Sony | SRS-BTX500 | Sony SRS-BTX500 Bærbar trådløs BLUETOOTH®-høyttaler Bruksanvisning

4-457-524-81(1)
3 Berør systemet med smartphonen.
Metode A
Knappen
VOLUME −/+
Knappen/
indikatoren SOUND
Personal Audio System
Knappen
Referencevejledning
Brukerhåndbok
(opkald)
Indikatoren BATTERY/
CHARGE
Knappen/
indikatoren AUDIO IN
Lad smartphonen være i kontakt med den del af systemet,
der er mærket med N, indtil smartphonen vibrerer.
Udførelse af parring og
tilslutning af en Bluetoothenhed
Smartphonen vibrerer
(systemet genkendes)
1 Tænd systemet.
Indikatoren Bluetooth (blå) blinker.
Hvis indikatoren AUDIO IN (gul) lyser, skal du trykke på
knappen BLUETOOTH-PAIRING.
Mærket N
Knappen
BLUETOOTH-PAIRING
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning,
der fulgte med enheden.
3 Tryk på knappen BLUETOOTH-PAIRING på
systemet, og hold den nede, indtil der høres
to bip.
Lyser
Tip
 Første gang du tænder systemet, blinker indikatoren
Bluetooth (blå) hurtigt.
Knappen /
©2013 Sony Corporation Printed in China
Dansk
Lyspanel
Om ophavsret
Bluetooth®-mærket og -logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc.,
og Sony Corporations brug af disse sker under licens.
N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc., i USA og andre
lande.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive
ejere.
Sikkerhedsforanstaltninger
Bemærkninger om brug af mobiltelefon
 Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du skal
betjene mobiltelefonen, når der modtages et opkald, mens
der sendes lyd via Bluetooth-forbindelsen, skal du læse den
betjeningsvejledning, der fulgte med mobiltelefonen.
Om sikkerhed
Bemærkninger om netadapteren
 Sluk for systemet, før du tilslutter eller fjerner netadapteren.
Ellers kan der opstå fejl.
 Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Du må ikke
bruge en anden lysnetadapter, da dette kan beskadige
systemet.
Stikkets pol
 Sæt lysnetadapteren i en lettilgængelig vægkontakt. Hvis
der opstår problemer, skal du omgående trække den ud af
vægkontakten.
 Du må ikke placere lysnetadapteren på et sted med
begrænset plads, f.eks. på en bogreol eller i et indbygget
skab.
 Du må ikke udsætte lysnetadapteren for dryp eller sprøjt
eller anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, oven på
lysnetadapteren, da dette kan øge risikoen for brand eller
elektrisk stød.
Om placering
 Du må ikke placere højttaleren, så den står på skrå.
 Du må ikke placere systemet i nærheden af varmekilder
eller på et sted, hvor det udsættes for direkte sol, meget
støv, fugt, regn eller mekaniske rystelser.
Om betjening
 Du må ikke stikke små genstande osv. ind i stikkene eller
ventilationsåbningerne på bagsiden af systemet. Systemet
kan kortslutte, eller der kan opstå fejl.
Om rengøring
 Du må ikke bruge sprit, rensebenzin eller fortynder til at
rengøre kabinettet.
Andet
Følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse.
Når der er oprettet Bluetooth-forbindelse, lyser indikatoren
Bluetooth (blå).
Mikrofon
Tip
Audio system til personlig lyd
 Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med
systemet, der ikke beskrives i denne vejledning, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
 Prøv følgende, hvis det er vanskeligt at oprette forbindelse.
– Aktiver appen "NFC Nem Forbindelse", og bevæg
smartphonen en smule på den del af systemet, der er
mærket N.
– Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne etuiet.
Berør
systemet igen med smartphonen for at afbryde

forbindelsen.
 Hvis du har flere NFC-kompatible enheder, skal du blot røre
en anden enhed med smartphonen for at skifte forbindelse
til den pågældende enhed. Når din smartphone er sluttet til
NFC-kompatible høretelefoner, skal du røre systemet med
smartphonen for at skifte til systemets Bluetooth-forbindelse
(skift af berøringstilslutning).
Hvad er trådløs
Bluetooth-teknologi?
Trådløs Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi med kort
rækkevidde, der gør det muligt at oprette trådløs
datakommunikation mellem digitale enheder, f.eks. en
computer og et digitalkamera. Den trådløse Bluetoothteknologi har en rækkevidde på ca. 10 meter.
Det er almindeligt at tilslutte to enheder, men nogle enheder
understøtter tilslutning af flere enheder på samme tid.
Du behøver ikke et kabel for at oprette forbindelsen, og du
behøver heller ikke at placere enhederne overfor hinanden,
som det er tilfældet med infrarød teknologi. Du kan f.eks.
bruge en enhed, der ligger i en taske eller er i lommen.
Bluetooth-standarden er en international standard, der
understøttes af tusindvis af virksomheder over hele verden og
bruges af flere forskellige virksomheder verden over.
Blinker hurtigt
Maksimalt kommunikationsområde
Bluetooth-enheder skal bruges inden for en rækkevidde af
10 m fra systemet (fri luftlinje).
Det maksimale kommunikationsområde kan være kortere
under følgende forhold:
– Når der er hindringer mellem systemet og Bluetoothenheden, f.eks. en person, metal eller en væg.
– Når der bruges en trådløs LAN-enhed i nærheden af
systemet.
– Når der bruges en mikrobølgeovn i nærheden af systemet.
– Når der bruges en enhed, der genererer elektromagnetisk
stråling, i nærheden af systemet.
Interferens fra andre enheder
Bluetooth-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruger
samme frekvens, og der kan derfor forekomme
mikrobølgeinterferens, der kan nedsætte
kommunikationshastigheden, forårsage støj eller ugyldig
tilslutning, hvis systemet bruges i nærheden af en trådløs
LAN-enhed. I dette tilfælde skal du gøre følgende:
– Placer systemet mindst 10 m fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk den trådløse LAN-enhed, hvis systemet bruges inden
for 10 m af den trådløse LAN-enhed.
Interferens til andre enheder
Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke
brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk systemet og
andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan
medføre ulykker:
– I nærheden af brændbar gas, f.eks. på et sygehus, i et tog,
om bord på fly eller på en tankstation.
– I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer.
Bemærk
 Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen, skal systemets profil
og Bluetooth-enhedens profil være den samme.
Bemærk også, at enhedernes funktion kan være forskellige
på grund af deres specifikationer, selvom de har samme
profil.
 Den trådløse Bluetooth-teknologis karakteristika er årsag til,
at lyden på systemet er en smule forsinket i forhold til den
lyd, der afspilles på Bluetooth-enheden under en
telefonsamtale, eller når der afspilles musik.
 Systemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i
overensstemmelse med Bluetooth-standarden, så der kan
oprettes en sikker forbindelse, når du bruger den trådløse
Bluetooth-teknologi – sikkerheden er dog muligvis ikke
tilstrækkelig, afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig, når
du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
 Vi kan ikke holdes ansvarlig for lækage af oplysninger, der
opstår under Bluetooth-kommunikation.
 En enhed med Bluetooth-funktion skal være i
overensstemmelse med Bluetooth-standarden, som
defineret af Bluetooth SIG, og være godkendt. Selvom en
tilsluttet enhed er i overensstemmelse med ovenstående
Bluetooth-standard, er det ikke alle enheder, der kan
tilsluttes eller bruges korrekt, afhængigt af enhedens
funktioner eller specifikationer.
 Der kan forekomme støj eller lydudfald, afhængigt af den
Bluetooth-enhed, der har oprettet forbindelse til systemet,
kommunikationsmiljøet og brugsmiljøet.
Knappen
Standby
 T ryk en enkelt gang på knappen for at
starte et stemmeopkald (kun
mobiltelefoner, der understøtter
stemmeopkald).
 Tryk på knappen, og hold den nede i
2 sekunder for at ringe op til det sidst
opkaldte nummer.
(opkald)
Udgående
opkald
 T ryk en enkelt gang på knappen for at
annullere udgående opkald.
 Tryk på knappen, og hold den nede i ca.
2 sekunder for at skifte opkaldsenhed
mellem systemet og mobiltelefonen.
Indgående
opkald
 T ryk en enkelt gang for at besvare opkald.
 Tryk på knappen, og hold den nede i ca.
2 sekunder for at afvise et opkald.
Under et
opkald
 T ryk en enkelt gang for at afslutte opkaldet.
 Tryk på knappen, og hold den nede i ca.
2 sekunder for at skifte opkaldsenhed
mellem systemet og mobiltelefonen.
4 Udfør parringen på Bluetooth-enheden for at
registrere systemet.
5 Vælg "SRS-BTX500" som vist på Bluetooth-
Bemærk
Bortskaffelse af systemet
DC OUT ONLY-stik
(USB)
Afspilning af musik
Du kan afspille musik trådløst via enhedernes trådløse
Bluetooth-funktion.
Fjern lithium-ion-batteriet, før systemet sendes til
genbrug.
Du må ikke åbne kabinettet, medmindre systemet skal
bortskaffes.
