Sony | MHC-V50D | Sony MHC-V50D Домашен аудио систем со голема моќ и технологија BLUETOOTH® Упатства за употреба

ДОМАШЕН АУДИО
СИСТЕМ
Започнување со употреба
Диск/USB репродукција
USB префрлање
Упатство за употреба
Тјунер
BLUETOOTH
Прилагодување звук
Други операции
Дополнителни
информации
MHC-V50D
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар
не ги покривајте отворите за
вентилација со весник, чаршав,
завеси и т.н.
Уредот не го изложувајте на
незаштитени топлотни извори (на
пр. запалени свеќи).
За намалување на ризикот од пожар
или електричен шок, апаратот не го
изложувајте на прскање или капење
и не оставајте предмети полни со
течност, како што е вазна.
Бидејќи главниот штекер се користи
за исклучување на единицата од
главниот штекер, приклучете ја
единицата на лесно достапниот AC
излез. Ако забележите необичности
на единицата, веднаш исклучете го
главниот утикач од AC излезот.
Немојте да го ставате во затворен
простор, како што е кутија или
вградена кабинет.
Батериите или апаратот не го
изложувате на многу топло, како
што е сонце, пожар или слично.
Уредот не е исклучен од струја се
додека кабелот е пов рзан во
штекер, дури и ако самиот уред се
исклучува.
Само за внатрешна употреба.
За производ со CE ознака
Важноста на CE ознаката е
ограничена само на оние земји
каде се спроведува легално, главно
во земји од EEA (Европско
еконосмка зона).
ВНИМАНИЕ
Употреба на оптички инструменти
со овој производ може да зголеми
оштета на очите.
2МК
Овој уред е класифициран како CLASS 1
LASER производ под IEC 60825-1:2007.
Оваа ознака е поставена на
надворешниот заден дел.
За купувачите во Европа
Исфрлање на батерии
(апликативно во
Европската Унија државите
со посебни колективни
системи за рециклирање)
Овој симбол на
батеријата или на
нејзиното пакување,
укажува дека батеријата
испорачана со овој
производ не треба да се
третира како обичен домашен
отпад. Некои батерии може да се
означени со хемиски знак.
Хемискиот симбол за жива (Hg) или
олово (Pb) се ставаат на батерии
кои содржат повеќе од 0.0005%
жива или 0.004% олово. Со
правилно исфрлање на батериите,
Вие ќе помогнете во спречувањето
на потенцијалните негативни
последици за опкружувањето и
човековото здравје, што може да
се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на
природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е
постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување,
безбедност или интегритет на
податоците, оваа батерија треба да
се заменува само од квалификуван
сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на
нивниот животен век во собирен
центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За правилно и безбедно
отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го
упатството за вадење на батериите
од уредот.
Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За подетални информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад
или продавницата каде што сте го
купиле производот.
Забелешка за купувачите:
следнава информација се
применува само за опрема купена
во земји кои ги применуваат
За детали посетете ја следнава URL:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата
поставени со EMC регулативата за
користење кабел за поврзување
пократок од 3 метри.
Овој Домашен аудио систем е
дизајниран да се користи за
следниве намени :
•• Репродукција на музика/видео/
фотографии на USB уреди
•• Префрлање музика на USB уреди
•• Слушање радио станици
•• Слушање ТВ звук
•• Репродукција на музика на
BLUETOOTH уреди
•• Уживајте во дружења со
“Party Chain” функцијата
Овој производ е произведен од
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Прашања поврзани со
усогласеноста на производот врз
основа на законодавството на ЕУ
адресирајте ги до овластениот
претставник, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгија. За сервис или гаранција,
обратете се на адресите наведени
во сервисната книшка или
гарантниот лист.
Со ова Sony Corp., изјавува дека
оваа опрема е во согласност со
основните потреби и други
релевантни одредби на
Директивата 1999/5/ EC.
3МК
За купувачите во Обидинетите
Арапски Емирати
Лиценца и заштитни знаци
заштитен знак на DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
•• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD”
логата се заштитни знаци.
•• WALKMAN® и WALKMAN® логото
се регистрирани трговски марки
на Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 технолоција за
аудио кодирање и патентирање
лиценцирани од Fraunhofer IIS и
Thomson.
•• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак
на Microsoft Corporation во САД и/
или други земји.
••
•• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални права
на Microsoft Corporation.
Користење или дистрибуција на
оваа технологија надвор од овој
производ е забранета без
лиценца од Microsoft или
овластен претставник на
Microsoft.
•• Овој систем вклучува Dolby*
Digital.
* Произведено под лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio и дупло-D симоболот се
заштитни знци на Dolby
Laboratories.
4МК
•• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија. Термините
HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, и HDMI
логото се аштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing LLC во САД и
други земји.
•• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony
Corporation.
•• LDAC™ и LDAC логото се заштитни
знаци на Sony Corporation.
•• BLUETOOTH® знакот и логото се
заштитни трговски марки сопственост
на Bluetooth SIG, Inc. и било каква
употреба на овие знаци од страна на
Sony Corporation се со лиценца. Други
заштитни знаци и трговски марки се
сопственост на нивните претставници.
•• N ознаката е заштитен или
регистриран трговски знак на NFC
Forum, Inc. во САД и во други
земји.
•• Android™ е заштитен знак на
Google Inc.
•• Google Play™ е заштитен
знак на Google Inc.
•• Apple, Apple логото, iPhone и iPod
touch се заштитни знаци нас
Apple Inc., регистрирани во САД и
други земји. App Store е сервисен
знак на Apple Inc., регистриран во
САД и други земји.
•• “Made for iPod” и “Made for iPhone”
значат дека електронските
додатоци се дизајнирани за
поврзување специјално со iPod
или iPhone и производителот
гарантира дека ги исполнуваат
стандардите на Apple. Apple не е
одговорен за работата на овој
уред или неговата усогласеност со
безбедноста и регулаторните
стандарди. Запомнете дека на
овие додатоци со iPod или iPhone
може да влијаат врз безжичните
перформанси.
•• ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН
ПОД MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO ЛИЦЕНЦА ЗА ЛИЧНА
И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА
ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ
(i) КОДИРАНО ВИДЕО ВО
СОГЛАСНОСТ СО MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЊЕ MPEG-4 ВИДЕО
КОЕ Е КОДИРАНО ОД
КУПУВАЧОТ ЗА ЛИЧНА И
НЕКОМЕРЦИЈАЛНА АКТИВНОСТ
И/ИЛИ Е ДОБИЕНА ОД ВИДЕО
ПРОВАЈДЕР ЛИЦЕНЦИРАН ДА
ОБЕЗБЕДУВА MPEG-4 ВИДЕО.
НЕМА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ЌЕ СЕ
ПРИМЕНУВА ЗА ДРУГА НАМЕНА.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
КОИ ВКЛУЧУВААТ РЕКЛАМИ,
ЛИЧНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ
УПОТРЕБИ И МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ
ЛИЦЕНЦА ОД MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Сите други заштитни знаци се
сопственост на нивните
сопственици.
•• Во ова упатство™ и ® знаците
не се споменати.
За ова упатство
•• Ова
упатство главно ги
објаснува операциите за
користење на далечинскиот
управувач, но истите операции
може да се изведуваат со
копчињата на субвуферот кои
имаат исто или слично име.
•• Икони како
наведени на
почеток на секое објаснување
го објаснуваат типот на медиум
кој може да се користи со
функцијата која се објаснува.
•• Некои илустрации се
прикажани како концепциски
цртежи и може да се
разликуваат од производот.
•• Менијата објасените на ТВ
екранот може да се разликуваат
во зависност од подрачјето.
•• Фабричкото дотерување е
подвлечено.
•• Текст во загради ([--]) прикажан
на ТВ екранот, а текст во
наводници (“--”) се прикажува
на дисплејот.
5МК
Содржина
За ова упатство .................... 5
Отпакување............................8
Дискови/фајлови кои се
репродуцираат/USB уред ....8
Веб страни за компатибилни
уреди . .................................. 11
Водич низ делови
и контроли ...........................12
Започнување со употреба
Безбедно прикачување
на системот ..........................17
Деактивирање на
демонстрација ....................18
Вметнување батерии ..........19
Поврзување со ТВ ...............20
Менување систем
на боја.................................. 22
Правење брзо
дотерување ......................... 22
Менување режим
за приказ ............................. 23
Диск/USB репродукција
Пред да користите USB
уред .................................... 23
Основна репродукција ...... 23
Други операции за
репродукција ..................... 24
Користење режим за репродукција 27
Ограничување репродукција
на диск (Parental Control) .. 28
6МК
Гледање информации на
диск и USB уред ................ 29
Користење на Setup Menu .30
USB префрлање
Пред да користите USB
уред ....................................3 4
Префрлање музика ...........34
Тјунер
Слушање радио ..... ........... 37
BLUETOOTH
За BLUETOOTH безжичната
технологија .......... ............. 38
Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред ................ 39
Слушање музика на
BLUETOOTH уред . ..............4 0
One Touch BLUETOOTH
поврзување со NFC .............41
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси ................... 42
Дотерување BLUETOOTH
режим за мирување ......... 42
Вклучување или исклучување
на BLUETOOTH сигнал ....... 43
Управување со системот
преку паметен телефон или
таблет (SongPal) ................. 43
Снимање трескавични делови
со “Fiestable” апликација ...44
Прилагодување звук
Прилагодување звук ..........45
Избор на Virtual Football
режим ...................................45
Креирање свој звучен
ефект ....................................45
Правење атмосфера на
забава (DJ Effect) .................46
Други операции
Користење на Control for HDMI
функција ............................. 47
Користење на Party Chain
функција ..............................49
Пеење: Караоке ................ 52
Уживајте во звук од
гитара .................................. 53
Уживајте во музика со
Party Light и Speaker
Light...................................... 53
Користење Sleep Timer .....54
Користење Voice Guidance..54
Користење опрема по избор.54
Деактивирање на панелот
на допир на уредот (Child
Lock)...................................... 55
Дотерување функција за
автоматско мирување ...... 55
Ажурирање на софтверот . 55
Дополнителни информации
Проблеми и решенија ......56
Мерки на претпазливост ...66
Спецификација ...................68
7МК
Отпакување
•• Овој уред (MHC-V50D) (1)
•• Далечински управувач (1)
•• R03 (size AAA) батерии (2)
•• FM антена (1)
•• Кабел за напојување (1)
•• Адаптер за приклучок* (1 (испорачано
само за одредени подрачја)
* Овој адаптер за приклучок не е за
употреба во Чиле, Парагвај и
Уругвај. Користете го во земји
каде е неопходен .
Забелешка
Кога го отпакувате картонот, уредот
треба да го држат двајца луже. Ако
падне уредот може да предизвика
лични повреди или оштетување на
имотот.
Дискови кои се репродуцираат
или фајл на диск/USB уред
Дискови кои се репродуцираат
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW
во DVD VIDEO
формат или видео режим
•• DVD+R/DVD+RW in DVD
VIDEO формат
•• VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1 и 2.0
дискови)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM во VIDEO CD
формат или супер VCD формат
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW во AUDIO CD формат
Фајлови кои се репродуцираат на диск
•• Музика:
MP3 фајлови (.mp3)* 1*2
•• Видео:
MPEG4 фајлови
(.mp4/.m4v)*2*3, Xvid files (.avi)
8МК
Фајлови кои се репродуцираат на USB
•• Музика:
MP3 фајлови (.mp3)*1*2, WMA фајлови
(.wma)*2, AAC фајлови
(.m4a/.mp4/ .3gp)*2, WAV files (.wav)*2
•• Видео:
MPEG4 files (.mp4/.m4v)* 2*3,
Xvid фајлови (.avi)
Забелешка
•• Дисковите
мора да се во следните
формати:
— CD-ROM/-R/-RW во DATA CD формат
кој содржи MP3*1*2, MPEG4*2*3 и
Xvid фајлови и е во согласност со
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 или
Joliet (проширен формат).
— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW во
DATA DVD формат кој содржи
MP3*1*2, MPEG4*2*3 и Xvid фајлови
и е во согласност со UDF
(Universal Disk Format).
•• Системот ќе се обиде да репродуцира
фајлови со горенаведените екстензии
дури и ако не се во поддржан формат.
Со репродуцирање на овие податоци
може да се произведе силен шум кој
може да го оштети вашиот систем.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е
стандарден формат дефиниран од
ISO/MPEG за компресирање аудио
податоци. MP3 фајлови мора да се
во MPEG 1 Audio Layer 3 формат.
*2 Files with copyright protection (Digital
Rights Management) cannot be played
back by the system.
3
* MPEG4 фајлови мора да се снимени
во MP4 фајл формат. Поддржани
видео и аудио формати се следните:
— Видео кодекс: MPEG4 Simple Profile
(AVC не е поддржан.)
— Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC не
е поддржан.)
*4 Логички формат на фајлови и папки
на CD-ROM, дефиниран од ISO
(International Organization
for Standardization).
Дискови/фајлови кои не
може да се репродуцираат
•• Не
може да ги репродуцирате
следните дискови
—•BDs (Blu-ray Discs)
—•CD-ROMs снимени во PHOTO CD
формат
—•Дел со податоци од CD-Extra
или Мешано CDs*
—•CD графички диск
—•Super Audio CDs
—•DVD аудио
—•DATA CD/DATA DVD кој е
креиран во Packet Write формат
—•DVD-RAM
—•DATA CD/DATA DVD кој не е
завршен правилно
—•CPRM (Content Protection for
Recordable Media) компатибилен
DVD-R/-RW снимен во Copy-Once
програми
—•Диск кој има нестандаардна
форма (пр. срце, квадрат, ѕвезда)
—•Диск кој има леплива трака, хартија
или налепница прикачено на него
•• Не може да ги репродуцирате
следните фајлови
—•Видео фајлови кои кои се
поголеми од 720 ( ширина) ×
576 (висина) пиксели.
—•Видео фајлови со висок сооднос
меѓу ширина и висина.
—•A WMA фајл во WMA DRM, WMA
Lossless или WMA PRO формат.
—•AAC фајл во AAC DRM или AAC
Lossless формат.
—•AAC фајлови кои се кодирани
на 96 kHz.
—•Фајлови кои се кодирани или
заштитени со лозинка.
—•Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) авторска
заштита.
—•Некои Xvid фајлови кои се
подолги од 2 часа.
•• MP3
PRO аудио фајл може да се
репродуцира како MP3 фајл.
•• Системот може да не
репродуцира Xvid фајл кога
фајлот е комбиниран со два
или повеќе Xvid фајлови.
* Мешано CD: Овој формат снима
податоци од првата песна и аудио
(AUDIO CD податоци) на втората и
последователна песна во сесијата.
Забелешки за CD-R/-RW и
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• Во
некои случаи CD-R/-RW и
DVDR/-RW/+R/+RW не може да се
репродуцираат на овој систем
поради квалитетот на снимање
или физичката состојба на дискот
или карактеристиките на уредот
за снимање и софтверот за
авторизација. За повеќе информации видете во упатството за
употреба на уредот за снимање.
•• Некои функции за репродукција
може да не работат со некои DVD
+R/+RW, дури и ако правилно се
завршени. Во овој случај видете го
дискот со нормална репродукција.
Забелешки за дисковите
•• Овој производ е дизајниран за репро-
дукција на дискот кои се во согласност
со Compact Disc (CD) стандардот.
•• DualDisc и некои музички
дискови кодирани со авторска
заштита не се во согласност со
CD стандардите. Затоа овие
дискови може да не се
компатибилни со овој производ.
Забелешка за мултисесиски диск
Овој систем може да репродуцира
континуирани сесии на диск кога
тие се снимени во ист формат
како и првата сесија. Но,
репродукцијата не се гарантира.
9МК
Забелешка за DVD VIDEO и VIDEO CD
операции за репродукција
Некои операции за репродукција за
DVD VIDEO или VIDEO CD може да се
намерно ограничени од страна на
производителот на софтверот. Затоа
некои карактеристики за репродукција може да не се достапни.
Прочитајте го упатството за работа
на DVD VIDEO или VIDEO CD.
