Sony | MHC-V11 | Sony MHC-V11 Домашен аудио систем со голема моќ и технологија BLUETOOTH® Упатства за употреба

Домашен аудио
систем
Започнување со
употреба
Диск
Тјунер
Упатство за употреба
USB уред
BLUETOOTH
Прилагодување звук
Други операции
Дополнителни
информации
MHC-V11
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризикот од пожар
или електричен шок, не го
изложувајте на дожд или влага.
За намалување на ризик од пожар не
ги покривајте отворите за вентилација
со весник, чаршав, завеси и т.н.
Уредот не го изложувајте на
незаштитени топлотни извори (на пр.
запалени свеќи).
За намалување на ризикот од пожар
или електричен шок, апаратот не го
изложувајте на прскање или капење и
не оставајте предмети полни со
течност, како што е вазна.
Немојте да го ставате во затворен
простор, како што е кутија или
вградена кабинет.
Ако главниот утикач е употребен за
исклучување на единицата од
главниот штекер, приклучете ја
единицата на лесно достапниот AC
излез. Ако забележите необичности на
единицата, веднаш исклучете го
главниот утикач од AC излезот.
Батериите или апаратот со батерии во
него немојте да го изложувате на
многу топло, како што е сонце, пожар
или слично.
Уредот не е исклучен од струја се
додека кабелот е поврзан во штекер,
дури и ако самиот уред се исклучува.
Само за внатрешна употреба.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти
со овој производ може да ја зголеми
опасноста за очите.
2МК
Важни безбедносни инструкции
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Прочитајте ги овие инструкции.
Чувајте ги овие инструкции.
Внимавајте на предупредувањата.
Следете ги инструкциите.
Не го употребувајте во близина на вода.
Чистете само со сува крпа.
Немојте да ги затварате отворите за
вентилација. Инсталирајте во согласност со
инструкциите од производителот.
8) Не го оставајте во близина на топлотни
извори како што се радијатори, ќумбе
или други апарати (вклучувајќи
засилувачи) кои произведуваат топлина
9) Немојте да ги занемарите
безбедносните мерки на
поларизирањето или на заземјениот
утикач. Поларизираниот утикач има две
сечива, едниот е поширок од другиот.
Заземјениот утикач има две сечива и
трет заземјен крак. Широкото сечиво
или заземјениот крак се за ваша
безбедност. Ако добиениот утикач не
одговара со вашито излез,
консултирајте се со електричар.
10) Заштитете го кабелот за струја да не
го газите или многу е важно да не го
притиснете со нешто, направете му
соодветна кутија и места од каде што
излага од апаратот.
11) Употребувајте додатоци кои се
препорачани од производителот.
12) Употребувајте кола, постоље,
троножец, држач или
маса препорачана од
производителот или
продадете го со приборот.
Кога употребувате кола, обрнете
внимание кога го движите апарат
да избегнете превртување и да се
повредите.
13) Откачете го апаратот ако има
молњи или кога не го употребувате
подолго време.
14) За сервис обратете се на
квалификувани сервисери.
Потребно е сервисирање кога ќе се
оштети апаратот, како што се
кабелот за струја или утикачот,
истурена е течност врз предметот
или паднал предмет во него,
апаратот бил изложен на дожд или
влага, не работи правилно или
паднал.
Овој симбол означува да
го предупреди корисникот
за присуството на
неизолирана „опасен
напон“ во близина на
производот, така да
поради неговата големина
може да има ризик од
електричен шок.
Овој симбол има
значење да го
предупреди корисникот
за важноста за
инструкции за правилно
работење и одржување
(сервис)
3МК
За купувачите во Европа
Овој уред е класифициран како CLASS 1
LASER производ. Ова означување е
поставено на задниот надворешен дел.
Исфрлање на истрошените
батерии (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
4МК
Овој симбол на батеријата или на
нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој
производ не треба да се третира како
обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол за
жива (Hg) или олово (Pb) се ставаат на
батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово.
Со правилно исфрлање на батериите
Вие ќе помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици
за опкружувањето и човековото
здравје, што може да се предизвикаат
со неправилно исфрлање на овој
производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за
зачувување на природните ресурси. Во
случај да уредот треба да е постојано
поврзан со вградената батерија, за
зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа
батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За
да обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на
нивниот животен век во собирен
центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема. За правилно и
безбедно отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го
упатството за вадење на батериите од
уредот. Однесете ги батериите во
собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. За
подетални информации околу
рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле
производот.
Забелешка за купувачите:
следнава информација се
применува само за опрема купена
во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања
поврзани со усогласеноста на
производот врз основа на
законодавството на ЕУ адресирајте ги
до овластениот претставник, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгија. За сервис или
гаранција, обратете се на адресите
наведени во сервисната книшка или
гарантниот лист.
Со ова Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со основните
потреби и други релевантни одредби
на Директивата 1999/5/ EC.
За детали посетете ја следнава URL:
http://www.compliance.sony.de/
Валидноста на CE ознаката е
ограничена само за тие земји каде
легално се применува, главно во
земјите од Источна економска зона
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата
поставени од EMC Директивата за
користење на продолжен кабел
пократок од 3 метри.
Забелешка за DualDiscs
DualDisc е диск со две страни кој од
една страна снима DVD, а од другата
страна дигитален аудио материјал. Но
додека аудио материјалот од едната
страна не се прилагоди со
стандардите на Compact Disc (CD),
репродукција на овој производ не се
гарантира.
Музички дискови кодирани со
технологија за заштита на
авторски права
Овој производ е создаден за
репродукција на дискови кои се
прилагодени според стандардите на
Compact Disc (CD). Неодамна, неколку
музички дискови кои се кодирани со
заштита за авторски права,
продавани се од некои музички
компании. Бидете свесни дека меѓу
овие дискови, има некои дискови кои
не се прилагодени со стандардните
CD и може да се случи да не можат да
се пуштат.
Овој систем е дизајниран да се
користи за следниве цели:
• Репродукција на музички
дискови или USB уреди
• Префрлање музика на USB
уреди
• Слушање радио станици
• Репродукција на музика на
BLUETOOTH уреди
• Уживање во социјални дружења
со функцијата “Party Chain”
За ова упатство
• Ова упатство главно ги објаснува
операциите за користење на
далечинскиот управувач, но
истите операции можат да се
направат и преку копчињата на
уредит кои имаат исто или слично
име.
• Некои илустрации се претставени
како концепциски црти и може да
се разликуваат од вистинскиот
производ.
5МК
Содржина
За ова упатство ........................... 5
Водич низ делови и
контроли ....................................... 8
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на
системот ...................................... 12
Деактивирање на демо ......... 13
Вметнување батерии ..............13
Носење на системот ............... 13
Менување режим за приказ 14
За управување со
напојувањето ............................ 14
Диск
Репродукција на CD/MP3
диск................................................15
Тјунер
Слушање радио ........................ 17
BLUETOOTH
За BLUETOOTH безжичната
технологија ................................ 21
Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред ...................... 22
Слушање музика на
BLUETOOTH уред ...................... 23
One Touch BLUETOOTH
Connection со NFC .................... 23
Репродукција на висок
квалитет на звук
(AAC/LDAC™) .............................24
Дотерување на BLUETOOTH
режим на мирување .............. 25
Вклучување или исклучување
на BLUETOOTH сигнал ............ 25
Користење на “SongPal” преку
BLUETOOTH ................................ 26
Прилагодување звук
Прилагодување звук .............. 26
USB уред
Пред употреба на USB уред . 18
Префрлање музика од диск 18
Репродукција на фајл ............ 20
6МК
Создавање атмосфера на
забава (DJ EFFECT) .................... 27
Други операции
Користење на Party Chain
функцијата ................................. 28
Пеење: Караоке ....................... 30
Уживајте во музика со вклучен
Speaker Lights .............................31
Користење на дополнителна
опрема ......................................... 31
Менување информација на
екран ............................................ 32
Користење на Sleep Timer .....32
Деактивирање на копчиња на
уредот (Child Lock) ................... 32
Дотерување автоматска
функција за мирување ........... 32
Дополнителни информации
Информација за
компатибилни уреди ..............33
Проблеми и решенија ........... 33
Мерки на претпазливост ...... 38
Спецификации ......................... 40
Забелешка за лиценца и
заштитни знаци ........................ 42
7МК
Водич низ делови и контроли
Може да ги заклучите копчињата освен на
спречите операција по грешка (стр. 32).
(power) на единицата да
Единица
Speaker Lights*
(стр. 31)
* Не гледајте директно во делови што емитуваат светло кога Speaker Lights е
вклучен.
8МК
(power) копче
Допрете да го вклучите системот
или да го дотерате во режим на
мирување.
(play)* копче
— Допрете да почнете со
репродукција.
— Кога ова копче го држите повеќе
од 5 секунди, се репродуцира
вграден демо звук. Допрете „ да
го запрете со демото.
„ (stop) копче
— Допрете да престанете со
репродукција. Кога ќе допрете
двапати, репродукцијата може
да се откаже.
— Допрете да го запрете преносот
за време на преносот на музика
— Допрете да го запрете
градениот демо звук.
BLUETOOTH PAIRING копче
— Допрете да изберете
BLUETOOTH функција.
— Држете за активирање на
BLUETOOTH спарување во
BLUETOOTH функција.
BLUETOOTH индикатор (стр. 21)
FUNCTION копче
Допрете да изберете функција.
(USB) порт
Користете го за поврзување на
USB уред.
MEGA BASS PARTY CHAIN
копче (стр. 26, 30)
+/– (select folder) копче
Допрете да изберете папка на
диск или USB уред.
/
(go backward/go
forward) копче
Допрете да изберете песна или фајл.
TUNING+/– копче (стр. 17)
(open/close) копче
Допрете за отварање или
затварање на носачот за диск.
(N-Mark) (стр. 24)
DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR
копчиња (стр. 27)
VOLUME/DJ CONTROL копче
— Завртете за прилагодување
тон. Не може да го користите
ова копче за прилагодување
тон кога е избрано DJ EFFECT.