1 Sluk systemet, og fjern netadapteren.
 Ikke alle enheder kan vises på listen over registrerede
enheder.
2 Fjern låget på bagsiden af systemet for at
6 Hvis der skal indtastes en adgangskode* på
Bluetooth-enhedens skærm, skal du indtaste
"0000".
Indikatoren BATTERY/CHARGE
Lyser, blinker eller slukkes, afhængigt af systemets status.
Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit "Indikationer
på indikatoren BATTERY/CHARGE".
Sådan tændes og slukkes
systemet/oplades
systemet
Mærket N
Tryk på mærket for at oprette Bluetooth-forbindelse med en
NFC-kompatibel smartphone.
Systemet kan bruges med netadapteren eller det indbyggede
lithium-ion-batteri (genopladeligt). Batteriet skal lades op,
forud for første ibrugtagning af systemet.
Knappen
(opkald)
Tryk på denne knap for at foretage opkald eller udføre
betjening under et igangværende opkald.
1 Tilslut den medfølgende netadapter.
Delenes funktion
Indikatoren BATTERY/CHARGE (gul) lyser, mens batteriet
lades op, og slukkes, når opladningen er udført. Det tager
ca. 4 timer at oplade batteriet.
Knappen VOLUME –/+
Regulerer lydstyrken.
Lyspanel
Lyser i forskellige farver, afhængigt af systemets status. Du
kan finde flere oplysninger i følgende afsnit "Indikationer på
lyspanelet".
Mikrofon
Bruges under et opkald.
Bluetooth-forbindelsen oprettes, og indikatoren Bluetooth
(blå) på systemet lyser.
* Adgangskode bliver muligvis kaldt "Adgangsnøgle",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangskode".
Tip
 Hvis der skal udføres parring for andre Bluetooth-enheder, skal
du gentage trin 2 til 6 for hver enhed.
 Systemets parringstilstand annulleres efter ca. 5 minutter, og
indikatoren Bluetooth (blå) blinker. Hvis parringstilstanden
annulleres under en parring, skal du begynde forfra fra trin 3.
 Systemets adgangskode er indstillet til "0000". Systemet kan kun
parres med en Bluetooth-enhed, hvis adgangskode er "0000".
 Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen. Dog
skal parringen gentages i følgende situationer.
– Systemet er parret med 9 enheder eller derover.
Systemet kan parres med op til 8 Bluetooth-enheder. Hvis der
skal parres endnu en enhed efter parring af 8 enheder,
erstattes den ældste forbindelse af de 8 parrede enheder med
den nye forbindelse.
 Det er muligt at parre mere end én enhed med systemet, men
lyden høres kun fra én af enhederne.
Tilslutning med en parret
Bluetooth-enhed
DC IN 15V-stik
Bruges til at tilslutte den medfølgende lysnetadapter.
AUDIO IN-stik
Bruges til at tilslutte høretelefonstikket fra en bærbar
lydenhed, computer osv. med en tilslutningsledning
(medfølger ikke).
1 Tænd systemet.
Indikatoren Bluetooth (blå) blinker.
Hvis indikatoren AUDIO IN (gul) lyser, skal du trykke på
knappen BLUETOOTH-PAIRING.
Knappen BLUETOOTH STANDBY
Aktiverer og deaktiverer tilstanden Bluetooth Standby.
Knappen RESET
Nulstiller systemet.
2 Tryk på knappen /.
Knappen SOUND
Tryk på denne knap for at vælge en lydeffekt.
Indikatoren SOUND
Lyser i overensstemmelse med lydeffektens indstilling.
enhedens skærm.
Knappen BLUETOOTH-PAIRING
Tryk på denne knap for at udføre parring med en Bluetoothenhed.
 Du kan bruge systemet med batteri i stedet for lysnetadapteren,
hvis systemet er ladet op før brug.
Status
Indikatoren BATTERY/
CHARGE
Systemet tændes
Lyser (grønt) (kun ved
batteridrift)
Batteriet skal lades op
Blinker (grønt)
Batteriet lades op
Lyser (gult)
Opladningen er udført
Lyser ikke
Indikationer på lyspanelet
Lyser (hvidt)
Søger efter en enhed
Lyser (hvidt)
Opretter forbindelse til
Bluetooth-enhed
Lyser (blåt)
Der trykkes på knappen
VOLUME−/+
Der er skruet helt op eller
ned for lydstyrken
Blinker én gang (hvidt)
Sådan nulstilles systemet
Blinker tre gange (hvidt)
Hvis knapperne på systemet ikke fungerer, skal du trykke på
knappen RESET på bagsiden af systemet med en spids
genstand.
Status
Indikatoren Bluetooth (blå)
Der udføres parring med en
enhed
Blinker hurtigt
Søger efter en enhed
Blinker
Opretter forbindelse til en
enhed
Lyser
Tilstanden Bluetooth Standby Blinker langsomt
Åbning af støtten
Systemet står af sig selv, når støtten åbnes.
 Batteriet skal lades op mindst to gange om året.
 Gentagen opladning reducerer batteriets kapacitet over tid.
Når batteriets brugstid halveres i forhold til normalt efter en
fuld opladning, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler for at få udskiftet batteriet.
Sådan oprettes trådløs
forbindelse til Bluetoothenheder
Brug din enheds Bluetooth-funktion til at afspille musik og
udføre håndfri opkald via systemet.
Vælg den af følgende de tre tilslutningsmetoder, der egner sig
bedst til Bluetooth-enheden. Du kan finde flere oplysninger
om betjening af enheden i den betjeningsvejledning, der
fulgte med enheden.
Udførelse af parring en Bluetooth-enhed:
Se Metode A .
Bluetooth-enheder skal "parres" med hinanden på forhånd.
Tilslutning med en parret enhed:
Se Metode B .
Hvis der skal afspilles musik med en parret Bluetooth-enhed,
skal du vælge denne metode.
Berøringstilslutning med en smartphone (NFC):
Se Metode C .
og mobiltelefonen.
Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth-forbindelsen
under "Sådan oprettes trådløs forbindelse til Bluetoothenheder". Når Bluetooth-forbindelsen er oprettet, lyser
indikatoren Bluetooth (blå) på systemet.
Luk støtten i modsat retning af pilen.
Kontroller følgende, før du bruger systemet:
 At både systemet og enheden er placeret inden for 1 meter
af hinanden.
 At systemet er sluttet til lysnetadapteren, eller at batteriet
er tilstrækkeligt opladet.
 At den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden, er
lige ved hånden.
Sådan indstilles
lydeffekten
Du kan bruge lydeffekter efter behov.
1 Tryk på knappen SOUND for at vælge en
lydeffekt.
Indikatoren SOUND (se nedenfor) viser den aktuelt valgte
lydeffekt.
Tryk flere gange på knappen SOUND for at skifte mellem
de forskellige effekter.
Status
Lydeffekt
Gul
Baslyd af høj kvalitet (MEGA BASS). Denne
indstilling er aktiveret som standard, første
gang du tænder systemet.
Grøn
Lyden afspilles med surroundsound (MEGA
BASS+SURROUND).
Lyser
ikke
Lydeffekten deaktiveres.
Afspilning af musik via
ledningstilsluttet bærbar
lydenhed osv.
1 Slut enheden til systemet.
mobiltelefonen, og juster derefter lydstyrken.
Metode C
Berøringstilslutning med en
smartphone (NFC)
Ved blot at røre systemet med en NFC-kompatibel
smartphone, tændes systemet automatisk, det parres og
opretter derefter forbindelse til din smartphone.
1 Download og installer appen "NFC Nem
Forbindelse" på smartphonen.
"NFC Nem Forbindelse" er en original app fra Sony til
Android-telefoner og er tilgængelig på Google Play.
Søg efter "NFC Nem Forbindelse", eller scan følgende QRkode (Quick Response) for at downloade og installere den
gratis app. Der kan påløbe kommunikationsafgifter i
forbindelse med download af appen.
Appen kan muligvis ikke downloades i alle lande/områder.
Tip
 Nogle smartphones kan udføre berøringstilslutning, uden at
du behøver downloade appen "NFC Nem Forbindelse". I
sådanne tilfælde kan betjeningen og specifikationerne
afvige fra det, der beskrives heri. Du kan finde flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
Ved QR-koden (Quick Response):
Brug en app, der kan læse QR-koder (Quick Response).
Kompatible smartphones
 Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller senere, undtagen Android 3.x)
Om NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der gør
det muligt at etablere trådløs kommunikation over korte
afstande mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner
og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå
datakommunikation ved blot at røre det relevante symbol
eller den angivne placering på NFC-kompatible enheder.
2 Start appen "NFC Nem Forbindelse" på
smartphonen.
Sørg for, at programskærmen vises.
Betjen Bluetooth-mobiltelefonen. Kontroller, at klartonen
høres på systemet, og tal derefter i mikrofonen. Hvis der ikke
høres en opkaldstone, skal du trykke på knappen
(opkald)
på systemet og holde den nede i ca. 2 sekunder for at skifte
opkaldsenhed til systemet.