Забелешки за фајл кој се репродуцира
•• Репродукцијата
може да трае
подолго пред да почне кога:
—•DATA CD/DATA DVD/USB
уред е снимен со
комплицирана структура.
—•аудио фајлови, слики или
видео фајлови во друга
папка се репродуцира .
•• Системот може да репродуцира
DATA CD/DATA DVD или USB
уред во следните услови:
—•до длабочина од 8 папки
—•до 300 папки
—•до 999 фајлови на диск
—•до 2,000 фајлови на USB уред
—•до 650 фајлови во папка
Овие броеви може да се разликуваат во зависност од конфигурацијата на фајлот или папката.
•• Папки кои немаат аудио, видео
фајлови или слики се прескокнуваат.
•• Фајлови префрлени од уред како
на пр. компјутер може да не се
репродуцираат по редослед како
што се префрлени.
•• Редоследот на репродукција може
да не се применува во зависност од
софтверот кој е користен за креирање аудио, видео фајл или слика.
•• Не се гарантира компатибилност со софтвери за кодирање/
пишување на поддржани
формати, уреди за снимање и
медиуми за снимање.
10МК
•• Во
зависност од Xvid фајлот,
сликата може да не е јасна или
звукот може да прескокнува.
Забелешки за USB уреди
•• Овој
систем не гарантира
работа со сите USB уреди.
•• Иако има различни комплексни
функции за USB уреди,
содржината за репродукција на
USB уредот кој е поврзан со
системот е музика, фото или
видео содржина. За детали
видете во упатството за
употреба на USB уредот.
•• Кога е ставен USB системот ги
чита сите фајлови на USB уредот.
Ако има многу папки или фајлови на USB уредот може да е
потребно подолго време да
заврши со читање на USB уредот.
•• Системот и USB уредот не го
поврзувајте преку USB хаб.
•• Со некои поврзани USB уреди
може да има мало доцнење
пред да системот да ја
направи операцијата.
•• Редоследот на репродукција
за системот може да се
разликува од редоследот на
поврзаниот USB уред.
•• Пред да го користите USB уредот
проверете да не има вирус на
USB уредот.
Веб страна за
компатибилни уреди
Проверете ги долунаведените
веб страни за најнови
информации за компатибилни
USB и BLUETOOTH уред.
За купувачите во Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачите во Европа и
Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За купувачите во други земји/
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Компатибилни iPhone/iPod
модели
Компатибилни iPhone/iPod
модели се следни. Ажурирајте го
iPhone/iPod со најнов софтвер
пред да го користите со системот .
BLUETOOTH технологијата работи
со :
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6 та генерација)
•• iPod touch (5 та генерација)
11МК
Водич низ делови и контроли
Можете да ги заклучите копчињата освен  (power) на
субвуферот да спречите операција по грешка (стр. 55).
Единица
Горен дел










12МК





Преден
дел








Заден дел

  (power) копче
Допрете за вклучување на
системот или дотерување во
режим на мирување .
 FLANGER копче (стр. 46)
ISOLATOR копче (стр. 46)
  (play) копче
Допрете за репродукција .
Допрете и држете  повеќе
од 2 секунди, ќе се
репродуцира вграден звук на
демото. Допрете  да запре
демото .
• (stop) копче
— Допрете да запре репродукцијата .
Кога ќе допрете двапати, може
да се откаже продолжување.
— Допрете да запре префрлање
при префрлање музика.
— Допрете да запре вградениот
звук за демо .
 FUNCTION копче
Допрете да изберете функција.
 SOUND FIELD копче (стр.
45)
MEGA BASS индикатор
Светнува кога е избрано
MEGA BASS звучен ефект.
Допрете да префрлите музика
на USB уред поврзан во
(USB) порт.
ENTER копче
Допрете да внесете дотерување.
 PARTY LIGHTкопче (стр. 23,
53)
 Екран
 Party Light (стр. 53)
Не гледајте директно во
делот што емитува светло
кога Party Light е вклучено.
 MIC1 приклучок
За поврзување микрофон.
MIC2/GUITAR приклучок
За поврзување микрофон
или гитара.
 PARTY CHAIN копче (стр.
51)
 MIC ECHO копче (стр. 52)
VOCAL FADER копче
(стр. 52)
 GUITAR индикатор
MEGA BASS копче (стр. 45)
Светнува кога режимот за
гитара е вклучен.
FIESTA копче (стр. 45)
GUITAR копче (стр. 53)
FOOTBALL копче (стр. 45)

REC TO USB копче
(USB) (REC/PLAY) порт
Се корити за поврзување на
USB уред. Овој порт може да
се користи и за репродукција
и префрлање музика.
 MIC/GUITAR LEVEL +/– копче
(стр. 52, 53)
 BLUETOOTH индикатор
(стр. 38)
13МК
BLUETOOTH копче
Далечински управувач
Допрете да изберете
BLUETOOTH функција.
PAIRING копче
Допрете и држете за активирање
BLUETOOTH спарување за време
на BLUETOOTH функција.

+/– (select folder) копче
Допрете да изберете папка
на диск или USB уред.
/ (go backward/go
forward) копче (стр. 24)
TUNING +/– копче (стр. 37)
S1, S2, S3, S4 копче (стр. 46)
 DJ OFF копче (стр. 46)
SAMPLER копче (стр. 46)

(N-Mark) (стр. 41)
  (open/close) копче
Допрете да го отворите или
затворите носачот за диск.
 VOLUME/DJ CONTROL копче
 PLAY MODE копче (стр.
27, 35)
* Не може да го користите ова
копче за прилагодување тон
кога е избрано DJ Effect.
 REPEAT/FM MODE копче
(стр. 28, 37)
 Носач за диск
 Сензор за далечинско
14МК
  (power) копче
Завртете го за прилагодување
тон.* Завртете го за прилагодување FLANGER и ISOLATOR
ефект или емитување SAMPLER
звучен ефект континуирано
(стр. 46).
Допрете за вклучување на
системот или префрлање во
режим на мирување.
 Numeric (0 – 9) копчиња*1*2
— Допрете да изберете песна,
поглавје или фајл со реден број.
— Допрете да внесете бројки
или вредност.
SUBTITLE копче (стр. 26)
AUDIO*2
копче (стр. 26,
30)
ANGLE копче (стр. 26)
SETUP копче (стр. 30)
(enter) копче
Допрете да влезете/
потврдите дотерување.
 SEARCH копче (стр. 24,
25)
  (volume) +/–* 2 копче
MEDIA MODE копче (стр.
24)
Допрете за прилагодување тон.
Допрете да изберете
медиум за репродукција на
диск или USB уред.
 SHIFT*1 копче
CLEAR копче (стр. 25)
VOCAL FADER копче (стр.
52)
MIC ECHO копче (стр. 52)
SCORE копче (стр. 53)
+/– (select folder) копче
Држете за активирање на
копчињата испечатени розеви.
 / (fast reverse/fast
forward) копче (стр. 25)
/ (slow back/slow
forward) копче (стр. 25)
TUNING+/– копче (стр.
37)
Допрете да изберете папка на
диск или USB уред.
 (play)* 2 копче
KEY CONTROL / копче
(стр. 52)
/ (go backward/go
forward) копче (стр. 24)
 DVD TOP MENU копче
Допрете за приказ на DVD
наслов на ТВ екран.
DVD/TUNER MENU копче
(стр. 24, 25, 38)
RETURN копче (стр. 25)
OPTIONS копче
Допрете да влезете или
излезете од менито со опции.
/ / / копче
Допрете да изберете ставка
од менито.
Да почнете со репродукција.
PRESET+/– копче (стр.
38)
 (pause) копче
За паузирање репродукција.
Да продожите, допрете .
 (stop) копче
— Запирање со репродукција.
Кога ќе допрете двапати,
репродукцијата се откажува.
— Запирање со префрлање
при префрлање музика.
— Запирање на вградениот
демо звук.
15МК
 FUNCTION +/–копче
Допрете да изберете функција.
 MEGA BASS копче (стр.
45)
 SOUND FIELD копчиња
MUSIC (стр. 45),
VIDEO (стр. 45),
FOOTBALL (стр. 45)
 PARTY LIGHT копче (стр.
23, 53)
LIGHT MODE копче (стр.
53)
 DISPLAY копче (стр. 18,
23, 30, 37, 39)
Допрете да смените
информација на екранот.
DISPLAY* 1 копче (стр.
29)
Допрете да видите или
скриете екрански приказ.
 SLEEP копче (стр. 54)
*1 Ова копче е испечатено розово на
далечинскиот. За користење на ова
копче држете на SHIFT ( ) копчето,
потоа допрете го ова копче.
*2 Нумеричкото копче 2/AUDIO,  +
и  копчињата на далечинскиот
имаат сензибилна точка. Користете
ја оваа точка како референца кога
работите со системот.
16МК
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на системот
Единица (Заден дел)
Започнување со употреба
 VIDEO OUT приклучок
Користете видео кабел
(одделно се продава) да
поврзете во видео влезен
приклучок на ТВ или
проекторот (стр. 20).
 HDMI OUT (TV) приклучок
Користете HDMI кабел
(одделно се продава ) да
поврзете во HDMI влезен
приклучок на ТВ (стр. e 20).
Забелешка
Не го поврзувајте системот со ТВ
преку видео дек .
17МК
 Аудио влезни и излезни приклучоци
Користете аудио кабел (одделно
се продава) да направите едно
од поврзувањата:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
приклучоци
—•Поврзете во аудио влезни
приклучоци на опремата
по избор.
—•Поврзете во друг адуио
систем да уживате воarty
Chain функцијата (стр. 49).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/
R приклучоци
—•Поврзете во аудио излезен
приклучок на ТВ или
аудио/видео опремата.
Звукот се емитува преку
овој систем.
—•Поврзете во друг аудио
систем да уживате во Party
Chain функцијата (стр. 49).
 FM ANTENNA терминал
Најдете локација и
ориентација која овозможува
добар прием кога ја
поставувате антената.
Антената држете ја подалеку
од кабел за напојување и USB
кабел да избегнете шум .
Проширете ја FM
антената хоризонтално
18МК
 Кабел за напојување
Поврзете го кабелот за
напојување (испорачан) во
уредот, потоа лизгајте го кабелот
во слотот на подножјето на
уредот. Приклучете го кабелот за
напојување во штекер.
Кон штекер
Демонстрацијата (стр. 23)
автоматски почнува. Ако
допрете  (power) да го
вклучите системот,
демонстрацијата завршува.
Деактивирање
на демо
За деактивирање на демото
додека системот е исклучен,
допрете DISPLAY да изберете
режим без екран (Power Saving
Mode) (стр. 23).
Вметнување батерии
Вметнете две испорачани R03
(size AAA) батерии да одговараат
со поларитот како што е
прикажано.
мешајте стари и нови батерии
или различни типови на батерии.
•• Ако далечинскиот управувач не го
користите подолго време, извадете
ги да не истечат батериите или
корозираат.
Ракување со системот преку
далечинскиот управувач
Започнување со употреба
Забелешка
•• Не
Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечинско на
уредот.
19МК
Поврзување со ТВ
Пред поврзување на каблите, проверете дали е исклучен кабелот за
струја.
Да гледате видео
Изберете режим за поврзување според приклучоците на ТВ.
Висок квалитет
HDMI IN (ARC)*2
 HDMI кабел*1 (одделно се продава)
 Видео кабел (одделно се продава)
или
HDMI IN
VIDEO IN
Стандарден квалитет
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
*1 High Speed HDMIкабел со етернет
*2 Може да слушате ТВ звук преку системот ако гп поврзете во ТВ HDMI IN (ARC)
приклучок. Audio Return Channel (ARC) функцијата овозможува ТВ да
емитува звук преку системот со HDMI поврзување пред да направи аудио
поврзување (поврзување ). Да дотерате ARC функција на системот, видете
[AUDIO RETURN CHANNEL] ( стр. 34). Да ја проверите компатибилноста на
вашиот ТВ со ARC функција, видете во упатството за употреба испорачано со
ТВ.
20МК
Да слушате ТВ звук преку системот
Ако системот не го поврзете во ТВ HDMI IN (ARC) приклучокот,
направете го ова поврзување .
 Аудио кабел (одделно се продава )
AUDIO OUT
Совет
•• Исто
така може да уживате во звук од надворешна опрема (DVD плеери и т.н.)
преку системот со поврзување во AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) приклучокот како
поврзувањето . За детали, видете во упатството за употреба на опремата .
•• Ако аудио излезот од системот е тивок кога поврзувате на дворешна опрема,
обидете се да го прилагодите дотерувањето на аудио излезот на п оврзаната
опрема. Може да се подобри звукот. За детали видете во у патството за употреба
на опремата.
Започнување со употреба
Да слушате ТВ звук, допрете FUNCTION +/– непрекинато да изберете “TV”.
Алтернативно, допрете FUNCTION на уредот непрекинато.
Ако “CODE 01” и “SGNL ERR” се прикажат на екранот од уредот
Кога аудио влезни сигнали на системот се различни од 2-канален
Linear PCM сигнали, на екранот од уредот ќе се прикажат пораките
“CODE 01”и “SGNL ERR” покажуваат дека аудио сигналите не се
поддржани). Во ваков случај, изберете соодветен аудио излез на ТВ
или надворешната опрема со цел да се емитува 2-канален Linear
PCM аудио сигнал. За детали видете во упатството за употреба на ТВ.
21МК
Менување систем
на боја
(Овен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија )
Системот на боја дотерајте го
во PAL или NTSC во зависност од
системот на боја на ТВ.
Секогаш кога ќе ја направите
долната постапка, системот на
боја се менува како што следи:
NTSC  PAL
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
1 Допрете  за вклучување.
2 Допрете FUNCTION повеќепати
да изберете “DVD/CD”.
3 Допрете и држетеd MIC ECHO и
ENTER повеќе од 3 секунди.
“NTSC” или “PAL” се прикажуваат
на екранот.
без да ставите диск.
[LANGUAGE SETUP] се прикажува на ТВ
екранот. Ставки може да се разликуваат зависно од земјата или регионот .
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Допрете
/ повеќепати да
изберете јазик и допрете
.
[VIDEO SETUP] се прикажува на
ТВ екранот
6 Допрете
/ повеќепати да
изберете соодветно дотерување за ТВ и допрете
.
Откако на ТВ екранот ќе се прикаже [QUICK SETUP is complete.], системот е спремен за репродукција.
За рачно менување дотерување
Видете “ Користење на Setup
Menu” (стр. 30).
Правење брзо
дотерување
За прекинување брзо дотерување
Пред да го користите системот,
направете минимални основни
прилагодувања во брзо дотерување.
Се прикажува порака кога системот
ќе го вклучите за прв пат или откако
ќе направите [RESET] (видете
“Враќањет на дотерувањата во
фабрички” на стр. 64).
1 Вклучете го ТВ и изберете
влез во согласност
со поврзувањето.
2 Допрете  за вклучување.
3 Допрете FUNCTION +/– повеќе
пати да изберете “DVD/CD”.
На долниот дел од ТВ се
прикажува порака [Press ENTER
to run QUICK SETUP.] .
22МК
4 Допрете
Допрете SETUP.
Забелешка
Менување режим
за приказ
Допрете DISPLAY додека
системот е исклучен.
Секогаш кога ќе допрете на копчето
екранот се менува на следниот начин.
Демо
Пред да користите
USB уред
За компатибилни USB уреди,
видете “Веб страни за
компатибилни уреди” (стр. 11).
(Може да користите Apple
уреди со овој систем само
преку BLUETOOTH поврзување.)
Основна репродукција
Без приказ (Power Saving Mode)
Екранот се исклучува за заштеда
на напојувањето.
1 Допрете FUNCTION +/– повеќе пати
да изберете “DVD/CD” или “USB”.
По избор, допрете FUNCTION
повеќепати на уредот.
2 Подгответе извор за репродукција.
Диск/USB репродукција
На екранот се листаат пораки за
главните карактеристики на
системот и осветлувањето се
вклучува.
