-knappen. Avhengig av signalstyrken tennes
indikator  og . Antall lysende indikatorer er
avhengig av signalstyrken. Hvis signalet er svakt,
tennes ingen indikatorer. Du finner mer
informasjon i hjelpeveiledningen.
Når indikatoren er tent eller blinker
 (av/på)-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (grønt)
Enheten er slått på.
Lyser (oransje)
Enheten er i standbymodus for
BLUETOOTH/nettverk.
Slukket
Enheten er i standbymodus.
Blinker (grønt)
• Når du slår på enheten,
blinker indikatoren langsom
grønt før den tennes.
• Når du berører VOLUME
/-knappene, blinker
indikatoren én eller tre
ganger i henhold til
volumjusteringen.
Blinker (rødt)
En programvareoppdatering
mislyktes eller enheten er i
beskyttelsesmodus.
LINK-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (oransje)
Enheten er koblet til et trådløst
nettverk.
Lyser (rosa)
Enheten er koblet til et
kabelbasert nettverk.
Blinker (oransje)
Enheten er i ferd med å koble
til et trådløst nettverk.
Blinker (rosa)
Enheten er i ferd med å koble
til et kabelbasert nettverk.
Blinker (rødt)
Nettverkstilkoblingen
mislyktes.
Lyser (rødt)
Nettverkstilkoblingen
mislyktes, eller tilkobling
mislyktes selv om
nettverksinnstillingen er
fullført.
NETWORK-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (hvitt)
Enheten er i NETWORK-modus.
Fargen på den lysende/blinkende indikatoren
skifter etter tilkoblet musikktjeneste. Du finner mer
informasjon i hjelpeveiledningen.
 (av/på)/ PAIRING-knapp/-indikator
VOLUME /-knapper
FUNCTION-knapp
AUDIO IN-indikator
USB-B-indikator
USB-A-indikator
HDMI-indikator
BLUETOOTH-indikator
NETWORK-indikator
UPDATE-indikator
DTS-indikator
DOLBY D-indikator
L R-indikator*1
LINK-indikator
N-Mark
Hendel for løsning av gitter
Skruehull for veggmontering*2
USB-A-port (
A)
AUDIO IN-kontakt
DC IN 19.5V-kontakt
STEREO PAIR-knapp*1
LAN-port
SET UP-knapp*1
HDMI ARC TO TV-port
B)
USB-B-port (
UPDATE/WPS-knapp
*1 Dette vil være tilgjengelig etter oppdatering av
programvaren på denne enheten. Se
hjelpeveiledningen for detaljer.
*2 Bruk hullene til å montere enheten på en vegg. For
mer informasjon, se hjelpeveiledning.
Når indikatoren er tent eller blinker
Fargen på den tente/blinkende indikatoren viser
tilstanden til enhver av innstillingene. Se
hjelpeveiledningen for detaljer.
UPDATE-indikator
Indikatorstatus (farge)
Enhetsstatus
Lyser (oransje)
Enheten oppdager den nyeste
programvaren mens den er
koblet til Internett.
Blinker (oransje)
Enheten oppdaterer
programvaren. Du kan ikke
bruke enheten under
oppdateringen.
Før du betjener enheten, les nøye gjennom denne
veiledningen og ta vare på den for fremtidig
referanse.
ADVARSEL
For å redusere faren for brann eller
elektrisk støt, må du ikke utsette dette
apparatet for regn eller fuktighet.
For å redusere faren for brann, må du ikke dekke til
apparatets ventilasjonsåpninger med avispapir,
duker, gardiner, osv.
Ikke utsett apparatet for åpen ild (for eksempel,
tente stearinlys).
Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted, for
eksempel i en bokhylle eller innebygd i et skap.
AC-adapteren er ikke frakoblet strømmen så lenge
den er koblet til stikkontakten, selv om selve
enheten er slått av.
Da støpslet til AC-adapteren brukes til å koble
AC-adapteren fra strømmen, koble den til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du oppdager noe
unormalt med den, kobler du den straks fra
stikkontakten.