(Stereo-ministik)
Sådan modtages et opkald
Ved indgående opkald stopper afspilningen midlertidigt, og
ringetonen høres fra systemet. Tryk på knappen
(opkald)
på systemet, og tal derefter i mikrofonen.
Tip
 Hvis der ikke høres en ringetone fra systemet ved indgående
opkald, skal du stoppe afspilningen og trykke på knappen
(opkald) for at tale.
 Du kan foretage håndfri opkald, når afspilningen er udført.
 Tryk på knappen VOLUME –/+ på systemet under et
igangværende opkald for at justere lydstyrken.
2 Tænd systemet.
Bemærk
4 Tryk på knappen AUDIO IN på systemet.
Sådan afsluttes et opkald
Tryk på knappen
(opkald). Hvis der blev afspillet musik, da
det indgående opkald blev modtaget, genoptages
afspilningen, når opkaldet er afsluttet.
Efter brug
Gør et af følgende:
 Deaktiver Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Du kan
finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der
fulgte med enheden.
 Sluk Bluetooth-enheden.
 Sluk systemet.
 Berør systemet igen med smartphonen for at afbryde
forbindelsen (kun NFC-kompatible smartphones).
Gentag parringen mellem systemet
og Bluetooth-enheden.
Kontroller, at der afspilles på den
tilsluttede enhed.
Hvis den tilsluttede enhed er mono,
sendes lyden kun fra den venstre
højttaler.
Kontroller, at begge stik på
tilslutningsledningen (medfølger
ikke) er sat korrekt i systemet og
den tilsluttede enhed.
Forvrænget lyd/
summen eller støj i systemets output
Skru ned for lydstyrken på den
tilsluttede enhed.
Placer systemet på afstand af et tv.
Hvis den tilsluttede enhed har en
equalizerfunktion, skal den
deaktiveres.
Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP
ved at bruge Bluetooth-enheden,
mens den er indstillet til HFP eller
HSP.
Placer systemet på afstand af en
mikrobølgeovn, trådløst LAN osv.
Hvis systemet er sluttet til en enhed
med indbygget radio eller tuner, kan
der muligvis ikke modtages
udsendelser, eller følsomheden kan
være reduceret. Placer systemet
længere væk fra enheden, og
kontroller, at udsendelsen modtages
i den ønskede kvalitet.
Placer systemet tættere på
Bluetooth-enheden. Fjern
eventuelle hindringer mellem
systemet og Bluetooth-enheden.
Lad systemet op ved at tilslutte
netadapteren, hvis indikatoren
BATTERY/CHARGE blinker grønt.
Bemærk
 Vær omhyggelig med ikke at beskadige låget med metalpincet
osv., når batteriet fjernes fra systemet.
Specifikationer
Højttaler
Højttaler
Kabinet
Satellithøjtaler: Ca. 48 mm dia. × 2
Subwoofer: Ca. 80 mm dia. × 1
Satellithøjtaler: Forseglet kabinet
Subwoofer: Passivafkølet model
Referenceudgangseffekt
Brug af vekselstrømsadapter: 10 W + 10 W
(satellithøjttaler, ved 1 % harmonisk
forvrængning, 1 kHz, 6 Ω) 20 W
(subwoofer, ved 1 % harmonisk
forvrængning, 100 Hz, 4 Ω)
Brug af batteri: 4 W + 4 W (satellithøjttaler,
ved 10 % harmonisk forvrængning, 1 kHz,
6 Ω) 8 W (Subwoofer, ved 10 % harmonisk
forvrængning, 100 Hz, 4 Ω)
Bluetooth
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 3.0
Udgang
Bluetooth-specifikation, strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2
A2DP (profil til avanceret lydoverførsel)
AVRCP (profil til fjernbetjening af lyd/
video)
HSP (headsetprofil)
HFP (håndfriprofil)
Understøttet codec*3
SBC*4, AAC*5
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz til 20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)
*1Det aktuelle område kan variere, afhængigt af faktorer som
hindringer mellem enheder, magnetfelter omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem, brug af software osv.
*2Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetoothkommunikation mellem enheder.
*3Codec: Format til komprimering og konvertering af
lydsignaler
*4Subband Codec
*5Advanced Audio Coding
Mikrofon
Der kan ikke udføres parring
Placer systemet og Bluetoothenheden inden for 1 meter af
hinanden.
Hvis Bluetooth-indikatoren (blå) ikke
blinker hurtigt, skal du trykke på
knappen BLUETOOTH-PAIRING på
systemet og holde den nede, indtil
der høres to bip.
Der høres ingen tale/modtagerens
stemme høres svagt
Kontroller, at der er tændt for både
systemet og den tilsluttede enhed.
Vælg HFP eller HSP Bluetoothforbindelsen ved at betjene
Bluetooth-enheden.
Kontroller, at udgangen på
Bluetooth-mobiltelefonen er
indstillet til systemet.
Skru op for lydstyrken på systemet
og den tilsluttede enhed.
Indgang
DC OUT
Sådan foretages opkald
 Under et opkald sendes lyden kun fra den venstre højttaler.
 Brug din smartphone mindst 50 cm fra systemet. Der kan
forekomme støj, hvis systemet og smartphonen er placeret for
tæt på hinanden.
Skru op for lydstyrken på systemet
og den tilsluttede enhed.
Generelt
Indstil Bluetooth-mobiltelefonens lydstyrke til et moderat
niveau, og tryk på knappen VOLUME –/+ på systemet.
 Hvis systemet kører på batteri, bliver der stadig brugt
batteri, selvom der er slukket for systemet, hvis omskifteren
BLUETOOTH STANDBY er indstillet til ON.
Hvis du har sluttet en personlig
computer til systemet, skal du
kontrollere, at indstillingen for
computerens lydudgang er
indstillet til en Bluetooth-enhed.
Type:
Electret condenser
Retning:
Omnidirektionel
Effektivt frekvensområde:
50 Hz til 10 kHz
2 Begynd afspilningen på Bluetooth-
Bemærk
Kontroller, at der er tændt for både
systemet og den tilsluttede enhed.
Forstærker
 Systemet husker den sidst valgte lydeffekt til næste gang,
systemet tændes.
1 Opret Bluetooth-forbindelse mellem systemet
Hvis du bruger en NFC-kompatibel smartphone, kan der
oprettes Bluetooth-forbindelse ved blot at røre systemet med
enheden.
Sådan lukkes støtten
 Hvis du vil oprette samme forbindelse med samme enheder,
efter at du har slukket systemet, skal du gentage
proceduren.
Tip
Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetoothmobiltelefonen. Læs også den betjeningsvejledning, der
fulgte med mobiltelefonen.
– Når systemet bruges med lysnetadapteren, bliver opladning
muligvis udført for hurtigt, eller opladning er ikke mulig.
– Hvis der kun bruges batteri, kan det ske, at systemet stopper,
efter at indikatoren BATTERY/CHARGE har blinket (grønt) tre
gange.
Tilstanden AUDIO IN
Indikationer på Bluetooth-funktion
Når tilstanden Bluetooth Standby er indstillet til ON, kan
systemet tændes og betjenes med en Bluetooth-enhed.
 Når du skifter strømkilde mellem lysnetadapteren og
batteriet ved at tilslutte/fjerne lysnetadapteren, falder lyden
i systemet ud et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl.
 Det maksimale effektoutput bliver lavere, når
lysnetadapteren fjernes.
 Bemærk følgende i meget kolde eller varme omgivelser.
Bemærk
Du kan foretage håndfri opkald via Bluetooth-forbindelsen
med en Bluetooth-mobiltelefon, der kan afspille musik og
understøtter Bluetooth-profilen A2DP og HFP eller HSP.
Hvis din Bluetooth-mobiltelefon understøtter både HFP og
HSP, skal den indstilles til HFP.
 Systemet skal lades op, når indikatoren BATTERY/CHARGE
blinker som beskrevet nedenfor. I disse tilfælde kan du ikke
oplade enheder via DC OUT ONLY-stikket.
Lyspanel
 Hvis du vil aktivere/deaktivere lyspanelet, skal du trykke på
knappen BLUETOOTH-PAIRING og holde den nede, mens du
trykker på knappen / og holder den nede.
Efter brug
Bemærk
Status
Tip
Systemet slukkes automatisk efter ca. 20 minutter uden
håndfri betjening (systemet er ikke sluttet til en Bluetoothenhed via HFP/HSP), og når der ikke oplades en enhed via DC
OUT ONLY-stikket, og når der ikke afspilles musik.
Tilstanden Bluetooth Standby
– Blinker (grønt) (batteriet er ved at løbe tør for strøm).
– Blinker (gult) og slukkes, når du tænder systemet (batteriet er
løbet tør for strøm).
 Hvis du kun vil bruge opkaldsfunktionen på en Bluetoothmobiltelefon, der også understøtter musikafspilning, skal du
oprette en Bluetooth-forbindelse mellem systemet og
mobiltelefonen via HFP eller HSP – ikke via A2DP.