— Завртете за прилагодување
FLANGER и ISOLATOR ефект
(стр. 27).
Носач за диск
Сензор за далечинско
MIC 1/2 приклучок
Користете го за поврзување
микрофон.
* Копчето
на единицата има
сензибилна точка. Користете ја оваа
сензибилна точка како референца
кога го користите системот.
Дисплеј
VOCAL FADER копче (стр. 31)
MIC ECHO копче (стр. 31)
MIC LEVEL (MIN/MAX) копче
(стр. 30)
9МК
Далечински управувач
TUNING MODE копче
(стр. 17)
TUNER MEMORY копче
(стр. 17)
BACK копче
Допрете да се вратите на
претходниот дисплеј.
OPTIONS копче
Допрете да влезете или излезете
од менито со опции.
/ / / копчиња
Допрете да изберете ставка од
менито.
+/– (select folder) копче
Допрете да изберете папка на
диск или USB уред.
SPEAKER LIGHT копче
(стр. 31)
DISPLAY копче
Допрете да смените
информација на дисплејот.
SLEEP копче (стр. 32)
(power) копче
Допрете да се вклучи системот
или префрлете го во режим на
мирување.
PLAY MODE копче (стр. 15,
20)
REPEAT/FM MODE копче (стр.
15, 17, 20)
CLEAR копче (стр. 16, 21)
REC TO USB копче (стр. 19)
Допрете да префрлите музика
од диск на поврзан опционален
USB уред.
10МК
копче
Допрете да внесете/потврдите
дотерување.
FUNCTION копче
Допрете да изберете функција.
MEGA BASS копче (стр. 26)
EQ копче (стр. 26)
/
(rewind/fast forward)
копчиња (стр. 15, 20)
Допрете да најдете точка во
песна или фајл при
репродукција.
TUNING+/– копче (стр. 17)
(play)* копче
Допрете да почнете со
репродукција
/
(go backward/go
forward) копче
Допрете да изберете песна
или фајл
PRESET+/– копче (стр. 17)
(pause) копче
Допрете за паузирање на
репродукцијата. Да
продолжите со репродукција
допрете
.
„ (stop) копче
— Допрете да запре
репродукцијата. Кога ќе допрете
двапати, репродукцијата се
откажува.
— Допрете да запре со
префрлање музика за време на
префрлање музика.
— Допрете да запре вградениот
демо звук.
VOCAL FADER копче (стр. 31)
MIC ECHO копче (стр. 31)
KEY CONTROL
(стр. 31)
/
копче
VOL +/– * копче
Допрете за прилагодување
јазина на звук.
* VOL + и
копчињата на далечинскиот
управувач имаат сензибилна точка.
Користете ја оваа точка како
референца кога работите со системот.
11МК
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на системот
Конштекер
Аудио излезни и влезни приклучоци
Користи како аудио кабел (одделно се продава) да направи
поврзување на следниот начин:
• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
приклучоци
— Поврзете во аудио влезен приклучок на опционална опрема.
— Поврзете во друг аудио систем да уживате во Party
Chain функцијата (стр. 28).
• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
приклучоци
— Поврзете во аудио излезен
приклучок на ТВ или аудио/
видео опрема. Звукот се
емитува низ системот.
— Поврзете во друг аудио
систем да уживате во Party
Chain функцијата (стр. 28).
12МК
Антена
Поврзете ја FM антената
(испорачана).
Проширете ја антената
Совет
• Инсталирајте го системот на место/
ориентација со добар прием.
Места со слаб
прием: Далеку
од прозор и
т.н.
Места со
добар прием:
Во близина на
прозор и т.н.
• Избегнувајте ги следниве типови на
места.
Меѓу згради
Деактивирање
демо
За деактивирање на демо додека
системот е исклучен, допрете
SPEAKER LIGHT непрекинато да
изберете Standby Mode (стр. 14).
Ставете две R03 (size AAA) батерии
(испорачани) со поларитет да
одговара како што е прикажано.
Во близина на мобилни
телефони, електрични
апарати
Забелешки
На челични клупи или маси
• Антената чувајте ја подалеку од
кабелот за напојување и USB
кабелот да спречите шум.
Напојување
Поврзете го кабелот за напојување
(испорачан) во системот и потоа во
штекер.
Кога кабелот за напојување е
поврзан, демото автоматски
почнува (стр. 14). Ако допрете
да
го вклучите системот, демото
завршува.
Започнување со употреба
Вметнување батерии
• Не мешајте стари и нови батерии или
пак различни типови на батерии.
• Ако далечинскиот управувач не го
користите подолго време, извадете ги
батериите да избегнете оштетување
од течење на батериите и корозија.
Преместување на
системот
Пред да го преместите системот,
проверете да не има вметнато диск,
поврзано USB уред и исклучете ги
сите кабли.
Забелешка
Правилно поставете ја раката при
преместување на системот да избегнете
лична повреда или штета.
13МК
Менување режим
за дисплеј
Допрете SPEAKER LIGHT
додека системот е исклучен.
Секогаш кога ќе допрете на копчето,
дисплејот се менува на следниот начин.
Демо
Осветлувањето е вклучено.
Нема приказ(Standby Mode)
Дисплејот и осветлувањето се
исклучени за заштеда на напојување.
За управување со
напојувањето
Фабрички, овој систем е дотеран
автоматски да се исклучи за околу
15 минути кога нема никаква
операција и нема аудио сигнал. За
детали, видете во “Дотерување на
автоматска функција за мирување”
(стр. 32).
14МК
Диск
Репродукција на
CD/MP3 диск
Совет
За дискови кои се репродуцираат видете
во “Мерки на претпазливост” (стр. 38).
1
Ставете диск.
Допрете на уредот да се
отвори носачот за диск, потоа
ставете го дискот во со етикетата
нагоре.
Допрете
Најдете
точка во
песна или
фајл
Држете на
/
при
репродукција и
ослободете го копчето
на саканото место.
Изберете
Repeat Play
Допрете REPEAT/FM
MODE се додека “REP
ONE1),” “REP FLDR2)” или
“REP ALL3)” не се
прикаже на дисплејот.
Менување
Допрете PLAY MODE
режим за
додека плеерот е
репродукција стопиран. Можете да
изберете нормал на
репродукција (“FLDR” за
сите MP3 фајлови во
папката на дискот),
мешана репродукција
(“SHUF” или “FLDRSHUF” за
папка) или програмирана
репродукција
1)
2)
Кога репродуцирате 8 cm
(3 1/4 in) диск како на пр. едно
CD, ставете го во внатрешниот
круг во носачот.
3
3)
При затварање на носачот за
диск не применувајте сила,
бидејќи може да го оштетите.
за репродукција.
Други операции
За
Допрете
Паузирање
Допрете . Да продолжите со репродукција
допрете
.
Стоп
„. Да продолжите со
репродукција допрете .
За откажување повторно
допрете на „.
Изберете
папка во
MP3 диск
Допрете
+/–
непрекинато.
Изберете папка Допрете
или фајл
/
“REP ONE”: Повторување на
моменталната песна или фајл.
“REP FLDR” (само MP3 диск):
Повторување на моменталната папка.
“REP ALL”: Повторување на сите песни
или папки.
Забелешки за репродукција на MP3
диск
Допрете на уредот да го
затворите носачот за диск.
4 Допрете
Диск
2
Допрете FUNCTION се
додека “CD” не се
прикаже на дисплејот.
За
.
• Не снимајте други типови на фајлови
или не потребни папки на диск кој има
MP3 фајлови.
• Папки кои немаат MP3 фајлови се
прескокнуваат.
• MP3 фајлови се репродуцираат по
редослед по кој се снимени на дискот.
• Системот може да репродуцира само
MP3 фајлови кои имаат фајл екстензија
“.mp3.”
• Дури и кога името на фајлот ја има
правилната екстензија, ако вистинскиот
фајл се разликува репродукцијата на
овој фајл може да генерира силен шум
со што системот може да се оштети.
• Максимален број на:
- папки е 256 (вклучувајќи ја и рут
папката).
- MP3 фајлови е 999.
- нивоа на папки (стебло структура на
фајлови) е 8.
• Не се гарантира компатибилност со сите
софтвери за MP3 кодирани/пишување,
уреди за снимање и медиуми.
Некомпатибилен MP3 диск може да
предизвика шум или испрекинат аудио
или може воопшто да не се
репродуцира.
15МК
Забелешка за репродукција на
мултисесиски дискови
Системот може да репродуцира
непрекинато сесии на диск кога тие се
снимени во ист сесиски формат како и
првата сесија. Кога ќе се открие сесија
која е снимена со различен формат, таа
сесија и следната не се репродуцираат.
Запомнете дека дури и ако сесијата е
снимена во ист формат, некои сесии не
може да се репродуцираат.
Креирање сопствен
програм (Program Play)
1
2
3
Допрете FUNCTION се
додека “CD” не се
прикаже на дисплејот.
Изберете режим за репродукција.
Допрете PLAY MODE се додека
“PROGRAM” не се прикаже на
дисплејот додека плеерот е стопиран.
Изберете песна или број на фајл.
Допрете
/
се додека не
се прикаже песната или број на
фајлот што го барате.
Избрана
песна или
број на фајл
Вкупно време на
репродукција на
избраната песна
(само CD-DA
Кога програмирате MP3 фајл во
одредена папка, допрете
+/–
непрекинато да изберете папка
и потоа изберете фајл.
4 Програмирање на избрана
песна или фајл.
Допрете
да внесете избрана
песна или фајл.
5 Повторете ги чекорите од 3
до 4 за програмирање на
додатни песни или фајлови,
најмногу до 64 песни или
фајлови.
16МК
6 За репродукција на свој
програм на песни или
фајлови допрете
.
Програмот се брише кога ќе
направите едно од следниве
операции:
- менување на функција.
- исклучување на системот.
