Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Bærbar trådløs BLUETOOTH®-/Wi-Fi®-høyttaler Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

4-569-735-22(1)
Personlig lydanlegg
Wi-Fi Startveiledning
Dette dokumentet introduserer hvordan du spiller av musikk etter å ha koblet denne enheten til Wi-Fi-nettverket.
Dokumenter som følger med
Et Wi-Fi-nettverk lar deg enkelt ha glede av musikk som er lagret på trådløse enheter i hjemmet, som en PC eller en smarttelefon/iPhone. For andre tilkoblings- eller lyttemetoder, se Hjelpeveiledning (indikert til høyre).
Velg en Wi-Fi-tilkoblingsmetode avhengig av enheten din, og gå
deretter til " Koble enheten til Wi-Fi-nettverket" under.
Først Sett opp enheten som følger.
1 Sett NETWORK OFF/
3 Sett antennen i oppreist posisjon.
ON-bryteren til ON.
Lytte til musikk over Wi-Fi-nettverket
Trykk
Xperia
Bruk en Android-smarttelefon hvor SongPal (gratis app) er
installert for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene til enheten.
PC (Media Go)
iPhone
Bruk en iPhone/iPad/iPod touch hvor SongPal (gratis app) er
installert for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene til enheten.
PC (iTunes)
WPS
Bruk en trådløs ruter med en WPS-knapp (AOSS) til å
konfigurere Wi-Fi-innstillingene til enheten med et trykk på
knappen.
2 Koble enheten til en stikkontakt
med AC-adapteren for å lade.
Forklarer hvordan du lytter til musikk som er lagret på PC-en eller andre
enheter over Wi-Fi-nettverket.
Ved å bruke Media Go kan musikk som er lagret på en PC
deles og lyttes til.
Brukerhåndbok (separat dokument)
Forklarer viktig sikkerhetsinformasjon BLUETOOTH-tilkoblingsmetode,
feilsøking, osv.
PC (Windows Media Player)
Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/smarttelefon)
Forklarer detaljer om enheten, nettverket og BLUETOOTHtilkoblingsmetoden med diverse enheter, osv.
Lytte til musikk på smarttelefonen/iPhone/iPad/iPod
touch ved å betjene SongPal.
Smarttelefon (SongPal-app)
Konfigurere Wi-Fi-innstillingene med en nettleser på en PC. Se
brukerhåndboken i et eget dokument, "Høre på musikk via et
Wi-Fi-nettverk".
PC
Sørg for at en LAN-kabel ikke er
tilkoblet. En kablet og trådløs
tilkobling kan ikke brukes samtidig.
Wi-Fi Startveiledning (dette dokumentet)
Velg enheten eller programvare som skal spille av musikk, og gå deretter
til " Lytte til musikk med enheten" på andre siden.
Xperia (Music-app)
iPhone/iPad/iPod touch
SRS-X77
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
 Koble enheten til Wi-Fi-nettverket
Xperia
Bruk en Android-smarttelefon som en Xperia
hvor SongPal (gratis app) er installert for å
konfigurere Wi-Fi-innstillingene til enheten.
Denne metoden krever en Wi-Fi-tilkobling på
smarttelefonen og en BLUETOOTHforbindelse mellom smarttelefonen og
enheten. Wi-Fi-innstillingsinformasjonen
sendes fra smarttelefonen til enheten via
BLUETOOTH.
• Noen trådløse rutere har flere SSID-er.
Koble enheten og Android-smarttelefonen til
samme SSID.
Nødvendige elementer: Xperia™- eller annen Android-smarttelefon, trådløs ruter
1
De første trinnene:
 Koble smarttelefonen til Wi-Fi-nettverket.
2
Trykk på / (på/standby)-knappen for å
slå på enheten.
3
Opprett en BLUETOOTH-forbindelse
mellom enheten og smarttelefonen.
Hvis smarttelefonen ikke støtter NFC-funksjonen, se 
til  på høyre side.
 Skriv ned SSID-en og passordet til ruteren som
smarttelefonen kobler til på følgende plasser.
 Trykk på og start [SongPal] på
smarttelefonen.
For mer informasjon, se brukerhåndboken til ruteren.
SSID:
Blinker
Blinker sakte
Følg anvisningene på skjermen.
 Slå på smarttelefonens BLUETOOTHfunksjon.
 Installer SongPal på smarttelefonen.
Berør og hold
inntil
smarttelefonen
svarer.
Søk etter SongPal i Google
Play™
Indikatoren / (på/standby) tennes med et grønt lys.
Gå til det neste trinnet når LINK-indikatoren begynner å
blinke sakte (én gang per tredje sekund). I noen tilfeller,
kan denne sakte blinkingen starte etter omtrent fire eller
fem minutter.