Legg merke til at dette produktet ikke er
vannsikkert.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt
må du ikke utsette dette apparatet for væskedrypp
eller -sprut, og du må ikke sette ting som er fylt
med væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
FORSIKTIG
Merknad for kunder: Følgende informasjon
gjelder kun for utstyr som er solgt i land som
anvender EU-direktivene
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning
skal adresseres til autorisert representant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service
eller garanti saker, vennligst referer til adresse som
nevnt i separat service eller garanti dokument.
Gyldigheten for CE-merkingen er begrenset kun til
de land der det er juridisk pålagt, hovedsakelig
landene innen EØS (Europeisk økonomisk
samarbeidsområde).
Dette produktet skal brukes i følgende land:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/
PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/
FO/GL/TR
Merknad for kunder i Europa
Sony Corp., erklærer herved at dette utstyret er i
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
5150 - 5350 MHz båndet er kun begrenset til bruk
innendørs.
Dette utstyret er testet og funnet å overholde med
grensene satt frem i EMC-reguleringen med en
tilkoblingskabel som er kortere enn 3 meter.
Kassering av gamle batterier og
elektriske og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske Unionen
og andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
emballasjen indikerer at dette produktet og
batterier ikke må behandles som
husholdningsavfall. På noen batterier er dette
symbolet brukt i kombinasjon med kjemiske
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder
mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å
sørge for at disse produktene og batteriene blir
kastet riktig, vil du bidra til å forhindre negative
konsekvenser for miljøet og menneskers helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturressursene.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses eller dataintegritetsgrunner krever en permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å sikre at batteriet og det elektriske og
elektroniske utstyr blir behandlet korrekt,
overlevere disse produktene ved endt levetid til et
mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og
elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen
om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet til et mottak for resirkulering av
avfall batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet.
Anbefalte kabler
Riktig skjermede og jordede kabler og kontakter
må brukes for tilkobling til vertsdatamaskiner og/
eller eksternt utstyr.
Feilsøking
Hvis det oppstår et problem ved bruk av enheten,
kontroller følgende for å løse problemet før du
kontakter nærmeste Sony-forhandler.
•• Se i Hjelpeveiledning.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
Om drift
Om lisensen
•• Ikke før små gjenstander, e.l. inn i kontaktene
eller ventilasjonshullet på baksiden av enheten.
Enheten kan kortslutte eller få en funksjonsfeil.
Dette produktet inneholder programvare som
Sony bruker under en lisensavtale med eieren
av kopibeskyttelsen. Vi er forpliktet til å
annonsere innholdet i avtalen for kunder under
krav av eieren av programvarens
kopibeskyttelse.
Gå til følgende URL-adresse og les innholdet i
lisensen.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Om rengjøring
•• Ikke bruk alkohol, benzen eller tynner til å
rengjøre kabinettet.
Annet
•• Sjekk informasjon om problemet på
kundestøttesiden.
http://www.sony.eu/support
•• Koble strømledningen fra enheten og koble den
til igjen.
•• Koble enheten til HDMI ARC-porten på TV-en for
å lytte til lyd fra TV-en fra denne enheten.
Hvis problemet vedstår etter at du har gjort alt
over, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Forholdsregler
Om sikkerhet
Navneplanten og viktig informasjon angående
sikkerhet finnes under på utsiden av
hovedenheten og på overflaten til AC-adapteren.
MAC-adressen finnes på bunnen av denne
enheten.
MAC1: MAC-adressen til kabelbasert nettverk
MAC2: MAC-adressen til Wi-Fi-nettverk
•• Før du betjener enheten, sørg for at
driftsspenningen til enheten er identisk med den
til din lokale strømforsyning.
Om AC-adapteren
•• Når du kobler til eller fra AC-adapteren, slå av
enheten på forhånd. Ellers kan dette føre til feil.