За исклучување на светлото,
допрете PARTY LIGHT.
Диск/USB репродукција
За DVD/CD функција
Допрете  на уредотда го
отворите носачот за диск и
ставете диск со етикетата нагоре.
Кога репродуцирате 8 cm
диск како единечно CD, ставете го
на внатрешниот круг на носачот
23МK
Повторно допрете  на уредот
за затварање на носачот за диск.
Не го притискајте на сила да го
затворите бидејќи може да
предизвикате дефект.
Репродукција од одреден фајл
1 Допрете MEDIA MODE повеќепати
да изберете [MUSIC] или [VIDEO].
2 Допрете SEARCH за приказ на
листа со папка.
За USB функција:
Поврзете USB уред во
(USB) портот.
Забелешка
Може да користитеa USB адаптер
(одделно се продава) да поврзете
во уредот ако USB уредот не може
да се приклучи во
(USB) портот.
3 (
само)
Допрете MEDIA MODE да
изберете тип на медиум
([MUSIC]/[VIDEO]) .
3 Допрете
/ повеќепати да
изберете папка.
4 Допрете
за приказ на листа со фајл.
4 Допрете  да почнете со
репродукција .
Други операции
За
Направете
Стопирање
Допрете .
Паузирање
Допрете .
репродукција
Продолжена Допрете .
репродукција
или враќање
во нормална
репродукција
Откажување Допрете  двапати.
точка за прод.
Избор на
песна,
фајл,
поглавје
или с цена
24МК
Допрете  или 
при репродукција.
Или држете SHIFT,
допрете на нумеричките копчиња и потоа
допрете .
(Операцијата може
да е забранета од
диск или USB уред.)
5 Допрете
/ повеќепати да
изберете фајл и допрете .
Други операции за
репродукција
Во зависност од типот на диск или
фајл, функцијата може да не работи.
За
Направете
Преглед на
DVD мени
Допрете DVD/
TUNER MENU.
Допрете SEARCH.
Допрете повторно
SEARCH за исклучување
листа со папка или фајл.
Преглед на
листа со
папка или
фајл
За
Направете
Враќање во
Допрете RETURN.
листа со папки
кога сте во фајл
Допрете  или 
при репродукција.
Секогаш кога ќе
дорпете  или ,
брзината на репродукција се менува .
Гледање
рамка во
рамка
(Slowmotion
Play)
Допрете , потоа
допрете
или .
Секогаш кога ќе
допрете
или ,
брзината се менува.
Пребарување одредена песна
нумеричките копчиња да
внесете број на наслов,
поглавје, сцена, песна или
индекс, потоа допрете .
Репродукцијата почнува.
Забелешка
•• За
VIDEO CD со PBC репродукција,
допрете SEARCH да побарате сцена .
•• За VIDEO CD без PBC репродукција,
допрете SEARCH да пребарате
песна и индекс.
Диск/USB репродукција
Брзо
наоѓање
точка во брзо
напред и
брзо назад
(Lock Search)
2 Држете SHIFT, допрете на
Да побарате одредена
точка преку временски код
1 Допрете SEARCH при
репродукција да изберете
режим за пребарување време
Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да изберете
песна за репродукција и допрете
.
За пребарување со помош на
SEARCH копчето
1 Допрете SEARCH за приказ на
листа со песни.
2 Допрете
/ повеќепати да
изберете песна за репродукција
и допрете
.
Пребарување одреден наслов/
поглавје/сцена/песна/индекс
1 Допрете SEARCH при
2 Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
внесете временски код и до
.
Пр.: Да најдете сцена на 2 часот,
10 минути и 20 секунди од
почетокот, држете SHIFT, потоа
допрете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ако направите грешка, допрете
CLEAR за бришење на бројот .
За пребарување преку DVD мени
1 Допрете DVD/TUNER MENU.
2 Допрете / / / или држете
SHIFT допрете на нумеричките
копчиња да изберете наслов
или ставка за репродукција и
потоа допре .
репродукција да изберете
режим за пребарување.
25МК
Менување агли на камерата
Допрете ANGLE при
репродукција да изберете
агол на камерата .
Избор за дотерување превод
Допрете SUBTITLE при
репродукција да изберете
јазик или да го исклучите
преводот.
Менување јазик/звук
Допрете AUDIO при
репродукција да изберете
аудио формат или режим.
DVD VIDEO
Може да префрлите аудио
формат или јазик кога изворот
содржи повеќе аудио формати
или повеќејазично аудио.
Кога ќе се прикажат 4 цифри,
тие го покажуваат кодот за
јазик. Видете “Листа со кодови
за јазик” (стр. 70) да изберете
јазик. Кога ист јазик е прикажан
два или повеќе пати, DVD VIDEO
е снимено со повеќе аудио
формати.
VIDEO CD/AUDIO CD/audio file
Може да менувате излез на звук.
•• [STEREO]: Стандарден стерео звук.
•• [1/L]/[2/R]: Моно звук од лев
и десен канал.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]:
Стерео свук од
аудио песна 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Моно звук од
лев или десен канал од аудио
песна 1.
•• [2:STEREO]: Стерео свук од
аудио песна 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Моно звук од
лев или десен канал од аудио
песна 2.
Репродукција на VIDEO CD
со PBC функции
Може да користите PBC (Playback
Control) мени да уживате во
интерактивни функции на VIDEO
CD (VIDEO CD Version 2.0 и Super
VCD).
1 Допрете  за репродукција
на VIDEO CD со PBC функција.
PBC мени се прикажува на ТВ
екранот.
2 Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
изберете број на ставка и
допрете
.
3 Продолжете со репродукција
според инструкциите во менито.
Забелешка
РBC репродукцијата е откажана
кога Repeat Play е активиран.
26МК
За откажување PBC репродукција
1 Допрете  или , или држете
SHIFT и допрете на нумеричките
копчиња да изберете песна кога
репродукцијата е запрена.
2 Допрете  или
.
Репродукцијата почнува од
избраната песна.
За враќање во PBC репродукција
Продолжување на мулти диск
Playing in sequential order
(Normal Play)
Кога репродукцијата е
запрена, допрете PLAY MODE.
 При репродукција на диск
•• [DISC]: репродукција на диск.
•• [FOLDER]*: репродукција на сите
фајлови во одредена папка на диск .
* Не може да се избере за AUDIO CD.
Овој систем може да меморира
точки за продолжување со
репродукција до 6 диска и
продолжува со репродукција
кога повторно ќе ставите ист
диск. Ако меморирате точка за
продолжување со репродукција
за 7-ми диск, точката за
продолжувње на првиот диск ќе
се избрише. За активирање на
оваа функција дотерајте [MULTIDISC RESUME] во [SYSTEM SETUP]
во [ON] (стр. 33).
Забелешка
За репродукција од почеток на
дискот, допрете двапати , потоа
допрете .
 При репродукција на USB уред
USB DEVICE]: репродукција
на USB уред.
•• [FOLDER]: репродукција на сите
фајлови во одредена папка на
USB уред.
•• [ONE
Диск/USB репродукција
Допрете  двапати и потоа на .
Користење режим за
репродукција
Забелешка
••“FLDR”
и “SHUF” се исклучени на
екранот кога Normal Play е дотеран
во [DISC] или [ONE USB DEVICE].
••“FLDR” светнува на екранот кога
Normal Play е дотеран во [FOLDER].
Репродукција по случаен
редослед (Shuffle Play)
Кога репродукцијата е
запрена, допрете PLAY MODE.
 При репродукција на диск
мешано сите
аудио фајлови на дискот.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: мешано
сите аудио фајлови во
одредена папка на дискот.
•• [DISC (SHUFFLE)]:
27МК
* Не може да се избере за AUDIO CD.
Откажување на Repeat Play
 При репродукција на USB уред
Допрете REPEAT да изберете
[OFF].
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
мешано сите аудио фајлови на
еден USB уред.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: мешано
сите ауди фајлови во
одредена папка на USB уред.
Забелешка
••“SHUF”
светнува на екранот кога
Shuffle Play е дотерано во [DISC (SHUFFLE)]
или [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
••“FLDR” и “SHUF” светнува на екранот
кога Shuffle Play е дотерано во
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Shuffle Play не може да се направи за
видео фајлови.
•• Shuffle Play е откажано кога ќе:
— го отворите носачот за диск.
— правите Синхронизирано префрлање.
— менување MEDIA MODE.
•• Shuffle Play може да се откаже кога ќе
изберете папка или песна за репродукција .
Непрекината репродукција
(Repeat Play)
Допрете REPEAT повеќепати.
Зависно од типот на диск или фајл,
некои дотерувања може не се достапни.
•• [OFF]: не репродуцира
непрекинато.
•• [ALL]: повторување на сите песни
или фајлови во избраниот режим.
•• [DISC]: повторување на цела содржина
(само DVD VIDEO и VIDEO CD).
•• [TITLE]: повторување моментален
наслов (само DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повторување моментално
поглавје (само DVD VIDEO).
•• [TRACK]: моментална песна.
•• [FILE]: повторување моментален
видео фајл.
28МК
Забелешка
••“
” светнува на екран кога Repeat
Play е избрано во [ALL] или [DISC].
••“
” светнува на екран кога
Repeat Play е дотеран во [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] или [FILE].
•• Не може да направите Repeat Play со
VIDEO CD за време на PBC репродукција.
•• Во зависност од DVD VIDEO, не може
да направите Repeat Play.
•• Repeat Play е откажано кога ќе
— го отворите носачот за диск.
— го исклучите системот (DVD VIDEO
и VIDEO CD само).
— менување функција (само DVD
VIDEO и VIDEO CD ).
— правите Синхронизирано префрлање.
— менување на MEDIA MODE.
Ограничување
репродукција на диск
(Parental Control)
Можете да ограничите репродукција на DVD VIDEO според однапред утврдени нивоа. Сцените
може да се прескокнуваат или
заменуваат со различни сцени.
1 Кога репродукцијата е запрена,
допрете DVD SETUP.
2 Допрете
/ да изберете
[SYSTEM SETUP] и допре .
3 Допрете
/ да изберете
[PARENTAL CONTROL] и
допрете .
4 Држете SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња за
повторно внесување на 4цифрена лозинка и допрете
5 Допрете
Ако ја заборавите лозинката
.
/ да изберете
[STANDARD] и допрете
6 Допрете
.
/ да изберете географско подрајче како ограничено ниво за репродукција и допрете
.
Гледање информација
на диск и USB уред
7 Допрете
/ да изберете
[LEVEL] и допрете
.
8 Допрете
/ да изберете
ниво, потоа допрете
.
Колку е пониска вредноста, толку
ограничувањето е поригорозно.
Информација на ТВ екран
Држете на SHIFT, потоа допрете
DISPLAY за време на
репродукцијата.
Диск/USB репродукција
Подрачјето е избрано.
Кога ќе изберете [OTHERS],
внесете го повикувачкиот број во
согласност со “Листа со кодови
за родителска заштита ” (стр. 71)
држејќи на SHIFT, потоа допрете
на нумеричките копчиња.
Извадете го дискот и повторете ги
чекорите од 1 до 3 од “Ограничување репродукција на диск
(Parental Control)” (стр. 28). Држете
SHIFT, допрете на нумеричките
копчиња да внесете лозинка
“199703” и допрете .
Следете ги екранските инструкции
и внесете нов 4-цифрена лозинка.
Потоа повторно ставете диск и
допрете . Треба повторно да ја
внесете новата лозинка.
To turn off the parental control
function
Set [LEVEL] to [OFF] in step 8.
Исклучување на функцијата
родителска контрола
1 Ставете диск и допрете .
На ТВ екранот ќе се прикаже
прозор за внесување лозинка.
2 Држете SHIFT, допрете на нумеричките копчиња да
внесете 4-цифрена лозинка
и допрете .
Системот почнува со
репродукција.
 Информација за репродукција
Време за репродукција и
преостанато време
 Брзина
 Тип на фајл
 Статус на репродукција
 Наслов*1/песна/име на фајл*2
 Албум*1/име на папка*2/
папка/број на индекс
29МК
 Име на пејач*1*2
Се прикажува при
репродукција на аудио фајл.
*1 Ако аудио фајл има ID3 ознака,
системот ќе прикажува име на албум/
име на наслов/име на пејач од ID3
ознаката за информација. Системот
може да поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Ако фајл или папка содржат карактери
кои не може да се репродуцираат, овие
карактери ќе се прикажуваат како “_”.
Забелешка
•• Зависно од изворот кој се репродуцира,
— некои информации нема да се
прикажат.
— некои карактери не можат да се
прикажат.
•• Зависно од режимот на репродукција,
прикажаната информација може да
се разликува
Приказ на информација за
аудио формат во DVD VIDEO
и видео фајлови
Допрете AUDIO за време на
репродукција.
Информација на екран
Допрете DISPLAY кога системот
е вклучен.
Информацијата може да ја
гледате на следниот начин:
—•време/преостанато за репродукција на песна, наслов, поглавје
—•број на сцена
—•име на фајл, папка
—•информации за наслов, пејач и албум
Забелешка
•• Името
30МК
на дискот или песната може
да не се прикажат во зависност од
карактерите.
•• Време на репродукција на аудио и видео
фајлови може да не се прикажат правилно.
•• Поминато време за репродукција на
аудио фајл кодиран со VBR (variable
bit rate) не се прикажува правилно.
Користење Setup Menu
Можете да направите разни прилагодувања на слика и звук. Прикажаните
менија може да се разликуваат
зависно од земјата или регионот.
Забелешка
Дотерувања за репродукција зачувани на
диск имаат приоритет пред дотер увањата
на менито. Затоа, некои дотерувања од
менито може да не се направат .
1 Кога репродукцијата е запрена
во DVD/CD или USB функција,
допрете SETUP.
Setup Menu се прикажува на ТВ
екранот.
2 Допрете
/ да изберете
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO
SETUP], [SYSTEM SETUP] или
[HDMI SETUP] и допрете .
3 Допрете
/ да изберете
мени и потоа допрете
.
4 Допрете
/ да изберете
дотерување и потоа допрете
.
Дотерувањето е избрано и
прилагодувањето е завршено.
За излез од менито
Допрете SETUP.
Дотерување јазик
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Дотерување јазик за екранскиот
приказ.
[MENU]
Дотерување ТВ екран
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Изберете го ова кога ќе
поврзете ТВ со широк екран или
ТВ со функција за широк режим.
Дотерување јазик за DVD
мени.
Менување јазик на звучен запис.
Кога ќе изберете [ORIGINAL],
избран е јазик кој има
приротитет.
[SUBTITLE]
Менување јазик на наслов снимен
на DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [AUDIO FOLLOW],
јазикот за насловот се менува во
согласност со избраниот јазик за
звучниот сигнал.
Забелешка
Ако изберете [OTHERS ] во [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], внесете
повикувачки број од “Листа со
повикувачки броеви” (стр 70)
преку нумеричките копчиња.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете го ова
кга ќе поврзете ТВ со 4:3
екран без функција за широк
режим. Ова дотерување
прикажува широка слика со црна
лента на горниот и долниот дел.
Диск/USB репродукција
[AUDIO]
[4:3 PAN SCAN]: Изберете го ова
кога ќе поврзете ТВ со 4:3 екран
без функција за широк режим.
Ова дотерување прикажува слика
со целосна големина на целиот
екран, без кратење на страните.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Изберете го ова кога ќе го
поврзете ТВ со функција за
широк режим. Прикажува 4:3
слика на екран во 16:9 размер
дури и на ТВ со широк екран .
31МК
[NORMAL]: Ја менува големината на
сликата да одговара на големината
на екран со оригинален размер на
слика. Ова дотерување прикажува
црни ленти на левата и десната
страна ако прикажувате 4:3 слика.
[FRAME]: Сликата, вклучувајќи и
предмети кои не се движат
динамично, се емитуваат со
висока резолуција.
Дотерување аудио опции
– [AUDIO SETUP]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
Освен за моделите за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Изберете систем на боја (PAL или NTSC)
[AUTO]: Емитување видео сигнал во
согласност со системот на боја на
дискот. Изберете го ова дотерување
ако ТВ користи DUAL систем.