- откачување на кабелот за
струја.
- отварање на носачот за диск.
За повторно репродуцирање
на ист програм, допрете
.
За откажување на Program Play
Допрете PLAY MODE/TUNING MODE.
За бришење на последен
чекор од програмираната
листа
Допрете CLEAR кога репродукцијата
е стопирана.
Тјунер
Слушање радио
1
2
Допрете FUNCTION се
додека “FM” не се
прикаже на дисплејот.
Изберете станица.
За автоматско скенирање
Ако скенирањето не престанува,
допрете „ да запре скенирањето
и направете рачно дотерување
(подолу).
За рачно дотерување
Допрете TUNING MODE се додека
“MANUAL” не се прикаже на
дисплејот и потоа допрете
TUNING+/– да дотерате станица .
Кога ќе дотерате станица која
еми тува RDS сервис, името на
станицата се прикажува на
екранот (освен за модели за
Северна Америка).
Допрете PRESET+/–
непрекинато да изберете
мемориран број.
Ако друга станица веќе е
меморирана на тој број,
станицата се заменува со
новата.
4 Допрете
станицата.
да ја зачувате
5 Повторете ги чекорите од 1
до 4 да зачувате друга
станица.
Можете да меморирате до 20
FM станици.
Меморираната станица се
зачувува околу половина ден
дури и ако го исклучите кабелот
или ако има прекин во
електричната мрежа.
Тјунер
Допрете TUNING MODE се додека
“AUTO” не се прикаже на дисплејот
и потоа допрете TUNING+/–.
Скенирањето автоматски запира
кога ќе најде станица.
3
Да слушате меморирана
станица
Допрете TUNING MODE се додека
“PRESET” не се прикаже на
дисплејот потоа допрете PRESET+/–
да изберете мемориран број.
Совет
За намалување на статичен шум на слаба
FM стерео станица, допрете REPEAT/FM
MODE непрекинато се додека не се
прикаже “MONO” за исклучување на
стерео прием. Ќе го изгубите стерео
ефектот, но ќе го подобрите приемот.
Меморирање радио станици
1 Дотерајте радио станица.
2 Допрете TUNER MEMORY да
изберете режим за
меморирање на тјунерот.
17МК
USB уред
Пред да го користите
USB уредот
За компатибилни USB уреди видете
“Информации за компатибилни
уреди” (стр. 33).
Кога користите Apple уреди со овој
систем, поврзете ги преку
BLUETOOTH поврзување (стр. 22).
Користење на Apple уреди преку
USB поврзување не е поддржано.
Забелешки
• Кога е потребно да направите USB
поврзување со кабел, користете го USB
кабелот испорачан со USB уредот.
Видете во упатството за употреба
испорачано со USB уредот за детали за
мотодот на работа.
• Може да потрае подолго време пред
“SEARCH” да се прикаже на дисплејот
зависно од типот на поврзаниот USB
уред.
• Не го поврзувајте системот и USB уредот
преку USB хаб.
• Кога USB уредот е поврзан, системот ги
вчитува сите фајлови на USB уредот.
Ако има многу папки или фајлови на
USB уредот, потребно му е повеќе време да заврши со читање на USB уредот.
• Со некои поврзани USB уреди може да
има доцнење пред операцијата да се
направи на системот.
• Компатибилност со сите кодирани/
пишани софтвери не се гарантира. Ако
аудио фајлови на USB уред каде оригинално се кодирани со некомпатибилен
софтвер, тие фајлови може да репродуцираат шум или испрекинат звук, или
воопшто нема да се репродуцираат.
• Овој систем не ги поддржува сите
функции обезбедени од поврзаниот
USB уред.
• USB уредот не го вадете за време на
префрлање или бришење. На таков
начин може да ги оштетите податоците
на USB уредот или да го оштетиот
самиот USB уред.
18МК
За користење на системот
како полнач за батерии
Системот може да го користите како
полнач за батерии за USB уреди кои
имаат функција за полнење.
Поврзете го USB уредот во
(USB) приклучокот.
Полнењето почнува кога USB
уредот е поврзан во (USB)
приклучокот. За детали видете во
упатството за употреба на USB
уредот.
Префрлање музика
од диск
Можете да префрлите музика од
диск (CD-DA диск или MP3 диск) на
USB уред како што следи:
• CD SYNC transfer: Префрлање на
сите CD-DA песни од CD-DA диск.
• MP3 folder transfer: Префрлање
MP3 фајлови во одредена папка
од MP3 диск.
• REC1 transfer: Префрлање
моментално репродуцирани
песни или MP3 фајл од диск.
1
2
3
Допрете FUNCTION се
додека “CD” не се
прикаже на дисплејот.
Поврзете USB уред во
(USB) порд.
Ставете дикс кој сакате да го
префрлите.
4 Подготовка за префрлање.
Продолжете до чекор 5 во случај
на CD SYNC префрлање.
За префрлање на MP3 папка
Да префрлите MP3 фајл во
одредена папка, допрете
+/–
да изберете папка. Потоа
почнете со репродукција и
допрете еднаш „. Проверете на
екранот дали поминатото време
за репродукција е запрено.
REC1 префрлање
За REC1 префрлање
Допрете
/
да изберете
песна или MP3 фајл кој сакате да
го префрлите, потоа почнете со
репродукција.
Да префрлите MP3 фајл во
одредена папка, допрете
+/да изберете папка и потоа
допрете
/
да изберете
MP3 фајл кој сакате да го
префрлите. Потоа почнете со
репродукција.
5 Допрете REC TO USB.
“READY” се прикажува на дисплејот.
6 Допрете
.
За запирање на префрлањето
Допрете „.
Правила за создавање папки и фајлови
При префрлање на USB уред, “MUSIC”
папка директно се креира во “ROOT.”
Папките и фајловите се создаваат во
оваа “MUSIC” папка во согласност со
методот за префрлање и изворот
како што следи:
Име на
папка
MP3
“MP3_REC1”
CD-DA
“CD_REC1”
Име на
фајл
Исто како
и изворот
“TRACK001”*
* Потоа броеви на папки и фајлови
сериски се назначуваат.
Забелешки
• CD-TEXT информацијата не се префрла
во креираниот MP3 фајл. Овој систем не
подржува CD-TEXT стандард.
• Префрлањето автоматски запира ако:
- на USB уредот нема доволно место
при префрлањето.
- бројот на аудио фајлот и папки на USB
уредот е до самата граница за број
кој системот може да го препознае.
• Ако папката или фајлот кој се обидувате
да го префрлите веќе го има на USB
уредот под исто име, се додава
дополнителен број по името без да го
избрише оригиналната папка или фајл.
• Не ги користете копчињата на
далечинскиот или урдот при
префрлање да не го запрете
префрлањето по грешка.
USB уред
Префрлањето почнува, потоа “USB
REC” се прикажува на дисплејот.
Не го вадете USB уредот додека
префрлањето не заврши.
Кога префрлањето е комплетно,
“COMPLETE” се прикажува на
дисплејот и аудио фајлови во
MP3 формат ќе се креираат.
Извор
Забелешка за содржина заштитена
со авторски права
Префрлената музика е ограничена само
за лична употреба. За користење на
музика надвор од ова ограничување
треба да добиете авторско одобрување.
CD SYNC префрлање
Извор
Име на
папка
Име на
фајл
CD-DA
“CDDA001”*
“TRACK001”*
Префрлање на MP3 папка
Извор
MP3
Име на
Име на
фајл
папка
Исто како и изворот
19МК
Репродукција на фајл
Поддржани се следниве формати
на аудио фајлови:
— MP3: фајл екстензија “.mp3”
— WMA: фајл екстензија “.wma”
1
2
Допрете FUNCTION се
додека “USB” не се
прикаже на дисплејот.
3 Допрете за репродуцирање.
4 Допрете VOL +/– за
прилагодување јачина на звук.
Други операции
За
Паузирање
репродук.
Направете го ова
Допрете . Да продолжите со репродук..
Стоп
„. Да продолжите со
репродукција допрете
1)
. За откажување,
допрете повторно на „.
Изберете
папка
Допрете
+/–
непрекинато.
Изберете фајл
Најдете
точка во
фајл
Допрете
Изберете
Repeat
Play
• Овој систем не може да репродуцира аудио
фајлови на USB уред во следниве случаи;
- кога вкупниот број на аудио фајлови
на USB уредот надминуваат 999.
- кога бројот на папки на USB уредот
надминува 256 (вклучувајќи ја и
“ROOT” папката и празни папки).
Овој број може да се разликува во
зависност од структурата на фајлот и
папката. Не снимајте други типови на
фајлови или непотребни папки на USB
уредот кој има аудио фајлови.
• Системот може да репродудира до
длабочина само од 8 папки.
• Фајловите и папките се прикажуваат по
редослед според нивното креирање на
USB уредот.
• Папки кои немаат аудио фајлови се
прескокнуваат.
• Запомнете дури и кога името на фајлот
има точна екстензија, ако оригиналниот
фајл се разликува, системот може да
емитува шум или да се расипе.
За бришење на аудио фајлови
или папки од USB уред
.
Држете
/ за време на репродукција и
пуштете го копчето на
саканата точка.
Допрете REPEAT/FM
MODE се додека “REP
ONE2),” “REP FLDR3)” или
“REP ALL4)” се прика жува на дисплејот.
Допрете PLAY MODE
Менување
додека USB уредот не
режим на
репродукција запре.Можете да
20МК
При репродукција на VBR MP3/WMA
фајл, системот може да продолжи со
репродукција од друга точка.
2)
“REP ONE”: Повторување на
моментален фајл.
3)
“REP FLDR”: Повторување на
моментална папка.
4)
“REP ALL”: Повторување на сите
фајлови на USB уредот.
Забелешки
Поврзете USB уред во
(USB) портот.
/
1)
изберете нормална
репродукција (“FLDR” за
сите фајлови во
папката на USB уредот),
мешана репродукција
(“SHUF” или “FLDRSHUF”
за мешана папка), или
програмирана
репродукција
(“PROGRAM”).