Paring fullføres innen omtrent ett minutt.
Sjekk at
tent.
 Trykk på [SRS-X77] på
smarttelefonen.
(BLUETOOTH)-indikatoren er
 Trykk én gang på (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen på enheten.
5
Konfigurer Wi-Fi-innstillinger etter
anvisningene i SongPal.
6
Kontroller at LINK-indikatoren tennes i
oransje farge.
Hvis det kreves en inntasting av et
passord på skjermen, velg SSID-en
og angi passordet som ble
registrert i trinn 1 - .
 Trykk på og start
SongPal, deretter
[Open the Bluetooth
setting screen].
 Berør N-Mark på enheten med smarttelefonen.
Passord:
4
Ikke-NFC-kompatibel smarttelefon
Blinker
*1 Første gang du trykker på (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen etter at du har kjøpt denne
enheten, blinker indikatoren (BLUETOOTH) raskt.
For å pare med en annen enhet, trykk på og hold
(BLUETOOTH) PAIRING-knappen inntil den piper.
Tent
Blinker
Tent
Skjermen til høyre vises.
Når indikatoren forblir tent, er Wi-Fi-tilkoblingen etablert.
Avhengig av miljøet, kan dette ta over ett minutt.
Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, slutter
(BLUETOOTH)-indikatoren å blinke og forblir tent.
Når Wi-Fi-tilkoblingen mislykkes, blinker LINK-indikatoren
rødt. I så fall, gjentar du prosedyren fra trinn 2.
Indikatoren
raskt.*1
(BLUETOOTH) begynner å blinke
Se på andre siden for avspilling
iPhone
Bruk en iPhone hvor SongPal (gratis app) er
installert for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene
til enheten.
Denne metoden krever en Wi-Fi-tilkobling på
iPhone og en BLUETOOTH-forbindelse mellom
iPhone og enheten. Wi-Fiinnstillingsinformasjonen sendes fra iPhone til
enheten via BLUETOOTH.
Nødvendig elementer: iPhone/iPad/iPod touch, trådløs ruter
1
De første trinnene:
 Bekreft at iPhone er koblet til
Wi-Fi-nettverket.
2
Trykk på / (på/standby)-knappen for å
slå på enheten.
3
Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom enheten og iPhone.
 Trykk én gang på (BLUETOOTH)
knappen på enheten.
PAIRING-
 Søk etter enheten på iPhone.
4
Sjekk at
tent.
5
(BLUETOOTH)-indikatoren er
 Trykk på og start [SongPal] på
iPhone.
Følg anvisningene på skjermen.
• Noen trådløse rutere har flere SSID-er. Koble
enheten og iPhone til samme SSID.
Blinker
Trykk på [Innstillinger] 
[Bluetooth].
Blinker sakte
Indikatoren
raskt.*2
 Installer SongPal på iPhone.
Søk etter SongPal i App Store
Indikatoren / (på/standby) tennes med et grønt lys.
Gå til det neste trinnet når LINK-indikatoren begynner å
blinke sakte (én gang per tredje sekund). I noen tilfeller,
kan denne sakte blinkingen starte etter omtrent fire eller
fem minutter.
(BLUETOOTH) begynner å blinke
Blinker
6
Konfigurer Wi-Fi-innstillinger etter anvisningene i SongPal.
 Hvis [Share Wi-Fi settings?] vises, trykk på
[Allow].
Kontroller at LINK-indikatoren tennes i
oransje farge.
Skjermen til høyre vises.
 Når skjermen til høyre vises,
trykk på [OK].
Tent
Blinker
Tent
Skru på BLUETOOTH.
*2 Første gang du trykker på (BLUETOOTH) PAIRINGknappen etter at du har kjøpt denne enheten, blinker
indikatoren (BLUETOOTH) raskt. For å pare med en
annen enhet, trykk på og hold (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen inntil den piper.
Når indikatoren forblir tent, er Wi-Fi-tilkoblingen
etablert. Avhengig av miljøet, kan dette ta over ett
minutt.
Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, slutter
(BLUETOOTH)-indikatoren å blinke og forblir tent.
Når Wi-Fi-tilkoblingen mislykkes, blinker LINK-indikatoren
rødt. I så fall, gjentar du prosedyren fra trinn 2.
Trykk på [SRS-X77].
Se på andre siden for avspilling
WPS
Konfigurer Wi-Fi-innstillinger på enheten med
et trykk på hver WPS-knapp (AOSS) på den
trådløse ruteren og enheten.
• For å sjekke om den trådløse ruteren er
kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected
Setup™), se brukerhåndboken til ruteren.
Nødvendig element: Trådløs ruter med WPS-knapp (AOSS)
1
Plasser enheten i nærheten av den
trådløse ruteren.