[PAL]: Менување видео сигнал на
NTSC диск и емитува во PAL
систем.
[NTSC]: Менување видео сигнал
на PAL диск и емитување во
NTSC систем.
За детали видете “Менување
систем на боја” (стр. 22).
[BLACK LEVEL]
(само за Латинска Америка )
Изберете ниво на црно (ниво на
дотерување) за излез на видео
сигнал од VIDEO OUT приклучокот.
[ON]: Дотерување ниво на црно за
излезен сигнал во стандардно ниво.
[OFF]: Намалување стандардно
ниво на црно. Користете го ова кога
сликата станува премногу светла.
[PAUSE MODE]
32МК
[AUTO]: Сликата, вклучувајќи и
предмите кои се движат
динамично, се емитуваат без
треперење. Нормално изберете
го ова дотерување.
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
Корисно за гледање филмови со
низок тон доцна навечер.
[OFF]: Исклучено.
[STANDARD]: Динамичен опсег е
компресиран како што е наменет
од страна на инжињерот.
[TRACK SELECTION]
Дава приоритет на звучен запис
кој содржи најголем број на
канали кога репродуцирате DVD
VIDEO на кој се снимени повеќе
аудио формати (PCM, MPEG
аудио или Dolby Digital).
[OFF]: Не дава приоритет.
[AUTO]: Дава приоритет.
[A/V SYNC]
(Само видео фајлови)
[OFF]: Не прилагодува.
[ON]: Прилагодува доцнење
меѓу слика и звук кога звукот не
се синхронизира со прикажаната
слика.
[DOWNMIX]
Излезете аудио излезен сигнал за
репродукција на мулти канално
аудио.
[NORMAL]: Емитува мулти канално
аудио во 2-канален стерео сигнал.
[DOLBY SURROUND]: Емитува
мулти канално аудио во 2канален сараунд сигнал.
Забелешка
Оваа функција работи само за HDMI
OUT (TV) приклучок.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Меморира точка за
продолжува со репродукција
до 6 диска.
[OFF]: Репродукцијата почнува од
точката за продолжување само
за моменталниот диск во системот.
[RESET]
Дотерување на системот
– [SYSTEM SETUP]
Скрин сејверот ќе спречи оштетување на екранот на уредот.
Допрете  +/– да излезете од
скрин сејвер.
[ON]: Скривн сејвер слика се
прикажува ако со системот не
работите околу 15 минути.
[OFF]: Исклучена е функцијата.
Скрин сејверот не се прикажува .
[BACKGROUND]
Изберете боја или слика за
позадина која ќе се прикаже на
ТВ екранот.
[JACKET PICTURE]: Во позадина
се прикажува обвиткана слика
која е снимена на диск.
[GRAPHICS]: Меморирана слика
зачувања во системот се
прикажува во позадина.
[BLUE]: Позадинската боја е сина.
[BLACK]: Позадинската боја е
црна.
[PARENTAL CONTROL]
Дотерајте ограничување на
репродукција. За детали видете
“Ограничување репродукција за
диск (Parental Control)” ( стр. 28).
Дотерување HDMI опции
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Изберете излезна ТВ резолуција
кога ТВ е поврзан преку HDMI
кабел.
[AUTO(1920×1080p)]: Емитување
видео сигнали според
резолуцијата на ТВ .
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Емитување видео сигнали
според избраното дотерување.
Диск/USB репродукција
[SCREEN SAVER]
Враќање на дотераните менија во
фабричките дотерувања. За детали
видете “Враќање на дотерувањата
во фабрички“ (стр. 64).
*1 Само за модели за Латинска Америка.
*2 За други модели .
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]:Емитува YCBCR
видео сигнали.
[RGB]: Емитува RGB видео сигнал.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Емитува аудио сигнал во
оригинална форма за HDMI OUT
(TV) приклучок.
[PCM]: Емитува 2-канален
Линеарен PCM сигнал за HDMI
OUT (TV) приклучок.
33МК
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Функцијата Control for
HDMI е овозможена. Можете да
работите рачно меѓу системот и
ТВ поврзан со HDMI кабел.
[OFF]: Исклучено.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Дотерајте ја оваа функција кога
системот е поврзан во ТВ HDMI IN
приклучок кој е компатибилен со
Audio Return Channel. Оваа функција е достапна кога ќе дотерате
[CONTROL FOR HDMI] во [ON].
[ON]: Можете да слушате ТВ звук
од звучниците на системот .
[OFF]: Исклучено.
[STANDBY LINKED TO TV]
Оваа функција е достапна кога ќе дотерате [CONTROL FOR HDMI] во [ON].
[AUTO]: Кога ќе го исклучите ТВ,
системот автоматски се исклучува
при следниве услови:
—•при репродукција на видео во
DVD/CD или USB функција
—•кога аудио репродукцијата е
запрена во DVD/CD or USB
функција
—•кога е избрана ТВ функција
[ON]: Системот автоматски се
исклучува кога ќе го исклучите
ТВ без оглед на функцијата.
[OFF]: Системот не се исклучува
кога ќе го исклучите ТВ .
USB префрлање
Пред да користите
USB уред
За компатибилни USB уреди,
видете “Веб страни за
компатибилни уреди” (стр. 11).
(Може да користите Apple
уреди со овој систем само
преку BLUETOOTH поврзување.)
Префрлање музика
Може да префрлате музика од
диск (само AUDIO CD или MP3
диск) на USB уред поврзан во
(USB) порт.
Аудио формат на фајлови
префрлени од системот е MP3.
Забелешка
•• Не го вадете USB уредот при префрлање
или бришење. На таков начин може да
ги оштетите податоците на USB уредот
или да го оштетите самиот USB уред.
•• MP3 фајлови се префрлаат со иста
брзина како и оригиналните фајлови.
•• Кога префрлате од AUDIO CD,
може да изберете брзина пред да
префрлате.
•• USB префрлање и бришење се забранети
кога е отворен носачот за диск .
Забелешка за содржина со авторска заштита
Префрлената музика е ограничена
само за лична употреба. За употреба
на музика со други уреди потребна е
дозвола од сопствениците на правата.
За избор на брзина
Може да изберете поголема брзина за
префрлање музика со подобар квалитет.
1 Допрете OPTIONS.
34МК
2 Допрете
/ да изберете
“BIT RATE” и допрете .
3 Допрете
/ да изберете
брзина и потоа допрете
.
•• “128 KBPS”:
кодирани MP3 фајлови
имаат помала големина на
фајл и понизок аудио квалитет.
•• “256 KBPS”: кодирани MP3 песни
имаат поголема големина на
фајл но повисок аудио квалитет.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Може да префрлате музика на
USB уред поврзан во
(USB) порт
на следниот начин :
•• Синхронизирано: Префрлање
сите песни или MP3 фајлови
од диск на USB.
•• REC1: Префрлање една песна
или MP3 фајл при репродукција.
Користете ги копчињата на
екранот на допир на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Поврзете пренослив USB
уред во
(USB) портот.
Забелешка
Може да користите USB адаптер
(одделно се продава ) да поврзете
USB уред во уредот ако USB уредот
не може да се приклучи во
(USB)
порт.
2 Допрете FUNCTION да
изберете “DVD/CD”, потоа
ставете диск.
Синхронизирано префрлање:
Ако системот почне автоматски
да репродуцира , допрете
двапати  да запрете со
репродукција.
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE да изберете
режим за репродукција.
Забелешка
Ако почнете да префрлате во Shuffle
Play или Repeat Play, избраниот режим
автоматски се менува во Normal Play.
REC1 префрлање:
Изберете песна или MP3 фајл кој
сакате да го префрлите и
почнете со репродукција.
USB префрлање
Префрлање музика од диск
3 Подгответе го звучниот извор.
4 Допрете REC TO USB.
“PUSH ENTER” се прикажува
на екранот.
5 Допрете ENTER.
Префрлањето почнува потоа се
прикажува “DO NOT REMOVE”.
Не го вадете USB уредот додека
не заврши префрлањето.
Кога префрлањето ќе заврши,
системот го прави следното:
Синхронизирано префрлање:
Дискот автоматски запира.
REC1 префрлање:
Дискот продолжува со репродукција на следната песна или фајл.
Стопирање на префрлањето
Допрете .
Забелешки за префрлањето
•• Не
можете да префрлате MP3
фајлови на UDF (Universal Disk Format)
форматиран диск на USB уред.
•• За време на префрлање, не се емитува звук.
•• CD-TEXT информацијата не се
префрла на креиран MP3 фајл.
35МК
•• Префрлањето
автоматски запира ако:
— USB уредот снема просотор за
време на префрлањето.
— број на аудио фајлови или папки на
USB уредот го достигне ограничувањето кое системот може да го препознае .
•• Ако папка или фајл кој се
обидувате да го префрлите веќе
постои на USB уредот со исто име,
се доделува последователен број
после името без да ја избрише
оргиналната папка или фајл.
•• Не може да ги правите следните
операции при префрлање :
— Вадење на диск.
— Избор на друга песна или фајл.
— Паузирање или наоѓање точка
во песна или фајл.
— Менување функција.
•• Кога префрлате музика на
WALKMAN® преку “Media Manager
за WALKMAN”, префрлајте во MP3
формат.
•• Кога поврзувате WALKMAN® на
системот, поврзете откако “Creating
Library”или “Creating Database” на
WALKMAN® ќе исчезне.
Правила за генерирање
папка и фајл
Максимален број на MP3 фајлови
кои може да се генерираат
•• 298 папки
•• 650 фајлови
•• 650 фајлови
во папка
во REC1-CD или
REC1-MP3 папка.
Овие броеви може да се разликуваат зависно од конфигурираниот
фајл или папка.
Кога префрлате музика на USB
уред, “MUSIC” папка директно се
креира под “ROOT.” Папки и
фајлови се генерираат во оваа
“MUSIC” папка во согласност со
методот за префрлање и изворот
на следниот начин:
36МК
Синхронизирано префрлање
 Кога префрлате CD-DA песни
од AUDIO CD
Име на папка: “CDDA0001”*
Име на фајл: “TRACK001”*
 Кога префрлате MP3 фајлови
од диск
Име на папка: Исто како изворот
Име на фајл: Исто како изворот
REC1 префрлање
 Кога префрлате CD-DA песна
од AUDIO CD
Име на папка: “REC1-CD”
Име на фајл: “TRACK001”*
 Кога префрлате MP3 фајл
од диск
Име на папка: “REC1-MP3”
Име на фајл: Исто како изворот
* Потоа броеви на папки и фајлови
сериски се назначуваат.
Бришење аудио фајлови
или папки на USB уред
1 Допрете FUNCTION +/– да
изберете “USB”.
2 Допрете MEDIA MODE да
изберете [MUSIC].
3 Кога репродукцијата е
запрена, допрете OPTIONS.
4 Допрете
/ да изберете
“ERASE” и допрете .
На ТВ екранот се прикажува
листа со папки.
5 Допрете
/ да изберете
папка и допрете .
На ТВ екранот се прикажува
листа со папки.
6 Допрете
/ да изберете
аудио фајл за бришење и
потоа допрете .
Ако сакате да ги избришете сите
аудио фајлови во папката,
изберете [ALL TRACKS] во лизстата.
На екранот се прикажува “FOLDER
ERASE” или “TRACK ERASE” и “PUSH
ENTER”.
За откажување бришење
допрете .
.
“COMPLETE” се прикажува.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
•• Може
да избришете само
поддржан аудио фајл, MP4 фајл и
3GP фајл.
•• Не може да избришете аудио фајлови
и папки кога Shuffle Play е избрано.
Дотерајте го режимот за репродукција
во Normal Play пред да бришете.
•• Операцијата за бришење е забранета
кога е отворен носачот за диск.
Слушање радио
1 Допрете FUNCTION +/– да
изберете “TUNER FM” .
Алтернативно допрете FUNCTION
на уредот повеќепати.
2 Дотерајте станица.
За автоматско скенирање:
Држете TUNING+/– додека
фреквенцијата не почне да се
менува на екранот.
Скенирањето автоматски запира
кога ќе најде станица. “ST” (само
за FM стерео програми) светнува
на екранот.
Ако “TUNED” не светнува и
скенирањето не запира, допрете
 да запре со скенирање. Потоа
направете рачно дотерување
(подолу).
За рачно дотерување:
Допрете TUNING+/– непрекинато
да дотерате станица.
Тјунер
7 Допрете
Тјунер
Забелешка
Кога ќе дотерате во FM станица која
обез-бедува RDS сервиси, информации
како име на сервисот или станицата е
обезбедна при емитувањето, Можете
да проверите RDS информација со
непрекинато допирање на DISPLAY.
Совет
За намалува на статичен шум на слаба
FM стерео станица, допрете FM MODE
се додека “ST”не светне на екранот. Ќе
изгубите стерео ефект, но ќе го
подобрите приемот.
37МК
Меморирање радио станици
Може да зачувате до 20 FM и 10
AM станици како омилени.
1 Дотерајте станица.
2 Допрете DVD/TUNER MENU.
3 Допрете / да изберете
мемориран број и потоа
допрете .
“COMPLETE” се прикажува на
екранот и станицата е зачувана .
Ако друга станица веќе е
назначена на избраниот
мемориран број, таа станица се
заменува со новата.
Да слушате меморирана
станица
Допрете PRESET+/– да изберете
мемориран број. Алтернативно,
држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња, потоа
допрете
.
38МК
BLUETOOTH
За BLUETOOTH
безжична технологија
BLUETOOTH безжичната
технологија е технологија со
краток опсег која овозможува
безжична комуникација меѓу
дигитални уреди.
Поддржани BLUETOOTH
верзија, профил и кодекси
За детали, видете “BLUETOOTH
дел” ( стр. 68).
Компатибилни BLUETOOTH уреди
За детали, видете “Веб страници
за компатибилни уреди” (стр. 11).
За BLUETOOTH
индикаторот
BLUETOOTH индикаторот на
уредот свети или трепка сино да
го покаже BLUETOOTH статусот.
Системски статус
Индикатор status
BLUETOOTH
мирување
BLUETOOTH
спарување
BLUETOOTH
поврзување е
воспоставено
Трепка бавно
Трепка брзо
Свети
Спарување на
овој систем со
BLUETOOTH уред
Спарување е операција каде
BLUETOOTH уреди меѓусебно се
регистрираан. Кога еднаш ќе се
направи спарувањето, нема
потреба за повторно спарување.
Ако вашиот уред е NFCкомпатибилен паметен телефон,
нема потреба од рачно
спарување (Видете “One Touch
BLUETOOTH поврзување со
NFC” (стр. 41).)
1 Ставете BLUETOOTH уред на ра2 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH.
“BT AUDIO” се прикажува на екранот.
Совет
•• Кога
на системот нема информација за спарување (пр. кога користите
BLUETOOTH функција за прв пат по
купувањето), “PAIRING” трепка на
екранот и системот се префрла во
режим на спарување . Продолжете
до чекор 4.
•• Ако системот е поврзан во
BLUETOOTH уред, допрете
BLUETOOTH на уредот да го
исклучите BLUETOOTH уредот.
3 Допрете и држете
PAIRING на
уредот 2 секунди или повеќе.
“PAIRING” трепка на екранот.
4 Направете постапка за спарување
екранот од BLUETOOTH
уредот.
Направете го ова за 5 минути, во
спротивно спарувањето ќе се
откаже. Тука, повторете од чекор 3.
Забелешка
Ако е потребна лозинка за
BLUETOOTH уредот, внесете,
“0000”. “Passkey” може да е
наречен “Passcode”, “PIN code”,
“PIN number”, или “Password”.
6 Направете поврзување меѓу
BLUETOOTH уредите.
Кога спарувањето ќе заврши и ќе
се воспостави BLUETOOTH
поврзување, на екранот се
прикажува име BLUETOOTH
уредот. Во зависност од
BLUETOOTH уредот, поврзувањето
автоматски почнува откако
спарувањето е комплетно.
Можете да проверите адреси на
BLUETOOTH уреди со непрекинато
допирање на DISPLAY.