1 Допрете “USB” да се прикаже
на дисплејот.
2 Поврзете USB уред во
(USB) портот.
3 Допрете
/
или
+/–
да изберете аудио фајл или папка
кои сакате да ги избришете потоа
почнете со репродукција.
4 Допрете OPTIONS.
5 Допрете
/ да изберете
“ERASE,” потоа допрете
.
6 Допрете / да изберете “FOLDER” или
“FILE,” потоа допрете
.
“ERASE??” трепка на дисплејот.
7 Допрете
.
When erasing is complete,
“COMPLETE” appears on the
display.
Креирање свој програм
(Program Play)
1
2
3
Допрете FUNCTION се
додека “USB” не се
прикаже на дисплејот.
Изберете режим за репродукција.
Допрете PLAY MODE се додека
“PROGRAM” не се прикаже на
дисплејот додека плеерот е запрен.
Изберете број на фајл.
Допрете
/
непрекинато се
додека на дисплејот не се
прикаже бројот на фајл.
Кога програмирате MP3/WMA
фајлови во папка, допрете
+/– да изберете папка и потоа
изберете фајл.
4 Програмирање на избран
фајл.
Допрете
да го внесете фајлот.
5 Повторете ги чекорите 3
до 4 во дополнително
програмираните фајлови
најмногу до 64 фајлови.
6 За репродукција на свој
За BLUETOOTH безжична технологија
BLUETOOTH безжичната технологија
е со краток опсег која овозможува
безжична комуникација на податоци
меѓу дигитални уреди. BLUETOOTH
безжичната технологија работи во
опсег од 10 метри (33 feet).
Поддржани BLUETOOTH верзија,
профили и кодекси
За детали видете “BLUETOOTH”
(стр. 41).
За (BLUETOOTH)
индикатор
(BLUETOOTH) индикаторот на уредот свети или трепка сино да го покаже BLUETOOTH статусот.
Системски статус
Статус на индикатор
BLUETOOTH
мирување
Трепка бавно.
BLUETOOTH
спарување
Воспоставено е
BLUETOOTH
поврзување
Трепка брзо.
BLUETOOTH
Избран број на фајл
BLUETOOTH
Свети
програм со фајлови
допрете
.
Програмот се брише кога ќе
направите една од следните
операции:
- менување на функцијата.
- исклучување на системот.
- откачување на кабелот за
струја
За повторна репродукција на
ист програм допрете
За откажување на Program Play
Допрете PLAY MODE.
За бришење на последниот
чекор од програмираната листа
Допрете CLEAR кога репродукцијата
е запрена.
21МК
Спарување на системот
со BLUETOOTH уред
Спарувањето е операција каде
BLUETOOTH уреди се регистрираат
меѓу себе. Еднаш кога ќе направите
спарување, не треба да правите
повторно.
Ако вашиот уред е NFC-компатибилен паметен телефон, не е потребно
рачно спарување. (Видете “One
Touch BLUETOOTH поврзување со
NFC” (стр. 23).)
1
2
Ставете го BLUETOOTH
уредот на 1 метар (3 feet)
од системот.
Допрете BLUETOOTH на
уредот да изберете
BLUETOOTH функција.
“BT AUDIO” се прикажува на дисплејот.
Совети
3
• Кога на системот нема информација
за спарување (пр. кога користите
BLUETOOTH функцијата ја користите
за прв пат), “PAIRING” индика-торот
трепка брзо и системот се префрла
во режим на спарување автоматски.
Во ваков случај, прејдете на чекор 4.
• Ако BLUETOOTH поврзувањето е
воспоставено, прекинете го
BLUETOOTH поврзувањето (стр. 23).
Држете на BLUETOOTH на
уредот повеќе од 3 секунди.
“PAIRING” трепка на дисплејот.
4 Направете постапка за
спарување на BLUETOOTH
уредот.
За детали видете во
упатството за употреба на
BLUETOOTH уредот.
22МК
5 Изберете“MHC-V11” на
дисплејот на BLUETOOTH
уредот.
Забелешка
Ако за BLUETOOTH уредот е потребна
лозинка, внесете “0000.” “Passkey”
може да е наречен “Passcode,” “PIN
code,” “PIN number,” или “Password.”
6 Направете BLUETOOTH повр-
зување на BLUETOOTH уредот.
Кога спарувањето е комплетно и
ќе се воспостави BLUETOOTH
поврзување, “BT AUDIO” се
прикажува на дисплејот.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот, поврзувањето може да
почне автоматски откако
спарувањето ќе заврши.
Забелешки
• Можете да спарите до 8 BLUETOOTH уреди. Ако спарите 9-ти BLUETOOTH уред,
најстариот спарен уред ќе се избрише.
• Ако сакате да спарите со друг BLUETOOTH
уред, повторете од чекор 1 до 6.
За откажување на спарување
Допрете BLUETOOTH на уредот.
Бришење информација за
регистрација на спарување
За бришење на сите информации
за регистрација на спарување,
системот треба да се ресетира во
фабрички дотерувања. Видете
“Ресетирање на системот” (стр.
37).
Слушање музика на
BLUETOOTH уред
Може да ракувате со BLUETOOTH
уред со поврзување на системот и
BLUETOOTH уред со помош на
AVRCP. Проверете го следното
пред репродукција на музика:
— BLUETOOTH функцијата наe
BLUETOOTH уредот е вклучен.
— Спарувањето е завршено (стр. 22).
Кога системот и BLUETOOTH уред
еднаш ќе се поврат можете да ја
контролирате репродукцијата со
допирање на
,
и
/
.
1
“BT AUDIO” се прикажува на дисплејот.
2
Воспоставите поврзување со
BLUETOOTH уред.
Последен поврзан BLUETOOTH
уред автоматски ќе се поврзе.
Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред ако
уредот не е поврзан.
3
Допрете
да почнете со
репродукција.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот,
— може треба да допрете двапати.
— може ќе треба да почнете со
репродукција на аудио на
BLUETOOTH уред.
4 Прилагодете го тонот.
Прво прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот. Ако нивото
на тон се уште е многу тивко,
прилагодете го нивото на тон
на системот преку VOL +/–.
Забелешка
Ако сакате да поврзете друг BLUETOOTH
уред со системот, моментално поврзаниот BLUETOOTH уред ќе се исклучи.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“DISCONNECT,” потоа допрете
.
Во зависност од BLUETOOTH уредот,
BLUETOOTH поврзувањето може
автоматски да се прекине кога ќе
запрете со репродукција.
One Touch BLUETOOTH
поврзување со NFC
NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична
комуникација со краток опсег меѓу
разни уреди, пр. паметен телефон и
таблети.
Кога ќе допрете на системот со NFCкомпатибилен паметен телефон,
системот автоматски:
— вклучува BLUETOOTH функција.
— завршува со спарување и
BLUETOOTH поврзување.
BLUETOOTH
Допрете BLUETOOTH на
уредот да изберете
BLUETOOTH функција.
За прекинување на BLUETOOTH
поврзувањето
Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена
NFC функција (OС: Android™ 2.3.3
или понов, освен Android 3.x)
Забелешки
• Системот може да препознае и да се
поврзе само со еден NFC-компатибилен
паметен телефон во исто време. Ако се
обидете да поврзете друг NFC-компатибилен паметен телефон со системот,
моментално поврзаниот NFC-компатибилен паметен телефон ќе се исклчи.
• Во зависност од вашиот NFC-компатибилен паметен телефон, може ќе треба
прво да ги направите следните чекори
на вашиот NFC-компатибилен телефон.
— Вклучете ја NFC функцијата. За детали
видете во упатството за употреба на
NFC-компатибилниот паметен телефон.
— Ако вашиот NFC-компатибилен паметен телефон има постара верзија на
ОС систем од Android 4.1.x, превземете ја и активирајте ја “NFC Easy
Connect” апликацијата.
“NFC Easy Connect” е бесплатна апликација за Android паметни телефони
која можете да ја добиете од Google
Play™. (Апликацијата може да не е
достапна во некои земји/региони.)
23МК
1
Допрете на мобилниот уред,
на пр. памтен телефон или
таблет на N-ознаката на уредот се додека мобилниот
уред не завибрира.
Завршете го поврзувањето следејќи ги инструкциите прикажани
на паметниот телефон.
Кога ќе се воспостави BLUETOOTH
поврзување, BLUETOOTH
индикаторот на уредот не
престане да трепка и продолжи
да свети. “BT AUDIO” се
прикажува на дисплејот.
2
Почнете со репродукција на
аудио од паметен телефон.
За детали видете во упатството за
употреба на вашиот BLUETOOTH
уред.
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH поврзувањето не успеат, направете го следното.
— Извадете ја футролата од паметниот
телефон ако ја користите.
— Допрете повторно на паметниот
телефон на N-ознаката на уредот.
— Повторно активирајте ја “NFC Easy
Connect” апликацијата.
За прекинување на BLUETOOTH
поврзување
Допрете повторно на паметниот
телефон на N-ознаката на уредот.
24МК
Репродукција со кодекс
со висок квалитет на
звук (AAC/LDAC™)
Овој систем може да прима податоци во AAC или LDAC формат на кодекс од BLUETOOTH уред. Ова обезбедува репродукција со повисок
квалитет на звук.
Фа-бричкото дотерување на
системот е “AUTO.”
Можете да изберете аудио кодекс
опција од следниве две дотерување
со помош (стр. 23) и потоа повторно
направете BLUETOOTH поврзување.
1
2
3
Допрете BLUETOOTH на
уредот да изберете
BLUETOOTH функција.
“BT AUDIO” се прикажува.
Допрете OPTIONS.
Допрете / да изберете
“BT:CODEC,” потоа допрете
4 Допрете
/ да изберете
дотерување, потоа допрете
• AUTO: Системот открива кодекс
кој се користи на уредот и
автоматски избира оптимален
кодекс од “SBC,” “AAC*” or
“LDAC*.”