 Når en Bluetooth-forbindelse oprettes via HFP eller HSP, kan
der ske det, at også den anden Bluetooth-forbindelse via
A2DP – afhængigt af Bluetooth-mobiltelefonen – er optaget
af samme Bluetooth-mobiltelefon. I dette tilfælde kan en
Bluetooth-musikafspiller ikke oprette forbindelse til
systemet.
Automatisk slukning
 Dette trin er muligvis ikke nødvendigt for alle enheder.
 Hvis systemet ikke kan sluttes til Bluetooth-enheden, skal du
slette "SRS-BTX500" fra Bluetooth-enheden og udføre
parringen igen.
Tip
Tip
Indstil Bluetooth-enhedens lydstyrke til et moderat niveau,
og tryk på knappen VOLUME –/+ på systemet.
Bemærk
Indikatoren Bluetooth (blå)
Lyser, blinker eller slukkes, afhængigt af
kommunikationsstatussen.
Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit "Indikationer
for Bluetooth-funktionen."
Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth-forbindelsen
under "Sådan oprettes trådløs forbindelse til Bluetoothenheder". Når Bluetooth-forbindelsen er oprettet, lyser
indikatoren Bluetooth (blå) på systemet.
og juster derefter lydstyrken.
Håndfri opkald under
afspilning af musik
Åbn støtten.
Fjern de 4 gummibeskyttelser fra systemets bund.
Fjern de 4 skruer.
Fjern låget.
Fjern tilslutningsstikket fra systemet.
Fjern batteriet.
og en Bluetooth-musikafspiller via A2DP og
mellem systemet og en Bluetoothmobiltelefon via HFP eller HSP.
2 Begynd afspilningen på Bluetooth-enheden,
Gør et af følgende:
 Deaktiver Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Du kan
finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der
fulgte med enheden.
 Sluk Bluetooth-enheden.
 Sluk systemet.
 Berør systemet igen med smartphonen for at afbryde
forbindelsen (kun NFC-kompatible smartphones).
fjerne batteriet.
1 Opret Bluetooth-forbindelse mellem systemet
Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth-forbindelsen
under "Sådan oprettes trådløs forbindelse til Bluetoothenheder". Når Bluetooth-forbindelsen er oprettet, lyser
indikatoren Bluetooth (blå) på systemet.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en af følgende
Bluetooth-profiler, som systemet understøtter: A2DP, HSP
eller HFP. Du kan finde flere oplysninger om hver profil
under "Hvad er trådløs Bluetooth-teknologi?".
Bluetooth-forbindelsen oprettes, og indikatoren Bluetooth
(blå) på systemet lyser.
Indikatoren AUDIO IN (gul)
Lyser i tilstanden AUDIO IN.
Indikationer på indikatoren BATTERY/
CHARGE (indbygget lithium-ionbatteri)
 Hvis der er tale om den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed,
forsøger systemet at genoprette Bluetooth-forbindelsen til
enheden, hvis enhedens Bluetooth-funktion er aktiveret. Når
Bluetooth-forbindelsen er oprettet, lyser indikatoren
Bluetooth (blå) på systemet.
3 Vælg "SRS-BTX500" som vist på Bluetooth-
Knappen AUDIO IN
Tryk på denne knap for at afspille lyd fra en enhed, der er
tilsluttet med en tilslutningsledning (medfølger ikke).
Knappen /
Tænder/slukker systemet.
Tip
 Berøringstilslutning (NFC) understøttes ikke af denne
metode.
 Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden.
Bluetooth-forbindelsen kan muligvis ikke oprettes,
afhængigt af kombinationen af Bluetooth-enheder. Læs
også den betjeningsvejledning, der fulgte med dine
Bluetooth-enheder.
og enheden.
2 Aktiver Bluetooth-enhedens Bluetoothfunktion.
DC OUT ONLY-stik (USB)
Gør det muligt at skifte enhed, f.eks. smartphone ved at
slutte enheden til DC OUT ONLY-stikket (USB-stik).
1 Opret Bluetooth-forbindelse mellem systemet
Bemærk
Metode B
Støtte
Åbnes for at bruge systemet.
Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Læs
også den betjeningsvejledning, der fulgte med din Bluetoothenhed.
Ingen lyd/der høres kun lyd fra én højttaler/
lavt lydniveau
Af miljøhensyn skal det indbyggede lithium-ion-batteri fjernes
fra systemet.
Før batteriet fjernes, skal det aflades ved at fjerne
lysnetadapteren og bruge systemet med batteri alene.
Bemærk
Knappen BLUETOOTH Knappen
STANDBY
RESET
Fejlfinding
USB-kabel
(medfølger ikke)
 Denne funktion er ikke til datakommunikation via USB-kabel.
Gentag fra trin 2, hvis "SRS-BTX500" ikke vises.
AUDIO IN-stik
Du kan oplade din smartphone ved at slutte den til systemets
DC OUT ONLY-stik (USB). Når systemet bruges alene med det
indbyggede batteri, kan du også oplade en smartphone via
systemets batteri. Tænd systemet for at oplade en USBenhed.
Systemet er kompatibelt med Multipoint-teknologi, der
tillader håndfri opkald, mens der afspilles musik på en
Bluetooth-kompatibel musikafspiller.
enhedens skærm.
DC IN 15Vstik
Opladning af USBenheder, f.eks.
smartphones, via USBtilslutning til systemet
Håndfri opkald med en anden
Bluetooth-mobiltelefon under
afspilning af musik
Støtte
Systemets kommunikationssystem og
understøttede Bluetooth-profiler
En profil er en standardisering af en funktion for hver enheds
Bluetooth-specifikation. Systemet understøtter følgende
Bluetooth-versioner og -profiler:
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 3.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (profil til avanceret lydoverførsel): Sender eller
modtager lydindhold af høj kvalitet.
– AVRCP (profil til fjernbetjening af lyd/video): Regulerer
lydstyrken.
– HSP (headsetprofil): Tale/betjening af telefonen.
– HFP (håndfriprofil): Håndfri tale/betjening af telefonen.
Status
funktion.
Indikatoren Bluetooth (blå) blinker hurtigt, og
parringstilstanden aktiveres.
Inden du bruger systemet, bedes du læse denne vejledning
omhyggeligt og gemme den til senere brug.
Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af Bluetoothmobiltelefonen eller de profiler, der understøttes af Bluetoothmobiltelefonen. Læs den betjeningsvejledning, der fulgte
med Bluetooth-mobiltelefonen.
2 Aktiver Bluetooth-enhedens Bluetooth-
Indikatoren Bluetooth
SRS-BTX500
Enhedens knapfunktioner under et
opkald
Tilslutningsledning (medfølger ikke)
3 Tænd den tilsluttede enhed.
5 Betjen den tilsluttede enhed.
Indstil den tilsluttede enheds lydstyrke til et moderat
niveau, og tryk derefter på knappen VOLUME –/+ på
systemet.
Bemærk
 Du kan ikke afspille musik ved alene at tilslutte systemet med
tilslutningsledningen. Sørg også for at trykke på knappen
AUDIO IN.
 Der kan ikke foretages håndfri opkald, mens der afspilles musik
fra en enhed, der er sluttet til systemet med en
tilslutningsledning.
Automatisk slukning
Systemet slukkes automatisk efter ca. 20 minutter uden
håndfri betjening (systemet er ikke sluttet til en Bluetoothenhed via HFP/HSP), og når der ikke oplades en enhed via DC
OUT ONLY-stikket, og når der ikke afspilles musik.
AUDIO IN-stik (ø 3,5 mm stereoministik)
USB-stik, type A (til opladning af batteriet i
en tilsluttet enhed) (5 V, maks. 1,5 A)
Strøm
15 V DC (med den medfølgende
lysnetadapter sluttet til 100 V til 240 V AC,
50 Hz/60 Hz-strømforsyning) eller med
indbygget lithium-ion-batteri
Brugstid for lithium-ion-batteri (med Bluetooth-forbindelse)
Ca. 6 timer*6
Mål (herunder fremspring og knapper)
Ca. 385,0 mm × 152,0 mm × 65,0 mm
(b/h/d)
Vægt
Ca. 2.000 g
med batteri
Medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (AC-E1530) (1)
Referencevejledning (dette dokument)
Bluetooth® startguide (1)
Garantibevis (1)
Bæretaske (1)
*6Brugstiden kan variere, afhængigt af temperatur eller
brugsforhold.
Berøringstilslutning (NFC) er
ikke muligt
Placer smartphonen tæt på
systemet, indtil smartphonen
vibrerer. Hvis det mislykkes, skal du
bevæge smartphonen en smule på
den del af systemet, der er mærket
N.
Hvis smartphonen er i et etui, skal du
fjerne etuiet.
Kontroller, at smartphonens NFCfunktion er aktiveret.
NFC-funktionens
modtagefølsomhed afhænger af
enheden. Hvis det efter gentagne
forsøg på berøringstilslutning
mislykkes at oprette forbindelse til
en smartphones, skal systemet
tilsluttes via skærmbetjening.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Kontroller, at appen "NFC Nem
Forbindelse" vises på
smartphonen.
Norsk
Personlig lydanlegg
Før bruk av systemet må du lese denne håndboken nøye og
ha den tilgjengelig for fremtidig referanse.