2
Trykk på / (på/standby)-knappen for å
slå på enheten.
Blinker
3
Trykk og hold WPS-knappen til enheten
inntil den piper (omtrent 2 sekunder).
4
Innen 90 sekunder, trykk på WPSknappen*3 til ruteren.
Blinker sakte
5
Kontroller at LINK-indikatoren tennes i
oransje farge.
Blinker
Hvis Wi-Fi-tilkoblingen mislykkes
Du kan bruke en nettleser på en PC til å konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger. Koble enheten til PC-en
med en kommersielt tilgjengelig nettverkskabel (LAN).
Tent
For mer informasjon, se brukerhåndboken, "Høre på musikk via et Wi-Fi-nettverk".
WPS-knappen er på baksiden av enheten.
Indikatoren / (på/standby) tennes med et grønt lys.
Gå til det neste trinnet når LINK-indikatoren begynner å
blinke sakte (én gang per tredje sekund). I noen tilfeller,
kan denne sakte blinkingen starte etter omtrent fire eller
fem minutter.
Avhengig av den trådløse ruteren, trykk og hold
WPS-knappen i noen få sekunder. For mer informasjon,
se brukerhåndboken til ruteren.
*3 WPS-knappen kan kalles "AOSS-knappen" avhengig av
den trådløse ruteren.
Når indikatoren forblir tent, er Wi-Fi-tilkoblingen etablert.
Avhengig av miljøet, kan dette ta over ett minutt.
Når Wi-Fi-tilkoblingen mislykkes, blinker LINK-indikatoren
rødt. I så fall, gjentar du prosedyren fra trinn 2.
Se på andre siden for avspilling
Fortsatt: "  Lytte til musikk med enheten" på andre siden
 Lytte til musikk med enheten
Kommunikasjonsgebyrer kan belastes for nedlastning av appen eller lesing av Hjelpeveiledning. Design og skjermbilder av appen kan endres uten forvarsel.
©2015 Sony Corporation Printed in China
Musikk som er lagret på PC-en
PC (Media Go)
Musikk som er lagret på smarttelefonen/iPhone
Smarttelefon (SongPal-app)
Nødvendig element: Media Go installert på PC
Du kan lytte til musikk som er lagret på PC-en
med enheten ved hjelp av programvaren
Media Go.
• Gå til følgende URL-adresse og installer eller
oppdater til siste versjon av Media Go (gratis
programvare) på PC-en på forhånd.
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
For kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
For kunder i andre land/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
Koble enheten og PC-en til Wi-Fi-nettverket.
2
Trykk på NETWORK-knappen på enheten.
3
Du kan lytte til musikk som er lagret på
smarttelefonen/iPhone med SongPal (gratis
app).
 Start [Media Go] på PC-en.
• For mer informasjon om SongPal, se
brukerhåndboken, "Om SongPal".
Gjør klar Media Go.
Nødvendige elementer: SongPal installert på smarttelefon/iPhone/iPad/iPod touch
1
Koble enheten og smarttelefonen/iPhone til
Wi-Fi-nettverket.
 Velg [Preferences...] fra [Tools]-menyen.
2
3
Angi enheten på SongPal.
Spille av musikk på smarttelefonen/iPhone
ved å betjene SongPal.
 Installer SongPal på smarttelefonen/iPhone.
Hvis SongPal allerede er installert, hopp over dette og gå
til .
 Trykk på smarttelefonen/iPhone.
Søk etter SongPal i Google Play eller App
Store.
 Trykk på og start [SongPal].
Følg anvisningene på skjermen.
 Når skjermbildet til høyre vises,
trykk på [SRS-X77].
Preferences
Koble enheten og PC-en til samme SSID som ruteren.
Se på andre siden for tilkobling av enheten til Wi-Finettverket, og sørg for at LINK-indikatoren til enheten tennes
i oransje farge.
NETWORK-indikatoren tennes i hvitt, og enheten bytter til
NETWORK-modus.
 Velg en sang som du vil spille av og reguler volumet.
Koble enheten og smarttelefonen/iPhone til samme SSID
som ruteren.
Se på andre siden for tilkobling av enheten til Wi-Finettverket, og sørg for at LINK-indikatoren til enheten tennes
i oransje farge.
Musikk spilles av.
4
Angi Media Go på PC-en som serveren.
 Velg [Media Sharing], kontroller deretter [Library
name].
5
Xperia (Music-app)
Spille av musikk ved å betjene Media Go på PC-en.
Velg
(Throw) fra nederst i Media Go-vinduet.
 Velg [SRS-X77] på Throw-menyen til Media Go.
 Velg en sang som du vil spille av og reguler volumet.