• SBC: “SBC” секогаш се
применуваат без оглед на
кодексот кој е користен на уредот
* Достапно само кога кодексот е
поддржан од BLUETOOTH уредот.
Забелешка
Можете да уживате во поголем квалитет на звук кога уредот е компатибилен со AAC/LDAC и оваа функција е
дотерана во “AUTO.” Но, звукот може
да прекинат во зависност од условите
на BLUETOOTH комуникацијата. Ако се
случи ова, функцијата дотерајте ја во
“SBC.”
LDAC е технологија за аудио кодирање развиена од Sony која овозможува пренос на High-Resolution
(Hi-Res) аудио содржина, дури и
преку BLUETOOTH поврзување. За
разлика од другите BLUETOOTH
компатибилни технологии за кодирање, пр. SBC, ова работи без
намалување на конверзијата на HiRes аудио содржина1). Исто така,
овозможува приближно три пати
повеќе податоци1) од други технологии, за пренос на повеќе една
BLUETOOTH безжична мрежа со
невиден квалитет на звук со користење на ефикасно кодирање и
оптимизирано групирање на
податоци.
1)
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување
Можете да го поврзете системот од
спарен BLUETOOTH уред во сите
функции кога BLUETOOTH сигналот
на системот е вклучен. BLUETOOTH
сигналот фабрички е вклучен.
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
Држете „ и TUNING– за
околу 5 секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се
прикажува на дисплејот.
Забелешка
Не можете да ги правите следниве
операции кога ќе го исклучите
BLUETOOTH сигналот:
— Спарување и/или поврзување со
BLUETOOTH уред
— Дотерување BLUETOOTH аудио кодекс
— Дотерување BLUETOOTH режим на
мирување
— Користење на “SongPal” преку
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Со исклучок на содржини со DSD формат.
Во споредба со SBC (Sub Band Codec),
кога е избрана брзина од 990 kbps
(96/48 kHz) или 909 kbps (88.2/44.1
kHz) .
1)
Вклучување или
исклучување на
BLUETOOTH сигналот
BLUETOOTH режимот за мирување
овозможува системот да се вклучи
автоматски кога ќе воспоставите
BLUETOOTH поврзување со
BLUETOOTH уред.
1
2
3
Допрете OPTIONS.
Допрете / да изберете
“BT:STBY” и допрете .
Допрете / да изберете
дотерување и допрете
• ON: Системот автоматски се
вклучува дури и кога е во
режим на мирување.
• OFF: Системот се исклучува.
Совет
Оневозможете го BLUETOOTH режимот
за мирување да ја намалите потрошувачката на напојување во режим на
мирување (еко режим).
25МК
Користење“SongPal”
преку BLUETOOTH
За апликацијата
Можете да го контролирате системот преку бесплатна апликација
“SongPal,” која е достапна и на
Google Play и на App Store.
Побарајте “SongPal” или скенирајте
го дводимензионалниот код, потоа
превземете ја апликацијата да дознаете повеќе за практични функции.
Забелешки
• Ако “SongPal” апликацијата не работи
правилно, исклучете го BLUETOOTH
поврзувањето (стр. 23), потоа направете
повторно BLUETOOTH поврзување така
што BLUETOOTH поврзувањето да
работи правилно.
• Што можете да контролирате со
“SongPal” се разликува зависно од
поврзаниот уред.
• Спецификацијата и дизајнот на
апликацијата може да се смени без
претходна најава.
26МК
Прилагодување звук
Прилагодување звук
За
Направете го ова
Прилагод.
тон
Допрете VOL +/–.
Создавање
подинамичен звук
Допрете MEGA BASS
се додека“BASS ON”
не се прикаже на
дисплејот.
Дотер.звучен Допрете EQ се додека
ефект
на дисплејот не се
прикаже звучен ефект.
Креирање
атмосфера на
забава (DJ EFFECT)
Користете ги копчињат ана уредот
да ја направите оваа операција.
1 Допрете на следново копче
да изберете тип на ефект.
• FLANGER: Креирање на длабок
пробивен ефект кој е сличен на
татнеж на авион.
• ISOLATOR: Изолирање одредена
фреквенција со прилагодување
друга фреквенција. Ова е
корисно кога сакате да
фокусирате на вокал.
2 Завртете го VOLUME/DJ
CONTROL копчето за
прилагодување ниво на ефект
Допрете DJ OFF.
Забелешки
• DJ EFFECT автоматски се исклучува кога
— ќе го исклучите системот
— активирате или деактивирате Party
Chain функцијата
• DJ EFFECT не влијае врз префрлање на
аудио фајлово. Префрлањето аудио
фајлови ќе се направи без DJ EFFECT
дури и ако сте го активирале.
• Не може да користите VOLUME/DJ
CONTROL на уредот за рилагодување
јачина на звук кога DJ EFFECT е
актривирано. Допрете VOL +/– на
далечинскиот за прилагодување
јачина на звук.
Прилагодување звук
За исклучување на ефектот
27МК
Други операции
Користење на Party Chain функцијата
Може да поврзете повеќе аудио системи во ланец да направите
поинтересна забава и да создадете повисок излезен аудио сигнал.
Активиран систем во ланецот ќе биде “Party Host” и споделување музика.
Другите системи ќе станат “Party Guests” и репродуцираат музика иста како
што репродуцира “Party Host.”
Формирање Party Chain
Формирајте Party Chain со поврзување на системи со помош на аудио кабли
(одделно се продаваат).
Пред поврзување на каблите, проверете дали е исклучен кабелот за струја.
Ако сите системи се опремени со Party Chain функција
Пр.: При поврзување овој систем се користи како прв систем
Последен
систем
Продолжете со
поврзување до
последниот
систем.
Втор систем
Прв систем
• Последниот систем мора да е поврзан со првиот систем.
• Било кој систем може да биде Party Host.
• Може да смените Party Host во друг систем во ланецот. За детали видете
“За бирање нов Party Host” (стр. 30).
• Проверете дали е избрана друга функција освен Audio In функцијата. Кога
Audio In функцијата е избрана, Party Chain функцијата не може да се
активира.
28МК
Ако еден од системите не е опремен со Party Chain функција
Пр.: Кога поврзувате користејќи го овој систем како прв систем
Продолжете со
поврзување до
последниот
систем.
Последен
систем*
Втор систем
Прв систем
* Поврзете систем кој не е опремен со Party Chain функција како последен систем. На
последниот систем изберете Audio In функција.
Други операции
• Последниот систем не е поврзан со првиот систем.
• Мора првиот систем да го изберете како Party Host така што сите системи
да репродуцираат иста музика кога кога Party Chain функцијата е
активирана.
29МК
Уживајте со Party Chain
1
2
3
Приклучете го кабелот за струја
и вклучете ги сите системи.
Прилагодете го тоно на
секој систем.
Активирајте ја Party Chain
функцијата на системот да
се користи како Party Host.
Пр.: Кога овој систем го
користите како Party Host
c Допрете FUNCTION PAIRING да
изберете функција.
Кога ќе поврзете со помош на
(стр. 28), не ја бирајте Audio
In функцијата. Ако ја изберете
оваа функција, Party Chain
функцијата не може да се
активира.
d Почнете со репродукција, потоа
држете MEGA BASS на уредот се
додека на дисплејот не се
прикаже “PARTY CHAIN HOST”.
Party Host почнува со Party Chain
и другите системи автоматски
стануваат Party Guests . Сите
системи репродуцираат иста
музика како и Party Host.
Забелешки
• Зависно од вкупниот број на единици
на системи кои сте ги поврзале, може
да потрае некое време пред Party
Guests да почне да репродуцира
музика.
• Менувањето ниво на тон и звучни
ефекти на Party Host нема да влијаат
врз емитувањето на Party Guests.
• Кога користите микрофон во Party Host,
звукот нема да се емитува од Party
Guests.
• Кога еден од системите во ланецот
извршува USB префрлање, почекајте
системот да заврши или прекинете го
префрлањето пред да ја активирате
Party Chain функцијата.
• За подетална работа на другите
системи, видете во упатството за
употреба на системите.
Да изберете нов Party Host
Повторете го чекор 3 од “Уживајте
со Party Chain” на системот за да се
користи како нов Party Host.
Моменталниот Party Host станува
Party Guest автоматски. Сите
системи репродуцираат иста музика
како и новиот Party Host.
Забелешки
• Можете да изберете друг систем како нов
Party Host само откако Party Chain
функцијата на сите системи во ланецот е
активирана.
• Ако избраниот систем не станува нов Party
Host по неколку секунди повторе-те го
чекор 3 од “Уживајте со Party Chain.”
За деактивирање на Party Chain
Кога го користите системот како Party
Host, држете MEGA BASS на уредот.
Кога користите друг систем како Party
Host, допрете PARTY CHAIN на Party
Host.
Забелешка
Ако Party Chain функцијата не се
деактивира за неколку секунди,
направете ја повторно горната
операцијана Party Host.
Пеење: Караоке
Подготовка за караоке
1
Завртете го MIC LEVEL на
уредот во MIN за намалување
тон на микрофонот.
Опсег на тон на микрофон
2
Поврзете опционален
микрофон во MIC 1 или MIC
2 приклучок на уредот.
Поврзете друг опционален
микрофон ако сакате да пеете
во дует.
30МК
3
Почнете со репродукција на
музика и прилагодете го
звукот на микрофонот.
Допрете MIC ECHO за
прилагодување ехо ефект.
4 Почнете со пеење со
музиката.
Забелешки
• Режимот за караоке е вклучен кога ќе
се поврзе микрофон.
• Ако се појави завивање:
— микрофонот тргнете го подалеку од
системот.
— сменете го правецот на микрофонот.
— намалете го тонот на микрофонот.
— допрете VOL – за намалување ниво
на тон или допрете MIC ECHO за
прилагодување ниво на ехо.
• Звукот од микрофонот не се префрлаљ
на USB уред за време на USB
префрлањето.