•• Bruk kun den inkluderte AC-adapteren. For å
unngå skade på enheten, ikke bruk en annen
AC-adapter.
Støpslets polaritet
•• Koble AC-adapteren til en stikkontakt i nærheten.
Koble den straks fra stikkontakten ved et
problem.
•• Ikke installer AC-adapteren i en innelukket plass,
som en bokhylle eller innebygd kabinett.
MAC-adressen til Wi-Fi-nettverket finnes på
bunnen av denne enheten.
•• Før du betjener enheten, sørg for at
driftsspenningen til enheten er identisk med den
til din lokale strømforsyning.
Om plassering
•• Ikke sett enheten i en skrå posisjon.
•• Ikke la enheten ligge på en plass nær
varmekilder, eller på et sted som er utsatt for
direkte sollys, store støvmengder, regn eller
mekanisk støt.
Om veggmontering
•• Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller
lisensierte entreprenører, og vær spesielt
oppmerksom på sikkerheten under installasjon.
•• Når du monterer enheten på en vegg, gjør klar
veggmonteringsbraketten (ikke inkludert) og
skruene (ikke inkludert) som passer for
veggmaterialet og styrken. Da en vegg lagd av
gipsplater er spesielt skjør, må braketten og
skruene festes til en veggbjelke. Installer
enheten horisontalt, hengt med skruer i bolter i
en kontinuerlig flat del av veggen.
•• La det være nok plass bak enheten når du
monterer enheten på en vegg, så du kan koble
andre enheter til enheten. For detaljer, se
hjelpeveiledning.
•• Sony skal ikke være ansvarlige for uhell eller
skade forårsaket av feil installasjon, utilstrekkelig
veggstyrke, feil installasjon av skrue,
naturkatastrofe, osv.
•• Hvis du har spørsmål eller problemer med denne
enheten som ikke dekkes av dette dokumentet,
ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
•• Når du kaster eller gir bort denne enheten, sørg
for at du initialiserer den for å tilbakestille alle
innstillinger etter fabrikkstandardene. Se
hjelpeveiledningen for detaljer.
Om kopibeskyttelse
•• Dette produktet er beskyttet av enkelte
intelligente eiendomsrettigheter som tilhører
Microsoft Corporation. Bruk eller distribuering av
slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt
uten en lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
•• iPhone og iPod touch er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et
elektrisk tilbehør har blitt utviklet spesielt for
tilkobling til iPod eller iPhone, henholdsvis, og er
sertifisert av utvikleren til å møte Appleytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for
drift av denne enheten eller dens overholdelse
av sikkerhets- og forskriftsstandarder. Legg
merke til at bruk av dette tilbehøret med iPod
eller iPhone kan innvirke trådløs ytelse.
App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
•• "
" er et merke for Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® er registrerte merker for Wi-Fi Alliance.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og Wi-Fi
Protected Setup™ er merker for Wi-Fi Alliance.
•• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter
lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•• N-Mark er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
•• Denne enheten bruker High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)-teknologi.
Begrepene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
•• Dette systemet bruker Dolby* Digital og DTS**
Digital Surround System. Dette systemet bruker
Dolby* Digital.
* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby
og det doble-D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
**For DTS-patenter, se http://patents.dts.com.
Produsert under lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolet &
DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker,
og DTS 2.0-kanal er et varemerke for DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.
•• BLUETOOTH®-ordmerket og logoer eies av
Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.
Andre varemerker eller varenavn eies av deres
respektive eiere.
•• Google Play og Android er varemerker for
Google Inc.
•• Google Cast og Google Cast Badge er
varemerker for Google Inc.
•• "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemerker for
Sony Mobile Communications AB.
•• LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for Sony
Corporation.
•• DLNA™, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED™ er
varemerker, tjenestemerker eller
sertifiseringsmerker for Digital Living Network
Alliance.
•• Dette produktet bruker Spotify-programvare som
er underlagt tredjepartslisenser som du finner her:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify og Spotify-logoer er varemerker for
Spotify Group.