Om copyright og lisenser
Bluetooth®-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker av Sony Corporation skjer ifølge
lisens.
N-merket er et varemerke eller registrert varemerke som
tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
iPhone er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.
Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.
Forholdsregler
Merknader ved bruk av mobiltelefon
 Hvis du vil ha detaljer om bruk av mobiltelefonen når du
mottar et anrop og overfører lyd ved hjelp av Bluetoothtilkoblingen, se brukerhåndboken som følger med
mobiltelefonen.
Om sikkerhet
Merknader om batterieliminator
 Når du skal koble batterieliminatoren til eller fra, må du slå
av systemet på forhånd. I motsatt fall kan det føre til
feilfunksjoner.
 Bruk bare den medfølgende batterieliminatoren. For å
unngå skade på systemet må du ikke bruke noen annen
batterieliminator.
Pluggens polretning
 Plugg batterieliminatoren inn i en stikkontakt i nærheten
(på det vanlige strømnettet). Hvis det oppstår problemer,
trekker du den ut av stikkontakten umiddelbart.
 Ikke installer batterieliminatoren i innestengte områder, for
eksempel i et bokskap eller innebygd kabinett.
 For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må
batterieliminatoren ikke utsettes for drypping eller sprut.
Ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser,
på batterieliminatoren.
 Ikke bruk alkohol, benzen eller tynner til å rengjøre
kabinettet.
Annet
 Hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med
dette systemet som ikke dekkes av håndboken, kontakt
nærmeste Sony-forhandler.
BATTERY/
CHARGE-indikator
AUDIO IN-knapp/
indikator
N-merke
BLUETOOTH-PAIRINGknapp
Bluetooth-indikator
Fordi Bluetooth-enheter og trådløst LAN (IEEE802.11b/g)
bruker samme frekvens, kan det oppstå mikrobølgeinterferens
som fører til redusert kommunikasjonshastighet, støy eller
ugyldig tilkobling hvis systemet brukes nært en trådløs LANenhet. I et slikt tilfelle utfører du følgende.
– Bruk systemet minst 10 meter borte fra den trådløse LANenheten.
– Hvis systemet brukes innen 10 meter fra en trådløs LANenhet, slår du av den trådløse LAN-enheten.
Interferens med andre enheter
Mikrobølger som utstråles fra en Bluetooth-enhet, kan påvirke
driften av elektroniske medisinske apparater. Slå av systemet
og andre Bluetooth-enheter på følgende steder, ettersom
utstyret kan forårsake en ulykke.
– der brennbar gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller
bensinstasjon
– nær automatiske dører eller en brannalarm
Merknader
 For å kunne bruke Bluetooth-funksjonen må Bluetoothenheten som skal tilkobles, ha samme profil som systemet.
Merk også at selv om samme profil finnes fra før, kan
enheter variere i funksjon avhengig av spesifikasjoner.
 På grunn av kjennetegnene til trådløs Bluetooth-teknologi
er lyden i systemet noe forsinket i forhold til lyden som
spilles av på Bluetooth-enheten under samtaler på telefonen
eller mens du lytter på musikk.
 Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder
Bluetooth-standarden for å tilby en sikker tilkobling når
trådløs Bluetooth-teknologi brukes, men sikkerheten er
kanskje ikke god nok, avhengig av innstillingen. Vær
forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi.
 Vi tar ikke ansvar for informasjonslekkasjer under Bluetoothkommunikasjon.
 En enhet med Bluetooth-funksjonalitet er pålagt å
overholde Bluetooth-standarden som er angitt av Bluetooth
SIG, og være autentisert. Selv om den tilkoblede enheten
overholder ovennevnte Bluetooth-standard, vil enkelte
enheter kanskje ikke tilkobles eller virke som de skal,
avhengig av funksjonene eller spesifikasjonene på enheten.
 Støy eller lydhopp kan forekomme avhengig av Bluetoothenheten som er koblet til systemet, kommunikasjonsmiljøet
eller bruksmiljøet.
Fortsett å berøre smarttelefonen på den N-merkede delen
av systemet inntil smarttelefonen vibrerer.
Smarttelefonen vibrerer
(system gjenkjent)
1 Slå på systemet.
Håndfri oppringing med en annen
Bluetooth-mobiltelefon mens du lytter
til musikk
Dette systemet er kompatibelt med Multipunkt-teknologi,
som lar deg ha håndfrisamtaler mens du lytter til musikk fra
en Bluetooth-kompatibel musikkspiller.
Avhending av systemet
Ta ut litiumion-batteriet for resirkulering.
Ikke åpne kabinettet unntatt når du skal avhende
systemet.
2 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetoothenheten.
1 Slå av systemet og fjern AC-adapteren.
Du finner flere detaljer i brukerhåndboken som følger
med enheten.
2 Løsne dekselet fra baksiden av systemet for å
Open de standaard.
Verwijder de 4 rubberen deksels aan de onderkant van
het systeem.
Verwijder de 4 schroeven.
Fjern dekselet.
Fjern tilkoblingspluggen fra systemet.
Fjern batteriet.
knappen på systemet til du hører to
pipelyder.
Bluetooth-indikatoren (blå) begynner å blinke raskt, og
paringsmodus aktiveres.
Tennes
 Når systemet slås på for første gang, begynner Bluetoothindikatoren (blå) å blinke raskt.
/-knapp
Følg instruksjonene på skjermen for å etablere
tilkoblingen.
Når Bluetooth-tilkoblingen er etablert, lyser Bluetoothindikatoren (blå) fortsatt.
Mikrofon
Tips
Blinker raskt
Stativ
4 Utfør paringprosedyren på Bluetoothenheten for å oppdage systemet.
5 Velg "SRS-BTX500" som vises i displayet på
Bluetooth-enheten.
 Hvis det er vanskelig å etablere tilkoblingen, prøv følgende.
– Aktiver appen "NFC enkel tilkobling" og flytt
smarttelefonen litt i den N-merkede delen av systemet.
– Ta smarttelefonen ut av en eventuell holder.
Berør
systemet med smarttelefonen igjen for å koble fra.

 Hvis du har flere NFC-kompatible enheter, berører du bare
en annen enhet med smarttelefonen for å veksle
forbindelsen til den enheten. For eksempel, når
smarttelefonen din er koblet til med NFC-kompatible
hodetelefoner, berører du bare smarttelefonen med
systemet for å endre Bluetooth-forbindelsen til systemet
(veksling av forbindelse med enkel berøring).
 Enberørings tilkobling (NFC) kan ikke brukes i denne
prosedyren.
 Operasjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten.
Denne typen Bluetooth-tilkobling kan kanskje ikke etableres
på grunn av kombinasjonen av Bluetooth-enheter. Se også
brukerhåndboken som følger med Bluetooth-enhetene.
1 Etabler Bluetooth-tilkoblinger mellom
systemet og en Bluetooth-musikkspiller via
A2DP, og mellom systemet og en Bluetoothmobiltelefon via HFP eller HSP.
Hvis du vil ha detaljer om fremgangsmåten for Bluetoothtilkobling, se "Hvordan etablere en trådløs tilkobling med
Bluetooth-enheter". Når Bluetooth-tilkoblingen er etablert,
lyser Bluetooth-indikatoren (blå) på systemet fortsatt.
Tips
Lytte til musikk
 Hvis du vil bruke bare ringefunksjonen på en Bluetoothmobiltelefon som også har musikkfunksjon, etablerer du
Bluetooth-tilkoblingen mellom systemet og mobiltelefonen
via HFP eller HSP, ikke via A2DP.
Avhengig
av Bluetooth-mobiltelefonen – mens Bluetooth
tilkoblingen er etablert via HFP eller HSP, kan den andre
Bluetooth-tilkoblingen via A2DP også være opptatt av
samme Bluetooth-mobiltelefon. En Bluetooth-musikkspiller
kan i dette tilfellet ikke være tilkoblet dette systemet.
Du kan lytte til musikk trådløst via Bluetooth-funksjonen som
er innebygd i enhetene dine.
Hvis "SRS- BTX500" ikke vises i enhetens display, gjentar
du prosessen fra trinn 2.
Merk
DC IN
15V-port
AUDIO IN-port BLUETOOTH
STANDBY-bryter
RESETknapp
DC OUT ONLYkoblingspunkt (USB)
 Noen enheter kan ikke vise en liste over oppdagede
enheter.
 Hvis du vil etablere den samme forbindelsen med de
samme enhetene etter at du har slått av systemet, følger du
denne prosedyren igjen.
displayet på Bluetooth-enheten, skriver du
inn "0000".
Delenes funksjon
BATTERY/CHARGE-indikator
Tennes, blinker eller slås av avhengig av statusen til
systemet.
Mer informasjon finnes i avsnittet "Indikasjoner om BATTERY/
CHARGE-indikator".
N-merke
Berøres for å etablere en Bluetooth-forbindelse med en
NFC-kompatibel smarttelefon.
(samtale)-knapp
Trykk for å ringe, eller betjen den under en samtale.
Slå systemet på og av /
lade systemet
Dette systemet kan forsynes med strøm fra en AC-adapter
eller et innebygd litiumion-batteri (oppladbart). Lad batteriet
før du bruker systemet for første gang.