Уживајте во музика со
вклучени Speaker Lights
Допрете SPEAKER LIGHT.
Speaker Lights е вклучено.
За исклучување Speaker Lights
Допрете повторно SPEAKER LIGHT
Забелешка
Ако светлоста на осветленоста е блескава, сменете го светлото во просторијата
или исклучете ја осветленоста.
Користење на
опционална опрема
1
Користење на Vocal Fader
Допрете VOCAL FADER се
додека “FADE ON” не се
прикаже на дисплејот.
За откажување Vocal Fader ефектот,
допрете VOCAL FADER се додека “FADE
OFF” не се прикаже на дисплејот
Забелешка
За користење на Vocal Fader во CD или
USB функција, вклучете го Караоке
режимот со поврзување на микрофон.
2
3
Допрете FUNCTION се
додека “AUDIO IN” не се
прикаже на дисплејот.
Почнете со репродукција
на поврзаната опрема.
Други операции
Може да го намалите звукот на
вокалот во стерео извор.
Поврзете опционална опрема во AUDIO IN L/R приклучокот на уредот преку аудио
кабел (одделно се продава).
4 Прилагодете го тонот.
Прво прилагодете го тонот на поврзаната опрема. Ако нивото на
тон се уште е ниско, прилагодете
го нивото на тонот на системот
преку VOL +/–.
Забелешка
Менување копче (Key Control)
Допрете KEY CONTROL / да
одговара на вашиот вокален
опсег во Караоке режим.
Системот може автоматски да се префрли во режим на мирување ако нивото на
тон на поврзаната опрема е премногу ниско. Во ваков случај, зголемете го нивото
на тон на опремата. За исклучување на
функцијата за автоматско мирување, видете “Дотерување на функција за автоматско мирување” (стр. 32).
31МК
Менување информација
на дисплејот
Деактивирање копчиња
на уредот (Child Lock)
Може да гледате информации, како
број на песна, име на фајл/папка,
име на албум и пејач.
Можете да деактивирате копчиња
на уредот (освен ) да спречите
несакана операција.
Допрете DISPLAY кога
системот е вклучен.
Држете DJ OFF и „ на уредот
повеќе од 3 секунди.
Забелешки за прикажаните информации
• Карактери кои не можат да се прикажат
се прикажуваат како “_”.
• Следново не се прикажува;
— вкупно време на репродукција за
MP3 диск и USB device.
— преостанато време на репродукција
за MP3/ WMA фајл.
• Следново не се прикажува правилно;
— поинато време на репродукција на
MP3/WMA фајл кодиран со VBR
(variable bit rate).
— име на папка и фајл кој не го следи
било кој ISO9660 Level 1/Level 2 во
проширен формат.
Користење Sleep Timer
Системот автоматски се исклучува
по поставеното време.
Допрете SLEEP да изберете
време.
За откажување на Sleep Timer,
допрете SLEEP да изберете “OFF.”
Забелешка
При отварање и затварање на носачот за
диск, преостанатото време пред системот
да се исклучи може да е продолжено.
Совети
• За проверка на преостанато време
пред системот да се исклучи,
допрете SLEEP.
• Ако изберете “AUTO,” системот
автоматски се исклучува откако
репродукцијата на моменталниот
диск или USB уред ќе заврши или за
околу 100 минути.
32МК
“LOCK ON” се прикажува на дисплејот.
Со системот може да ракувате само
со копчињата на далечинскиот.
За исклучување на Child Lock
функцијата, држете DJ OFF и „ на
уредот повеќе од 3 секунди додека
“LOCK OFF” не се прикаже.
Дотерување функција за
автоматско мирување
Фабрички овој систем е дотеран
автоматски да се исклучи за оолу 15
минути кога нема никаква работа
или не се слуша аудио звук.
Заисклучување нафункцијата,
држете додека системот е
вклучен, се додека на
дисплејот не се прике “AUTO
STANDBY OFF”.
За вклучување на функцијата,
повторете ја постапката се додека
“AUTO STANDBY ON” не се прикаже
на дисплејот.
Забелешки
• “STANDBY” трепка на дисплејот пред
да се префрли во режим на мирување.
• Автоматската функција за мирување
не работи во следниве случаи:
— за време на работа на тјунерот.
— кога е активирано Sleep Timer.
Дополнителни информации
Информации за
компатибилни уреди
За поддржани USB уреди
• Овој систем поддржува само USB
Mass Storage Class .
• Овој систем поддржува само FAT
форматиран USB уред (освен exFAT).
• Некои USB уреди може нема
да работат со овој систем.
За BLUETOOTH комуникација за
for iPad, iPhone и iPod touch
Направено за
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPhone 4s
• iPod touch (6та генерација)
• iPod touch (5та генерација)
Проверте ги следните веб страни за
најнови информации за компатибилни USB и BLUETOOTH уреди.
За купувачите во САД:
http://esupport.sony.com/
За купувачите во Канада:
http://esupport.sony.com/CA
За купувачите во Европа:
http://www.sony.eu/support
За купувачите во Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/LA
За купувачи во други
земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support
Ако се случи проблем додека работите со системот, следете ги чекорите опипани подолу пред да се обратите во продавницат ана Sony. Ако
се прикаже порака за грешка запомнете ја содржината за рефренца.
1
Проверете проблемот да не
го има во листата во делот
“Проблеми и решенија”.
2
Проверете ги следниве веб страни за поддршка на купувачите.
За купувачите во САД:
http://esupport.sony.com/
За купувачите во Канада:
http://esupport.sony.com/CA
За купувачите во Европа:
http://www.sony.eu/support
За купувачите во Л. Америка:
http://esupport.sony.com/LA
За купувачите во други земји/
региони:
http://www.sony-asia.com/
support
Ќе најдете најнови информации за подршка и FAQ на
овие веб страни.
Запомнете дека ако сервисер менува некои делови за време на поправката, тој дел може да го задржи.
Ако “PROTECT” се прикажува
на екран
Веднаш откачете го кабелот за
напојување и проверете ги
следните менија откако “PROTECT”
ќе исчезне.
• Ако нешто ги блокира отворите за
вентилација на системот?
• Дали USB портот има краток спој?
Откако ќе го проверите ова и не
најдете проблем, повторно
поврзете го кабелот за
напојување и вклучете го
системот. Ако проблемот се уште
постои, обратете во продавницата
на Sony .
Дополнителни информации
Веб страни за компатибилни уреди
Проблеми и решенија
33МК
Општо
Системот не се вклучува.
• Проверете дали кабелот за струја
правилно е поврзан.
Системот не може да се вклучи
дури и кога
е допрено.
• Можеби режимот за приказ
несакајки сте го дотерале во
режим за демо. Допрете SPEAKER
LIGHT да изберете Standby Mode
(стр. 14).
Системот се префрла во режим на
мирување.
• Ова не е дефект. Системот
автоматски се префрла во режим
на мирување за околу 15 минути
кога нема никаква работа или
аудио излез (стр. 32).
Нема звук.
• Прилагодете го тонот.
• Проверете го поврзувањето на
опционалната опрема ако има.
• Вклучете ја поврзаната опрема.
• Откачете го кабелот за струја, потоа повторно поврзете го кабелот
за струја и вклучете го системот.
Нема звук од микрофонот.
• Прилагодете го нивото на звук на
микрофонот.
• Проверете дали микрофонот
правилно е поврзан во MIC 1 или
MIC 2 приклучок на уредот.
• Проверете дали е вклучен
мкрофонот.
Има шум и бучава.
• Системот тргнете го подалеку од
извори на бучава.
• Поврзете го системот во друг
штекер.
• Инсталирајте филтер за шум
(комерцијално достапен) во
кабелот за струја.
• Исклучете ја околната електрична
опрема.
• Шумот генериран од вентилаторите на системот може да се слушаат
кога системот е во режим на
мирување или за време на
репродукцијата. Ова не е дефект.
34МК
Далечинскиот не работи.
• Отстранете ги пречките меѓу
далечинскиот и уредот.
• Далечинскиот приближете го до
системот.
• Насочете го далечинското кон
сензорот на системот.
• Заменете ги батериите (R03/size
AAA).
• Системот тргнете го подалеку од
флуоресцентно светло.
Има акустично ехо.
• Намалете го тонот.
• Тргнете го подалеку микрофонот
од системот или сменете го
правецот на микрофонот.
Освен , копчињата на уредот не
работат и “LOCK ON” се прикажува
на дисплејот.
• Исклучете ја Child Lock функцијата
(стр. 32).
“SEARCH,” “READING” или “TUNING”
се прикажува на дисплејот.
• Со системот управувајте откако ќе
исчезне пораката.
Диск плеер
Носачот за диск не се отвара и
“LOCKED” се прикажува.
• Обратете се во продавницата на
Sony dealer или локален овластен
сервис на Sony.
Репродукцијата не почнува.
• Избришете го дискот (стр. 38).
• Повторно ставете го дискот.
• Ставете диск кој системот може да
го репродуцира (стр. 38).
• Извадете го дискот и избришете ја
влагата од дискот, потоа оставете
го системот вклучен неколку часа
се додека влагата не испари.
Звукот прескокнува.
• Избришете го дискот (стр. 38).
• Повторно ставете го дискот.
• Системот преместете го на место
без вибрации.
Репродукцијата не почнува од
првата песна.
• Дотерајте режим за репродукција
во нормален режим (стр. 15).
• Resume Play е избрано. Допрете „
двапати. Потоа допрете
да
почнете со репродукција.
Почнувањето на репродукцијата
подолго трае од обично.
• Следниве дискови може да го
зголемат времето потребно да
почне со репродукција;
— диск снимен со комплицирана
структура.
— диск снимен во мултисесиски
режим.
— диск кој не е завршен (диск на кој
може да се додадат податоци).
— диск кој има многу папки.
USB уред
Поврзаниот USB уред не се полни.
• Проверете дали правилно е
поврзан USB уредот.
Нема звук.