BLUETOOTH
стојание од 1 метар од системот .
5 Изберете “MHC-V50D” на
Забелешка
•• Можете
да спарите до 9 BLUETOOTH
уреди. Ако спарите 10-ти BLUETOOTH
уред, најстарит спарен уред се
брише.
•• Ако сакате да спарите со друг
BLUETOOTH уред, повторете ги
чекорите 1 до 6.
Откажување спарување
Допрете и држете на
уредот 2 секунди или повеќе се
додека на екранот не се
прикаже “BT AUDIO”.
на BLUETOOTH уредот.
За детали видете во упатството на
BLUETOOTH уредот.
39МК
Бришење информација за спарување
Користете ги копчињата на екранот
на допир на уредот да ја направите
оваа операција.
1 Допрете BLUETOOTH да изберете
BLUETOOTH функција.
“BT AUDIO” се прикажува не
екранот. Ако системот е поврзан во
BLUETOOTH уред, името на
BLUETOOTH уредот се прикажува
на екранот. Допрете BLUETOOTH да
го исклучите BLUETOOTH уредот.
2 Допрете и држете ENTER и
–околу 3 секунди.
“BT HIST CLEAR” се прикажува на
екранот и сите информации за
спарување се бришат.
Слушање музика на
BLUETOOTH уред
Може да ракувате со
BLUETOOTH уред со поврзување
на системот и BLUETOOTH
уредот преку AVRCP.
Проверете го следното пред
репродукција на музика:
— BLUETOOTH функцијата на
BLUETOOTH уредот е вклучена.
— Спарувањето е завршено
(стр. 39).
Кога системот и BLUETOOTH
уредот ќе се поврзат, можете да
ги контролирате со допирање на
, , , / и /.
1 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH.
“BT AUDIO” се прикажува.
40МК
2 Воспоставете поврзување со
BLUETOOTH уред.
Допрете BLUETOOTH на уредот да
се поврзете со последен поврзан
BLUETOOTH уред.
Направете BLUETOOTH поврзување
од BLUETOOTH уред ако уредот не
е поврзан.
Еднаш кога ќе се воспсотави
поврзување, името на BLUETOOTH
уредот се прикажува на екранот.
3 Допрете  да почне репродукцијата.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот,
— треба да допрете двапати .
— може треба да почнете со
репродукција како аудио
извор на BLUETOOTH уред.
4 Прилагодување тон.
Прво прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот, ако тоно е
се уште низок прилагодете го
нивото на тон на системот.
Забелешка
•• ••Кога
системот не е повран со
ниеден BLUETOOTH уред,
системот автоматски ќе се поврзе
со последен поврзан BLUETOOTH
уред кога ќе допрете BLUETOOTH
или  на уредот.
•• Ако се обидете да поврзете друг
BLUETOOTH уред во системот,
моментално поврзаниот
BLUETOOTH уред ќе се исклучи.
За исклучување на
BLUETOOTH поврзување
Допрете BLUETOOTH на уредот.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот .
Зависно од BLUETOOTH уредот,
BLUETOOTH поврзувањето може
да се исклучи автоматски кога ќе
престанете со репродукција.
One Touch BLUETOOTH
поврзување со NFC
NFC (Near Field Communication) е
технологија која овозможува
безжична комуникација со
краток опсег меѓу разни уреди,
пр. паметен телефон и IC таг.
Кога на системот ќе допрете со
NFC-компатибилен паметен
телефон, системот автоматски:
— вклучување во BLUETOOTH
функција.
— комплетирање спарување и
BLUETOOTH поврзување.
Компатибилни паметни телефони
Забелешка
•• Системот
може да препознае и да се
поврзе само во еден NFC-компатибилен паметен телефон. Ако се обидете
да поврзете друг NFC-компатибилен
памеетен телефон во системот, моментално поврзаниот NFC-компатибилен паметен телефон ќе се исклучи.
•• Во зависност од вашиот NFC-компатибилен паметен телефон, може ќе
треба прво да ги направите следните
чекори.
— Вклучете ја NFC функцијата. За
детали видете во упатството за
употреба на NFC-компатибилен
паметен телефон.
— Ако NFCкомпатибилниот паметен
телефон има верзија на ОС постара
од Android 4.1.x, превземете и
активирајте ја “NFC Easy Connect”
апликацијата.
“NFC Easy Connect” е бесплатна апликација за Android паметни телефони
и може да се добие од Google Play
(Апликацијата може да не е достапна
во некои земји/региони).
на N-Mark на уредот се додека
паметниот телефон не
завибрира.
Завршете го поврзувањето следејќи ги прикажаните инструкции
на паметниот телефон.
Кога е воспоставена BLUETOOTH
конекција, името на BLUETOOTH
уредот се прикажува на екранот.
2 Почнете со репродукција на
аудио на паметен телефон.
За детали видете во упатството
за употреба на вашиот
BLUETOOTH уред.
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH поврзувањето
не е успешно, направете го следното.
— Отстранете ја футролата од
паметниот телефон ако користите.
— Допрете го паметниот телефон
повторно на N-ознакта на уредот.
— Повторно активирајте ја “NFC Easy
Connect” апликацијата.
BLUETOOTH
Паметни телефони со вградена
NFC функција (ОС: Android™ 2.3.3
или понов, освен Android 3.x)
1 Допрете на паметниот телефон
За исклучување на BLUETOOTH
поврзувањето
Допрете повторно со паметниот
телефон на N-Mark на уредот.
41МК
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси
Може да овозможите AAC, LDAC
или SBC кодекс од BLUETOOTH
уред. AAC/LDAC може да се
избере само кога BLUETOOTH
уредот поддржува AAC/LDAC.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“BT CODEC” и допре
.
3 Допрете
/ да изберете
дотерување и допрете .
•• “AUTO”:
Овозможува прием
во AAC или LDAC кодекс.
•• “SBC”: Прима во SBC кодекс.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
•• Може
да уживате во висок квалитет
на звук ако AAC или LDAC е избрано.
Ако не можете да слушате AAC или
LDAC звук од уредот или звукот е
испрекинат, изберете “SBC”.
•• Ако го смените ова дотерување кога
системот е поврзан со BLUETOOTH
уред, BLUETOOTH уредот ќе се
исклучи. Да се поврзете со
BLUETOOTH уред, повторно
направете BLUETOOTH поврзување.
Совет
LDAC е технологија за аудио кодирање
развиена од Sony која овозможува пренос на аудио содржина со висока резолуција (Hi-Res), дури и преку BLUETOOTH
поврзување. За разлика од други
BLUETOOTH компатибилни технологии
за кодирање, како SBC, овој работи без
било какво намалување при конверзија
на Hi-Res аудио содржини*1 и овозможува приближно време од три пати повеќе податоци*2 од другите технологии
за префрлање преку BLUETOOTH безжична мрежа со невиден квалитет на
звук со помош на ефикасното кодирање
и оптимизирано пакување.
*1 Со исклучок на содржини во DSD формат.
*2 Во копресија со SBC (Subband
Coding) кога е избрана брзина од
990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88.2/44.1 kHz).
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување
BLUETOOTH режимот за мирување
му овозможува на системот
автоматски да се вклучи кога ќе
воспоставите BLUETOOTH
поврзување од BLUETOOTH уред.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“BT STBY” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
дотерување и допрете .
•• “ON”:
Системот автоматски се
вклучува дури и кога е во
режим на мирување.
•• “OFF”: Исклучете ја оваа функција.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
42МК
Вклучување или
исклучување
BLUETOOTH сигнал
Системот може да го поврзете
од спарен BLUETOOTH уред во
сите функции кога BLUETOOTH
сигналот на системот е вклучен.
BLUETOOTH сигналот фабрички
е вклучен.
Допрете и држете ENTER и
на уредот околу 3 секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се
прикажува на екранот.
+
Забелешка
•• Не
“SongPal” е апликација за работа
со “SongPal”-компатибилни аудио
уреди произведени од Sony преку
паметен телефон или таблет .
Побарајте “SongPal” на Google Play
или App Store и превземете ги со
паметен телефон или таблет .
“SongPal” ви овозможува да:
— менување функции на системот,
контролирање репродукција
на диск/USB уред и дотерајте
FM станица.
— пребарување музичка содржина
на диск/USB уред.
— гледање информација на диск /
USB, време на репродук. и наслов.
— прилагодување тон и менување
дотерување за звук.
BLUETOOTH
може да ги правите следните
операции кога BLUETOOTH сигналот
е исклучен:
— Спарување и/или поврзување со
BLUETOOTH уред
— Бришење информација за спарување
— Користење “SongPal”
— Менување BLUETOOTH аудио
кодекс
•• Ако допрете на N-знакот на уредот
со NFC-компатибилен паметен
телефон или вклучите BLUETOOTH
режим на мирување, BLUETOOTH
сигналот автоматски ќе се вклучи.
Управување со системот преку паметен телефон или
таблет (SongPal)
1 Пребарајте “SongPal” или скенирајте
го дводимензионалниот код .
2 Превземете “SongPal” апликација
на уредот.
3 Поврзете ги системот и уредот
со BLUETOOTH поврзување
(стр. 38).
4 Активирајте “SongPal” и следете
ги инструкциите на екранот .
43МК
Забелешка
•• Препорачуваме
да користите
најнова верзија на “SongPal”.
•• Ако “SongPal” апликацијата не работи
правилно, допрете BLUETOOTH на
уредот да го прекинете BLUETOOTH
поврзувањето, потоа повторно
направете BLUETOOTH поврзување
со BLUETOOTH функција која работи
нормално.
•• Достапните операции преку “SongPal”
се разликуваат зависно од аудио уредот.
•• За повеќе детали за “SongPal”, видете
на следната URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Спецификациите и екранскиот приказ
на “SongPal” се предмет на
измена без претходна најава .
Френетична забава со “Fiestable”
апликација
Може да контролирате функции за
забава со Sony Home Audio System со
интуитивен и елегантен кориснички
интерфејс со “Fiestable” апликација.
“Fiestable” овозможува контролирање
функции како DJ Effect, осветлување и
Караоке.
Дури и ако “Fiestable” е
инсталиран, “Fiestable” иконата
не се прикажува на екранот од
паметниот телефон или таблет. Тој е
вклучен во “SongPal” апликација.
1 Побарајте и превземете
апликација на уредот (стр. 43).
2 Побарајте и превземете
“Fiestable” апликација од
Google Play или App Store
преку нашиот уред .
44МК
3 Поврзете ги системот и уредот
со BLUETOOTH поврзување
(стр. 38).
4 Активирајте “SongPal” и допрете
на “Fiestable” иконата во
горниот лев агол.
Забелешка
За повеќе детали за “SongPal”, видете
на следната URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Прилагодување звук
Прилагодување звук
За
Направете
Зголемување
бас и креирање
помоќен звук
(MEGA BASS)
Допрете MEGA BASS
на уредот да изберете “BASS ON”.
MEGA BASS индикаторот светнува. За
откажување допрете повторно MEGA
BASS да изберете
“BASS OFF”.
Допрете FIESTA на
уредот.
За откажување,
допрете SOUND
FIELD на уредот да
изберете “FLAT”.
Избор на
звучно поле
Допрете MUSIC или
VIDEO повеќепати.
Алтернативно,
допрете SOUND
FIELD на уредот.
За откажување,
допрете MUSIC да
изберете “FLAT”.
Избор на режим
Virtual Football
Може да добиете чувство како
да сте на стадион кога гледате
фудбалски натпревар.
Запомнете дека може да
изберете Virtual Football режим
само при AUDIO IN и ТВ функции .
•• “ON NARRATION”:
Можете да
уживате импресивно чувство
како да сте на стадион преку
силни овации на стадионот.
•• “OFF NARRATION”: Може да
уживате во поимпресивно
чувство како да сте на стадион со
намалување на тонот на овации
како додаток на силните овации.
За откажување на
режимот Virtual Football
Допрете MUSIC повеќепати да
изберете “FLAT”.
Забелешка
•• Ние
препорачуваме да изберете
Virtual Football режим кога гледате
фудбалски натпревар.
•• Ако слушнете неприроден звук во
содржината кога е избрано “OFF
NARRATION”, “ON NARRATION” се
препорачува.
•• Оваа карактеристика не поддржува
моно звук.
Креирање свој
звучен ефект
Прилагодување звук
Намалување
звучен ефект
на диско клуб
(Fiesta)
Допрете FOOTBALL додека
гледате емитување на
фудбалски натпревар.
Може да го зголемите или
намалите нивото на одредена
фреквенција, потоа да го зачувате
дотерувањето како “CUSTOM EQ”.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“CUSTOM EQ” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
ниво на еквилајзер и допрете
.
45МК
4 Повторете го чекор 3 за
прилагодување ниво на друга
фреквенција и сараунд ефект.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
За избор на прилагодено
дотерување на еквилајзер
Допрете MUSIC повеќепати да
изберете “CUSTOM EQ”.
Правење атмосфера
на забава (DJ Effect)
Користете ги копчињата на екранот на
допир да ја направите оваа операција .
1 Изберете го следното копче да
изберете тип на ефект.
•• FLANGER:
Креира ефект на
длабок татнеж кој е
сличен на татнежот на авион .
•• ISOLATOR: IИзолира одредена
фреквенција со
прилагодување на друга
фреквенција. На пр. , кога
сакате да фокусирате вокали.
•• SAMPLER: Создава серија
на специјални ефекти
2 Менување звучен ефект.
За FLANGER и ISOLATOR:
Завртете го VOLUME/DJ CONTROL
копчето за прилагодување ниво
на ефект.
За SAMPLER:
Допрете SAMPLER да изберете
SAMPLER режим, потоа допрете
S1, S2, S3 или S4 за емитување
SAMPLER звучен ефект. За
емитување друг SAMPLER звучен
ефект непрекинато, завртете го
VOLUME/DJ CONTROL копчето.
46МК
За исклучување на ефектот
•• Допрете DJ OFF.
•• Допрете повторно
на избраното
копче за ефект (само за
FLANGER и ISOLATOR).
Забелешка
•• DJ Effect
автоматски се исклучува
кога ќе:
— го искучите системот.
— смените функција.
— аквитирате или деактивирате
PARTY CHAIN функција.
— менувате звучен ефект.
— користите Vocal Fader.
— менувате копче (Key Control).
•• Ако активирате DJ Effect за време на
префрлање, звучниот ефект нема да
се префрли на USB уредот.
•• Не може да користите VOLUME/DJ
CONTROL на уредот за прилагодување тон кога DJ Effect е активирано.
Допрете  +/– на далечинскиот
управувач за прилагодување тон.
Други операции
Користење на Control
for HDMI функцијата
Со поврзување на ТВ компатибилен
со Control for HDMI функција* со
HDMI кабел (High Speed HDMI Cable
со интернет, одделно се продава )
ви овозможува полесно ракување
со уред преку далечинското од ТВ.
Следниве функции може да се користат со Control for HDMI функцијата.
•• System Power Off функција
•• System Audio Control функција
•• Audio Return Channel
•• One-Touch Play функција
•• Remote Easy Control
•• Следење јазик
Забелешка
Овие функции може да работат со
уреди кои не се произведени од
Sony, но работата не се гарантира .
Подготовка за користење
Control for HDMI функција
Допрете DVD SETUP, потоа
дотерајте [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] на системот
во [ON] ( стр. 34) фабричкото
дотерување е [ON].
Овозможете дотерување на
Control for HDMI функција за ТВ
поврзан со системот.
System Power Off функција
Кога ќе го исклучите ТВ, системот
автоматски се исклучува. Допрете
DVD SETUP, потоа дотерајте [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
на системот во [ON] или [AUTO]
(стр. 34). Фабричкото дотерување
е [AUTO].
Забелешка
Поврзаниот уред може да не се исклучи зависно од статусот на уредот.
System Audio Control функција
Ако го вклучите системот додека
гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува
од звучниците на системот. Тонот
на системот може да се прилагоди
преку далечинското од ТВ.
Ако ТВ звукот се емитувал од
звучниците на системот
претходниот пат кога сте гледале
ТВ, системот автоматски ќе се
вклучи кога повторно ќе го
вклучите ТВ. Операциите може да
се направат и преку менито на ТВ.