Nødvendig element: Music-app-kompatibel Xperia
Du kan lytte til musikk som er lagret på Xperia
med Music-appen.
• Denne funksjonen er tilgjengelig når du har en
Xperia med appen Music (eller WALKMAN®)
forhåndsinstallert.
• Oppdater Android OS på Xperia til siste versjon på
forhånd.
• Det kan hende [Velg trådløsalt. automatisk] under
[Throw-innstillinger] må deaktiveres på Xperia.
For mer informasjon, se brukerhåndboken til
Xperia.
[Library name] kan endres til hvilket som helst navn.
Media Sharing
Library name
Sørg for at et kryss vises i alle tre elementer [Media
Sharing].
1
Koble enheten og Xperia til Wi-Fi-nettverket.
Spille av musikk på Xperia ved å betjene Music-appen.
 Trykk på og start
([Music]) på Xperia.
Koble enheten og Xperia til samme SSID som ruteren.
Se på andre siden for tilkobling av enheten til Wi-Finettverket, og sørg for at LINK-indikatoren til enheten tennes
i oransje farge.
 Etter at du har bekreftet skjermbildet, velg [OK].
2
 Spill av musikk og reguler volumet.
 Trykk på , deretter
[SRS-X77].
Musikk spilles av.
Musikk spilles av.
PC (iTunes)
Du kan lytte til musikk i iTunes på PC-en med
enheten som bruker AirPlay.
• Oppdater iTunes til siste versjon på forhånd.
Nødvendig element: PC med iTunes installert
1
Koble enheten og PC-en til Wi-Fi-nettverket.
iPhone/iPad/iPod touch
2
Du kan lytte til musikk som er lagret i iPhone/
iPad/iPod touch med AirPlay.
Spill av musikk ved å betjene iTunes på PC-en.
 Start iTunes på PC-en.
Velg
Nødvendig element: iPhone/iPad/iPod touch
 Velg [SRS-X77] i AirPlay-menyen til iTunes.
(AirPlay) i iTunes-vinduet.
• Oppdater iPhone/iPad/iPod touch til siste versjon
på forhånd.
• Skjermillustrasjonene er eksempler som bruker
iOS 8.
1
Koble enheten og iPhone/iPad/iPod touch
til Wi-Fi-nettverket.
2
Spill av musikk ved å betjene iPhone/iPad/iPod touch.
 Sveip opp skjermen for å
vise Control Center.
 Trykk på [SRS-X77].
 Velg en sang som du vil spille av og reguler volumet.
Koble enheten og PC-en til samme SSID som ruteren.
Se på andre siden for tilkobling av enheten til Wi-Finettverket, og sørg for at LINK-indikatoren til enheten tennes
i oransje farge.
 Trykk på
 Spill av musikk og reguler volumet.
(AirPlay).
Koble enheten og iPhone/iPad/iPod touch til samme SSID
som ruteren.
Se på andre siden for tilkobling av enheten til Wi-Finettverket, og sørg for at LINK-indikatoren til enheten tennes
i oransje farge.
Musikk spilles av.
Musikk spilles av.
PC (Windows Media Player)
Du kan lytte til musikk med Windows Media Player på PC-en med
enheten.
• Se Hjelpeveiledning for mer informasjon.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
SongPal Link:
For mer informasjon om enheten, se andre dokumenter
Lytt til musikk på hvilket som helst rom over Wi-Fi.
Du kan lytte til favorittmusikken din som er lagret på PC-er eller
mobiltelefoner og mer, musikk fra strømmingtjenester, på ulike rom
med overlegen lydkvalitet.
Brukerhåndbok (separat dokument)
Bruk SongPal-appen som er installert på smarttelefonen/iPhone til å
kontrollere funksjonen.
Hvis du bruker flere enheter som er kompatible med SongPal
Link-funksjonen, må alle enheter være koblet til det samme
Wi-Fi-nettverket. For mer informasjon, se Hjelpeveiledning som er
oppført til høyre, eller Wi-Fi Startveiledning som følger med hver
enhet.
•• Sikkerhetsinformasjon
•• Deler og kontroller
•• Wi-Fi-nettverkstilkobling med PC
•• Tilkoblings-/avspillingsmetode med BLUETOOTH eller andre
enheter
•• Om NFC-funksjonen
•• Feilsøking
•• Spesifikasjoner,
osv.
Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/smarttelefon)
•• Detaljer om Wi-Fi-nettverkstilkobling
•• Kobling med SongPal-appen
•• Nettverkstilkobling og avspillingsmetode med hvert OS/enhet
•• BLUETOOTH-tilkobling og avspillingsmetode med ulike enheter
•• Programvareoppdatering,
osv.
URL til Hjelpeveiledning:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF

advertising