•• Enhets- og produktnavnene som brukes i dette
dokumentet er vanligvis varemerker eller
registerte varemerker for produsenten.
™- og ®-merker er utelatt i dette dokumentet.
Spesifikasjoner
Generelt
Strøm
Strømkrav
DC 19,5 V (med den inkluderte AC-adapteren tilkoblet
AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz strømforsyning)
Strømforbruk
Mindre enn 0,5 W
Strømforbruk (under BLUETOOTH/
nettverk-standbymodus)
Om oppdateringen
Hvis du bruker denne enheten mens den er
koblet til Internett via et kabelbasert eller
Wi-Fi-nettverk, kan enheten oppdatere
automatisk til siste programvare.
Ved å oppdatere programvaren, legges nye
funksjoner til som lar deg oppleve en mer
praktisk og stabil bruk.
Hvis du ikke oppdaterer programvaren
automatisk, kan du deaktivere denne
funksjonen ved å bruke SongPal som er
installert på smarttelefonen/iPhone.
Programvaren kan derimot oppdateres
automatisk for stabil bruk, osv., selv om du
deaktiverer denne funksjonen. Hvis du også
deaktiverer denne funksjonen, kan du
fremdeles oppdatere programvaren manuelt.
For mer informasjon om hvordan du
konfigurerer og bruker enheten, se
Hjelpeveiledning.
Enheten kan kanskje ikke brukes under
oppdateringen.
Ansvarsfraskrivelse angående
tjenester tilbudt av tredjeparter
Tjenester levert av tredjeparter kan endres,
suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony
har ikke noe ansvar i slike situasjoner.
Mindre enn 3 W
Mål (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 300 mm × 93 mm × 86 mm (b/h/d)
Vekt
Ca. 1,8 kg
Tilbehør som følger med
Strømledning (2)
AC-adapter (1)
Bruksanvisning (dette dokumentet)
Garantiseddel (1)
For kunder i Storbritannia, Irland, Malta, Kypros og
Hong Kong:
Bruk strømledningen (A).
Av sikkerhetsmessige årsaker, er ikke strømledningen
(B) ment for landene/regionene over og skal derfor
ikke brukes der.
For kunder i andre land/regioner:
Bruk strømledningen (B).
(A)
(B)
Strømledningen (B) medfølger ikke for kunder i Hong
Kong.
Del for USB-port
USB A-port (
A)
Du kan koble til en USB-flashstasjon eller Walkman®
som er kompatibel med denne enheten.
Støttet format*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 biter)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 biter)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 biter)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
Overføringshastighet
Høyhastighet
Støttet USB-enhet
Masselagringsklasse (MSC)
USB B-port (
Sony kan ikke godta ansvar hvis data som er tatt opp
på iPhone/iPod går tapt eller blir skadet ved bruk av
iPhone/iPod koblet til denne enheten.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Strømforbruk (under standbymodus)
Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt følgende GNU General Public License
(heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General
Public License (heretter kalt "LGPL"). Disse
etablerer at kunder har rett til å innhente, endre
og redistribuere kildekoden til denne
programvaren i henhold til vilkårene i GPL eller
LGPL som følger med. Kildekoden for
programvaren oppført over er tilgjengelig på
Internett.
For å laste ned, gå til følgende URL-adresse og
velg modellnavnet "SRS-ZR7".
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Legg merke til at Sony ikke kan ta ansvar for
personskader som gjelder innholdet i
kildekoden.
Bluetooth-teknologi fungerer med iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch
(6. generasjon), iPod touch (5. generasjon).
Merk
45 W
Om GNU GPL/LGPL-anvendt
programvare
Kompatible iPhone/iPod-modeller
B)
Du kan koble en kompatibel enhet som en PC, osv., til
denne enheten med en USB-kabel (ikke inkludert).
Støttet format*
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 biter)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
*Kompatibilitet med alle kodings-/skrivingsprogramvare,
opptaksenheter og opptaksmedium kan ikke garanteres.
Download PDF