1 Koble til den medfølgende AC-adapteren.
BATTERY/CHARGE-indikatoren (gul) tennes når batteriet
lades, og slås av når ladingen er fullført. Det tar ca. 4 timer
å lade batteriet.
VOLUME −/+ -knapper
Justerer volumet.
Belysning
Tennes med en rekke farger avhengig av statusen til
systemet. Mer informasjon finnes i avsnittet "Indikasjoner
om belysning".
Mikrofon
Bruk under samtale.
Stativ
Åpnes for å bruke systemet.
2 Trykk på /-knappen.
enheten.
Tips
SOUND-knapp
Trykk for å velge lydeffekt.
 Systemet forsøker å gjenopprette Bluetooth-forbindelsen
med den siste tilkoblede Bluetooth-enheten hvis denne
enheten har aktivert Bluetooth-funksjonen. Når Bluetoothtilkoblingen er etablert, lyser Bluetooth-indikatoren (blå) på
systemet fortsatt.
SOUND-indikator
Tennes i samsvar med lydeffektinnstillingen.
AUDIO IN-knapp
Trykk for å høre på lyd fra en enhet som er koblet til med en
tilkoblingsledning (medfølger ikke).
Tennes (grønn) (kun
batteridrift)
Batteriet må lades
Blinker (grønt)
Lader batteriet
Tennes (gul)
Lading fullført
Av
Indikasjoner om belysning
Status
Belysning
AUDIO IN-modus
Tennes (hvit)
Søker etter en enhet
Tennes (hvit)
Kobles til Bluetooth-enhet
Tennes (blå)
VOLUME −/+ -knapper
trykkes
Når volumet når maksimum
eller minimum
Blinker én gang (hvitt)
Blinker tre ganger (hvitt)
 For å slå belysningen på/av holder du nede
BLUETOOTH-PAIRING-knappen. Trykk og hold deretter nede
/-knappen.
Indikasjoner om Bluetooth-funksjonen
Status
Bluetooth-indikator (blå)
Paring med en enhet
Blinker raskt
Søker etter en enhet
Blinker
Koblet til en enhet
Tennes
Bluetooth-standbymodus
Blinker sakte
Merknader
 Når BATTERY/CHARGE-indikatoren blinker som vist
nedenfor, må systemet lades. I så fall kan du ikke lade
enheter via DC OUT ONLY-koblingspunktet.
SOUND-indikatoren (se nedenfor) viser den gjeldende
lydeffektinnstillingen.
Du kan veksle mellom ulike effekter ved å trykke på
SOUND-knappen flere ganger.
2 Start avspilling på Bluetooth-enheten, og
juster volumet.
Sett volumet på Bluetooth-enheten til et moderat nivå, og
trykk på VOLUME –/+-knappene på systemet.
Status
Lydeffekt
Gul
Du vil høre høykvalitets basslyd (MEGA BASS).
Denne innstillingen er aktivert som standard
første gang du slår på systemet.
Automatisk avslåing
Systemet slår seg av automatisk etter ca. 20 minutter når
håndfri ikke brukes (systemet ikke er koblet til en Bluetoothenhet via HFP/HSP), ingen enheter lades via DC OUT ONLYkoblingspunktet og det ikke spilles av musikk.
Grønn Du hører surround-lyd (MEGA
BASS+SURROUND).
Etter bruk
Av
Gjør hva som helst av følgende.
 Slå på Bluetooth-funksjonen til Bluetooth-enheten. Du finner
flere detaljer i brukerhåndboken som følger med enheten.
 Slå av Bluetooth-enheten.
 Slå av systemet.
 Berør systemet med smarttelefonen igjen for å koble fra
(gjelder bare NFC-kompatible smarttelefoner).
Håndfrisamtaler mens du
lytter til musikk
Du kan ha håndfrisamtaler via Bluetooth-tilkoblingen med en
Bluetooth-mobiltelefon som har en musikkfunksjon og støtter
Bluetooth-profilen A2DP og HFP eller HSP.
Hvis Bluetooth-mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, angir
du HFP.
Lydeffekten er av.
Tips
 Systemet husker den siste lydeffektinnstillingen neste gang det
slås på.
Lytte til musikk via
kablet forbindelse med
en bærbar lydenhet, osv.
1 Koble enheten til systemet.
Bluetooth-enheter må ha etablert "paring" med hverandre på
forhånd.
Tilkobling med en paret enhet:
Se Mønster B
Hvis du vil lytte på musikk med en Bluetooth-enhet der paring
er etablert, se dette mønsteret.
Enberørings tilkobling med en smarttelefon
(NFC): Se Mønster C
Ved hjelp av en NFC-kompatibel smarttelefon, kan du etablere
en Bluetooth-tilkobling bare ved å berøre systemet med den.
Kontroller følgende før du bruker systemet.
 Både systemet og enheten er plassert innen 1 meter fra
hverandre.
 Systemet er koblet til AC-adapteren, eller batteriet er
tilstrekkelig ladet.
 Brukerhåndboken som følger med enheten, er tilgjengelig.
1 Etabler Bluetooth-tilkobling mellom systemet
4 Trykk på AUDIO IN-knappen på systemet.
og juster volumet.
Sett volumet på Bluetooth-mobiltelefonen til et moderat
nivå, og trykk på VOLUME –/+-knappene på systemet.
Ringe
Bruk Bluetooth-mobiltelefonen. Kontroller at en ringetone kan
høres i systemet, og snakk i mikrofonen. Hvis du ikke får
summetone, trykker du på knappen
(samtale) på systemet
i omtrent 2 sekunder for å bytte ringeenhet til systemet.
Tilbakestille systemet
Systemet står av seg selv ved å åpne stativet.
2 Slå på systemet.
2 Start avspilling på Bluetooth-mobiltelefonen,
 Lad batteriet minst to ganger om året.
 Gjentatte oppladinger fører til at batterikapasiteten
reduseres over tid. Når batteriets levetid synker til
halvparten av normal tid (selv etter full lading), kontakter
du din nærmeste Sony-forhandler for å skifte batteriet.
Du kan oppleve musikk og håndfrisamtaler med systemet
trådløst, ved hjelp av enhetens Bluetooth-funksjon.
Velg en av følgende tre tilkoblingsmetoder, best egnet for
Bluetooth-enheten. Hvis du vil ha detaljer om hvordan du
betjener enheten, se brukerhåndboken som følger med
enheten.
Operasjonene kan variere avhengig av Bluetoothmobiltelefonen. Se også brukerhåndboken som følger med
mobiltelefonen.
Hvis du vil ha detaljer om fremgangsmåten for Bluetoothtilkobling, se "Hvordan etablere en trådløs tilkobling med
Bluetooth-enheter". Når Bluetooth-tilkoblingen er etablert,
lyser Bluetooth-indikatoren (blå) på systemet fortsatt.
– Når systemet får strømforsyning fra AC-adapteren, kan
ladingen fullføres for raskt eller ikke la seg gjennomføre.
– Når systemet kun går på batterier, kan det stoppe etter at
indikatoren BATTERY/CHARGE blinker (grønt) tre ganger.
Hvordan etablere en
trådløs tilkobling med
Bluetooth-enheter
Tilkoblingsledning (medfølger ikke)
og mobiltelefonen.
Merk
 Hvis systemet går på batteri, vil batteriet fortsatt tappes selv
om systemet slås av hvis BLUETOOTH STANDBY-bryteren
står i posisjonen ON.
Mønster C
Koble til en smarttelefon med
én berøring (NFC)
Bare ved å berøre systemet med en NFC-kompatibel
smarttelefon, slås systemet automatisk på og paring etableres
med smarttelefonen.
1 Last ned og installer appen "NFC enkel
tilkobling" på smarttelefonen.
"NFC enkel tilkobling" er en original Sony-app for Androidtelefoner, og er tilgjengelig på Google Play Store.
Søk etter "NFC enkel tilkobling" eller skann inn følgende
todimensjonale kode for å laste ned og installere
gratisappen. Kommunikasjonsgebyrer vil belastes for å
laste ned appen.
Appen kan kanskje ikke lastes ned i enkelte land/regioner.
Tips
 For enkelte smarttelefoner kan enberørings tilkobling være
tilgjengelig uten å laste ned appen "NFC enkel tilkobling". I
så fall kan operasjonen og spesifikasjonene variere i forhold
til beskrivelsen her. Du finner flere detaljer i
brukerhåndboken som fulgte med smarttelefonen.
Med den todimensjonale koden:
Bruk en leserapp for todimensjonale koder.
Besvare et anrop
Når du får et innkommende anrop, pauser avspillingen og en
ringetone høres i systemet. Trykk på knappen
(samtale) på
systemet og snakk i mikrofonen.
Tips
 Hvis ingen ringetone høres fra systemet når du mottar det
innkommende anropet, stopper du avspillingen og trykker på
knappen
(samtale) for å snakke.
 Du kan bruke håndfri oppringing når avspilling er fullført.
 Under en samtale, trykk på VOLUME –/+-knappene på systemet
for å justere volumet.