За детали, видете во упатството за
употреба на ТВ .
Други операции
* Control for HDMI е стандард користен
од CEC (Consumer Electronics Control)
за овозможување полесно
управување со HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) уреди.
Совет
Ако ја овозможите Control for HDMI
(“BRAVIA” sync) функцијата кога
користите ТВ произведен од Sony,
Control for HDMI функцијата на системот
исто така автоматски се овозможува.
Кога дотерувањето е завршено,
“COMPLETE” се прикажува на екранот .
Забелешка
•• Нивото
на тон на системот се прикажува на ТВ екранот во зависност од
ТВ. Може да се разликува од нивото
на тон на екранот.
•• Во зависност од дотерувањата на ТВ,
System Audio Control функцијата може
да не е досдтапна. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ .
47МК
Audio Return Channel
Следење јазик
Ако системот е поврзан во TV HDMI IN
приклучок компатибилен со Audio
Return Channel, може да слушате ТВ
звук од звучниците на системот без
да поврзете аудио кабел (одделно се
продава). На системот, допрете DVD
SETUP, потоа дотерајте [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] во [ON]
(стр. 34). Фабричкото дотерување
е [ON].
Кога ќе го смените јазикот за
приказ на екранот од ТВ,
јазикот за приказ на системот
исто така се менува .
Забелешка
Ако ТВ не е компатибилен со
Audio Return Channel, треба да се
поврзе аудио кабел (одделно се
продава) (стр. 21).
One-Touch Play функција
Кога ќе допрете  во DVD/CD
или USB функција, ТВ автоматски се вклучува. Влезот
на ТВ се менува во HDMI влез
во кој е поврзан системот .
Забелешка
Во зависност од ТВ, почетниот дел од
репродуцираната содржина може да
не се репродуцира правилно .
Remote Easy Control
Може да изберете систем со
SYNC MENU копче на
далечинскиот од ТВ и да
ракувате со системот .
Оваа функција може да се
користи ако ТВ поддржува мени
за поврзување. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ .
Забелешка
•• Во
менито за поврзување на ТВ ,
системот е препознат од ТВ како
“Player”.
•• Некои операции може да не се
достапни со некои ТВ.
48МК
Користење Party Chain функција
Може да поврзете повеќе аудио системи во ланец да направ ите
поинтересно опкружување за забава и да направите појак з вук.
Активираниот систем во ланецот ќе биде “Party Host” и споделува
музика. Другите системи ќе станат “Party Guests” и репродуцираат иста
музика како што репродуцира и “Party Host”.
Дотерување Party Chain
Дотерување на Party Chain со поврзување на сите системи преку
аудио кабли (одделно се продава ).
Пред поврзување на каблите прво исклучете го кабелот за
напојување.
 Ако сите системи се опремени со Party Chain функција
Пр.: Кога при поврзување овој систем го користит е како прв систем
Други операции
Продолжува со
поврзување се
до последниот
систем
Прв систем
Втор
систем
•• Последниот систем мора да биде поврзан
•• Било кој систем може да стане Party Host.
Последен
систем
со првиот систем.
49МК
•• Можете
да смените Party Host во друг систем во ланецот . За
детали, видете “Да изберете нов Party Host (кога сите системи се
опремени со Party Chain функција)” (стр. 51).
 Ако еден од системите не е опремен со Party Chain функција
Пр.: Кога при поврзување овој систем го користите како прв систем
Продолжува со
поврзување се
до последниот
систем
Прв систем
Втор
систем
Последен систем*
* Поврзете систем кој не е опремен со Party Chain функција како последен
систем, во спротивно ќе запре на тој систем . Изберете Audio In функција на
последниот систем.
•• Последниот систем не е поврзан во
•• Првиот систем мора да го изберете
првиот систем.
како Party Host за си те системи да
репродуцираат иста музика кога Party Chain функцијата е ак тивирана.
50МК
Уживајте со Party Chain
1 Приклучете го кабелот за
напојување и вклучете ги
системите.
2 Прилагодете го тонот на секој
систем.
3 Активирајте ја Party Chain
функцијата на системот да се
користи како Party Host.
Забелешка
•• Зависно
од вкупниот број на системи
кои сте ги поврзале, на Party Guest
може да му треба подолго време пред
да почне со репродукција на музика.
•• Менувањето ниво на тон и звучен
ефект на Party Host нема да влијаат
врз емитувањето на Party Guest.
•• Party Guest продолжува со репродукција на музичкиот извор како Party
Host дури и кога ќе ја смените функцијата во Party Guest. Меѓутоа, може
да го прилагодите тонот и да смените
звучниот ефект на Party Guest.
•• Кога користите микрофон на Party
Host, звукот ќе се емитува од Party
Guests.
еден од системите во ланецот
прави USB префрлање, почекајте
системот да заврши или
префрлањето да запре пред да ја
активирате Party Chain функцијата.
•• За подетални операции на другите
системи видете во упатството за
употреба на системите.
Да изберете нов Party Host (кога
сите системи се опремени со
Party Chain функција)
Повторете го чекор 3 од “Уживајте
во Party Chain” на системот да го
користите како нов Party Host.
Моменталниот Party Host автоматски станува Party Guest. Сите системи репродуцираат иста музика како
што репродуцира и Party Host.
Забелешка
•• Може
да изберете друг систем како
нов Party Host само откако Party
Chain функцијата на сите системи
во ланецот се активирани.
•• Ако избраниот си стем не станува
нов Party Host по неколку секунди,
повторете го чекор 3 од “Уживајте
со Party Chain”.
За деактивирање Party Chain
Допрете PARTY CHAIN во Party
Host.
Други операции
Пр.: Кога овој систем го
користите како Party Host
Допрете FUNCTION на уредот да
изберете функција (освен кога
AUDIO IN функцијата се користи
при поврзување  (стр. 49)).
Почнете со репродукција на
музика, потоа допрете PARTY
CHAIN на уредот.
“PARTY CHAIN” се прикажува. Party
Host почнува со Party Chain и другите системи автоматски стануваат
Party Guests. Сите системи репродуцираат иста музика како што
репродуцира Party Host.
•• Кога
Забелешка
Ако Party Chain функцијата не се
деактивира по неколку секунди ,
допрете повторно PARTY CHAIN во
Party Host.
51МК
4 Почнете со репродукција и
Дотерување Party Chain
режим за звук
прилагодете го нивото на
микрофонот. Допрете MIC ECHO
за прилагодување ехо ефект.
Може да дотерате режим за звук
кога Party Chain е активиран.
5 Почнете да пеете заедно со
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
•• Во
“P CHAIN MODE” и допрете
музиката.
Забелешка
.
3 Допрете
/ да изберете
режим по избор и допрете
.
•• “STEREO”:
емитува стерео
звук.
•• “RIGHT CH”: емитува моно
звук на десниот канал .
•• “LEFT CH”: емитува моно звук
на левиот канал.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Пеење: Караоке
Подготовка за караоке
1 Допрете MIC/GUITAR LEVEL – на
уредот повеќепати за намалување ниво на тон на микрофонот.
2 Допрете GUITAR на уредот
повеќепати додека GUITAR
индикаторот не се исклучи.
3 Поврзете опционален микро-
52МК
случај на микрофонија:
— микрофонот тргнете го подалеку
од системот.
— сменете го правецот на
микрофонот.
— допрете MIC/GUITAR LEVEL – на
уредот повеќепати.
— допрете  – за намалување тон
или допрете MIC ECHO за
прилагодување ниво на ехо.
•• Звукот од микрофонот нема да се
префрли на USB уред за време
на USB префрлањето.
•• Не може да го прилагодите нивото
на тон на микрофонот со помош на
VOLUME/DJ CONTROL копчето на
уредот или  +/– копчето на далечинското. Допрете MIC/GUITAR LEVEL
+/– на уредот за прилагодување
ниво на тон на микрофон.
Користење на Vocal Fader
Можете да го намалите звукот
на вокалот во стерео извор.
Допрете VOCAL FADER да
изберете “ON V FADER”.
За откажување на Vocal Fader
ефектот, допрете VOCAL FADER да
изберете “OFF”.
фон во MIC1 или MIC2/GUITAR
приклучок на уредот.
Менување копче (Контрола на копчиња)
Поврзете друг опционален
микрофон ако сакате да пеете
во дует.
вара на вашиот вокален опсег.
Допрете KEY CONTROL /•да одго-
Активирање караоке режим
за бодување (Score Mode)
Може да користите функција за бодуување кога микрофонот е поврзан .
Вашиот резултат се пресметува на
скала од 0 до 99 со споредување на
вашиот глас со музиката.
1 Почнете со репродукција.
2 Допрете SCORE пред да
почнете да пеете.
3 Откако пеете повеќе од една
минута допрете повторно
SCORE да го видите резултатот.
Уживајте во звук од
гитара
1 Допрете MIC/GUITAR LEVEL – на
уредот повеќепати да намалите ниво на тон на гитара.
2 Користете кабел за инструментот
(одделно се продава) да ја поврзете
гитарата (одделно се продава) во
MIC2/GUITAR приклучок на уредот.
3 Допрете GUITAR на уредот
повеќепати се додека GUITAR
индикаторот не светне.
4 Почнете со свирење на гитарата и
намалете го нивото на тон на гитарата се
додека не исчезне изобличениот звук.
Ако нивото на тон на гитарата е премногу високо, допрете MIC/GUITAR LEVEL + на
уредот за прилагодување тон на гитарата.
•• Додека свирите на гитарата, може да
прилагодите ехо ефект допирајќи
на MIC ECHO повеќепати.
За исклучување режим за гитара
Допрете GUITAR на уредот се додека
GUITAR индикаторот не се исклучи.
Уживајте во музика со
Party Light и Speaker
Light
1 Допрете PARTY LIGHT да
изберете “LED ON”.
2 Допрете LIGHT MODE да
изберете режим на
осветлување.
За исклучување на Party
Light и Speaker Light
Допрете PARTY LIGHT да
изберете “LED OFF”.
Други операции
Може да слушате звук од гитара со
поврзување на гитарата во MIC2/
GUITAR приклучок на уредот. Исто
така, може да свирите на гитара и
да пеете поврзувајќи микрофон во
MIC1 приклучок на уредот.
Забелешка
•• Ако звукот од гитарата е изобличен,
Забелешка
•• Не
гледајте директно каде што се
емитува светлото кога Party Light и
Speaker Light се вклучени.
•• Ако осветлувањето е јако, вклучете
ги светлата во собата или исклучете
го осветлувањето.
•• Може да ги вклучите или исклучите
Party Light и Speaker Light кога
демото е вклучено.
прилагодете го тонот на гитарата.
Звукот од гитарата се емитува
од системот.
53МК
Користење Sleep Timer
Системот се исклучува автоматски по дотераното време.
Допрете SLEEP да изберете
време по желба .
За откажување Sleep Timer,
допрете SLEEP да изберете “OFF”.
Совет
За проверка на преостанато време пред
системот да се исклучи допрете SLEEP.
Користење Voice
Guidance
Преку системот може да слушате
гласовно водење на англиски во
следните ситуации.
—•Кога се префрлате во
BLUETOOTH спарување.
—•Кога BLUETOOTH уред е
поврзан.
—•Кога BLUETOOTH уредот е
исклучен.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“VOICE GUIDANCE” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
“ON” и допрете .
Voice Guidance е активирано.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
54МК
Забелешка
•• Voice Guidance
и SAMPLER звучниот
ефект не може да се емитуваат во
исто време. Ако изберете SAMPLER
звучен ефект додека користите Voice
Guidance, Voice Guidance автоматски
ќе запре и ако користите Voice
Guidance додека се емитува
SAMPLER звучен ефект, SAMPLER
звучниот ефект автоматски ќе запре.
•• Voice Guidance нивото на тон се
менува во согласност со нивото на
тон на системот. Меѓутоа, во некои
случаи, Voice Guidance нивото на тон
може да не се менува.
•• Во некои случаи, може да има доцнење
во Voice Guidance емитувањето.
Користење опционална опрема
1 Допрете  –се додека на екранот не се прикаже “VOL MIN”.
2 Поврзете опционална опрема
(стр. 17).
3 Допрете FUNCTION +/– да
изберете “AUDIO IN”.
4 Почнете со репродукција на
поврзаната опрема.
5 Допрете  + за прилагодување
тон.
Забелешка
Системот може автоматски да се префрли во режим на мирување ако нивото на тон на поврзаната опрема е
премногу тивко. Прилагодете го нивото на тон на опремата. За исклучување
на функцијата автоматско мирување,
видете “Дотерување функција за
автоматско мирување” (стр. 55).
Деактивирање на
екранот на допир на
уредот (Child Lock)
Може да ги деактивирате
копчињата (освен ) на екранот
на допир на уредот да спречите
неправилна работа.
Допрете и држете  на уредот
повеќе од 5 секунди.
“CHILD LOCK ON” се прикажува на
екранот.
Со системот може да ракувате само
со копчињата на далечинскиот. За
исклучување на Child Lock функцијата, допрете и држете  на уредот
повеќе од 5 секунди додека на екранот не се прикаже “CHILD LOCK OFF”.
Забелешка
•• Child
Дотерување функција за
автоматско мирување
режим на мирување за околу 15
минути кога нема никаква работа
или нема емитување на аудио
сигнал.
Фабрички, функцијата за
автоматско мирување е вклучена.
/ да изберете
“ON” или “OFF” и допрете
.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
••“AutoSTBY”
трепка на екранот околу
2 минути пред да се префрли во
режим на мирување .
•• Функцијата за автоматско мирување
не работи во следните случаи:
— за време на тјунер.
— кога Sleep Timer е активиран.
— кога се поврзани микрофон или
гитара.
Ажурирање софтвер
Софтверот на овој систем може
во иднина да се ажурира.
Може да го ажурирате веќе
инсталираниот софтвер од
следната веб страна.
Следете ги онлајн инструкциите
за ажурирање на софтверот.
За купувачи во Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачи во Европа и
Русија:
<http://www.sony.eu/support>
Други операции
Lock функцијата ќе се исклучи
автоматски кога ќе го откачите
кабелот за струја.
•• Child Lock функцијата не се активира
кога ќе го отворите носачот за диск .
3 Допрете
За купувачи во други земји /
регион:
<http://www.sony-asia.com/
support>
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“AutoSTBY” и допрете
.
55МК
Дополнителни информации
Проблеми и решенија
Доколку наидете на проблем со
системот најдете го проблемот во
долунаведената листа со проблеми
и решенија и преземете мерки за
поправка.
Ако проблемот постои обратете се
во најблиската продавница на Sony.
Запомнете дека сервисерот што
ќе го замени делот за време на
поправката може да го задржи.
Ако “PROTECTX” (X е број) се
прикаже на екранот
Веднаш откачете го кабелот за
струја и проверете нешто да
не ги блокира отворите за
вентилација на уредот.
Откако ќе проверите и нема да
откриете проблеми, повторно
поврзете го кабелот за струја и
вклучете го системот. Ако
постои проблем, обратете се
во продавницата на Sony.
Општо
Напојувањето не се вклучува.
дали кабелот за
напојување правилно е поврзан.
•• Проверете
Системот се префрла во
режим на мирување.
•• Ова не е дефект. Системот автоматски се префрла во режим на
мирување за околу 15 минути
кога нема никаква работа или
ништо не се емитува (стр. 55).
Нема звук.
•• Прилагодете го тонот.
56МК
•• Проверете
го поврзувањет на
опционалната опрема ако
има (стр. 17).
•• Вклучете ја поврзаната опрема.
•• Откачете го кабелот за струја,
потоа повторно поврзете го
кабелот за струја и вклучете го
системот.
Нема слика/звук кога ќе
поврзете во HDMI OUT (TV)
приклучок.
•• Сменете го дотерувањето во
[HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Проблемот може да е решен.
•• Опремата поврзана во HDMI OUT
(TV) приклучокот не одговара со
форматот на аудио сигналот. Во
ваков случај, дотерајте [HDMI
SETUP] – [AUDIO(HDMI)] во [PCM]
(стр. 33).