• USB уредот не е поврзан
правилно. Исклучете го системот
и повторно поврзете го USB
уредот, потоа вклучете го
системот и проверете дали на
дисплејот ќе се прикаже “USB”.
“SEARCH” е прикажано подолго
време или потребно е повеќе
време пред да почне со
репродукција.
• Процесот на читање може да
потрае подолго во следниве случаи.
— Има многу папки или фајлови на
USB уредот.
— Структурата на фајлот е
премногу сложена.
— Капацитетот на меморијата е
надминат.
— Внатрешната меморија е
фрагментирана.
“OVER CURRENT” се прикажува
• Откриен е проблем со нивото на
струјата од (USB) портот.
Исклучете го системот и извадете
го USB уредот од (USB) портот.
Проверете да не има проблем со
USB уредот. Ако приказот се уште
постои обратете се во
продавницата на Sony.
Погрешен приказ
• Карактери кои не можат да се
прикажат се прикажуваат како “_”.
USB уредот не е препознат.
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа
вклучете го системот.
• Користите неподдржан USB уред.
Видете “Информации за
компатибилни уреди” (стр. 33).
• USB уредот не работи правилно.
Видете во упатството за работа на
USB уредот како да го решите овој
проблем.
Дополнителни информации
USB уредот не работи правилно.
• Ако поврзете неподдржан USB
уред, следниве проблеми може да
се случат. Видете “Информации за
компатибилни уреди” (стр. 33).
— USB уредот не е препознат.
— Имиња на фајл или папка не се
прикажани на овој систем.
— Репродукцијата не е можна.
— Звукот прескокнува.
— Има шум.
— Се емитува испрекинат звук.
Има шум, прескокнување или
изобличен звук.
• Користите неподдржан USB уред.
Видете “Информации за
компатибилни уреди” (стр. 28).
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа
вклучете го системот.
• Самите музички фајлови имаат
шум или звукот е изобличен.
Шумот можеби влегол за време на
креирањето фајл преку компјутер.
Повторно креирајте музички фајл.
• Користената брзина при кодирање
на аудио фајл е премногу бавна.
Префрлете аудио фајл со
поголема брзина на USB уред.
35МК
Префрлањето резултира со грешка.
• Користете неподдржан USB уред.
Видете “Информации за
компатибилни уреди” (стр. 33).
• USB уредот не е форматиран
правилно. Видете во упатството
за употреба на USB уредот како
да го форматирате.
• Исклучете го системот и извадете
го USB уредот. Ако USB уредот има
прекинувач, исклучете го USB
уредот и повторно вклучете откако
ќе го извадите од системот. Потоа
повторно префрлете.
• Ако префрлање и бришење повеќе
пати се направени, структурата во
USB уредот се фрагментира.
ВИдете во упатството за употреба
на USB уредот како да го решите
овој проблем.
• USB уредот е откачен или
напојувањето е исклучено за
време на префрлањето.
Избришете ги делумно
префрлените фајлови и повторно
префрлете. Ако ова не го реши
проблемот, USB уредот можеби е
расипан. Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да го
решите овој проблем
Аудио фајлови или папки на USB
уредот не се бришат.
• Проверете дали USB уредот има
заштита од пишување.
• USB уредот е откачен или
напојувањето е исклучено за
време на бришење. Избришете
ги делумно избраните фајлови.
Ако ова не го реши проблемот,
USB уредот можеби е расипан.
Видете во упатството за употреба
на USB уредот како да го решите
проблемот.
Репродукцијата не почнува.
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа
вклучете го системот.
• Користите неподржан USB уред.
Видете “Информации за
компатибилни уреди” (стр. 33).
36МК
Репродукцијата не почнува од
првиот фајл.
• Режимот за репродукција дотерајте
го во нормален режим (стр. 20).
• Resume Play е избрано. Допрете „
двапати. Потоа допрете
да
почнете со репродукција.
Фајловите не се репродуцираат.
• USB уреди форматирани со
системски фајл различен од FAT16
или FAT32 не се поддржани.*
• Ако користите поделен USB уред,
само фајловите од првата
партиција ќе се репродуцираат.
• Фајлови кои се шифрирани или
заштитени со лозинка не може да
се репродуцираат.
• Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) авторска заштита не
може да се репродуцираат на овој
систем.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32,
но некои USB уреди за чување може не
ги поддржуваат сите овие FAT. За
детали, видете во упатството за
употреба за секој USB уред за чување
или обратете се кај производителот..
Тјунер*
Има шум или бучава, или не се
прима станицата
• Правилно поврзете ја антената.
• Сменете го местото на антената и
ориентацијата да добиете подобар
прием.
• Антената држете ја подалеку од кабел
за напојување да спречите шум.
• Исклучете електричната опрема во
близина.
* Радио може да не се прими зависно од
условите на радио брановите или
условите во вашата околина.
BLUETOOTH уред
Спарувањето не може да се
направи.
• Поместете го поблиску
BLUETOOTH уредот до системот.
• Спарувањето може да не е можно
ако други BLUETOOTH уреди се
присутни околу системот. Во
ваков случај, исклучете ги другите
BLUETOOTH уреди.
• Внесете точна лозинка кога
избирате име на систем (овој
систем) на BLUETOOTH уредот.
BLUETOOTH уредот не го открива
системот или “BT OFF” се
прикажува на дисплејот.
• Дотерајте BLUETOOTH сигнал во
“BT ON” (стр. 25).
Поврзувањето не е можно.
• BLUETOOTH уредот кој се обидувате да го поврзете не поддржува
A2DP профил и не може да се
поврзе со системот.
• Овозможете BLUETOOTH функција
на BLUETOOTH уредот.
• Воспоставете поврзување од
BLUETOOTH уред.
• Информацијата за регистрација на
спарување е избришана.
Направете повторно спарување.
• Бришење на информацијата за
регистрирање спарување од
BLUETOOTH уред со ресетирање на
системот во фабрички дотерувања (стр. 37) и направете
повторно спарување (стр. 22).
Звукот на BLUETOOTH уредот не се
слуша на овој систем.
• Зголемете го тонот на BLUETOOTH
уредот прво, потоа прилагодете го
тонот со VOL +/–.
Има шум, бучава или испрекинат
звук.
• Ако има пречки меѓу системот и
BLUETOOTH уредот, отстранете ги
или избегнете ги пречките.
• Ако има опрема која генерира
електромагнетно зрачење, пр.
безжичен LAN, друг BLUETOOTH
уред или микробранова печка,
отстранете ги.
• Намалете го тонот на поврзаниот
BLUETOOTH уред.
Party Chain функцијата не може
да се активира.
• Проверете го поврзувањето (стр. 28).
• Проверете дали аудио каблите
правилно се поврзани.
• Изберете функција различна од
Audio In функцијата (стр. 30).
Party Chain функцијата не работи
правилно.
• Исклучете го системот. Потоа,
повторно вклучете го да ја
активирате Party Chain функцијата.
Ресетирање на системот
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот
во фабричко дотерување.
1
2
Откачете го и повторно прикачете го кабелот за струја и
вклучете го системот.
Држете на „ и
– на уредот
се додека “RESET” не се
прикаже на дисплејот.
Сите конфигурирани кориснички
дотерувања, пр. меморирање
радио станици и информација за
спарување се враќаат во
фабричко дотерување.
Дополнителни информации
Звукот прескокнува или варира,
или врската е изгубена.
• Системот и BLUETOOTH уредот се
премногу оддалечени.
• Ако има пречки меѓу системот и
BLUETOOTH уредот, отстранете ги
или избегнете ги пречките.
• Ако има опрема која генерира
електромагнетно зрачење, пр.
безжичен LAN, друг BLUETOOTH
уред или микробранова печка во
близина, отстранете ги.
Party Chain
37МК
Пораки
За време на работата може да се
прикаже една од следниве пораки
или да трепка.
DISC ERR
Сте ставиле диск кој не може да се
репродуцира.
ERROR
Не може да префрлите музика на
USB уред бидејќи USB уредот има
заштита од пишување или
меморијата на USB е полна.
FULL
Се обидувате да програмирате
повеќе од 64 песни или фајлови.
NO FILE
Нема фајлови за репродуцирање
на CD-R/CD-RW дискот или на
USB уредот.
NO STEP
Сите програмирани чекори се
избришани.
NO USB
Не е поврзан USB уред или поврзан
е USB уред кој не е поддржан.
PARTY CHAIN GUEST
Системот е Party Guest бидејќи
Party Chain функцијата е
активирана од Party Host.
PARTY CHAIN HOST
Системот ја активира Party Chain
функцијата и станува Party Host.
PLS STOP
Се обидувате да направите
операција која може да се направи
само кога репродукцијата е
запрена.
38МК
Мерки на претпазливост
Дискови кои системот ГИ репродуцира
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (аудио податоци/MP3 фајлови)
Дискови кои системот НЕ ГИ репродуцира
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW други од овие снимени во
музички CD формат, во согласност со
ISO9660 Level 1/Level 2
• CD-R/CD-RW снимени во мултисесиски
кои не завршуваат со “затворање на
сесијата”
• CD-R/CD-RW со слаб квалитет на
снимање, CD-R/CD-RW кои се изгребани
или нечисти, или CD-R/CD-RW снимени
со некомпатибилен уред за снимање
• CD-R/CD-RW кој не е финализиран правилно
• Дискови кои содржат фајлови различни
од MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) фајлови
• Дискови со нестандардна форма (на пр.
срце, квадрат, ѕвезда)
• Дискови кои имаат леплива лента,
хартија или стикер прикачено на нив
• Изнајмени или користени дискови со
прикачена налепница каде што лепакот
излегува надвор од налепницата
• Дискови кои имаат етикети печатени со
мастило
Забелешка за дисковите
• Пред да почнете со репродуцирање
избришете го дискот со ткаенина
бришејќи од центар кон краевите.
• Дисковите не ги чистете со раствори, на
пр. бензин, разредувач или
комерцијално до стапни средства за
чистење или антистатичен спреј
наменет за винилна плоча.