Merknader
 Lyden sendes bare ut fra venstre høyttaler under et anrop.
 Bruk smarttelefonen minst 50 cm fra systemet. Det kan oppstå
støy hvis systemet og smarttelefonen er for nær hverandre.
3 Slå på den tilkoblede enheten.
5 Betjen den tilkoblede enheten.
Sett volumet på den tilkoblede enheten til et moderat
nivå, og trykk deretter på VOLUME –/+-knappene på
systemet.
Sørg for at applikasjonsskjermbildet vises.
Spesifikasjoner
Høyttalerdel
Kontroller at begge plugger på
tilkoblingsledningen (medfølger
ikke) er godt satt inn i systemet og
den tilkoblede enheten.
Høyttalersystem
Satellitthøyttaler:
ca. 48 mm dia. × 2
Subwoofer:
ca. 80 mm dia. × 1
Innkapslingstype Satellitthøyttaler: forseglet hus
Subwoofer: Passiv radiatormodell
Forsterkerdel
Referanseeffekt
Bruk av vekselstrømadapter: 10 W + 10 W
(satellitthøyttaler, ved 1 % harmonisk
forvrengning, 1 kHz, 6 Ω) 20 W (subwoofer,
ved 1 % harmonisk forvrengning, 100 Hz,
4 Ω)
Bruk av batteri: 4 W + 4 W
(Satellitthøyttaler ved 10 % harmonisk
forvrengning, 1 kHz, 6 Ω) 8 W
(Subwoofer, ved 10 % harmonisk
forvrengning, 100 Hz, 4 Ω)
Forvrengt lyd /
summing eller støy i systemets utmating
Skru ned volumet på den
tilkoblede enheten.
Hold systemet borte fra TV-en.
Slå av en eventuell
equalizerfunksjon på den
tilkoblede enheten.
Sett Bluetooth-tilkoblingen til A2DP
ved å betjene Bluetooth-enheten når
HFP eller HSP er angitt.
Hold systemet borte fra
mikrobølgeovn, trådløst LAN, osv.
Hvis du kobler en enhet med
innebygd radio eller tuner til dette
systemet, vil kringkastinger kanskje
ikke mottas, eller følsomheten kan
bli redusert. Plasser systemet lengre
unna enheten, og sjekk at du kan
lytte til kringkastinger i
tilfredsstillende kvalitet.
Bring dette systemet og Bluetoothenheten nærmere hverandre. Fjern
eventuelle hindringer mellom
dette systemet og Bluetoothenheten.
Lad systemet ved å koble til ACadapteren hvis BATTERY/CHARGEindikatoren blinker grønt.
Bluetooth
Kommunikasjonssystem
Bluetooth-spesifikasjon versjon 3.0
Utmating
Bluetooth-spesifikasjon strømklasse 2
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Støttet kodek*3
SBC*4, AAC*5
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens
44,1 kHz)
*1Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig av faktorer
som hindringer mellom enheter, magnetfelt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antennekapasitet, operativsystem, programvareapplikasjon,
osv.
*2Bluetooth-standardprofiler angir formålet med Bluetoothkommunikasjon mellom enheter.
*3Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat
*4Sub-band-kodek
*5Advanced Audio Coding
Mikrofon
Type:
Electret-kondensator
Retningskjennetegn:
Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde:
50 Hz til 10 kHz
AUDIO IN-port (diameter 3,5 mm stereominikontakt)
DC OUT
USB-port type A (for lading av batteri til
tilkoblet enhet) (5 V, maks.1,5 A)
Strøm
DC 15 V (ved bruk av medfølgende ACadapter tilkoblet AC 100 V – 240 V, 50 Hz /
60 Hz strømforsyning) eller ved bruk av
innebygd litiumion-batteri
Litiumion-batteriets brukstid (ved bruk av Bluetoothtilkoblingen)
ca. 6 timer*6
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 385,0 mm × 152,0 mm × 65,0 mm
(b/h/d)
Vekt
Ca. 2000 g
med batteri
Medfølgende tilbehør
AC-adapter (AC-E1530) (1)
Brukerhåndbok (dette dokumentet)
Bluetooth® startveiledning (1)
Garantikort (1)
Bæreveske (1)
*6Tiden kan variere, avhengig av temperatur eller
bruksforhold.
Paring er ikke mulig
Bring dette systemet og Bluetoothenheten innen 1 meter fra
hverandre.
Systemet slår seg av automatisk etter ca. 20 minutter når
håndfri ikke brukes (systemet ikke er koblet til en Bluetoothenhet via HFP/HSP), ingen enheter lades via DC OUT ONLYkoblingspunktet og det ikke spilles av musikk.
Lade enheter, f.eks.
smarttelefoner, via en
USB-tilkobling til
systemet.
Du kan lade smarttelefonen din ved å koble den til DC OUT
ONLY-koblingspunktet (USB-koblingspunkt). Når systemet
bare bruker det innebygde batteriet, kan du også lade en
smarttelefon fra batteriet til systemet. Slå på systemet for å
lade en USB-enhet.
Ingen tale / lav tale fra mottaker
Kontroller at både dette systemet
og den tilkoblede enheten er slått
på.
Velg Bluetooth-tilkoblingstypen HFP
eller HSP ved å betjene Bluetoothenheten.
Kontroller at utmating for
Bluetooth-mobiltelefonen er angitt
for systemet.
Skru opp volumet på systemet og
den tilkoblede enheten.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Enberørings tilkobling (NFC) er
ikke mulig
Hold smarttelefonen nær systemet
inntil smarttelefonen vibrerer. Hvis
du mislykkes, flytter du
smarttelefonen litt på den Nmerkede delen av systemet.
Ta smarttelefonen ut av en eventuell
holder.
Kontroller at NFC-funksjonen til
smarttelefonen er slått på.
Følsomheten for NFC-mottak
avhenger av telefonen. Hvis du ikke
klarer å koble til en smarttelefon
etter flere forsøk på
engangsberøring, kobler du til
systemet via manuell bruk.
Kontroller at appen "NFC enkel
tilkobling" vises på smarttelefonen.
Gjør hva som helst av følgende.
 Slå på Bluetooth-funksjonen til Bluetooth-enheten. Du finner
flere detaljer i brukerhåndboken som følger med enheten.
 Slå av Bluetooth-enheten.
 Slå av systemet.
 Berør systemet med smarttelefonen igjen for å koble fra
(gjelder bare NFC-kompatible smarttelefoner).
Enhetens knappefunksjoner under
samtale
(samtale)-knapp
 T rykk én gang for å starte taleanrop
(mobiltelefonen din må støtte det).
 Trykk i omtrent 2 sekunder for å ringe
opp igjen telefonnummeret du ringte
forrige gang.
Utgående
anrop
 T rykk én gang for å avbryte et utgående
anrop.
 Trykk i omtrent 2 sekunder for å bytte
ringeenhet mellom systemet og
mobiltelefonen.
Innkommende
anrop
 T rykk én gang for å besvare anropet.
 Trykk i omtrent 2 sekunder for å avvise
anropet.
Under samtale
 T rykk én gang for å avslutte samtalen.
 Trykk i omtrent 2 sekunder for å bytte
ringeenhet mellom systemet og
mobiltelefonen.
Hvis Bluetooth-indikatoren (blå) ikke
blinker raskt, trykker du og holder
nede BLUETOOTH-PAIRING-knappen
på systemet til du hører to pipelyder.
Automatisk avslåing
Etter bruk
Kompatible smarttelefoner
 Smarttelefoner med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android 2.3.3 eller senere, unntatt Android 3.x)
smarttelefonen.
Hvis den tilkoblede enheten har
monolyd, vil lyden bare komme fra
venstre høyttaler.
Merknader
Trykk på knappen
(samtale). Hvis du lyttet til musikk da du
mottok anropet, fortsetter musikken når samtalen er avsluttet.
Standby
2 Start appen "NFC enkel tilkobling" på
Kontroller at den tilkoblede
enheten avspilles.
Avslutte en samtale
Status
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som
tillater trådløs kommunikasjon på kort avstand mellom
forskjellige enheter, for eksempel mobilenheter og ICtagger. Takket være NFC-funksjonen, kan
datakommunikasjon oppnås enkelt bare ved å berøre det
relevante symbolet eller et utpekt sted på NFC-kompatible
enheter.
Utfør paring mellom dette systemet
og Bluetooth-enheten igjen.
 Du kan ikke spille av musikk bare ved å koble systemet til med
tilkoblingsledningen. Sørg for å trykke på AUDIO IN-knappen
også.
 Håndfrisamtaler er ikke tilgjengelige når du lytter til musikk fra
en enhet som er koblet til systemet via tilkoblingsledningen.
Tilgjengelige funksjoner kan variere avhengig av Bluetoothmobiltelefonen, eller profilene som støttes av Bluetoothmobiltelefonen. Se også brukerhåndboken som følger med
Bluetooth-mobiltelefonen.
Om NFC
Skru opp volumet på systemet og
den tilkoblede enheten.