•• Обидете се со следново:
— Исклучете го системот и
повторно вклучете го.
— Исклучете ја поврзаната опрема
и повторно вклучете ја .
— Исклучете го и потоа повторно
вклучете го HDMI кабелот.
Нема звук од микрофонот.
•• Прилагодете го нивото на
јачина на микрофонот.
•• Проверете дали микрофонот е
поврзан правилно во MIC1 или
MIC2/GUITAR приклучок на уредот.
•• Проверете дали микрофонот е
вклучен.
Не се слуша ТВ звук од
системот. “CODE 01” и “SGNL
ERR” се прикажува на екранот.
•• ••Овој систем поддржува 2канални Linear PCM формати.
Проверете го дотерувањето за
аудио излез на ТВ и сменете го
во PCM излез ако е избран
автоматски режим.
•• Проверете
дали дотерувањето
за излез на ТВ е дотеран да
користи надворешни звучници.
Има шум или бучава.
•• Поместете го системот
подалеку од извори на бучава.
•• Поврзете го системот во друг
штекер.
•• Инсталирајте филтер за шум (одделно
се продава) во кабелот за напојување.
•• Исклучете ја околната електрична опрема.
•• Може да слушнете шум од
ладилник кога системот е во режим
на мирување или репродуцирате со
низок тон. Ова не е дефект.
•• Поместете го уредот подалеку од неонски знаци или флуоресцентно светло.
Има акустично ехо.
•• Намалете го тонот.
•• Оддалечете го микрофонот и
гитарата од системот или сменете
го правецот на микрофонот.
Има неправилност на боја
на ТВ екранот.
•• Исклучете го ТВ веднаш, потоа
вклучете по 15 до 30 минути.
Ако неправилноста на бојата
се уште постои, системот
оддалечете го од ТВ.
Се слуша клик звук кога го
вклучувате напојувањето.
•• Ова е работен звук и се случува
кога напојувањето се вклучува
или исклучува, на пр. Ова не е
дефект.
Диск плеер
Носачот за диск не се отвара и
“LOCKED” се прикажува на екранот.
•• Обратете се во продавницата
на Sony или локален
претставник на Sony сервис.
Носачот за диск не се затвара.
•• Дискот ставете го правилно.
Дискот не се вади.
•• Не може да го извадите дискот
при CD-USB Synchronized Transfer
или REC1 Transfer. Допрете  за
откажување и допрете  на
уредот да го извадите дискот.
•• Обратете се во продавница на Sony.
Репродукцијата не почнува.
•• Избришете го дискот (стр. 66).
•• Повторно ставете го дискот.
•• Ставете диск кој системот може
да го репродуцира (стр. 8).
•• Извадете го дискот и избришете
ја влагата од него, потоа
оставете го системот вклучен
неколку часа се додека влагата
не испари.
•• Регионалниот код на DVD VIDEO
не одговара со системот.
Звукот прескокнува.
•• Избришете го дискот (стр. 66).
•• Повторно ставете го дискот.
•• Уредот ставете го на места
без вибрации.
Дополнителни информации
Далечинскиот управувач
не работи.
•• Отстранете ги пречките меѓу
далечинскиот управувач и уредот.
•• Приближете го далечинскиот
поблиску до уредот.
•• Насочете го далечинскиот кон
сензорот на уредот.
•• Заменете ги батериите (R03/size
AAA).
•• Тргнете го уредот подалеку од
флуоресцентно светло.
“CHILD LOCK” се прикажува кога
ќе допрете копче на уредот.
•• Исклучете ја фуннкцијата
Child Lock (стр. 55).
57МК
Репродукцијата не почнува
од првата песна.
•• Дотерајте го режимот за репродукција во Normal Play (стр. 27).
•• Resume Play е избрано. Допрете двапати . Потоа допрете
 да почне репродукцијата.
Не може да правите некои
функции како на пр. Stop, Lock
Search, Slow-motion Play,
Repeat Play или Shuffle Play.
•• Во зависност од дискот може да
се случи да не може да правите
некои од овие операции. Видете
во упатството за употреба
испорачано со дискот.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
или Xvid) не може да се
репродуцира.
•• Податоците не се меморирани
во поддржан формат.
•• Проверете дали сте избрале
правилен Media Mode пред
да репродуцирате.
Име на папка песна, фајл и
ID3 таг карактери не се
прикажуваат правилно.
•• ID3 тагот не е Version 1 (1.0/1.1)
или Version 2 (2.2/2.3).
•• Карактери кои не може да се
прикажат со овој систем се
следни:
— Големи букви (A до Z)
— Броеви (0 дo 9)
— Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се
прикажуваат како “_”.
Звукот го губи стерео ефектот
кога репродуцирате AUDIO CD,
VIDEO CD, аудио, видео фајл
или DVD VIDEO.
•• Исклучете Vocal Fader (стр. 52).
•• Make sure the system is
connected properly.
58МК
USB уред
Префрлањето не е успешно.
USB уред кој не е
поддржан. Проверете ја
информацијата на веб страната за
компатибилни USB уреди (стр. 11).
•• USB уредот не е правилно
форматиран. Видете во
упатството за употреба на USB
уредот како да го форматирате.
•• Исклучете го системот и извадете го
USB уредот. Ако USB уредот има прекинувач за напојување, исклучете го
и повторно вклучете го USB уредот
откако ќе го извадите од системот.
Потоа повторно префрлете.
•• Ако префрлањето и бришење
се повторат неколку пати,
структурата на фајлот на USB
уредот ќе се фрагментира.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
•• USB уредот е откачен и напојувањето е исклучено за време на
префрлањето.
Избришете го делумно префрлениот фајл и повторно префрлете.
Ако ова не го реши проблемот,
USB уредот може да е оштетен.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
•• Користите
Аудио фајлови или папки на USB
уредот не може да се избришат.
•• Проверете дали USB уредот има
заштита од пишување.
•• USB уредот е откачен или
напојувањето е исклучено за
време на бришењето. Избришете
го делумно избришаниот фајл.
Ако ова не го поправи проблемот,
USB уредот може да е оштетен.
Видете во упатството за употреба
на USB уредот како да го решите
овој проблем.
— Внатрешната меморија е
фрагментирана.
“NO FILE” е прикажано на екранот.
се префрла во режим
на ажурирање софтвер и сите
копчиња (освен ) се деактивирани. Допрете  на уредот за
откажување на ажурирањето.
•• Системот
Дополнителни информации
“OVER CURRENT” се прикажува
Нема звук.
на екранот.
•• USB уредот не е правилно поврзан.
•• Откриен е проблем со нивото
Исклучете го системот и овторно
на електрично напојување
поврзете го USB уредот, потоа
(USB) портот. Исклучете го сивклучете го системот и проверете
стемот и извадете го USB уредали на екраннот ќе се прикаже “USB”.
дот од портот. Проверете да не
Има шум, прескокнување или
има проблем со USB уредот.
испрекинат звук.
Ако овој приказ постои,
•• Користите USB уред кој не е
обратете се во продавницата на
Sony.
поддржан. Проверете
информација на веб страната за
Погрешен приказ.
компатибилни USB уреди (стр. 11).
•• Податоците зачувани на USB
•• Исклучете го системот и повторно
уредот се оштетени,
поврзете го USB уредот потоа
префрлете ги повторно.
вклучете го системот.
•• Карактери кои може да се
•• Самите мучките податоци содржат
прикажат на овој систем се:
шум или звукот е испрекинат. Шумот
— Големи букви (A до Z)
може да е влезен за време на
— Броеви (0 до 9)
префрлањето. Избришете го фајлот и
— Симболи (< > * +, [ ] \ _)
обидете се повторно да префрлите.
Други карактери се
•• Брзината користена кога кодирате
прикажуваат како “_”.
аудио фајлови е спора. На USB
уред префрлете аудио
USB уредот не е препознат.
фајлови со поголема брзина.
•• Исклучете го системот и повторно
приклучете го USB уредот,
“READING” се прикажува подолго
потоа вклучете го системот.
време или потребно е повеќе време
•• Проверете информација на веб
пред да почне со репродукција.
страната за компатибилни
•• Вчитувањето може да потрае
USB уреди (стр. 11).
подолго време во следниве случаи.
•• USB уредот не работи
— Има многу папки или фајлови
правилно. Видете во упатството
на USB уредот (стр. 10).
за употреба на USB уредот како
— Структурата на фајлот е
да го решите овој проблем.
премногу сложена.
— Надминат е капацитетот на
меморијата.
59МК
Репродукцијата не почнува.
го системот и повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го системот.
•• Проверете информација на веб
страната за компатибилни
USB уреди (стр. 11).
•• Исклучете
Репродукцијата не почнува
од првиот фајл.
•• Дотерајте го режимот за репродукција во Normal Play (стр. 27).
Фајлот не може да се репродуцира.
•• Проверете дали с те избрале
точен Media Mode пред да
репродуцирате.
•• USB уред форматиран со фајл
систем различен од FAT16 или
FAT32 не е поддржан.*
•• Ако користите поделен USB уред,
можат да се репродуцираат
фајлови само на првата партиција.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но
некои USB уредот може да не ги поддржуваат сите FAT. За детали видете во
упатството за употреба на секој USB уред
или обратете се до производителот.
Слика
Нема слика.
•• Проверете
дали системот
правилно е поврзан.
•• Ако видео кабелот или HDMI
кабелот оштетен, заменете го
со нов.
•• Проверете дали уредот е поврзан во
HDMI влезен приклучок или видео
влезен приклучок на ТВ (стр. 20).
•• Проверете дали е исклучен ТВ и
дали работи правилно.
•• Проверете дали сте избрале
видео влез на ТВ да може да
гледате слики од системот.
60МК
•• (Освен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Проверете дали бојата на системот
правилно е дотерана во согласност
со системот на боја на ТВ.
Се прикажува шум на сликата.
•• Избришете го дискот (стр. 66).
•• Ако видео сигналот од системот
оди преку видео рекордер до
ТВ, заштита од копирања
применето на некои DVD VIDEO
програми може да влијаат врз
квалитетот на сликата.
•• Освен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Кога репродуцирате VIDEO CD
снимени во друг систем на боја,
сликата може да е испрекината
(стр. 22, 32).
•• Освен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Дотерајте го системот на боја
на системот да одговара на ТВ
(стр. 22, 32).
Размерот на ТВ екранот не
може да се смени.
•• Размерот е фиксиран на DVD
VIDEO и видео фајл.
•• Во зависност од ТВ може да се случи да
не може да го смените размерот на ТВ.
Јазикот за звучниот запис не
може да се смени.
•• Повеќејазични записи не се
снимени на DVD VIDEO кои се
репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
јазик за звучен запис.
Јазикот за превод не може да
се смени.
•• Повеќејазични преводи не се
снимени на DVD VIDEO кои се
репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
на превод.
Дополнителни информации
Поврзувањето не е возможно.
Преводот не може да се исклучи.
•• DVD VIDEO забранува исклучување •• BLUETOOTH уредот кој се
на преводот.
обидувате да го поврзете не
поддржува A2DP профили и
Аголот не може да се
не може да се поврзе со
смени.
системот.
•• Повеќе агли не се снимени на
•• Овозможете BLUETOOTH
DVD VIDEO кои се репродуцираат.
функција на BLUETOOTH уредот.
•• DVD VIDEO забранува менување
•• Воспоставите поврзување од
агли.
BLUETOOTH уред.
•• Информација за регистрација
Тјунер*
на спарување е избришана.
Направете повторно
Има шум или бучава, или
спарување.
станицата не се прима.
•• Избришете ја информацијата за
•• Поврзете ја антената правилно.
регистрирано спарување на
•• Сменете го местото и
BLUETOOTH уредот (стр. 40)
ориентација на антената за да
и направете повторно
добиете подобар прием.
спарување (стр. 39).
•• Исклучете ја околната
електрична опрема.
Звукот прескокнува или варира
* Може да не се прими радио зависно
или изгубено е поврзувањето.
од условите на радио брановите или
•• Системот и BLUETOOTH уредот
вашето опкружување.
се премногу оддалечени.
•• Ако има пречки меѓу системот
BLUETOOTH уред
и BLUETOOTH уредот,
остранете ги и избегнете ги
Спарување не може да се направи.
пречките.
•• BLUETOOTH уредот
•• Ако има опрема која генерира
приближете го до системот.
електромагнетно зрачење,
•• Спарувањето може да не се
како на пр. безжичен LAN,
направи ако околу системот
друг BLUETOOTH уред или
има друг BLUETOOTH уред. Во
микробранова печка,
овој случај, исклучете го
оддалечете ги.
другиот BLUETOOTH уред.
•• Проверете дали е внесена
Звукот на BLUETOOTH
точна лозинка при бирање на
уредот не се слуша на овој
име на системот (овој систем)
систем.
на BLUETOOTH уредот.
•• Прво зголемете го тонот на
BLUETOOTH уредот, потоа
BLUETOOTH уредот не го
открива системот или “RF OFF”
прилагодете го тонот со +/–.
се прикажува на екранот.
Има шум, бучава или
•• Дотерајте BLUETOOTH сигнал во
испрекинат звук.
“BT ON” (стр. 43).
•• Ако има пречки меѓу системот
и вашиот BLUETOOTH уред,
отстранете ги или избегнете
ги пречките.
61МК
•• Ако
во близина има опрема
која генерира електромагнетни
зрачења, како на пр. безжичен
LAN, друг BLUETOOTH уред или
микробранова печка тргнете ги
подалеку.
•• Намалете го тонот на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
Control for HDMI (“BRAVIA”
Sync)
Системот не се вклучува дури
и кога ТВ е вклучен .
•• ••Допрете DVD SETUP, потоа
дотерајте [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] во [ON]
(стр. 34). ТВ мора да поддржува
Control for HDMI функција (стр.
47). За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
•• Проверете го дотерувањето за
звучници на ТВ. Напојувањето
на системот се синхронизира
со дотерувањето за звучници
на ТВ . За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
•• Ако претходно звукот се
емитувал од звучниците на ТВ ,
системот не се вклучува дури
и кога ТВ е вклучен .
Системот се исклучува кога ТВ
е исклучен.
•• Проверете го дотерувањето
на [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] ( стр. 34). Кога
[STANDBY LINKED TO TV] е
дотеран во [ON], системот
автоматски се исклучува кога
ќе го исклучите ТВ без оглед
на влезот.
62МК
Системот не се исклучува дури
и кога ТВ е исклучен .
•• Проверете го дотерувањето на
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] (стр. 34). За автоматско
исклучување на системот без
оглед на влезот кога ќе го
исклучите ТВ, дотерајте
[STANDBY LINKED TO TV] to [ON].
ТВ мора да поддржува Control
for HDMI функција (стр. 47). За
детали видете во упатството за
употреба на ТВ .
Не се емитува ТВ звук од
системот.
•• Проверете го типот и поврзувањето на HDMI кабелот или
аудио кабелот кој е поврзан во
системот и ТВ (стр. 20).
•• Ако ТВ е компатибилен со Audio
Return Channel, проверете дали
системот е поврзан во ARC-компатибилен HDMI IN приклучок
на ТВ (стр. 20). Ако звукот се
уште не се емитува или е
прекинат, поврзете аудио кабел
(одделно се продава) и допрете
DVD SETUP, потоа дотерајте
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] во [OFF] (стр. 34).
•• Ако ТВ не е компатибилен со
Audio Return Channel, ТВ звукот
нема да се емитува од системот
дури и ако е поврзан во HDMI IN
приклучокот на ТВ. За
емитување на ТВ звук од
системот, поврзете аудио кабел
(одделно се продава ) (стр. 21).
•• Сменете ја функцијата на
системот во “TV” (стр. 21).
•• Зголемете го тонот на системот.
•• Во зависност од редоследот по кој
е поврзан ТВ и системот, системот
може да се исклучи и “MUTING” да
светне на екранот од системот. Ако
се случи ова, вклучете го прво ТВ па
потоа системот.
•• Направете дотерување за звучниците на ТВ (BRAVIA) во Audio System.