• Дисковите не ги изложувајте на директна
сончева светлина или топлотни извори,
ниту пак да ги оставите во автомобил
паркиран на директна сончева светлина.
За безбедност
• Целосно исклучете го кабелот за струја
од штекер ако не го користите подолг
временски период. Кога ќе го
исклучувате уредот секогаш држете го
за приклучокот. Не го влечете кабелот.
• Ако во системот влезат предмети или
течност, откачете го системот и
однесете го на сервис кај квалификуван
сервисер пред да го вклучите.
• Кабелот за струја мора да се менува
само во квалификуван сервис.
За поставување
• Системот не го ставајте во навалена
позиција или на места каде е премногу
топло, ладно или влажно или нема
доволно вентилација, или да го
изложувате на вибрации, директна
сончева светлина или јака светлина.
• Внимавајте кога системот го ставате на
површина која е специјално третирана
(пр. восок, масло, политура) бидејќи
може да се појават дамки или
површината да се обезбои..
• Ако системот го донесете директно од ладно на
топло место или во многу влажна соба, влагата
може да кондензира врз објективот во
системот и да предизвика дефект. Во ваква
ситуација извадете го дискот и оставете го
системот околу еден час влагата да испари.
За затоплување
• Затоплување на системот за време на
работата е нормално и нема причина
на загриженост.
• Не го допирајте куќиштетот ако е
користено долго време со висок тон
бидејќи куќиштето може да се затопли.
• Не ги покривајте отворите за
вентилација.
За системот звучници
Чистење на куќиштето
Чистете го овој систем со мека ткаенина
малку навлажнета со малку раствор од
детергент. Не користете било каков тип
на абразивни средства, прашак за
чистење или раствори, како разредувач,
бензин или алкохол.
• BLUETOOTH уреди треба да се користат
на растојание од приближно 10 метри
(33 feet) (непречено растојание) еден од
друг. Ефективниот опсег на комуникација може да е пократок во следниве
услови.
— Кога лице, метални предмети, ѕид
или други пречки има меѓу уредите
со BLUETOOTH поврзување
— Места каде е инсталиран безжичен LAN
— Околу микробранова печка
— Места каде се генерираат други
електромагнетни бранови
• BLUETOOTH уреди и безжичен LAN (IEEE
802.11b/g) опрема кои користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога го користите BLUETOOTH уредот во близина на
уред со безижечн LAN, може да се случат електромагнетни пречки. Ова може
да резултира со намалување на префрлање податоци, шум или нема да може
да се поврзе. Ако се случи ова, обидете
се со следните решенија:
— Користете го овој систем најамалку
10 метри (33 feet) подалеку од
безжична LAN опрема.
— Исклучете го напојувањето на безжичната LAN опрема кога користите
BLUETOOTH уред на растојание од 10
метри (33 feet).
— Користете го системот и BLUETOOTH
уредот колку можете поблиску еден
до друг.
• Радио брановите емитувани од овој
систем може пречат на работата на
некои медицински уреди. Бидејќи овие
пречки може да предизвикаат дефект,
секогаш исклучувајте го напојувањето
на системот и BLUETOOTH уредот на
следните места:
— Во болници, воз, авион, бензиски
пумпи и било каде каде што има
запалив гас
— Близу автоматски врати или
противпожарен аларм
• Овој систем поддржува безбедносни
функции кои се во согласност со
BLUETOOTH спецификациите да обезбе-дат
безбедно поврзување за време на
комуникација преку BLUETOOTH
технологија. Но, оваа безбедност може да
не е доволна зависно од дотерувањето на
содржината и други фактори, па затоа
внимавајте кога комуницирате преку
BLUETOOTH технологијата.
• Sony во никој случај не е одговорен за
штети или други загуби предизвикани
од течење на информации за време на
комуникацијата преку BLUETOOTH .
• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH уреди
кои имаат ист профил како и овој
систем.
Дополнителни информации
Вградениот систем на звучници не е
заштитен од магнети и сликата од
бликиот ТВ може да се искриви. Во
ваква ситуација, исклучете го ТВ,
почекајте 15 до 30 минути и повторно
вклучете го.
Ако нема подобрување, системот
одалечете го од ТВ.
За BLUETOOTH комуникација
39МК
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата наведена
од Bluetooth SIG, Inc. и потврдете дека
се соодветни. Но, дури и кога уредот е
во согласност со BLUETOOTH спецификацијата, може да има случаи каде
карактеристиките или спецификациите
на BLUETOOTH уредот не дозволуваат
да се поврзе или може да резултира со
различни контролни методи, приказ
или работа.
• Може да се слуша шум или аудиото
може да е прекинато зависно од
BLUETOOTH уредот кој е поврзан со овој
систем, околностите при комуникација
или условите на околината.
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУДИО
НАПОЈУВАЊЕ
ИЗЛЕЗЕН НАПОН И ВКУПНА
ХАРМОНИЧНА ДИСТОРЗИЈА:
(Само за модели за САД)
Лев/Десен канал:
Со оптеретување од 3 ohms,
двата канала оптоварени, од 120
- 10,000 Hz; номинална
30 watts по канал минимум
RMS напојување со не повеќе од
0.7% вкупна хармонична
дисторзија од 250 milliwatts до
доминална вредност на излез.
Звучник
Систем на звучник:
Високотинец + Вуфер
Високотонец Л/Д:
50 mm (2 in), конусен тип
Вуфер:
200 mm (7 7/8 in), конусен тип
Влезови
АУДИО/PARTY CHAIN IN L/R:
Напон 2 V, импенданса 10
kilohms
MIC 1, MIC 2:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms
Излези
АУДИО/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напон 2 V, импенданса 600 ohms
40МК
Диск плеер
Систем: Компакт диск и дигитален
аудио систем
Карактеристики на ласерска диода
Траење на емитување:
Непрекинато
Ласерски излез*: Помал од
44.6μW
* Овој излез е мерен на растојание
од 200mm од површината на
објективна леќа на Optical Pick-up
Block со отвор од 7mm.
USB
(USB) порт: Тип A, максимален
напон 1 A
Поддржани аудио формати
(само MP3 дискови и USB уреди)
Поддржана брзина:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps - 192 kbps, VBR
Слични фреквенции:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA*: 44.1 kHz
* само USB уреди
FM стерео
FM суперхетороден тјунер
Антена:
FM антена
FM тјунер:
Опсег на дотерување:
Модели за Северна Америка: 87.5
MHz –108.0 MHz (100 kHz step)
Други модели: 87.5 MHz – 108.0
MHz (50 kHz step)
Систем на комуникација:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Излез:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Максимален опсег на комуникација:
Во линија на вид приближ. 10 m
(33 feet)1)
Фреквенција:
2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Поддржани кодекси:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding) LDAC
1)
Вистинскиот опсег се разликува зависно
од факторите како на пр. пречки меѓу
уредите, магнентни полиња околу
микробранова печка, статичен
електрицитет, осетливост на прием,
перформансите на антената, работниот
систем, софтверската апликација и т.н.
2)
BLUETOOTH стандарден профил ја
наведува целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
Дополнителни информации
Тјунер
BLUETOOTH
41МК
Општо
Потебен напон:
Модели за Северна Америка: AC
120 V, 60 Hz
Други модели: AC 120 V - 240 V,
50/60 Hz
Потрошувачка:
45 W
Потрошувачка во режим на мирување
(во Standby Mode):
Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е исклучен: 0.5 W (еко
режим)
Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е вклучен: 2.8 W (сите
безжични мрежни приклучоци се
свклучени)
Димензии (Ш/В/Д) (Приближ.):
290 mm × 600 mm × 265 mm
(11 1/2 in × 23 5/8 in × 10 1/2 in)
Маса (Приближ.):
10 kg (22 lb 1 oz)
Количина на системот:
1 парче
Испорачани додатоци:
Далечински управувач (1)
R03 (size AAA) батерии (2)
Кабел за струја (1)
Адаптер за струја* (1) (испорачан
само за одредени подрачја)
* Овој адаптер не се користи во Чиле,
Парагвај и Уругвај. Користете го
адаптерот во земји каде што е
потребен.
Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава.
42МК
Забелешки за лиценци
и заштитни знаци
• MPEG Layer-3 аудио технологија за
кодирање и патенти лиценцирани
од Fraunhofer IIS и Thomson.
• Windows Media е и регистриран
затитен знак и трговска марка на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални авторски
права на Microsoft Corporation.
Користење или дистрибуција на
ваква технологија надвор од овој
производ е забранета без лиценца
од Microsoft или од овластен
продавач на Microsoft.
• BLUETOOTH® знакот и логото се
регистрирани заштитни знаци
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било какво користење на вакви
знаци од страна на Sony
Corporation е со лиценца. Други
заштитни знаци и трговски имиња
се сопственост на нивните
претставници.
• N ознаката е заштитен знак или
тргистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и во други
земји.
• Android™ е заштитен знак на
Google Inc.
• Google Play™ Google
Google Inc.
• LDAC™ и LDAC логото се заштитни
знаци на Sony Corporation.
• Apple, Apple логото, iPhone и iPod
touch се заштитни знаци на Apple
Inc., регистрирани во САД и други
земји. App Store е сервисен знак
на Apple Inc.
• “Made for iPod” и “Made for
iPhone” значат дека електронските
додатоци се дизајнирани
специјално за поврзување во iPod
или iPhone, соодветно и
назначени се од производителот
да ги исполнат стандардите на
Apple . Apple не е одговорен за
работата на овој уред или
неговата усогласеност со
безбедносните и регулаторните
стандарди. Запомнете дека
употребата на овие додатоци со
iPod или iPhone може да влијаат
врз безжичните карактеристики.
• Сите други заштитни знаци или
регистрирани трговски марки се
на нивните сопственици. Во ова
упатство, TM и ® ознаките не се
наведени.
Дополнителни информации
43МК
©2016 Sony Corporation
4-582-493-21(1)
Download PDF

advertising