Inngang
(Stereo-minikontakt)
Når Bluetooth-standbymodus er satt i posisjonen ON, kan
systemet slås på og betjenes via en Bluetooth-enhet.
Hvis du kobler en personlig
datamaskin til systemet, må du
sørge for at lydutdatainnstillingen
på datamaskinen er innstilt for en
Bluetooth-enhet.
 Pass på at du ikke skader kodedekselet med en nebbtang e.l. i
metall når du fjerner batteripakken fra systemet.
Generelt
Bluetooth-standbymodus
 Når du skifter strømkilde (mellom AC-adapteren og
batteriet) ved å koble til/fra AC-adapteren, stanses lyden fra
systemet et øyeblikk. Dette er ikke en feil.
 Den maksimale utgangseffekten er lavere når AC-adapteren
er frakoblet.
 Legg merke til følgende punkter i svært kalde eller varme
omgivelser.
Åpne stativet
Lukk stativet til motsatt side av pilen.
Hvis du vil ha detaljer om fremgangsmåten for Bluetoothtilkobling, se "Hvordan etablere en trådløs tilkobling med
Bluetooth-enheter". Når Bluetooth-tilkoblingen er etablert,
lyser Bluetooth-indikatoren (blå) på systemet fortsatt.
 Dette trinnet er kanskje ikke nødvendig på enkelte enheter.
 Hvis systemet ikke kan koble til Bluetooth-enheten, slett
"SRS-BTX500" fra Bluetooth-enheten, utfør deretter paringen
på nytt.
– Blinker (grønt) (lavt batterinivå).
– Blinker (gult) og slås deretter av etter å ha slått av systemet
(batteriet er utladet).
Paring med en Bluetooth-enhet:
Se Mønster A
For å lukke stativet
lydeffekten.
Merknader
Tips
Trykk på RESET-knappen på baksiden av systemet med en
spiss gjenstand hvis knappene på systemet ikke fungerer.
Tips
1 Trykk på SOUND-knappen for å velge
Ved behov velger du en Bluetooth-profil som systemet
støtter blant følgende: A2DP, HSP eller HFP. Mer informasjon
om hver profil finnes under "Hva er trådløs Bluetoothteknologi?"
Bluetooth-tilkoblingen etableres, og Bluetooth-indikatoren
(blå) på systemet er fortsatt tent.
 Du kan la systemet gå på batteri i stedet for å bruke ACadapteren ved å lade systemet før bruk.
System slått på
og enheten.
Du kan bruke lydeffekter slik du ønsker.
Bluetooth-enheten.
BLUETOOTH-PAIRING-knapp
Trykk for å utføre paring med en Bluetooth-enhet.
BATTERY/CHARGE-indikator
1 Etabler Bluetooth-tilkobling mellom systemet
3 Velg "SRS-BTX500" som vises i displayet på
AUDIO IN-indikator (gul)
Tennes i AUDIO IN-modus.
Status
Indikatoren Bluetooth (blå) blinker.
Hvis AUDIO IN-indikatoren (gul) tennes, trykker du på
BLUETOOTH-PAIRING-knappen.
2 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-
DC OUT ONLY-koblingspunkt (USB)
Lader enheter, f.eks. smarttelefoner osv., ved å koble dem til
DC OUT ONLY-koblingspunktet (USB-koblingspunkt).
Indikasjoner om BATTERY/CHARGEindikator (innebygd litiumion-batteri)
 Systemets paringmodus annulleres etter omtrent 5 minutter, og
Bluetooth-indikatoren (blå) blinker sakte. Hvis paringmodus
annulleres mens du utfører denne prosedyren, begynn på nytt
fra trinn 3.
 Systemets passord er fastsatt som "0000". Systemet kan ikke
utføre paring med en Bluetooth-enhet med et passord som ikke
er "0000".
 Så snart paring er utført for Bluetooth-enhetene, er det ikke
nødvendig å utføre det med disse enhetene igjen. I følgende
tilfelle må du imidlertid utføre paringprosedyren på nytt.
– Systemet har etablert paring med 9 eller flere enheter.
Systemet kan etablere paring med opptil 8 Bluetooth-enheter.
Hvis paring utføres med en ny enhet etter at 8 enheter
allerede har etablert paring, vil enheten med den siste
tilkoblingstiden blant disse 8 enhetene skiftes ut med den
nye.
 Mer enn én enhet kan ha paring med systemet, men lyd vil bare
høres fra én av disse enhetene.
1 Slå på systemet.
BLUETOOTH STANDBY-bryter
Slår på og av Bluetooth-standbymodus.
/-knapp
Slår systemet av/på.
Merknader
Koble til en Bluetooth-enhet
som har paring etablert
AUDIO IN-port
Kobles til hodetelefonporten på en bærbar lydenhet,
datamaskin og tilsvarende ved hjelp av en
tilkoblingsledning (medfølger ikke).
Bluetooth-indikator (blå)
Tennes, blinker eller slås av avhengig av
kommunikasjonsstatusen.
Hvis du vil ha detaljer, se følgende avsnitt, "Indikasjoner om
Bluetooth-funksjonen".
 Hvis du vil utføre paring med andre Bluetooth-enheter, gjenta
trinn 2 til 6 for hver enhet.
Mønster B
DC IN 15V-port
Kobles til den medfølgende AC-adapteren.
RESET-knapp
Tilbakestiller systemet.
Tips
Operasjonene kan variere avhengig av Bluetooth-enheten. Se
også brukerhåndboken som følger med Bluetooth-enheten.
Bruk av
lydeffektinnstillingen
Kontroller at både dette systemet
og den tilkoblede enheten er slått
på.
Merk
Merk
6 Hvis inntasting av passord* er påkrevd i
Bluetooth-tilkoblingen etableres, og Bluetooth-indikatoren
(blå) på systemet er fortsatt tent.
* Passordet kan kalles "Passnøkkel", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord".
Ingen lyd / lyd fra bare én høyttaler /
lavt lydnivå
ta ut batteripakken.
3 Trykk og hold nede BLUETOOTH-PAIRING-
Tips
Belysning
Feilsøking
For å beskytte miljøet, skal det innebygde litiumion-batteriet
fjernes fra systemet.
Før du fjerner batteriet, skal du tappe det ved å fjerne ACadapteren og bruke systemet bare med batteriet.
Indikatoren Bluetooth (blå) blinker.
Hvis AUDIO IN-indikatoren (gul) tennes, trykker du på
BLUETOOTH-PAIRING-knappen.
Maksimum
kommunikasjonsrekkevidde
Interferens fra andre enheter
Om rengjøring
(samtale)-knapp
Profilen er standardisering av funksjonen for hver spesifikasjon
av Bluetooth-enheten. Systemet støtter følgende Bluetoothversjon og -profiler:
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-spesifikasjon versjon 3.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Overføring
eller mottak av lydinnhold med høy kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Kontrollerer
volumet.
– HSP (Headset Profile): Snakking i telefonen / betjening av
telefonen.
– HFP (Hands-free Profile): Håndfri snakking i telefonen /
betjening av telefonen.
Om drift
 Ikke sett små gjenstander e.l. inn i kontaktene eller
ventilasjonshullet på baksiden av systemet. Systemet kan
kortslutte eller utsettes for andre feil.
SOUND-knapp/
indikator
Kommunikasjonssystem og
kompatible Bluetooth-profiler i
systemet
 Unngå å plassere høyttaleren i en skråstilt posisjon.
 Ikke la systemet stå nært varmekilder eller på et sted utsatt
for direkte sollys, mye støv, fuktighet, regn eller mekaniske
støt.
Om plassering
Paring og tilkobling til en
Bluetooth-enhet
VOLUME −/+ knapper
Trådløs Bluetooth-teknologi er beregnet på små avstander og
tillater trådløs datakommunikasjon mellom digitale enheter,
for eksempel en datamaskin og et digitalt kamera. Trådløs
Bluetooth-teknologi opererer med en rekkevidde på omtrent
10 meter.
Tilkobling av to enheter etter behov er vanlig, men noen
enheter kan være koblet til flere enheter samtidig.
Du behøver ikke å bruke en kabel til tilkoblingen. Det er heller
ikke nødvendig at enhetene er vendt mot hverandre, slik
tilfellet er med infrarød teknologi. Du kan for eksempel bruke
en slik enhet i en veske eller lomme.
Bluetooth er en internasjonal standard som støttes av tusenvis
av selskaper over hele verden, og som brukes av alle slags
virksomheter.
Bruk Bluetooth-enheter innen 10 meter (i synslinje) fra
systemet.
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde kan forkortes under
følgende vilkår.
– Det finnes hindringer, for eksempel en person, noe av
metall eller en vegg, mellom systemet og Bluetoothenheten.
– En trådløs LAN-enhet er i bruk nær systemet.
– En mikrobølgeovn er i bruk nær systemet.
– En enhet som genererer elektromagnetisk stråling er i
bruk nær systemet.
3 Berør systemet med smarttelefonen.
Mønster A
Hva er trådløs Bluetoothteknologi?
USB-kabel
(medfølger ikke)
Merk
 Denne funksjonen er ikke for datakommunikasjon via USBkabel.
Download PDF