Видете во упатството за употреба
на ТВ како да го дотерате ТВ .
Звукот се емитува од системот
и од ТВ .
•• Исклучете го звукот на
системот од ТВ .
•• Сменете го излезот за звучници на ТВ
во звучници на ТВ или Audio System.
Party Chain
Party Chain функцијата не
може да се активира.
•• Проверете го поврзувањето
(стр. 49).
•• Проверете дали аудио каблите
правилно се поврзани .
“PARTY CHAIN” трепка на
екранот.
•• Не може да изберете AUDIO IN
функција ако направите поврзување  (стр. 49) за време на
Party Chain функцијата. Изберете друга функција (стр. 51).
•• Допрете PARTY CHAIN на уредот.
•• Рестартирајте го системот.
Party Chain функцијата не
работи правилно.
•• Исклучете го системот. Потоа
повторно вклучете го да ја активирате Party Chain функцијата.
Ресетирање на системот
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот
во фабричко дотерување.
Користете ги копчињата на
панелот на допир на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Откачете го кабелот за струја и
Дополнителни информации
Control for HDMI функцијата не
работи правилно.
•• Проверете го поврзувањето
со системот (стр. 17).
•• Овозможете Control for HDMI
функција на ТВ. За детали
видете во упатството за
употреба на ТВ.
•• Почекајте малку, потоа обидете се
повторно. Ако го исклучите
системот, ќе потрае некое време
пред да се направи операцијата.
Почекајте 15 секунди или подолго ,
потоа обидете се повторно .
•• Проверете дали ТВ кој е поврзан со системот поддржува
Control for HDMI функција.
•• Типот и број на уреди кои
може да се контролираат со
Control for HDMI функцијата е
ограничена со HDMI CEC
стандард на следниов начин :
— Уреди за снимање (Blu-ray
Disc, DVD снимач и т.н .):
најмногу до 3 уреди
— Уреди за репродукција (Blu
ray Disc Player, DVD плеери
т.н.): најмногу до 3 уреди
(овој систем користи еден )
— Тјунер-поврзани уреди: до
4 уреди
— Аудио системи (ресивер/
слушалки): до 1 уред
(користен од овој уред )
потоа повторно поврзете го.
2 Допрете  за вклучување.
63МК
3 Допрете и држете ENTER и 
за околу 3 секунди.
“RESET” се прикажува на екранот. Откако ресетирањето ќе заврши, системот автоматски повторно се стартува.
Допрете  за вклучување на системот. Сите кориснички дотерувања,
како дотерување радио станици се
ресетираат во фабричките дотерувања (освен за некои менија за дотерувања). За ресетирање на сите дотерувања, видете “Враќање на менија
за дотерувања во фабрички” (стр. 64).
Враќање на менито за
дотерување во фабричко
Можете да ги вратите дотерувањата (освен за [PARENTAL
CONTROL] дотерувањата) во
фабрички дотерувања.
Функција за самодијагноза
Кога букви/броеви ќе се прикажат на ТВ екранот или дисплејот
Функцијата за самодијагноза е
активирана за спречување на
системот од неправилна работа ,
се прикажува сервисен број.
Сервисниот број е составен од
букви и броеви (пр. C 1 3 50).
Видете ја следната табела за
причини и корекции.
Првите 3
карактери
од сервисниот број
Причини и
корекции
C 13
Дискот не е чист.
•• Исчистете
го дискот со
мека ткаенина (стр. 66).
C 31
•• Исклучете
го системот
потоа вклучете го
повторно. Потоа дискот
ставете го правилно.
1 Допрете SETUP.
Менито за дотерување се
прикажува на ТВ екранот .
2 Допрете
/ да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
Дискот не е ставен
правилно.
.
3 Допрете
/ да изберете
[RESET] и допрете
.
E XX
(XX is a
number)
Да се спречи
неисправност,
системот прави
самодијагноза.
•• Обратете
се во
продавницата на Sony
или локален овластен
Sony сервис и кажете
му го 5-цибрениот
сервисен број.
Пр.: E 61 10
4 Допрете
/ да изберете
[YES] и допрете .
Потребни се неколку секунди да
заврши. Не допирајте на  при
ресетирање на системот.
Пораки
Една од следните пораки може да
се прикаже или да трепка на
дисплејот за време на работа.
CANNOT PLAY
•• Ставен е диск кој не може да
се репродуцира.
64МК
•• Ставен
е DVD VIDEO со
неподдржан регионален код.
NO DISC
Нема диск во плеерот.
CODE 01/SGNL ERR
Неподдржан аудио сигнал е
влез од поврзаниот ТВ во HDMI
IN (ARC) приклучок (стр. 20).
NO MUSIC
Во изворот за репродукција не
постојат аудио фајлови.
DATA ERROR
•• Креиран е фајл во неподдржан
формат.
•• Фајл екстензијата не одговара
со форматот на фајлот.
DEVICE ERROR
USB уредот не е препознат или
поврзан е непознат уред.
DEVICE FULL
Меморијата на USB уредот е
полна.
ERASE ERROR
Бришењето на аудио фајлови или
папки на USB уредот не е успешно.
FOLDER FULL
Не може да префрлите на USB
уред бидејќи бројот на папки
го достигнал својот максимум.
GUEST
Системот стана Party Guest кога
Party Chain функцијата е
активирана од Party Host.
HOST
Системот ја активира Party
Chain функцијата и станува
Party Host.
NoDEVICE
Не е поврзан USB уред или
поврзан е уред кој не е
поддржан .
NO VIDEO
Во изворот за репродукција не
постојат видео фајлови.
NOT USE
Се обидувате да направите
одредена операција каде што
таа операција е забранета.
OVER CURRENT
Откриено е преоптоварување
од
(USB) портот.
PROTECT
USB уредот е заштитен од пишување.
PUSH STOP
Се обидувате да направите
операција која може да се направи
само кога репродукцијата е запрена.
READING
Системот чита информација од
диск или USB уред. Некои
операции не се достапни.
REC ERROR
Префрлањето не почнува,
запира на пола или на друг
начин не може да се направи.
TRACK FULL
Не може да префрлите на USB
уред бидејќи бројот на фајлови
го достигнал својот максимум.
Дополнителни информации
FATAL ERROR
USB уредот е изваде н за време
на префрлање или бр ишење и
може да е оштетен.
NO SUPPORT
Поврзан е USB уред кој не е
поддржан или USB уредот е
поврзан преку USB хаб.
65МК
Мерки на претпазливост
При носење на уредот
Да избегнете оштетување на механизмот за диск, напревете ја следната постапка пред да го преместувате уредот.
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
1 Допрете  за вклучување.
2 Допрете FUNCTION да изберете
“DVD/CD”.
3 Извадете го дискот .
Допрете  да го отворите и
затворите носачот за диск .
Почекајте додека на екранот не
се прикаже “NO DISC”.
4 Откачете го кабелот за струја.
Забелешки за дисковите
••Пред
да почнете со репродуцирање
избришете го дискот со ткаенина
бришејќи од центар кон краевите.
••Дисковите не ги чистете со раствори, на
пр. бензин, разредувач или достапни
средства за чистење или антистатичен
спреј наменет за винилна плоча.
••Дисковите не ги изложувајте на директна
сончева светлина или топлотни извори,
ниту пак да ги оставите во автомобил
паркиран на директна сончева светлина.
За безбедност
••••Целосно
исклучете го кабелот за
напојување од штекер ако немате
намера да го користите подолго
време. Кога го исклучувате уредот,
секогаш фатете за приклучокот.
Никогаш не влечете за самиот кабел.
••Ако било каков цврст предмет или течност влезе во системот, откачете го системот и однесете го на проверка кај сервисер пред да почнете да го употребувате.
••Кабелот за напојување може да се
менува само во овластен сервис.
66МК
За ракување со системот
Овој систем не е отпорен на прскање и
вода. Внимавајте да не прскате вода
врз системот или да го чистите со вода.
За поставување
•• Системот не го поставувајте во навалена
позиција или на места кои се екстремно
топли, ладни, прашливи, нечисти или
влажни, нема соодветна вентилација,
изложени на вибрации, на директна
сончева светлина или јаки светла.
•• Внимавајте при поставување на уредот
или звучниците на површини кои се
специјално обработени (на пр. со восок,
масло, политура) бидејќи површината на
уредот може да се појават дамки или да ја
смени бојата.
•• Ако системот директно го донесете
од ладно на топло место, или е
ставен во многу влажна соба, влагата
може да кондензира на објективот во
уредот и да предизвика дефект. Во
овој случај, извадете го дискот и
оставете го системот околу еден час
влагата да испари.
За прегревање
•• Загревањето
на уредот при работа
е нормално и ова не е дефект.
•• Не го допирајте куќиштето ако го
користите непрекинато при гласен
тон бидејќи куќиштето може да се
затопли.
•• Не ги блокирајте отворите за
вентилација.
За системот на звучници
Овој систем на звучници не се
магнетно заштитени и сликата на ТВ
може да стане искривена. Во оваа
ситуација, исклучете го ТВ и почекајте
од 15 до 30 минути и потоа повторно
вклучете го.
Ако нема подобрување, системот
преместете ги подалеку од ТВ.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Ако оставите видео
слика или приказ на екранска
слика прикажана на ТВ подолго
време преку овој систем,
ризикувате трајно да го оштетите
вашиот ТВ екран. Проекциските
ТВ особено се осетливи на ова.
Чистење на куќиштето
Чистете го системот со мека ткаенина
малку навлажнета со слаб детергент.
Не користете никакви на абразивни
средства, пудер или раствори како на
пр. разредувач, бензин или алкохол.
За BLUETOOTH комуникација
•• BLUETOOTH
Дополнителни информации
уредите треба да се
користат на растојание од околу
10 метри (33 feet) (непрекинато
растојание) еден од друг. Опсегот
на ефективна комуникација може
да е пократко во следните услови.
— Кога човек, метален предмет,
ѕид или други пречки има
меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување
— Места каде е инсталиран LAN
— Околу микробранова печка
— Места каде се генерираат други
електромагнетни бранови
••BLUETOOTH уреди и безжични LAN
(IEEE 802.11b/g) кои користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога го
користите BLUETOOTH уредот во
близина на уред со безжична LAN
карактеристика, може дасе случат
електромагнетни пречки. Ова може
да резултира со помала брзина при
префрлање податоци, шум или
нема да се поврзе. Ако се случи ова,
обидете се со следното:
— Користете го системот најмалку 10
метри оддалечен од безжична
LAN опрема.
— Исклучете го напојувањето на
безжичната LAN опрема кога
користите BLUETOOTH уред на
растојание од 10 метри.
— Користете го системот и BLUETOOTH
уредот колку што може поблиску
еден до друг.
•• Радио брановите емитувани одовој
систем може да пречат на работата
на некои медицински уреди. Бидејќи
овие пречки може да предизвикаат
дефект, исклучете го напојувањето
на овој систем и BLUETOOTH уредот
на следните места:
— Во болници, возови, авиони,
бензински пумпи и на места каде
има запаливи гасови
— Во близина на автоматски врати
или аларми за пожари
•• Овој систем поддржува функции за
безбедност кои се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата со
намена да обезбеди безбедност при
комуникација со BLUETOOTH
технологијата. Но, оваа безбедност
може да не е доволна во зависност
од дотераната содржина и други
фактори, па секогаш внимавајте при
комуникација преку BLUETOOTH
технологија.
•• Sony не е одговорен за било какви
штети или друг начин на губење
информации при комуникација на
BLUETOOTH технологијата.
•• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH уреди
кои имаат ист профил како и
системот.
•• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се усогласени со
BLUETOOTH спецификацијата наведена
од страна на Bluetooth SIG, Inc. и мора
да имаат сертификат. Но, дури и кога
уредот е усогласен со BLUETOOTH
спецификацијата може да има случаи
каде карактеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH уредот
не дозволуваат поврзување или може
да се резултираат со различни методи
на контролирање, приказ или работа.
•• Може да се појави шум или звукот
може да е прекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот кој е поврзан
со системот, околината на
комуникација или околните услови.
67МК
Спецификации
Звучници
Систем на звучници:
3-системски, Звук на труба
Звучник:
Високотонец L/R: 40 mm, конусен
Среден L/R: 80 mm, конусен
Вуфер: 200 mm, конусен
Номинална имепнданса:
Високотонец L/R: 5 ohms
Среден L/R: 5 ohms
Вуфер: 2 ohms
Влезови
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напон 2 V, импенданса
47 kilohms
TV (ARC):
Поддржан аудио сигнал:
2-канален линеарен PCM
MIC1:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms
MIC2/GUITAR:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms (Кога режимот за
гитара е исклучен.)
Осетливост 200 mV,
импенданса 1 Megaohm (Кога
режимот за гитара е вклучен.)
Излези
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напон 2 V, импенданса 1 kilohm
VIDEO OUT:
Макс.излезно ниво 1 Vp-p,
небалансиран, Синх.негативно
полнее импенданса 75 ohms
HDMI OUT (TV):
Поддржан аудио сигнал :
2-channel Linear PCM ( до
48 kHz), Dolby Digital
68МК
HDMI дел
Конектор:
Тип A (19 pin)
Диск плеер
Систем:
Компакт диск и дигитален аудио
и видео систем
Својства на ласерска диода
Траење митување: Непрекинато
Ласер. излез*: Помалку од 44.6 μW
* Ова емитување е вредност
мерена на растојание од 200
mm од објективна површина
на објектив на Optical Pickup
Block со 7 mm отвор.
Опсег на фреквенција :
20 Hz – 20 kHz
Формат на видео систем на боја:
Модели за Латинска Америка:
NTSC
Други модели:
NTSC и PAL
USB дел
Поддржан USB уред:
Mass Storage Class
Максимална струја:
1A
(USB) порт:
Тип A
FM тјунер
FM стерео, FM суперхетороден тјунер
Антена:
FM антена
Опсег на дотерување:
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz
step)
BLUETOOTH дел
Систем на комуникација:
BLUETOOTH Standard version
3.0 Излез:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2
Максимум опсег на комуникација:
Линија на вид приближ. 10 m* 1
Фреквенција:
2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Поддржани кодекси
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Поддржани аудио формати
Поддржана брзина и избирање
фреквенции:
MP3:
32/44.1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44.1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44.1/48 kHz (16 bit)
Xvid:
Видео кодекс: Xvid видео
Брзина: 4.854 Mbps (MAX)
Резолуција/Стапка на слики :
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (освен за
модели за Латинска Америка)
Аудио кодекси: MP3
MPEG4:
Формат на фајл: MP4 Формат на фајл
Видео кодекс: MPEG4 Simple
Profile (AVC не е компатибилен.)
Брзина: 4 Mbps
Резолуција/Стапка на слики :
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps ( освен за
модели за Латинска Америка)
Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC
не е компатибилен.)
DRM: Не е компатибилен
Општо
Потребен напон:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Потрошувачка:
120 W
Потрошувачка (во Режим на
мирување):
0.5 W ( Кога “BT STBY” е
дотерано во “OFF” и [CONTROL
FOR HDMI] е дотерано во [OFF].)
3 W* ( Кога “BT STBY” е дотерано
во “ON” и [CONTROL FOR HDMI]
е дотерано во [ON].)
Димензии (В/Ш/Д) (Приближ.):
293 mm × 798 mm × 300 mm
Маса (Приближ.):
14 kg
* Потрошувачката на системот ќе
биде помала од 0.5 W кога нема
HDMI поврзување и “NW STBY” е
дотерано во “OFF”.
Дополнителни информации
*1 Вистинскиот опсег може многу да
се разликува во зависност од
фактори како на пр. пречки меѓу
уредите, магнетни полиња околу
микробранова печка, статичен
електрицитет, осетливост на
прием, карактеристики на антена,
оперативен систем софтверска
апликација и др.
*2 BLUETOOTH стандрдните профили
ја прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникација меѓу уредите.
Поддржани видео формати
Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава.
69МК
70МК
Дополнителни информации
71МК
©2017 Sony Corporation
4-689-512-12(1)
Download PDF

advertising